Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni Læs bl.a. om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 22 Juni 2012 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen side 2 Skolebestyrelsens årsberetning side 4 Lejrskole på Troldhøj side 10 Nyt fra 10 eren side 12 En dag i retten side 15

2 Nyt fra skoleledelsen I maj måned havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Resultatet ses herover. Sommerferie og skolerenovering Sommerferien står nu så nær, at vi kan fornemme konturerne. Et spændende skoleår er ved at være til ende. Imidlertid bliver sommerferien noget anderledes i år. Samtidig med eleverne går på ferie, påbegynder vi på skolen for alvor næste runde af vores renoveringsproces. Håndværkerne står klar i kulissen og venter kun på, at skoleåret ringer ud. Det er selvsagt helt genialt at få 5,5 mio. kr. til at renovere for, men som i den første renoveringsfase vil det kræve en fælles indsats og forståelse, at få enderne til at nå sammen undervejs. Denne gang er det jo i vid udstrækning klasselokalerne på 4. og 5. årgang, det går ud over. Det er bl.a. derfor, vi har henlagt så stor en del af renoveringen som overhovedet muligt til ferieperioden. 2

3 Fremtidens Skole nationalt, kommunalt og lokalt På landspolitisk plan står den nu på Ny Nordisk Skole og selv om referencen til Nyt Nordisk Køkken nærmer sig det fornærmende overfladiske, så kan vi som skole sagtens nikke til vision, mål og tilgang. Ny Nordisk Skole handler om, på en ny måde, at skabe begejstring og forandring. Det er netop med det udgangspunkt, vi på Sønderskov-Skolen låser skolens hoveddør op hver morgen. Hvis ikke det var målet, skulle vi lade den forblive låst. På landsplan bliver det spændende at se, hvor meget der ender med at blive til Michelin stjerner og hvor meget, der ender i (fag-)politisk splid og/eller almindelig tom retorik. På kommunalt plan vil den gryende og begyndende implementering af Fremtidens Skole få indflydelse på hver eneste lille krog af det kommunale skolevæsen. For nogle skoler vil det være historiens sidste skoleår, for de fleste skoler vil det være på vej mod fremtidens første skoleår. Især de mere pædagogiske aspekter af Fremtidens Skole er kommunalt set fortsat meget flydende. Der forestår en rigtig spændende proces med indholdsudfyldelse af overskrifterne. Lokalt arbejder vi sammen med skolebestyrelsen videre på, hvordan vi ønsker Sønderskov-Skolen skal være fremadrettet. Nøglespørgsmålene lyder: Hvor er vi nu? Hvor ønsker vi at bevæge os hen? Hvordan kommer vi derhen? Hvordan ved vi, at vi er kommet eller er på vej derhen? Hvordan kan vi fastholde dette fokus? Nogle af svarene kender vi på nuværende tidspunkt. Andre er vi først i gang med at afdække. Det kommende skoleår Planlægningen af det kommende skoleår er på de store linjer ved at være afsluttet. Arbejdsfordelingen blandt personalet og den overordnede årsplan er på plads. I skrivende stund står vi lige foran førsteudkastet til ugeskemaer for eleverne. Som jeg tidligere har beskrevet, har vi i planlægningen af det kommende skoleår været lidt mindre udfordrede på økonomien end de forrige skoleår. Det hænger sammen med, at vi på Sønderskov-Skolen oplever en mærkbar elevtilstrømning fra andre skoledistrikter. Konsekvensen er, at vi med en lidt højere klassekvotient kan kompensere for manglende prisfremskrivninger mv. i de kommunale budgetter. Vi har derfor mulighed for at fastholde vores nuværende lærernormering i det kommende skoleår. Farvel til Karin Jepsen Til sommerferien går Karin Jepsen på efterløn efter 37 år som lærer på Sønderskov- Skolen. Fra skolens side takker vi for en yderst fornem indsats gennem alle årene. Såvel pædagogisk som kollegialt går vi et stort savn i møde efter sommerferien. Fælles arbejdsdag Fredag den 11. maj 2012 havde vi fælles arbejdsdag på skolen. Det blev en rigtig fin dag, hvor vi i højt solskin fik lavet en masse. Tusind tak til de fremmødte børn og voksne og på gensyn til forhåbentligt endnu flere, når vi gentager arbejdsdagen i foråret Sidste skoledag for afgangseleverne Fredag den 1. juni 2012 havde vi sidste skoledag for afgangseleverne. Vores afgangselever levede til fulde op til skolens forventninger. Alle tilbagemeldinger går på, at det igen i år var en rigtig god dag for såvel store som små med både karameller, skum og rundbold. 3

4 Afrunding Afslutningsvis vil jeg understrege, at vi med den skolepolitiske situation i Sønderborg Kommune er på vej ind i endnu et markant og mærkeligt år. Vi vil på skolen være dybt fokuserede på, at skoleåret 2012/13 bliver det bedst tænkelige for såvel elever, som forældre og personale. Mærkelige år forudsætter mange ting, men de forudsætter først og fremmest, at vi taler med hinanden. Tilbage er kun at sige tak for skoleåret 2011/2012 og ønske alle en rigtig god sommerferie! Venlig hilsen Lars Breinholt Søndergaard Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Årsberetningen forholder sig til konkrete resultater og beskriver vigtige igangværende processer vedr. Sønderskov-Skolens virke inklusive Sønderskov-Skolens Idræts SFO og 10 eren. Den kan ikke afspejle alle aktiviteter i og omkring skolen eller alle skolebestyrelsens initiativer, men giver et indblik og et overblik som kan uddybes ved at søge dialogen med skolebestyrelsen og skoleledelsen. Der henvises til Sønderborg Kommunes Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 for sammenligningsmateriale og generelle kommentarer vedr. folkeskolernes drift og udvikling. Skolens nøgletal fremgår af skolens Kvalitetsrapport I dialogmøderne med Børne- og uddannelsesforvaltningen er det foreslået at udarbejde af et kriseberedskab (gjort), at fokusere på elevfravær (gøres løbende) og øgning af den del af undervisningen, der gennemføres af lærere med linjefag (hvor vi følger en mere striks fortolkning af linjefagskompetence end andre skoler og ikke pynter på tallene). Faglige resultater Resultaterne af Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) for Sønderskov-Skolen 2010/11 placerede skolen bedre end sidst og dette sætter også resultaterne fra KREVI-undersøgelsen Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt under hensyntagen til sociale faktorer i relief. De statistisk tvivlsomme kategoriseringer af skoledistrikternes socioøkonomiske status på baggrund af medianværdier tager ikke højde for vores sammensatte elevklientel med mange ressourcestærke og mindst lige så mange elever med lav socioøkonomisk og kulturel/social kapital. Man valgte desuden at fokusere på FSA-2010-resultaterne ved dette punktnedslag lander vores skole i den tunge ende. Men hvis man havde taget FSA-2011-resultaterne var skolen placeret langt over gennemsnittet for danske folkeskoler. Umiddelbart kan vi mest bruge FSA-resultaterne for at se skolens egen udvikling over tid og det ser stabilt og nogenlunde ud. Sociale faktorers betydning vil vi gerne have bedre belyst. Resultaterne fra de Nationale tests kan ligeledes bruges til at sammenligne vores egne årgange over tid nu hvor testene kører teknisk og den nye regering agter at fortsætte målingerne kan man håbe på at datamaterialet efter et par år skaber en god basis for at vurdere undervisningens resultater. 4

5 Trivsel Skolen har arbejdet målrettet med opfølgningen på Undervisningsmiljøundersøgelsen 2010 jvf handleplanen. Se også under indsatsområderne Sundhed og Trivsel samt Pædagogiske strategier. Søgning Sønderskov-Skolen har 653 elever (0.-9. klasse) et ganske stabilt tal i tråd med en 3-sporet skole med en klassekvotient på ca 22. Ret stabilt, men ifm. uroen omkring Fremtidens Skole efterhånden tydelig netto-tilstrømning. Nye børnehaveklasse-elever 2011/12: 64 svarende til tre gode klasser sammenholdt med et dyk i distriktets børnetal i denne årgang viser det god rekrutteringskraft (bl.a. takket være nystruktureret og intensivt samarbejde med dagtilbudsområdet). Elevtalsfremskrivningerne for Sønderskov-Skolens skoledistrikt ser stabil ud hvilket er mere end man kan sige om resten af kommunen Ansættelse af nyt personale: Bredt og velkvalificeret ansøgerfelt ifm. de få opslag i Økonomi Udmøntningen af kommunale besparelser og timetildelingsmodellens skævhed medfører en strukturel underfinansiering af skolens aktiviteter. Vi har i 2011 været nødt til at udmønte besparelser ved sammenlægning af tre små og lettere dysfunktionelle 8. klasser til to nogenlunde velfungerende 9. klasser med ekstra holdtimer. Formålet var at bevare 3 spor som udgangspunkt for skolens virksomhed og i forventning om søgning fra andre skoler til to andre forholdsvis små yngre årgange, hvilket blev indfriet. Derudover har vi måttet reducere holdtimerne til årgangsteamene det lyder teknisk men medfører faktisk mindre fleksibilitet da den interne vikardækning går forud for pædagogiske aktiviteter som målrettede specialundervisningsforløb, 2-lærerordninger etc. Se i øvrigt under 10 eren og SFO. Det er i løbet af budgetåret lykkedes at nedbringe skolens underskud fra kroner til kroner. Indsatsområder Skolebestyrelsen valgte ved et seminar i januar 2011 at fastholde fire eksisterende indsatsområder (Sundhed og Trivsel - Fysiske rammer - Pædagogiske strategier - Skolehjemsamarbejde) og at supplere med et nyt (Fællesskab). Sundhed og Trivsel: Det kører derudad. Men arbejdet skal fortsætte - fordi glade børn lærer bedst. Bl.a. har skolebestyrelsen revideret Anti-mobningsstrategien. Fysiske rammer: Sønderskov-Skolens mangeårige forarbejde har givet pote. Masterplanen for Folkeskoleområdet har jo for længst identificeret konkrete behov og 2011 blev året hvor Børne- og Uddannelsesudvalget frigav midlerne. Første fase af en gennemgribende renovering af de ældste dele af skolen blev afviklet for 5 mio. kroner (plus energirenoveringspuljer fra Teknisk Forvaltning): Faglokaler, filmlokale, omklædningsrum, gymnastiksale Og næste fase er projekteret med store forhåbninger om at vi i 2012 kan komme i gang med klasseværelsesfløjen for klasse (hvor der stadigvæk er katederforhøjelser). Pædagogiske strategier: Som (indtil videre) sidste skud på stammen har lærerne (inkl. 10 eren) fordybet sig i Anerkendende klasseledelse. Efter en pilotfase med udvalgte årgange er konceptet nu rullet ud til hele skolen. 5

6 Skolehjemsamarbejde: Skolebestyrelsen har efter forarbejde i forskellige fora på skolen vedtaget et nyt Værdiregelsæt samt et nyt skolehjemsamarbejdshæfte der beskriver forskellige aspekter af et konstruktivt samarbejde mellem elever/forældre og skolens forskellige parter. Forberedelserne til en ny kommunikationspolitik er godt i gang. Fællesskab: Skolens øvrige aktører blev udstyret med en lille idésamling jvf. bestyrelsesreferatet af 8.februar Forældrearbejdsdagene er efterhånden en fast ingrediens tilslutningen er specielt høj i de mindre klasser. Tosprogsområdet: Tosprogs-Taskforce-projektet fra Skolestyrelsen blev afsluttet i Til gengæld har vi fået ansat en halvtids-skolehjemvejleder med fokus på de tosprogede børns familier med inspiration fra Skolestyrelsen skal der udarbejdes nye former for dialog og samarbejde for at fremme forståelse, trivsel og læring. Forandringer i organiseringen Ingen udover omlægningen af 3. klasses tilbud fra SFO til klub. Sønderskov-Skolens Idræts SFO + Idrætsklubben Fortsat kommunens største med meget høje tilmeldingskvoter hvilket bestemt taler for konceptets kvalitet og attraktivitet. Men hvad hjælper det når kommunen skal spare - i forbindelse med kommunens omlægning af 3. klasses-sfo til klub har vi reduceret normeringen i SFO en hvilket har medført to afskedigelser. Og det har taget noget tid at få lappet hullerne en ordning for 2. klasseseleverne efter 1. maj, hvor de nye før-sfo-børn starter samt en morgen- og ferieordning. Vi har desuden gennemført en ændring i lokalerotationen i førsommerperioden således at før-sfo-børnene nu starter i Tumlehuset - og næsten-klub-børnene kommer over i pavillonerne. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i Mål- og indholdsbeskrivelse som beskriver grundlæggende tanker vedr. pædagogisk idræt og planer for at udfolde børnenes kompetencer på mange forskellige måder et materiale som kan skærpe fokus og som løbende bliver bragt i spil i hverdagen. Klubben har fra sin spæde start i maj 2009 udviklet sig både pædagogisk, indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt: Nu er der over 140 tilmeldte elever fra klasse (august-maj), en fortsat stigende tilslutning som vidner om tilbuddets attraktivitet og kvalitet på trods af sparsomme ressourcer (og en uretfærdig tildeling som vi ustandselig gør opmærksom på). Heldigvis har Teknisk Forvaltning fundet midler til opgradering af WC-faciliteterne 10 eren Nye 10. klasseselever 2011/2012: 141 elever igen en klar stigning som taler om undervisningstilbuddets gode resultater og attraktivitet for målgruppen. Og heldigvis igen lige over den næste knæk-grænse som udløser ekstra-ressourcer! Det store elevtal har nødvendiggjort inddragelse og istandsættelse af nye lokaler på B.S. Ingemanns Vej heldigvis skrabede eleverne også en sjat penge ind fra kommunens elevmillion til indretning af et opholdsrum. Og fortsat gælder: Konceptet med mentorordning, brobygning og linjer skaber mulighed for tilpasning af den pædagogiske indsats til den enkeltes behov - takket være personalets fleksibilitet. Kommunens bevilling til denne vanskelige elevgruppe er under al kritik. Skolens ledelse er lykkedes med at få bevillinger fra bl.a. Region Syddanmark mhp fastholdelsesprojekter. Eleverne trives, udvikler sig og kommer videre det er god kvalitet på trods. 6

7 Andet skolebestyrelsen har arbejdet med i 2011 og overordnede udsigter for 2012 Vi har været optaget af revidering af diverse principper (mobilpolitik, ordensregler, Regler for god ro, orden og trivsel, samværsregler i 10 eren), status vedr. aflyste/ afholdte timer, opfølgning på rengøringsforhold, videre udbygning af IT-strategien (bl.a. mhp digitalisering af en hel årgangs undervisningsmaterialer), drøftelse af mulig international linje og i særdeleshed af kommunale høringer vedr. Fremtidens Skole. Fremtidens Skole det kommunale udviklingsprojekt vedr. Folkeskolen har optaget gemytterne i 2011 og vi har på mange forskellige måder gjort vores stemmer gældende og bidraget med idéer, perspektiveringer og forslag (input til arbejdsgruppen, dialogfora, borgermøder, direkte kontakter med beslutningstagere, høringssvar, pressen ). I sidste ende er resultatet vedtaget af Byrådet før jul 2011 skuffende. Sønderskov-Skolens virksomhed bliver ikke berørt af omstruktureringerne som skal træde i kraft pr ved årets udgang er det noget uklart hvordan overbygningseleverne fra Ahlmann-Skolen skal fordeles men som udgangspunkt fortsætter vi med samme skoledistrikt og samme undervisningstilbud. Strukturændringer medfører kun et meget lille provenu på ca. 1 % af folkeskoleområdets budget. Råderummet for pædagogiske initiativer er derfor tilsvarende lille - selvom politikerne har stillet 10 mio. kroner ekstra i udsigt da dette langt fra udligner de sidste års besparelser på folkeskoleområdet. Udmøntning af formaliseret samarbejde på ledelsesområdet, House of Language, linjeskoler, digitalisering mm. ser vi frem til. Den store knast er den nye timetildelingsmodel: Ved den tiltænkte udrulning af Undervisningsministeriets vejledende timetal på alle skoler vil man bruge alle ressourcer på normalundervisningen og øge skævvridningen ift. den pædagogiske opgave. Ifølge kommunens styrelsesvedtægt skal pengene følge opgaven og det er ikke at levere timer (eller som i den gamle timetildelingsmodel: at have en skole) men at udvikle eleverne fagligt, socialt og personligt som det står i Sønderskov-Skolens vision. Udgangspunktet og rammebetingelserne afhænger af elevernes tidligere erfaringer, familiernes ressourcer og af skolens tilbud. Det skal en fair timetildelingsmodel tage højde for! Planerne for implementering af Fremtidens Skole kan følges på kommunens hjemmeside. Perspektivet for 2012 byder desuden på en ny kommunal sprog- og læsestrategi, ændrede regler for visitering til specialundervisning og større fokus på inklusion. Thorsten Schumann Formand for skolebestyrelsen 7

8 3.a s besøg på Sønderborg Slot Vi var på Sønderborg Slot og blev rundvist af en dame som hed Hanne. Hun viste os, hvordan man lavede mad i gamle dage. Så viste hun os en ovn, der kunne være op til rugbrød i. Hun viste os også en udstilling med hertugerne af Slesvig. Vi så også en udstilling om 1. verdenskrig med gasmasker og våben fra dengang, og vi fik at vide, hvorfor vi tabte i Vi tabte, fordi vi havde forladegeværer og tyskerne havde bagladegeværer. Ti år efter opfandt en mand en machinegun, og tyskerne prøvede at lave en lignende, men de blev nødt til at have vand i for at nedkøle skuddene. Vi så en kanonkugles udvikling, og den sidste var stor med små jernkugler. Når man skød den af, eksploderede den med jernkugler, og så blev man såret eller dræbt, hvis man var inden for 30 til 40 meter væk. Vi så en kanonkugle, der sad fast i ydermuren. Vi så kanonkugler, der var så store som bowlingkugler og større. Sven Christian Gerhardt Cannon 3.a og Gustav Tang Sletgaard 3.a 8 Gasmasker fra 1. verdenskrig.

9 Kopi af Christian II s kranium. Christian II sad fanget på Sønderborg Slot i 17 år. Den 22. maj var 3.a på en spændende tur til Sønderborg Slot. Vi gik langs vandet og endelig kom vi til slottet/museet. Vi blev vist rundt af en, der hedder Hanne, som arbejder der. Hun fortalte gode historier om slottet i gamle dage og hvem der boede der. Vi startede med at komme ind i cafeen, hvor der hang gryder fra loftet og ned, hvor der har været et stort bål. Og bagefter kom vi ned i kælderen, hvor der var store kar, der havde været kød med salt i. Vi gik igennem en lille gang, hvor vi kom ind til nogle gravsten. Vi gik ud igen og ind i Dronning Dorotheas kapel. Der hang stamtræ både fra Dorotheas familie og Christian III s familie. Og i bageriet var der en kæmpe ovn, der var ca. plads til 250 brød og det kommer selvfølgelig an på, hvor store de er! Og efter det skulle vi spise i cafeen og derefter måtte vi gå rundt selv eller følge med vores lærer. Og efter en rigtig god tur på Sønderborg Slot med godt vejr, skulle vi hjem. Rie og Anna, 3.a Billederne er taget af Anna Brunnenberger og Sebastian Leth Johansen, 3.a. 9 Krydderier, som de brugte i gamle dage til at skjule smagen af råddent kød.

10 Lejrskole på Troldhøj Jeg stod op kl Først tog jeg tøj på. Så børstede jeg hår og spiste morgenmad. Bagefter jeg havde spist så børstede jeg tænder og gik ind for at øve mig på min violin. Da jeg havde øvet en times tid skulle min far og jeg køre op til skolen. Da vi var kørt glædede jeg mig vildt meget til vi ankom. Da vi kom op til skolen var der ikke mange bilpladser tilbage. Jeg skulle køre i Oliver`s bil sammen med Oliver`s far, Oliver, Anders og Jasmin. Der var meget stille i bilen. Men endelig var vi fremme. Da alle var kommet sagde Ketty og Sanne at vi først skulle stille vores tasker på måtten og så gå udenfor igen. Vi legede krone. Så råbte Ketty og Sanne at vi skulle komme ind og rede vores senge og derefter spise vores madpakker. Det gjorde vi. Så gik vi op i pigernes sovesal. Bagefter skulle Martin, Mille, Malthe og jeg smøre boller til turen. Da vi havde gjort det var de andre i gang med et teaterstykke. Vi måtte gerne være med. Vi øvede og det var rigtig sjovt. Så skulle vi ud at gå i skoven. Det var rigtig hyggeligt og sjovt at gå tur. Vi hørte Ketty fortælle mange sjove og spændende historier. Da vi kom ned til stranden fik vi boller og derefter gik vi hjem til Troldhøj. 10

11 Da vi var kommet til Troldhøj lavede vi videre på teatret indtil der var nogen der skulle lave aftensmad. Så skulle vi spise. Og da vi havde gjort det skulle vi grille snobrød og skumfiduser. Så fik vi chips. Så spillede vi lidt rundbold indtil vi skulle ind og spille teater for drengene, Ketty og Sanne, men det gik lidt galt fordi at Sofie pruttede. Men så tog vi den forfra og det gik godt. Så tegnede vi lidt og legede S P eller K men alle var gået op og så sagde Ketty at vi også skulle gå op. Så gik vi i seng og faldt i søvn. Da vi vågnede næste morgen var morgenmaden klar. Vi spiste, legede lidt og fik et stykke kage, og så skulle vi hjem. Jeg kørte med Thomas, Jonas og Asbjørn. Tak for en dejlig koloni på Troldhøj! Hilsen Caroline 4a Da vi kom derned så skulle vi lægge vores ting ind og få redt vores senge. Så gik vi ned i spisesalen og spiste vores madpakker. Efter det måtte vi lege lidt og så skulle vi ud og gå en ret lang tur. Vi fik boller med smør på turen. Da vi kom hjem skulle vi lige slappe lidt af. Og så var der nogen, der skulle lave aftensmad. Efter aftensmaden kunne vi spille nogle spil og hygge os. Og så skulle vi ud og lave snobrød og riste skumfiduser. Og vi fik også chips. Og så skulle vi ind igen og der spillede vi spil og hørte musik og fik slik. Og så skulle vi i seng. Næste morgen fik vi morgenmad og så skulle vi gøre os klar til at tage hjem. Mikkel Ravn Hansen 11

12 Nyt fra 10 eren I dette forår har vi haft nogle rigtigt gode oplevelser på 10 eren. Højdepunktet har for de fleste været skolerejserne, der i år er gået til Prag og Budapest. Derudover har den internationale linje været på rejse til Jordan. Det var en ekseptionel oplevelse for de tyve elever og to lærere, der var af sted. Her kan I læse nogle kommentarer fra nogle af de elver, der var med på skolerejse: Prag Vi kørte fra Kruså grænsen kl 23:00, og vi var i Prag kl 10. Så tjekkede vi ind på Hotel Top Hotellet Prag, og da vi havde gjort det, så tog vi en bus og metro ind til byen som hed Muzeum. Vi var i en koncentrationslejr som hed Theresienstadt, og der var vi en hel dag, så tog vi tilbage til hotellet. Torsdag var vi inde på det sorte teater, og bagefter var vi inde i byen og se på nogle ting. Vi var også på det gule marked. Fredag aften var vi inde og spise på den kinesiske restaurant, inden vi tog hjem. Mette B. Larsen Det var meget sjovt at være af sted til Prag. Vi så mange forskellige ting dernede, både kultur og hvordan det foregik dernede. Det var sjovt at se forskellene mellem vores kulturer. Det bedste var nok det gule marked. Der kunne man prøve at prutte om prisen og det var sjovt at prøve, da man er vant til faste priser, her i Danmark. Martin Knudsen Budapest Jeg var i Budapest på skolerejse, hotellet var fint nok, men alligevel ikke ligeså fedt, som jeg troede det ville være. Jeg boede på værelse med Louise Pedersen og Louise Hansen, det var okay. Vi var meget nede i byen, hvilket var fedt, men der var alt for 12

13 mange souvenirbutikker og ikke så mange tøjbutikker og sådan noget. Vi så en masse gode ting og vi var i vandland, hvilket sikkert var et højdepunkt. Super fed tur. Louise Olesen Efter 20 timers køretur ankom vi til Budapest, lige efter at vi havde sat Prag-folkene af. Vi mødte en guldmand i Budapest, som stod helt stille, og man troede at han var en statue. Da vi gav nogle mønter bevægede han sig som en robot. Vi tog også billeder med ham. Ca min efter aftensmaden tog vi til Kfc, (Kentucky Fried Chicken). Det var noget af det bedste mad vi fik derover. Om aftenen var vi sent oppe og hyggede os, selvom vi kun måtte blive oppe til kl Det var virkelig hyggeligt, men sådan en tur skal man kun prøve en gang, for ellers er det kedeligt næste gang. Ihab Taha Jeg synes det var en god tur. Busturen var godt nok lidt lang, men den var alligevel hyggelig. Hotellet så godt ud udefra, men værelserne var virkelig ringe. Jeg sov på et 3 mands værelse, der var 2 store senge og en drømmeseng. Jeg var ret så skuffet da jeg så det, men jeg indså at vi alligevel ikke skulle være så meget på værelset, så det gjorde ikke så meget. Jeg synes det var en flot by og de havde en pæn stor gågade, det kunne jeg godt lide. Der var nogle skænderier i løbet af ugen. Jeg vil sige at det var nok mit værelse der havde flest skænderier med hinanden. Jeg boede sammen med Louise og Louise, men det var nu hyggeligt nok, hvis man ser bort fra skænderierne. Jeg ville ikke have noget imod at tage på sådan en tur igen. Louise Marie Pedersen Skoleåret er så småt ved sin afslutning, og på 10 eren bliver der arbejdet på højtryk med de afsluttende prøver. Dog fik vi tid til en afslutningstur til Heidepark i Tyskland fredag den 1. juni. Det var en hyggelig og sjov dag, om end lidt kold og blæsende. I år afholdes der dimission den 28. juni fra , hvor vi glæder os til at se eleverne og deres familer. Held og lykke til vores elever og tak for et godt skoleår på 10 eren. De bedste hilsner fra alle lærerne på 10 eren. 13

14 Skolebiblioteket Bogaflevering Skoleåret er ved at slutte og dermed er tiden kommet for bogaflevering. Eleverne afleverer taskebøger og gamle frilæsningsbøger den juni (lærerne får udleveret en tidsplan for aflevering). Vi vil bede alle forældre om at hjælpe børnene med at finde taskebøger og frilæsningsbøger. Husk at bogbindet skal være taget af, og alle blyantstreger skal viskes ud. Sidste dag for udlån af bøger til sommerferielæsning er mandag den 25. juni. Ved manglende aflevering af materiale vil der blive sendt en regning til forældrene. Bogudlevering Ved skoleårets begyndelse vil eleverne få udleveret taskebøger tirsdag den 14. eller onsdag den 15. august. Lærerne vil få en tidsplan. Vi gør opmærksom på at alle bøger skal bindes ind inden for den første uge. Ferieplan for skoleåret 2012/13 1. skoledag efter sommerferien tirsdag den 14. august 2012 Efterårsferie Lørdag den 13. oktober søndag den 21. oktober 2012 Juleferie Lørdag den 22. december onsdag den 2. januar 2013 Vinterferie Lørdag den 9. februar søndag den 17. februar 2013 Påskeferie Lørdag den 23. marts mandag den 1. april 2013 St. Bededag Fredag den 26. april søndag den 28. april 2013 Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 9. maj søndag den 12. maj 2013 Pinseferie Lørdag den 18. maj mandag den 20. maj 2013 Grundlovsdag Onsdag den 5. juni Sommerferie Lørdag den 29. juni De nævnte dage inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage:

15 En dag i retten Vi har nu i 8.b prøvet at overvære en retssag. Sagen omhandlede tyveri, hæleri, euforiserende stoffer og indbrud. For et stykke tid siden var vi med klassen i retten i Sønderborg. Dette var vi i forbindelse med emnet kriminalitet i samfundsfag. Vi skulle være ude i retten lidt i ni, da vi absolut ikke måtte komme for sent. Da vi kom derud, tog en vagt imod os. Han forklarede os lidt om hvor dommer, anklager og forsvarer var placeret, inden vi gik ind i retssalen. Hele klassen satte sig i modsatte ende af lokalet, som dommeren sad. Vi kunne se alle menneskerne undtagen vidnerne, da de sad med ryggen til os. I højre hjørne sad to politimænd. De sad der under hele retssagen, og iagttog det hele. Da dommeren kom ind i lokalet, skulle vi alle rejse os op. Vi satte os ikke ned, før vi havde fået lov til det af dommeren. Så kunne retssagen begynde. Manden som var tiltalt var en 29-årig mand. Han lignede ikke en kriminel, men hvordan ser en kriminel egentlig ud? Det er der jo ingen der ved. Han var anklaget for 19 hændelser. Blandt disse var: Hæleri, tyveri, besiddelse af euforiserende stoffer, samt indbrud. Først blev sagerne læst op af anklageren, hvorefter tiltalte fik lov til at udtale sig om, hvad der ifølge ham var sket, eller ikke var sket. Størstedelen erklærede han sig ikke skyldig i, men der var alligevel nogle ting, som han indrømmede, at han havde gjort. Senere blev der indkaldt vidner. Første vidne var tiltaltes kæreste, men da hun også var tiltalt i sagen, havde hun ret til at sige, at hun ikke ville vidne. Hun besluttede sig for, ikke at vidne. Derefter satte hun sig hen til resten af klassen, for at overvære sagen som os andre. De fleste af vidnerne var personer som arbejdede i butik, men en af dem var dog tiltaltes ven. Han sagde, at det ikke var tiltalte der havde gjort noget, men at skylden delvist også var hans. Senere skulle anklageren argumentere for, hvorfor tiltalte skulle have den straf, som hun mente var passende. Da hun havde gjort dette, måtte tiltalte sige et par ord. Han rejste sig op, og talte for, hvorfor han ikke skulle have en hård straf et af argumenterne var blandt andet, at han ønskede at forbedre sig. Herefter skulle forsvareren begrunde, hvorfor hun syntes, at han heller ikke skulle have så hård en straf. Derefter havde vi en pause, da dommeren mm. skulle overveje, hvilken straf der var passende. Noget tid efter kom dommeren ind i lokalet igen. Da tiltalte skulle høre sin dom, skulle vi alle rejse os op. Han blev idømt 6 måneders fængsel, men da han havde siddet varetægtsfængslet i 2 måneder, skulle dette trækkes fra. Herefter gik forsvareren og tiltalte ud, for at snakke om, om han ville anke sin dom eller ej. Han valgte ikke at anke dommen, så sagen var afsluttet, og vi kunne gå hjem med et indblik i, hvordan det er at være i retten. En ting vi ikke havde prøvet før. Lena Bjerregård Lauritzen 15

16 Samarbejde med Cadmous College i Libanon Sønderskov-Skolen har gennem flere år samarbejdet med en skole, Cadmous College, i Libanon. Cadmous College er en privatskole drevet af maroniterne, som er en katolsk underafdeling. Men selv om skolen er katolsk, er flertallet af eleverne muslimer. I december 2011 havde nuværende 5. årgang et projekt sammen med Cadmous. Det hedder Jul på skype, hvor eleverne har udvekslet juletraditioner gennem henholdsvis forskellige workshops og på skype. I kan se video fra ugen på vores hjemmeside Skoleinspektøren, fader Fadi og en af lærerne, fader Jean, besøgte Sønderskov- Skolen i februar med henblik på at planlægge samarbejdet for næste skoleår. Det er bl.a. blevet til et projekt i kommende 6. årgang, hvor eleverne fra Sønderskov-Skolen og Cadmous College skal lave en vandrehistorie med illustrationer. Det skal ende med at eleverne opfører historien for hinanden gennem videokonference. Der arbejdes også på, at vores internationale linje i 10. klasse skal på studierejse til Cadmous næste skoleår. I påskeferien var 22 lærere fra Sønderskov-Skolen på privat rejse i Libanon, og i den forbindelse var vi inviteret til at besøge Cadmous College. Vi fik en overvældende modtagelse! Hele skolen havde forberedt vores besøg. Eleverne var linet op på gangene med flag, de optrådte med dans og sang, og de var meget interesseret i at tale med os. Vi besøgte flere klasser, som stolt demonstrerede deres engelskkundskaber. Endog en skriftlig eksamen fik vi adgang til! Der sad mindst 60 elever i en sal og lavede skriftlige prøver i bl.a. historie og geografi. Kunne man forestille sig, at der i Danmark ville blive lukket 22 fremmede mennesker ind midt under eksamen som oven i købet gerne måtte stille eleverne spørgsmål? Nej vel! Eleverne tog det med knusende ro. Vi sluttede besøget med frokost i skolens pavillon, hvorfra vi nød den smukke udsigt over skolens landbrugsarealer og Middelhavet. 16

17 Et klasseværelse på Cadmous College I skolegården var der ikke skyggen af et legeredskab 17

18 Skitur til Østrig I slutningen af januar 2012 tog vi, 8.A, på skitur til Østrig. Vi skulle bo på Venediger Hof i byen Neukirchen. Det var en blanding af et vandrehjem og et hotel. Det var et rigtig hyggeligt sted, med både plads til at spille spil, hygge, aktiviteter i kælderen og sneboldkampe udendørs. Den første dag var vi meget trætte efter en 16 timers lang bustur. Men turen føltes dog ikke særlig lang, da vi hyggede os meget med masser af slik, film, snak og spil. 20 ud af de 23 der var af sted, skulle på skiskole to timer de første to dage. Efter skiskolen den første dag besluttede 15 af os at stå på ski helt til dalen, heraf 12 nybegyndere. Vi havde regnet med, at turen ville tage ca. en halv time. Da vi nåede dalen tre timer senere, havde vi alle ondt i rumpen, efter at have rutsjet på den sorte pist. På den tredje dag prøvede mange deres grænser af, og de gjorde store fremskridt. Vi sluttede turen af på restaurant den sidste aften i Neukirchen by, inden turen gik hjemad mod lille Sønderborg igen. Vi har haft en utrolig dejlig og hyggelig 5 dags tur. Med vores to yndlingslærere og vores dejlige klasse har vi kun fået et endnu stærkere sammenhold. Det er et godt minde, vi altid vil kunne tænke tilbage på! Pernille Ravnsgaard og Tine Jensen 18

19 Fælles fødselsdag på 2.årgang På 2. årgang må vi ikke have slik & kage med, når det er vores fødselsdag, fordi at det forstyrrer timen, så derfor holder vi en stor fest en gang om året. Vi synes, at det er forstyrrende, hvis man tager slik eller kager med, når det er fødselsdag. Selvom det forstyrrer klassen, synger vi en sang og leger en leg, når det er vores fødselsdag. Vi tager alle sammen noget mad med, og så laver vi et langt bord, som vi spiser ved. Det var sjovt. DJace lavede fællesdans som boogie woogie og ballondans. Der blev festet totalt igennem og alle dansede. DJ en var Victoria fra 2.b s far. Maden var god og der var næsten ingen skænderier. Det var sjovt at være med, især at synge fødselsdagssangen for os alle sammen. Laura & Zoe 2.b Tandklinikken Klinikken lukker fredag den 6. juli 2012 og åbner igen tirsdag den 14. august Ved akut behov for tandlægehjælp henvises til privatpraktiserende tandlæge og i weekenden til tandlægevagten på tlf God sommer fra tandplejen HUSK tandbørsten holder ikke ferie! 19

20 Billeder fra forældre-arbejdsdagen Fra skolens side skal lyde en kæmpe tak for indsatsen til vores fælles arbejdsdag fredag den 11. maj Som det fremgår af billederne ovenover, vil de positive spor fra dagen være synlige i lang tid fremover. Vi glæder os allerede til vores næste fælles arbejdsdag fredag den 17. maj 2013 sæt allerede nu kryds i kalenderen. 20

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ugebrev 26 Indskolingen 2015

Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Ugebrev 26 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Her kommer så dette skoleårs sidste ugebrev inden ferien: I den kommende uge er der hjemgruppeuge, dette betyder, at alle møder fra 8

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned:

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Nye elever i 0. klasse og nye elever i 8. klasse fra Hjerm + 2 nye kolleger,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere