1/10. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/10. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering... 4 Ad punkt 5.16 Aktindsigt... 5 Ad punkt 5.17 Pårørendekontakt... 6 Ad punkt 5.18 Besøg, visitation og adgang til telefonering mv... 8 Ad punkt 5.22 Patientindflydelse... 9 Ad punkt 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen... 9 Opfølgning Underretning... 10

2 2/10 Den 4. juli 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 15. august 2006 af Psykiatrisk Center Gentofte. Heri bad jeg centret og Region Hovedstadens Psykiatri om oplysninger og underretning om nogle nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 14. august 2008 fra Region Hovedstadens Psykiatri vedlagt forskelligt materiale som er gældende for Psykiatrisk Center Gentofte. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3.1 Generelt Det fremgik af hjemmesiden for Region Hovedstadens Psykiatri at Psykiatrisk Center Gentofte skal flytte til Hørsholm Hospital i løbet af få år, og at tidspunktet for flytningen endnu ikke var fastlagt, men at der blev arbejdet med en tidsplan på 3-4 år. Jeg bad Region Hovedstadens Psykiatri om at underrette mig når tidspunktet for flytning af Psykiatrisk Center Gentofte var blevet fastlagt. Region Hovedstadens Psykiatri har oplyst at der foreligger en tidsplan som angiver at der skal ske politisk godkendelse af et projektforslag ved årsskiftet 2008/2009. Under forudsætning af denne vedtagelse, forventes det at flytningen finder sted ultimo Jeg har noteret mig det oplyste. Til brug for min opfølgningsrapport oplyste Region Hovedstadens Psykiatri at forbedring af lysforholdene på gangarealerne afventede stillingtagen til en gennemgribende renovering af centret/flytning til Hørsholm Hospital. Centerledelsen var enig i at lysforholdene er væsentlige i det terapeutiske miljø, og der blev derfor arbejdet på at få bevilling til en midlertidig forbedring.

3 3/10 Jeg noterede mig det oplyste og bad om at blive underrettet om hvad der videre sker med hensyn til belysningen på de lange gangarealer. Psykiatrien har oplyst at gangarealerne på tre afsnit er blevet malet hvide (i 2008), og at lyset er blevet forbedret lidt. Gangarealerne fremstår derfor betydelig mere lyse og venlige. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at Psykiatrisk Center Gentofte ud fra hensyn til økonomiske ressourcer og planerne om flytning af centret har valgt at forbedre belysningen på de gangarealer hvor der var størst behov for det. Jeg beder om at få oplyst om centret har planer om at forbedre belysningen på gangarealerne på de øvrige afsnit. Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft I min opfølgningsrapport noterede jeg mig at det fremgik af centrets instruks om Patienters ret til miljøskift og til at komme i frisk luft dagligt at samtlige patienter som er indlagt på lukket afsnit, og samtlige patienter som er indlagt på åbent afsnit og som ikke selv er mobile, dagligt skal tilbydes enten ledsaget eller uledsaget adgang til frisk luft. Jeg noterede mig også at patienternes adgang til frisk luft skal dokumenteres i journalen. Jeg bad Psykiatrisk Center Gentofte oplyse om instruksen var blevet endelig godkendt med det indhold som jeg havde modtaget, og om instruksen var blevet implementeret. Psykiatrien har oplyst at instruksen er godkendt i det lokale kvalitetsråd den 20. september 2007 og er blevet implementeret i centret. Det er dog ved at blive afklaret om der skal foretages en yderligere sikring af haven så også retslige patienter hvor politiet anser absentering som meget risikofyldt, kan opholde sig i den lukkede have. Jeg har modtaget en kopi af centrets instruks om Terrænfrihed og udgangsbestemmelser som er godkendt af det lokale kvalitetsråd den 20. september Jeg har forstået det oplyste sådan at denne instruks har erstattet den tidligere fremsendte instruks om Patienters ret til miljøskift og til at komme i frisk luft dagligt. Det fremgår ikke længere udtrykkeligt af instruksen at den skal sikre at alle patienter dagligt tilbydes adgang til frisk luft, men jeg går ud fra at Psykiatrisk Center Gentofte fortsat bestræber sig på at opfylde denne målsætning. Jeg beder om underretning om resultatet af overvejelserne om en yderligere sikring af den lukkede have.

4 4/10 Jeg kan til orientering oplyse at jeg under min inspektion af Psykiatrisk Afdeling på Hvidovre Hospital den 8. december 2004 blev opmærksom på at afdelingen ind imellem havde problemer med at leve op til forpligtelsen om at give adgang til frisk luft til patienter der var surrogatanbragte. Jeg udtalte i den forbindelse følgende (jf. pkt. 5.3 i min opfølgningsrapport af 7. februar 2006 som kan ses på ombudsmandens hjemmeside Efter (forarbejderne til) psykiatrilovens 2 skal alle patienter have mulighed for at komme ud i frisk luft hver dag. Udendørsområderne til de lukkede afsnit må derfor efter min opfattelse indrettes således at dette krav kan opfyldes, og så det ikke er nødvendigt at flytte patienter til andre afdelinger for at kunne opfylde kravet. Hvis det undtagelsesvist ikke anses for sikkerhedsmæssig forsvarligt at give adgang til haven, bør der dog efter min opfattelse ske overførsel til en anden afdeling hvor det er muligt at tilbyde ophold udendørs - medmindre patienten i det konkrete tilfælde foretrækker at blive på afdelingen uden ophold udendørs. Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv. I opfølgningsrapporten skrev jeg at jeg forstod Psykiatriens oplysninger således at det kun er på de tre åbne afsnit at man tilstræber at der ved hver lægesamtale fastsættes en ny dato for næste samtale, så patienten ved hvornår den næste lægesamtale skal finde sted. Jeg bad centret oplyse om det er korrekt forstået og i givet fald oplyse hvorfor dette ikke også tilstræbes på de to lukkede afsnit. Der er ikke i Psykiatriens udtalelse af 14. august 2008 svaret på mine spørgsmål. Jeg beder derfor på ny om at modtage de nævnte oplysninger. Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering I min endelige rapport bad jeg centerledelsen om at oplyse om ledelsen havde overvejet at indarbejde bemærkninger/retningslinjer for opredning af bæltesenge (opredning kun med bælte og med overdækning) i centrets instruks om tvangsfiksering og fastholdelse. Region Hovedstadens Psykiatri oplyste at det af centrets instruks om tvangsfiksering fremgår at en bælteseng er opredt med bælte, og at remme ilægges ved behov. Centret har derfor ikke ændret instruksen, men ved næste revision af instruksen medio 2007 vil centret præcisere punktet. Det er centerledelsens holdning at bæltesengen altid kun skal opredes med et mavebælte som skjules med et lagen. Psykiatrien har endvidere oplyst at der nu på sengen ligger et foto af en korrekt opredt bælteseng.

5 5/10 Jeg noterede mig det oplyste og bad om at få tilsendt en kopi af den reviderede instruks om tvangsfiksering og fastholdelse. Jeg har fra Psykiatrien modtaget en kopi af Instruks for tvangsfiksering og fastholdelse (planlagt og akut) som er gældende fra 8. februar Det er ikke i denne reviderede instruks blevet præciseret at en bælteseng kun skal opredes med mavebælte og være tildækket indtil den tages i brug. Da jeg går ud fra at der stadig ligger et foto af en korrekt opredt bælteseng på centrets mobile bæltesenge, og da det som centerledelsen også har gjort opmærksom på fremgår af instruksen at hånd- og/eller fodremme først placeres på sengen når der er behov for det i forbindelse med en konkret tvangsfiksering, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad punkt 5.16 Aktindsigt I forbindelse med min opfølgningsrapport oplyste Psykiatrien at det jævnligt forekommer at meget syge patienter på lukket afsnit i henhold til sundhedslovens 37, stk. 2, først får gennemgået journal eller udleveret journalkopi når bedring i deres tilstand er indtrådt. Effektueringen af en bevilget aktindsigt kan i sådanne situationer udsættes i for eksempel en uge. Som jeg forstod centrets oplysninger, indebar den beskrevne praksis at effektueringen af en afgørelse om at give aktindsigt udsættes på ubestemt tid idet effektueringen afventer en bedring i patientens helbredstilstand. Jeg redegjorde for retsgrundlaget (sundhedslovens 37, stk. 2) og orienterede om en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. På den baggrund bad jeg Psykiatrisk Center Gentofte om at oplyse hvilke overvejelser det anførte gav centret anledning til. Psykiatrien har oplyst følgende: Det er korrekt forstået, at effektueringen af bevilliget aktindsigt i visse situationer udsættes, fordi begæring af aktindsigt er fremsat af en meget syg patient på et af de lukkede afsnit. Vi må imidlertid indledningsvis korrigere det indtryk, at en sådan udsættelse sker jævnligt. Den sker faktisk kun meget sjældent, dvs. i størrelsesordenen et par gange om året. Psykiatrisk Center Gentoftes praksis involverer, at patienterne i disse sjældne tilfælde får et umiddelbart ja til begæringen, men at effektueringen afventer bedring i tilstanden. Denne optræder typisk inden for nogle dage, og i hvert fald inden patienten flyttes eller udskrives fra lukket afsnit. Denne praksis er begrundet i en an-

6 6/10 tagelse om, at det bedrer behandlingsalliancen med patienten, at man ikke afviser dem og giver dem afslag på anmodningen, men derimod viser sig imødekommende og støtter anmodningen i udgangspunktet. Skulle man følge de i opfølgningsrapporten citerede lovtekster, sundhedslovens 37 stk. 2, ville det være mere korrekt at give et umiddelbart afslag, som patienten så kunne klage over. Efterfølgende kunne man så opfordre patienten til, når tilstanden var bedret, på ny at ansøge om aktindsigt. En sådan procedure ville, om end sjældent forekommende, have 2 ulemper: I. Patienten kunne føle sig unødigt afvist. 2. Patienten var ikke sikret, på et senere tidspunkt, at få aktindsigt. Som det fremgår af den refererede patientklagenævnsafgørelse i opfølgningsrapporten, vil en gennemførelse af aktindsigt ikke pr. automatik foregå efter et afslag. Samlet set vurderer Psykiatrisk Center Gentofte således, at denne måde at forvalte aktindsigtsbegæring hos disse få meget dårlige patienter sikrer, at aktindsigten reelt gennemføres, og dette på et tidspunkt hvor patienten er i stand til at profitere af at læse journalen i stedet for det modsatte. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på Psykiatriens oplysning om at udsættelse af effektueringen af en bevilget aktindsigt kun sker meget sjældent (ca. et par gange om året). I disse (meget sjældne) tilfælde går jeg ud fra at betingelserne for at begrænse aktindsigt efter sundhedslovens 37, stk. 2, er opfyldt, og at centret har en klar forventning om en forbedring af patientens tilstand inden for kort tid, så den bevilgede aktindsigt herefter kan effektueres. Hvis centret derimod ikke har en klar forventning om at patientens tilstand vil blive forbedret inden for kort tid f.eks. fordi centret har et godt kendskab til patienten ud fra tidligere sygdomsforløb er det min opfattelse at centret som udgangspunkt bør give patienten et formelt afslag på aktindsigt således at patienten har mulighed for at udnytte sin adgang til at klage over afslaget. Afslaget kan eventuelt begrænses til kun at være midlertidigt, jf. punkt 8 i Sundhedsministeriets vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. Kun i de tilfælde hvor der er grund til at antage at det vil være til alvorlig skade for patienten at få kendskab til at oplysninger tilbageholdes, kan en sundhedsperson undlade at give patienten oplysning om tilbageholdelsen, jf. ligeledes punkt 8 i den nævnte vejledning. Ad punkt 5.17 Pårørendekontakt I opfølgningsrapporten lagde jeg til grund at Psykiatrisk Center Gentofte anser et mundtligt samtykke fra patienten for tilstrækkeligt til at inddrage de pårørende i centrets arbejde med patienten og til at videregive oplysninger om patientens tilstand til de pårørende. Jeg redegjorde derfor for sundhedslovens regler om samtykke til vi-

7 7/10 deregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål end behandling. Det fremgår af disse regler at et samtykke som udgangspunkt skal være skriftligt. Jeg skrev følgende: Ifølge sundhedslovens 43, stk. 1, kan sundhedspersoner til andre formål end behandling med patientens samtykke videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer mfl. Bestemmelsen omhandler videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål end behandling, dvs. videregivelse til alle andre personer, myndigheder mfl. end de sundhedspersoner der er direkte involveret i undersøgelse, behandling og pleje af patienten. Bestemmelsen omfatter således videregivelse af helbredsoplysninger mv. til en patients pårørende. Det fremgår af sundhedslovens 44, stk. 1, at patientens samtykke efter 43, stk. 1, som udgangspunkt skal være skriftligt, og at det skal indføres i patientjournalen. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler for det. Sundhedslovens 44, stk. 3, indeholder en bemyndigelsesbestemmelse hvorefter ministeren for sundhed og velfærd kan fastsætte nærmere regler om det nævnte samtykke. Sundhedsstyrelsen har efter bemyndigelse fra sundhedsministeren udstedt bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 og vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. I den nævnte vejledning er der under punkt eksempler på hvornår sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler for at fravige kravet om et skriftligt samtykke. Det oplyses at det f.eks. kan være tilfældet hvis videregivelse af oplysningerne om patienten skal ske meget hurtigt, eller hvis patienten har svært ved at skrive. Herefter bad jeg Psykiatrisk Center Gentofte om at oplyse hvilke overvejelser de nævnte regler gav centret anledning til. Psykiatrien har oplyst at Psykiatrisk Center Gentofte arbejder ud fra en klinisk vejledning Inddragelse og samarbejde med pårørende. Samarbejde med pårørende anses som en meget væsentlig del af behandlingsarbejdet, og centret har derfor et punkt i behandlingsplanen om pårørendesamarbejde. Centret er meget opmærksom på at få indhentet samtykke til at kunne samarbejde, og det er i de fleste behandlingsforløb ukompliceret. Jeg har modtaget en kopi af centrets kliniske vejledning Inddragelse og samarbejde med pårørende. Heraf fremgår bl.a. følgende:

8 8/10 Tavshedspligt: Kontakt til de pårørende er underlagt reglerne om tavshedspligt. Det fremgår af sundhedslovens 40 at videregivelse af helbredsoplysninger kun kan ske med patientens samtykke. Personalet skal, så vidt patientens tilstand tillader det, oplyse patienten om betydningen af at inddrage pårørende og aktivt forsøge at indhente patientens tilladelse til at samarbejde med de pårørende. Patientens pårørendenetværk skal, når der foreligger accept fra patienten, informeres og medinddrages ved alle væsentlige ændringer og beslutninger, der angår patienten. Centrets kliniske vejledning indeholder ingen retningslinjer for i hvilken form patientens samtykke skal foreligge, når der er tale om videregivelse af helbredsoplysninger mv. til pårørende. Der er kun den generelle oplysning om at kontakt med de pårørende er underlagt reglerne om tavshedspligt. Ud fra de oplysninger jeg har modtaget fra Region Hovedstadens Psykiatri, må jeg lægge til grund at Psykiatrisk Center Gentofte som hovedregel kun indhenter et mundtligt samtykke fra patienterne ved videregivelse af helbredsoplysninger mv. til de pårørende i forbindelse med deres inddragelse i behandlingen af patienterne. Det er ikke i overensstemmelse med sundhedslovens 44, stk. 1, hvorefter et samtykke som udgangspunkt skal være skriftligt. Jeg henstiller derfor at Psykiatrisk Center Gentofte ændrer praksis således at patientens samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv. til de pårørende fremover som udgangspunkt indhentes skriftligt. Jeg beder om underretning om hvilke initiativer min henstilling giver anledning til. Jeg gør i øvrigt opmærksom på at henvisningen i den kliniske vejledning til sundhedslovens regel om at videregivelse af helbredsoplysninger kun kan ske med patientens samtykke, bør være en henvisning til sundhedslovens 43 i stedet for til 40. Ad punkt 5.18 Besøg, visitation og adgang til telefonering mv. Region Hovedstadens Psykiatri oplyste at centerledelsen efter inspektionen har modtaget kopi af Sct. Hans Hospitals husordener. Centret havde i forvejen et samarbejde med Sct. Hans Hospital, og centret har gjort sig mange overvejelser om hvor fyldestgørende og omfattende husordener/retningslinjer skal beskrives. Centrets husordener revideres løbende, og ved næste større revision medio 2007 ville centerledelsen igen

9 9/10 overveje om konsekvenserne af overtrædelser af retningslinjer samt hvem der har kompetence til at træffe afgørelserne, skal beskrives. Jeg bad om underretning om resultatet af centrets overvejelser. Psykiatrien har oplyst at Psykiatrisk Center Gentofte på alle afsnit har husordener som løbende er blevet revideret. Husordenerne vil igen i efteråret 2008 blive gennemgribende redigeret da kvalitetsrådet i Region Hovedstadens Psykiatri er ved at udarbejde en fælles skabelon for husordener. I den nye skabelon indgår også det arbejde der er lavet på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at få tilsendt en kopi af Psykiatriens fælles skabelon for husordener når den foreligger i endelig form. Ad punkt 5.22 Patientindflydelse I min opfølgningsrapport skrev jeg at jeg havde forstået oplysninger fra Psykiatrien således at det kun var på nogle af centrets afsnit at der blev holdt formaliserede patientmøder med varsling af mødedato, dagsorden og mødereferat som sendes til centerledelsen. Jeg bad centret oplyse om det var korrekt forstået og i givet fald baggrunden for denne forskel mellem afsnittene. Psykiatrien har oplyst at det er meget få afsnit på Psykiatrisk Center Gentofte der holder formelle patientmøder med indkaldelser og dagsordner. Alle centrets afsnit holder patientmøder dagligt som en del af afsnittets struktur, og på disse møder drøftes bl.a. dagens program, og der er mulighed for at tage særlige forhold op. Psykiatrien har desuden oplyst at indlæggelsestiden på sengeafsnittene i dag er så kort for hovedparten af patienterne at det efter centerledelsens opfattelse ikke er meningsfyldt at holde f.eks. kvartalsvise møder på alle afsnit. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Jeg bad Psykiatrisk Center Gentofte om at oplyse om centret fortsat anvender de gamle papirskemaer og den oplyste fremgangsmåde ved indberetning til Sundhedsstyrelsen. I givet fald bad jeg om også at få oplyst hvad centret gør for at sikre en korrekt og fyldestgørende registrering og indberetning til Sundhedsstyrelsen.

10 10/10 Psykiatrien har oplyst at der i forbindelse med opdatering af de elektroniske skemaer til Sundhedsstyrelsen er udarbejdet nye papirskemaer som har tilsvarende rubrikker til udfyldelse som Sundhedsstyrelsens skemaer. Psykiatrien har sendt mig kopi af de opdaterede (papir)skemaer. Jeg har noteret mig det oplyste. Opfølgning Jeg har enkelte steder bedt Psykiatrisk Center Gentofte og Region Hovedstadens Psykiatri om nærmere oplysninger om nogle spørgsmål, og jeg afventer underretning om andre forhold. Jeg beder om at centrets oplysninger mv. sendes til mig gennem Region Hovedstadens Psykiatri for at Psykiatrien kan få lejlighed til at kommentere det som centret anfører. Underretning Denne rapport sendes til Psykiatrisk Center Gentofte, Region Hovedstadens Psykiatri, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 og centrets patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

1/28. Indholdsfortegnelse

1/28. Indholdsfortegnelse 1/28 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 3.4 Afsnit 1510 lukket afsnit... 4 Ad punkt 3.5 Afsnit 3212 lukket afsnit/akut modtageafsnit... 4 Ad punkt 3.6 Afsnit 3222 åbent afsnit... 5

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009

Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 Inspektion af Distriktspsykiatrisk Center Rigshospitalet (nu Distriktspsykiatrisk Center Indre By og Østerbro) den 17. marts 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00052-4/MV 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

1/26. Indholdsfortegnelse

1/26. Indholdsfortegnelse 1/26 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2 Afsnit R1... 2 Ad punkt 3.3 Afsnit R2... 3 Ad punkt 3.4 Afsnit R4... 3 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 4 Ad punkt 5.6 Medicin... 5 Ad punkt 5.9 Vejledning efter

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-4191-424 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011

Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 Inspektion af Lokalpsykiatri Svendborg den 14. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00380-22/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 3. Behandling mv.... 3 Ad 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 7 Ad 5. Pårørendekontakt,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere