V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed Ved leje af en have til kolonihaveformål, gælder en række bestemmelser, der ikke har relation til det almindelige åbne sommerland Foreningen skal sikre, at bestemmelser i en byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lign. der vedrører det samlede kolonihaveområde eller enkelte haver, overholdes af foreningens medlemmer Foreningen og dens medlemmer skal være tilsluttet kolonihaveforbundet under kreds 4, Gladsaxe- Herlev. 3. Medlemmer 3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

2 3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen. Adresseændring skal meddeles bestyrelsens formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Hvis adresseændring ikke meddeles rettidigt kan bestyrelsen bringe medlemskabet og lejemålet til ophør med 14 dages varsel ved anbefalet brev til medlemmets sidst oplyste adresse. For at kunne leje en kolonihave, kræves bopæl i Storkøbenhavn. Ved flytning fra Storkøbenhavns område er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Hvis dette ikke sker, skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel ved anbefalet brev til medlemmets sidst oplyste adresse Medlemmer kan kun optages i foreningen med bestyrelsens godkendelse. Ved optagelse betales et indskud fastsat af generalforsamlingen. Indskuddet refunderes ikke ved udtrædelse af foreningen Ved leje af en have oprettes en lejeaftale. Et medlem kan kun leje een have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. pkt Medlemmer, som fraflytter foreningen, har intet krav på foreningens midler eller ejendele.

3 4. Hæftelse Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsfor- pligtelser, som disse fremgår af foreningens regnskab. 5. Leje 5.1. Haveleje fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget foreningens bestyrelse har forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet Betaling af haveleje er rettidig, når den betales senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder haveleje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag Hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt ophæve lejemålet jf Bestyrelsen kan efter anmodning inden betalingsfristens ud løb give et medlem som på grund af sygdom, arbejdsløshed eller anden uforskyldt trang ikke kan betale henstand, dog normalt ikke over 3 måneder. 6. Ordensbestemmelser af haven Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser om brug

4 af haveforeningens område Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser På haveloden må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved røg, støj eller ildelugt kan forulempe øvrige haveleje re Haven skal være renset og i orden senest 5. maj og fremdeles sommeren igennem, herunder hækken ind til naboerne Såfremt der sker/er sket skader ved overskridelse af vedtægter, ordensreglement eller misligholdelse, er det have- ejeren, der er erstatningspligtig. 6.6 Klager over et andet medlem eller forhold i foreningen skal indsendes skriftligt til formanden Klagen behandles på et bestyrelsesmøde, hvor klageren skal være tilstede. 7. Ophævelse af lejemål 7.1. Bestyrelsen kan ophæve lejeaftalen, hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt til den af medlemmet oplyste bopælsadresse eller fremsat, f.eks. i brev overbragt af bestyrelsen på havens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag. Påkravet skal udtrykkeligt angive, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte betalingsfrist.

5 7.2. Bestyrelsen kan ophæve lejeaftalen, hvis medlemmet overlader brugen af haven til andre og trods påtale fortsætter dermed, eller hvis medlemmet eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer Bestyrelsen kan ophæve lejeaftalen, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede have eller tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra. Tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og overtrædelse af bestemmelser om byggeri og indretninger på havelodden Når lejeaftalen er ophævet, kan det udtrædende medlem medtage bebyggelse inklusive fundering når dette sker på en sådan måde, at havens anlæg og det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade Opfylder kolonihavehuset m.v. gældende byggeforskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge huset til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det der kan indgå i salget. Værdiansættelse skal finde sted efter de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og udføres af haveforeningens eller Kredsens vurderingsudvalg. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber Salg af kolonihavehuset kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejeaftalens ophævelse fjernet eller solgt det på haven opførte kolonihavehus, eller er salg sket i strid med gældende overdragel-

6 sesregler, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede have ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal overtage lejemålet og kolonihavehuset samt vilkår for overdragelsen ifølge Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Kan kolonihavehuset ikke sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt evt. ved auktion. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i det på haven opførte kolonihavehus, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet er bestyrelsen beføjet til at fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m. Når ophævelse af medlemskabet med tilhørende brugsret til en have har fundet sted, har pågældende pligt til at betale foreningen haveleje og andre ydelser vedrørende haven, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode Bestyrelsen påtager sig ikke ansvar over for et nyt medlem, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om manglende tinglyst adkomst eller pantsætning af den bygning der sælges Afgår et medlem ved døden, kan foreningen og dødsboet opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned. Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,

7 at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af, at samlivet på samme folkeregisteradresse bestod på tidspunktet for dødsfaldet. Ret til at fortsætte lejeaftalen gælder ikke en efterlevende samlever der er lejer af en anden have i foreningen, at myndige slægtninge i op - og nedstigende linje har ret til at overtage lejemålet, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. Bestyrelsen afgør alene om ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 8. Fællesarbejde 8.1. Foreningens medlemmer har pligt til at medvirke ved renog vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have Bestyrelsen indkalder til fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke møder pålægges medlemmet en ny mødedato, samt en bod for udeblivelse. En pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet med deraf følgende misligholdelsesvirkning ved manglende betaling jf. pkt Generalforsamlinger 9.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med dagsorden, der

8 mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Regnskab m. evt. revisionsberetning. 4) Indkomne forslag. 5) Godkendelse af budget. 6) Valg af formand/kasserer. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8) Valg af revisorer og suppleanter 9) Valg af vurderingsudvalg. 10) Valg af øvrige udvalg Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til generalforsamling inden 4 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest een måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag kan kun behandles, hvis det har været udsendt eller bekendtgjort for medlemmerne før eller senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen Adgang til generalforsamlinger har kun medlemmer af foreningen med ægtefælle eller samlever.

9 9.7. Hver have har een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal - medmindre der stemmes om,./. Vedtægtsændring./. Optagelse af kollektive lån./. Ekstraordinære indskud./. Haveforeningens opløsning hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 9.9 Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigen- ten, referent og foreningens formand. Referat uddeles til alle medlemmer inden 4 uger efter generalforsamlingen. 10. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år.

10 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for en 1-årig periode. Når et medlem er villig til at modtage valg ell. genvalg skal dette foreligge skriftlig, såfremt vedkommende ikke er tilstede ved generalforsamlingen. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra en have, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen Udebliver et bestyrelsesmedlem to på hinanden følgende møder uden i forvejen at have meldt lovlig forfald, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Fratræder et bestyrelsesmedlem før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten for tiden indtil næste generalforsamling. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Bestyrelsen kan fastlægge grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller hvis et medlem af bestyrelsen begærer det Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvor denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

11 10.6. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål Bestyrelsen får udbetalt et honorar, der fastsættes på generalforsamlingen Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger /udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag. 11. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. 12. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilhørende bilag Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisorer for en 2- årig periode, og 2 suppleanter for 1 år. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens

12 årsrapport samt tilføje årsrapporten de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. 13. Foreningens opløsning Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette skyldes, at foreningens virke overføres til et andet haveområde, skal foreningens formue overgå til den forening, der viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer af Kolonihaveforbundet. Formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på ophørstidspunktet Foreningen kan ikke opløses, så længe hovedlejekontrakt med Staten eller den stedlige kommune er i kraft. Generalforsamlingen 2010

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere