Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni Læs bl.a. om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 22 Juni 2012 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen side 2 Skolebestyrelsens årsberetning side 4 Lejrskole på Troldhøj side 10 Nyt fra 10 eren side 12 En dag i retten side 15

2 Nyt fra skoleledelsen I maj måned havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Resultatet ses herover. Sommerferie og skolerenovering Sommerferien står nu så nær, at vi kan fornemme konturerne. Et spændende skoleår er ved at være til ende. Imidlertid bliver sommerferien noget anderledes i år. Samtidig med eleverne går på ferie, påbegynder vi på skolen for alvor næste runde af vores renoveringsproces. Håndværkerne står klar i kulissen og venter kun på, at skoleåret ringer ud. Det er selvsagt helt genialt at få 5,5 mio. kr. til at renovere for, men som i den første renoveringsfase vil det kræve en fælles indsats og forståelse, at få enderne til at nå sammen undervejs. Denne gang er det jo i vid udstrækning klasselokalerne på 4. og 5. årgang, det går ud over. Det er bl.a. derfor, vi har henlagt så stor en del af renoveringen som overhovedet muligt til ferieperioden. 2

3 Fremtidens Skole nationalt, kommunalt og lokalt På landspolitisk plan står den nu på Ny Nordisk Skole og selv om referencen til Nyt Nordisk Køkken nærmer sig det fornærmende overfladiske, så kan vi som skole sagtens nikke til vision, mål og tilgang. Ny Nordisk Skole handler om, på en ny måde, at skabe begejstring og forandring. Det er netop med det udgangspunkt, vi på Sønderskov-Skolen låser skolens hoveddør op hver morgen. Hvis ikke det var målet, skulle vi lade den forblive låst. På landsplan bliver det spændende at se, hvor meget der ender med at blive til Michelin stjerner og hvor meget, der ender i (fag-)politisk splid og/eller almindelig tom retorik. På kommunalt plan vil den gryende og begyndende implementering af Fremtidens Skole få indflydelse på hver eneste lille krog af det kommunale skolevæsen. For nogle skoler vil det være historiens sidste skoleår, for de fleste skoler vil det være på vej mod fremtidens første skoleår. Især de mere pædagogiske aspekter af Fremtidens Skole er kommunalt set fortsat meget flydende. Der forestår en rigtig spændende proces med indholdsudfyldelse af overskrifterne. Lokalt arbejder vi sammen med skolebestyrelsen videre på, hvordan vi ønsker Sønderskov-Skolen skal være fremadrettet. Nøglespørgsmålene lyder: Hvor er vi nu? Hvor ønsker vi at bevæge os hen? Hvordan kommer vi derhen? Hvordan ved vi, at vi er kommet eller er på vej derhen? Hvordan kan vi fastholde dette fokus? Nogle af svarene kender vi på nuværende tidspunkt. Andre er vi først i gang med at afdække. Det kommende skoleår Planlægningen af det kommende skoleår er på de store linjer ved at være afsluttet. Arbejdsfordelingen blandt personalet og den overordnede årsplan er på plads. I skrivende stund står vi lige foran førsteudkastet til ugeskemaer for eleverne. Som jeg tidligere har beskrevet, har vi i planlægningen af det kommende skoleår været lidt mindre udfordrede på økonomien end de forrige skoleår. Det hænger sammen med, at vi på Sønderskov-Skolen oplever en mærkbar elevtilstrømning fra andre skoledistrikter. Konsekvensen er, at vi med en lidt højere klassekvotient kan kompensere for manglende prisfremskrivninger mv. i de kommunale budgetter. Vi har derfor mulighed for at fastholde vores nuværende lærernormering i det kommende skoleår. Farvel til Karin Jepsen Til sommerferien går Karin Jepsen på efterløn efter 37 år som lærer på Sønderskov- Skolen. Fra skolens side takker vi for en yderst fornem indsats gennem alle årene. Såvel pædagogisk som kollegialt går vi et stort savn i møde efter sommerferien. Fælles arbejdsdag Fredag den 11. maj 2012 havde vi fælles arbejdsdag på skolen. Det blev en rigtig fin dag, hvor vi i højt solskin fik lavet en masse. Tusind tak til de fremmødte børn og voksne og på gensyn til forhåbentligt endnu flere, når vi gentager arbejdsdagen i foråret Sidste skoledag for afgangseleverne Fredag den 1. juni 2012 havde vi sidste skoledag for afgangseleverne. Vores afgangselever levede til fulde op til skolens forventninger. Alle tilbagemeldinger går på, at det igen i år var en rigtig god dag for såvel store som små med både karameller, skum og rundbold. 3

4 Afrunding Afslutningsvis vil jeg understrege, at vi med den skolepolitiske situation i Sønderborg Kommune er på vej ind i endnu et markant og mærkeligt år. Vi vil på skolen være dybt fokuserede på, at skoleåret 2012/13 bliver det bedst tænkelige for såvel elever, som forældre og personale. Mærkelige år forudsætter mange ting, men de forudsætter først og fremmest, at vi taler med hinanden. Tilbage er kun at sige tak for skoleåret 2011/2012 og ønske alle en rigtig god sommerferie! Venlig hilsen Lars Breinholt Søndergaard Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Årsberetningen forholder sig til konkrete resultater og beskriver vigtige igangværende processer vedr. Sønderskov-Skolens virke inklusive Sønderskov-Skolens Idræts SFO og 10 eren. Den kan ikke afspejle alle aktiviteter i og omkring skolen eller alle skolebestyrelsens initiativer, men giver et indblik og et overblik som kan uddybes ved at søge dialogen med skolebestyrelsen og skoleledelsen. Der henvises til Sønderborg Kommunes Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 for sammenligningsmateriale og generelle kommentarer vedr. folkeskolernes drift og udvikling. Skolens nøgletal fremgår af skolens Kvalitetsrapport I dialogmøderne med Børne- og uddannelsesforvaltningen er det foreslået at udarbejde af et kriseberedskab (gjort), at fokusere på elevfravær (gøres løbende) og øgning af den del af undervisningen, der gennemføres af lærere med linjefag (hvor vi følger en mere striks fortolkning af linjefagskompetence end andre skoler og ikke pynter på tallene). Faglige resultater Resultaterne af Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) for Sønderskov-Skolen 2010/11 placerede skolen bedre end sidst og dette sætter også resultaterne fra KREVI-undersøgelsen Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt under hensyntagen til sociale faktorer i relief. De statistisk tvivlsomme kategoriseringer af skoledistrikternes socioøkonomiske status på baggrund af medianværdier tager ikke højde for vores sammensatte elevklientel med mange ressourcestærke og mindst lige så mange elever med lav socioøkonomisk og kulturel/social kapital. Man valgte desuden at fokusere på FSA-2010-resultaterne ved dette punktnedslag lander vores skole i den tunge ende. Men hvis man havde taget FSA-2011-resultaterne var skolen placeret langt over gennemsnittet for danske folkeskoler. Umiddelbart kan vi mest bruge FSA-resultaterne for at se skolens egen udvikling over tid og det ser stabilt og nogenlunde ud. Sociale faktorers betydning vil vi gerne have bedre belyst. Resultaterne fra de Nationale tests kan ligeledes bruges til at sammenligne vores egne årgange over tid nu hvor testene kører teknisk og den nye regering agter at fortsætte målingerne kan man håbe på at datamaterialet efter et par år skaber en god basis for at vurdere undervisningens resultater. 4

5 Trivsel Skolen har arbejdet målrettet med opfølgningen på Undervisningsmiljøundersøgelsen 2010 jvf handleplanen. Se også under indsatsområderne Sundhed og Trivsel samt Pædagogiske strategier. Søgning Sønderskov-Skolen har 653 elever (0.-9. klasse) et ganske stabilt tal i tråd med en 3-sporet skole med en klassekvotient på ca 22. Ret stabilt, men ifm. uroen omkring Fremtidens Skole efterhånden tydelig netto-tilstrømning. Nye børnehaveklasse-elever 2011/12: 64 svarende til tre gode klasser sammenholdt med et dyk i distriktets børnetal i denne årgang viser det god rekrutteringskraft (bl.a. takket være nystruktureret og intensivt samarbejde med dagtilbudsområdet). Elevtalsfremskrivningerne for Sønderskov-Skolens skoledistrikt ser stabil ud hvilket er mere end man kan sige om resten af kommunen Ansættelse af nyt personale: Bredt og velkvalificeret ansøgerfelt ifm. de få opslag i Økonomi Udmøntningen af kommunale besparelser og timetildelingsmodellens skævhed medfører en strukturel underfinansiering af skolens aktiviteter. Vi har i 2011 været nødt til at udmønte besparelser ved sammenlægning af tre små og lettere dysfunktionelle 8. klasser til to nogenlunde velfungerende 9. klasser med ekstra holdtimer. Formålet var at bevare 3 spor som udgangspunkt for skolens virksomhed og i forventning om søgning fra andre skoler til to andre forholdsvis små yngre årgange, hvilket blev indfriet. Derudover har vi måttet reducere holdtimerne til årgangsteamene det lyder teknisk men medfører faktisk mindre fleksibilitet da den interne vikardækning går forud for pædagogiske aktiviteter som målrettede specialundervisningsforløb, 2-lærerordninger etc. Se i øvrigt under 10 eren og SFO. Det er i løbet af budgetåret lykkedes at nedbringe skolens underskud fra kroner til kroner. Indsatsområder Skolebestyrelsen valgte ved et seminar i januar 2011 at fastholde fire eksisterende indsatsområder (Sundhed og Trivsel - Fysiske rammer - Pædagogiske strategier - Skolehjemsamarbejde) og at supplere med et nyt (Fællesskab). Sundhed og Trivsel: Det kører derudad. Men arbejdet skal fortsætte - fordi glade børn lærer bedst. Bl.a. har skolebestyrelsen revideret Anti-mobningsstrategien. Fysiske rammer: Sønderskov-Skolens mangeårige forarbejde har givet pote. Masterplanen for Folkeskoleområdet har jo for længst identificeret konkrete behov og 2011 blev året hvor Børne- og Uddannelsesudvalget frigav midlerne. Første fase af en gennemgribende renovering af de ældste dele af skolen blev afviklet for 5 mio. kroner (plus energirenoveringspuljer fra Teknisk Forvaltning): Faglokaler, filmlokale, omklædningsrum, gymnastiksale Og næste fase er projekteret med store forhåbninger om at vi i 2012 kan komme i gang med klasseværelsesfløjen for klasse (hvor der stadigvæk er katederforhøjelser). Pædagogiske strategier: Som (indtil videre) sidste skud på stammen har lærerne (inkl. 10 eren) fordybet sig i Anerkendende klasseledelse. Efter en pilotfase med udvalgte årgange er konceptet nu rullet ud til hele skolen. 5

6 Skolehjemsamarbejde: Skolebestyrelsen har efter forarbejde i forskellige fora på skolen vedtaget et nyt Værdiregelsæt samt et nyt skolehjemsamarbejdshæfte der beskriver forskellige aspekter af et konstruktivt samarbejde mellem elever/forældre og skolens forskellige parter. Forberedelserne til en ny kommunikationspolitik er godt i gang. Fællesskab: Skolens øvrige aktører blev udstyret med en lille idésamling jvf. bestyrelsesreferatet af 8.februar Forældrearbejdsdagene er efterhånden en fast ingrediens tilslutningen er specielt høj i de mindre klasser. Tosprogsområdet: Tosprogs-Taskforce-projektet fra Skolestyrelsen blev afsluttet i Til gengæld har vi fået ansat en halvtids-skolehjemvejleder med fokus på de tosprogede børns familier med inspiration fra Skolestyrelsen skal der udarbejdes nye former for dialog og samarbejde for at fremme forståelse, trivsel og læring. Forandringer i organiseringen Ingen udover omlægningen af 3. klasses tilbud fra SFO til klub. Sønderskov-Skolens Idræts SFO + Idrætsklubben Fortsat kommunens største med meget høje tilmeldingskvoter hvilket bestemt taler for konceptets kvalitet og attraktivitet. Men hvad hjælper det når kommunen skal spare - i forbindelse med kommunens omlægning af 3. klasses-sfo til klub har vi reduceret normeringen i SFO en hvilket har medført to afskedigelser. Og det har taget noget tid at få lappet hullerne en ordning for 2. klasseseleverne efter 1. maj, hvor de nye før-sfo-børn starter samt en morgen- og ferieordning. Vi har desuden gennemført en ændring i lokalerotationen i førsommerperioden således at før-sfo-børnene nu starter i Tumlehuset - og næsten-klub-børnene kommer over i pavillonerne. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i Mål- og indholdsbeskrivelse som beskriver grundlæggende tanker vedr. pædagogisk idræt og planer for at udfolde børnenes kompetencer på mange forskellige måder et materiale som kan skærpe fokus og som løbende bliver bragt i spil i hverdagen. Klubben har fra sin spæde start i maj 2009 udviklet sig både pædagogisk, indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt: Nu er der over 140 tilmeldte elever fra klasse (august-maj), en fortsat stigende tilslutning som vidner om tilbuddets attraktivitet og kvalitet på trods af sparsomme ressourcer (og en uretfærdig tildeling som vi ustandselig gør opmærksom på). Heldigvis har Teknisk Forvaltning fundet midler til opgradering af WC-faciliteterne 10 eren Nye 10. klasseselever 2011/2012: 141 elever igen en klar stigning som taler om undervisningstilbuddets gode resultater og attraktivitet for målgruppen. Og heldigvis igen lige over den næste knæk-grænse som udløser ekstra-ressourcer! Det store elevtal har nødvendiggjort inddragelse og istandsættelse af nye lokaler på B.S. Ingemanns Vej heldigvis skrabede eleverne også en sjat penge ind fra kommunens elevmillion til indretning af et opholdsrum. Og fortsat gælder: Konceptet med mentorordning, brobygning og linjer skaber mulighed for tilpasning af den pædagogiske indsats til den enkeltes behov - takket være personalets fleksibilitet. Kommunens bevilling til denne vanskelige elevgruppe er under al kritik. Skolens ledelse er lykkedes med at få bevillinger fra bl.a. Region Syddanmark mhp fastholdelsesprojekter. Eleverne trives, udvikler sig og kommer videre det er god kvalitet på trods. 6

7 Andet skolebestyrelsen har arbejdet med i 2011 og overordnede udsigter for 2012 Vi har været optaget af revidering af diverse principper (mobilpolitik, ordensregler, Regler for god ro, orden og trivsel, samværsregler i 10 eren), status vedr. aflyste/ afholdte timer, opfølgning på rengøringsforhold, videre udbygning af IT-strategien (bl.a. mhp digitalisering af en hel årgangs undervisningsmaterialer), drøftelse af mulig international linje og i særdeleshed af kommunale høringer vedr. Fremtidens Skole. Fremtidens Skole det kommunale udviklingsprojekt vedr. Folkeskolen har optaget gemytterne i 2011 og vi har på mange forskellige måder gjort vores stemmer gældende og bidraget med idéer, perspektiveringer og forslag (input til arbejdsgruppen, dialogfora, borgermøder, direkte kontakter med beslutningstagere, høringssvar, pressen ). I sidste ende er resultatet vedtaget af Byrådet før jul 2011 skuffende. Sønderskov-Skolens virksomhed bliver ikke berørt af omstruktureringerne som skal træde i kraft pr ved årets udgang er det noget uklart hvordan overbygningseleverne fra Ahlmann-Skolen skal fordeles men som udgangspunkt fortsætter vi med samme skoledistrikt og samme undervisningstilbud. Strukturændringer medfører kun et meget lille provenu på ca. 1 % af folkeskoleområdets budget. Råderummet for pædagogiske initiativer er derfor tilsvarende lille - selvom politikerne har stillet 10 mio. kroner ekstra i udsigt da dette langt fra udligner de sidste års besparelser på folkeskoleområdet. Udmøntning af formaliseret samarbejde på ledelsesområdet, House of Language, linjeskoler, digitalisering mm. ser vi frem til. Den store knast er den nye timetildelingsmodel: Ved den tiltænkte udrulning af Undervisningsministeriets vejledende timetal på alle skoler vil man bruge alle ressourcer på normalundervisningen og øge skævvridningen ift. den pædagogiske opgave. Ifølge kommunens styrelsesvedtægt skal pengene følge opgaven og det er ikke at levere timer (eller som i den gamle timetildelingsmodel: at have en skole) men at udvikle eleverne fagligt, socialt og personligt som det står i Sønderskov-Skolens vision. Udgangspunktet og rammebetingelserne afhænger af elevernes tidligere erfaringer, familiernes ressourcer og af skolens tilbud. Det skal en fair timetildelingsmodel tage højde for! Planerne for implementering af Fremtidens Skole kan følges på kommunens hjemmeside. Perspektivet for 2012 byder desuden på en ny kommunal sprog- og læsestrategi, ændrede regler for visitering til specialundervisning og større fokus på inklusion. Thorsten Schumann Formand for skolebestyrelsen 7

8 3.a s besøg på Sønderborg Slot Vi var på Sønderborg Slot og blev rundvist af en dame som hed Hanne. Hun viste os, hvordan man lavede mad i gamle dage. Så viste hun os en ovn, der kunne være op til rugbrød i. Hun viste os også en udstilling med hertugerne af Slesvig. Vi så også en udstilling om 1. verdenskrig med gasmasker og våben fra dengang, og vi fik at vide, hvorfor vi tabte i Vi tabte, fordi vi havde forladegeværer og tyskerne havde bagladegeværer. Ti år efter opfandt en mand en machinegun, og tyskerne prøvede at lave en lignende, men de blev nødt til at have vand i for at nedkøle skuddene. Vi så en kanonkugles udvikling, og den sidste var stor med små jernkugler. Når man skød den af, eksploderede den med jernkugler, og så blev man såret eller dræbt, hvis man var inden for 30 til 40 meter væk. Vi så en kanonkugle, der sad fast i ydermuren. Vi så kanonkugler, der var så store som bowlingkugler og større. Sven Christian Gerhardt Cannon 3.a og Gustav Tang Sletgaard 3.a 8 Gasmasker fra 1. verdenskrig.

9 Kopi af Christian II s kranium. Christian II sad fanget på Sønderborg Slot i 17 år. Den 22. maj var 3.a på en spændende tur til Sønderborg Slot. Vi gik langs vandet og endelig kom vi til slottet/museet. Vi blev vist rundt af en, der hedder Hanne, som arbejder der. Hun fortalte gode historier om slottet i gamle dage og hvem der boede der. Vi startede med at komme ind i cafeen, hvor der hang gryder fra loftet og ned, hvor der har været et stort bål. Og bagefter kom vi ned i kælderen, hvor der var store kar, der havde været kød med salt i. Vi gik igennem en lille gang, hvor vi kom ind til nogle gravsten. Vi gik ud igen og ind i Dronning Dorotheas kapel. Der hang stamtræ både fra Dorotheas familie og Christian III s familie. Og i bageriet var der en kæmpe ovn, der var ca. plads til 250 brød og det kommer selvfølgelig an på, hvor store de er! Og efter det skulle vi spise i cafeen og derefter måtte vi gå rundt selv eller følge med vores lærer. Og efter en rigtig god tur på Sønderborg Slot med godt vejr, skulle vi hjem. Rie og Anna, 3.a Billederne er taget af Anna Brunnenberger og Sebastian Leth Johansen, 3.a. 9 Krydderier, som de brugte i gamle dage til at skjule smagen af råddent kød.

10 Lejrskole på Troldhøj Jeg stod op kl Først tog jeg tøj på. Så børstede jeg hår og spiste morgenmad. Bagefter jeg havde spist så børstede jeg tænder og gik ind for at øve mig på min violin. Da jeg havde øvet en times tid skulle min far og jeg køre op til skolen. Da vi var kørt glædede jeg mig vildt meget til vi ankom. Da vi kom op til skolen var der ikke mange bilpladser tilbage. Jeg skulle køre i Oliver`s bil sammen med Oliver`s far, Oliver, Anders og Jasmin. Der var meget stille i bilen. Men endelig var vi fremme. Da alle var kommet sagde Ketty og Sanne at vi først skulle stille vores tasker på måtten og så gå udenfor igen. Vi legede krone. Så råbte Ketty og Sanne at vi skulle komme ind og rede vores senge og derefter spise vores madpakker. Det gjorde vi. Så gik vi op i pigernes sovesal. Bagefter skulle Martin, Mille, Malthe og jeg smøre boller til turen. Da vi havde gjort det var de andre i gang med et teaterstykke. Vi måtte gerne være med. Vi øvede og det var rigtig sjovt. Så skulle vi ud at gå i skoven. Det var rigtig hyggeligt og sjovt at gå tur. Vi hørte Ketty fortælle mange sjove og spændende historier. Da vi kom ned til stranden fik vi boller og derefter gik vi hjem til Troldhøj. 10

11 Da vi var kommet til Troldhøj lavede vi videre på teatret indtil der var nogen der skulle lave aftensmad. Så skulle vi spise. Og da vi havde gjort det skulle vi grille snobrød og skumfiduser. Så fik vi chips. Så spillede vi lidt rundbold indtil vi skulle ind og spille teater for drengene, Ketty og Sanne, men det gik lidt galt fordi at Sofie pruttede. Men så tog vi den forfra og det gik godt. Så tegnede vi lidt og legede S P eller K men alle var gået op og så sagde Ketty at vi også skulle gå op. Så gik vi i seng og faldt i søvn. Da vi vågnede næste morgen var morgenmaden klar. Vi spiste, legede lidt og fik et stykke kage, og så skulle vi hjem. Jeg kørte med Thomas, Jonas og Asbjørn. Tak for en dejlig koloni på Troldhøj! Hilsen Caroline 4a Da vi kom derned så skulle vi lægge vores ting ind og få redt vores senge. Så gik vi ned i spisesalen og spiste vores madpakker. Efter det måtte vi lege lidt og så skulle vi ud og gå en ret lang tur. Vi fik boller med smør på turen. Da vi kom hjem skulle vi lige slappe lidt af. Og så var der nogen, der skulle lave aftensmad. Efter aftensmaden kunne vi spille nogle spil og hygge os. Og så skulle vi ud og lave snobrød og riste skumfiduser. Og vi fik også chips. Og så skulle vi ind igen og der spillede vi spil og hørte musik og fik slik. Og så skulle vi i seng. Næste morgen fik vi morgenmad og så skulle vi gøre os klar til at tage hjem. Mikkel Ravn Hansen 11

12 Nyt fra 10 eren I dette forår har vi haft nogle rigtigt gode oplevelser på 10 eren. Højdepunktet har for de fleste været skolerejserne, der i år er gået til Prag og Budapest. Derudover har den internationale linje været på rejse til Jordan. Det var en ekseptionel oplevelse for de tyve elever og to lærere, der var af sted. Her kan I læse nogle kommentarer fra nogle af de elver, der var med på skolerejse: Prag Vi kørte fra Kruså grænsen kl 23:00, og vi var i Prag kl 10. Så tjekkede vi ind på Hotel Top Hotellet Prag, og da vi havde gjort det, så tog vi en bus og metro ind til byen som hed Muzeum. Vi var i en koncentrationslejr som hed Theresienstadt, og der var vi en hel dag, så tog vi tilbage til hotellet. Torsdag var vi inde på det sorte teater, og bagefter var vi inde i byen og se på nogle ting. Vi var også på det gule marked. Fredag aften var vi inde og spise på den kinesiske restaurant, inden vi tog hjem. Mette B. Larsen Det var meget sjovt at være af sted til Prag. Vi så mange forskellige ting dernede, både kultur og hvordan det foregik dernede. Det var sjovt at se forskellene mellem vores kulturer. Det bedste var nok det gule marked. Der kunne man prøve at prutte om prisen og det var sjovt at prøve, da man er vant til faste priser, her i Danmark. Martin Knudsen Budapest Jeg var i Budapest på skolerejse, hotellet var fint nok, men alligevel ikke ligeså fedt, som jeg troede det ville være. Jeg boede på værelse med Louise Pedersen og Louise Hansen, det var okay. Vi var meget nede i byen, hvilket var fedt, men der var alt for 12

13 mange souvenirbutikker og ikke så mange tøjbutikker og sådan noget. Vi så en masse gode ting og vi var i vandland, hvilket sikkert var et højdepunkt. Super fed tur. Louise Olesen Efter 20 timers køretur ankom vi til Budapest, lige efter at vi havde sat Prag-folkene af. Vi mødte en guldmand i Budapest, som stod helt stille, og man troede at han var en statue. Da vi gav nogle mønter bevægede han sig som en robot. Vi tog også billeder med ham. Ca min efter aftensmaden tog vi til Kfc, (Kentucky Fried Chicken). Det var noget af det bedste mad vi fik derover. Om aftenen var vi sent oppe og hyggede os, selvom vi kun måtte blive oppe til kl Det var virkelig hyggeligt, men sådan en tur skal man kun prøve en gang, for ellers er det kedeligt næste gang. Ihab Taha Jeg synes det var en god tur. Busturen var godt nok lidt lang, men den var alligevel hyggelig. Hotellet så godt ud udefra, men værelserne var virkelig ringe. Jeg sov på et 3 mands værelse, der var 2 store senge og en drømmeseng. Jeg var ret så skuffet da jeg så det, men jeg indså at vi alligevel ikke skulle være så meget på værelset, så det gjorde ikke så meget. Jeg synes det var en flot by og de havde en pæn stor gågade, det kunne jeg godt lide. Der var nogle skænderier i løbet af ugen. Jeg vil sige at det var nok mit værelse der havde flest skænderier med hinanden. Jeg boede sammen med Louise og Louise, men det var nu hyggeligt nok, hvis man ser bort fra skænderierne. Jeg ville ikke have noget imod at tage på sådan en tur igen. Louise Marie Pedersen Skoleåret er så småt ved sin afslutning, og på 10 eren bliver der arbejdet på højtryk med de afsluttende prøver. Dog fik vi tid til en afslutningstur til Heidepark i Tyskland fredag den 1. juni. Det var en hyggelig og sjov dag, om end lidt kold og blæsende. I år afholdes der dimission den 28. juni fra , hvor vi glæder os til at se eleverne og deres familer. Held og lykke til vores elever og tak for et godt skoleår på 10 eren. De bedste hilsner fra alle lærerne på 10 eren. 13

14 Skolebiblioteket Bogaflevering Skoleåret er ved at slutte og dermed er tiden kommet for bogaflevering. Eleverne afleverer taskebøger og gamle frilæsningsbøger den juni (lærerne får udleveret en tidsplan for aflevering). Vi vil bede alle forældre om at hjælpe børnene med at finde taskebøger og frilæsningsbøger. Husk at bogbindet skal være taget af, og alle blyantstreger skal viskes ud. Sidste dag for udlån af bøger til sommerferielæsning er mandag den 25. juni. Ved manglende aflevering af materiale vil der blive sendt en regning til forældrene. Bogudlevering Ved skoleårets begyndelse vil eleverne få udleveret taskebøger tirsdag den 14. eller onsdag den 15. august. Lærerne vil få en tidsplan. Vi gør opmærksom på at alle bøger skal bindes ind inden for den første uge. Ferieplan for skoleåret 2012/13 1. skoledag efter sommerferien tirsdag den 14. august 2012 Efterårsferie Lørdag den 13. oktober søndag den 21. oktober 2012 Juleferie Lørdag den 22. december onsdag den 2. januar 2013 Vinterferie Lørdag den 9. februar søndag den 17. februar 2013 Påskeferie Lørdag den 23. marts mandag den 1. april 2013 St. Bededag Fredag den 26. april søndag den 28. april 2013 Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 9. maj søndag den 12. maj 2013 Pinseferie Lørdag den 18. maj mandag den 20. maj 2013 Grundlovsdag Onsdag den 5. juni Sommerferie Lørdag den 29. juni De nævnte dage inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage:

15 En dag i retten Vi har nu i 8.b prøvet at overvære en retssag. Sagen omhandlede tyveri, hæleri, euforiserende stoffer og indbrud. For et stykke tid siden var vi med klassen i retten i Sønderborg. Dette var vi i forbindelse med emnet kriminalitet i samfundsfag. Vi skulle være ude i retten lidt i ni, da vi absolut ikke måtte komme for sent. Da vi kom derud, tog en vagt imod os. Han forklarede os lidt om hvor dommer, anklager og forsvarer var placeret, inden vi gik ind i retssalen. Hele klassen satte sig i modsatte ende af lokalet, som dommeren sad. Vi kunne se alle menneskerne undtagen vidnerne, da de sad med ryggen til os. I højre hjørne sad to politimænd. De sad der under hele retssagen, og iagttog det hele. Da dommeren kom ind i lokalet, skulle vi alle rejse os op. Vi satte os ikke ned, før vi havde fået lov til det af dommeren. Så kunne retssagen begynde. Manden som var tiltalt var en 29-årig mand. Han lignede ikke en kriminel, men hvordan ser en kriminel egentlig ud? Det er der jo ingen der ved. Han var anklaget for 19 hændelser. Blandt disse var: Hæleri, tyveri, besiddelse af euforiserende stoffer, samt indbrud. Først blev sagerne læst op af anklageren, hvorefter tiltalte fik lov til at udtale sig om, hvad der ifølge ham var sket, eller ikke var sket. Størstedelen erklærede han sig ikke skyldig i, men der var alligevel nogle ting, som han indrømmede, at han havde gjort. Senere blev der indkaldt vidner. Første vidne var tiltaltes kæreste, men da hun også var tiltalt i sagen, havde hun ret til at sige, at hun ikke ville vidne. Hun besluttede sig for, ikke at vidne. Derefter satte hun sig hen til resten af klassen, for at overvære sagen som os andre. De fleste af vidnerne var personer som arbejdede i butik, men en af dem var dog tiltaltes ven. Han sagde, at det ikke var tiltalte der havde gjort noget, men at skylden delvist også var hans. Senere skulle anklageren argumentere for, hvorfor tiltalte skulle have den straf, som hun mente var passende. Da hun havde gjort dette, måtte tiltalte sige et par ord. Han rejste sig op, og talte for, hvorfor han ikke skulle have en hård straf et af argumenterne var blandt andet, at han ønskede at forbedre sig. Herefter skulle forsvareren begrunde, hvorfor hun syntes, at han heller ikke skulle have så hård en straf. Derefter havde vi en pause, da dommeren mm. skulle overveje, hvilken straf der var passende. Noget tid efter kom dommeren ind i lokalet igen. Da tiltalte skulle høre sin dom, skulle vi alle rejse os op. Han blev idømt 6 måneders fængsel, men da han havde siddet varetægtsfængslet i 2 måneder, skulle dette trækkes fra. Herefter gik forsvareren og tiltalte ud, for at snakke om, om han ville anke sin dom eller ej. Han valgte ikke at anke dommen, så sagen var afsluttet, og vi kunne gå hjem med et indblik i, hvordan det er at være i retten. En ting vi ikke havde prøvet før. Lena Bjerregård Lauritzen 15

16 Samarbejde med Cadmous College i Libanon Sønderskov-Skolen har gennem flere år samarbejdet med en skole, Cadmous College, i Libanon. Cadmous College er en privatskole drevet af maroniterne, som er en katolsk underafdeling. Men selv om skolen er katolsk, er flertallet af eleverne muslimer. I december 2011 havde nuværende 5. årgang et projekt sammen med Cadmous. Det hedder Jul på skype, hvor eleverne har udvekslet juletraditioner gennem henholdsvis forskellige workshops og på skype. I kan se video fra ugen på vores hjemmeside Skoleinspektøren, fader Fadi og en af lærerne, fader Jean, besøgte Sønderskov- Skolen i februar med henblik på at planlægge samarbejdet for næste skoleår. Det er bl.a. blevet til et projekt i kommende 6. årgang, hvor eleverne fra Sønderskov-Skolen og Cadmous College skal lave en vandrehistorie med illustrationer. Det skal ende med at eleverne opfører historien for hinanden gennem videokonference. Der arbejdes også på, at vores internationale linje i 10. klasse skal på studierejse til Cadmous næste skoleår. I påskeferien var 22 lærere fra Sønderskov-Skolen på privat rejse i Libanon, og i den forbindelse var vi inviteret til at besøge Cadmous College. Vi fik en overvældende modtagelse! Hele skolen havde forberedt vores besøg. Eleverne var linet op på gangene med flag, de optrådte med dans og sang, og de var meget interesseret i at tale med os. Vi besøgte flere klasser, som stolt demonstrerede deres engelskkundskaber. Endog en skriftlig eksamen fik vi adgang til! Der sad mindst 60 elever i en sal og lavede skriftlige prøver i bl.a. historie og geografi. Kunne man forestille sig, at der i Danmark ville blive lukket 22 fremmede mennesker ind midt under eksamen som oven i købet gerne måtte stille eleverne spørgsmål? Nej vel! Eleverne tog det med knusende ro. Vi sluttede besøget med frokost i skolens pavillon, hvorfra vi nød den smukke udsigt over skolens landbrugsarealer og Middelhavet. 16

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Rosen Juni 2012. Læs i dette nr.: God sommerferie 8. årgang blev i februar til 3 klasser.

Rosen Juni 2012. Læs i dette nr.: God sommerferie 8. årgang blev i februar til 3 klasser. Rosen Juni 2012 Læs i dette nr.: God sommerferie 8. årgang blev i februar til 3 klasser. Nye innovative valgfag på ældste trin: Store nørd og Blog Run Read Relax: Update Forårskoncert Afgangsprøven i sløjd

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere