Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering"

Transkript

1 Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Ansøger Navn: Ballerup Kommune Adresse: Ballerup Rådhus Hold-an Vej Ballerup Brug gerne flere linjer i den anden formularlinje af adressen 3. Kontaktperson Navn: Lasse Schelde Titel: Cykelkoordinator Tlf. nr Fax nr Tegningsberettigede Navn: Anders Agger Titel: Kommunaldirektør Tlf. nr Fax nr Samarbejdspartnere og medansøgere Skriv antal 3. Bycirklen, Navn: Peter Ryborg Titel: Chefplanlægger Tlf. nr Fax nr. Frederikssund Kommune Navn: Lene Pind Titel: Vej- og trafikingeniør Tlf. nr. Fax nr. Egedal Kommune Navn: Paul Hammer Sørensen Titel: Afdelingsleder for Trafik og Miljø Tlf. nr Fax nr Tidsramme for projektet Forventet startdato: juni 2015 Forventet slutdato: december Ansøgt beløb Antal rater Udfyldes kun hvis projektet er opdelt i rater: 1

2 9. Ansøgt eller bevilget beløb fra andre puljer indenfor En grøn transportpolitik Medfinansiering Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. 12. Ansøgers CVR-nr Kort resumé af projektet, der er egnet til offentliggørelse (max. 6 linjer) I Helhedsplan for promovering af Rute 97 beskrevet et ønske om at skabe særligt gode rammer for at kombinere cykel og S-tog. Det skal give cyklisten mulighed for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, mm. Der udvikles generelle principper for S-Cykelstationer, og principperne afprøves i konkrete dispositionsforlag. 14. Udførlig projektbeskrivelse vedlagt Ja 15. Detaljeret budget vedlagt Ja 16. Eventuelle bilag Helhedsplan for promovering af Rute 97 - resume til TS Ballerup Kommunaldirektør Anders Agger Dato Sted Titel og navn Underskrift Ansøgningen fremsendes elektronisk til: mrk. Pulje til cykelparkering. Ansøgningen skal fremsendes i to eksemplarer: Både som en word-fil og som et indscannet dokument med underskrift.

3 Vejledning til ansøgningsskemaet Her findes vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema ved ansøgning om midler fra Pulje til yderområder ( ). Makroer skal være slået til, for at skemaet virker Pkt. 1: Projekttitel Anfør projekts titel. Pkt. 2: Ansøger Anfør hvilken offentlig myndighed, der står som ansvarlig for ansøgningen, og som vil få ansvaret for anvendelsen af eventuelle tildelte puljemidler. Pkt. 3: Kontaktperson Anfør navn, titel, tlf.nr., fax nr. og adresse på ansøgers kontaktperson vedrørende ansøgningen. Pkt. 4: Tegningsberettigede Anfør navn, titel og kontaktoplysninger på den person/de personer, der tegner den ansøgende myndighed juridisk. Pkt. 5: Samarbejdspartnere og medansøgere Anfør navn og kontaktoplysninger på evt. samarbejdspartnere og medansøgere, som deltager i projektet. Pkt. 6: Tidsramme for projektet Anfør forventet start- og sluttidspunkt for projektet. Det skal bemærkes, at hvis det afsluttede projektregnskab ikke er indsendt senest 1 år efter den angivne forventede slutdato, bortfalder tilsagnet helt eller delvist jf. Instruks for regnskab, pkt. 5. Udbetalte tilskudsmidler vil i givet fald skulle helt eller delvist tilbagebetales. Pkt. 7: Ansøgt beløb Angiv det ansøgte beløb. Detaljeret budget for ansøgte beløb vedlægges som selvstændigt bilag (jf. pkt. 15). Det skal bemærkes, at det ansøgte beløb skal indeholde moms, hvis momsen ikke kan afløftes, pensionsbidrag, kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag mv. jf. Instruks for regnskab. De ansøgte lønbeløb skal beregnes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftale eller lignende. Pkt. 8: Rater Angiv antallet af rater, hvis projektet er rateopdelt. Pkt. 9: Ansøgt eller bevilget beløb fra puljer indenfor En grøn transportpolitik Anfør evt. andre puljer, hvorfra der er ansøgt om eller bevilget midler til projektet. Angiv beløbsstørrelse og om beløbet er ansøgt eller bevilget.

4 Det skal bemærkes, at ansøgningen kan udformes, således at projektet er en del af et samlet projekt eller strategi, hvortil der ansøges om midler fra andre af de statslige puljer relateret til En grøn transportpolitik. Dog kan ansøgers medfinansiering ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Pkt. 10: Ansøgers medfinansiering Angiv ansøgers medfinansiering af projektet. Angiv ligeledes eventuelle andre parters medfinansiering af projektet. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder eventuelle forundersøgelser og projektering. Pkt. 11: Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. Pkt. 12: CVR-nr. Anfør ansøgers CVR-nr. Pkt. 13: Kort resumé af projektet Skriv et projektresumé på max. 6 linjer, der er egnet til offentliggørelse. Pkt. 14: Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for projektbeskrivelse skal benyttes. Pkt. 15: Budget Et detaljeret budget for projektet skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for budget skal benyttes. Pkt. 16: Bilag Anfør hvilke bilag, der er vedlagt ansøgningen.

5 BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB Inden udarbejdelse af skema læses Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering og Revisionsinstruksen sammen med vejledningen Dato: Ansøger: Ballerup Kommune Projekttitel: S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten budget budget Projektbudget som vedlægges ansøgningen I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startår- måned måned måned startår- Tidsperiode: slutår slutår måned slutår Hovedaktivitet 1: Udvikling af bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Etc. Hovedaktivitet 1 - I alt Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansie ring Projektets samlede omkostninger Inkl./Eks kl Ekskl. Hovedaktivitet 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 2 - I alt Hovedaktivitet 3: Udvikling af målingsmetode Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 3 - I alt Hovedaktivitet 4: Konkretisering af generelle principper Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 4 - I alt Hovedaktivitet 5: udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 5 - I alt Hovedaktivitet 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 6 - I alt I alt Procentandel

6 Bugdet udfyldes i forbindelse med ansøgningen Regnskab udfyldes i forbindelse med afrapporteringen Ved ansøgning bekræfter ansøger, at der er midler til den del af projektet der medfinansieres, samt at tilskudsudbetaling, der vedrører moms ikke kan refunderes fra andre instanser.

7 Vejledning til budget og budgetskabelon: Budgettet skal afspejle de hovedleverancer, der ydes, for at opnå projektets resultater og succeskriterier. Tidsperiode: Budgettet opdeles på kalenderår. Moms: Det skal angives, om omkostningen er med eller uden moms. Ikke med angivelse af beløb, men ved at notere hhv. "inkl." eller "ekskl." i momsfeltet. Puljemidler kan kun bruges til dækning af omkostninger til moms, når moms er medtaget i det til ansøgningen vedlagte budget, og hvis tilskudsmodtager ikke kan få refunderet momsen jf. eksisterende refusionsordninger mv. Hvis anførte omkostninger er uden moms forudsættes det, at omkostningerne ikke er momsbelagt, at tilskudsmodtager kan afløfte/få refunderet moms eller at ansøger har valgt selv at finansiere omkostninger til moms. Det er således ikke muligt at få forhøjet det tildelte tilskud til dækning af momsomkostninger, som ikke har været medtaget i ansøgningen, der ligger til grund for tildelingen af puljemidler. Hovedaktivitet: For hver hovedleverance eller delmål i projektet, der ansøges om midler til, skal der etableres en såkaldt hovedaktivitet i projektets budget. Hovedaktiviteterne underopdeles eventuelt i specificerede omkostninger, som forventes afholdt for at opfylde den pågældende hovedleverance eller delmål. Hovedaktiviteten skal navngives. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept fra Trafikstyrelsen omdisponere mellem de i budgettet tilskudsberettigede hovedaktiviteter på følgende måde: Hvis en hovedaktivitets budget overskrides med op til 10% dog maksimalt 0,5 mio. kr. accepteres dette, forudsat at det dækkes ind af tilsvarende mindreforbrug fra de andre hovedaktiviteter. Omdisponeringen mellem tilskudsberettigede hovedaktiviteter, som overskrider 10% eller 0,5 mio. kr., kan kun finde sted efter Trafikstyrelsens skriftlige accept. Specificeret omkostning: Specificering af omkostninger under større hovedaktiviteter bør tydeliggøre baggrunden for omkostningerne. Eksempler på opdeling i specificerede omkostninger kan være: * udstyr, * eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris, * lønomkostninger med antal timer og timepris, (timerregnskab skal aflægges) * anlægsomkostninger, * revisionsomkostninger. Dette kan fx ske med vedlæggelse af bilag såsom tilbud fra leverandør, erfaringsgrundlag, beregningsgrundlag med antal enheder og styk/enhedspris for omkostningen under aktiviteten. Det bemærkes, at tilskudsmodtageren skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, når projektet gennemføres. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab. I alt: Det samlede budget for projektet, så vel som andelen af budgettet, der finansieres af puljemidler og andelen, der dækkes af projektets medfinansiering. Procentandel: Det angives, hvor stor en procentandel af projektets budget, der finansieres af ansøgte puljemidler og hvor stor en andel der dækkes af medfinansieringen fra ansøger. Med ansøgers medfinansiering menes den del som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. For Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder bemærkes kravet om medfinansiering på min. 50%. Øvrige kommentarer til budgettet: Ansøger kan her tilføje kommentarer, som er nyttige i forbindelse med forståelse af budgettet. Evt. rater: Der udbetales først tilskud efter at leverancer er modtaget og udgifter afholdt. Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater og en rate skal minimum udgøre 0,2 mio. kr. Ved opdeling i rater skal der til disse rater være tilknyttet hovedaktiviteter og delmål så som leverancer, resultater og succeskriterier for projektet, der er i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Se udbetaling af tilskud i vejledningen. Økonomisk status: Der skal aflægges en økonomisk status for projektet ved aflæggelse af den årlige afrapportering i januar. Denne status skal omfatte en årlig opgørelse over foreløbigt forbrugte midler for projektet som sammenholdes med budgettet samt evt. et revideret budget for det samlede projekt. Herunder skal oplyses om der er midler, som ikke vil blive benyttet og dermed kan tilbageføres til puljen. Denne version er af august 2014

8 måned startårmåned slutår Regnskab I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startårmåned måned slutår slutår Ansøgt tilskud Projektets medfinansi ering Projektets samlede omkostnin ger Inkl./Ekskl. - -

9

10

11 Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Resumé(max ½ A-4 side). I arbejdet med at øge opmærksomheden omkring Frederikssundruten og styrke oplevelsen af, at ruten er en Supercykelsti, er der udarbejdet en helhedsplan med forslag og handlingsplan for servicetiltag, bestående af både tiltag kendt fra andre projekter og nye og uafprøvede tiltag. Frederikssundruten adskiller sig fra de øvrige Supercykelstier ved hovedsageligt at forløbe langs S-banen. Dette giver bl.a. mulighed for at brugerne nemt kan kombinere cykel og S-tog, og f.eks. tilpasse cykelafstanden i forhold til egen formåen. Et af de væsentlige servicetiltag vedrører forbedring af forholdene for cyklister på en række S- togsstationer, der er udpeget som S-cykelstationer. Stationerne skal opgradereres for at gøre det endnu nemmere at bruge cykel i kombination med S-tog, og på den måde lokke flere til at vælge at kombinere Supercykelstien og S-toget frem for bilen. I dette arbejde er etablering og disponering af cykelparkering naturligvis en væsentlig og grundlæggende del. Projektet skal resultere i udarbejdelse af principper for, hvad der gør en station til en S- cykelstation, og principperne skal afprøves i 4 konkrete dispositionsforslag for de S- cykelstationer som er udpeget i Helhedsplanen for promovering af Rute 97, Frederikssundruten. Det forventes at principperne allerede kan komme i anvendelse i forbindelse med udbygning af cykelparkeringskapaciteten ved Stenløse St. i 2015 evt Baggrund Kommunerne i Frederikssundfingeren har gennem projektet Helhedsplan for promovering af Rute 97 med støtte fra Region Hovedstaden, beskrevet en lang række servicetiltag for cyklister, der kan understøtte både brugen af Frederikssundruten og S-toget mellem Frederikssund og København. Der er bl.a. beskrevet et servicetiltag, hvor der på udvalgte stationer skabes særligt gode rammer for at skifte mellem cykel og S-tog. Det giver f.eks. cyklisten forbedrede muligheder for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, at få bedre adgang til stationen, og at få information om hele sin rejse. Dato: 1

12 Udformningen af en S-cykelstation er naturligvis afhængig af den kontekst, som stationen ligger i, både den fysisk kontekst og den funktionelle kontekst. Men ens for alle stationer er en række grundlæggende servicetiltag, som skal være til stede. Det er derfor vigtigt for projektet, at der udarbejdes principper, der kan lægge til grund for at udpege stationer som S- cykelstationer, og at principperne afprøves ved udformning af konkrete dispositionsforlag, som den enkelte kommune kan bruge til at udvikle deres S-cykelstationer. Det er også vigtigt for, at Frederikssundruten opleves som en sammenhængende rute fra Frederikssund til København, derfor skal S-cykelstationerne langs Frederikssundruten, har mange fælles træk, der understøtter denne oplevelse. Det skal principperne være med til at sikre. Af de 4 udpegede stationer, forventes det, at der i 2015 og evt gennemføres en udbygning af cykelparkeringskapacitet på Stenløse St. Stenløse St. kan i den forbindelse agere 1:1 pilottest for principperne. Derudover skal principperne anvendes i Vinge i kravspecifikation til stationens udformning i I Frederikssund og Ballerup er der i store træk etableret, hvad vi forventer bliver en S-cykelstation, men projektet kan betyde at enkelte forhold skal opgraderes yderligere f.eks. skiltning eller cykelparkering. 4. Formål Formålet med projektet er, at styrke integrationen mellem Supercykelstien, Frederikssundruten og S-toget i Frederikssundfingeren ved, at tilbyde særligt gode forhold for cyklisterne på udvalgte S-togsstationer. Dette gøres ved at udvikle og afprøve et koncept for S-cykelstationer. Målsætningen er, at der på baggrund af projektet skal kunne gennemføres etablering af S- cykelstationer på de udvalgte stationer, herunder en forøgelse og forbedring af cykelparkeringsforholdene, samt at S-cykelstationskonceptet kan udbredes til andre S- togsstationer i fremtiden. 5. Projektets indhold For at kunne opfylde formålet med projektet, vil Bycirklens infrastrukturgruppe udarbejde en bruttoliste over relevante servicetiltag i forhold til en S-cykelstation, og denne liste vil vi prioritere. Sideløbende vil vi udvikle eller udvælge en metode til vurdering af om en station, kan blive en S-cykelstation. Disse to ting samler vi til et værktøj, som vi afprøver i 4 konkrete stationsprojekter, hvor af den ene i Stenløse står overfor umiddelbar gennemførelse. For at komme dertil vil vi i dialog med borgerne og interesseorganisationer gennemføre workshops, udarbejde oplæg i arbejdsgrupper til projektgruppen, samt udarbejde ideskitser, og dispositionsforslag. Projektets leverancer forventes at blive: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer. Dato: 2

13 6. Før projektets gennemførelse Projektet vil indirekte forbedre forholdene for alle passagerer på de 4 stationer. Nedenstående skema angiver antallet af rejsende, samt et skøn over antallet af cyklister til og fra stationerne. Tallene for antallet af rejende er hentet fra DSBs opgørelser over rejsende, samt skøn. Antallet af cyklister pr. hverdag. 2 Station Antallet af passagerer pr. hverdag 1 Frederikssund Vinge Stenløse Ballerup Total Succeskriterier for forbedringen efter projektets gennemførelse Det er et succeskriterium: At der beskrives principper for udformning af S-cykelstationer, svarende til et generelt ideoplæg 4. At principperne er blevet vurderet af borgere og interesseorganisationer forud for udarbejdelse af de 4 konkrete ideoplæg At principperne bruges til konkrete dispositionsforslag 1 for alle 4 udvalgte S- cykelstationer. Dispositionsforslagene skal have et niveau, så det er muligt for kommunerne at træffe beslutning om etablering, og så de, i umiddelbar forlængelse af dette projekt, kan gennemføre for- og hovedprojekt, samt udbud. Da projektet i sig selv ikke skal etablere S-cykelstationer, er der ikke forventning om direkte effekt på antallet af kollektive rejsende eller cyklister. Det er først som konsekvens af gennemførelse af anlægsprojekter i forlængelse af dette projekt at der kommer en effekt på andelen af cykelister, S-togspassagerer og bilister. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Projektet er designet således, at den afsluttende del er en evaluering af den indledende del af projektet. Endeligt er workshoppen, der afslutter projektet en konkret evaluering af projektets resultater. Det er altså et projekt. der i høj grad har fokus på udvikling og evaluering. 1 Foreløbige påstigere og afstigere for S-tog , DSB Tallet er et gennemsnit af på- og afstigere Tallet kommer fra at DSB skriver der er over 100 mio der tager S-toget hvert år, og der er ca. 10 mio der medtager deres cykel. 3 Foventet i Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 3

14 Overlevering af materiale til relevante personer/ enheder uden for organisationen ved projektafslutning. 9. Projektorganisering Projektet er organiseret i Bycirkelsamarbejdet. Dvs. at den organisation som er fastlagt i Bycirkelsamarbejdet kommer til at være projektorganisationen. Styregruppe består således af Kommunaldirektørgruppe (Trioen) fra Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Projektgruppen er bycirklens infrastrukturgruppe, der består af trafikplanlæggere fra de tre kommuner, og en projektleder fra Bycirklen. Styregruppe: Direktørgruppen Projektgruppe: Infrastrukturgruppen Der vil blive tilknyttet en rådgiver til, for at sikre fremdrift og til at afholde arrangementer, udarbejde materiale og dispositionsforslag. Rådgiveren skal have kompetencer indenfor udviklingsprojekter, processtyring, interessentinddragelse, trafikplanlægning, adfærdsudvikling og landskabsarkitektur. 10. Tidsplan I det følgende gennemgås projektets faser, og der er for hver fase angivet en forventet tidsplan. Projektet forventes opstartet umiddelbart i forlængelse af at der evt. bliver givet tilsagn. Fase 1: Udvikling af bruttoliste med principper (juni-august 2015) Gennem en workshop med deltagelse af projektet og personer som er repræsentanter for organisationer der ikke i øvrigt indgår i projektet f.eks. Supercykelstisekretariatet, DSB S-tog og evt. leverandøre af udstyr, udarbejdes en bruttoliste over servicetiltag i bred forstand, som kan indgå i principperne. Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste med principper (august-september 2015) Der indhentes viden om de enkelte punkter på bruttolisten, og der udarbejdes en beskrivelse af hvert punkt. Efterfølgende gennemføres en faglig vurdering af hvert tiltag ud fra: effekt, forventning fra brugerne, økonomi, kompleksitet, mm. Vurderingen skal munde ud i en prioritering af tiltagene. Dato: 4

15 Fase 3: Udvikling af målingsmetode for at kunne afgøre om en station er en S- cykelstation (juni-september 2015) Sideløbende med fase 1 og 2 udvikles/udvælges en metode til opgørelse af om en station kan opnå at blive S-cykelstation. Her forventer vi at skele meget til principperne bag andre tilsvarende ordninger for cyklisme, f.eks. vurderingen af supercykelstier og certificeringen af cykelvenlige arbejdspladser. Fase 4: Konkretisering af generelle principper, samling af målemetode og revideret bruttoliste med principper (september-oktober 2015) I fase 4 samles de prioriterede tiltag og målingsmetoden til et samlet værktøj til vurdering og udvikling af de enkelte stationer. Værktøjet skal indeholde et konkret program for de funktioner der skal være, og principper for f.eks. tilgængelighed, materialer, skiltning osv. Værktøjet skal udformes, så det også kan anvendes som inspiration, planlægningsværktøj og tjekliste for projektledere. Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser 1 for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup stationer. (oktober november 2015) For at afprøve om de generelle principper er anvendelige, afprøves de i 4 ideskitser. De kommende S-cykelstationer besigtiges af rådgiveren, projektgruppens lokalmedlem og en byplanlægger fra kommunen. På baggrund af besigtigelsen udarbejder rådgiveren et ideskitse, som præsenteres for kommunerne på et arbejdsmøde. Ved at præsentere ideskitserne for kommunerne i fællesskab, er det muligt at afdække om der er konkret behov for tilpasning af principperne eller de enkelte ideskitser. Herefter viderebearbejdes ideoplægget, så rådgiver efterfølgende kan udarbejde et egentligt dispositionsforslag. Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup Stationer, inkl. evaluering. (november december 2015) Projektet afsluttet med 4 dispositionsplaner. Et dispositionsforslag er en præcis beskrivelse af det, man kan forvente at få, hvis projektet gennemføres. Et dispositionsforslag skal endvidere danne grundlag for et kvalificeret overslag for etablering af den enkelte S-cykelstation, til brug for f.eks. finansieringsbeslutning i kommunerne. Etablering af den første S-cykelstation ved Stenløse st. forventes i løbet af 2015 evt. i 2016 på baggrund af dispositionsforslaget fra projektet. 1 Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 5

16 Projektet afsluttes med en workshop, hvor de relevante interessenter, inviteres til at evaluerer på dispositionsforslagene. Der udfærdiges en skriftlig evaluering på baggrund af workshoppen som vedlægges slutrapporten. 11. Rapportering af projektet Projektet har to leverancer som kan danne grundlag for en meningsfuld status afrapportering. En afrapporteringsplan kan således indeholde: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj, suppleret med et statusnotat ultimo september. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer, suppleret med et statusnotat ultimo december. Afslutningsrapport og regnskab ultimo januar Projektets finansiering Se bilag. Finansiering Statens Cykelpulje Kommunerne (60 timer x 500 kr.) 3x Kommunerne (kontant) 3x Kontant finansiering i alt Samlet projektøkonomi Udgift Fase 1: Udvikling af bruttoliste Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Fase 3: Udvikling af målingsmetode Fase 4: Konkretisering af generelle principper Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete disp.forslag Udgifter i alt Dato: 6

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Formål. Aktiviteter (hvad ønskes gennemført) Bycirklen NEDTÆLLINGSSTANDERE Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold

Formål. Aktiviteter (hvad ønskes gennemført) Bycirklen NEDTÆLLINGSSTANDERE Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold Bycirklens sekretariat 2015 Bycirklen NEDTÆLLINGSSTANDERE Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold Ballerup Kommune Politik og Ledelse Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. +45 4477 2011 Email: awp@balk.dk

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Projektet skal resultere i kampagnemateriale rettet mod ansatte på virksomheder i Frederikssundfingeren om Frederikssundruten.

Projektet skal resultere i kampagnemateriale rettet mod ansatte på virksomheder i Frederikssundfingeren om Frederikssundruten. Bycirklens sekretariat 2015 Bycirklen KAMPAGNER ERHVERV Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold Ballerup Kommune Politik og Ledelse Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. +45 4477 2011 Email: awp@balk.dk

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 4. juni 2009 Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik Indhold: 1. Formålet med Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik 2. Hvad kan der søges tilskud til? 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering Bekendtgørelse om cykelparkering under Pulje til supercykelstier og cykelparkering I medfør af tekstanmærkning nr. 122 ad 28.53.05 i aktstykke nr. 148. af 4. september 2014, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger

Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 11. november 2014 Instruks for regnskab vedrørende Pulje til fremme af energieffektive

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil. Mrk. Passagerpuljen

Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil. Mrk. Passagerpuljen Projektbeskrivelse Projekttitel: Metroens realtidsinformation tilgængelig på web og mobil Fra: Til: Metroselskabet I/S puljer@trafikstyrelsen.dk Mrk. Passagerpuljen Dato: 30. september 2009 Resumé Projektet

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164957&exp=1

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164957&exp=1 Side 1 af 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering Bilag 2 Administrationsgrundlag for cykelparkering i Pulje til supercykelstier

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. november 2012 16. november 2012 Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL SUPERCYKELSTIER

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder 2. Resumé Horsens Kommune

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. oktober 2016 Lars Moustgaard Vejledning til ansøgning af tilskud fra Cykelpuljen til Særlig indsats for nationale cykelruter Indhold: 1. Formålet med "Særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme BEK nr 1070 af 14/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 17/05574

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere