Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident"

Transkript

1 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility degree 1 Sigtbart 1 Good visibility 2 Nedsat sigt 2 Poor visibility 3. Lysforhold 3. Daylight situation 1 Dagslys 1 Daylight 2 Tusmørke 2 Twilight 3 Mørke 3 Darkness 4. Vejrforhold 4. Weather conditions 1 Ingen nedbør 1 Dry weather 2 Regn 2 Rain 3 Tåge 3 Fog 4 Sne-slud-hagl 4 Snow, sleet, hail 5 Stærk blæst 5 Strong wind 6 Regn og stærk blæst 6 Rain and strong wind 7 Sne-slud-hagl-stærk blæst 7 Snow-sleet-hail-strong wind 5. Vejbelysning 5. Street lights 1 Findes ikke 1 No street light 2 Tændt 2 Street lights lit 3 Ikke tændt 3 Street lights unlit 7. Skolevejsuheld 7. Accident on way to or from school 1 Ja 1 Yes 2 Nej 2 No 8. Hastighedsbegrænsning 8. Speed limit 9. Byzoneområde 9. Urban area 1 Ja 1 Yes 2 Nej 2 No 10. Randbebyggelse 10. Roadside buildings 1 Forretningsgade 1 Shopping street 2 Industrikvarter 2 Industrial area 3 Beboelseskvarter, etageejendom 3 Residential area, tall buildings 4 Villakvarter og anden lav bebyggelse 4 Residential or other area with low buildings 5 Facadeløs randbebyggelse 5 Roadside buildings with no road frontage 6 Ingen eller meget spredt randbebyggelse 6 Few roadside buildings or none at all 11. Vejudformning 11. Description of road 1 4-benet kryds 1 Crossroads 2 3-benet kryds 2 T-junction, Y-junction, etc. 3 Kryds i øvrigt 3 Other junction 4 Rundkørsel 4 Roundabout 5 Kryds mellem vej og selvstændig sti 5 Junction of road and path or track 6 Ud-/Indkørsel 6 Road entrance or exit 7 Flettestrækning 7 Merging area 8 Jernbaneoverskæring 8 Railway crossing 9 På bro 9 On a bridge 10 Kurve 10 Bend 11 Lige vej 11 Straight road 12 Anden vejudformning 12 Other 13 Selvstændig cykelsti 13 Independent cycle track

2 Vejarbejde 14. Road work 1 Ja 1 Yes 2 Nej 2 No Elementoplysninger Description of units involved 17. Elementets art 17. Type of unit Færdselselement Traffic units 01 Hest med rytter 01 Horse with rider 11 Alm. personbil, herunder ambulance uden udrykning 11 Ordinary private car, incl. ambulance not giving emergency signal 12 Hyrevogn 12 Taxi 13 Køretøj kg totalvægt under udrykning 13 Vehicle, total weight kg, signalling emergency call 21 Varebil kg totalvægt 21 Van, total weight kg 22 Varebil kg totalvægt 22 Van, total weight kg 31 Lastbil over kg totalvægt 31 Lorry, total weight over kg 32 Forvogn til sættevogne 32 Cab of semi-trailer 33 Rutebus 33 Bus on scheduled service 34 Bus i øvrigt 34 Bus, other 35 Biler over kg totalvægt under udrykning 35 Cars, total weight over kg signalling emergency call 36 Traktor, motorredskab 36 Tractor 37 Motorredskab 37 Engine-driven machine 41 Motorcykel 41 Motor cycle 42 Ellert 42 Electric car, max. speed 39 km p.h. 45 Knallert Moped with registration max. speed 45 km p.h. 50 Knallert med konstruktive ændringer 50 Moped with mechanical changes 51 Knallert i øvrigt 51 Moped, other 61 Cykel 61 Bicycle 71 Fodgænger 71 Pedestrian 72 "Fodgænger" på hjul 72 Pedestrian on wheels (skateboard, rolling skates and rolling ski) 99 Uoplyst 99 Not stated Forhindringer på eller over kørebanen Obstacles on or above the roadway 80 Jernbanetog 80 Train 81 Dyr 81 Animal 82 Sten, roer el. lign. løse genstande 82 Pieces of rock, beets or similar loose objects 83 Jord, grusbunker eller bygningsmateriel 83 Piles of earth, gravel or building materials 84 Afspærringsmateriel el. lign. 84 Road-block or barrier material 85 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på stilleveje eller opholds- og legeområder 85 Speed obstacles on low speed road or recreational area 86 Container 86 Container 87 Hul i jorden 87 Hole in roadway 88 Forhindringer over vejen, fx bro, portal eller luftledninger 88 Obstacles above road, e.g. bridge, gateway, overhead wires 89 Andet på eller i kørebanen 89 Other, on or in roadway Forhindringer uden for kørebanen Obstacles off roadway 91 Vejtræ (træer i rabat eller på fortov) 91 Trees at roadside 92 Andre træer (i have, på mark el. lign.) 92 Other trees, e.g. in gardens or fields 93 Autoværn i midterrabat 93 Crash fence in center strip 94 Autoværn i øvrigt 94 Crash fence, other 95 Lysmast, vejskilt, hellefyr, rækværk el. lign. 95 Lamp post, road sign, traffic post, wooden fence, etc. 96 Husmur eller vinduesfacade 96 Wall of building, glass frontage 97 Andet uden for kørebanen 97 Other, off roadway

3 126 Efter koden for et færdselselement anføres "A" for anhængere, herunder sidevogn for motorcykler. En fodgænger trækkende med cykel tilføjes et "A", mens for en fodgænger med en barnevogn anføres et "B". Et køretøj trækkende med en campingvogn tilføjes et "C". Hvis et køretøj er benyttet som skolebus, anføres et "S" efter koden for den pågældende elementart. The letter "A" is added to the unit code to indicate trailers, including sidecars. In the case of pedestrians, the letter "A" is added to the unit code to indicate bicycles, and the letter "B" is added to indicate prams. The letter "C" is added to indicate caravans. If a vehicle is used as a school bus, the letter "S" is added to the code Registreringsnummer Registration number Registreringsnummer udfyldes kun for køretøjer med The vehicle registration number is only entered when danske nummerplader. For udenlandske køretøjer an- the vehicle involved has Danish number plates. Code føres nationalitetsbogstaver i kolonne 30. letters indicating nationality are entered in column 30. Desuden kan følgende specialkoder anføres i kolonne when a foreign unit is involved. 30: Furthermore following codes can be used in column 30: HRN Køretøjer tilhørende Hæren HRN Vehicles belonging to the Royal Danish Army FLV Køretøjer tilhørende Flyvevåbnet FLV Vehicles belonging to the Royal Danish Air Force SVN Køretøjer tilhørende Søværnet SVN Vehicles belonging to the Royal Danish Navy BRS Køretøjer tilhørende Beredskabstyrelsen BRS Vehicles belonging to the Danish Civil Defence PRO Prøvenummerplader PRO Vehicles with test number plates UDR Udrykningskøretøjer på særlige plader UDR Emergency vehicles with special number plates FLU Flygtet køretøj FLU Hit and run vehicles UOP Uoplyst UOP Not stated 20. Gade- eller vejtype 20. Type of road 1 Motorvej 1 Motorway 2 Motortrafikvej 2 Expressway 3 Rampe ved motorvej og lign. 3 Motorway entrance or exit, etc. 4 Stillevej 4 Low speed road 5 Opholds- og legeområde 5 Recreational area 6 Gågade 6 Pedestrian street 7 Ensrettet vej 7 One-way street 8 Grusvej 8 Gravel road 9 2 spor med midterrabat 9 2 lanes, with centre strip 10 2 spor med midterafstribning 10 2 lanes, with centre line 11 2 spor i øvrigt 11 2 lanes, other 12 3 spor 12 3 lanes 13 4 spor med midterrabat 13 4 lanes, with centre strip 14 4 spor uden midterrabat 14 4 lanes, without centre strip 15 Selvstændig sti 15 Footpath or track 16 Plads, havneterræn el. lign. 16 Square, harbour area, etc. 17 Fra eller til ejendom, mark, servicestation, P-plads el. lign. 17 Entrance to or exit from building, field, filling station, car park, etc. 21. Anlæg af cykelsti mv. 21. Cycle track, etc. 1 Ikke cyklist/knallertkører 1 Not a cyclist or moped rider 2 Dobbeltrettet sti 2 Two-way track 3 Enkeltrettet sti 3 One-way track 4 Kant-/cykelbane 4 Cycle lane on road 5 Intet særskilt anlæg for cyklist/knallertkører 5 No special track or lane for cyclists/moped riders 22. Cykelstiens forløb ved kryds 22. Course of cycle track at crossroads or junction 1 Ikke cyklist/knallertkører 1 Not a cyclist or moped rider 2 Ikke krydsuheld 2 Not an accident at crossroads or junction 3 Sti gennem kryds 3 Cycle track through crossroads or junction 4 Cykelfelt markeret gennem kryds 4 Cycle lane marked at crossroads or junction 5 Ingen markering for cyklist/knallertkører 5 No marking for cyclists/moped riders 6 Afkortet cykelsti 6 Shortened cycle track 23. Anvendelse af cykelsti 23. Use of cycle track 1 Ikke cyklist/knallertkører 1 Not a cyclist or moped rider 2 Cyklist/knallertkører på fodgængerareal 2 Cyclist or moped rider in pedestrian area

4 127 Cyklist/knallertkører i normal færdselsretning Cyclist/moped rider going in normal traffic direction 3 Anlæg anført i kolonne 21 anvendt 3 Type of track or lane described in 21 used 4 Intet anlæg anvendt 4 No track or lane used Cyklist/knallertkører i unormal færdselsretning Cyclist/moped rider going in unusual traffic direction 5 Anlæg anført i kolonne 21 anvendt 5 Type of track or lane described in 21 used 6 Intet anlæg anvendt 6 No track or lane used 24. Implicerede fodgængeres placering 24. Location of pedestrians involved 1 Ikke fodgængere 1 Not a pedestrian Langsgående fodgængere Pedestrians alongside roadway 2 Fortov anvendt 2 Sidewalk used 3 Fortov fandtes, ikke anvendt 3 Sidewalk existing, not used 4 Langsgående fodgængere i øvrigt 4 Other Krydsende fodgængere Pedestrians crossing roadway 5 Fodgængerfelt anvendt 5 Pedestrian crossing used 6 Fodgængerfelt fandtes, ikke anvendt 6 Pedestrian crossing existing, not used 7 Fodgængerfelt fandtes ikke 7 Pedestrian crossing not existing I øvrigt 8 Fodgænger, der opholder sig på kørebanen uden at være hverken langsgående eller krydsende Others 8 Pedestrian staying on roadway 25. Manøvre 25. Manoeuvre 1 Gående 1 Walking 2 Holdende for ligeudkørsel 2 Stationary, prior to driving straight ahead 3 Holdende for højresving 3 Stationary, prior to turning right 4 Holdende for venstresving 4 Stationary, prior to turning left 5 Højresvingende 5 Turning right 6 Venstresvingende 6 Turning left 7 Parkeringsmanøvre, fremadkørsel 7 Parking manoeuvre, driving forwards 8 Parkeringsmanøvre, bakning 8 Parking manoeuvre, driving backwards 9 Bakning i forbindelse med svingning 9 Driving backwards, while turning 10 Bakning i øvrigt 10 Driving backwards, in general 11 Indfletning 11 Merging or changing lanes to left 12 Udfletning 12 Changing lanes or cutting in to right 13 Ligeudkørsel 13 Driving straight ahead 14 Parkeret/standset 14 Parked/stopped 99 Uoplyst 99 Not stated 26. Kollisionspunkt 26. Collision point Kollisionspunktet angiver det sted på køretøjet eller The collision point states the point where the vehicle or fodgængeren, som rammes første gang. Det angives the pedestrian has initially been hit. Seeing from the som en klokkeslætskode. Set fra førerens plads betyder drivers seat it means: fx: 12 Kollision foran på elementet 12 Collision at front of the unit 03 Kollision på højre side af elementet 03 Collision on the right-hand side of the unit 06 Kollision bag på elementet 06 Collision at rear side of the unit 09 Kollision på venstre side af elementet 09 Collision on the left-hand side of the unit Hvis det ikke er muligt at angive en klokkeslætskode, kan følgende specialkoder anvendes i stedet: If it is not possible to state a collision point, the following codes may be used: 77 Rullet rundt 77 Upside-down 88 Kompliceret kollision 88 Complicated collision 99 Andet eller uoplyst 99 Other or not stated 00 Uskadt element 00 Undamaged/uninjured traffic unit

5 128 Uheldsbeskrivelse. Annex 2. (continued). Description of accident 27. Vigepligtsforhold 27. Duty to give way 1 Lyssignal. Grøn i færdselsretning 1 Traffic light. Green in direction proceeding 2 Lyssignal. Gul i færdselsretning 2 Traffic light. Amber in direction proceeding 3 Lyssignal. Rød i færdselsretning 3 Traffic light. Red in direction proceeding 4 Stoptavle 4 Stop sign 5 -tavle og/eller vigelinie (hajtænder) 5 Yield, give way line 6 Ubetinget vigepligt i øvrigt (overkørsler og udkørsler uden -tavle eller vigelinie) 6 Other duty to give way (without -sign or give way line) 7 Højrevigepligt 7 Duty to give way to traffic coming from right 8 Ingen vigepligt i oprindelig færdselsretning 8 No special duty to give way to traffic 28. Hastighedsskøn 28. Estimated speed 1 Holdende 1 Stationary 2 Lav hastighed efter igangsætning 2 Low speed, just after starting 3 Indtil 20 km/t i øvrigt 3 Under 20 km.p.h., other km/t km.p.h km/t km.p.h km/t km.p.h km/t km.p.h. 8 Over 100 km/t 8 Over 100 km.p.h. 9 Uoplyst (herunder fodgængere) 9 Not stated (incl. pedestrians) 29. Lygte- eller refleksfejl 29. Defective light or reflectors 1 Intet at bemærke, herunder cykler i dagslys eller fodgængere 1 No defects observed, including bicycles in daylight or pedestrians 2 Fejl foran på køretøjet 2 Defect in front of vehicle 3 Fejl bag på køretøjet 3 Defect at rear of vehicle 4 Fejl på siden af køretøjet 4 Defect on side of vehicle 5 Flere af ovennævnte fejl, eller manglende lygte- 5 Several of the above defects or lack of lighting føring 6 Manglende kørelys uden for lygtetændingstiden 6 Lack of driving lights outside of the lighting period 9 Uoplyst kode 9 Code not stated Personoplysninger Persons involved 33. Personens art 33. Description of person 1 Motorfører med kørekort til det benyttede køretøj 1 Driver with licence for vehicle used 2 Motorfører med kørekort, men ikke til det benyttede 2 Driver with licence, but not for vehicle used køretøj 3 Motorfører uden kørekort, hvor dette kræves 3 Driver without driving licence, where required 4 Knallertkører på år med knallertbevis 4 Moped rider years old with moped licence 5 Knallertkører under 18 år uden knallertbevis 5 Moped rider under 18 years old without moped licence 6 Fører af køretøj, hvortil kørekort eller knallertbevis ikke kræves 6 Driver (rider) of vehicle for which no licence is required 7 Passager på forsæde 7 Front seat passenger 8 Passager på bagsæde 8 Back seat passenger 9 Passager i øvrigt eller uoplyst placering 9 Other passenger, or placing unknown 10 Fodgænger 10 Pedestrian 35. Personskade 35. Casualty 1 Dræbt 1 Killed 2 Tilskadekommen 2 Injured 9 Uskadt 9 No casualty 36. Skadens type 36. Type of injury 1 Kraniebrud, piskesmæld 1 Skull fracture, whip lash 2 Læsion af brystkasse og/eller underliv 2 Injury of trunk (chest and/or abdomen) 3 Læsion af rygsøjle og/eller bækken 3 Injury of spine and/or pelvis 4 Knoglebrud/ledskred eller svær forstuvning i skulder, arm eller hånd 4 Fracture/dislocation or severe sprain of shoulder, arm or hand

6 129 5 Knoglebrud/ledskred eller svær forstuvning i hofte, ben eller fod 5 Fracture/dislocation or severe sprain of hip, leg or foot 6 Alvorlig skade i flere kropsområder 6 Serious injuries in more than one main region 7 Forbrænding 7 Burn 8 Alene lettere skade, hjernerystelse 8 Slight injury, concussion 9 Uskadt 9 No injury 37. Hospital mv. 37. Hospital treatment 1 Indlagt på hospital 1 Hospitalized 2 Indlagt på hospital til observation 2 Hospitalized for observation 3 Skadestuebehandlet 3 Treated in casualty ward only 4 Øvrige 4 Other 38. Spirituspåvirkning 38. Level of alcohol in blood For spiritusprøvede anføres alkoholpromillen med 2 decimaler, fx anføres 0,81 som 081. Level of alcohol (per mille indication) Derudover anvendes følgende koder: The following codes are also used: 888 Spirituspåvirket, men ikke prøvet 888 Influenced by alcohol but not tested 999 Ikke skønnet spirituspåvirket og derfor ikke prøvet 999 Not considered to be influenced by alcohol 39. Sygdom mv. 39. Fitness to use road 1 Påvirket af medicin 1 Influenced by medicine 2 Pludselig opstået sygdom, fx blodprop 2 Sudden onset of illness, e.g. thrombosis 3 Uegnet til at færdes i trafikken af anden årsag (dog 3 Unfit to drive or use road for other reason (excl. ikke spirituspåvirkning) 4 Blodprøve sendt til Retsmedicinsk Institut, men resultatet foreligger endnu ikke 5 Påvirket af narkotika 5 Influenced by narcotics 9 Intet at bemærke 9 Nothing noticed alcohol) 4 Blood test sent to the Institute of Forensic Medicine, but the result is not yet available 40. Sele eller styrthjelm 40. Use of seat belt or crash helmet 1 Sikkerhedssele benyttet 1 Seat belt worn 2 Styrthjelm benyttet, herunder cykelhjelm 2 Crash helmet worn, including bicycle helmet 3 Hverken sikkerhedssele, styrthjelm eller cykelhjelm benyttet, eller airbag udløst, herunder fodgænger 3 No use of seat belt, crash helmet or bicycle helmet (including pedestrian) 4 Fremadvendt barnestol benyttet 4 Child seat facing forwards used 5 Bagvendt barnestol benyttet 5 Child seat facing backwards used 6 Sikkerhedssele benyttet og airbag udløst 6 Seat belt worn and airbag released 7 Sikkerhedssele benyttet og airbag ikke udløst 7 Seat belt worn and airbag not released 8 Sikkerhedssele ikke benyttet og airbag ikke udløst 8 No use of seat belt and airbag not released 9 Uoplyst 9 Not stated CPR-nr CPR number CPR-nummeret anføres for alle implicerede med dansk CPR-nr. For udlændinge uden dansk CPR-nr. anføres i stedet den implicerede fødselsdato i kolonne og vedkommendes køn i kolonne 44. The person's code number in the Central Population Register. In the case of a foreign resident, the person's date of birth is entered in columns and sex in column 44. (Male: 0001 and female: 0002). (Mand: 0001 og kvinde: 0002).

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident 126 Bilag 3. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Parameters and values in the Danish road accident registration. Translation Danish - English

Parameters and values in the Danish road accident registration. Translation Danish - English Parameters and values in the Danish road accident registration Translation Danish - English August 2004 Road Directorate Niels Juels Gade 13 P.O. Box 9018 DK-1022 Copenhagen K Denmark Tel. +45 3341 3333

Læs mere

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations 127 Bilag 128 Bilag 1. Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations Accident situations 1 0. One-vehicle accidents 011. Accident on right-hand side of road, while driving on

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580 Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Titel Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Dato: November 07 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler

Vejafmærkning i fht. letbaner. Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Vejafmærkning i fht. letbaner Fodgængerafmærkning og brug af røde blinksignaler Færdselsloven Lovens område 1. Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

SPECIFICATION OVERSIKT SEKTIONER...

SPECIFICATION OVERSIKT SEKTIONER... SPECIFICATION OVERSIKT SEKTIONER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CRAWFORD SEKTIONER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. CLEVER SEKTIONER... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. COMPETITORS SEKTIONER ERSTATTET AF SERVICE

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Signalregulerede kryds

Signalregulerede kryds Signalregulerede kryds Følgetider og personbilækvivalenter Belinda la Cour Lund Poul Greibe Per Bruun Madsen Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Januar 2013 Indhold Resumé og konklusion...

Læs mere

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P 3. 10. J U L I 2 0 1 1 3rd. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Alle Gruppe mellemdistance / All Groups medium distance Gruppe 1 og 2 træner på følgende tider: 09.00

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere