EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)"

Transkript

1 EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte haveforeningens areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed Ved leje af en have til kolonihaveformål, gælder en række bestemmelser, der ikke har relation til det almindelige åbne sommerland Foreningen skal sikre, at bestemmelser i en byplan, lokalplan, eller deklaration der vedrører det samlede kolonihaveområde og de enkelte haver, bliver overholdt af foreningens medlemmer.

2 Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet. 3. Medlemmer 3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i Storkøbenhavn udenfor haveforeningen. Adresseændring skal meddeles bestyrelsens formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Retlige meddelelser til et medlem er kommet frem ved fremsendelse til den af medlemmet senest oplyste bopælsadresse. Hvis adresseændring ikke meddeles rettidigt skal bestyrelsen bringe medlemskabet og lejemålet til ophør med 14 dages varsel ved anbefalet brev til medlemmets senest oplyste bopælsadresse. Fraflytter medlemmet Storkøbenhavn, skal lejemålet opsiges ved flytning. Hvis dette ikke sker, skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel ved anbefalet brev til medlemmets senest oplyste bopælsadresse Medlemmer kan kun optages i foreningen med bestyrelsens godkendelse. Medlemskab kan nægtes, hvis pågældende tidligere er ekskluderet fra en anden haveforening Ved leje af en have oprettes en lejeaftale. Et medlem kan kun leje èn have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under eller uden for Kolonihaveforbundet.

3 3 Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. pkt Havelodden må ikke under nogen form anvendes til erhvervsmæssige formål, og bebyggelsen må kun benyttes til beboelse i sommerhalvåret fra den 1. april til den 1. oktober. I perioden fra 1. oktober til 1. april må ophold kun finde sted i skolernes efterårs- og vinterferie samt i perioden fra 20. december til 02. januar og i påskehelligdagene Hvert medlem er over for foreningen og dens enkelte medlemmer ansvarlig for sin husstands eller sine gæsters skadegørende handlinger og deres overholdelse af foreningens vedtægter og ordensbestemmelser. 4. Hæftelse Medlemmer hæfter kun solidarisk for foreningens gældsfor- pligtelser, hvis dette er besluttet på en generalforsamling som forslag om foreningens optagelse af lån. 5. Haveleje 5.1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen ud fra det godkendte budget. Generalforsamlingen kan pålægge medlemmer betaling af engangsbeløb til anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledning, etablering af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeaftalen Betaling af haveleje er rettidig, ved betaling senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder haveleje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

4 Hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt ophæve lejeaftalen og medlemskabet. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af haven m.v Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser om brug af haveforeningens område Haveforeningens medlemmer er pligtige at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse og/eller offentlige myndigheder har pålagt området, samt at overholde de i lejeaftalen om brug af haven indeholdte bestemmelser Foreningens klubber m.v. hæfter selvstændigt for klubbens administration, drift m.v. Samme ansvar er gældende over for offentlige myndigheder vedrørende overholdelse af de gældende love, bekendtgørelser m.v. 7. Ophævelse af lejeaftalen 7.1. Lejeaftalen kan ophæves, hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og restancen ikke er betalt senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt til den af medlemmet senest oplyste bopælsadresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag. Påkravet skal udtrykkeligt angive, at medlemskabet og lejeaftalen bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte betalingsfrist.

5 Lejeaftalen kan ophæves, hvis et medlem overlader brugen af haven til andre og trods bestyrelsens påtale fortsætter dermed, eller hvis medlemmet eller dennes husstand ved sin ad- færd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer Lejeaftalen kan ophæves, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven eller tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensbestemmelser. Tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på haven i strid med byggeregler, f.eks. om bebyggelsesgrad og krav til skelafstand Bestyrelsen er beføjet til at ophæve lejeaftalen, hvis en kreditor har fremsat begæring om salg af kolonihavehuset på tvangsauktion. 7.5 Efter ophævelse af lejeaftalen har det udtrædende medlem ikke lovlig adgang til havelodden uden bestyrelsens tilladelse f.eks. for afhentning af personlige ejendele jf. Straffelovens Retsvirkning af ophævelse kan det tidligere medlem sætte midlertidigt ud af kraft ved at anlægge en retssag mod haveforeningen inden 4 uger fra ophævelsen med påstand om, at ophævelsen er ugyldig Når lejeaftalen er ophævet, kan det udtrædende medlem medtage bebyggelse inklusive fundering når dette sker på en sådan måde, at havens anlæg og det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade Opfylder kolonihavehuset m.v. gældende byggeregler, har det udtrædende medlem ret til at sælge huset til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er betin-

6 6 get af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det der kan indgå i salget. Værdiansættelse skal finde sted efter de af Kolonihaveforbundet udstedte retningslinjer og udføres af haveforeningens eller Kredsens vurderingsudvalg. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber Salg af kolonihavehuset kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken Ved afregning af salgsprovenuet til det tidligere medlem er bestyrelsen beføjet til at fratrække enhver udgift til lejemålets afvikling, herunder oprydning, lejerestancer, udgift til lovliggørelse, advokatomkostninger, konsulent-rapport, retsgebyrer m.m. Når ophævelse af lejeaftalen har fundet sted, har det tidligere medlem pligt til at betale foreningen haveleje og andre ydelser vedrørende haven, indtil haven er genudlejet Bestyrelsen påtager sig ikke ansvar over for et nyt medlem, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om manglende tinglyst adkomst eller pantsætning af det solgte kolonihavehus. 8 Lejemålets overdragelse 8.1. Lejer kan i levende live overdrage lejemålet til livsarvinger, jf. dog Lejemålet ophører, når lejer afgår ved døden. Dog gælder,

7 7 at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre haveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet på samme folkeregisteradresse bestod på tidspunktet for dødsfaldet. Ret til at fortsætte lejeaftalen gælder ikke en efterlevende samlever der er lejer af en anden have i foreningen, at myndige slægtninge i op- og nedstigende linje har ret til at overtage lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i havens og kolonihavehusets pasning og vedligeholdelse. 9. Fællesarbejde 9.1. Foreningens medlemmer har pligt til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde. Hvis et medlem ikke møder, pålægges medlemmet en af bestyrelsen fastsat bod for hver udeblivelse. En pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet med misligholdelsesvirkning ved manglende betaling. 10. Generalforsamlinger

8 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Årsrapport 4) Godkendelse af budget 5) Forslag 6) Valg af formand/kasserer 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer 9) Valg af vurderingsudvalg og suppleanter Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutter dette, eller hvis 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest èn måned efter

9 9 regnskabsårets udløb. Indkomne forslag kan kun behandles, hvis det har været udsendt eller bekendtgjort senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen Adgang til generalforsamlinger har kun medlemmer af foreningen og medlemmers husstand Hver have har èn stemme Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal - medmindre der stemmes om,./. Vedtægtsændring./. Optagelse af kollektive lån./. Ekstraordinære indskud./. Haveforeningens opløsning hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent og foreningens formand. 11. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Til bestyrelsen og andre tillidsposter i haveforeningen kan kun vælges medlemmer af foreningen.

10 Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra en have, med mindre der er tale om udvalg under bestyrelsen. Fratræder et bestyrelsesmedlem før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten for tiden indtil næste generalforsamling. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Bestyrelsen kan fastlægge regler for sit virke i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller hvis et medlem af bestyrelsen begærer det Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvor denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til sted. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Udebliver et medlem af bestyrelsen fra et bestyrelsesmøde uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen, og 1. suppleanten indtræder, jfr. pkt Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til formålet Bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag. Bestyrelsen er berettiget til diæter under rejser eller møder i foreningsanliggender. 12. Vurderingsudvalget Vurderingsudvalget består af 4 medlemmer - 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af bestyrelsen. Vurderingsudvalget skal være uddannet i brugen af Kolonihaveforbundets vurderingsregler 13. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. 14. Regnskab og revision

12 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapport udarbejdes af en af bestyrelsen udpeget statsaut. eller registreret revisor Generalforsamlingen vælger hvert år 2 interne revisorer blandt foreningens medlemmer. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsrapport samt at tilføje årsrapporten de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til Revisorer skal foretage to kasseeftersyn pr. år. Bestyrelsen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. 15. Foreningens opløsning Hvis der træffes gyldig beslutning om foreningens opløsning og dette skyldes, at foreningens virke overføres til et andet haveområde, skal foreningens formue overgå til den forening, der viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer Skyldes foreningens opløsning, at foreningen ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer af Kolonihaveforbundet. Formuen ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på ophørstidspunktet Foreningen kan ikke opløses, så længe hovedlejekontrakt med Staten eller den stedlige kommune er i kraft. ---ooooo--- Senest ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2013

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere