Passat 96- Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passat 96- Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele"

Transkript

1 Passat 96- Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele

2 Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren og køberen indgåede aftaler og anses for vedtaget med sælgerens fremsendelse af ordrebekræftelse til køberen. 2. LEVERINGSAFTALE Bindende aftale mellem sælgeren og køberen foreligger først, når køberen har modtaget ordrebekræftelse, eller såfremt sælgerens levering i henhold til aftalen finder sted. Vil køberen påberåbe sig uoverensstemmelse mellem ordre og ordrebekræftelsen, må denne fremsætte sine indsigelser skriftligt og straks. Sælgeren er ikke forpligtet til at foretage leverancer af dele og/eller ydelser ud over det i ordrebekræftelsen fastsatte, med mindre der indgås særskilt aftale herom mellem parterne. 3. LEVERINGSTIDEN Leveringstiden er ansat efter sælgers bedste skøn, men er uden forbindende. Forsinkelser fra sælgers side berettiger ikke køber til annullering af ordren eller til erstatning, medmindre leveringen forsinkes i mere end 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, idet levering foretaget indenfor denne frist i enhver henseende betragtes som rettidig levering. Leveringen kan stilles i bero, så længe køber misligholder nogen forpligtelse overfor sælger, uanset om misligholdelsen vedrører den pågældende eller tidligere leveringer. Såfremt der, uanset af hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til købers betalingsevne til betalingstiden, er sælger berettiget til at nægte levering, indtil køberen har stillet en af sælger fastsat passende sikkerhed for betaling. Såfremt levering forsinkes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til aftalt betalingstid, ligesom køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring. Sælger er berettiget til at foretage delleverancer, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Levering i henhold til aftalen sker AB FABRIK (EX WORKS), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder efter leveringstidspunktet, med mindre andet er aftalt. Køber drager selv omsorg for forsikring af varen efter levering, med mindre andet er aftalt. Såfremt sælger påtager sig levering på anden måde end ovenfor anført, skal den tilbudte pris forhøjes med sælgers fragtomkostninger samt eventuelle udgifter til forsikringer leveringen vedrørende. Sælger påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af sælgers forpligtelser i henhold til afgivne tilbud eller accepterede ordrer som følge af force majeure, så som krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, nedlagt eksport- importforbud eller nogen årsag iøvrigt, der ligger udenfor sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering ændres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at vedvare længere end 2 måneder, skal køber dog være berettiget til at annullere afgivne ordrer og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse. Det påhviler sælger, såfremt sælger måtte anse at påberåbe sig nogen af de ovennævnte leveringshindringer, ufortøvet at underrette køber om hindringens opståen og det antagelige tidspunkt for hindringens ophør. 4. ANSVAR FOR MANGLER Såfremt der konstateres mangler ved det leverede i henseende til konstruktion, fremstilling eller materialer forpligter sælgeren sig og er sælgeren berettiget til at afhjælpe disse, såfremt manglerne kan lægges sælger til last. Køber skal dog, straks denne konstaterer manglen, skriftligt reklamere herover samt stille leverancen til sælgers disposition med henblik på udbedring af den konstaterede mangel. Er manglen af en sådan karakter, at reparationen ikke kan udføres på monteringsstedet, skal køberen returnere de mangelfulde dele til sælger med henblik på reparation/udskiftning af delene. Transport af mangelfulde dele mellem sælger og køber sker for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som udskiftes, forbliver sælgers ejendom. Såfremt sælger ikke efterkommer købers anmodning om udbedring indenfor rimelig tid, mister sælger retten til at foretage afhjælpning af manglen. Køberen er herefter berettiget til at lade manglen afhjælpe og/eller kræve erstatning hos sælgeren samt eventuelt hæve aftalen i overensstemmelse med Købelovens regler herom. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køberen, eller mangler ved en af køberen forlangt konstruktion.

3 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse af produktet. Ansvaret omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra købers side eller konstruktionsændringer foretaget af køber uden sælgers samtykke eller fejl ved en af køberen udført reparation eller lignende. Efter at risikoen for leverancen er gået over på køberen, har sælger intet ansvar for mangler udover det i nærværende punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte forårsage, som f.eks. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabte avancer eller enhver anden form for indirekte tab, som tænkes kan. Sælgers ansvar gælder kun for mangler, som viser sig indenfor et år fra den dag, leverancen anmeldes at være klar til levering. Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes mangelsperioden tilsvarende. 5. BETALING Faktura betales kontant ved leveringen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen og enhver anden ydelse, herunder renter og eventuelle omkostninger, er fuldt erlagt. Det følger heraf, at sælger er berettiget til i misligholdelsestilfælde at tage det solgte tilbage i henhold til Lov om køb på kredit og/eller kræve erstatning for det lidte tab. Vi leverer altid varerne, hvor vi forbeholder os ejendomsretten, også i tilfælde hvor dette ikke er klart tilkendegjort. De er meget velkommen til at rette henvendelse til os for yderligere information om disse betingelser. Erlægger køberen ikke betalingen i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente svarende til den til enhver tid af sælger fastsatte morarente, p.t. 2% pr. måned. Betaling kan ske med dankort. 6. BESKRIVELSE OG TEGNINGER M.V. De i sælgers salgsmateriale anførte illustrationer, angivelse af kapaciteter, mål, dimensioner, priser og tekniske data er omtrentlige og kun bindende, såfremt aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Sælger forbeholder sig ret til ændringer i udførelse m.v. uden forudgående varsel. 7. RETURNERING Leverede varer tages ikke retur, medmindre særskilt aftale herom er truffet skriftlig. Vi gør opmærksom på, at der er 14 dages retur/fortrydelsesret. 8. TVISTIGHEDER Tvistigheder af enhver art afgøres ved sælgers hjemting, der er retten i Viborg, Danmark, eller, i tilfælde af, at tvisten er undergivet landsretsbehandling, Vestre Landsret. Køber er således også forpligtet til at lade sig sagsøge ved sælgers hjemting. Tvistigheder af enhver art skal afgøres på grundlag af dansk ret. 9. PRODUKTÆNDRINGER Sælger forbeholder sig ret til stedse at foretage løbende produkt- og konstruktionsændringer i forhold til udleveret tegningsmateriale m.v., såfremt det solgte produkt opfylder de aftalte normer m.v., således at forekommende ændringer ikke medfører nogen forandret funktionsdygtighed eller anden ulempe for køber. 10. KØBERS YDELSER Når andet ikke skriftligt er aftalt omfatter leverancen udelukkende det af sælgers virksomhed udviklede produkt. Sælger har således intet at gøre med produktets montering, såfremt der ikke er truffet nærmere aftale herom. Der tages forbehold for prisfejl samt udsolgte varer.

4 Karrosseridele B B D 3B J Passat (110 kw) /97-08/00 Passat (74-92 kw) /96-08/00 Frontpanel, øverste del, 1 ventilator B M Passat a/c (incl. D) 10/96-08/00 Frontplade, øverste del Frontplade, øverste del B K 3B N 3B E 3B H B F 3B F/L 3B L Passat (not a/c) /96-08/00 Passat (not a/c and trailer) 1.8T 10/96-08/00 Passat (not a/c and trailer) 1.9TDI (66 kw) 10/96-08/00 Frontplade, øverste del Vange under køler Vange under køler D F D Audi A (incl. D) 10/94-9/01 Audi A (incl. D) 10/94-09/01 Passat (incl. D) 10/96-08/00 Passat (incl. D) 10/96-8/00 Audi A /94-02/99 Audi A /94-2/99 Passat /96-10/

5 Karrosseridele Afdækning til kofanger, højre Afdækning til kofanger, venstre Dækliste, kofanger, for, højre Dækliste, kofanger, for, venstre Gitter til forkofanger, højre Gitter til forkofanger, venstre Kølergrill, sort/krom Nummerpladeholder, plast B B41 3B L B L 3B LB B B B B B B B B B B B B BD BD853651LBS B Passat w/fog lamp (incl. D) 10/00- Passat w/fog lamp (incl. D) 10/00- Passat (incl. D) 10/96-09/00 Passat (incl. D) 10/96-09/00 Passat (incl. D) 10/96-09/00 Passat (incl. D) 10/96-09/00 Passat 6 cyl. Highline 2.5TDI /00-08/00 Passat 6 cyl. Highline /97-08/00 Passat (incl. D) 10/96-08/00 2

6 Motordele B Passat /96-10/98 Aktivkulbeholder Ånderør til topstykke Benzinfilter J J A 1H A SE A 1H H A F Audi D TD TDI 08/89-07/95 Audi A4 ( AHU - 66 kw) 1.9TDI 08/96-06/98 Audi A4 (55 kw) 1.9TDI 07/96-09/98 Audi A4 (AFN - 81 kw) 1.9TDI 02/96-06/98 Audi A4 (AHH - 66 kw) 1.9TDI 04/97-11/97 Audi A6 1.9TDI 07/94-09/98 Golf/Vento 1.9SDI TD TDI 11/91-09/97 Passat 1.9D TD 05/89-09/93 Passat (66 kw) 1.9TDI 10/93-01/98 Passat (81 kw) 1.9TDI 03/96-09/98 Polo Classic 1.9SDI TDI 12/95-08/99 Polo Classic (1F - 55 kw) /94-08/99 Polo Classic (66-85 kw) /96-08/99 Seat Ibiza/Cordoba 1.9SDI TD TDI 02/93-06/99 Seat Toledo 1.9SDI TD TDI 05/91-09/98 Sharan (AHU - 66 kw) 1.9TDI 09/95-01/98 Sharan/Seat Alhambra (AFN - 81 kw) 1.9TDI 12/96-09/98 Audi A /97- Golf/Jetta /87-07/92 Golf/Jetta (118 kw) /89-07/91 Golf/Jetta (66-82 kw) /87-10/91 Golf/Vento /91-09/97 Passat /88-09/96 Polo/Derby /86-07/94 Seat Toledo /91-09/98 Sharan/Seat Alhambra /95- VW T /79-07/92 VW T /90- Audi A /94- Audi A /97- Golf/Jetta 1.3 2/87-7/92 Golf/Jetta (118 kw) /89-7/91 Golf/Jetta (66-82 kw) 1.8 1/87-10/91 Golf/Vento /91-9/97 LT /88-12/95 Passat /96- Passat /88-9/96 Polo/Derby /86-7/94 Seat Toledo /91-9/98 Sharan/Seat Alhambra /95- VW T /79-7/92 VW T /90- Audi A /03- Audi A /96-07/97 Audi A /97-09/01 Audi A /00- Audi A /01- Audi A /97-04/01 Audi A /01- Audi A /04- Audi A /99-09/02 Audi A /03- Passat /97- Skoda Superb /01- Bolt for plejlstang 3

7 Motordele Bolt for topstykke, M10x1,5x115 mm Bolt til topstykke, M12x1,75x A103384C A AN A Audi A /96- Audi A4 (not ADP) /96-09/01 Golf/Bora /98- New Beetle /98- Polo Classic /99-09/01 Seat Ibiza/Cordoba /00- Sharan/Seat Alhambra /00- Skoda Octavia /97- Skoda Octavia /99- Skoda Octavia (AGN AGV) /97-01/98 Audi A /96- Audi A4 (not ADP) /96-9/01 Golf/Bora /97- Golf/Bora 2.0 8/98- New Beetle /98- Passat /00- Passat (not ADP) /96- Polo Classic /99-9/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.6 1/00- Seat Toledo/Leon /98- Sharan/Seat Alhambra 2.0 4/00- Skoda Octavia 1.6 2/97- Skoda Octavia 2.0 5/99- Skoda Octavia (AGN) 1.8 9/97-1/98 Skoda Octavia (AGV) 1.8 9/97-1/98 Audi A4 1.9D 01/95-09/01 Audi A6 1.9D 07/94-04/01 Golf/Jetta/Vento/Bora D 04/81- LT 2.4D 01/81-11/82 LT (not AVR) 2.5D 05/96- Lupo/Seat Arosa 1.7D 08/97- Passat/Santana/Audi D 04/81-08/00 Polo D 08/86- Polo Classic 1.9D 11/95-09/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.9D 02/93- Seat Toledo/Leon 1.9D 05/91- Sharan/Seat Alhambra 1.9D 09/95-02/00 Skoda Fabia 1.9D 02/00- VW T D 01/81-07/92 VW T (incl. D) 09/90- Audi D 04/81-07/94 Audi A3 (not ATD/AXR) 1.9D 09/96-06/01 Audi D 4/81-7/94 Audi A3 (not ATD/AXR) 1.9D 9/96-6/01 Audi A4 1.9D 1/95-9/01 Audi A6 1.9D 7/94-4/01 Golf/Jetta/Vento/Bora D 4/81- LT /79-11/82 LT 2.4 (incl. D) 12/82-12/95 LT 2.4D 1/81-11/82 LT (not AVR) 2.5D 5/96- Lupo/Seat Arosa 1.7D 8/97- New Beetle 1.9D 11/98- Passat/Santana/Audi D 4/81-8/00 Polo D 8/86- Polo Classic 1.9D 11/95-9/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.9D 2/93- Seat Toledo/Leon 1.9D 5/91- Sharan/Seat Alhambra 1.9D 9/95-2/00 Skoda Fabia 1.9D 2/00- Skoda Octavia 1.9D 10/96- VW T D 1/81-7/92 VW T (incl. D) 9/90- Golf/Passat/Audi /80-10/93 Golf/Passat/Audi /80-10/93 Bøsning til mellemaksel, Ø 45mm 4

8 Motordele A D C E F Audi A4 2.5TDI 11/97- Audi A6 2.5TDI 4/97- Audi A8 2.5TDI 6/97-9/02 Passat 2.5TDI 8/98- Brændstoffilter, diesel J OE 1J AOE 1J AOE 2D OE 5225 Audi A3 1.9TDI 09/96- Audi A4 (not AJM) 1.9TDI 03/00- Audi A6 1.9TDI 05/00-01/05 Golf/Bora 1.9SDI TDI 10/97- LT (not BCQ) SDI TDI 05/96- New Beetle 1.9TDI 11/98- Passat 1.9TDI 03/00-08/00 Passat 1.9TDI 03/02- Seat Toledo/Leon 1.9SDI TDI 10/98- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 10/96- Brændstoffilter, diesel A A B A B Audi D 8/90-7/95 Audi A4 1.9D 1/95- Audi A6 1.9D 7/94-12/97 Passat 1.9D 10/96- Brændstoffilter, diesel D Audi A4 (AJM) 1.9TDI 1/00-9/01 Audi A6 (AJM) 1.9TDI 1/98-4/01 Passat (74-96 kw) 1.9TDI 10/00-2/02 Passat (85 kw) 1.9TDI 1/99-9/00 Brændstoffilter, diesel 5

9 Motordele B103601AQ 06B103601N 06B103603N Audi A /99-09/01 Audi A4 (AJM) 1.9TDI 01/00-09/01 Audi A4 (AWX/AVF/AVB) 1.9TDI 12/00- Audi A6 (AJM) 1.9TDI 01/98-04/01 Audi A6 (AWX/AVF) 1.9TDI 06/01- Passat (AHL/ARM/ANA) /99- Passat (AJM/ATJ) 1.9TDI 05/99-09/00 Passat (AVB/AVF/AWX) 1.9TDI 10/00- Bundkar, alu Dæksel B A A/B B B B Audi TDI 07/93-07/95 Audi /93-07/95 Audi A3 aut (incl. D) 09/96-06/03 Audi A4 aut /94- Audi A4 aut /94-09/01 Audi A4 aut. (not AHH) 1.9TDI 01/95-09/01 Audi A6 aut /94-04/01 Audi A6 aut. 1.9TDI 06/94-04/01 Golf (incl. D) 10/97- Golf/Bora (incl. TDI) 10/97-09/03 Golf/Jetta (incl. D TD) 02/74-10/91 Golf/Vento (incl. D) 11/91-09/97 Golf/Vento (incl. D) 11/91-9/97 New Beetle aut (incl. TDI) 01/98- Passat /96- Passat (incl. D) 10/96- Passat /88-09/96 Passat 1.9TDI 10/96- Passat aut (incl. D) 04/88-09/96 Polo Classic /96-09/01 Polo Classic D 12/95- Polo Classic D 12/95-09/01 Polo Classic (55 kw) /95-9/97 Polo Classic (55 kw) /95-09/01 Polo Classic (66-74 kw) /95- Seat Ibiza/Cordoba /93- Seat Ibiza/Cordoba 1.9D TD 02/93- Seat Toledo 1.9D TD 05/91-07/97 Seat Toledo (not AFT) /91-09/98 Seat Toledo/Leon aut /98- Seat Toledo/Leon aut /98- Skoda Octavia /96- VW T (incl. D) 03/94-12/95 VW T4 (not aut.) TD TDI 01/96-06/03 Audi A T 11/94-10/00 Audi A /94-10/97 Audi A T 11/97-9/00 Passat T 10/96-8/00 Audi A /94-10/97 Audi A T 11/97-09/00 Passat T 10/96-08/00 Dæksel til tandrem, øverst A Audi D 8/90- Audi A4 1.9D 11/94- Audi A6 1.9D 6/94- Golf/Vento 1.9d 11/91-9/97 Lupo/Seat Arosa 1.7D 2/97- Passat 1.9D 8/90- Polo D 10/94- Sharan/Seat Alhambra 1.9D 9/95- VW T4 1.9D 1/91-4/97 Dæksel til vakuumpumpe 6

10 Motordele Dæksel, ekspansionsbeholder B D E 8D0415E Audi A (incl. D) 05/03- Audi A (incl. D) 11/04- Audi TT /02- Caddy (incl. D) 02/04- Crafter 2.5TDI 04/06- Eos (incl. D) 05/06- Fox (incl. D) 04/05- Golf (incl. D) 10/03- Golf Plus (incl. D) 01/05- Jetta (incl. D) 08/05- LT (incl. D) 05/96-07/06 New Beetle (incl. D) 01/98- Passat (incl. D) 10/00- Polo (incl. D) 04/05- Polo Lim (incl. D) 08/04- Seat Altea (incl. D) 03/04- Seat Ibiza/Cordoba (incl. D) 09/01- Seat Ibiza/Cordoba (AQX 1.8T 12/99-02/02 AYP) Seat Toledo/Leon (incl. D) 10/98- Skoda Fabia (incl. D) 08/99- Skoda Octavia (incl. D) 10/96- Skoda Octavia II (incl. D) 02/04- Skoda Roomster (incl. D) 03/06- Skoda Superb (incl. D) 12/01- Touran (incl. D) 02/03- VW T (incl. D) 04/03- Audi A4 5/6 speed (92 kw) /94- Audi A4 5/6 speed ( /00- kw) Audi A (incl. TDI) 9/97- Audi A6 4/5 speed aut (incl. TDI) 5/97- Audi A6 4/5 speed aut (incl. TDI) 9/97- Audi A6 5/6 speed (incl. TDI) 4/97- Passat 4/5 speed aut (incl. TDI) 10/96- Passat 4/5 speed aut. 2.5TDI 8/98- Passat 5/6 speed (incl. D) 10/96- Passat 5/6 speed 2.5TDI 9/99- Audi A4 4/5 speed aut. 1.8T 1/96- Audi A4 4/5 speed aut. 2.5TDI 11/97- Audi A4 5/6 speed /00- Audi A4 5/6 speed 1.9TD TDI 11/94- Audi A4 5/6 speed (incl. TDI) 4/01- Gummiophæng til gearkasse Gummiophæng til gearkasse D D Audi A4 5 speed aut. front /95- Audi A4 5 speed aut. rear 2.5TDI 11/97- Audi A4 5 speed aut. rear /00- Audi A4 5-6 speed man /94- front Audi A4 5-6 speed man /95- front Audi A4 5-6 speed man. 1.8T 11/94- front Audi A4 5-6 speed man (incl. TDI) 11/94- front Audi A4 5-6 speed man /00- rear Audi A4 5-6 speed man (incl. TDI) 12/00- rear Audi A4 5-6 speed man. 1.9TDI 04/01- rear (74 kw) Audi A4 5-6 speed man (incl. TDI) 12/00- rear ( kw) Audi A6 5 speed aut. front (incl. TDI) 04/97-09/97 Audi A6 5 speed aut. rear (incl. TDI) 04/97- Audi A6 5-6 speed man (incl. TDI) 10/97- rear Passat 5 speed aut. front /01- Passat 5 speed aut. front /97- Passat 5 speed aut. rear 2.5TDI 08/98- Passat 5-6 speed man /96- front Passat 5-6 speed man (incl. TDI) 10/96- front Passat 5-6 speed man. rear /00- Passat 5-6 speed man. rear 2.5TDI 09/99-7

11 Motordele Gummiophæng til gearkasse D C 8D0419C D K 8D E 8D H 8D L 8D0379K Audi A4 4 speed aut (incl. TDI) 11/94- Audi A4 5 speed aut (incl. TDI) 11/94- Audi A4 man /95- Audi A6 man (incl. TDI) 4/97-10/97 Passat 4 speed aut /96-1/97 Passat 5 speed aut. 1.8T 10/96-1/97 Passat 5 speed aut /97-4/99 Passat 5 speed aut /97- Passat man /96-4/99 Passat man /97-2/00 Passat man /97- Audi A4 man /95- Audi A6 man (incl. TDI) 04/97-10/97 Passat 4 speed aut /96-01/97 Passat 5 speed aut. 1.8T 10/96-01/97 Passat 5 speed aut /97-04/99 Passat 5 speed aut /97- Passat man /96-04/99 Passat man /97-02/00 Passat man /97- Audi A /94-09/01 Audi A /97- Audi A /01- Passat /97- Gummiophæng til motor D H 8D0151H Audi A4 (man. gear (incl. D) 11/94- kw) Audi A6 (man. gear /97- kw) Passat (man. gear (incl. D) 10/96- kw) Gummiophæng, gearkasse D M 8D0151M Audi A4 ( 5 speed aut.) 1.9TDI 1/00-06/00 Audi A4 (man. gear) (incl. D) 11/94-12/98 Audi A6 (5 speed aut.) /01- Audi A6 (man. gear) (incl. D) 04/97-03/99 Passat (5 speed aut.) 1.9TDI 11/99- Passat (man. gear) /96- Gummiophæng, gearkasse D R Audi A4 (5 speed aut TDI 01/00-09/01 kw) Audi A4 (5 speed aut.) 1.8T 10/95-09/01 Audi A4 (5 speed aut.) /94-09/01 Audi A4 (5 speed aut.) 2.5TDI 11/97-12/98 Audi A4 (5 speed aut.) /02- Audi A6 (5 speed aut.) 1.8T 04/97-10/99 Audi A6 (5 speed aut.) /97-10/99 Passat (5 speed aut.) 1.8T 10/96- Passat (5 speed aut.) /01- Passat (5 speed aut.) /96- Gummiophæng, gearkasse 8

12 Motordele D J 8D0151J Audi A4 (4 speed aut.) (incl. D) 11/94- Audi A4 (5 speed aut T 1/96- kw) Audi A4 (man. gear) (incl. D) 11/94- Audi A6 (4 speed aut.) 1.8 4/97-4/01 Audi A6 (man gear) (incl. D) 4/97- Passat (4 speed aut.) (incl. D) 10/96- Passat (man. gear) (incl. D) 10/96- Gummiophæng, gearkasse A A Audi A /96-06/01 Audi A /96-07/99 Golf/Bora /97- Golf/Bora /97- New Beetle (not AYD) /98- Passat (not ADP) /96-08/00 Polo Classic (not ATD) /99-08/00 Seat Ibiza/Cordoba /99- Seat Toledo/Leon /98- Sharan/Seat Alhambra /00- Holdefjeder til oliekølerprop Hovedlejesæt, standard Hovedlejesæt, standard Indsugningsventil, 27x6x105,1 mm S/ S/ / / / C C Skoda Octavia /96- VW T /90-07/92 VW T /90- Audi /86-07/94 Audi /86-07/95 Audi A /96- Audi A /94- Audi A /94-10/97 Golf/Bora /97-09/93 Golf/Jetta /86-10/91 Golf/Vento /94-12/95 Golf/Vento /91-09/97 Passat /85-09/96 Passat /96- Polo Classic (not AEE) /95-09/01 Seat Alhambra /96- Seat Ibiza/Cordoba (not /93- AGG) Seat Ibiza/Cordoba(not /94- ABU ALM) Seat Toledo /91-09/98 Seat Toledo (not AGG) /91- Sharan /95-04/02 Audi D TD TDI 08/86-07/95 Audi A2 1.4TDI 06/00- Audi A3 1.9TDI 09/96- Audi A4 1.9TDI 01/95-12/97 Audi A6 1.9D 10/95- Audi A6 1.9TDI 06/94- Golf 1.9TDI 10/03- Golf/Bora (66-81 kw) 1.9TDI 10/97-09/03 Golf/Jetta 1.6D TD 09/80-10/91 Golf/Vento 1.9D 11/91-9/97 Golf/Vento 1.9D TD TDI 11/91-09/97 Lupo 1.4TDI 05/99-05/03 Lupo 1.7SDI 10/98-05/03 New Beetle 1.9TDI 01/98- Passat 1.9TD TDI 10/93-08/00 Passat/Santana/Audi D TD 09/80-10/93 VW T.2 1.6D TD 09/80-07/92 VW T.2 1.7D 08/86-07/92 VW T4 1.9TD 09/90-06/03 Audi A /96- Audi A /94- Audi A /96- Audi A /95- Audi A /97- Audi A /95- Golf/Bora /97- New Beetle /99- Passat /96- Passat /97- Seat Toledo/Leon /98- Sharan/Seat Alhambra /97- Skoda Octavia /96-9

13 Motordele Indsugningsventil, 29,5x6x100,9 mm S S AD B B Golf/Bora /97- Lupo/Seat Arosa 1.4 2/97- Seat Toledo /98- Audi A V 09/00-08/05 Audi A /07- Audi A3 1.6FSI 08/03-09/07 Caddy V 02/04- Caddy (AUA) V 09/00-06/03 Eos 1.6FSI 05/06-01/07 Golf (16V/FSI) 10/03- Golf Plus (16V/FSI) 01/05- Golf/Bora /97-06/06 Golf/Bora 1.6FSI 05/02-06/06 Jetta 1.4FSI 07/06- Jetta 1.6FSI 09/05-04/07 Lupo/Seat Arosa V 02/97- New Beetle V 08/01- Passat 1.6FSI 03/05-01/07 Polo V V 1.4FSI 11/01- Polo V 10/99-09/01 Polo (AJV) V 08/98-12/99 Polo Lim V 04/03-07/06 Seat Ibiza/Cordoba V 01/02- Seat Ibiza/Cordoba V 09/99- Seat Toledo/Leon V 10/98-10/05 Skoda Fabia V V 07/01- Skoda Octavia /00-09/04 Skoda Octavia II V 05/04- Skoda Octavia II 1.6FSI 05/04- Skoda Roomster V V 05/06- Touran FSI 02/03-01/07 Audi A4 1.9 D 1/00- Golf/Bora 1.9 D 5/99- Passat 1.9 D 1/99- Audi A4 1.9 D 01/00- Golf/Bora 1.9 D 05/99- Passat 1.9 D 01/99- Indsugningsventil, 36x7x89,9 mm Indsugningsventil, 36x7x96,9 mm Indsugningsventil, 39,5x7x91,9 mm D D B B Audi A3 1.9D 9/96- Audi A4 (66/81 kw) 1.9D (AFN 1Z) 3/96- Audi A6 (66/81 kw) 1.9D (1Z) 3/96- Golf/Bora/Vento (66/81 kw) 1.9D (1Z) 3/96- New Beetle 1.9D 11/98- Passat (66/81 kw) 1.9D (AFN 1Z) 3/96- Seat Toledo/Leon (66/81 1.9D 10/98- kw) Sharan/Seat Alhambra 1.9D (1Z) 3/96- (66/81 kw Skoda Octavia (66/81 kw) 1.9D 10/96- Audi A3 1.9D 09/96- Audi A4 (66/81 kw) 1.9D (AFN 1Z) 03/96- Audi A6 (66/81 kw) 1.9D (1Z) 03/96- Golf/Bora/Vento (66/81 kw) 1.9D (1Z) 03/96- Passat (66/81 kw) 1.9D (AFN 1Z) 03/96- Sharan/Seat Alhambra (66/81 kw 1.9D (1Z) 03/96- Audi /94-7/95 Audi /94-7/95 Audi A /96- Audi A /94-9/01 Audi A /94-7/97 Audi A /97-7/98 Audi A /94-3/97 Audi A /94-3/97 Golf/Bora /97- Golf/Bora 2.0 8/98- Golf/Vento /94-9/97 Golf/Vento 2.0 9/94-9/97 New Beetle 2.0 1/98- Passat /96-8/00 Passat /94-9/96 Passat /00- Polo Classic /95- Seat Ibiza/Cordoba /95- Seat Toledo/Leon /96- Sharan/Seat Alhambra 2.0 9/95- Skoda Octavia 1.6 2/97- Skoda Octavia 2.0 5/99- VW T /96- Audi /94-07/95 Audi /94-07/95 Audi A /96- Audi A /94-09/01 Audi A /94-07/97 Audi A /97-07/98 Audi A /94-03/97 10

14 Motordele Kæde til oliepumpe Kæde til oliepumpe Kædestrammer Kædestrammer, nederst Kædestrammer, øverst Audi A /94-03/97 Golf/Bora /98- Golf/Vento /94-09/97 Golf/Vento /94-09/97 New Beetle /98- Passat /96-08/00 Passat /94-09/96 Sharan/Seat Alhambra /95- Skoda Octavia /97- Skoda Octavia /99- VW T / A A C C B B Audi A /97- Audi A /97- Passat /97- Skoda Superb /01- Audi A8 2.5TDI 6/97-9/02 Audi A4 2.5TDI 11/97- Audi A6 2.5TDI 4/97- Passat 2.5TDI 8/98- Audi A6 2.5TDI 04/97- Audi A8 2.5TDI 06/97-09/02 Passat 2.5TDI 08/98- Audi A (incl. D) 09/96- Audi A (incl. D) 02/99- Audi A (incl. D) 04/97- New Beetle (incl. D) 01/98- Passat /96-09/00 Polo /02- Polo Classic D 10/99-09/01 Sharan /00- Audi A (incl. D) 9/96- Audi A (incl. D) 11/94-10/97 Audi A (incl. D) 2/99- Audi A (incl. D) 4/97- Audi TT 1.8T 10/98- Caddy (incl. D) 11/95- Golf/Bora (incl. D) 10/97- New Beetle (incl. D) 1/98- Passat /96-9/00 Passat /00- Polo 2.0 4/02- Polo Classic D 10/99-9/01 Sharan /00- Audi A /03- Audi TT /03- Golf /97- Golf/Bora /97-09/03 Golf/Bora /03- Golf/Vento /92-09/97 New Beetle /02- New Beetle /00-05/01 Passat /96- Passat /91-09/96 Phaeton /02- Seat Toledo/Leon /98-04/04 Sharan/Seat Alhambra /95-05/03 Touareg /02- VW T /96-06/03 VW T /04- Ford Galaxy /95- Golf /97- Golf/Bora (AGZ) /97-12/99 Golf/Vento /92-09/97 Passat /96- Passat /96-11/00 Passat /91-08/96 Sharan /95-04/00 VW T /97-04/98 Golf /97- Golf/Bora (AGZ) /97-02/01 Golf/Vento /96-12/97 Passat /96- Passat /96-12/96 Passat (AGZ) /96-08/00 Seat Toledo/Leon (AGZ) /98-11/00 Sharan /96-05/00 VW T /97-05/00 Kædestrammerskrue 11

15 Motordele Kappe på motordæksel Kilerem til generator Kilerem til generator og servostyring, 21,36x1660 mm Kilerem til generator, 17,80x1300 mm Kilerem, klimaanlæg, 14,24x850 mm AJ ar AJ 5KP1592 5PK J E 6PK B 06B903137E 06B903137A 5PK B C E 06B PK845 4PK850 4PK855 4PK A 06B260849A Audi A TDI 02/03- Audi A4 (AJM) 1.9TDI 01/00-09/01 Audi A6 1.9TDI 06/02-01/05 Audi A6 (AJM) 1.9TDI 11/00-04/01 Caddy (AYQ ALH) 1.9SDI TDI 09/00-06/03 Golf/Bora 1.9SDI TDI 10/97-06/06 New Beetle (ALH) 1.9TDI 01/98-06/04 Passat 1.9TDI 10/00- Passat (AJM ATJ) TDI 01/99-05/05 Polo Classic 1.9SDI TDI 10/99-09/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.9SDI TDI 04/99-05/02 Seat Toledo/Leon 1.9SDI TDI 03/99-10/05 Skoda Fabia /99-07/04 Skoda Octavia /99-03/01 Skoda Octavia 1.9SDI TDI 05/97-01/06 Skoda Superb 1.9TDI 12/01- Audi A3 1.9TDI 09/96-06/03 Audi A4 1.9D 11/94- Audi A6 1.9D 04/97- Passat 1.9D 10/96- Audi A3 a/c (AGR AHF ALH1.9TDI 09/96-08/00 ASV ASZ) Caddy a/c (AYQ ALH) 1.9SDI TDI 09/00-06/03 Golf/Bora a/c (AGR AGP 1.9TDI 10/97-06/06 AHF ALH ASV) Golf/Bora a/c (AQM) 1.9SDI 11/98-05/06 New Beetle a/c (ALH) 1.9TDI 01/98-05/01 Passat (AGZ AZX) /97-05/05 Polo Classic a/c (AGP 1.9SDI 10/99-09/01 AQM) Polo Classic a/c (ALH AGR 1.9TDI 10/99-09/01 ASV ASZ) Seat Ibiza/Cordoba a/c 1.9SDI 04/99-05/02 (AGP AQM) Seat Ibiza/Cordoba a/c 1.9TDI 10/99-05/02 (ALH AGR ASV APQ) Seat Toledo/Leon a/c (not 1.9SDI TDI 10/98-10/05 ARL ASZ AXR) Skoda Octavia a/c (not ASZ 1.9SDI TDI 05/97- ATD AXR) Audi A /94-12/97 Audi A /97- Passat /96- Audi A (incl. D) 11/94- Audi A /95-3/97 Audi A (incl. D) 4/97- Passat (incl. D) 10/96- Audi A /95-03/97 Audi A (incl. D) 04/97- BMW 3 (E36) /90-02/98 Audi A /94- Audi A /95- Passat /96- Kilerem, servostyring, 11x528 mm 12

16 Motordele E Audi A T 03/97-09/01 Audi A T 04/97-05/04 Passat T 03/97- Passat /00- Skoda Superb 1.8T /01- Kileremsskive H H Audi TDI 6/94-7/94 Audi A /97-10/00 Audi A /95-7/97 Audi A /97-5/00 Audi A6 2.5TDI 6/94-10/97 Audi A /95-10/97 Passat 2.8 8/97- Kileremsskive (til servopumpe) Knastaksel Knastkæde, G67HP-1/50E F B Audi TDI 7/93-7/95 Audi A4 1.9TD TDI 1/95-9/01 Audi A6 1.9TDI 7/94-4/01 Golf/Vento 1.9TDI 8/93-9/97 Passat 1.9TDI 10/93-8/00 Polo Classic 1.9TDI 5/96- Seat Ibiza/Cordoba 1.9TDI 7/96-6/99 Seat Toledo 1.9TDI 4/95-9/98 Sharan/Seat Alhambra (not 1.9TDI 9/95-2/00 ANU) Audi TDI 07/93-07/95 Audi A4 1.9TD TDI 01/95-09/01 Audi A6 1.9TDI 07/94-04/01 Golf/Vento 1.9TDI 08/93-09/97 Passat 1.9TDI 10/93-08/00 Polo Classic 1.9TDI 05/96- Seat Ibiza/Cordoba 1.9TDI 07/96-06/99 Seat Toledo 1.9TDI 04/95-09/98 Sharan/Seat Alhambra (not 1.9TDI 09/95-02/00 ANU) Audi A3 (not APY) T 9/96- Audi A /94- Audi A /97- Audi A4 (ALT) /00- Audi A4 (not AAH) 2.8 3/96- Audi A6 1.8T 4/99- Audi A /97- Audi A /01- Audi A6 (ACK) /95-10/97 Audi A6 (ALT) 2.0 6/01- Audi A /98-9/02 Audi A8 (not AAH/AEJ) 2.8 4/96-9/02 Audi TT (APX/BAM) 1.8T 10/98- Golf/Bora T 10/97- New Beetle (not AWP) 1.8 1/99- Passat T 10/96- Passat (ALT) /01- Sharan 1.8T 11/97- Touareg (AXQ) /02- Passat 2.8 6/97- Audi A3 (not APY) T 09/96- Audi A /97- Audi A4 (not AAH) /96- Audi A6 1.8T 04/99- Audi A /97- Audi A /01- Audi A6 (ALT) /01- Audi A /98-09/02 Audi A8 (not AAH/AEJ) /96-09/02 New Beetle (not AWP) /99- Passat /97-13

17 Motordele B Audi 100 (not 2.5TDI) (incl. D) 12/90-07/94 Audi 100 (not MC CN NC) /88-12/90 Audi (incl. D) 08/86-07/95 Audi A /94-09/02 Passat (not 2.5TDI) (incl. D) 10/96- Koblingsarm Koblingssæt, 210 mm, nyt S X HS K, Audi /83-11/90 Audi /90-06/94 Audi 100 (ABB) /92-07/93 Audi /86-07/95 Audi D TD 09/86-08/91 Audi /86-10/91 Audi D 08/89-08/91 Audi TD 09/91-12/94 Audi /91-06/95 Audi A /95-07/00 Audi A /94-02/97 Passat /96-11/00 Audi A /95-07/00 Passat /96-11/00 Koblingssæt, 210 mm, nyt Koblingssæt, 228 mm Koblingssæt, 228 mm, nyt Koblingssæt, 228 mm, nyt C CX B J B CX Audi A4 (55 kw) 1.9TDI 12/95-11/00 Audi A4 (66 kw) 1.9TDI 01/95-11/00 Audi A4 (81 kw) 1.9TDI 10/95-11/00 Audi A4 Avant (55 kw) 1.9TDI 03/96-09/01 Audi A4 Avant (66 kw) 1.9TDI 02/96-09/01 Audi A4 Avant (81 kw) 1.9TDI 02/96-09/01 Audi A4 Avant Quattro (81 1.9TDI 09/96-09/01 kw) Audi A4 Quattro (81 kw) 1.9TDI 09/96-11/00 Audi A6 (81 kw) 1.9TDI 02/97- Audi A6 Avant (81 kw) 1.9TDI 12/97- Passat (66 81 kw) 1.9TDI 10/96- Passat Syncro 4 Motion (81 1.9TDI 10/96-11/00 kw) Passat Var. (66 81 kw) 1.9TDI 06/97-11/00 Passat Var. Syncro 4 1.9TDI 06/97-11/00 Motion (81 kw) Audi A3 (66 81 kw) 1.9TDI 09/96-07/01 Golf 4 Motion (66 kw) 1.9TDI 04/98-06/01 Golf Var. Syncro (66 kw) 1.9TDI 07/95-04/99 Golf Var./Bora 4 Motion (66 1.9TDI 02/99-06/01 kw) Golf/Bora (66 81 kw) 1.9TDI 10/97-06/01 Golf/Vento (81 kw) 1.9TDI 04/96-08/97 New Beetle (66 kw) 1.9TDI 01/98-02/01 Passat (81 kw) 1.9TDI 03/96-08/96 Passat Var. (81 kw) 1.9TDI 03/96-05/97 Polo Classic (81 kw) 1.9TDI 06/98-09/01 Polo Var. (81 kw) 1.9TDI 06/98-09/01 Seat Ibiza/Cordoba (81 kw) 1.9TDI 02/97-10/02 Seat Leon (110 kw) 1.9TDI 02/01- Seat Toledo/Leon ( TDI 04/99- kw) Skoda Octavia (66 81 kw) 1.9TDI 09/96- Audi A4 (55 kw) 1.9TDI 12/95-11/00 Audi A4 (66 kw) 1.9TDI 01/95-11/00 Audi A4 (81 kw) 1.9TDI 10/95-11/00 Audi A4 Avant ( TDI 02/96-09/01 kw) Audi A4 Avant Quattro (81 1.9TDI 09/96-09/01 kw) Audi A4 Quattro (81 kw) 1.9TDI 09/96-11/00 Audi A6 (81 kw) 1.9TDI 02/97- Audi A6 Avant (81 kw) 1.9TDI 12/97- Passat (66 81 kw) 1.9TDI 10/96-11/00 Passat Syncro 4 Motion (81 1.9TDI 10/96-11/00 kw) Passat Var. (66 81 kw) 1.9TDI 06/97-11/00 Passat Var. Syncro 4 1.9TDI 06/97-11/00 Motion (81 kw) 14

18 Motordele AS Audi A4 (dual mass flywheel) /94- Audi A4 (dual mass 1.8T 8/97- flywheel) Passat (dual mass flywheel)1.8 10/96- Passat (dual mass flywheel)1.8t 10/96- Koblingssæt, 228 mm, nyt Koblingssæt, 228 mm, nyt A E141165B A/B C/D 01E141165A 01E165B A B C D E C 01E BB7548AA Audi A4 (85 kw) 1.9TDI 03/00-11/00 Audi A4 Avant (85 kw) 1.9TDI 03/00-09/01 Audi A6 (85 kw) 1.9TDI 07/00- Audi A6 Avant (85 kw) 1.9TDI 07/00- Passat (85 kw) 1.9TDI 08/98-11/00 Passat (96 kw) 1.9TDI 11/00- Passat 4 Motion (96 kw) 1.9TDI 11/00- Passat Var. (85 kw) 1.9TDI 08/98-11/00 Passat Var. (96 kw) 1.9TDI 11/00- Passat Var. 4 Motion (96 kw) 1.9TDI 11/00- Audi A (incl. D) 11/94-09/01 Audi (incl. D) 08/89-07/94 Audi (incl. D) 08/86-07/95 Audi A (incl. D) 11/94- Audi A (incl. D) 04/97-04/01 Audi A (incl. D) 06/01- Audi A (incl. D) 06/94-03/97 Audi A /97- Audi A6 2.5TDI 04/97- Audi A /97- Passat (incl. D) 10/96- Skoda Superb (incl. D) 12/01- Koblingsudrykkerleje Audi A /94- Audi A /97- Passat /96- Luftfilter A Audi A4 2.5TDI 6 cyl. 08/97-09/01 Audi A4 2.5TDI 6 cyl. 8/97-9/01 Audi A6 2.5TDI 6 cyl. 04/97- Audi A6 2.5TDI 6 cyl. 4/97- Passat 2.5TDI 6 cyl. 08/98- Passat 2.5TDI 6 cyl. 8/98- Luftfilter Magnetventil for dieselindsprøjtnings- pumpe A F F A ½ 1.9D 11/98- Audi D 9/91-10/94 Audi A3 1.9D 9/96- Audi A4 1.9D 11/94- Audi A6 1.9D 6/94- Golf/Bora 1.9D 10/97- Golf/Vento (not 1Y/AAZ) 1.9D 10/93-10/96 Lupo 1.7D 2/97- Passat 1.9D 10/96- Polo (not AEF) D 7/96- Polo Classic (not 1Y) D 11/95- Seat Arosa 1.7D 2/97- Seat Ibiza/Cordoba (not 1.9D 12/95-1Y/AAZ Seat Toledo/Leon (not 1.9D 4/95-1Y/AAZ) Sharan/Seat Alhambra 1.9D 9/95- Skoda Octavia 1.9D 10/96-15

19 Motordele Manchet til oliestandsmåler Mellemhjul til tandrem Mellemhjul til tandrem Mellemhjul til tandrem VX VX OE 5665 Audi 100/A /83-06/99 Audi A /94-05/99 Golf/Jetta/Vento /83-09/97 Passat /96-04/99 Passat/Santana /83-09/96 Polo Classic /95-09/99 Seat Ibiza/Cordoba /93- Seat Toledo /91-09/98 Sharan/Seat Alhambra /95- Audi 100/A /83-6/99 Audi A /94-5/99 Audi A4 (not AHL) /94-10/96 Golf/Jetta/Vento /83-9/97 Passat /96-4/99 Passat (not AHL) /96-10/97 Passat/Santana /83-9/96 Polo Classic /95-9/99 Seat Ibiza/Cordoba /93- Seat Toledo /91-9/98 Sharan/Seat Alhambra 2.0 9/95- Audi D 9/91-7/95 Audi A4 1.9D 1/95- Audi A6 1.9D 7/94- Golf (47 kw) 1.9D 1/95-9/97 Golf/Vento (66-81 kw) 1.9D 9/93-9/97 Lupo/Seat Arosa 1.7D 8/97- Passat 1.9D 10/93- Polo (not AEF) D 7/96- Polo Classic (not 1Y) D 5/96- Seat Ibiza/Cordoba 1.9D 12/95- Seat Toledo 1.9D 10/96-9/98 Sharan/Seat Alhambra 1.9D 9/95- Audi D 09/91-07/95 Audi A4 1.9D 01/95- Audi A6 1.9D 07/94- Golf (47 kw) 1.9D 01/95-09/97 Golf/Vento (66-81 kw) 1.9D 09/93-09/97 Lupo/Seat Arosa 1.7D 08/97- Polo (not AEF) D 07/96- Polo Classic (not 1Y) D 05/96- Seat Toledo 1.9D 10/96-09/98 Sharan/Seat Alhambra 1.9D 09/95- Audi A V 06/00-08/05 Audi A3 (not ASZ ATD 1.9TDI 09/96-04/02 AXR) Audi A T 11/94-09/01 Audi A6 (not AJP AQE /95-04/01 ARH) Caddy (AYQ ALH) 1.9SDI TDI 09/00-06/03 Crafter 2.5D TDI 04/06- Golf/Bora (AQM AGP AGR 1.9SDI TDI 10/97-06/06 ALH AHF ASV) New Beetle (ALH) 1.9TDI 11/98- Passat T 10/96-08/00 Polo (ASY) 1.9SDI 11/01- Polo Classic 1.9SDI TDI 10/99-09/01 Polo Lim. (ASY) 1.9SDI 09/02- Seat Ibiza/Cordoba 1.9SDI TDI 03/99-05/02 Seat Ibiza/Cordoba (ASY) 1.9SDI 01/02-12/05 Seat Toledo/Leon (not ARL 1.9SDI TDI 10/98-10/05 ASZ) Skoda Fabia (ASY) 1.9SDI 11/99- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 10/96-06/05 Audi A V 06/00-08/05 Audi A3 (not ASZ ATD 1.9TDI 09/96-04/02 AXR) Audi A T 11/94-09/01 Audi A6 (not AJP AQE T 10/95-04/01 ARH) Caddy (AYQ ALH) 1.9SDI TDI 09/00-06/03 Crafter 2.5D TDI 04/06- Golf/Bora (AQM AGP AGR 1.9SDI TDI 10/97-06/06 ALH AHF ASV) New Beetle (ALH) 1.9TDI 11/98- Passat T 10/96-08/00 Polo (ASY) 1.9SDI 11/01- Polo Classic 1.9SDI TDI 10/99-09/01 Polo Lim. (ASY) 1.9SDI 09/02- Seat Ibiza/Cordoba 1.9SDI TDI 03/99-05/02 Seat Ibiza/Cordoba (ASY) 1.9SDI 01/02-12/05 Seat Toledo/Leon (not ARL 1.9SDI TDI 10/98-10/05 ASZ) Skoda Fabia (ASY) 1.9SDI 11/99- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 10/96-06/05 16

20 Motordele H H J Audi A /01- Audi A /97-03/01 Audi A /96-07/97 Audi A /01- Audi A /97-05/01 Audi A /01- Audi A /97-3/01 Audi A /96-7/97 Audi A /01- Audi A /97-5/01 Audi A /95-10/97 Passat /96- Mellemhjul til tandrem Mellemhjul til tandrem Mellemhjul til tandrem B B J Audi A T 09/96- Audi A4 1.8T 06/00- Audi A /97-04/01 Audi A6 1.8T 05/00- Audi A /01- Audi A T 9/96- Audi A4 1.8T 6/00- Audi A /00- Audi A /97-4/01 Audi A6 1.8T 5/00- Audi A /01- Golf/Bora T 10/97- New Beetle 1.8T 10/99- Passat 1.8T 10/00- Passat /01- Seat Ibiza/Cordoba 1.8T 12/99- Seat Toledo/Leon T 10/98- Sharan/Seat Alhambra 1.8T 11/97- Audi A2 1.4TDI 11/01- Audi A3 ( kw) TDI 06/03- Audi A3 (ASZ 96 kw) 1.9TDI 10/01-06/03 Audi A3 (ATD 74 KW) 1.9TDI 07/01-06/03 Audi A4 1.9TDI 04/02- Audi A6 1.9TDI 04/02- Audi A6 2.0TDI 07/04- Golf SDI TDI 10/03- Golf/Bora (74-75 kw) 1.9TDI 02/02-09/03 Golf/Bora (95-96 kw) 1.9TDI 02/02-09/03 Lupo 1.4TDI 09/01- New Beetle (74 kw) 1.9TDI 10/01- Passat TDI 05/02- Polo 1.4TDI 02/02- Seat Arosa 1.4TDI 10/99- Seat Ibiza/Cordoba 1.4TDI 05/02- Seat Ibiza/Cordoba 1.9TDI 09/01- Seat Toledo/Leon (96 kw) 1.9TDI 05/03- Sharan/Seat Alhambra 1,9TDI 05/02-05/03 Skoda Fabia 1.4TDI 05/03- Skoda Fabia 1.9TDI 10/01- Skoda Octavia (96 kw) 1.9TDI 01/03- Skoda Octavia (ATD TDI 10/01- kw) Skoda Superb 1.9TDI 04/02- T5 1.9TDI 04/03- Touran TDI 02/03- Audi A4 2.5D 11/97- Audi A6 2.5D 4/97- Passat 2.5D 8/98- Audi A6 2.5D 04/97- Passat 2.5D 08/98- Mellemhjul til tandrem 17

21 Motordele A A Audi A D 06/00- Audi A3 1.9D 09/00- Audi A4 1.9D 01/00- Golf/Bora 1.9D 05/00- Lupo D 05/99- Passat 1.9D 01/99-04/02 Sharan 1.9D 03/99-04/02 Audi A D 6/00- Audi A3 1.9D 9/00- Audi A4 1.9D 1/00- Audi A6 1.9D 11/00- Golf/Bora 1.9D 5/00- Lupo D 5/99- New Beetle 1.9D 10/00- Passat 1.9D 1/99-4/02 Polo 1.4D 10/99- Sharan 1.9D 3/99-4/02 Mellemhjul til tandrem B E 4B0379E 4B A Audi A4 2.5TDI 11/97-9/01 Audi A6 2.5TDI 4/97- Passat 2.5TDI 8/98- Audi A4 2.5TDI 11/97-09/01 Audi A6 2.5TDI 04/97- Passat 2.5TDI 08/98- Motorophæng D E 8D0339E Audi A4 2.5TDI 11/97-9/01 Audi A /99-8/00 Passat 2.5TDI 8/98- Audi A4 2.5TDI 11/97-09/01 Audi A /99-08/00 Passat 2.5TDI 08/98- Motorophæng D D Audi A4 1.9TDI 11/95-12/98 Passat 1.9TDI 10/96-08/00 Motorophæng 18

22 Motordele D J 8D0382J 8D E 8D L Audi A /94-10/96 Audi A4 ( kw) /94-9/01 Audi A /97- Passat ( kw) /96- Audi A4 ( kw) /94-09/01 Audi A /97- Motorophæng, højre D M 8D0382M 8D G 8D K Audi A /96- Audi A4 1.9TD TDI 1/95-9/01 Audi A6 1.9TDI 4/97-4/01 Audi A /01- Passat /96- Passat 1.9TDI 10/96-4/99 Passat /96-4/98 Audi A4 1.9TD TDI 01/95-09/01 Audi A6 1.9TDI 04/97-04/01 Audi A /01- Passat 1.9TDI 10/96-04/99 Passat /96-04/98 Motorophæng, højre D J 8D A 8D S 8D0379J 8A A 8D G Audi A4 (not AJM) (incl. D) 11/94-9/01 Audi A6 1.9TDI 4/97-12/97 Audi A /01- Audi A6 ( kw) 1.8 4/97- Passat (incl. D) 10/96- Audi A4 (not AJM) (incl. D) 11/94-09/01 Audi A6 1.9TDI 04/97-12/97 Audi A /01- Audi A6 ( kw) /97- Passat (incl. D) 010/96- Motorophæng, venstre N N Universal Oliebundkarskrue, M14x1,5x22 Oliefilter FOE F F Passat 1,8T

23 Motordele Audi A4 2.5TDI 11/97- Audi A6 2.5TDI 4/97- Passat 2.5TDI 8/98- Audi A6 2.5TDI 04/97- Passat 2.5TDI 08/98- Oliefilter D D J Passat /97-04/99 Audi /94-07/95 Audi A /94-07/99 Audi A /94-06/99 Audi /94-7/95 Audi A /94-7/99 Audi A /94-6/99 Passat 2.8 6/97-4/99 Oliefilter Oliefilter A115561B A 06A A561B Oliefilter A115561BOE AOE 06A115561OE Golf/Vento /94-09/97 New Beetle /98- Passat /96- Passat /98- Passat (110 kw) /94-09/96 Passat (55-85 kw) /94-09/96 Polo Classic /95-04/96 Polo Classic /95-4/96 Polo Classic /99- Polo Classic (AEE) /95- Seat Ibiza/Cordoba /94- Seat Ibiza/Cordoba (95 kw) /93- Seat Toledo /96-09/98 Sharan /00- Sharan/Seat Alhambra /95- Skoda Octavia /96-08/98 Audi /92-07/94 Audi /90-07/94 Audi /90-07/95 Audi /91-08/94 Audi A /99- Audi A /96-04/98 Audi A /97- Audi A /94-06/99 Audi A /98- Audi A /97-04/98 Audi A /01- Audi A /94-06/95 Audi A /94-08/94 Audi A6 (not AJP) /95-06/99 Audi TT /98- Bora /98- Golf /97- Golf/Vento /94-09/97 Audi A /99- Audi A /97- Audi A /98- Audi A /01- Audi TT /98- Bora /98- Golf /97- New Beetle /98- Passat /98- Polo Classic /95-04/96 Polo Classic /99- Sharan /00- Audi /92-07/94 Audi /90-07/94 20

24 Motordele Oliefilter 5210 Audi /90-07/95 Audi /91-08/94 Audi A /96-04/98 Audi A /94-06/99 Audi A /97-04/98 Audi A /94-06/95 Audi A /94-08/94 Audi A6 (not AJP /95-06/99 Golf/Vento /94-09/97 Golf/Vento /94-09/97 Passat (110 kw) /94-09/96 Passat (55-85 kw) /94-09/96 Seat Ibiza/Cordoba /94- Seat Ibiza/Cordoba (95 kw) /93- Seat Toledo /96-09/98 Sharan/Seat Alhambra /95-03/00 Skoda Octavia /96-08/ A A Audi A3 1.9TDI 09/96- Audi A4 (74-97 kw) 1.9TDI 12/00- Audi A4 (85 kw) 1.9TDI 01/00-09/01 Audi A6 1.9TDI 11/00- Ford Galaxy 1.9TDI 03/95- Golf/Bora 1.9SDI TDI 10/97- LT 2.5TDI 05/96- New Beetle 1.9TDI 01/98- Passat 1.9TDI 01/99-08/00 Passat 1.9TDI 10/00- Polo Classic 1.9TDI 01/98- Seat Ibiza/Cordoba 1.9D TD TDI 04/99- Seat Toledo/Leon 1.9TDI 10/98- Sharan (not 1Z) 1.9TDI 03/99-02/00 Sharan/Seat Alhambra 1.9TDI 06/00- Skoda Octavia 1.9D TD TDI 10/96- Galaxy 1.9TDI 03/95- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 10/96- Skoda Superb 1.9TDI 12/01- Audi A /98-09/02 Golf/Vento /95-09/97 Golf/Vento /95-9/97 Passat /97- Passat /95-09/96 Passat /95-9/96 Passat /01-09/04 Phaeton /02- Sharan /95- Sharan /95-02/00 Touareg /02- VW T /96-05/00 VW T /04- Oliefilter OE OE Audi A3 1.9TDI 09/96- Audi A4 (74-97 kw) 1.9TDI 12/00- Audi A4 (85 kw) 1.9TDI 01/00-09/01 Audi A6 1.9TDI 11/00- Galaxy 1.9TDI 03/95- Golf/Bora 1.9SDI TDI 10/97- LT 2.5TDI 05/96- New Beetle 1.9TDI 01/98- Passat 1.9TDI 01/99-08/00 Passat 1.9TDI 10/00- Polo Classic 1.9TDI 01/98- Seat Ibiza/Cordoba 1.9D TD TDI 04/99- Seat Toledo/Leon 1.9TDI 10/98- Sharan (not 1Z) 1.9TDI 03/99-02/00 Sharan/Seat Alhambra 1.9TDI 06/00- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 10/96- Skoda Superb 1.9TDI 12/01- Oliefilter 21

25 Motordele Oliekøler Oliekøler A A B B Audi /94-7/95 Audi A /96- Audi A /96-7/99 Audi A /94-7/99 Audi A /97-6/99 Audi A /94-6/99 Audi A6 man. gear /94-7/97 Audi A /94-4/99 Audi TT /98-9/99 Golf/Bora /97- Golf/Bora /97-4/99 New Beetle /98- Passat /96- Passat /96-4/99 Sharan /97-2/00 Sharan 2.0 4/00- Audi /94-07/95 Audi A /96- Audi A /96-07/99 Audi A /94-07/99 Audi A /97-06/99 Audi A /94-06/99 Audi A6 man. gear /94-07/97 Audi A /94-04/99 Audi TT /98-09/99 Golf/Bora /97-04/99 New Beetle /98- Passat /96-04/99 Sharan /97-02/00 Sharan /00- Audi /91-07/94 Audi /90-07/94 Audi D 2/82-07/91 Audi /83-07/95 Audi D 09/91-07/95 Audi /91-08/94 Audi A3 1.9TDI 09/96-06/01 Audi A /94-05/99 Audi A4 1.9D 01/95-09/01 Audi A6 2.5D 10/94-03/97 Audi A /94-08/94 Audi A6 (not AJP) (incl. D) 06/91-04/97 Audi A6 aut. 2.5D 06/94-03/97 Golf/Bora /97-04/01 Golf/Bora /99- Golf/Jetta /84-10/91 Golf/Jetta/Vento D 03/82-09/97 Golf/Vento /91-09/97 Lupo 1.2D 05/00-06/00 Lupo/Seat Arosa 1.7D 08/97- Passat D 08/81-09/96 Passat /88-09/96 Passat /96-08/00 Passat 1.9TDI 10/96-08/00 Polo Classic (not a/c) D 11/95-09/01 Seat Ibiza/Cordoba /94-06/96 Seat Ibiza/Cordoba (incl. D) 02/93-06/99 Seat Toledo (incl. D) 05/91- Sharan /95- Sharan/Seat Alhambra 1.9TDI 09/95-02/00 Sharan/Seat Alhambra /95-02/00 VW T.2 1.6D TD 01/81-07/92 VW T4 1.9D 09/90- VW T /90-06/92 VW T (incl. D) 09/90- Audi /91-7/94 Audi /90-7/94 Audi D 2/82-7/91 Audi /83-7/95 Audi D 9/91-7/95 Audi /91-8/94 Audi A3 1.9TDI 9/96-6/01 Audi A /94-5/99 Audi A4 1.9D 1/95-9/01 Audi A6 2.5D 10/94-3/97 Audi A /94-8/94 Audi A6 (not AJP) (incl. D) 6/91-4/97 Audi A6 aut. 2.5D 6/94-3/97 Golf/Bora 1.9TD TDI 10/97- Golf/Bora /97-4/01 Golf/Bora 2.8 5/99- Golf/Jetta 1.8 1/84-10/91 Golf/Jetta/Vento D 3/82-9/97 Golf/Vento /91-9/97 LT 2.4D 12/82-12/95 Lupo 1.2D 5/00-6/00 Lupo/Seat Arosa 1.7D 8/97- Passat D 8/81-9/96 Passat /88-9/96 22

26 Motordele Oliekøler Passat /96-8/00 Passat 1.9TDI 10/96-8/00 Polo D 10/94- Polo Classic (not a/c) D 11/95-9/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.8 2/94-6/96 Seat Ibiza/Cordoba (incl. D) 2/93-6/99 Seat Toledo (incl. D) 5/91- Sharan 2.8 9/95- Sharan/Seat Alhambra 1.9TDI 9/95-2/00 Sharan/Seat Alhambra 2.0 9/95-2/00 VW T.2 1.6D TD 1/81-7/92 VW T4 1.9D 9/90- VW T /90-6/92 VW T (incl. D) 9/90- Audi D 02/82-07/ K B B B D E F Audi A2 (AMF BHC) 1.4TDI 06/00- Audi A T 07/99-06/03 Audi A3 (ATD AXR) 1.9TDI 02/02-06/03 Audi A3 (BKC) 1.9TDI 06/03- Audi A T 05/99- Audi A4 1.9TDI 04/01- Audi A4 (ALZ) /99- Audi A T 07/99- Audi TT 1.8T 10/99- Golf 1.9TDI 2.0SDI 10/03- Golf Plus 1.9TDI 2.0SDI 01/05- Golf/Bora T 05/99-09/03 Golf/Bora (ATD AXR) 1.9TDI 02/00-04/01 Golf/Bora (not APK AQY) /01-09/03 Lupo/Seat Arosa (AMF) 1.4TDI 05/99-04/02 Lupo/Seat Arosa (AMF) 1.4TDI 06/03- New Beetle (ATD) 1.9TDI 10/00- New Beetle (not AQY AEG) /01- New Beetle (not AWV) 1.8T 01/00- Passat /00- Passat T 05/99- Passat /00- Passat (AVB) 1.9TDI 10/00- Polo (AMF BAY) 1.4TDI 10/99- Polo (ASY ATD AXR) 1.9SDI TDI 11/01- Polo Classic /99-09/01 Seat Ibiza/Cordoba 1.4TDI 1.9SDI TDI 09/02- Seat Ibiza/Cordoba /99-08/02 Seat Ibiza/Cordoba 1.8T 01/00-08/02 Seat Toledo/Leon (AGN) /99- Seat Toledo/Leon (not T 10/98- AGN) Sharan/Seat Alhambra 1.8T 04/00- Skoda Fabia 1.4TDI 1.9SDI TDI 10/99- Skoda Octavia T 05/99- Skoda Octavia 1.9SDI TDI 08/00- Skoda Superb 1.8T /01- Skoda Superb 1.9TDI 06/02- Touran 1.9TDI 02/03- VW T5 1.9TDI /03- Audi /94-07/95 Audi A /96- Audi A /94- Audi A /96- Passat /97- Audi /94-7/95 Audi A /96- Audi A /94- Audi A /96- Passat 2.8 6/97- Oliepåfyldningsdæksel Oliepåfyldningsdæksel, plastic A103485C A F 06A103485F 06B103485B 06B103485C C 06A103485H A485C Audi (incl. D) 08/89-07/94 Audi (incl. D) 08/89-07/95 Audi A (incl. D) 09/96- Audi A (incl. D) 11/94-02/97 Audi A (incl. D) 07/95-10/97 Audi A6 1.9D 01/98- Audi A (incl. D) 07/95-12/98 Caddy (incl. D) 08/83-07/91 Caddy (incl. D) 06/96-04/01 Golf (incl. D) 07/95-05/96 Golf Var (incl. D) 07/94-02/99 New Beetle (incl. D) 01/98-05/01 New Beetle 1.9D 06/01- Passat (incl. D) 10/93-08/00 Polo Classic (incl. D) 05/96-12/99 Sharan (incl. D) 09/95-02/00 Sharan /00-04/02 Vento (incl. D) 07/94-12/97 VW T /55- VW T (incl. D) 05/96-04/97 23

Audi A4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi A4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi A4 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi A6. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi A6. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi A6 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi A6. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi A6. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi A6 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Passat 88-96. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Passat 88-96. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Passat 88-96 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi A3. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi A3. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi A3 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi 100. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi 100. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi 100 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi A4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi A4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi A4 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Golf IV. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Golf IV. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Golf IV Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Audi 100. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Audi 100. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Audi 100 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Transporter T2. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Transporter T2. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Transporter T2 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Golf V. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Golf V. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Golf V Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren og

Læs mere

Polo 94- Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Polo 94- Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Polo 94- Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Golf I. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Golf I. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Golf I Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren og

Læs mere

DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330 Dronninglund Danmark Tlf: , Mob:

DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330 Dronninglund Danmark  Tlf: , Mob: DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330 Dronninglund Danmark niels@dajolka.dk, www.dajolka.dk Tlf:+45 9885 4220, Mob:+45 4014 8020 Dronninglund CVR / 2007 nr. 20448636 Datablad starter til VW m,fl., varenr. 10111900

Læs mere

Golf III. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Golf III. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Golf III Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Transporter T4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Transporter T4. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Transporter T4 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Golf II. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Golf II. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Golf II Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Polo 76-94. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele

Polo 76-94. Danmarks stærkeste. i reservedele og tilbehør. reserve dele Polo 76-94 Danmarks stærkeste i reservedele og tilbehør reserve dele Salgs- og lev.betingelser 1. LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også.

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også. Audi Audi A3 1,6 årgang 05-2003> HK102 3280,00 Audi A3 1,6 årgang 09-1996/08-2000 HK101 3280,00 Audi A3 1,8 årgang 09-1996> HK125 4191,00 Audi A3 1,8T årgang 12-1996> HK150 4191,00 Audi A3 2,0 TDI 16v

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com Ankerplader november 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 155 (167) 199201 199712 2022377 0000060815366 Stænkskærm, bremseskive, venstre foraksel, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 247/95 0000b 0009378 n/a Stænkskærm,

Læs mere

Landberg.dk Utune. Betjeningsvejledning. Version 1.00 februar 2008.

Landberg.dk Utune. Betjeningsvejledning. Version 1.00 februar 2008. Landberg.dk Utune Betjeningsvejledning. Indledning: Tillykke med din nye Utune og tak fordi du har valgt Landberg.dk som din tuningspartner. Vi håber, at vi kan leve op til dine forventninger. Denne vejledning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Rivacold væg-, tag- og splitanlæg Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl.

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste In-Door AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse In-Door skydedøre 3 Libitum korpus, 16 mm 3 Libitum

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere