Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering"

Transkript

1 Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Ansøger Navn: Ballerup Kommune Adresse: Ballerup Rådhus Hold-an Vej Ballerup Brug gerne flere linjer i den anden formularlinje af adressen 3. Kontaktperson Navn: Lasse Schelde Titel: Cykelkoordinator Tlf. nr Fax nr Tegningsberettigede Navn: Anders Agger Titel: Kommunaldirektør Tlf. nr Fax nr Samarbejdspartnere og medansøgere Skriv antal 3. Bycirklen, Navn: Peter Ryborg Titel: Chefplanlægger Tlf. nr Fax nr. Frederikssund Kommune Navn: Lene Pind Titel: Vej- og trafikingeniør Tlf. nr. Fax nr. Egedal Kommune Navn: Paul Hammer Sørensen Titel: Afdelingsleder for Trafik og Miljø Tlf. nr Fax nr Tidsramme for projektet Forventet startdato: juni 2015 Forventet slutdato: december Ansøgt beløb Antal rater Udfyldes kun hvis projektet er opdelt i rater: 1

2 9. Ansøgt eller bevilget beløb fra andre puljer indenfor En grøn transportpolitik Medfinansiering Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. 12. Ansøgers CVR-nr Kort resumé af projektet, der er egnet til offentliggørelse (max. 6 linjer) I Helhedsplan for promovering af Rute 97 beskrevet et ønske om at skabe særligt gode rammer for at kombinere cykel og S-tog. Det skal give cyklisten mulighed for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, mm. Der udvikles generelle principper for S-Cykelstationer, og principperne afprøves i konkrete dispositionsforlag. 14. Udførlig projektbeskrivelse vedlagt Ja 15. Detaljeret budget vedlagt Ja 16. Eventuelle bilag Helhedsplan for promovering af Rute 97 - resume til TS Ballerup Kommunaldirektør Anders Agger Dato Sted Titel og navn Underskrift Ansøgningen fremsendes elektronisk til: mrk. Pulje til cykelparkering. Ansøgningen skal fremsendes i to eksemplarer: Både som en word-fil og som et indscannet dokument med underskrift.

3 Vejledning til ansøgningsskemaet Her findes vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema ved ansøgning om midler fra Pulje til yderområder ( ). Makroer skal være slået til, for at skemaet virker Pkt. 1: Projekttitel Anfør projekts titel. Pkt. 2: Ansøger Anfør hvilken offentlig myndighed, der står som ansvarlig for ansøgningen, og som vil få ansvaret for anvendelsen af eventuelle tildelte puljemidler. Pkt. 3: Kontaktperson Anfør navn, titel, tlf.nr., fax nr. og adresse på ansøgers kontaktperson vedrørende ansøgningen. Pkt. 4: Tegningsberettigede Anfør navn, titel og kontaktoplysninger på den person/de personer, der tegner den ansøgende myndighed juridisk. Pkt. 5: Samarbejdspartnere og medansøgere Anfør navn og kontaktoplysninger på evt. samarbejdspartnere og medansøgere, som deltager i projektet. Pkt. 6: Tidsramme for projektet Anfør forventet start- og sluttidspunkt for projektet. Det skal bemærkes, at hvis det afsluttede projektregnskab ikke er indsendt senest 1 år efter den angivne forventede slutdato, bortfalder tilsagnet helt eller delvist jf. Instruks for regnskab, pkt. 5. Udbetalte tilskudsmidler vil i givet fald skulle helt eller delvist tilbagebetales. Pkt. 7: Ansøgt beløb Angiv det ansøgte beløb. Detaljeret budget for ansøgte beløb vedlægges som selvstændigt bilag (jf. pkt. 15). Det skal bemærkes, at det ansøgte beløb skal indeholde moms, hvis momsen ikke kan afløftes, pensionsbidrag, kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag mv. jf. Instruks for regnskab. De ansøgte lønbeløb skal beregnes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftale eller lignende. Pkt. 8: Rater Angiv antallet af rater, hvis projektet er rateopdelt. Pkt. 9: Ansøgt eller bevilget beløb fra puljer indenfor En grøn transportpolitik Anfør evt. andre puljer, hvorfra der er ansøgt om eller bevilget midler til projektet. Angiv beløbsstørrelse og om beløbet er ansøgt eller bevilget.

4 Det skal bemærkes, at ansøgningen kan udformes, således at projektet er en del af et samlet projekt eller strategi, hvortil der ansøges om midler fra andre af de statslige puljer relateret til En grøn transportpolitik. Dog kan ansøgers medfinansiering ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Pkt. 10: Ansøgers medfinansiering Angiv ansøgers medfinansiering af projektet. Angiv ligeledes eventuelle andre parters medfinansiering af projektet. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder eventuelle forundersøgelser og projektering. Pkt. 11: Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. Pkt. 12: CVR-nr. Anfør ansøgers CVR-nr. Pkt. 13: Kort resumé af projektet Skriv et projektresumé på max. 6 linjer, der er egnet til offentliggørelse. Pkt. 14: Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for projektbeskrivelse skal benyttes. Pkt. 15: Budget Et detaljeret budget for projektet skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for budget skal benyttes. Pkt. 16: Bilag Anfør hvilke bilag, der er vedlagt ansøgningen.

5 BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB Inden udarbejdelse af skema læses Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering og Revisionsinstruksen sammen med vejledningen Dato: Ansøger: Ballerup Kommune Projekttitel: S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten budget budget Projektbudget som vedlægges ansøgningen I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startår- måned måned måned startår- Tidsperiode: slutår slutår måned slutår Hovedaktivitet 1: Udvikling af bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Etc. Hovedaktivitet 1 - I alt Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansie ring Projektets samlede omkostninger Inkl./Eks kl Ekskl. Hovedaktivitet 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 2 - I alt Hovedaktivitet 3: Udvikling af målingsmetode Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 3 - I alt Hovedaktivitet 4: Konkretisering af generelle principper Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 4 - I alt Hovedaktivitet 5: udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 5 - I alt Hovedaktivitet 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 6 - I alt I alt Procentandel

6 Bugdet udfyldes i forbindelse med ansøgningen Regnskab udfyldes i forbindelse med afrapporteringen Ved ansøgning bekræfter ansøger, at der er midler til den del af projektet der medfinansieres, samt at tilskudsudbetaling, der vedrører moms ikke kan refunderes fra andre instanser.

7 Vejledning til budget og budgetskabelon: Budgettet skal afspejle de hovedleverancer, der ydes, for at opnå projektets resultater og succeskriterier. Tidsperiode: Budgettet opdeles på kalenderår. Moms: Det skal angives, om omkostningen er med eller uden moms. Ikke med angivelse af beløb, men ved at notere hhv. "inkl." eller "ekskl." i momsfeltet. Puljemidler kan kun bruges til dækning af omkostninger til moms, når moms er medtaget i det til ansøgningen vedlagte budget, og hvis tilskudsmodtager ikke kan få refunderet momsen jf. eksisterende refusionsordninger mv. Hvis anførte omkostninger er uden moms forudsættes det, at omkostningerne ikke er momsbelagt, at tilskudsmodtager kan afløfte/få refunderet moms eller at ansøger har valgt selv at finansiere omkostninger til moms. Det er således ikke muligt at få forhøjet det tildelte tilskud til dækning af momsomkostninger, som ikke har været medtaget i ansøgningen, der ligger til grund for tildelingen af puljemidler. Hovedaktivitet: For hver hovedleverance eller delmål i projektet, der ansøges om midler til, skal der etableres en såkaldt hovedaktivitet i projektets budget. Hovedaktiviteterne underopdeles eventuelt i specificerede omkostninger, som forventes afholdt for at opfylde den pågældende hovedleverance eller delmål. Hovedaktiviteten skal navngives. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept fra Trafikstyrelsen omdisponere mellem de i budgettet tilskudsberettigede hovedaktiviteter på følgende måde: Hvis en hovedaktivitets budget overskrides med op til 10% dog maksimalt 0,5 mio. kr. accepteres dette, forudsat at det dækkes ind af tilsvarende mindreforbrug fra de andre hovedaktiviteter. Omdisponeringen mellem tilskudsberettigede hovedaktiviteter, som overskrider 10% eller 0,5 mio. kr., kan kun finde sted efter Trafikstyrelsens skriftlige accept. Specificeret omkostning: Specificering af omkostninger under større hovedaktiviteter bør tydeliggøre baggrunden for omkostningerne. Eksempler på opdeling i specificerede omkostninger kan være: * udstyr, * eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris, * lønomkostninger med antal timer og timepris, (timerregnskab skal aflægges) * anlægsomkostninger, * revisionsomkostninger. Dette kan fx ske med vedlæggelse af bilag såsom tilbud fra leverandør, erfaringsgrundlag, beregningsgrundlag med antal enheder og styk/enhedspris for omkostningen under aktiviteten. Det bemærkes, at tilskudsmodtageren skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, når projektet gennemføres. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab. I alt: Det samlede budget for projektet, så vel som andelen af budgettet, der finansieres af puljemidler og andelen, der dækkes af projektets medfinansiering. Procentandel: Det angives, hvor stor en procentandel af projektets budget, der finansieres af ansøgte puljemidler og hvor stor en andel der dækkes af medfinansieringen fra ansøger. Med ansøgers medfinansiering menes den del som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. For Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder bemærkes kravet om medfinansiering på min. 50%. Øvrige kommentarer til budgettet: Ansøger kan her tilføje kommentarer, som er nyttige i forbindelse med forståelse af budgettet. Evt. rater: Der udbetales først tilskud efter at leverancer er modtaget og udgifter afholdt. Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater og en rate skal minimum udgøre 0,2 mio. kr. Ved opdeling i rater skal der til disse rater være tilknyttet hovedaktiviteter og delmål så som leverancer, resultater og succeskriterier for projektet, der er i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Se udbetaling af tilskud i vejledningen. Økonomisk status: Der skal aflægges en økonomisk status for projektet ved aflæggelse af den årlige afrapportering i januar. Denne status skal omfatte en årlig opgørelse over foreløbigt forbrugte midler for projektet som sammenholdes med budgettet samt evt. et revideret budget for det samlede projekt. Herunder skal oplyses om der er midler, som ikke vil blive benyttet og dermed kan tilbageføres til puljen. Denne version er af august 2014

8 måned startårmåned slutår Regnskab I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startårmåned måned slutår slutår Ansøgt tilskud Projektets medfinansi ering Projektets samlede omkostnin ger Inkl./Ekskl. - -

9

10

11 Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Resumé(max ½ A-4 side). I arbejdet med at øge opmærksomheden omkring Frederikssundruten og styrke oplevelsen af, at ruten er en Supercykelsti, er der udarbejdet en helhedsplan med forslag og handlingsplan for servicetiltag, bestående af både tiltag kendt fra andre projekter og nye og uafprøvede tiltag. Frederikssundruten adskiller sig fra de øvrige Supercykelstier ved hovedsageligt at forløbe langs S-banen. Dette giver bl.a. mulighed for at brugerne nemt kan kombinere cykel og S-tog, og f.eks. tilpasse cykelafstanden i forhold til egen formåen. Et af de væsentlige servicetiltag vedrører forbedring af forholdene for cyklister på en række S- togsstationer, der er udpeget som S-cykelstationer. Stationerne skal opgradereres for at gøre det endnu nemmere at bruge cykel i kombination med S-tog, og på den måde lokke flere til at vælge at kombinere Supercykelstien og S-toget frem for bilen. I dette arbejde er etablering og disponering af cykelparkering naturligvis en væsentlig og grundlæggende del. Projektet skal resultere i udarbejdelse af principper for, hvad der gør en station til en S- cykelstation, og principperne skal afprøves i 4 konkrete dispositionsforslag for de S- cykelstationer som er udpeget i Helhedsplanen for promovering af Rute 97, Frederikssundruten. Det forventes at principperne allerede kan komme i anvendelse i forbindelse med udbygning af cykelparkeringskapaciteten ved Stenløse St. i 2015 evt Baggrund Kommunerne i Frederikssundfingeren har gennem projektet Helhedsplan for promovering af Rute 97 med støtte fra Region Hovedstaden, beskrevet en lang række servicetiltag for cyklister, der kan understøtte både brugen af Frederikssundruten og S-toget mellem Frederikssund og København. Der er bl.a. beskrevet et servicetiltag, hvor der på udvalgte stationer skabes særligt gode rammer for at skifte mellem cykel og S-tog. Det giver f.eks. cyklisten forbedrede muligheder for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, at få bedre adgang til stationen, og at få information om hele sin rejse. Dato: 1

12 Udformningen af en S-cykelstation er naturligvis afhængig af den kontekst, som stationen ligger i, både den fysisk kontekst og den funktionelle kontekst. Men ens for alle stationer er en række grundlæggende servicetiltag, som skal være til stede. Det er derfor vigtigt for projektet, at der udarbejdes principper, der kan lægge til grund for at udpege stationer som S- cykelstationer, og at principperne afprøves ved udformning af konkrete dispositionsforlag, som den enkelte kommune kan bruge til at udvikle deres S-cykelstationer. Det er også vigtigt for, at Frederikssundruten opleves som en sammenhængende rute fra Frederikssund til København, derfor skal S-cykelstationerne langs Frederikssundruten, har mange fælles træk, der understøtter denne oplevelse. Det skal principperne være med til at sikre. Af de 4 udpegede stationer, forventes det, at der i 2015 og evt gennemføres en udbygning af cykelparkeringskapacitet på Stenløse St. Stenløse St. kan i den forbindelse agere 1:1 pilottest for principperne. Derudover skal principperne anvendes i Vinge i kravspecifikation til stationens udformning i I Frederikssund og Ballerup er der i store træk etableret, hvad vi forventer bliver en S-cykelstation, men projektet kan betyde at enkelte forhold skal opgraderes yderligere f.eks. skiltning eller cykelparkering. 4. Formål Formålet med projektet er, at styrke integrationen mellem Supercykelstien, Frederikssundruten og S-toget i Frederikssundfingeren ved, at tilbyde særligt gode forhold for cyklisterne på udvalgte S-togsstationer. Dette gøres ved at udvikle og afprøve et koncept for S-cykelstationer. Målsætningen er, at der på baggrund af projektet skal kunne gennemføres etablering af S- cykelstationer på de udvalgte stationer, herunder en forøgelse og forbedring af cykelparkeringsforholdene, samt at S-cykelstationskonceptet kan udbredes til andre S- togsstationer i fremtiden. 5. Projektets indhold For at kunne opfylde formålet med projektet, vil Bycirklens infrastrukturgruppe udarbejde en bruttoliste over relevante servicetiltag i forhold til en S-cykelstation, og denne liste vil vi prioritere. Sideløbende vil vi udvikle eller udvælge en metode til vurdering af om en station, kan blive en S-cykelstation. Disse to ting samler vi til et værktøj, som vi afprøver i 4 konkrete stationsprojekter, hvor af den ene i Stenløse står overfor umiddelbar gennemførelse. For at komme dertil vil vi i dialog med borgerne og interesseorganisationer gennemføre workshops, udarbejde oplæg i arbejdsgrupper til projektgruppen, samt udarbejde ideskitser, og dispositionsforslag. Projektets leverancer forventes at blive: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer. Dato: 2

13 6. Før projektets gennemførelse Projektet vil indirekte forbedre forholdene for alle passagerer på de 4 stationer. Nedenstående skema angiver antallet af rejsende, samt et skøn over antallet af cyklister til og fra stationerne. Tallene for antallet af rejende er hentet fra DSBs opgørelser over rejsende, samt skøn. Antallet af cyklister pr. hverdag. 2 Station Antallet af passagerer pr. hverdag 1 Frederikssund Vinge Stenløse Ballerup Total Succeskriterier for forbedringen efter projektets gennemførelse Det er et succeskriterium: At der beskrives principper for udformning af S-cykelstationer, svarende til et generelt ideoplæg 4. At principperne er blevet vurderet af borgere og interesseorganisationer forud for udarbejdelse af de 4 konkrete ideoplæg At principperne bruges til konkrete dispositionsforslag 1 for alle 4 udvalgte S- cykelstationer. Dispositionsforslagene skal have et niveau, så det er muligt for kommunerne at træffe beslutning om etablering, og så de, i umiddelbar forlængelse af dette projekt, kan gennemføre for- og hovedprojekt, samt udbud. Da projektet i sig selv ikke skal etablere S-cykelstationer, er der ikke forventning om direkte effekt på antallet af kollektive rejsende eller cyklister. Det er først som konsekvens af gennemførelse af anlægsprojekter i forlængelse af dette projekt at der kommer en effekt på andelen af cykelister, S-togspassagerer og bilister. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Projektet er designet således, at den afsluttende del er en evaluering af den indledende del af projektet. Endeligt er workshoppen, der afslutter projektet en konkret evaluering af projektets resultater. Det er altså et projekt. der i høj grad har fokus på udvikling og evaluering. 1 Foreløbige påstigere og afstigere for S-tog , DSB Tallet er et gennemsnit af på- og afstigere Tallet kommer fra at DSB skriver der er over 100 mio der tager S-toget hvert år, og der er ca. 10 mio der medtager deres cykel. 3 Foventet i Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 3

14 Overlevering af materiale til relevante personer/ enheder uden for organisationen ved projektafslutning. 9. Projektorganisering Projektet er organiseret i Bycirkelsamarbejdet. Dvs. at den organisation som er fastlagt i Bycirkelsamarbejdet kommer til at være projektorganisationen. Styregruppe består således af Kommunaldirektørgruppe (Trioen) fra Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Projektgruppen er bycirklens infrastrukturgruppe, der består af trafikplanlæggere fra de tre kommuner, og en projektleder fra Bycirklen. Styregruppe: Direktørgruppen Projektgruppe: Infrastrukturgruppen Der vil blive tilknyttet en rådgiver til, for at sikre fremdrift og til at afholde arrangementer, udarbejde materiale og dispositionsforslag. Rådgiveren skal have kompetencer indenfor udviklingsprojekter, processtyring, interessentinddragelse, trafikplanlægning, adfærdsudvikling og landskabsarkitektur. 10. Tidsplan I det følgende gennemgås projektets faser, og der er for hver fase angivet en forventet tidsplan. Projektet forventes opstartet umiddelbart i forlængelse af at der evt. bliver givet tilsagn. Fase 1: Udvikling af bruttoliste med principper (juni-august 2015) Gennem en workshop med deltagelse af projektet og personer som er repræsentanter for organisationer der ikke i øvrigt indgår i projektet f.eks. Supercykelstisekretariatet, DSB S-tog og evt. leverandøre af udstyr, udarbejdes en bruttoliste over servicetiltag i bred forstand, som kan indgå i principperne. Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste med principper (august-september 2015) Der indhentes viden om de enkelte punkter på bruttolisten, og der udarbejdes en beskrivelse af hvert punkt. Efterfølgende gennemføres en faglig vurdering af hvert tiltag ud fra: effekt, forventning fra brugerne, økonomi, kompleksitet, mm. Vurderingen skal munde ud i en prioritering af tiltagene. Dato: 4

15 Fase 3: Udvikling af målingsmetode for at kunne afgøre om en station er en S- cykelstation (juni-september 2015) Sideløbende med fase 1 og 2 udvikles/udvælges en metode til opgørelse af om en station kan opnå at blive S-cykelstation. Her forventer vi at skele meget til principperne bag andre tilsvarende ordninger for cyklisme, f.eks. vurderingen af supercykelstier og certificeringen af cykelvenlige arbejdspladser. Fase 4: Konkretisering af generelle principper, samling af målemetode og revideret bruttoliste med principper (september-oktober 2015) I fase 4 samles de prioriterede tiltag og målingsmetoden til et samlet værktøj til vurdering og udvikling af de enkelte stationer. Værktøjet skal indeholde et konkret program for de funktioner der skal være, og principper for f.eks. tilgængelighed, materialer, skiltning osv. Værktøjet skal udformes, så det også kan anvendes som inspiration, planlægningsværktøj og tjekliste for projektledere. Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser 1 for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup stationer. (oktober november 2015) For at afprøve om de generelle principper er anvendelige, afprøves de i 4 ideskitser. De kommende S-cykelstationer besigtiges af rådgiveren, projektgruppens lokalmedlem og en byplanlægger fra kommunen. På baggrund af besigtigelsen udarbejder rådgiveren et ideskitse, som præsenteres for kommunerne på et arbejdsmøde. Ved at præsentere ideskitserne for kommunerne i fællesskab, er det muligt at afdække om der er konkret behov for tilpasning af principperne eller de enkelte ideskitser. Herefter viderebearbejdes ideoplægget, så rådgiver efterfølgende kan udarbejde et egentligt dispositionsforslag. Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup Stationer, inkl. evaluering. (november december 2015) Projektet afsluttet med 4 dispositionsplaner. Et dispositionsforslag er en præcis beskrivelse af det, man kan forvente at få, hvis projektet gennemføres. Et dispositionsforslag skal endvidere danne grundlag for et kvalificeret overslag for etablering af den enkelte S-cykelstation, til brug for f.eks. finansieringsbeslutning i kommunerne. Etablering af den første S-cykelstation ved Stenløse st. forventes i løbet af 2015 evt. i 2016 på baggrund af dispositionsforslaget fra projektet. 1 Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 5

16 Projektet afsluttes med en workshop, hvor de relevante interessenter, inviteres til at evaluerer på dispositionsforslagene. Der udfærdiges en skriftlig evaluering på baggrund af workshoppen som vedlægges slutrapporten. 11. Rapportering af projektet Projektet har to leverancer som kan danne grundlag for en meningsfuld status afrapportering. En afrapporteringsplan kan således indeholde: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj, suppleret med et statusnotat ultimo september. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer, suppleret med et statusnotat ultimo december. Afslutningsrapport og regnskab ultimo januar Projektets finansiering Se bilag. Finansiering Statens Cykelpulje Kommunerne (60 timer x 500 kr.) 3x Kommunerne (kontant) 3x Kontant finansiering i alt Samlet projektøkonomi Udgift Fase 1: Udvikling af bruttoliste Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Fase 3: Udvikling af målingsmetode Fase 4: Konkretisering af generelle principper Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete disp.forslag Udgifter i alt Dato: 6

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere