RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem"

Transkript

1 RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato xxx Tlf. CVR-nr. Kontaktperson: (herefter rådgiveren ) er indgået følgende aftale om rådgivning og bistand vedrørende etablering af ca. 44 solcelleanlæg på de kommunale bygninger i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Bygninger og Energi 1. Opgaven 1.1 Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende etablering af ca. 44 solcelleanlæg på de kommunale bygninger i Sønderborg Kommune. Solcelleanlæggene skal projekteres som enkeltstående projekter og ønskes udbudt i tre pakker. Hver pakke indeholder ca. 900kW fordelt på ca. 15 adresser og med en samlet anslået entreprisesum pr. pakke på ca. kr. 10 mio. ekskl. moms. 1.2 Formålet med nærværende aftale er bl.a. at sikre, at opgaven gennemføres i den aftalte kvalitet og til den aftalte tid. 1.3 Rådgiveren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats, og rådgiveren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation til gennemførelse af opgaven. Rådgiveren må ikke uden forudgående godkendelse fra Sønderborg Kommune fjerne

2 nøglepersoner fra opgaven. Som nøglepersoner anses de medarbejdere, som rådgiveren har henvist til i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder eventuelle underrådgivere. 2/6 2/6 Rådgiveren har pligt til at sikre, at nøglepersoners arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at rådgiveren ikke kan flytte en nøgleperson til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at nøglepersonen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på opgaven, omfattet af nærværende aftale. Som projekteringsleder er udpeget: 2. Aftalegrundlag 2.1 Som grundlag for nærværende aftale gælder følgende (angivet i prioriteret rækkefølge): Udbudsmateriale af 13. maj 2014 ABR 89 med de tilføjelser og præciseringer, som fremgår af nærværende aftale Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Planlægning (herefter Ydelsesbeskrivelse B&P) 2012 som præciseret i bilag 1. Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, 2013 som præciseret i bilag 1. Beskrivelse af de tre delaftaler ( pakker ) Tegningsmateriale som det forefindes hos Sønderborg Kommune. Rådgiver skal selv rekvirere det nødvendige materiale via adgang til weblager. Rådgiverens tilbud 3. Rådgiverens ydelser 3.1 Rådgivers ydelser omfatter alle rådgiverydelser efter FRI og Danske Arks Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning, 2012 samt Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning som specificeret i udfyldt skema for afgrænsning af rådgiverydelser, bilag Rådgiverens ydelser skal omfatte de rådgivnings- og bistandsydelser, som er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af opgaven. Side 2 af 6

3 3.3 Den samlede rådgivningsopgave er opdelt i 3 delaftaler ( pakker ), som hver omfatter ca. 15 ejendomme svarende til ca. 900 kw. Opdelingen i pakker fremgår af bilag 4. 3/6 3/6 3.4 De ca. 44 kommunale ejendomme, som er omfattet af den samlede rådgivningsopgave, er som udgangspunkt fordelt som illustreret i bilag 3.5 Beskrivelsen af de 3 delaftaler ( pakker ) er baseret på kommunens foreløbige planlægning af det samlede projekt, hvorfor rådgiveren skal acceptere og tåle ændringer til delaftalen og dennes omfang, fx omfordeling af ejendommene, ejendomme som efterfølgende fragår eller tilgår i de enkelte delaftaler. Ved ændring i delaftalen reguleres honoraret i overensstemmelse med de tilbudte timepriser, jf. aftalens punkt Rådgiveren på den enkelte delaftale skal i aftaleperioden samarbejde med de rådgivere, som er blevet tildelt de andre delaftaler, herunder deltage i koordinerings- og projekteringsmøder, således at det sikres at udførelsen af de tre delaftaler udbydes på et ensartet grundlag. 4. Sønderborg Kommunes ydelser 4.1 Sønderborg Kommune skal levere følgende ydelser: a) Bygherreprojektledelse b) Deltagelse i bygherremøder 5. Tidsfrister 5.1 Der henvises til udbudstidsplanen. 5.2 Afleveringsfristen for samtlige solcelleanlæg er 1. april Rådgiver skal udarbejde en tidsplan for udarbejdelse af opgaven for de enkelte bygninger. 5.4 For de aftalte tidsfrister gælder dansk rets almindelig regler om erstatningsansvar ved forsinkelse, jf. ABR 89 pkt Honorar og udlæg Side 3 af 6

4 6.1 For samtlige ydelser omfattet af nærværende rådgiveraftale, ydes der honorar efter medgået tid inden for en fast ramme på [indsæt beløb] kr. ekskl. moms med følgende aftalte timesatser: 4/6 4/6 Projekteringsleder: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Konstruktør: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Ingeniør: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms Tekniske assistenter: kr. [indsæt beløb pr. time] ekskl. moms 6.2 Den faste ramme kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale med kommunen. Hvis den faste ramme nås, overgår opgaven således til honorar i fast pris til den tilbudte faste ramme. 6.3 Timesatserne og den faste ramme indeksreguleres ikke. 6.4 Eventuelle ekstraydelser, der forudsættes afregnet særskilt, må ikke påbegyndes uden skriftlige forudgående godkendelse fra Sønderborg Kommune, og afregnes i så fald efter de i punkt 6.1. nævnte timepriser. 6.5 Udlæg, herunder kørsel og andre transportudgifter, er inkluderet i timeprisen og refunderes derfor ikke. 7. Udbetaling af honorar 7.1 Honoraret udbetales i henhold til ABR Begæring om udbetalinger skal fremsendes til Sønderborg Kommune som E-fakturering digitalt. EAN nr , sagsnavn, rekvisitionsnummer og projektlederens navn påføres fakturaen. 7.3 Sønderborg Kommune betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering. 7.4 Sønderborg Kommunes betalingsfrist er 30 arbejdsdage efter modtagelsen af korrekt udstedt elektronisk faktura med de krævede oplysninger. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. 7.5 Eventuelle ekstraydelser skal afregnes på separat faktura. Side 4 af 6

5 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 5/6 5/6 8.1 Den økonomiske ramme er fastlagt til ca. kr. 10 mio. ekskl. moms pr. delaftale. Den økonomiske ramme dækker de samlede entrepriseudgifter til energirenovering og etablering af solcelleanlæg. 8.2 Den økonomiske ramme må ikke overskrides. 8.3 Såfremt den økonomiske ramme overskrides, kan Sønderborg Kommune forlange projektet tilrettet vederlagsfrit, så det svarer til rammen. Kommunen har en ubetinget (diskretionær) ret til at bestemme, anvise og/eller forkaste det reviderede, omprojekterede projekt. 9. Opsigelsesadgang 9.1 Såfremt Sønderborg Kommune i forbindelse med en eventuel klagesag ved Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole pålægges at annullere beslutningen om tildeling af aftalen til rådgiveren og/eller erklærer aftalen for uden virkning, er kommunen berettiget til med 1 måneds varsel at opsige aftalen. 9.2 Såfremt aftalen opsiges, bliver rådgiver honoreret for allerede udført arbejde i henhold til de tilbudte timepriser inden for den aftalte faste ramme, jf. punkt 6. Rådgiveren har ikke krav på erstatning og/eller godtgørelse, standsningsomkostninger eller tabt dækningsbidrag for den resterende del af opgaven i henhold til nærværende aftale. 10. Ansvar 10.1 Rådgiverens ansvar reguleres i henhold til ABR Rådgivers ansvar er beløbsmæssigt begrænset til at udgøre samme sum som anført i den tegnede projektansvarsforsikring, jf. punkt Rådgiver er, uanset forsikringsdækning, fortsat erstatningsansvarlig for fejl og forsømmelser, udvist ved forsæt eller grov uagtsomhed. 11. Forsikring 11.1 Rådgiveren skal tegne projektansvarsforsikring (objektforsikring), som fra indgåelsen af nærværende aftale Side 5 af 6

6 og indtil 5 år fra aflevering af entreprisen skal være i kraft med fuld dækning. 6/6 6/6 Forsikringens dækning skal være min. kr. 12,5 mio. for personskade og min. kr. 5 mio. for tingskade Kopi af policen vedlægges som bilag til nærværende aftale Rådgiver modtager ikke særskilt vederlag for tegning af projektansvarsforsikring. 12. Bilag 12.1 Til nærværende aftale hører følgende bilag: Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse Bilag 2. CV for projekteringsleder Bilag 3. Tilbudsliste Bilag 4. Beskrivelse af delaftale 1, 2 og 3 Bilag 5. Forsikringspolice 13. Underskrifter For Sønderborg Kommune Sønderborg, den For rådgiveren: den, Side 6 af 6

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1

vedrørende levering og montering samt idriftsættelse af materialehåndteringssystem til Dokk1 MASKINLEVERANCEKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [LEVERANDØREN] CVR-nr. [***] [ADRESSE]

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere