Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia"

Transkript

1 Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter.

2 Indholdsfortegnelse. Indledning og definitioner 1 Navn, hjemsted og formål 2 Medlemskab 3 Indskud og hæftelse 4 Brugsretsydelse 5 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelodden 6 Opsigelse/ophævelse af brugsretten 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Tegningsret 10 Regnskab og revision 11 Foreningens opløsning 12 Ikrafttrædelse Side 2 af 8

3 Vedtægter for Andelshaveforeningen Dahlia Andelshaveforeningen " Haveforeningen Dahlia " blev stiftet d. 31. maj Det skete efter at "Kolonihaveforbundet for Danmark" på vegne af Statens jordlovsudvalg havde erhvervet det nuværende areal, der tidligere var udlagt til landbrugsjord. Foreningens areal er på i alt m2 og er opdelt i 111 selvstændige haveparceller. Foreningens grundlag som kolonihaveområde hviler på lokalplan udarbejdet af Hvidovre kommune. Definitioner: Andelshaveforeningen ejer det samlede areal. Hvert medlem af foreningen "ejer" således en ideel anpart på 1/111 af det samlede areal. Brugsretsydelse : Er betegnelsen for medlemmets betaling til foreningens drift samt eventuelle andre betalinger, der vedtages på foreningens generalforsamling. Se vedtægternes 4. Lokalplan: I lokalplanen er anført kommunens regler for og krav til kolonihaveområdet herunder detaljerede regler for bebyggelsen på de enkelte havelodder. Kopi af lokalplanen udleveres til alle medlemmer ved køb af havelodden. 1. Navn, hjemsted og formål Andelsforeningens navn er "Haveforeningen Dahlia", dens hjemsted er Hvidovre kommune Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 8 cp Avedøre by, Avedøre, Bredholtvej 64, 2650 Hvidovre samt at udlodde denne ejendom til kolonihaver for foreningens medlemmer Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser nedfældet i den for området til enhver tid gældende lokalplan overholdes og respekteres af foreningen og det enkelte foreningsmedlem Foreningen skal gennem sin bestyrelse sørge for vedligeholdelse af havekoloniens fællesområde så som parkeringspladser, vejbelysning og hegn med mere, samt varetage medlemmernes fælles interesser i alle forhold vedrørende de udlagte haver. 2. Medlemsskab Som medlem og andelshaver kan optages myndige personer, der samtidig får brugsret til en have ved medlemskabets indgåelse Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl inden for Region Hovedstaden (Bornholm undtaget), hvilket dokumenteres ved forevisning af kontrakt på selvstændig lejlighed samt den sidst betalte huslejekvittering. Dog kan medlemmers børn overtage samme medlemmers have, uanset hvor i landet de bor, såfremt de bor i lejlighed og opfylder de øvrige betingelser for medlemskab. Bestyrelsen skal ophæve brugsretsaftalen for medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne Adresseændring skal omgående meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter at ændringen er sket Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse og intet medlem må eje mere end 1 (een) have. Side 3 af 8

4 2.5. Andelshaverne i H/F Dahlia handles til de enhver tid gældende markedspriser. Den offentlige vurdering af andelsværdien er kun til information. 3. Indskud og hæftelse 3.1. Medlemmernes andele udgør tilsammen foreningens andelskapital, og i deres indbyrdes forhold hæfter medlemmerne i forhold til deres andeles størrelse. Et medlems foreningsandel må ikke gøres til genstand for belåning, pantsætning eller nogen form for retsforfølgning af medlemmet overfor tredjemand. Overdragelse af et medlems andel kan kun ske ved overdragelse af haven og i henhold til foreningens regler herom. Ved belåning med sikkerhed i bygningerne på medlemmets parcel, skal lånegiver opfylde de til enhver tid gældende betingelser som foreningen måtte have Ved optagelse som medlem betales et mindre optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udtræden Ved overtagelsen oprettes et andelsbevis/brugsretsaftale, som underskrives af det nye medlem samt foreningens bestyrelsesformand og kasserer. Kopi af dokumentet opbevares i foreningens arkiv. Ved underskriften forpligter medlemmet sig til at overholde foreningens vedtægter og ordensreglement samt de for området gældende offentlige regler og forskrifter Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab. 4. Brugsretsydelse Brugsretsydelse for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som bestyrelsen har forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el o.lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen Betaling af brugsretsydelse anses for rettidig, når den betales senest 5. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder brugsretsydelsen eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller Grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag Hvis brugsretsydelsen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe brugsretten til ophør jfr. 6 stk, Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelodden Ethvert medlem er ansvarlig for, at de personer, der opholder sig og overnatter i medlemmets have som personlige gæster, har fast bopæl andetsteds. Medlemmet forpligter sig til at udrede enhver udgift, foreningen måtte få, hvis misligholdelse i henhold til lokalplanen med Hvidovre kommune skulle finde sted Udlejning af haver og huse er forbudt Lader et medlem sin have forfalde og vedkommende ikke senest 14 dage efter en fra bestyrelsen modtaget anbefalet skrivelse har bragt sin have i orden, er foreningen berettiget til at lade arbejdet udføre for ejerens regning. Side 4 af 8

5 5.4. Hvor der er dræn eller vandledning i jorden, er det ejerens pligt at anmelde eventuelle skader på disse, ligesom man uden erstatning må finde sig i reparationer eller nedlæggelse af nye rør. Al selvforskyldt skade på foreningens vandledning skal erstattes af medlemmet. Vandspild skal undgås Af hensyn til regnvandets mulighed for at sive væk fra jordoverfladen og for at sikre haveforeningens grønne præg, må højst 150 m2 af haveloddens samlede areal være befæstet og/eller under tag. Med befæstet areal menes arealer, der er belagt med asfalt, fliser, hårdt stampet grus eller anden belægning som umulig- eller vanskeliggør vandets nedsivning i jorden. Vedtægten har ikke tilbagevirkende kraft Medlemmer som har opgivet mailadresse og/eller mobilnummer, orienteres via disse, og resten vil få et brev - der vil komme opslag på fælleshusets opslagstavle om seneste dato for lukning af sommervands stophane. Medlemmer som derefter ikke har lukket for deres stophane, eller har kontaktet bestyrelsen/vandlauget vedrørende problemer med stophanen, vil blive pålagt et gebyr på 500 kr. hvis der opstår problemer i forbindelse med åbningen. Inddrevne gebyrer vil fremgå som indtægt i sommervand-regnskabet. 6. Opsigelse/ophævelse af brugsretten Ved beslutning om havesalg skal medlemmet underrette bestyrelsen. Al salg af haver skal godkendes af bestyrelsen med mindst 2 (to) underskrifter. I tvivlstilfælde skal salget godkendes af den samlede bestyrelse Før et havesalg skal sælgers gæld til foreningen indfries Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis brugsretsydelsen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter at skriftligt påkrav er afsendt. Det er en forudsætning for ophævelse af brugsretsaftalen, at foreningens påkrav er afgivet tidligst 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at brugsretten bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist Foreningen er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse Når brugsretten til en havelod er opsagt eller ophævet af bestyrelsen, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse og indbo. Fjernelse skal dog ske på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade Har medlemmet ikke inden 4 uger efter brugsretsaftalens ophør bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af havelodden ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen sætter herefter havelodden til salg til bedst mulig pris evt. ved auktion. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning mv. forud for andre kreditorer. Side 5 af 8

6 Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og brugsrettens afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, restancer mv. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende brugsretsaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen brugsretsydelse og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og solgt, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse mv., der overdrages Afgår et medlem ved døden afventes skifterettens afgørelse. Herefter er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige brugsretsaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på tre måneder til den første i en måned. Dog gælder, At en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte brugsretsaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, At en person med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst to år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, At myndige slægtninge i op- og nedstigende linie har ret til at få overdraget brugsretten. Bestyrelsen afgør alene, om ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 7. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Årsregnskab med evt. Revisionsberetning. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget. 6. Valg af formand/kasserer. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisorer og suppleanter. 9. Evt. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutter det eller når ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er til stede. Side 6 af 8

7 7.4. Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever Ved afstemninger har hver have (andel) 1 (een) stemme. Der foretages skriftlig afstemning, hvis det forlanges Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal medmindre der skal stemmes om Vedtægtsændring Optagelse af kollektive lån Ekstraordinære indskud Andelsforeningens opløsning Hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Om andelsforeningens opløsning, se Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. 8. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant, vælges i ulige årstal. Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant vælges i lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra et havelod Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb indtræder suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Formanden repræsenterer foreningen udadtil og varetager sammen med den øvrige bestyrelse foreningens tarv i overensstemmelse med vedtægterne og vedtagne bestemmelser. Ordensreglementet kan af bestyrelsen til enhver tid ændres eller suppleres ved opslag, men den skete ændring forelægges til godkendelse på næste generalforsamling. Næstformanden overtager i formandens fravær alle dennes pligter og rettigheder. Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke med mere i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det. Et beslutningsdygtigt Side 7 af 8

8 bestyrelsesmøde kræver deltagelse af 4 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden at have meldt afbud, indkaldes suppleanten Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret eller på anden måde er personligt interesseret Der skrives referat af bestyrelsesmøderne Kassereren skal indsætte foreningens midler, udover sin kontante beholdning, i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens hoved midler med formandens skriftlige godkendelse. Kassereren har rådighed over en forbrugskonto, som evt. er tilknyttet netbank. Denne konto må have et max indestående på kr ,- Kassereren må maximalt ligge inde med kr i kontanter Bestyrelsens honorar godkendes som en udspecificeret del af budgettet på den ordinære generalforsamling. Medlemmers omkostninger/udlæg i forbindelse med bestyrelsesarbejde dækkes af foreningen ifølge bilag. 9. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. 10. Regnskab og revision. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år og 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år. Det påhviler de valgte at kontrollere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, arbejdet måtte give anledning til. 11. Foreningens opløsning Foreningen kan ikke opløses uden at 3/4 af medlemmerne stemmer derfor og kun på en dertil indkaldt generalforsamling, der tillige tager bestemmelse om anvendelse af foreningens ejendele og midler. Et sådant forslag skal dog først fremlægges og behandles på en ordinær generalforsamling. Ingen part af det af Andelshaveforeningen Dahlia købte areal, matr. nr. 8 cp Avedøre by kan hverken frasælges eller ved eventuel ekspropriation udmatrikuleres selvstændigt, uden at opgørelse over foreningens gæld, samt foreningens betalte gæld, og arealets eventuelle værdiforringelse ved salg eller lignende, er taget i betragtning og behandlet på en vedrørende denne sag indkaldt generalforsamling. 12. Ikrafttrædelse Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. august Samtidig bortfalder alle ældre vedtægter. Side 8 af 8

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere