Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , 1. og 2. samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling"

Transkript

1 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret , 1. og 2. samling 1. Indledning 2. Konkrete sager 3. Henvendelser og spørgsmål til ministre og andre 3.1. Bæltefiksering af mindreårig 3.2. Fald i brugen af tvang på grund af kognitiv terapi 3.3. Interessekonflikt mellem børn og forældre 4. Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn 4.1 Opfølgning på de lokale psykiatriske patientklagenævn for Opfølgning på de lokale psykiatriske patientklagenævn for Besøg på psykiatriske afdelinger m.v Psykiatrisk Center Hvidovre 5.2. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 6.1 Opfølgning Bispebjerg Psykiatriske Afdeling 7. Møder 7.1. Folketingets Ombudsmand 7.2. Dansk Psykiatrisk Selskab 7.3. Danske Regioner 8. Information om tilsynets arbejde 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd: 71-tilsynets virksomhed 1. Det retlige grundlag»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. 1

2 Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. 2. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov- og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynet besøger som nævnt bl.a. psykiatriske afdelinger. Besøgene, der kan være enten anmeldte eller uanmeldte, er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med foreninger m.v. Foreningerne kan bl.a. være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de ældres, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer m.v., som angår emner inden for tilsynets sagsområder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre og andre. 3. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af besøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. 4. Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen i vid forstand af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres såvel på det konkrete som på det generelle plan. 1. Indledning Tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 10 møder. Tilsynets arbejde har i år været delt op i to perioder på grund af folketingsvalget i november

3 Tilsynets drøftelser i år har været præget af drøftelser om forholdene for mindreårige på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, når de udsættes for tvang. Drøftelser, der vil fortsætte i det kommende folketingsår. Eftersom der efter valget kom en ny sammensætning af 71-tilsynet, holdt tilsynet bl.a. møde med Folketingets Ombudsmand for at høre om ombudsmandens arbejde inden for det psykiatriske område. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på to psykiatriske afdelinger i år: Psykiatrisk Center Hvidovre og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Tilsynet har endvidere holdt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske Regioner. Tilsynets medlemmer har endvidere haft lejlighed til at deltage i konferencer m.v. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med besøgene, møderne og konferencerne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til bl.a. ministeren for sundhed og forebyggelse, justitsministeren og forskellige regioner og kommuner. 2. Konkrete sager Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet har behandlet disse sager. 3. Henvendelser og spørgsmål til ministre og andre 3.1. Bæltefiksering af mindreårig Drøftelserne i tilsynet om forholdene omkring mindreårige, når de udsættes for tvang efter psykiatriloven fik tilsynet til at bede ministeren for sundhed og forebyggelse om at redegøre for reglerne om brugen af tvang over for mindreårige, herunder forældremyndighedsindehaverens rettigheder i den forbindelse til f.eks. at besøge deres barn under bæltefiksering. Ministeren svarede i den forbindelse:»jeg går ud fra, at der i spørgsmålet sigtes til anvendelsen af tvang i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling, da der i spørgsmålet henvises til en situation, hvor et barn er bæltefikseret. Jeg kan oplyse, at der i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven), som regulerer anvendelse af tvang i forbindelse med indlæggelse på psykiatrisk afdeling, ikke opereres med aldersgrænser. Det er således f.eks. ikke et krav, at en person skal være myndig. Det betyder, at der kan være situationer, hvor der kan anvendes tvang over for personer, der er under 18 år. Psykiatriloven regulerer anvendelsen af forskellige former for tvangsforanstaltninger, f.eks. tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt m.v. Anvendelsen af disse tvangsforanstaltninger kan alene finde sted, når lovens materielle kriterier for anvendelsen af foranstaltningerne er opfyldt. Specifikt vedrørende tvangsfiksering kan jeg oplyse, at denne form for tvang kun kan anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, at en patient forfølger eller på anden, lignende måde groft forulemper medpatienter, eller for at afværge, at en patient øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Ved udøvelsen af tvang skal det såkaldte mindste middels princip tages i betragtning. Det indebærer bl.a., at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken, og at mindre indgribende foranstaltninger skal anvendes, hvis disse er tilstrækkelige. 3

4 Forældremyndighedsindehaverens rettigheder til f.eks. i forbindelse med bæltefiksering at besøge barnet er ikke reguleret i psykiatriloven. Dette spørgsmål, herunder evt. regulering heraf, hører som andre spørgsmål vedrørende besøg, besøgstider m.v., under sygehusmyndigheden.«svaret fremgår af svar på alm. del, spørgsmål 1 ( , 2. samling) Fald i brugen af tvang på grund af kognitiv terapi Tilsynet har spurgt ind til ministeren for sundhed og forebyggelses kommentarer til undersøgelsesresultaterne fra Sct. Hans Hospital, hvor der over en fireårig periode er påvist et signifikant fald i anvendelsen af tvang over for patienter med dobbeltdiagnoser efter ændringer af behandlingsmiljøet til kognitiv adfærds- og miljøterapi, jf. omtale af undersøgelse i Ugeskrift for Læger nr januar Ministeren har svaret følgende:»jeg vil gerne indledningsvis understrege, at det er regeringens målsætning, at tvang i psykiatrien skal nedbringes mest muligt. Det glæder mig derfor også, når jeg læser om undersøgelser, der forsøger at afdække, hvordan tvangen kan nedbringes. Undersøgelsen, der omtales i Ugeskrift for Læger, er en såkaldt beskrivende åben undersøgelse udført på fire specialafsnit på Sct. Hans Hospital, som modtager og behandler dobbeltdiagnosepatienter efter visitation. Ifølge afdelingens hjemmeside besluttes det ved visitationen og eventuelt efter en forsamtale, om patienterne findes egnede til det specifikke behandlingstilbud. Der er således tale om en udvalgt gruppe patienter, der på forhånd skønnes at ville kunne profitere af det specialiserede tilbud. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at tilbuddet derfor ikke uden videre kan generaliseres til andre afdelinger, medmindre der her foreligger ligeartede vilkår for visitation, målgruppe og behandling. Det fremgår af artiklen, at tvang er hyppigere forekommende i behandlingen af dobbeltdiagnosepatienter end i relation til andre patientgrupper. I forbindelse med omlægning af behandlingsmiljøet besluttedes at overvåge bl.a. forekomsten af tvang i afdelingerne. Man konstaterer i artiklen, at der på de pågældende afdelinger er sket et fald i tvangsanvendelsen i fireårsperioden. Det fremgår endvidere af artiklen, at omlægningen af behandlingsmiljøet kan have haft betydning for reduktionen i tvangen. Sundhedsstyrelsen oplyser i den forbindelse, at det ikke er klart, om faldet i tvangsanvendelsen specifikt kan tillægges metoden kognitiv miljøterapi eller andre faktorer såsom øget opmærksomhed over for personale og patienter samt øget monitorering, som iværksattes samtidig med metoden. Sundhedsstyrelsen finder undersøgelsen interessant, fordi den har fokus på voldsforebyggelse og konflikthåndtering, og fordi der vises en effekt af en målrettet og systematisk indsats over for pa-tienter med dobbeltdiagnoser. Det kan på baggrund af undersøgelsen imidlertid ikke vurderes, om det er en specifik metode, der har medvirket til faldet af tvangsanvendelse. Som det også nævnes i artiklen, vil dette fordre yderligere undersøgelser.«svaret fremgår af svar på alm. del, spørgsmål 3 ( , 2. samling) 3.3. Interessekonflikt mellem børn og forældre Som nævnt ovenfor har tilsynet haft særligt fokus på forholdene for mindreårige på psykiatriske afdelinger. I den forbindelse har tilsynet spurgt ministeren for sundhed og forebyggelse om følgende:»er der regler for og i givet fald hvilke for håndteringen af interessekonflikter mellem børn og forældre i forbindelse med en behandlingsindsats overfor det mindreårige barn?«ministeren svarede i den forbindelse:»jeg kan oplyse, at sundhedslovens 17 regulerer mindreåriges medinddragelse i beslutninger om behandling. 4

5 En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have samme information om helbredstilstanden og behandlingsmulighederne som den unge og inddrages i dennes stillingtagen. Er der uenighed mellem den unge og forældremyndighedens indehaver, er det den unge, der er fyldt 15 år, som har kompetence til at bestemme. Reglen er udtryk for en afbalancering mellem to modsatrettede hensyn: Den unges selvbestemmelsesret og forældrenes omsorgspligt over for den unge, der stadig er undergivet forældremyndighed. En undtagelse hertil er, at såfremt en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at den unge over 15 år ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke, det vil sige, at beslutningskompetencen overgår til forældrene. Det er den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, der har kompetencen og forpligtelsen til i den konkrete situation at vurdere, om den unge patient forstår konsekvenserne af sin stillingtagen. For børn og unge under 15 år er det forældremyndighedens indehaver, der meddeler informeret samtykke på barnets vegne. Det følger af sundhedslovens 20, at barnet eller den unge skal inddrages mest muligt i drøftelserne af behandlingen, i det omfang den unge forstår behandlingssituationen, medmindre dette kan skade den unge.«svaret fremgår af svar på alm. del, spørgsmål 6 ( , 2. samling) 4. Det lokale psykiatriske patientklagenævns årsberetninger 4.1 Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn for 2006 Det følger af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 39, stk. 1, at de lokale psykiatriske patientklagenævn hvert år skal offentliggøre en beretning om deres virksomhed. Det følger samtidig af forarbejderne til den seneste ændring af loven, at det forudsættes, at bl.a. 71-tilsynet bliver gjort bekendt med årsberetningerne. Det fremgår af tilsynets årsberetning fra Folketingsåret , at»tilsynet vil, når samtlige årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn for året 2006 foreligger, drøfte årsberetningerne. Resultatet heraf vil fremgå af tilsynets beretning for Folketingsåret «Tilsynet har drøftet de lokale psykiatriske patientklagenævns årsberetninger for 2006 og udtalt følgende:» 71-tilsynet drøftede den 23. januar 2008 årsberetningerne for 2006 for de Psykiatriske Patientklagenævn. Tilsynet tilkendegav stor tilfredshed med bl.a. udviklingen vedrørende patientrådgivernes deltagelse under møderne i nævnene. Årsberetningen 2006 for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Fyns Amt viser, at i 95,1 pct. af alle møder deltog en patientrådgiver. Dialog og samarbejde er vigtige redskaber for tilsynet. 71-tilsynet ser derfor frem til, at dialogen og samarbejdet med de nye statsforvaltninger bliver lige så godt som med de tidligere statsamter.«brevet kan læses på 71-tilsynets alm. del bilag 53 ( samling). 4.2 Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn for 2007 Det skal endvidere bemærkes, at 71-tilsynet ikke har modtaget kopi af alle de lokale psykiatriske patientklagenævns årsberetninger for tilsynets eventuelle bemærkninger til årsberetningerne for 2007 vil derfor fremgå af tilsynets årsberetning for folketingsåret

6 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v Psykiatrisk Center Hvidovre Den 7. april 2008 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Hvidovre. Tilsynet holdt møde med centeret og Region Hovedstaden og foretog en rundgang på centerets 2 lukkede afsnit 809 og 811. Under rundgangen havde tilsynet lejlighed til at tale med personale og patienter på afsnittene. Efter besøget udtalte tilsynet:»tvang Tilsynet finder det positivt, at centeret har valgt en meget velimplementeret opfølgning på gennembrudsprojektet, og at anvendelsen af tvang fortsat er lavere end før projektets start. Belægning Overbelægning eller meget høj belægning medfører efter tilsynets opfattelse, at forholdene på afsnittene bliver mere trange, ligesom presset på fællesfaciliteterne bliver større. Tilsynet skal endvidere understrege, at uhensigtsmæssig tidlig udskrivning ikke udgør en acceptabel del af løsningen på for høje belægningsprocenter eller mangel på sengepladser, idet uhensigtsmæssig tidlig udskrivning bl.a. øger risikoen for genindlæggelse. Samtidig er der efter tilsynets opfattelse et forøget pres på personalet og de fysiske rammer, der ikke er dimensioneret hertil. Tilsynet skal i den forbindelse beklage, at det på grund af personalemangel har været nødvendigt at lukke det ene lukkede afsnit. Tilsynet har endvidere forstået, at man håber at kunne genåbne afsnittet i Fysiske rammer Tilsynet fandt ikke de fysiske rammer tilstrækkelige og tidssvarende. I den forbindelse skal tilsynet henvise til, at det er: beklageligt, at der på grund af de fysiske rammer, ifølge Region Hovedstaden og centeret, er nødvendigt at opretholde et mere restriktivt miljø beklageligt, at en del af enestuerne ikke er dimensioneret til det nødvendige sikkerhedsniveau, og at fællesarealerne ikke på tilstrækkelig vis kan understøtte samtlige patienter. Tilsynet finder det derfor positivt med de beskrevne renoveringsplaner, herunder de hensyn, der er prioriteret. Udslusning Tilsynet skal beklage, at der er færdigbehandlede patienter på de enkelte afsnit, der alene afventer et relevant tilbud. I den forbindelse vil tilsynet understrege færdigbehandlede patienters ret til at komme og gå fra de lukkede afsnit. Information Tilsynet finder det positivt med den professionelle opmærksomhed, der er omkring information til patienter og pårørende, herunder også den individuelt tilpassede information til den enkelte og den beskyttelse, der finder sted, hvis behandlingsplaner ikke opbevares på forsvarlig vis. Rekruttering Tilsynet finder det positivt med de initiativer, der er taget for at imødegå rekrutteringsvanskelighederne, herunder de faste aftaler, der er indgået med vikarbureau om faste vikarer i en længere periode, og åbenheden over for andre løsninger, herunder andre personalegrupper og øget fleksibilitet. 6

7 Efteruddannelse Tilsynet finder det positivt med de beskrevne efteruddannelsesinitiativer. Kost, motion og frisk luft Tilsynet finder det positivt, at der igangsat et projekt, hvor det er muligt at have motion på afsnittene også om aftenen. Tilsynet ønsker i den forbindelse at blive orienteret om resultatet af den kommende evaluering. Pårørendepolitik Tilsynet finder det positivt, at centeret også på dette område følger op på initiativerne, der er igangsat i forbindelse med gennembrudsprojektet om pårørende i psykiatrien. Rygepolitik Tilsynet finder, at det er vigtigt, at balancen mellem patientens selvbestemmelsesret, hensynet til de fysiske rammer og behandlingen af patientens sygdom sikres, således at eventuelle begrænsninger i muligheden for at ryge ikke af patienten opfattes som et indgreb, der kan sidestilles med et tvangsindgreb. Telefonering og internetadgang Tilsynet finder det positivt med den beskrevne afvejning af hensynet til den enkelte patients privatliv og adgangen til brug af mobiltelefon.«den samlede rapport kan læses på 71-tilsynets alm. del bilag 121 ( , 2. samling) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Den 12. september 2008 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Tilsynet holdt møde med centeret og Region Hovedstaden og foretog en rundgang på centerets akutte modtageafsnit. Under rundgangen havde tilsynet lejlighed til at tale med personale og patienternes forældre. Rapporten fra dette besøg vil kunne læses i tilsynets beretning for Folketingsåret Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. Det er tilsynets praksis, at der et års tid efter et tilsynsbesøg følges op på den rapport, som besøget mundede ud i, med forskellige spørgsmål til den ansvarlige myndighed. I år har 71-tilsynet fulgt op på sine tilsynsbesøg på Bispebjerg Psykiatriske Afdeling og Odense og Kolding Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdelinger 6.1 Opfølgning Bispebjerg Psykiatriske Afdeling 71-tilsynet aflagde den 12. januar 2007 et anmeldt tilsynsbesøg på Bispebjerg Psykiatriske Afdeling E. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget den 12. januar 2007 på Bispebjerg Psykiatriske Afdeling E skrev tilsynet i brev af 23. januar 2008 til Region Hovedstaden følgende:»tilsynet fandt det særdeles beklageligt, at personalemangel havde medført, at 1 afsnit med 10 sengepladser er lukket i 1 år. Tilsynet fandt endvidere ikke, at de fysiske rammer på besøgsdagen var tilstrækkelige og tidssvarende, når afdelingen siden april 2006 har måttet undvære 10 intensive sengepladser på grund af personalemangel, og belægningsprocenten i de sidste 3 kvartaler af 2006 var meget høj. Tilsynet fandt det endvidere kritisabelt, at der ud over perioden med det nedlukkede intensive afsnit med 10 sengepladser på de intensive afsnit forekom overbelægning i flere perioder i de seneste 3 år. 7

8 På den baggrund skal 71-tilsynet anmode om en redegørelse for genåbningen af de 10 intensive sengepladser og en redegørelse for belægningsforholdene på afdelingen i 2007.«I regionens svar den 19. februar 2008 på 71-tilsynets brev fremgår det bl.a.:»det skal indledningsvis oplyses, at det midlertidigt nedlukkede intensive sengeafsnit med 10 sengepladser genåbnede 1. maj 2007 og fortsat er i drift. Vedlagt forefindes en belægningsoversigt, hvor belægningsprocenten for hvert enkelt intensivt afsnit er opgjort kvartalsvis for Det fremgår heraf, at der desværre og trods genåbningen af det midlertidigt nedlukkede sengeafsnit har været en del overbelægning på de intensive sengeafsnit. Det er fortsat højt prioriteret at søge at have ledig kapacitet hver dag ved middagskonference, hvilket i lange perioder dog ikke har været muligt «I forlængelse af regionens redegørelse bad tilsynet om oplysninger om, hvor mange patienter der p.t. er færdigbehandlet og alene afventer et kommunal botilbud. Det fremgår af regionens svar til 71-tilsynet af 28. april 2008, at der p.t. var 9 færdigbehandlede patienter, der alene afventede kommunalt botilbud. 71-tilsynet tog herefter redegørelserne til efterretning. Der henvises til 71-tilsynets alm. del bilag 47, 68, og Odense og Kolding Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdelinger 71-tilsynet aflagde den 2. marts 2007 anmeldte tilsynsbesøg på Odense og Kolding Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdelinger. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøgene den 2. marts 2007 på Odense og Kolding Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdelinger skrev 71-tilsynet i brev af 23. januar 2008 til Region Syddanmark følgende:»tilsynet har noteret sig, at der var overbelægning på Odense Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus på besøgsdagen, og at der i 2006 var en belægningsprocent på 110 pct. på Kolding Ungdomspsykiatriske Afdeling. I den forbindelse skal 71-tilsynet anmode om at få en redegørelse for, hvorledes belægningsforholdene har været i 2007 på afdelingerne.«af regionens svar den 18. februar 2008 på 71-tilsynets brev fremgår det bl.a., at belægningsprocenten for Kolding Ungdomspsykiatriske Afdeling var 92,3 pct., og for Odense Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling var den 93,8 pct. 71-tilsynet tog redegørelsen til efterretning. Der henvises til 71-tilsynets alm. del bilag 48 og Møder 7.1 Folketingets Ombudsmand Tilsynet holdt den 30. april 2008 møde med Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, og inspektionschef Lennart Frandsen, hvor ombudsmanden orienterede om sit arbejde inden for psykiatri lovgivningen. 7.2 Dansk Psykiatrisk Selskab Tilsynet holdt den 21. maj 2008 møde med Dansk Psykiatrisk Selskab ved formand Anders Fink-Jensen og næstformand Marianne Kastrup. Dagsordenen for mødet var forholdene og udviklingen inde for psykiatrien i dag. 8

9 7.3 Danske Regioner Tilsynet holdt den 27. maj 2008 møde med Danske Regioner om status og fremtiden for psykiatrien fra regionernes perspektiv. 8. Information om tilsynets arbejde I det forløbne folketingsår har tilsynet vanen tro udsendt en folder om årets arbejde i tilsynet med henblik på at udbrede kendskabet til hele sin virksomhed til en bredere kreds af offentlige myndigheder, personale og ikke mindst patienter. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt nogle forhold, som samfundet kan være bekendt. Folderen blev oprindelig udsendt til ca. 350 forskellige myndigheder, organisationer, foreninger m.v. Efterfølgende er folderen udsendt enten efter anmodning eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Den særlige pjece om tilsynet, der nærmere beskriver tilsynets opgaver efter grundloven, udsendes enten efter anmodning fra f.eks. psykiatriske afdelinger eller uddannelsessteder eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Tilsynets offentlige dokumenter kan endvidere findes på Folketingets hjemmeside, Sophie Løhde (V) Birgitte Josefsen (V) Anita Christensen (DF) nfmd.vivi Kier (KF) Karen J. Klint (S) fmd.julie Skovsby (S) Özlem Sara Cekic (SF) Anne Baastrup (SF) Jørgen Poulsen (RV) 9

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 Beretning nr. 3 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 1. 71-tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karl H. Bornhøft (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 Beretning nr. 7 Folketinget 2012-13 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over

2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010. Beretning. over 2009/1 BRB 33 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 1. juli 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere