The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives."

Transkript

1

2 Executive summery This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management considerations in the application of Cloud Computing is also an important part of the thesis. The frames and legislation will be illuminated and analyzed as well. The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives. To assess the audit process with an auditor s point of view, firstly an account of the frames within auditing and Cloud Computing is given. This includes the auditing standards, the Danish Privacy Act, Accountancy Act and specific regulation for the financial institutions. Pros and cons of Cloud Computing will also be described with special attentions to the corresponding risks and opportunities. Management considerations regarding Cloud Computing are analyzed, with focus on risk analysis, disaster recovery, vendor contract and considerations about the audit. It is argued that management shouldn t be afraid to approach Cloud Computing, but it is important to know the alternatives and what Cloud Computing is and isn t. The vendor contract is the foundation of a good Cloud solution and having a well-planned disaster recovery and business continuity plan might save the organization. The use of Cloud Computing in financial institutions in Denmark has stayed within a Private Shared Cloud within most banks. This has to do with the legislation and the barriers it makes for the use of for example Public Cloud Computing. The Danish Privacy Act and the Accountancy Act both collide with the use of cloud computing. The thesis leads up to the analysis and assessment of the IT-audit process for financial institutions using Cloud Computing. This is a composition of theory, regulation and provides an overview for the auditor as well as an understanding of the process for the management. The thread in this thesis is led by an ongoing auditor view in each chapter. To sum up the overall analysis and thoughts throughout the thesis, recommendations are given to the management and the auditors. Among other recommendations are that auditors should audit the frames and regulation as well as the security in compliance with the standards and frameworks for auditing. Auditors should also take the recommended management considerations into attention. Side 1 af 82

3 INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMERY... 1 FORORD/FORMÅL MED SPECIALET INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFHANDLINGENS UDGANGSPUNKT METODE Afgrænsning Arbejdsprocessen Kilder og kildekritik BEGREBSAFKLARING CLOUD COMPUTING IT REVISION RAMMER FINANSIELLE VIRKSOMHEDER Lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder LEDELSESANSVAR God selskabsledelse IT governance God IT-skik REVISORANSVAR God revisorskik REVISIONSSTANDARDER ANDEN REGULERING Persondataloven Bogføringsloven DELKONKLUSION CLOUD COMPUTING FORDELE ULEMPER MULIGHEDER TRUSLER DELKONKLUSION LEDELSESMÆSSIGE OVERVEJELSER RISIKOANALYSE DISASTER RECOVERY OG BUSINESS CONTINUITY CLOUD LEVERANDØR KONTRAKTEN YDERLIGERE OVERVEJELSER DELKONKLUSION IT-REVISION AF FINANSIELLE VIRKSOMHEDER ANVENDELSEN AF CLOUD COMPUTING Inden Cloud Computing BEHOVET FOR IT-REVISION DELKONKLUSION IT-REVISIONSPROCESSEN KENDSKAB/RISIKOVURDERING Side 2 af 82

4 7.1.1 Risikovurdering PLANLÆGNING UDFØRSEL KVALITETSSIKRING RAPPORTERING DELKONKLUSION VURDERING AF ANALYSEN ANBEFALINGER TIL VIRKSOMHEDSLEDELSEN ANBEFALINGER TIL REVISOR KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER PDF UDGIVELSER HJEMMESIDER AFHANDLINGER SLIDES BILAG Side 3 af 82

5 Forord/formål med specialet Formålet med denne afhandling, er at den kan anvendes som en vejledning til ITrevisorer samt interne IT-revisorer for finansielle virksomheder. Derudover anvendes teori samt regulering, hvorfor opgaven kan give anledning til refleksioner i forhold til fremtidig rådgivning. Specialet fokuserer på revisionsprocessen. 1 Indledning The International Data Corporation (IDC) har udarbejdet en forventet top 10 over globale IT trends for Det femte punkt på denne liste forudsiger, at Cloud udgifter vil stige med 25 % til 100 milliarder kroner. IDC forventer en dramatisk stigning i Cloud datacentre over hele Verdenen, da alle de store Cloud-konkurrenter vil positionere sig globalt 1. Listen viser, at Cloud Computing gradvist bliver mere udbredt, hvorfor det er vigtigt at have en god indsigt i fordele, ulemper samt risici og muligheder ved anvendelsen heraf. Oplever virksomheden brud på datasikkerheden, er revisor oftest en af de første, hvis arbejde bliver vurderet. Kvalitet og ansvar er derfor også store dele af revisionsprocessen blev året, hvor virksomheder for alvor vågnede op og tog et kig på deres opbevarede data, hvor og hvordan deres applikationer bliver kørt og hvilke sikkerhedskontroller der er på plads, hvilket gav et helt nyt fokus på datasikkerhed. Alt sammen på baggrund af Edward Snowden og den indflydelse hans whistle-blowing har haft på international politik og forretning. Nyheden har haft konsekvenser for internettet og IT industrien ved øget fokus på sikkerhedsniveauet. I maj 2014 blev fokus rettet mod Se & Hør og Nets sagen, som har betydet, at der endnu engang er blevet stillet spørgsmålstegn ved risici, sikkerhed og kontroller i forhold til opbevaring af data og personoplysninger. Microsoft har nyligt oplevet nedbrud på 9 timer på deres Cloud løsning. Der er oplevet lækage af en række Cpr-numre. Alle nævnte tilfælde har indflydelse på virksomheders risikoappetit og ikke mindst befolkningens øgede fokus på beskyttelse af retten til privatliv. 1 Side 4 af 82

6 Forventet for 2014 er, at Cloud teknologi vil blive strategisk for forretningen i form af en innovativ accelerator, og ikke kun en måde at spare penge på 2. Hvordan fordelene ved Cloud Computing kan anvendes bedst muligt og hvordan virksomheder håndterer risici er derfor essentielt. Danmarks Statistik, 2013, s. 26 Flere virksomheder i Danmark vælger at anvende Cloud Computing jf. Danmarks Statistik. I den viste tabel er finansielle virksomheder ikke inkluderet, men giver dog et overblik over den generelle anvendelse af Cloud Computing i Danmark. Denne stigning gør det essentielt for revisorer at vide hvordan revisionsprocessen af virksomheder, der anvender Cloud Computing, påvirkes. Emnet er interessant, da det er forholdsvist nyt og uudforsket i Danmark. Tidligere forskning har set på offentlige virksomheder og deres brug af Cloud Computing, ledelsesmæssige overvejelser samt datasikkerhed. Fokus i denne afhandling vil være på de finansielle virksomheder med revisionsprocessen i fokus. Finansielle virksomheder er meget komplekse og særligt regulerede. Dette giver nogle særlige lovgivningsmæssige udfordringer, spørgsmål omkring ansvar samt en række revisions- og rapporteringsmæssige risici, der gør det interessant at undersøge revisionsprocessen af disse virksomheders anvendelse af Cloud Computing. 2 Side 5 af 82

7 1.1 Problemformulering Med udspring i ovenstående, har afhandlingen til formål at konkretisere og analysere følgende problemformulering: Hvordan påvirker anvendelsen af Cloud Computing IT-revisionen af finansielle virksomheder? Hvilke ledelsesmæssige overvejelser bør tages i betragtning i forbindelse hermed? Herunder med særligt fokus på de tilhørende rammer samt risici. For at sikre problemformuleringens relevans og at denne besvares fyldestgørende, stilles følgende spørgsmål med tilhørende underspørgsmål: Hvilke rammer er relevante i forhold til anvendelsen af Cloud Computing? - I hvilken grad sætter gældende dansk ret hindringer for finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing? Hvilke fordele, ulemper, muligheder samt risici følger med anvendelsen af Cloud Computing? Hvilke overvejelser bør ledelsen gøre sig i forhold til anvendelsen af en Cloud baseret serviceleverandør? Hvordan skaber IT-revision værdi for virksomheden? - Hvordan er behovet for IT-revision i finansielle virksomheder? Hvordan gennemføres en teoretisk korrekt IT-revision i en finansiel virksomhed i praksis, når der anvendes Cloud Computing? Side 6 af 82

8 1.2 Afhandlingens udgangspunkt Afhandlingen tager udgangspunkt i COSO s (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ERM framework omhandlende intern kontrol. COSO kuben består af tre sider: Målsætningskategorier, organisatoriske niveauer samt risikokomponenter. Afhandlingen er afgrænset til at tage udgangspunkt i målsætningskategorien rapportering samt elementer fra compliance, da afhandlingen fokuserer på virksomhedens mål samt revisionsmålene. Herudover ligger fokus på koncern niveau i organisationen, da IT og de tilhørende systemer er gældende for den samlede koncern. Herunder analyseres de tilhørende risikokomponenter. Protiviti, 2013, s. 2 COSO ERM framework er en styringsramme, som anvendes i forbindelse med virksomheders risikostyring. I COSO ERM anses ERM således for at være en proces, der anvendes for at sikre, at virksomhedens mål bliver opfyldt ved at fokusere på og håndtere de risici og muligheder, som virksomheden er eksponeret overfor. COSO ERM anvendes i denne afhandling internt i virksomheden samt på Cloud leverandøren. Dette da leverandørens adfærd direkte kan have indflydelse på virksomheden. For at anvende denne model i afhandlingen, er det fundet mest effektivt at tage udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed. Dette for at understøtte argumenter og for at lette forståelsen af de foretagne valg i forbindelse med afhandlingen. Herunder antagelser, risici, afgrænsning samt konklusioner. Virksomheden der tages udgangspunkt i er en mindre dansk finansiel virksomhed, med lige over 125 ansatte, der har fokus på private kunder samt små- og mellemstore virksomheder. Afhandlingen er udarbejdet ud fra en revisionssynsvinkel og med udgangspunkt i revision af denne mindre danske finansielle virksomhed. Side 7 af 82

9 1.3 Metode Afgrænsning Som led i den ovennævnte problemformulering udfolder sig følgende afgrænsning. Valget af afgrænsningen understøtter problemformuleringen og er truffet ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Afhandling tager udgangspunkt i en række antagelser om læseren. Da afhandlingen henvender sig til revisorer, antages det, at der er kendskab til revisionsprocessen, revisionsstandarderne og hovedpunkterne heri samt andre relevante rammer og love. Afhandlingen er bygget op omkring COSO ERM og revisionsmålene, hvorudfra elementer i afhandlingen er valgt. I forhold til risici og revisionsrisikoen er afhandlingen afgrænset fra besvigelser. Fravalget skyldes en antagelse omkring læsers viden indenfor revision, hvilket omfatter risikoen for besvigelser. Yderligere findes besvigelsesrisikoen ikke væsentlig i forhold til Cloud Computing, hvor en række andre risici er i fokus. Finansiel virksomhed i EU Afhandlingen har fokus på hvordan IT-revisor reviderer virksomheders anvendelse af Cloud Computing. Yderligere tages udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed, der er dansk og opererer indenfor EU. Begrænsningen til EU skyldes, at der indenfor EU er et ensartet regelsæt. Havde valget været et internationalt perspektiv, ville opgaven være præget af en analyse af forskellene i reguleringer og regelsæt. Begreber og modeller Begrebsafklaringen dækker over to begreber, Cloud Computing samt IT-revision. Disse to begreber er beskrevet, da de er gennemgående for denne afhandling. At læser og forfatter har samme forståelse for netop disse begreber er essentiel for forståelsen af afhandlingen. Anvendelsen af revisionstandarder er her begrænset til dem, der har særlig indflydelse på processen samt anvendelsen af Cloud Computing. Selvom der findes en række standarder, der dækker over revision af en serviceleverandør, er det IAE 3402 der tages udgangspunkt i. Den øvrige anvendte regulering er begrænset til at omfatte de regler, der påvirker anvendelsen af Cloud Computing for de finansielle virksomheder. Herunder med særligt fokus på Lov om finansiel virksomhed. Fravalgt er derfor andre love, der ikke er gældende for finansielle virksomheder samt særregler. Kapitlet omkring de gældende rammer for Cloud Computing, fylder en væsentlig del i afhandlingen. Dette er bevidst valgt ud fra en væsentlighedsvurdering. Rammer og Side 8 af 82

10 regulering er grundlaget for virksomhedens anvendelse af Cloud Computing, samt for revisionen heraf. Data Ved materialeindsamling og data, gås ikke længere tilbage end til Dette skyldes IT-udviklingen og forældelse samt den høje udvikling indenfor regulering efter finanskrisen. Teorien der anvendes i afhandlingen er teorier, der er anerkendte og velargumenterede. Den teori der er gennemgående i afhandlingen er NISTs definition 3 omkring Cloud Computing, implementeringsformer, typer mm. samt COSO ERM. Der er ydermere anvendt diverse artikler, publikationer samt undervisningsbøger som udgangspunkt for analysen, for at få både et praksis perspektiv og et mere teoribaseret perspektiv. Metode valg Undersøgelsesmetoden i afhandlingen er det teoritestende speciale. Grunden hertil er, at det i forhold til emnet er fundet mest relevant. Dette skyldes, at emnet omkring revisionsprocessen af finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing, er et uberørt emne. At udarbejde empiriske undersøgelser på området ville derfor ikke give brugbare resultater. Det er yderligere også vanskeligere at basere undersøgelsen på få empirisk data, fremfor teori og regulering. At drage konklusioner ud fra teori og analyse heraf, giver et mere retvisende billede i forhold til revision, da revision er præget af regulering og teoretiske rammer. Afhandlingen skal fungere som guideline for revisorer og skal assistere ledelsen med en række relevante overvejelser Arbejdsprocessen Arbejdsprocessen har været en iterativ proces. I den indledende fase af specialet blev brainstorms og første udkast til problemformuleringen udarbejdet 4. Her fik alle tanker frit løb uden begrænsninger og med en meget lidt kritisk indstilling. Alle idéer, tanker og spørgsmål blev skrevet ned, med devisen omkring kvantitet fremfor kvalitet. Først efter at have tømt hovedet for 3 NIST, Harboe, 2008, s Side 9 af 82

11 idéer påbegyndtes sorteringen og struktureringen. Bunker at gule labels der til sidst blev til en detaljeret indholdsfortegnelse/disposition. Ud fra denne disposition begyndte tilrettelæggelsen af projektskrivningen. Den udarbejdede ugentlige projektplan er løbende blevet justeret og rettet til. Dette bygger på egne erfaringer samt andres erfaringer omkring projektskrivning. Indsamling af data var næste skridt, muligheden for en række praktiske problemer hermed var forventet. I starten af forløbet blev bøger lånt på biblioteket, artikler fundet i diverse databaser og en række publikationer blev læst. Herefter ønskedes en validering af om det fundne materiale var relevant data samt, at emnet var uudforsket. Derfor blev en bibliotekar booket til assistance med indsamlingen af mere data og hjælp med relevante søgninger. Senere i processen blev det besluttet at kontakte FSR-Danske Revisorer for igen at validere, at emnet ikke var udforsket, og her blev det endnu engang verificeret. Den teoritestende afhandling er valgt, da det bidrager med ny viden inden for feltet. Det har været essentielt at vide, hvad der var undersøgt og hvad der ikke var. Derfor afsluttes afhandlingen med en vurdering og en sammensætning af teori, regulering og praksis således at det uudforskede hul bliver lukket. Undersøgelsesdesignet for denne afhandling har været baseret på en hypotetiskdeduktiv tilgang. Da dette har været en empirisk analyse, der både tester for positive og negative fund, bidrager begge til udviklingen af feltet. Afhandlingen bæres primært af teori og regulering. Brug af teori og regulering med mere, begrundes nøje ved anvendelse. Ved udarbejdelsen af delkonklusioner samt analyser, er følgende spørgsmål blevet stillet: Fortæller det konkluderede noget væsentligt om det som projektet skal undersøge? Kan der stoles på de konkluderede data? Hvordan kan disse erfaringer blive nyttig baggrundsviden for andre projekter? Hvordan kan resultaterne give værdi i praksis? Kilder og kildekritik Primære og sekundære kilder De primære litteraturkilder anvendt i afhandlingen er revisionsstandarderne ISA 315 samt ISAE 3402 med flere. Lov om finansiel virksomhed, bogføringsloven og persondataloven er også en del af den primære litteratur. Side 10 af 82

12 I afhandlingen anvendes også sekundære kilder, herunder lærebøger som Auditing Cloud Computing og It-revision. Andre kilder I forbindelse med litteratursøgning, blev CBS Libarys database anvendt. Denne database blev både anvendt for at finde fysiske bøger, men også online bøger samt artikler/forskningsartikler. Hver gang en tekst blev læst, er tænkt: Hvad er det for en tekst? Hvad vil den her tekst bidrage med til afhandlingen? 5 Derved anvendes kun relevant litteratur og læsebyrden begrænses. I afhandlingen er valgt at anvende publikationer fra revisionshuse samt publikationer fra IT virksomheder, finansielle virksomheder samt lovgivende/standardsættende institutioner. Dette har givet afhandlingen et håndgribeligt og mere praksis indblik i den gældende regulering på området. I forhold til indsamlingen af data, har det været vanskeligt at finde det nødvendige, da Cloud Computing ikke er direkte reguleret. Der er yderligere anvendt en række amerikanske bøger omkring Cloud Computing samt danske bøger omkring IT-revision. De amerikanske bøgers teorier er anvendt i afhandlingen, hvor det er fundet relevant, men der er set bort fra delene omkring amerikansk lovgivning. I stedet blev søgt direkte i de danske love og standarder. I forhold til relevant lovgivning og regulering blev lex superior-princippet anvendt. Da et forholdsvist nyt emne er valgt, har kilderne ikke været overvældende, hvorfor der er valgt at stole på de anvendte data. Dette skyldes, at det er anerkendte personer og virksomheders arbejde, afhandlingen bygger på. Undervejs i afhandlingen bliver lovgivningen også diskuteret og vurderet på samme højde som revisionsstandarderne, der kan anvendes ved revision af Cloud Computing. Kildekritik Alle anvendte kilder er blevet vurderet i forhold til relevans og gyldighed, herunder overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevansen er blevet vurderet ud fra hvorvidt kilden kunne bidrage til besvarelsen af problemformuleringen og relevans i forhold til årstal. Ved anvendelsen af lærebøger er sikret, at det er gældende rammer der er præsenteret. For eksempel har det vist sig tydeligt, at bogen It-revision bygger på et forældet regulativ grundlag. En tidligere 5 Harboe, 2008, s Side 11 af 82

13 studerendes afhandling er også anvendt i analysen, dette efter verificering af den anvendte kilde. 2 Begrebsafklaring Dette kapitel vil skabe kendskab til de vigtigste begreber, der anvendes i denne afhandling. 2.1 Cloud Computing For at få en verificeret definition af Cloud Computing, anvendes her the National Institute of Standards and Testing (NIST) definition. Der findes mange forskellige definitioner på Cloud Computing, hvorfor det er essentielt at anvende en anerkendt definition. NIST s definition består af tre dele 67 : 1) Essentielle karakteristika et Cloud Computing miljø skal indeholde for at implementere en rigtig Cloud: On-demand self-service: For udviklere skal Cloud Computing være nemt at gå til, hvilket betyder, at man flytter kontrollen og magten fra IT til applikationsudvikler. On- Demand betyder også at Cloud Computing er en service, der er tilgængelig efter behov. Broad network access: Enheder der understøtter http lignende protokoller, forventes at blive brugt som basis for kommunikation og forbindelse. Andre IT-programmer kan også interagere med Cloud. Har man ikke internet-adgang, er det ikke muligt at tilgå sin Cloud. Ressource pooling: Ved brug af Cloud Computing trækkes på og deles alle ressourcer i virksomheden ud fra øjeblikkets behov, alt efter hvor mange ressourcer der skal bruges i en applikation for at køre effektivt. Dette gør det nemt at op- og ned-skalere. Measured service: Ressourcer overvåges og rapporteres, hvilket gør det nemt at evaluere ressourcerne samt mønstre og respondere passende herudfra. En af fordelene 6 NIST, Morgenthal, 2012, s Side 12 af 82

14 ved Cloud er, at det er on when you need it, off when you don t, hvor det i normale data centre er always on. Rapid elasticity: Det femte karakteristika for Cloud Computing, er at det er en skalerbar tjeneste. Da det er en skalerbar tjeneste, tillades automatisk efterspørgsel af ekstra plads i en Cloud, eller mindre plads, hvis dette er nødvendigt. Derved kommer ressourcerne til at virke uendelige eller automatisk tilgængelige. 2) Service modeller. Måder hvorpå Cloud Computing kan leveres. Cloud Software-as-a-Service: Brugeren styrer og kontrollerer ved anvendelse af SaaS, ikke den underliggende Cloud infrastruktur. SaaS kan tænkes som en applikation leveret via internettet, hvor den anvendende organisation ikke påtager sig ansvar for applikationens implementering eller drift. Udbyderen bevarer kontrol og ansvar for alle aspekter omkring levering, tilgængelighed, performance og sikkerhed. En SaaS applikation er typisk ikke dedikeret til én organisation, men derimod delt mellem mange organisationer. Problemet er, at konkurrenter fx kan have adgang til den samme applikation, hvilket styrker vigtigheden af sikkerhed og adskillelse af data. Fordelen er, at virksomheden ikke skal betale store summer for licenser upfront, eller investere i software eller hardware. Cloud Infrastructure-as-a-Service: IaaS kan blive anvendt på et as-needed basis. Aktiverne ejes ikke af den købende virksomhed, der bruger den computing kapacitet aktiverne tilbyder. Derfor skal der betales en form for leje af disse aktiver, såsom servere og netværk. Det skal derfor overvejes, om det for virksomheden bedst kan betale sig at leje sit udstyr, eller eje. Det er også muligt at leje udstyr til test af nyt software mv. i de perioder, hvor det er nødvendigt, hvis der er ekstra travle perioder. Det kan også være, at virksomheden vælger at bruge andres udstyr, hvis det fx er deres speciale, og hvis det menes, at de kan gøre det bedre end virksomheden selv. Derved kan man fokusere på ens egne kernekompetencer og overlade resten til andre. Cloud Platform-as-a-Service: Denne service er en middelting mellem IaaS og SaaS. Cloud udbyderen tilbyder et framework for brugere til at skabe og operere applikationer. Herunder områder, hvor applikations programmører kan installere og Side 13 af 82

15 køre kode, opbevare data, styre brugeridentiteter og andre brugbare applikations services. Som eksempel på en Cloud PaaS kan nævnes Microsoft Azure. 3) De fire implementerings modeller. Cloud Computing teorien nævner fire typer af Clouds. Private cloud, community cloud, public cloud og hybrid cloud. Beskrivelsen af de fire typer er forklaret ud fra stigende risiko. Derved startes med de mest usikre. Public Clouds: EY, 2012, s. 5 Cloud infrastrukturen er tilgængelig for offentligheden, eller en stor industriel gruppe. Ejet af organisationen, der sælger cloud service. Omkostningsfordele, da der ikke eksisterer upfront investeringer for virksomheden. Ofring af en del af kontrollen over synligheden og data sikkerheden til gengæld for bedre effektivitet. Derfor er en public cloud, ifølge teorien, ikke den bedste for særligt følsom eller reguleret information 8. At vælge en Public Cloud løsning er det åbenlyse valg hvis; Virksomheden har SaaS (Software as a Service) applikationer fra en leverandør, der har en vel implementeret sikkerhedsstrategi. Virksomheden har brug for skalerbar kapacitet. Mange virksomheder er dog tilbageholdende med Public Cloud løsningen, da der er en række risici forbundet hermed. Det er derfor vigtigt at tage sig tid til at overveje sikkerheds- samt governance udfordringer. 8 Side 14 af 82

16 Community clouds: EY, 2012, s. 5 Cloud infrastrukturen er delt mellem mange organisationer, som sammen støtter et bestemt miljø. Delt imellem en række organisationer og supporterer et specifikt community med samme bekymringer. Dette kan være mission, sikkerhed, politik og compliance. En Community Cloud kan forvaltes af organisationen eller en tredjepart, og kan ligesom Private Cloud være hostet internt såvel som eksternt. Omkostningerne deles mellem de involverede organisationer, hvorfor der opstår en omkostningsfordel. Fuld kontrol over hvem man deler ressourcerne med. Man skal dog som virksomhed være meget opmærksom på hvilke data man lægger i sin Cloud, da andre kan have adgang hertil via administrative rettigheder. Udfordringerne ved brugen af en Community Cloud er allokering af omkostninger og ansvar samt governance og sikkerhed 9. Et eksempel på community cloud er de danske bankers anvendelse heraf. Dette beskrives senere i afhandlingen. Private Cloud: 9 Side 15 af 82

17 EY, 2012, s. 5 En organisation, som bærer hele omkostningsbyrden I Private Clouds, er det kun en enkelt organisation, der har adgang til data. Kan være ejet, forvaltet og drevet af organisationen, en tredjepart eller en kombination af de nævnte, og kan både være hostet internt eller eksternt 10. Private Clouds har den største grad af sikkerhed og kontrol, men virksomheden skal selv indkøbe og vedligeholde al software og infrastruktur, hvilket reducerer omkostningsbesparelserne. Valget af en privat cloud løsning passer til en virksomhed der: Skal overholde strenge sikkerheds- og compliance krav Har behov for robuste kapaciteter indenfor data segmentering Oplever svingende efterspørgsel af IT-ressourcer 11 Forretningen er stor nok til effektivt at køre næste generation af cloud data center på egen hånd. Hybrid clouds: EY, 2012, s EY, 2012, s Side 16 af 82

18 Cloud infrastukturen er opbygget af to eller flere Clouds der er unikke, men er knyttet sammen og er en komposition mellem to eller flere Clouds. De er hver især unikke, men er bundet sammen af standardiseret teknologi, der gør det muligt at overføre data. Virksomheden kan have sensitiv information liggende i en Private Cloud samtidig med, at man har ikke-kritisk information og processer liggende i en Public Cloud. Virksomheden kan også anvende flere Clouds for backup ressourcer og disaster recovery. Hybrid Cloud løsningen skal vælges hvis; Organisationen har behov for verificering af sikkerhed eller dele heraf, kontrol samt skalerbarhed. Virksomheden ønsker at anvende SaaS applikationer, men er usikker omkring sikkerhed. SaaS leverandøren kan lave en Private Cloud for virksomheden indenfor deres firewall. De vil opstille et virtuelt privat netværk (VPN) for ekstra sikkerhed eller dele heraf. Virksomheden tilbyder services, der er skræddersyet til flere forskellige markeder. Herved kan man bruge en Public Cloud til interaktion med klienter, og holde deres data i sikkerhed indenfor en Private Cloud. 12 En ulempe ved brugen af denne type Cloud, er at virksomheden skal have styr på forskellige sikkerhedsniveauer og sikre, at alle aspekter af forretningen kan kommunikere med hinanden. Management krav til Cloud Computing bliver meget mere komplekst, når der ønskes flere Clouds og traditionelle data centre sammen. Den højeste risiko opstår ved Cloud Computing ved anvendelsen af SaaS og Public Cloud computing, da der her er mindst kontrol. Dette er værd at have i betragtning ved den senere analyse af finansielle virksomheders brug af Cloud Computing. 12 Side 17 af 82

19 Crowe Horwath, 2013, slide IT revision IT-revision foregår typisk som en integreret del af den finansielle revision. Det er vigtigt at vurdere IT-systemerne i en virksomhed, da det ofte er disse der danner baggrund for om regnskabet stemmer. Herunder vurdering af de betryggende kontroller, for at sikre at virksomheden har styr på, om forretningsgangene er fornuftigt opbygget. Dette for, at virksomheden ikke lider unødvendige tab i forbindelse med den måde virksomheden drives på. IT-revision er derfor typisk en overordnet gennemgang af virksomhedens generelle IT-kontroller jf. ISA 315. Hvis det findes relevant i den enkelte virksomhed udføres også IT-revision af applikationskontroller jf. ISA 330. For finansielle virksomheder er det et lovkrav jf. Lov om finansiel virksomhed, at ledelsen tager hånd om IT-anvendelsen samt, at en revisor påser dette. Dette er også gældende for andre brancher såsom offentlige myndigheder og børsnoterede virksomheder. Der er yderligere også krav om gennemførsel af IT-revision i fælles datacentraler. Konkret bruges IT-revision til at vurdere organisationens evne til at beskytte sine aktiver. IT-revision har til formål at evaluere følgende: Fortrolighed: Bliver informationerne i IT-systemerne tildelt autoriserede brugere? Side 18 af 82

20 Integritet: Vil de oplysninger, som systemet genererer altid være nøjagtige, pålidelige og rettidige? Tilgængelighed: Er organisationens IT-systemer til rådighed for virksomheden på alle tidspunkter, når det kræves? De generelle revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for perioden, der revideres, er jf. ISA 315 de følgende fem. Revisionsmålene anvendes af revisor til at overveje forskellige typer af mulig fejlinformation. 13 Forekomst - transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet sted og angår virksomheden Fuldstændighed alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været registreret, er blevet registreret Nøjagtighed beløb og andre data, der vedrører registrerede transaktioner og begivenheder, er blevet passende registreret Periodeafgrænsning transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den korrekte regnskabsperiode Klassifikation - transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige konti 3 Rammer Dette kapitel er med til at skabe forståelse og kendskab til reguleringen omkring Cloud Computing, samt standarderne for revision heraf. Kapitlet afsluttes med en konklusion på de gældende rammer. 3.1 Finansielle virksomheder Det særlige ved finansielle virksomheder i forhold andre typer af selskaber er at alle regler for finansielle virksomheder ligger under Lov om finansiel virksomhed. Der findes dog få undtagelser. Finansielle virksomheder er yderligere underlagt Finanstilsynets tilsyn. For andre typer af selskaber er reglerne fordelt over en lang række love, hvor det ikke kun er Selskabsloven der finder anvendelse. 13 ISA 315, s. 31 Side 19 af 82

21 3.1.1 Lov om finansiel virksomhed Herunder uddrag af de væsentligste punkter i loven, der er med til at påvirke finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing. Lovkrav om IT-revision i finansielle virksomheder. Det er et krav at ledelsen i finansielle virksomheder tager hånd om IT-anvendelsen samt, at en revisor påser dette. Generalklausul siger, at virksomheden skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis Fyldestgørende interne kontrolprocedurer Forretningsgangene skal indeholde kontrolelementer Personadskillelse skal sikres via tilstrækkelige interne kontroller mellem udøvende og kontrollerende funktioner Finansielle virksomheder, der i de to seneste regnskabsår har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal yderligere have etableret en intern revision Den interne revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og efter revisionsaftalen mellem den eksterne revision og revisionschefen Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder Bekendtgørelsen om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, er gældende for finansielle virksomheder og derfor relevant. Jf. vejledningen til bekendtgørelsen 14, er det overordnede budskab, at outsourcing virksomheden har det endelige ansvar for at den outsourcerede aktivitet udføres tilfredsstillende, og har derfor pligt til at sikre at aktiviteten bliver udført korrekt. Bekendtgørelsen definerer outsourcing som: En virksomheds henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør. Dette indbefatter blandt andet outsourcing af IT. I forhold til Cloud Computing er de væsentligste punkter i loven som følger: 14 https://extranet.finanstilsynet.dk/lovinfo/lov.aspx?itemid= c-e e-870c-9aa8500ecff6 Side 20 af 82

22 Det er bestyrelsen i outsourcing virksomhedens ansvar at sikre sig, at outsourcing aktiviteten løses efter de fastsatte regler og krav jf. 2 stk. 2. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om outsourcing aktiviteten løses tilfredsstillende. Leverandøren skal have de rette evner og kapacitet til at udføre aktiviteten pålideligt og professionelt. Det er bestyrelsens ansvar at sikre sig, at leverandøren har tilstrækkelige godkendelser fra myndigheder m.v. til at udføre den pågældende opgave i overensstemmelse med de stillede krav og regler. Der skal gennemføres løbende regelmæssig kontrol med et interval efter opgavens betydning og den risiko opgavevaretagelsen medfører for den finansielle virksomhed. Ved eksempelvis IT-leverancer skal kontrollen ske dagligt, med løbende overvågning af ydelsen. Hvis leverandøren ikke opfylder kontrakten og lovgivningen, har outsourcing virksomheden pligt til at reagere jf. 3 stk. 3. Alle relevante aspekter vedrørende kontrol, opfølgning og rapportering om udførelsen af den outsourcede aktivitet skal være dækket samt sikret, at den risikoprofil og de strategier, som outsourcing virksomheden har besluttet, herunder at virksomhedens IT-sikkerhedspolitik ikke tilsidesættes ved outsourcing. Retningslinjerne skal præcisere, hvilke personer eller enheder hos outsourcing virksomheden, der står for overvågningen og kontrollen af ydelsen, således at lovgivningen og virksomhedens krav bliver overholdt samt, at bestyrelsen får den rapportering, som er fastsat i retningslinjerne om outsourcing. Retningslinjerne skal ligeledes sikre, at outsourcing virksomhedens risikoprofil og strategier, herunder IT-sikkerhedspolitik og sikkerhedsregler, også overholdes vedrørende den outsourcede del. Ligeledes skal der fastsættes procedurer som sikrer, at outsourcing ikke forhindrer, at virksomhedens beredskabsplaner kan gennemføres. 3.2 Ledelsesansvar God selskabsledelse God selskabsledelse er en soft law som følger best-practice princippet. Efterlevelsen er derfor udelukkende anbefalinger, hvorfor det er en mulighed for selskabet at tilpasse Side 21 af 82

23 principperne efter virksomhedens omstændigheder. 15 Reglerne for god selskabsledelse omfatter blandt andet følgende: Følg eller forklar -princip Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Bestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning og organisering. Ledelsens vederlag samt anbefalinger omkring regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. Reducering af strategiske og forretningsmæssige risici, via effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem, medvirker til at sikre overholdelse af gældende regler samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering. Det er væsentligt, at risici identificeres og kommunikeres, og at de håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. En uafhængig og kompetent revision er væsentlig for denne vurdering IT governance IT-governance er en del af god selskabsledelse. Dansk IT har udarbejdet en definition på netop disse begreber: IT Governance og Management består af lederskab, struktur og processer, som sikrer at virksomhedens it udvikler og understøtter forretningen. IT Governance og Management er en integreret del af virksomhedens Governance og er den øverste ledelses ansvar. 17 Andre definitioner påpeger, at IT-governance skal understøtte forretningen i forhold til opnåelse af mål 18. IT-governance består af IT-revision, informationssikkerheds management samt IT-risiko management og bør være en del af Corporate governance. 15 God selskabsledelse, 2013, s God selskabsledelse, Side 22 af 82

24 Det er indenfor IT-governance, at beslutninger vedrørende IT-politikker eller principper, IT-arkitektur, IT-infrastruktur, behovet for forretningsapplikationer samt ITinvesteringer og prioriteringer tages. Herunder er det ledelsens ansvar at tage stilling til spørgsmål som; Hvordan skal IT understøtte virksomhedens skabelse af resultater? Hvad er IT s rolle i forretningen? Hvilken IT-adfærd er ønskelig? Samt hvordan IT skal finansieres. 19 IT-governance udarbejdes og tilpasses ud fra den forudgående risikoanalyse. Der findes en række anbefalinger til hvordan governance kan håndteres i virksomheder på bedst mulig vis, herunder en række faktorer omkring risiko og kontrol, som udgør god governance: Klare regler og ansvar Proaktiv link til virksomhedsplanen Virksomhedens risikobaserede standard for pleje skal være klart defineret Klare metoder for køb/byg analyser med komplet cost-model Inspect what you expect Outsource ikke hvad ikke kunne styres alligevel Match IT-modellen til virksomhedskulturen 20 Det er vigtigt i forhold til sikkerhed at sikre adgange, transmissioner og opbevaring af data. Overordnet er det vigtigt, at virksomhedens ledelse har styr på den outsourcede aktivitet og ved hvor udførslen er allokeret. Styring af risici i forhold til compliance er også ideel i forhold til god governance af Cloud Computing. Der findes så mange forskellige IT aspekter og frameworks, at det at vælge en governance model kan være en besværlig opgave. Mange virksomheder vælger derfor at tilpasse den model de allerede anvender, hvilket oftest vil være ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL bygger på hele tiden at forbedre og revurdere ens governance, og tvinger virksomheden til at tænke over de forskellige processer som en helhed. 21 Dette skyldes også, at en model 19 IT-Universitetet i København, slide Halpert, 2011, s Side 23 af 82

25 som ITIL giver en række fordele, såsom; et fælles sprog, afstemning med virksomhedens behov, aftalte opnåelige service levels, forudsigelige og konsekvente processer, effektivitet i service leverancer og services og processer, der kan måles og forbedres. 22 Har virksomheden i forvejen en implementeret governance strategi, skal denne udvides til IT-governance for Cloud. Implementeringen består af 7 faser. Alle disse punkter skal sikre en god implementering af IT-governance for Cloud Computing, ud fra ISACA s governance implementerings og kontinuerlig forbedrings metodologi. 23 Faserne er generelle for alt forandring. Hvad er driverne? Etablering af vilje til forandring samt anerkendelse af behovet for at agere. Hvor er vi nu? Definering af problemet og mulighederne, udformning af et implementerings team samt vurdering af nuværende tilstand. Hvor vil vi gerne være? Definering af roadmap, kommunikation af udfald samt definering af mål. Hvad skal der gøres? Planlægning af program, identifikation af rollespillere samt opbygning af forbedringer. Hvordan når vi der til? Udøvende plan, betjene og bruge samt implementering af forbedringer. Nåede vi dertil? Indse fordele, integrer nye tilgange samt betjene og måle. Hvordan holder vi tempoet oppe? Review af effektiviteten, oprethold samt overvåge og evaluer God IT-skik God IT-skik er en norm, som alle virksomheder bør følge og er en del af god ITgovernance. Det er en branchemæssig sædvane og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk. Herunder tilrettelæggelse af ITanvendelsen efter forretningsmæssige mål, krav og ønsker i overensstemmelse med lovgivningen og interne regler. Reglerne omkring god IT-skik påpeger også at ITanvendelsen skal tilrettelægges på en klar, overskuelig og verificerbar måde, og således Halpert, 2011, s. 50 Side 24 af 82

26 at implementerede sikringsforanstaltninger sikrer en tilstrækkelig og effektiv system-, data- og driftssikkerhed. 24 God IT-skik forudsætter bevidsthed i hele organisationen omkring: IT-muligheder Afhængighed af IT-understøttelse Risici forbundet med IT-anvendelse Ansvar ved brug af IT-ressourcer 3.3 Revisoransvar Revisor er som udgangspunkt altid ansvarlig for sine ydelser og begrænsninger i dette ansvar finder udelukkende sted i forbindelse med rådgivning, der ligger uden for erklæringsområdet. For at Culpa reglen kan gøre sig gældende, skal revisor have handlet uagtsomt sammenlignet med en bonus pater, hvilket vurderes ud fra revisors normale uddannelse og evner. De følgende rammer for revisoransvar, tager udgangspunkt i en bonus pater revisor God revisorskik Revisorlovens 16 stk. 1 skriver, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og har pligt til at udføre opgaver i overensstemmelse med god revisorskik. Dette indebærer blandt andet, at revisor skal udvise nøjagtighed og hurtighed samt integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu. Ved god revisorskik forstås den adfærd, som den gode og omhyggelige fagligt kompetente revisor udviser. Kravene til god revisorskik er ikke en fast beskrivelse, men vil tilpasses ændringer i samfundsforholdene. God revisorskik reglerne er gældende ved revisors udførsel af alle opgaver, hvor revisor er eller kan opfattes som offentlighedens tillidsrepræsentant. Integritet: Revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser. Revisor skal kunne afbalancere og håndtere konflikter med klienter om offentlighedens interesser God it-skik, 2011, s Bøg, 2013, s. 21 Side 25 af 82

27 Objektivitet: Revisor må ikke være forudindtaget, have interesse konflikter eller være under utilbørlig påvirkning af andre. Objektivitet er også en del af det uafhængighedsbegreb, som er helt grundlæggende for revisor. Professionel kompetence og fornøden omhu: Revisor er forpligtet til at vedligeholde sin faglige viden, for at sikre, at klienten eller arbejdsgiveren modtager en kvalificeret professionel ydelse. Dette gælder indenfor god skik, lovgivning samt metoder. At revisor skal have de faglige kompetencer betyder også, at der er krav om branchekendskab ved branchespecifik revision. Hvis ikke dette overholdes, vil ét af de tre mulige udfald gøres sig gældende: Anvendelse af faglig konsultation (ISQC 1/ISA 220) Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde (ISA 620) Afståelse fra opgaven (ISA 220) 26 Fortrolighed: Revisor skal respektere fortroligheden af informationer opnået som led i professionelle og forretningsmæssige forbindelser, og må ikke videregive information til tredjemand uden tilladelse. Undtagelsen hertil er, hvis der er tale om en juridisk eller professionel pligt hertil. Revisor er yderligere også omfattet af straffelovens bestemmelser omkring tavshedspligt. 27 Faglig professionel adfærd: Ved professionel adfærd forstås, at revisor skal overholde relevant lovgivning og anden regulering, og må ikke agere skadeligt for professionen. 3.4 Revisionsstandarder De gældende revisionsstandarder sætter en række kriterier for revisors arbejde. Standarderne udgør god og best-practice og er med til at styrke revisionsprocessen ved fx at øge pålideligheden og effektiviteten. Revisor skal ifølge ISA 315 udarbejde en identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. Dette ud fra forståelsen af virksomhedens forhold og omgivelser. Herunder de interne forhold. Denne vurdering kan ikke alene danne grundlag for revisors konklusion, men anvendes 26 Johansen, 2011, s Bøg, 2013, s. 23 Side 26 af 82

28 som hjælp til identifikation af risikofyldte områder samt fastlæggelse af nødvendige arbejdshandlinger. I forbindelse med revision af Cloud Computing, kan revisor vælge at anvende serviceleverandørens ISAE 3402 erklæring. Muligheden for dette valg er beskrevet i ISA 402. Denne erklæring er udarbejdet af cloud leverandørens revisor og bygger på de tilhørende kontroller. Hvis revisor vælger at bygge revisionen på en ISAE 3402 erklæring, er det ikke nødvendig at teste de tilhørende kontroller, men revisor skal, hvis der er anledning hertil, søge supplerende oplysninger hos cloud leverandøren og dennes revisor. For at revisor kan fastslå om erklæringen fra serviceleverandørens revisor giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for kontrollernes effektivitet, til understøttelse af revisors risikovurdering, skal følgende gøres jf. ISA 402: Vurdere, om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontrollerne hos serviceleverandøren gælder pr. en dato eller for en periode, der er relevant for brugervirksomhedens revisors formål Fastslå, om de af serviceleverandøren identificerede komplementerende kontroller hos brugervirksomheden er relevante for brugervirksomheden, og, i bekræftende fald, opnå en forståelse af, om brugervirksomheden har udformet og implementeret sådanne kontroller samt, hvis dette er tilfældet, teste deres funktionalitet. Vurdere tilstrækkeligheden af den periode, som testene af kontrollerne omfatter, og den tid, der er gået siden udførelsen af disse tests af kontroller. Vurdere, om de af serviceleverandørens revisor udførte test af kontroller og resultaterne heraf, som beskrevet i erklæringen fra serviceleverandørens revisor, er relevante for udsagnene i bruger- virksomhedens regnskab og giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at understøtte brugervirksomhedens revisors risikovurdering ISA 402, s. 4 Side 27 af 82

29 Det er kort sagt vigtigt at vurdere, om erklæringen er tilstrækkeligt dækkende for de risici revisor har identificeret i forbindelse med ISA 315. Ved at supplere med uddybende spørgsmål eller lign, kan man finde ud af præcist, hvad der er vurderet og hvad der er blevet erklæret. ISAE 3402 er en revisions rapport, der rapporterer rimeligheden af præsentationen af beskrivelsen, egnetheden af udformningen af kontroller og i visse engagementer, den operative effektivitet af kontrollerne. 29 For ISAE 3402 skelnes mellem en type 1 og en type 2 erklæring. Den ovennævnte er en type 2. En ISAE 3402 type 2 erklæring skal som minimum indeholde: En beskrivelse af service organisationens system Beskrivelse af service organisationens systemers design samt dokumentation for implementering samt kontroller. Dette i relation til revisionsmålene. Kontroller relateret til revisionsmålene, skal dokumenteres og fungere effektivt i den specifikke periode. En revisors rapportering omkring det ovenstående, inklusiv en beskrivelse af test af kontroller. 3.5 Anden regulering Persondataloven Personoplysninger Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til en fysisk person. Herunder eksempelvis Cpr-nummer, adresser samt IP-adresser. Persondataloven omfatter behandlingen af oplysninger hos både offentlige myndigheder og i den private sektor. 30 Personoplysninger kan opdeles i; Almindelige, ikke-følsomme oplysninger ( 6). Følsomme personoplysninger ( 7). Oplysninger omkring race, politisk baggrund, religiøs overbevisning mv. Andre typer af følsomme personoplysninger ( 8). Oplysninger omkring strafbare forhold, væsentlige sociale problemer mv. 29 Verifica, 2013, slide IT- og Telestyrelsen, 2011, s. 7 Side 28 af 82

30 7 og 8 kræver særlig beskyttelse, hvorfor der hertil hører Sikkerhedsbekendtgørelsen. Behandling I Persondataloven forstås behandling som, enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for jf. 3 nr. 2. Begrebet behandling dækker over en række håndteringsbegreber, såsom; indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, sletning eller tilintetgørelse. Om der er hjemmel til en given behandling af personoplysninger, vurderes ud fra behandlingens formål og oplysningens karakter. Derudover er grundbetingelserne omkring god databehandlingsskik i lovens 5, altid gældende. 31 Dataansvarlig samt databehandleren I forhold til Cloud Computing, er det også vigtigt at få defineret begreberne den dataansvarlige samt databehandleren. Disse begreber er tydeligt defineret i Persondataloven, i 3 nr. 4 og 5. En Cloudleverandør vil oftest alene være databehandler. Dette finder hjemmel i loven, da databehandleren defineres som en person, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Som det fremgår af benævnelsen, har den dataansvarlige det umiddelbare ansvar for behandling af personoplysningerne og dispositionsretten herover. Derudover er den dataansvarlige også ansvarlig for, at loven overholdes, også for de oplysninger, som behandles hos databehandleren. En samlet risikovurdering af, om en given løsning leverer et passende sikkerhedsniveau, er også den dataansvarliges opgave. Den dataansvarlige er den, der afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger, hvilket oftest vil være virksomheden/ Cloud brugeren. Databehandleren har dog også nogle ansvarsområder. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven, jf IT- og Telestyrelsen, 2011, s. 8 Side 29 af 82

31 stk Derved skal virksomheden også løbende overveje om den anvendte IT-løsning er sikker nok. Hvis databehandler, befinder sig i andre EU-lande end Danmark, skal databehandleren desuden leve op til de sikkerhedskrav, som stilles i det pågældende EU-land jf. 42 stk Punkt. Overlader den dataansvarlige personoplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige aktivt sikre sig, at databehandleren iagttager fornøden datasikkerhed. Det er blandt andet krav om, at der skal indgås en skriftlig aftale mellem den dataansvarlige og databehandleren om overladelsen Bogføringsloven Der er i Bogføringsloven krav til dokumentation for regnskabsrelevante systemer, såvel som hvad denne skal indeholde. Fra virksomhedens side skal der generelt foreligge en systembeskrivelse, og det skal oplyses, hvorledes registreringerne foretages, kontrolleres og opbevares, også for automatisk genererede registreringer. En sådan system dokumentation skal omfatte følgende: En beskrivelse af systemets funktioner og tekniske opbygning En beskrivelse af det anvendte system Beskrivelser af systemet med et indhold der gør, at en person med rimelig IT- og regnskabsviden kan følge systemets funktioner, herunder kontrolsporet Oversigter over hovedfunktioner, betjenings- og driftsvejledninger Beskrivelse af inddata, uddata, registre og programmer, bl.a. med sammenhæng mellem data og programmer 33 Systembeskrivelsen skal være ajourført som regnskabsmaterialet og opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Dokumentationen har stor betydning for kvalitet og sikkerhed. Hvis dette materiale opbevares elektronisk, skal der løbende tages back-up og back-up kopien skal kontrolleres for læsbarhed. I forhold til Cloud Computing er det også helt essentielt at bogføringslovens 12 påpeger, at regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark. Dette er gældende for både fysiske bilag såvel som elektroniske data. Der kan dog via ansøgning til 32 IT- og Telestyrelsen, 2011, s Bogføringsvejledningen, 1999 Side 30 af 82

32 Erhvervsstyrelsen dispenseres fra ovenstående krav om opbevaring. Det er yderligere også en EU-regel, der påpeger, at data ikke må forlade EU Delkonklusion Finansielle virksomheder er underlagt Lov om finansiel virksomhed, der blandt andet stiller krav om IT-revsion samt intern revision. Outsourcing bekendtgørelsen dækker over Cloud Computing anvendelsen, og påpeger, at det er virksomheden der har det endelige ansvar for, at den outsourcede aktivitet udføres tilfredsstillende og korrekt. Ledelsens ansvar omfatter overholdelse af god selskabsledelse, IT-governance samt overholdelsen af god IT-skik. Rammerne for revisors ansvar tager udgangspunkt i bonus pater revisor og omfatter god revisorskik. Herunder en række kompetencer revisor skal besidde ved opgaver, hvor revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse er: integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt faglig professionel adfærd. Yderligere bygger revisors arbejde også på en række revisionsstandarder, hvor de relevante for Cloud Computing er ISA 315, ISA 402 samt ISAE Persondataloven beskriver cloud leverandøren som værende databehandler. Virksomheden er dataansvarlig og har derfor det endelige ansvar. Herunder udførsel af risikovurdering. Bogføringsloven stiller krav om system dokumentation, og at regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark samt, at data som udgangspunkt ikke må forlade EU. 4 Cloud Computing Dette kapitel skal være med til at give en dybere forståelse for Cloud Computing, ved udarbejdelse af en SWOT analyse. Der er yderligere også blevet lagt vægt på risici i forhold til brugen af Clouds, da dette er fundet relevant i forhold til den senere analyse. Den følgende SWOT analyse af de finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing, er med ledelsens synsvinkel. Formålet er at give ledelsen samt revisor et overblik over SWOT i forbindelse med anvendelsen, med særligt fokus på risici. Dette for forståelse af Cloud Computing og de tilhørende forretningsmæssige SWOT for finansielle virksomheder. 34 g.aspx Side 31 af 82

33 4.1 Fordele Finansielle virksomheder kan med fordel anvende Cloud Computing. IBM har udarbejdet en undersøgelse i 2012, der viser, at 1/3 af alle adspurgte finansielle virksomheder ser Cloud Computing som en mulighed for innovation af deres forretningsmodel. 35 Udover denne mulighed, består Cloud Computing af syv elementer, der kan være med til at skabe værdi for virksomheden, disse hænger sammen med de fem karakteristika for Cloud Computing: Egen tilvirkning For finansielle virksomheder er det en vigtig fordel, at Cloud Computing giver en større grad af fleksibilitet gennem de forskellige stadier, når et produkt eller en ny service skal lanceres. Ved Cloud Computing undgås de omkostningsmæssige hindringer, der følger med den fysiske hardware. Dette giver fleksibilitet og effektivitet i afprøvningen og innovationsprocessen. 35 Side 32 af 82

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen

Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen Modenhed og sikkerhed hos databehandlere Charlotte Pedersen 28. Januar 2014 Præsentation Charlotte Pedersen Director Cand.scient.pol. ISO27001:2013 Certified ISMS Lead Auditor (IBITG accredited) mv., CIIP,

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Sikkerhed og Revision ISAE 3402 og samarbejdet mellem intern systemrevision og ekstern systemrevisor i datacentraler

Sikkerhed og Revision ISAE 3402 og samarbejdet mellem intern systemrevision og ekstern systemrevisor i datacentraler Sikkerhed og Revision 2014 ISAE 3402 og samarbejdet mellem intern systemrevision og ekstern systemrevisor i datacentraler Agenda Lidt om et nyt og stærkere EY i Danmark De regulatoriske krav til systemrevision

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017 www.pwc.dk GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer v. Jess Kjær Mogensen og Charlotte Pedersen, Agenda Leverandørstyring Erklæringer Spørgsmål 3 Leverandørstyring

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 13. maj 2010. Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 13. maj 2010. Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder Ministerialtidende 2010 Udgivet den 13. maj 2010 12. maj 2010. Nr. 37. Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder 1. Indledning 1.1. Bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Proces til vurdering af cloud løsning og risici

Proces til vurdering af cloud løsning og risici Proces til vurdering af cloud løsning og risici John Wiingaard, GRC konsulent, Dubex Bygholm Park, Horsens, den 12. maj 2016 Agenda 1. Definition af Cloud 2. Inspiration til procestrin 3. Indledende betragtninger

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? DeiC konferencen, 1. oktober 2014 Pia Ullum, Legal Director, CSC Danmark A/S Customer Managed Hvorfor vælger man som kunde Cloud? Customer Customer No cloud (On-Premise)

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere