Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016

2 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse i dagtilbud. Vedtægten henvender sig til alle, der skal arbejde med forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Glostrup Kommune, herunder forældre, ansatte i dagtilbud, ledere, kommunalpolitikere og Center for Dagtilbud og Skole. De retningslinjer, der er fastlagt i nærværende styrelsesvedtægt er bindende for de kommunale dagtilbud. Denne vedtægt er besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 17. april 2016 og træder i kraft pr. 1. april 2016.

3 Indholdsfortegnelse 1. Forældrebestyrelsens opgaver og kompetence Målsætning for Glostrup Kommunes dagtilbud til børn i alderen 0-6 år Forældrebestyrelsen minimumskompetence Principper for dagtilbuddets arbejde Principper for anvendelse af budgetramme Fleksibel frokostordning til børn i dagtilbud Indstillingsret ved ansættelser Pædagogiske læreplaner Dagtilbuddets åbningstid Dialogforum Forældrebestyrelsens sammensætning og valg Forældrebestyrelsens sammensætning Valg til forældrebestyrelsen Forældremøder Valgbarhed og valgret Udtrædelse af forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsens konstituering Forretningsorden Regler for forældrebestyrelsens arbejde Ændring af styrelsesvedtægten Litteraturliste Bilag Standardforretningsorden for forældrebestyrelser i Glostrup Kommunes dagtilbud og dagpleje Standart dagsorden for forældrebestyrelser... 16

4 1. Forældrebestyrelsens opgaver og kompetence 1.1. Målsætning for Glostrup Kommunes dagtilbud til børn i alderen 0-6 år Det er kommunalbestyrelsens mål, at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv. Glostrup Kommune har udarbejdet en Børne- og ungepolitik med politiske visioner for området, der skal være med til, at skabe helhed og sammenhæng i kommunens tilbud. De 4 visioner er: Vi vil have et godt og forpligtende samarbejde med børn, unge og forældre Vi vil have aktive og sunde børn Vi vil have børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan Vi vil have børn og unge, der trives og ser sig selv som en del af fællesskaber Læs Børne- og ungepolitikken i sin fulde længde på Forældrebestyrelsen minimumskompetence Det er lederen af dagtilbuddet, som har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse, og som er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen jf. Dagtilbudsloven 6. Dog har forældrebestyrelser i et kommunalt dagtilbud et retskrav på en vis minimumskompetence efter Dagtilbudslovens 15. Minimumskompetencen omfatter: o Principper for dagtilbuddenes arbejde o Principper for anvendelse af en budgetramme o Beslutning om at fravælge et frokostmåltid efter 16 a, stk. 1 o Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen o Indstillingsret ved ansættelse af personale 1.3. Principper for dagtilbuddets arbejde Et princip skal forstås som en ramme, der giver mulighed for forskellige handlinger. Forældrebestyrelsens opgave er at fastlægge principperne - ikke at træffe de daglige konkrete beslutninger, som tilfalder dagtilbuddets leder. Principperne skal holde sig inden for de, af kommunalbestyrelsen fastlagte, mål og rammer og vedtægten. Læs mere om hvad et princip er, i Vejledning om dagtilbud m.v., pkt

5 Eksempel på et princip for dagtilbuddets arbejde Et princip for dagtilbuddets arbejde kan være, at der skal være fokus på kendskabet til natur og miljø og udvikling af børnenes grovmotoriske færdigheder, når de opholder sig ude. Det er herfra ledelsens ansvar i samarbejde med personalet at opsætte og tilrettelægge rammerne for de pædagogiske udviklingstiltag, der leder frem mod målet for de besluttede principper. (jf. Vejledning om dagtilbud m.v. pkt. 569) 1.4. Principper for anvendelse af budgetramme I dagtilbudslovens 15 er det bestemt at forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets budgetramme inden for de mål og rammer kommunalbestyrelsen har fastsat. I den forbindelse er det kommunalbestyrelsens mål, at give forældrebestyrelserne størst mulig indflydelse inden for de økonomiske rammer og mål, som kommunalbestyrelsen har fastlagt for det enkelte dagtilbud at tildelte ressourcer anvendes bedst muligt, med respekt for arbejdsmiljø og sikkerhed, til gavn for børn og personale. Eksempel på et princip for anvendelse af budgetramme Et princip for anvendelsen af den økonomiske ramme kan være at for at sikre kendskab til natur og miljø samt sikre børnenes grovmotoriske færdigheder, skal der bl.a. sættes fokus på legepladsens indretning og de aktiviteter, der i hverdagen kan lede hen imod udvikling af børnenes viden om natur og miljø. Det er herfra igen ledelsens ansvar i samarbejde med personalet at anvende den økonomisk besluttede ramme, således at det leder frem mod målet for de besluttede principper. (jf. Vejledning om dagtilbud m.v. pkt. 571) Lederen udarbejder efter bestyrelsens anvisninger et forslag, der angiver fordelingen og prioriteringen af de enkelte poster inden for den tildelte budgetramme. Fordelingen skal godkendes af forældrebestyrelsen. Det er lederens ansvar at føre forældrebestyrelsens retningslinjer ud i den konkrete budgetanvendelse. Forældrebestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, der indebærer, at forældrenes udgifter til dagtilbuddet bliver større end forudsat ved kommunalbestyrelsens budgetlægning (fx udgifter til særlige pædagogiske aktiviteter/udflugter/koloni ol.) Ombygning af dagtilbud Forældrebestyrelsen skal høres før projektering og iværksættelse af større ombygninger påbegyndes og har udtalelsesret ved bygningsændringer.

6 1.5. Fleksibel frokostordning til børn i dagtilbud Alle børn i 0-6 års daginstitutioner skal tilbydes et kommunalt arrangeret frokostmåltid (Dagtilbudsloven, 16 a). Kommunalbestyrelsen har besluttet at frokostmåltidet indgår som en del af kerneydelsen for børn i vuggestue. Frokostmåltidet kan derfor ikke fravælges her. For børn i børnehave er frokostmåltidet en tillægsydelse. Hvert andet år skal forældrebestyrelsen beslutte, om den vil fravælge en kommunalt arrangeret frokostordning. Består dagtilbuddet af flere afdelinger kan forældregruppen i de enkelte afdelinger ved simpelt flertal beslutte, om de vil fravælge en kommunalt arrangeret frokostordning. Læs mere om fravalg af fleksibel frokostordning på kommunens hjemmeside Indstillingsret ved ansættelser Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af ledelsen (jf. Dagtilbudslovens 15, stk. 4). Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af repræsentation fra forældrebestyrelsen, øvrig ledelse i dagtilbuddet, medarbejdergruppen, samt repræsentation fra Center for Dagtilbud og Skole. Ved ansættelse af en institutionsleder eller dagplejeleder følges kommunens gældende ansættelsesprocedure. I forbindelse med ansættelse af såvel varig som midlertidig karakter, skal der indhentes referencer, straffeattest, børneattest og helbredsattest. Forældrebestyrelsen har ligeledes indstillingsret ved ansættelse af fastansat personale, men har ikke ret til at deltage ved ansættelsen (jf. Dagtilbudslovens 15, stk. 5.). Én eller flere repræsentanter fra forældrebestyrelsen skal have adgang til at læse nogle ansøgninger - ikke nødvendigvis alle ansøgningerne. Det er lederen, der har den endelig kompetence til at afgøre, hvilken ansøger, der indstilles. Lederen nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af relevante medarbejderrepræsentanter. Forældrebestyrelsen kan ikke behandle personsager, og forældrebestyrelsen skal ikke inddrages i afskedigelsessager, men skal orienteres Pædagogiske læreplaner De pædagogiske læreplaner (Dagtilbudsloven, 8) skal danne ramme for miljøer, hvor børn gennem leg og læring kan udvikle deres kompetencer, få erfaring og videreudvikle nye færdigheder. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for hvert andet år at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan (Dagtilbudsloven, 9). Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. Der er 6 temaer i de pædagogiske læreplaner: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

7 Det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde (Dagtilbudsloven, 8,stk.5). Temaerne i Glostrup Kommunes Børne- og ungepolitik skal medtænkes i dagtilbuddets pædagogiske læreplan, således at hele det pædagogiske udviklingsarbejde sammenfattes i en samlet handleplan Dokumentation og evaluering af pædagogiske læreplaner Der skal hvert andet år foretages en evaluering af de pædagogiske læreplaner (Dagtilbudslovens 9). Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for dette, men skal inddrage forældrebestyrelsen i evaluering og opfølgning. Denne evaluering skal forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse, samt til vurdering af om det giver anledning til yderligere handling fra Børne- og Skoleudvalget. Dokumentation er grundlag for evaluering. Dokumentation skal lede frem til refleksion over praksis og målopfyldelse og skal kunne bruges internt i personalegruppen til videreudvikling af den pædagogiske praksis. Evaluering af de pædagogiske læreplaner foretages på baggrund af en løbende dokumentation af det pædagogiske arbejde, der relaterer til de pædagogiske læreplaners 6 temaer. Det kan være dokumentation gennem observationer, fotos, video, interview med børnene, fortællinger og forældreundersøgelse Dagtilbuddets åbningstid 1. Dagtilbuddets ugentlige åbningstid besluttes af kommunalbestyrelsen. 2. Eventuel lukning af dagtilbud på dage med lavt børnefremmøde besluttes af Børne- og Skoleudvalget. 3. Forældrene kan, inden for den af kommunalbestyrelsen besluttede ugentlige åbningstid, fastlægge tidspunktet for, hvornår dagtilbuddet åbner og lukker. 4. Består et dagtilbud af flere afdelinger, afgør forældrebestyrelsen i samråd med institutionslederen afdelingernes åbningstid. 5. Alle forældre i et dagtilbud skal have lige muligheder for pasning af børn i dagtilbuddets åbningstid. 6. Åbningstiden skal være delelig med 15 minutter. 7. Forældrebestyrelsen udarbejder i samråd med institutionens leder et oplæg til nye åbningstider inden for den ugentlige åbningstid, som er besluttet af kommunalbestyrelsen. 8. Oplægget sendes til rundspørge i forældregruppen. Min. halvdelen af forældregruppen skal være enig i det ændrede åbne/lukketidspunkt. Der er to stemmer pr. barn. 9. Formanden for forældrebestyrelsen fremsender de ændrede åbne/lukketider til Center for Dagtilbud og Skole Dialogforum Børne- og Skoleudvalget inviterer dagtilbudsområdet til møder i Dialogforum. På møderne deltager en 1 forældrerepræsentant fra hver af kommunens 11 dagtilbuds forældrebestyrelser. Deltagerne i Dialogforum har mulighed for at komme med forslag til mødernes dagsorden.

8 2. Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 2.1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Der vælges 5-7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet. Det er vigtigt, at der vælges repræsentanter fra alle afdelinger. Herudover vælges 1-2 suppleanter. For Dagplejens vedkommende skal det tilstræbes, at forældrerepræsentanterne repræsenterer de enkelte legestuegrupper. I dagtilbud der har børnegrupper med særlige behov bør forældre til børn i disse grupper så vidt mulig være repræsenteret i forældrebestyrelsen. (jf. Dagtilbudslovens vejledning pkt. 557) Antallet af forældrebestyrelsesmedlemmer bør fremgå af forretningsordenen (se bilag 1). Desuden består en forældrebestyrelse af 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet. Herudover vælges 1 suppleant. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har ligesom forældrerepræsentanterne stemmeret. En suppleant indtræder i forældrebestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage eller udtræder. Dagtilbuddets leder og de pædagogiske ledere er ikke medlemmer af bestyrelsen og har derfor ikke stemmeret. Dagtilbudslederen deltager i forældrebestyrelsen som sekretær (jf. Dagtilbudslovens vejledning pkt. 546). Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et kommunalbestyrelsesmedlem deltager i forældrebestyrelsens møder uden stemmeret (jf. Dagtilbudslovens vejledning pkt. 553). Kommunalbestyrelsen kan endvidere af egen drift eller efter anmodning fra den enkelte forældrebestyrelse beslutte, at der skal sidde andre end forældre og medarbejdere i bestyrelsen (jf. Dagtilbudslovens vejledning pkt. 552). Formålet med denne bestemmelse er at give mulighed for, at et særligt tæt samarbejde i et lokalområde kan afspejle sig i forældrebestyrelsens sammensætning Valg til forældrebestyrelsen Forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden 1. juli. Valget indkaldes af den siddende forældrebestyrelse. Repræsentanter til forældrebestyrelsen vælges for en to-årig periode. For at sikre kontinuitet anbefales, at halvdelen af forældrebestyrelsen vælges i lige år og andre i ulige år.

9 Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber til nyvalg har fundet sted. Såfremt der ikke opnås enighed om valgproceduren, foregår valg ved simpelt stemmeflertal (se bilag 1). Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse, vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet. Dagtilbudslederen og de pædagogiske ledere kan deltage, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til forældrebestyrelsen. Personalemødet afholdes, så personalerepræsentanterne er valgt inde inden forældrerepræsentanterne vælges. Personalerepræsentanter og suppleanter vælges for to år ad gangen. For at sikre kontinuitet vil det være hensigtsmæssigt, at den ene medarbejderrepræsentant vælges i lige år og den anden i ulige år. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter. Efter valg til forældrebestyrelsen og efterfølgende konstituering, skal lederen sikre, at navn på formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer lægges på dagtilbuddets hjemmeside. Center for Dagtilbud og Skole står for løbende at opkvalificere forældrebestyrelsen til sit arbejde Forældremøder Der afholdes mindst 1 forældremøde årligt. Dette ligger inden 1. juli. Det er på et forældremøde, at forældrene vælger forældrebestyrelsen. Forældremøder indkaldes normalt af forældrebestyrelsen med 14 dages varsel med en dertilhørende dagsorden. Indkaldelse til møder samt dagsorden udarbejdes af formanden for forældrebestyrelsen i samarbejde med dagtilbudslederen. Forældrene til børn i dagtilbuddet kan på et forældremøde afsætte forældrebestyrelsen. Såfremt 1/3 af forældrebestyrelsen eller 1/5 af forældrene fremsætter ønske herom, skal der indkaldes til forældremøde inden 3 uger. Der skal i begge tilfælde angives dagsorden. Der kan kun træffes beslutninger om sager, der er sat på dagsordenen. På valgmødet aflægger formanden for den afgående forældrebestyrelse beretning om det forløbne års arbejde. Herefter foretages valget Valgbarhed og valgret Forældre med børn i dagtilbuddet er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen. Forældrene har 2 stemmer pr. indskrevet barn, uanset om 1 eller 2 forældre deltager i mødet. Hvis begge forældre deltager, har de 1 stemme hver. Det er ikke en forudsætning for at blive valgt til forældrebestyrelsen, at man deltager i det forældremøde, hvor valget finder sted. Der skal dog foreligge en skriftlig accept fra personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, men ikke deltager i valgmøde.

10 Fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanterne i forældrebestyrelsen. En fastansat i et dagtilbud, som samtidig er forældre til et barn i samme institution kan af hensyn til personens arbejdsmæssige tilknytning til dagtilbuddet ikke vælges som forældrerepræsentant. Medarbejderen er dog ikke afskåret fra at have stemmeret ved valg til forældrebestyrelse som både forældre og medarbejder. Som valgberettigede forældre til et barn betragtes: 1. Personer, som har forældremyndigheden over barnet. 2. Personer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke er delt mellem forældrene). 3. Ugifte samlevende, der tilhører samme husstand som barnet, og hvor den ene part i husstanden har forældremyndigheden. 4. Personer, som har barnet i døgnpleje efter Lov om Social Service. Der kan ikke tildeles valgberettigelse til mere end 2 personer pr. barn. Hvor flere personer gør krav på valgberettigelse i henhold til pkt. 1-4 tildeles valgberettigelse i nævnte rækkefølge Udtrædelse af forældrebestyrelsen Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn udmeldes af dagtilbuddet, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af forældrebestyrelsen. Hvis blot et medlem er uenig, skal det pågældende forældrebestyrelsesmedlem udtræde. Såfremt der opstår behov for suppleringsvalg, skal dette foretages på førstkommende forældremøde, som skal afholdes inden for en tidsramme på 2 måneder. Vælger forældrene på et forældremøde at afsætte forældrebestyrelsen, afholdes nyvalg for resten af valgperioden på samme forældremøde. Det bør af forretningsordenen fremgå, hvor mange stemmer der skal til for at afsætte forældrebestyrelsen, herunder om et bestemt antal stemmeberettigede skal være mødt frem. En medarbejderrepræsentant udtræder af forældrebestyrelsen, når ansættelsesforholdet ophører. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen. På personalemødet kan personalet afsætte sine repræsentanter i forældrebestyrelsen. I så fald afholdes nyvalg for resten af valgperioden på samme personalemøde.

11 2.6. Forældrebestyrelsens konstituering Forældrebestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter nyvalg. Formand og næstformand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen. Dagtilbuddets leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelsen Forretningsorden Forældrebestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden. En forretningsorden skal medvirke til at skabe klarhed over, hvordan forældrebestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sin virksomhed. I forretningsordenen bør indskrives punkter, der kan medvirke til klarhed omkring regler og retningslinjer for arbejdet i forældrebestyrelsen. Det kunne være: Valgprocedure (antal medlemmer længde på valgperioden afstemningsregler) udarbejdelse af dagsorden evt. med faste dagsordenspunkter og referat planlægning af møderække beslutningskompetence dato for gennemgang af særlige områder, som forældrebestyrelsen skal forholde sig til. En forretningsorden gælder indtil et nyt forældrebestyrelsesvalg. I bilaget kapitel 6 findes et eksempel på en standardforretningsorden samt en dagsorden Regler for forældrebestyrelsens arbejde Da forældrebestyrelsens arbejde har stor interesse for alle forældrene i dagtilbuddet, må det være en selvfølge, at der stræbes efter en stor åbenhed som mulig (jf. Dagtilbudslovens vejledning pkt. 565). Der skal således skrives referat fra bestyrelsesmøderne. Der fremsendes kopi til Center for Dagtilbud og Skole og Center for HR og Politik med henblik på orientering til Børne- og Skoleudvalget. Lederen skal sikre, at alle forældrebestyrelsesmedlemmer er bekendt med reglerne om tavshedspligt og underretningspligt (Forvaltningslovens 27 om tavshedspligt, 153 i lov om social service samt Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunalbestyrelserne efter lov om social service, nr af 16/ ). Tavshedspligten er også gældende efter udtrædelse af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen kan udtale sig om alle forhold vedrørende dagtilbuddene overfor kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen har pligt til at udtale sig om spørgsmål vedr. dagtilbuddene eller dagplejen, der stilles af kommunalbestyrelsen f.eks. ved høring. Forældrebestyrelsen udøver sit arbejde gennem møder. Et enkelt bestyrelsesmedlem eller flere bestyrelsesmedlemmer kan således ikke træffe beslutninger på forældrebestyrelsens vegne uden for forældrebestyrelsens møder. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at forældrebestyrelsen er bekendt med konsekvenser af forslag/beslutninger.

12 I tilfælde af at forældrebestyrelsen er ved eller har truffet en beslutning, der er i strid med gældende regler eller retningslinjer, er det lederens ansvar at oplyse forældrebestyrelsen om dette. Virker en forældrebestyrelse systematisk i strid med gældende regler/retningslinjer, kan Center for Dagtilbud og Skole foranledige til, at der indkaldes til et forældremøde i dagtilbuddet med henblik på valg af en ny forældrebestyrelse.

13 3. Ændring af styrelsesvedtægten Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse. Styrelsesvedtægten kan ændres efter ændringsforslaget har været til udtalelse i de kommunale dagtilbud. Ændringer, begrundet i ændret lovgivning eller beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen, indskrives i Styrelsesvedtægten af Center for Dagtilbud og Skole.

14 Styrelsesvedtægt 4. Litteraturliste Dagtilbudsloven (LBK. Nr. 167 af 20/02/2015). Vejledning om dagtilbud m.v. (nr af 27/02/2015). Med i forældre bestyrelsen - Hvad nu? udgivet af Styrelsen for Social Service. ISBN Forældrebestyrelsen kaffeklub eller bestyrelsen, Morten Kyst og Sten Sterndorf, Daginstitutionernes Landsorganisation DLO. Forældrebestyrelser i dagpleje, Kommunernes Landsforening (KL) Forældrebestyrelsen i kommunale daginstitutioner, Håndbog udgivet 1.september 2010 af Daginstitutionernes Landsorganisation DLO. 14

15 Styrelsesvedtægt 5. Bilag 5.1. Standardforretningsorden for forældrebestyrelser i Glostrup Kommunes dagtilbud og dagpleje Konstituering 1. På det konstituerende møde konstituerer bestyrelsen sig med en formand og fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 2. Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder i det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Dagsorden 3. Formanden og dagtilbuddets leder (som sekretær) sørger for, at dagsordenen er bestyrelsens medlemmer i hænde senest fem hverdage før hvert møde. Bilag 6.2 er eksempel på en dagsorden. Indehavere af forældremyndighed til børn i institutionen eller de, der faktisk udøver den daglige omsorg for barnet, kan forlange et emne behandlet på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde, såfremt skriftlig anmodning herom er afleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne eller lederen senest 14 dage før bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmøderne kan der kun træffes beslutning om emner på dagsordenen. Der kan normalt ikke træffes beslutning om emner, der fremsættes under punktet eventuelt, med mindre alle medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet og samtykker heri. Ekstraordinære møder 4. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, hvis 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller institutionens leder fremsætter skriftlig anmodning herom overfor formanden. Mødet skal afholdes senest otte dage efter fremsendelse af anmodningen, og dagsordenen skal være udsendt til bestyrelsens medlemmer senest tre dage før mødet. Deltagelse af fagpersersoner 5. Bestyrelsen kan indkalde fagperseoner til at deltage i enkelte møder. 15

16 Styrelsesvedtægt Beslutningsdygtighed 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 7. I særlige situationer hvor Center for Dagtilbud og Skole kræver hurtigt svar på eksempelvis en høring, og det ikke er muligt at samle forældrebestyrelsen, kan formanden træffe afgørelsen og efterfølgende orientere resten af forældrebestyrelse. Referat 8. Bestyrelsen fører en protokol med referat af de trufne beslutninger og afvigende meninger. 9. Der anføres i referatet, hvilke personer der har været til stede, til hvert møde. 10. Referatet offentliggøres, fx ved opslag, på intranet eller hjemmeside. 11. Referatet sendes til Center for Dagtilbud og Skole, som sørger for, at det vedhæftes som bilag til Børne- og skoleudvalgets dagsordener Standart dagsorden for forældrebestyrelser 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Valg af referent og mødeleder 3. Meddelelser fra formanden a) Post til bestyrelsen b) Eventuelle henvendelser fra forældre m.v. c) Andre meddelelser 4. Meddelelser fra institutionens leder a) Budget b) Status for indskrevne børn og den kommende periode c) Personalesituationen d) Gennemgang af relevant post til institutionen e) Andre meddelelser 5. Orientering om det pædagogiske arbejde herunder status i de enkelte afdelinger. 6. Punkter til næste møde 7. Her og nu information 8. Eventuelt 16

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag

Vedtægt. For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX. Lovgrundlag Vedtægt For dagtilbuddet XX i Faaborg-Midtfyn Kommune Bestående af børnehusene XX Lovgrundlag 1. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale, selvejende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt

Den Kommunale Dagpleje. Styrelsesvedtægt Den Kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt for Den Kommunale Dagpleje i Lemvig Kommune Gældende fra 1. januar 2010 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup

Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup Vedtægt for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup 1 Forankring Privat institutionen Foreningen Troldehulen Bistrup er driftsherre og arbejdsgiver for Den Private Børnehave Troldehulen Bistrup og drives

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagplejen

Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Dagplejen Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes Dagpleje Styrelsesvedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 14, 15 og 16. Forældrebestyrelsens sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Daginstitutioner i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Daginstitutioner i Assens Kommune Af 18.9.2007 Revideret 1.12.2008 Revideret 1.8.2011 Formåll Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsesarbejde i dagtilbud jf. Dagtilbudslovens

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner

Målsætning. Styrelsesvedtægt. den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Målsætning og Styrelsesvedtægt den kommunale dagpleje, de kommunale og de selvejende daginstitutioner Indholdsfortegnelse FORORD... 3 OVERORDNET POLITISK MÅLSÆTNING... 4 STYRELSESVEDTÆGT... 5 1: FORMÅL...

Læs mere

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016

VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 INDHOLD 1 Formål... 2 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 3 4 Valgbarhed og valgret... 4 5 Udtrædelse af bestyrelsen...

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Den kommunale dagpleje

STYRELSESVEDTÆGT. Den kommunale dagpleje STYRELSESVEDTÆGT Den kommunale dagpleje Indhold 1 Byrådets mål og opgaver for dagplejen... 3 2 Forældrebestyrelsen... 4 3 Valgbarhed og valgret... 4 4 Valg til bestyrelsen... 5 5 Udtrædelse af bestyrelsen....

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i den kommunale Dagpleje i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1. Forældrebestyrelsens opgaver Byrådet i Roskilde kommune

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Daginstitutioner med et eller flere huse

Daginstitutioner med et eller flere huse Styrelsesvedtægt Daginstitutioner med et eller flere huse Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Forældrebestyrelser i daginstitutioner med et eller

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune (Oversigt over indholdsmæssige ændringer (markeret med gult)) 1 Ledelse og kompetence Byrådet i Roskilde Kommune

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Den kommunale Dagpleje

Den kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt Den kommunale Dagpleje Læring i Dagtilbud marts 2019 Læring i Dagtilbud Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde T: 7975 5000 Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje. I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 13. september 2018 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Herlev Kommune Styrelsesvedtægten refererer

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). 1: Formål Vedtægten fastlægger mål og rammer for forældrebestyrelsernes

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015

Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015 Forretningsorden for børnehaven Karla Grøn Vejle kommune Forretningsordenen følger Vejle kommunes styrelsesvedtægt Vedtaget af byrådet marts 2015 Godkendt af forældrebestyrelsen den 11.5.15 Sammensætning

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Værdigrundlag for forældrebestyrelser Forældrebestyrelsen er et centralt forum, som sikrer forældrene stor indflydelse på børnenes hverdag, både i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud (børnehaver) ved Langeland Kommune Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven nr. 748 af 20. juni 2016 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Notat. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Albertslund Kommune. Rammer, regler og bestemmelser for hvordan vi inddrager forældrene i dagtilbuddets drift.

Notat. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Albertslund Kommune. Rammer, regler og bestemmelser for hvordan vi inddrager forældrene i dagtilbuddets drift. Notat Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Albertslund Kommune Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18 Sagsbehandler: LDQ Rammer, regler og bestemmelser for hvordan vi inddrager forældrene i dagtilbuddets

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Kristian Helverskov Petersen 21. december 2018 Dokument nr. 480-2018-284464 Sags nr. 480-2018-14756 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE STYRELSESVEDTÆGT FOR DEN KOMMUNALE DAGPLEJE Godkendt af Byrådet den 23-10-2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for dagplejen 3 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 4 4. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 19 stk. 5 Bilag til Hellested Friskoles vedtægt 1 Forankring I henhold til 1 i Hellested Friskoles vedtægt, har friskolen efter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune Styrelsesvedtægter Vedtægter gældende fra år 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af mellem 5 og 8 repræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012 Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune Struer den 10. oktober 2012 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Der vælges en bestyrelse med et flertal af forældre. Til bestyrelsen vælges

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelsen i dagplejen i Billund Kommune Gældende fra den 1. januar 2019 Godkendt af Byrådet den 6. november 2018 Indholdsfortegnelse Forældrebestyrelsens sammensætning...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. november 2018

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. november 2018 Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. november 2018 Indhold Indledning... 3 1. Forældrebestyrelsernes organisering... 4 2. Forældebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægter Klubområdet

Styrelsesvedtægter Klubområdet Styrelsesvedtægter Klubområdet Vedtaget af uddannelsesudvalget d.xx.marts 2016 Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelsedagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelsedagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med fællesledelse/områdeledelsedagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overgang til dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i. klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i klubberne i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i de kommunale klubber i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere