Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering"

Transkript

1 Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Ansøger Navn: Ballerup Kommune Adresse: Ballerup Rådhus Hold-an Vej Ballerup Brug gerne flere linjer i den anden formularlinje af adressen 3. Kontaktperson Navn: Lasse Schelde Titel: Cykelkoordinator Tlf. nr Fax nr Tegningsberettigede Navn: Anders Agger Titel: Kommunaldirektør Tlf. nr Fax nr Samarbejdspartnere og medansøgere Skriv antal 3. Bycirklen, Navn: Peter Ryborg Titel: Chefplanlægger Tlf. nr Fax nr. Frederikssund Kommune Navn: Lene Pind Titel: Vej- og trafikingeniør Tlf. nr. Fax nr. Egedal Kommune Navn: Paul Hammer Sørensen Titel: Afdelingsleder for Trafik og Miljø Tlf. nr Fax nr Tidsramme for projektet Forventet startdato: juni 2015 Forventet slutdato: december Ansøgt beløb Antal rater Udfyldes kun hvis projektet er opdelt i rater: 1

2 9. Ansøgt eller bevilget beløb fra andre puljer indenfor En grøn transportpolitik Medfinansiering Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. 12. Ansøgers CVR-nr Kort resumé af projektet, der er egnet til offentliggørelse (max. 6 linjer) I Helhedsplan for promovering af Rute 97 beskrevet et ønske om at skabe særligt gode rammer for at kombinere cykel og S-tog. Det skal give cyklisten mulighed for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, mm. Der udvikles generelle principper for S-Cykelstationer, og principperne afprøves i konkrete dispositionsforlag. 14. Udførlig projektbeskrivelse vedlagt Ja 15. Detaljeret budget vedlagt Ja 16. Eventuelle bilag Helhedsplan for promovering af Rute 97 - resume til TS Ballerup Kommunaldirektør Anders Agger Dato Sted Titel og navn Underskrift Ansøgningen fremsendes elektronisk til: mrk. Pulje til cykelparkering. Ansøgningen skal fremsendes i to eksemplarer: Både som en word-fil og som et indscannet dokument med underskrift.

3 Vejledning til ansøgningsskemaet Her findes vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema ved ansøgning om midler fra Pulje til yderområder ( ). Makroer skal være slået til, for at skemaet virker Pkt. 1: Projekttitel Anfør projekts titel. Pkt. 2: Ansøger Anfør hvilken offentlig myndighed, der står som ansvarlig for ansøgningen, og som vil få ansvaret for anvendelsen af eventuelle tildelte puljemidler. Pkt. 3: Kontaktperson Anfør navn, titel, tlf.nr., fax nr. og adresse på ansøgers kontaktperson vedrørende ansøgningen. Pkt. 4: Tegningsberettigede Anfør navn, titel og kontaktoplysninger på den person/de personer, der tegner den ansøgende myndighed juridisk. Pkt. 5: Samarbejdspartnere og medansøgere Anfør navn og kontaktoplysninger på evt. samarbejdspartnere og medansøgere, som deltager i projektet. Pkt. 6: Tidsramme for projektet Anfør forventet start- og sluttidspunkt for projektet. Det skal bemærkes, at hvis det afsluttede projektregnskab ikke er indsendt senest 1 år efter den angivne forventede slutdato, bortfalder tilsagnet helt eller delvist jf. Instruks for regnskab, pkt. 5. Udbetalte tilskudsmidler vil i givet fald skulle helt eller delvist tilbagebetales. Pkt. 7: Ansøgt beløb Angiv det ansøgte beløb. Detaljeret budget for ansøgte beløb vedlægges som selvstændigt bilag (jf. pkt. 15). Det skal bemærkes, at det ansøgte beløb skal indeholde moms, hvis momsen ikke kan afløftes, pensionsbidrag, kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag mv. jf. Instruks for regnskab. De ansøgte lønbeløb skal beregnes i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftale eller lignende. Pkt. 8: Rater Angiv antallet af rater, hvis projektet er rateopdelt. Pkt. 9: Ansøgt eller bevilget beløb fra puljer indenfor En grøn transportpolitik Anfør evt. andre puljer, hvorfra der er ansøgt om eller bevilget midler til projektet. Angiv beløbsstørrelse og om beløbet er ansøgt eller bevilget.

4 Det skal bemærkes, at ansøgningen kan udformes, således at projektet er en del af et samlet projekt eller strategi, hvortil der ansøges om midler fra andre af de statslige puljer relateret til En grøn transportpolitik. Dog kan ansøgers medfinansiering ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. Pkt. 10: Ansøgers medfinansiering Angiv ansøgers medfinansiering af projektet. Angiv ligeledes eventuelle andre parters medfinansiering af projektet. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder eventuelle forundersøgelser og projektering. Pkt. 11: Udbetaling Udbetaling sker til ansøgers Nemkonto, der er tilknyttet CVR-nr. Pkt. 12: CVR-nr. Anfør ansøgers CVR-nr. Pkt. 13: Kort resumé af projektet Skriv et projektresumé på max. 6 linjer, der er egnet til offentliggørelse. Pkt. 14: Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for projektbeskrivelse skal benyttes. Pkt. 15: Budget Et detaljeret budget for projektet skal vedlægges ansøgningen. Skabelonen for budget skal benyttes. Pkt. 16: Bilag Anfør hvilke bilag, der er vedlagt ansøgningen.

5 BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB Inden udarbejdelse af skema læses Instruks for regnskab vedr. Cykelparkering og Revisionsinstruksen sammen med vejledningen Dato: Ansøger: Ballerup Kommune Projekttitel: S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten budget budget Projektbudget som vedlægges ansøgningen I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startår- måned måned måned startår- Tidsperiode: slutår slutår måned slutår Hovedaktivitet 1: Udvikling af bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Etc. Hovedaktivitet 1 - I alt Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansiering Ansøgt tilskud Projektets medfinansie ring Projektets samlede omkostninger Inkl./Eks kl Ekskl. Hovedaktivitet 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 2 - I alt Hovedaktivitet 3: Udvikling af målingsmetode Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 3 - I alt Hovedaktivitet 4: Konkretisering af generelle principper Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 4 - I alt Hovedaktivitet 5: udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 5 - I alt Hovedaktivitet 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag Eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris Landskabsarkitekt Ekskl. Etc. Hovedaktivitet 6 - I alt I alt Procentandel

6 Bugdet udfyldes i forbindelse med ansøgningen Regnskab udfyldes i forbindelse med afrapporteringen Ved ansøgning bekræfter ansøger, at der er midler til den del af projektet der medfinansieres, samt at tilskudsudbetaling, der vedrører moms ikke kan refunderes fra andre instanser.

7 Vejledning til budget og budgetskabelon: Budgettet skal afspejle de hovedleverancer, der ydes, for at opnå projektets resultater og succeskriterier. Tidsperiode: Budgettet opdeles på kalenderår. Moms: Det skal angives, om omkostningen er med eller uden moms. Ikke med angivelse af beløb, men ved at notere hhv. "inkl." eller "ekskl." i momsfeltet. Puljemidler kan kun bruges til dækning af omkostninger til moms, når moms er medtaget i det til ansøgningen vedlagte budget, og hvis tilskudsmodtager ikke kan få refunderet momsen jf. eksisterende refusionsordninger mv. Hvis anførte omkostninger er uden moms forudsættes det, at omkostningerne ikke er momsbelagt, at tilskudsmodtager kan afløfte/få refunderet moms eller at ansøger har valgt selv at finansiere omkostninger til moms. Det er således ikke muligt at få forhøjet det tildelte tilskud til dækning af momsomkostninger, som ikke har været medtaget i ansøgningen, der ligger til grund for tildelingen af puljemidler. Hovedaktivitet: For hver hovedleverance eller delmål i projektet, der ansøges om midler til, skal der etableres en såkaldt hovedaktivitet i projektets budget. Hovedaktiviteterne underopdeles eventuelt i specificerede omkostninger, som forventes afholdt for at opfylde den pågældende hovedleverance eller delmål. Hovedaktiviteten skal navngives. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept fra Trafikstyrelsen omdisponere mellem de i budgettet tilskudsberettigede hovedaktiviteter på følgende måde: Hvis en hovedaktivitets budget overskrides med op til 10% dog maksimalt 0,5 mio. kr. accepteres dette, forudsat at det dækkes ind af tilsvarende mindreforbrug fra de andre hovedaktiviteter. Omdisponeringen mellem tilskudsberettigede hovedaktiviteter, som overskrider 10% eller 0,5 mio. kr., kan kun finde sted efter Trafikstyrelsens skriftlige accept. Specificeret omkostning: Specificering af omkostninger under større hovedaktiviteter bør tydeliggøre baggrunden for omkostningerne. Eksempler på opdeling i specificerede omkostninger kan være: * udstyr, * eksterne konsulentydelser af antal timer og timepris, * lønomkostninger med antal timer og timepris, (timerregnskab skal aflægges) * anlægsomkostninger, * revisionsomkostninger. Dette kan fx ske med vedlæggelse af bilag såsom tilbud fra leverandør, erfaringsgrundlag, beregningsgrundlag med antal enheder og styk/enhedspris for omkostningen under aktiviteten. Det bemærkes, at tilskudsmodtageren skal føre en liste over udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, når projektet gennemføres. Listen skal vedlægges det afsluttende regnskab. I alt: Det samlede budget for projektet, så vel som andelen af budgettet, der finansieres af puljemidler og andelen, der dækkes af projektets medfinansiering. Procentandel: Det angives, hvor stor en procentandel af projektets budget, der finansieres af ansøgte puljemidler og hvor stor en andel der dækkes af medfinansieringen fra ansøger. Med ansøgers medfinansiering menes den del som ansøger og samarbejdspartnere tilsammen finansierer af projektet. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område. For Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder bemærkes kravet om medfinansiering på min. 50%. Øvrige kommentarer til budgettet: Ansøger kan her tilføje kommentarer, som er nyttige i forbindelse med forståelse af budgettet. Evt. rater: Der udbetales først tilskud efter at leverancer er modtaget og udgifter afholdt. Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater og en rate skal minimum udgøre 0,2 mio. kr. Ved opdeling i rater skal der til disse rater være tilknyttet hovedaktiviteter og delmål så som leverancer, resultater og succeskriterier for projektet, der er i overensstemmende med det økonomiske afløb for projektet. Se udbetaling af tilskud i vejledningen. Økonomisk status: Der skal aflægges en økonomisk status for projektet ved aflæggelse af den årlige afrapportering i januar. Denne status skal omfatte en årlig opgørelse over foreløbigt forbrugte midler for projektet som sammenholdes med budgettet samt evt. et revideret budget for det samlede projekt. Herunder skal oplyses om der er midler, som ikke vil blive benyttet og dermed kan tilbageføres til puljen. Denne version er af august 2014

8 måned startårmåned slutår Regnskab I alt I alt I alt Moms måned måned startår- startårmåned måned slutår slutår Ansøgt tilskud Projektets medfinansi ering Projektets samlede omkostnin ger Inkl./Ekskl. - -

9

10

11 Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel S-Cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien, Frederikssundruten. 2. Resumé(max ½ A-4 side). I arbejdet med at øge opmærksomheden omkring Frederikssundruten og styrke oplevelsen af, at ruten er en Supercykelsti, er der udarbejdet en helhedsplan med forslag og handlingsplan for servicetiltag, bestående af både tiltag kendt fra andre projekter og nye og uafprøvede tiltag. Frederikssundruten adskiller sig fra de øvrige Supercykelstier ved hovedsageligt at forløbe langs S-banen. Dette giver bl.a. mulighed for at brugerne nemt kan kombinere cykel og S-tog, og f.eks. tilpasse cykelafstanden i forhold til egen formåen. Et af de væsentlige servicetiltag vedrører forbedring af forholdene for cyklister på en række S- togsstationer, der er udpeget som S-cykelstationer. Stationerne skal opgradereres for at gøre det endnu nemmere at bruge cykel i kombination med S-tog, og på den måde lokke flere til at vælge at kombinere Supercykelstien og S-toget frem for bilen. I dette arbejde er etablering og disponering af cykelparkering naturligvis en væsentlig og grundlæggende del. Projektet skal resultere i udarbejdelse af principper for, hvad der gør en station til en S- cykelstation, og principperne skal afprøves i 4 konkrete dispositionsforslag for de S- cykelstationer som er udpeget i Helhedsplanen for promovering af Rute 97, Frederikssundruten. Det forventes at principperne allerede kan komme i anvendelse i forbindelse med udbygning af cykelparkeringskapaciteten ved Stenløse St. i 2015 evt Baggrund Kommunerne i Frederikssundfingeren har gennem projektet Helhedsplan for promovering af Rute 97 med støtte fra Region Hovedstaden, beskrevet en lang række servicetiltag for cyklister, der kan understøtte både brugen af Frederikssundruten og S-toget mellem Frederikssund og København. Der er bl.a. beskrevet et servicetiltag, hvor der på udvalgte stationer skabes særligt gode rammer for at skifte mellem cykel og S-tog. Det giver f.eks. cyklisten forbedrede muligheder for at parkere sin cykel, at få lavet service på sin cykel, at få bedre adgang til stationen, og at få information om hele sin rejse. Dato: 1

12 Udformningen af en S-cykelstation er naturligvis afhængig af den kontekst, som stationen ligger i, både den fysisk kontekst og den funktionelle kontekst. Men ens for alle stationer er en række grundlæggende servicetiltag, som skal være til stede. Det er derfor vigtigt for projektet, at der udarbejdes principper, der kan lægge til grund for at udpege stationer som S- cykelstationer, og at principperne afprøves ved udformning af konkrete dispositionsforlag, som den enkelte kommune kan bruge til at udvikle deres S-cykelstationer. Det er også vigtigt for, at Frederikssundruten opleves som en sammenhængende rute fra Frederikssund til København, derfor skal S-cykelstationerne langs Frederikssundruten, har mange fælles træk, der understøtter denne oplevelse. Det skal principperne være med til at sikre. Af de 4 udpegede stationer, forventes det, at der i 2015 og evt gennemføres en udbygning af cykelparkeringskapacitet på Stenløse St. Stenløse St. kan i den forbindelse agere 1:1 pilottest for principperne. Derudover skal principperne anvendes i Vinge i kravspecifikation til stationens udformning i I Frederikssund og Ballerup er der i store træk etableret, hvad vi forventer bliver en S-cykelstation, men projektet kan betyde at enkelte forhold skal opgraderes yderligere f.eks. skiltning eller cykelparkering. 4. Formål Formålet med projektet er, at styrke integrationen mellem Supercykelstien, Frederikssundruten og S-toget i Frederikssundfingeren ved, at tilbyde særligt gode forhold for cyklisterne på udvalgte S-togsstationer. Dette gøres ved at udvikle og afprøve et koncept for S-cykelstationer. Målsætningen er, at der på baggrund af projektet skal kunne gennemføres etablering af S- cykelstationer på de udvalgte stationer, herunder en forøgelse og forbedring af cykelparkeringsforholdene, samt at S-cykelstationskonceptet kan udbredes til andre S- togsstationer i fremtiden. 5. Projektets indhold For at kunne opfylde formålet med projektet, vil Bycirklens infrastrukturgruppe udarbejde en bruttoliste over relevante servicetiltag i forhold til en S-cykelstation, og denne liste vil vi prioritere. Sideløbende vil vi udvikle eller udvælge en metode til vurdering af om en station, kan blive en S-cykelstation. Disse to ting samler vi til et værktøj, som vi afprøver i 4 konkrete stationsprojekter, hvor af den ene i Stenløse står overfor umiddelbar gennemførelse. For at komme dertil vil vi i dialog med borgerne og interesseorganisationer gennemføre workshops, udarbejde oplæg i arbejdsgrupper til projektgruppen, samt udarbejde ideskitser, og dispositionsforslag. Projektets leverancer forventes at blive: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer. Dato: 2

13 6. Før projektets gennemførelse Projektet vil indirekte forbedre forholdene for alle passagerer på de 4 stationer. Nedenstående skema angiver antallet af rejsende, samt et skøn over antallet af cyklister til og fra stationerne. Tallene for antallet af rejende er hentet fra DSBs opgørelser over rejsende, samt skøn. Antallet af cyklister pr. hverdag. 2 Station Antallet af passagerer pr. hverdag 1 Frederikssund Vinge Stenløse Ballerup Total Succeskriterier for forbedringen efter projektets gennemførelse Det er et succeskriterium: At der beskrives principper for udformning af S-cykelstationer, svarende til et generelt ideoplæg 4. At principperne er blevet vurderet af borgere og interesseorganisationer forud for udarbejdelse af de 4 konkrete ideoplæg At principperne bruges til konkrete dispositionsforslag 1 for alle 4 udvalgte S- cykelstationer. Dispositionsforslagene skal have et niveau, så det er muligt for kommunerne at træffe beslutning om etablering, og så de, i umiddelbar forlængelse af dette projekt, kan gennemføre for- og hovedprojekt, samt udbud. Da projektet i sig selv ikke skal etablere S-cykelstationer, er der ikke forventning om direkte effekt på antallet af kollektive rejsende eller cyklister. Det er først som konsekvens af gennemførelse af anlægsprojekter i forlængelse af dette projekt at der kommer en effekt på andelen af cykelister, S-togspassagerer og bilister. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Projektet er designet således, at den afsluttende del er en evaluering af den indledende del af projektet. Endeligt er workshoppen, der afslutter projektet en konkret evaluering af projektets resultater. Det er altså et projekt. der i høj grad har fokus på udvikling og evaluering. 1 Foreløbige påstigere og afstigere for S-tog , DSB Tallet er et gennemsnit af på- og afstigere Tallet kommer fra at DSB skriver der er over 100 mio der tager S-toget hvert år, og der er ca. 10 mio der medtager deres cykel. 3 Foventet i Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 3

14 Overlevering af materiale til relevante personer/ enheder uden for organisationen ved projektafslutning. 9. Projektorganisering Projektet er organiseret i Bycirkelsamarbejdet. Dvs. at den organisation som er fastlagt i Bycirkelsamarbejdet kommer til at være projektorganisationen. Styregruppe består således af Kommunaldirektørgruppe (Trioen) fra Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Projektgruppen er bycirklens infrastrukturgruppe, der består af trafikplanlæggere fra de tre kommuner, og en projektleder fra Bycirklen. Styregruppe: Direktørgruppen Projektgruppe: Infrastrukturgruppen Der vil blive tilknyttet en rådgiver til, for at sikre fremdrift og til at afholde arrangementer, udarbejde materiale og dispositionsforslag. Rådgiveren skal have kompetencer indenfor udviklingsprojekter, processtyring, interessentinddragelse, trafikplanlægning, adfærdsudvikling og landskabsarkitektur. 10. Tidsplan I det følgende gennemgås projektets faser, og der er for hver fase angivet en forventet tidsplan. Projektet forventes opstartet umiddelbart i forlængelse af at der evt. bliver givet tilsagn. Fase 1: Udvikling af bruttoliste med principper (juni-august 2015) Gennem en workshop med deltagelse af projektet og personer som er repræsentanter for organisationer der ikke i øvrigt indgår i projektet f.eks. Supercykelstisekretariatet, DSB S-tog og evt. leverandøre af udstyr, udarbejdes en bruttoliste over servicetiltag i bred forstand, som kan indgå i principperne. Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste med principper (august-september 2015) Der indhentes viden om de enkelte punkter på bruttolisten, og der udarbejdes en beskrivelse af hvert punkt. Efterfølgende gennemføres en faglig vurdering af hvert tiltag ud fra: effekt, forventning fra brugerne, økonomi, kompleksitet, mm. Vurderingen skal munde ud i en prioritering af tiltagene. Dato: 4

15 Fase 3: Udvikling af målingsmetode for at kunne afgøre om en station er en S- cykelstation (juni-september 2015) Sideløbende med fase 1 og 2 udvikles/udvælges en metode til opgørelse af om en station kan opnå at blive S-cykelstation. Her forventer vi at skele meget til principperne bag andre tilsvarende ordninger for cyklisme, f.eks. vurderingen af supercykelstier og certificeringen af cykelvenlige arbejdspladser. Fase 4: Konkretisering af generelle principper, samling af målemetode og revideret bruttoliste med principper (september-oktober 2015) I fase 4 samles de prioriterede tiltag og målingsmetoden til et samlet værktøj til vurdering og udvikling af de enkelte stationer. Værktøjet skal indeholde et konkret program for de funktioner der skal være, og principper for f.eks. tilgængelighed, materialer, skiltning osv. Værktøjet skal udformes, så det også kan anvendes som inspiration, planlægningsværktøj og tjekliste for projektledere. Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser 1 for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup stationer. (oktober november 2015) For at afprøve om de generelle principper er anvendelige, afprøves de i 4 ideskitser. De kommende S-cykelstationer besigtiges af rådgiveren, projektgruppens lokalmedlem og en byplanlægger fra kommunen. På baggrund af besigtigelsen udarbejder rådgiveren et ideskitse, som præsenteres for kommunerne på et arbejdsmøde. Ved at præsentere ideskitserne for kommunerne i fællesskab, er det muligt at afdække om der er konkret behov for tilpasning af principperne eller de enkelte ideskitser. Herefter viderebearbejdes ideoplægget, så rådgiver efterfølgende kan udarbejde et egentligt dispositionsforslag. Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete dispositionsforslag for Frederikssund, Vinge, Stenløse og Ballerup Stationer, inkl. evaluering. (november december 2015) Projektet afsluttet med 4 dispositionsplaner. Et dispositionsforslag er en præcis beskrivelse af det, man kan forvente at få, hvis projektet gennemføres. Et dispositionsforslag skal endvidere danne grundlag for et kvalificeret overslag for etablering af den enkelte S-cykelstation, til brug for f.eks. finansieringsbeslutning i kommunerne. Etablering af den første S-cykelstation ved Stenløse st. forventes i løbet af 2015 evt. i 2016 på baggrund af dispositionsforslaget fra projektet. 1 Ydelsesbeskrivelse, Anlæg og planlægning 2013, FRI og Danske Ark. Dato: 5

16 Projektet afsluttes med en workshop, hvor de relevante interessenter, inviteres til at evaluerer på dispositionsforslagene. Der udfærdiges en skriftlig evaluering på baggrund af workshoppen som vedlægges slutrapporten. 11. Rapportering af projektet Projektet har to leverancer som kan danne grundlag for en meningsfuld status afrapportering. En afrapporteringsplan kan således indeholde: Generelle principper for S-cykelstationer, herunder et vurderingsværktøj, suppleret med et statusnotat ultimo september. Konkrete dispositionsforslag til alle 4 S-cykelstationer, suppleret med et statusnotat ultimo december. Afslutningsrapport og regnskab ultimo januar Projektets finansiering Se bilag. Finansiering Statens Cykelpulje Kommunerne (60 timer x 500 kr.) 3x Kommunerne (kontant) 3x Kontant finansiering i alt Samlet projektøkonomi Udgift Fase 1: Udvikling af bruttoliste Fase 2: Vurdering af tiltag på bruttoliste Fase 3: Udvikling af målingsmetode Fase 4: Konkretisering af generelle principper Fase 5: Udarbejdelse af 4 konkrete ideskitser Fase 6: Udarbejdelse af 4 konkrete disp.forslag Udgifter i alt Dato: 6

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere