Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveforeningen Grundet. Vedtægter"

Transkript

1 Haveforeningen Grundet Vedtægter

2 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, tingtyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer Foreningen og dets medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er frit stillet i foretagsomhed m.m. Man må gøre sig klart, at der er tale om et havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland. 3. Medlemmer Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen. Adresseændring skal omgående meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket 3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse Ved leje af et havelod oprettes en lejeaftale. Et medlem kan kun erhverve èn have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jv Hæftelse. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

3 5. Leje Havelejen fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejde, f.eks. kloakering, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtige pengeydelser i lejeforholdet Ved indmeldelsen betales et indskud. ( kr ). Havelejen betales forud. Betaling er rettidig, når den erlægges senest 5. hverdage efter forfaldsdagen Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr ( pt. udgør dette kr. 200,- ) for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser Medlemmet er pligtig til at overholde følgende ORDENSREGLER: 1. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. 2. Hække vedligeholdes af den enkelte havelejer. Hækken klippes 1 gang om året, dog senest 1. oktober. Hækkene må højest være 1,80 m og mindste højde skal være 1,60. der må ikke plantes anden hæk end lærk, alt andet aftales med bestyrelsen. 3. Græsarealer skal holdes af lejeren 2 m uden for ens hæk. 4. Havelodderne skal forsynes med et tydeligt nummer. 5. Husdyrhold må ikke finde sted. 6. Løse hunde må ikke medtages eller forefindes i haveforeningen. 7. Benyttelse samt opbevaring af skydevåben i haveforeningen er forbudt. 8. Motorkørsel i haveforeningen må ikke overstige 20 km/timen. 9. Brug af støjende maskiner så som fræser hækkeklipper slåmaskiner m.m. må i perioden 1. maj til 1. september, ikke finde sted søn - helligdage. I øvrigt skal miljøstyrelsens og Vejle kommunes vejledende grænser for støj overholdes. 10. Afbrænding ef affald er kun tilladt i henhold til Vejle kommunes Brandregulativ. 11. Medlemmer er underkastet kommunens vandregulativ. Misbrug må ikke finde sted. 12. Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel e.l. I modsat fald kan lejemålet ophæves.

4 13. Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel e.l. på haveforeningens område. Dette gælder også for deres gæsters gøren og laden på området. 14. Hvis en have henlægger i en sådan tilstand, at den skræmmer omgivelserne, skal havelejeren i anbefalet brev opfordres til at bringe haven i orden inden 14 dage fra brevets modtagelse. I modsat fald kan lejemålet ophæves, med mindre særlige omstændigheder taler derfor. Om disse omstændigheder foreligger, afgøres alene af bestyrelsen. 15. Der må ikke henkastes affald af nogen art på havekoloniens område, ej heller på tilstødende arealer. 16. Bilvask i havekolonien er ikke tilladt. 17. Al parkering må kun foregå på p pladsen, dog er det tilladt at holde med EN bil pr. Have. 18. Alle medlemmer der på den lejede havelod har en (eller flere) opførte bygninger, skal have tegnet en gyldig brandforsikring. Denne skal på forlangende forevises bestyrelsen. Undlader medlemmet dette, er bestyrelsen berettiget til omgående at ophæve den indgåede lejeaftale ( 7. stk 7.3 ). 19. Alle medlemmer der på den lejede havelod har installeret tømnings/opsamlingstank for spildevand (grå og sort vand) skal minimum en gang pr. Kalenderår få foretaget tømning af denne. Dette skal udføres af autoriseret virksomhed. Medlemmet skal UOPFORDRET inden den (i pågældende kalenderår) fremvise gyldig dokumentation for at tømningen er foretaget og udført af autoriseret virksomhed. Bestyrelsen fører samtlige havelodders tanktømninger til protokol. 20. Alle havelåger må max måle 120 cm. 21. Lågerne og vand lukkes d og åbnes igen d. 31.3, dog afhængigt af vejret. 7. Opsigelse / ophævning af lejemål Det bebyggede areal må inkl. udhus ikke overstige 50 m2. Deklaration ændret d Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt. Det er en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet at den meddelte frist Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft

5 tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse. Beboelse er tilladt i tiden 1. april til 1. oktober Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget. Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber. Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesregler på 3 måneder til den 1.ste i en måned. Dog gælder: At en efterlevende ægtefælde har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. At en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. At myndige slægtninge i op og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet. Bestyrelsen alene afgør om overfor anførte betingelser er opfyldt Medlemmet kan inden for en frist af 14 dage indanke sagen for kredsbestyrelsen, hvis afgørelse ikke kan appelleres. 8. Pligtarbejde/fællesarbejde Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der i følge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde efter behov.

6 9. Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Regnskabet afsluttes d hvor efter det revideres i januar måned. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter. A) Valg af dirigent / stemmetæller B) Beretning. C) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. D) Indkomne forslag. E) Valg af formand / kasserer. F) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. G) Valg af regnskabsudvalgsmedlem udenfor bestyrelsen H) Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter. I) Evt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis 4/5 af de medlemmer der har begæret generalforsamlingen, er til stede Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen sammen med regnskabet med 30 dages varsel Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælde eller samlever Hver havelod har 2 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal medmindre der skal stemmes om: A) Optagelse af kollektive lån. B) Haveforeningens opløsning. Hvortil kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

7 Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivende stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af de fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 stemmer for forslaget Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand. 10. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig perode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Regnskabsudvalget består af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og et medlem af foreningen, som varetager den økonomiske drift af foreningen Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste generalforsamling afholdes. Afgår formand eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot at medlem af bestyrelsen begærer det Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve sf foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål Bestyrelsen er pligtig til jævnligt i tiden 1. maj til 1. oktober at efterse havekolonien for evt. fejl og mangler. Medlemmerne kan ikke nægte bestyrelsen adgang til deres have, såfremt bestyrelsen skønner dette nødvendigt. 11 Tegningsret. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem som bestyrelsen selv vælger, eller af den samlede bestyrelse.

8 12 Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag Generalforsamlingen vælger 2 regnskabskontrollanter for 2 år (lige år) og 2 suppleanter for 1 år (lige år). Det påhviler de valgte regnskabskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, arbejdet måtte give anledning til. 13 Foreningens opløsning Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningen formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med Kolonihaveforbundet for Danmark er i kraft. Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts Ændret på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015.

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere