Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Visionskatalog Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

2 Visionskataloget er udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation Carina Lykke Johannessen Innovationskonsulent Kristine Kjærsig Innovationskonsulent, Arkitekt Tak til medarbejdere på rehabiliteringsenheden Lindhøj, medlemmerne i henholdsvis styregruppen og arbejdsgruppen og Ejendomsadministrationen i Kerteminde Kommune for et spændende og inspirerende samarbejde. Januar 2015

3 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 3 Forord Hvorfor bygger vi et nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune? I forbindelse med kommunalreformen og sammenlægningen af kommunerne i ændredes opgavefordelingen stærkt stigende. Vi har også en formodning om, at kommunen i forbindelse med de kortere indlæggelsestider på de kommende supersygehuse må påtage sig større opgaver omkring rehabilitering efter indlæggelse. Som følge af disse tendenser og formodninger, har vi i kommunen været igennem adskillige omstillingsprocesser og organisationsændringer, som har medført et igangværende paradigmeskifte. Kort sagt: Vi skal investere i forebyggelse og rehabilitering, så borgeren holdes længst muligt i eget hjem og med bibeholdt selvstændighed. Paradigmeskiftet betyder, at vi er gået fra: Der er behov for, at vi arbejder på at mindske, udskyde og forebygge behovet for kompenserende hjælp. Med udvidelsen af det eksisterende rehabiliteringstilbud styrkes kommunens mulighed for at rette fokus på forebyggelse, opfølgning og behandling efter udskrivelse. Det er mit ønske, at vi med det nye rehabiliteringscenter får styrket muligheden for at inddrage borgeren som en aktiv medspiller i en samarbejdsproces med dygtigt fagpersonale. Marianne Machon Formand for Ældre- og Handicapudvalget Kerteminde Kommune

4 Indholdsfortegnelse Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 4 Intro til Syddansk Sundhedsinnovation Sådan læses visionskataloget Kick-off og visioner for Rehabiliteringscenter Kerteminde Visions Kick-off Mulighedsrum Meningsfuld Rehabilitering Naturen Integreret... Velfærdsteknologi...20 Åbent og Inviterende...22 Hvad siger medarbejderne? Hvad siger borgerne? Personas Fra vision til byggeri Grunden og stedet Organisering Fra visioner til designprincipper Meningsfuld Rehabilitering - Designprincipper Naturen Integreret - Designprincipper...47 Velfærdsteknologi... Åbent og Inviterende - Generelle principper...49 Overordnet bygningsdiagram

5 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 5 Spise/køkken/opholdsområde...55 Spise- og opholdsområde - Placering i forhold til stuer...56 Centralt spise/køkken/opholdsområde - Overordnet diagrammatisk indretning Træningsfaciliteter - Overordnet diagrammatisk indretning Træningsfaciliteter Administration Materialer - ude Materialer - inde Test af byggeri

6

7 Baggrund og formål Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 7 Baggrund Den samlede rehabiliterende indsats har til formål, at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgerens funktionsniveau. Kerteminde Kommune råder på nuværende tidspunkt over 17 rehabiliteringspladser og forventer et øget efterspørgselsmønster fra borgere frem mod Kommunen ønsker i den forbindelse at imødekomme sundhedsfaglige, på sundheds- og ældreområdet ved at etablere en særskilt rehabiliteringsenhed i Kerteminde Kommune. På vegne af Kerteminde Kommune, har pleje- og sundheds- innovation med henblik på et samarbejde omkring bruger- Formål et nyt byggeri med udgangspunkt i fremtidens brugerbehov, og dermed medvirke til: At skabe de bedst mulige rammer for at udføre døgnrehabilitering og imødekomme det stigende behov for rehabiliteringspladser. At skabe mulighed for ambulante rehabiliterende indsatser såsom arbejdsmarkedsrettede og/eller familieorienterede indsatser, samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser såsom patientskoler, kronikercaféer og sundhedscaféer. At rehabilitere borgerne i videst muligt omfang til et meningsfuldt liv og derigennem øge borgernes livskvalitet. At imødekomme forventede stigende udgifter til borgere med behov for varigt kompenserende hjælp. At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. bejde med de praktiserende læger og andre sundhedsaktører.

8 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side Intro til Syddansk Sundhedsinnovation Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er en stabsfunktion i Region Syddanmark, der samler regionens aktiviteter inden for sundhedsinnovation, telemedicin og offentlig-privat innovation. produkter. Vi arbejder ud fra nedenstående iterative procesmodel. VISION OG PLAN RESEARCH OG ANALYSE IDÉ OG KONCEPTER TEST OG KVALIFICERING IMPLEMENTERING OG EVALUERING Problemområdet afklares med projektejer, og der udarbejdes en projektdrejebog indeholdende bru- og en tidsplan for projektet. Der udføres feltobservationer, brugerinterviews samt undersøgelser af eksisterende løsningseksempler for problemområdet. fra analysefasen danner afsæt for en kreativ idégenereringsproces med brugerne. De valgte idéer viderebearbejdes med brugere i mock-ups, simulation og scenariespil. Projektidéerne udbredes via beskrivelse i evt. byggeprogram eller implementeres i klinikken. Forløbet evalueres. Brugerkvalificering af et byggeri giver ikke bare bygherren mulighed for at bruge arealet optimalt og dermed forbedre sin projektøkonomi. Brugerkvalificering af et byggeri giver også driftsherren mulighed for at forbedre og forny arbejdsgange, struktur og patient- eller borgerflow, således at der skabes en bæredygtig og fremtidssikret arkitektur. Byggeriet understøttes dermed effektivt samtidig med, at almen menneskelige, fysiologiske, psykologiske og sociale behov tilgodeses.

9 Sådan læses visionskataloget Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 9 I visionskataloget præsenteres den samlede vision og retningslinierne for det kommende rehabiliteringscenter i Kerteminde. Resultatet er en opsamling af den viden og de idéer der er opstået i brugerprocessen frem til byggeprogrammet, og skal læses i sammenhæng med byggeprogram og rumskema. Ord og begreber Der er i visionskataloget brugt nedenstående ord og begreber: ACT IT OUT Innovationsmetode, hvor fx en arbejdsgang testes. ADL Almen daglig livsførelse. Person, som er i rehabiliteringsforløb. Proces i forbindelse med involvering af brugere af fx kommende byggeri. Vejledning til krav i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri. brugere. Anbefaling eller ønske til byggeri. DESIGNPRINCIPPER Principper, der indikerer retningslinjer for byggeri. DISPOSITION Fordeling af rumfunktioner eller rumtypologier. FUNKTIONER Rumfunktion eller rumtypologi. KICK-OFF Startskud for projektforløb. Medarbejder, der er beskæftiget indenfor køkkenområdet. MOCK-UP Fysisk model bygget i lette materialer med det formål at teste udformning og indretning. MULIGHEDSRUM Tema, som indeholder idéer og tanker for fremtiden. PERSONA tering. PROCESMODEL Model til brugerinvolvering PLEJEPERSONALE Medarbejder, der er beskæftiget indenfor pleje og omsorg. Forløb, der har til formål at hjælpe en person til at genvinde tabte færdigheder. Innovationsmetode, hvor idéer opstår og optimeres ved at bygge hurtige modeller. SKAL Krav til byggeriet. TERAPEUT Medarbejder, der er beskæftiget indenfor træning, VISION Et ønsket fremtidsbillede. WORKSHOP Arrangement, hvor et antal brugere (medarbejdere og borgere) samles til diskussion, idégenerering eller test af byggeri.

10 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 10 Brugerproces Inddragelse af brugere er en vigtig kilde til innovation, da man herved kan nærme sig den kontekst, hvori brugeren oplever en service eller anvender et produkt. Overordnet handler brugerinddragelse om at give et mere informeret grundlag at træffe beslutninger ud fra, og som sikrer størst mulig værdi for fremtiden. struktureret proces, hvor brugerne involveres strategisk, af eksempelvis et byggeprogram og opførelse af et nyt byggeri. I dette projekt har brugerne genereret inputs til et byggeprogram. Processen frem mod dette har været en bevidst og strategisk involvering af brugere med udgangspunkt i rettet, som det ses af forslag til tidsplan herunder, løbende blive involveret gennem projektets løbetid Oktober-november November December 2015 April Maj-december 2016 Feltstudier Interviews og observationer med medarbejdere, borgere og pårørende. Gennem feltstudie er der opnået en dybere indsigt i rehabiliteringstilbudet i dag. Der er processer, der ligger til grund for berøring med borgere i rehabilitering i Kerteminde Kommune. Kick-off workshop Via brugerinputs er der på en kick-off workshop udviklet og skabt konsensus omkring en samlet vision for et nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune. Medarbejderworkshop Medarbejdere har diskuteret arbejdsgange med henblik på optimal organisering De har desuden diskuteret rumtypologier og indretning af disse og forholdt sig til materialevalg i forhold til byggeprogrammet. Medarbejderworkshop Fremtidig organisering. Hvordan skal tværfaglige teams arbejde sammen omkring borgeren i det fremtidige rehabiliteringscenter? Projektgennemgang og -test Gennemgang af dispositions- og projektforslag. Arbejdsgangsanalyse. Scenarier og rumtypologier testes sammen med brugere og rådgiver. SDSI råder over testfaciliteter, hvor dele af forslag til rehabiliteringscenteret kan bygges i lette materialer. Dette giver mulighed for at teste det kommende byggeri i dialog med rådgiver. Medarbejderworkshops Arbejdsgangsanalyse og test/træning af fremtidige arbejdsgange.

11 Kick-off og visioner for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

12 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 12 Visions Kick-off Den 24. november 2014 blev der afholdt kick-off workshop for Rehabiliteringscenter Kerteminde. De inviterede deltagere var en kombination af lokalpolitikere, repræsentanter for lokale foreninger samt medarbejdere fra den eksisterende rehabiliteringsenhed Lindhøj. Formålet med workshoppen var at udvikle og skabe konsensus omkring en samlet vision for det nye center. På workshoppen arbejdede brugerne bl.a. med mulighedsrum nemført i den nuværende rehabiliteringsenhed på Lindhøj Plejecenter. Resultat af kick-off De 5 mulighedsrum har dannet baggrund for materialet på de kommende sider. Disse mulighedsrum er altså udtryk for ønsker til det kommende byggeri. Som resultat at mulighedsrummene og den videre proces med brugerne er der udarbejdet designprincipper for hver af mulighedsrummene. Disse kan ses i afsnittet Fra visioner til byggeri. Personas og mulighedsrum Personas og mulighedsrum blev præsenteret for deltagerne med henblik på en idégenereringsøvelse til at frembringe nye muligheder og idéer Placering af funktioner Medarbejdere og ledelse i Kerteminde Kommune drøftede hensigtsmæssig placering af funktioner gram for byggeriet. Dette er siden bearbejdet arbejdsgange og det mulige antal m2 er der udarbejdet det diagram, som kan ses på side 5. Åbent og inviterende Med udgangspunkt i en drøftelse om, hvordan det nye byggeri bliver åbent og inviterende, generede deltagerne idéer og scenarier til eksempelvis en positiv modtagelse, strategisk formidling omkring rehabilitering samt tilbud og samarbejde med lokalmiljøet og frivillighedsorganisationer. Den diskussion, der foregik i gruppen, har ligeledes haft Rehabilitering Deltagerne indgik i en drøftelse omkring begrebet ringstilbud der bør tilbydes i Kerteminde Kommune Under workshoppen gennemgik deltagerne processen, som ses til højre. Velfærdsteknologi Med udgangspunkt i ideer til velfærdsteknologi, drøftede deltagerne anvendelse og placering af forskellige teknologier i det nye rehabiliteringscenter.

13 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 13 Fotos fra kick-off arrangementet Almen daglig livsførelse er alle de ting, vi ikke tænker over. Som når vi f.eks. rækker ud efter en kop kaffe. Først i det øjeblik vi mister evnen til simple daglige gøremål, opdager vi hvor stort et indgreb, det er på vores sanselighed og identitet. Anders Kjærsig, Sognepræst, debattør og foredragsholder. I inspirationsoplæg til kick-off arrangementet.

14 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 14 Mulighedsrum 1 - Meningsfuld rehabilitering FRA PASSIV MODTAGER TIL AKTIV MEDBORGER Borgerne på rehabiliteringscenteret er på et midlertidigt ophold, hvor de skal genoptrænes til at kunne udføre almene daglige gøremål i det daglige liv. Genoptræning er derfor en integreret del af dagligdagen på centeret, og det fysiske skal være med til at understøtte dette ved at motivere og invitere til træning og bevægelse både inde og ude. Aktive borgere Det nye rehabiliteringscenters fysiske indretning skal understøtte, at borgerne ikke bliver passive modtagere, mens de er på centeret, men derimod bliver en aktiv del af centerets liv og gøremål. Integreret i bygningen hverdagslivet, men skal derimod være en social og sjov aktivitet, der kan foregå alle steder og i alle situationer. Det kan foregå, når den enkelte borger bevæger sig gennem huset via fx træningselastikker på væggene eller via trapper til og fra afsnit af huset, på borgernes egne stuer eller i det fælles køkken, hvor daglige gøremål, store som små, kan trænes. Fællesskab og privathed kan være sammen med andre via fællesområder, væksthus eller værksted, samt muligheden for at kunne være sig selv via små nicher, der giver privathed. Integreret i udearealer Centerets udeområder og nærmiljø skal være en integreret del af hverdagsrehabiliteringen, hvor borgerne kan være med til at plante højbede til nytte og pynt, samt træne indkøbsmuligheder i de nærliggende butikker.

15 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 15 Byggeriet skal motivere og invitere til bevægelse, bl.a. via punktvise destinationer, som borgeren kan bevæge sig hen imod Fællesområde: Rulleborde, hvor borgeren kan gå hen og finde drikkelse Udsigt der hvor man træner Individuelt indrettet stuer: badeværelse, sengens placering Brug af lys, farver og materialer og udsigt bør invitere til bevægelse Værksteder som terapi Fra passiv modtager til aktiv medborger Te-køkken på borgerens stue Væksthus/ orangeri Udsigt, der hvor man træner Sundheds nudging fx. ved at hænge træningselastikker på væggen Små nicher, hvor man kan have private samtaler Træning alle steder og situationer - ikke aflukkede træningslokaler Meningsfuld rehabilitering Bustræning og butik/ indkøbsmulighed Muligheden for genoptræning skal være let tilgængelig Flere sværhedsgrader at bevæge sig gennem huset Sikre godt arbejdsmiljø for både borger og medarbejder Gøre træning til en social og sjov aktivitet Centralt placeret motionsrum Meningsfuld rehabilitering skaber glade medarbejdere? Loftshøjde der giver mulighed for f.eks. badminton Integreret ADL (almen daglig træning): Den daglige træning kan foregå mange steder og kan bl.a. integreres som en del af bygningen Træning i køkkenet Små hjælpemidler til afprøvning i spisesituationer Inddrage borgerne i bl.a. madlavning Trapper et sted hvor det ikke hæmmer Funktionelle rum, hvor ting og færdigheder kan afprøves Træning af de daglige gøremål med fx. nemme rengøringsredskaber i siddende stilling etc. Trapper til træning Højbede hvor man selv planter Plads til hverdagsrehabilitering ved bad Plads til kollektiv fysisk træning og træning af kognitiv, social kapacitet Plads til at stille stole op i en rundkreds Diagrammet viser de idéer og ønsker, der kom frem på Kick-off arrangementet.

16 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 16 Mulighedsrum 2 - Fleksibelt byggeri PLADS TIL DET DAGLIGE LIV Det nye rehabiliteringscenter skal kunne rumme det hverdagsliv, den enkelte borger ønsker at leve. Derfor skal løsningerne være fleksible og funktionelle, og dække de behov, der er og kan opstå. Forskellige behov til fællesskabet og plads til at være sig selv. Flytbare vægge Det kan komme til udtryk ved, at lade nogle af væggene rummet kan blive afskærmet, hvor og når der er behov fx i spisesituationer. Fremtidssikring Centeret skal kunne fungere i mange år og dermed kunne skal ligeledes placeres strategisk, således at der er mulighed for udvidelse af centerets ydre rammer i fremtiden, hvis behovet opstår. Individuel indretning af stuer ke færdigheder kan afprøves, og at stuen kan rumme plads til det liv, som den enkelte borger ønsker at leve. Der skal fx være plads til besøgende, overnattende samt plads til at kunne træne hverdagen sammen med ens pårørende. Fællesarealer Fællesarealerne skal både give mulighed for at borgere, der er meget dårlige, kan betragte livet uden nødvendigvis selv at deltage i aktiviteterne samt være rum, hvor man kan samles om at lave diverse sysler.

17 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 17 Rumdeler til spisestue Større stuer end det nuværende - plads til at få besøg Mulighed for at skærme af til små grupper - særligt i spisesituationer Brug af eksempelvis mobile vægelementer eller rumdelere Arealer, der kan udvides og indskrænkes efter behov Automatik: En nødvendighed Mobile vægge fx. at kunne slå to stuer sammen Udvidelsesmulighed - strategisk placering af bygning Te-køkken: Selv lave kaffe til gæster Et byggeri, der kan udvides med tiden? Skal børn på rehabilitering? - plads til forældre Gæsteværelse Mulighed for at pårørende kan indlægges sammen og kan træne hverdag sammen Borgernes stuer skal kunne indrettes individuelt Mulighed for overnatning for pårørende til fx terminale Privat, skærmet område umiddelbart udenfor borgerens stue Plads til besøg Stemningspåvirkning med lys/lyd Fleksibilitet i lysafskærmning. Mulighed for at iagttage livet i fællesarealerne? Som leve-bo miljø: stue og køkken i midten og boliger uden om Træningsbadeværelse som kan sættes op som hjemme Hjemmesysler Moblile og/eller fleksible elementer eller vægge, som kan rumme opbevaring af ADL-værksteder, som nemt kan findes frem og kan gemmes af vejen, når de ikke ønskes taget i brug I fællesrummet: Fleksible møbler (ex. bord med plads til sysler) Træværksted Fleksibelt byggeri Det skal ikke være et aktivitetscenter - træværksted er ikke egnet Tilkørsel for ambulance Cafe i forbindelse med køkken, hvor der er mulighed for at sidde og betragte Funktionelle rum, hvor ting og færdigheder kan afprøves Rygemulighed? Mange borgere er så dårlige, at det er nok for dem at betragte (ikke deltage) - undgå ensomhed Naturlig og fleksibel ventilation En indretning, som tilgodeser forskellige sociale behov Undgå lange gange, lave opholdsnicher Diagrammet viser de idéer og ønsker, der kom frem på Kick-off arrangementet.

18 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side Mulighedsrum 3 - Naturen integreret NATUR OG BY SOM INTEGRERET DEL AF REHABILITERINGSCENTERET Det nye rehabiliteringscenter har udsigt ud over et naturskønt område med Noret i sigte, og er samtidig placeret i byen. Derfor skal byggeriet med dets placering både åbne sig op til den omgivende natur og by og lade dette blive en integreret del af det nye rehabiliteringscenter. Åbent byggeri den omkringliggende by og natur ved at sikre, at der er udsigt ud over landskabet med fjorden i baggrunden og sikre, at der er et naturligt lysindfald. Hjemlig stemning Den fysiske indretning skal ligeledes tale til sanserne og bringe naturen ind ved brug af fx planter, rislende vand osv., der kan være med til at mindske oplevelsen af et klinisk miljø. Integreret i lokalområdet For at lade det nye rehabiliteringscenters nærmiljø blive en naturlig del af områdets aktiviteter kan der etableres bål- og grillplads samt en legeplads for både børn og voksne. Stisystemet, der løber igennem centerets område, skal bevares og gøres til en naturlig del af udearealet. Udeophold Fra bygningen skal der være nem adgang til udearealer. Det kan ske ved at lave udgang fra alle rum, eller ved at etablere terrasser ved alle stuer og fællesområder. Ligeledes bør bygningen give mulighed for at opholde sig ude under udhæng, ved læ-steder eller ved at etablere en atriumgård eller et drivhus.

19 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 19 Udsigt over fjorden Bålplads Legeområde for alle inkl. voksne - en leveplads med gynger til brede numser Træning i naturen ex. træningspark/have Gammeldagslege/ naturlege Et byggeri, der åbner sig op mod den omkringliggende by og natur. Legende børn og naboer Grillområde Integrere stisystem/cykelsti mod syd Låne en cykel Tandemcykel Naturen integreret Udendørs opvarmet drivhus (solceller på tag og jordvarme) - et værerum Træning i naturen: træningssti med forhindringer Store planter i fællesrummet? Flydende overgange mellem inde og ude Atriumgård Egen terrasse ved sengestuer Udgang fra alle rum Mulighed for at opholde sig ude i tæt nærhed til inde, men i læ og delvist under udhæng Indhegnet have, så demente kan gå ud på egen hånd Vand- og lydmiljøer udenfor (lyd af rislende vand) Sansehave (med frugttræer) Materialer, ude som inde, der afspejler det nordiske klima og mindsker oplevelsen af et klinisk miljø. Fuglebur og akvarier Plukke grønt og sætte i vase på spisebord Et byggeri, der er indrettet med tanke for solens bevægelse over dagen og året Helseskabende byggeri Planter og vand indenfor/ naturmiljø Man skal kunne følge med i årets gang Lysindfald Materialer, der er rare at røre ved Kolonihave Diagrammet viser de idéer og ønsker, der kom frem på Kick-off arrangementet.

20 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 20 Mulighedsrum 4 - Velfærdsteknologi TEKNOLOGI TIL AT FREMME DEN DAGLIGE TRIVSEL Velfærdsteknologi skal gøre hverdagen lettere for både borgere og medarbejdere på det ny rehabiliteringscenter. De velfærdsteknologiske løsninger skal integreres i dagligdagen på det ny rehabiliteringscenter til gavn for både borgernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø, for dermed at sikre, at ressourcerne udnyttes på bedste vis. Selvstændighed og trivsel De velfærdsteknologiske løsninger, der dels skal integreres i bygningens fysiske rammer samt være en del af centerets hjælpemidler, skal fremme den daglige trivsel på det nye rehabiliteringscenter. For at borgerne kan bibeholde mest mulig selvstændighed, skal der være hjælpemidler, der dels kan gøre borgerne mere selvhjulpne, dels forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Brugervenlig teknologi betjene varme, udluftning, belysning og gardiner etc. Dokumentation For at lette medarbejdernes administrative og dokumenterende arbejde kræver det ligeledes forskellige digitaliseringsløsninger. Almen daglig livsførelse De velfærdsteknologiske løsninger skal ligeledes være med til at fremme genoptræning af de almene daglige gøremål. Disse hjælpemidler kan være lifte på alle stuer, skylle-wc, et badekar med leje, der kan sænkes ned i vandet, spiserobotter, el-kørestole, intelligente eller trygfølsomme gulve til brug i genoptræningen.

21 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 21 Spiserobotter El-kørestole som personale kan køre/styre Plads til Wii Vaskemaskine tilgængelig for beboere vasketræning Intelligent køleskab, der registrerer om ting er for gamle Et baderum med badekar med leje, der kan sænkes ned i vandet Bygningen skal rumme plads til teknologi, som kan fordre socialt samvær og møde generationer imellem Afprøvningsfaciliteter for ny velfærdsteknologi Træningskøkken Bygningen skal kunne rumme teknologi, der hjælper beboeren med at bibeholde selvstændighed Vandtræning i varmtvandsbassin Integrere teknologi i træningsrum med scenarier, der trænes ud fra (ADL) Køleskab, som rummer aflukke til borgerens medicin Velfærdsteknologi Intelligent gulv (sportsgulv), så dimensioner fra eget hjem tegnes op, så man kan placere møbler som hjemme ifbm. træning Interaktivt gulv til træning mm. Trykfølsomt gulv Strømudtræk hvor senge hæves og flyttes Stuer skal være forberedt til loftlift, skylle-wc osv. Bygningen skal fremtidssikres Telekonsultation direkte fra sengestuen Bygningen skal rumme teknologi, der kan sikre en vis automatik af lysregulering og ventilation. Der skal være tilstrækkeligt med kabelog strømudtræk Touch-skærme i lejlighederne (til dokumentation på stedet) og til borger og pårørende Borgerens stue? Brugerbetjening af varme, udluftning, belysning, gardiner, loftslys osv. Røgalarm integreret så det går på kaldeanlæg APP: Til strukturering af hverdagen Borger, pårørende og personale kan skrive i fælles journal Diagrammet viser de idéer og ønsker, der kom frem på Kick-off arrangementet.

22 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 22 Mulighedsrum 5 - Åbent og inviterende REHABILITERING, EN NATURLIG DEL AF LIVET Det nye rehabiliteringscenter skal være åbent, inviterende og integrerende med omverdenen. For at det nye rehabiliteringscenter kan være et aktivt og levende hus, kræver det et samspil med det omgivende lokalområde. Imødekommende bygning Indgangspartiet til det nye rehabiliteringscenter skal signalere imødekommenhed. Her kan den omkringliggende natur med fordel tænkes ind som en del af indgangsparti og modtagelse. Kommunikation Det er ligeledes vigtigt, at der kommunikeres strategisk omkring rehabilitering som en naturlig del af mange menneskers liv. Det kan understøttes af forskellige aktiviteter/ events, der imødekommer muligheden for at både borgere fra rehabiliteringscenteret og byen kan samles. Fx ved Skt. Hans arrangementer og andre aktiviteter, der kan samle borgere om den omkringliggende natur. Invitere indenfor Ved at invitere forskellige interesseorganisationer indenfor til træning, møder og andre aktiviteter eller selv afholde oplysende foredrag giver det både en mulighed for, at centeret og dets aktiviteter kan blive en integreret del af lokalmiljøet, samt at disse aktiviteter giver nyt liv til centeret og dets borgere. Det er samtidig med til at stadfæste, at rehabilitering er en naturlig del af mange menneskers liv. At godt sted at arbejde Foruden et godt samspil med det omgivende lokalområde kræver det, at der er et godt arbejdsmiljø for centerets medarbejdere. Dette forudsætter, at den fysiske indretning på det nye rehabiliteringscenter tilgodeser, at der er plads til at afholde møder og arbejde uforstyrret. Det kræver ligeledes, at medarbejderne får medansvar, er selvstyrende og selvledende. Frivillighed Frivillighed kan med fordel tænkes ind i forbindelse med etableringen af et nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune. Frivillighed skal være et supplement til fagligheden, og ekstra ressourcer kan bl.a. understøtte daglige sociale aktiviteter med borgere i et rehabiliteringsforløb. Ved at invitere frivillighedsorganisationer indenfor giver det mulighed for bedre og udvidede aktiviteter, der understøtter visionen om, at et nyt rehabiliteringscenter skal være åbent og inviterende og en naturlig del af lokalmiljøet.

23 Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 23 En arbejdsplads medarbejderne er stolte af Et godt arbejdsmiljø Mulighed for at arbejde uforstyrret (kontor/samtalerum) Sikre godt arbejdsmiljø for både borger og medarbejder Ældreklub/cafe - gymnastik mv. for at give liv Evidensbaseret rehabilitering Tilknyttet frivillige aktive borgere Kunne låne lokaler ud til foreninger (træning/møder) Rehabiliteringscentret skal fungere i samspil med de lokale interesseorganisationer Medansvar, selvstyrrende, selvledende Visiteret træning til borgere fra byen sammen med beboere Plads til møder Aktive værksteder Åbent og inviterende Receptionsområde Samspil med børnehaver Arkitektur skal være inviterende og åbne op Samarbejde med lokal miljø ift. udendørs træningsmuligheder Undervisningslokaler: Lær at leve med... Kikkert ved vindue til udsigten Rehabiliteringscentret er en naturlig del af byen Rehabilitering er en naturlig del af mange menneskers liv Oplysende foredrag Afholde Sankt Hans aften Foredragsaftener? Foredragssal for alle borgere Bedre oplysning om rehabilitering Cykel- og vandrestier, der forbinder stedet med byen? Diagrammet viser de idéer og ønsker, der kom frem på Kick-off arrangementet.

24

25 Medarbejdere og Borgere

26 Hvad siger medarbejderne? Visionskatalog for Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune side 26 Når personalet får positiv feedback fra borgerne og der er positiv fremgang hos borgerne i forhold til rehabilitering. ringsenhed på Lindhøj Plejecenter. Medarbejdere med forskellig faglig baggrund er interviewet med henblik på at opnå indsigt og forståelse for tilbuddene i dag. Desuden er der gennemført observationer med henblik på at opsamle og sætte ord på den tavse viden i den måde og de processer, der ligger i medarbejdernes arbejdsdag og i deres berøring med borgere. Det fysiske skal understøtte en styrkelse af arbejdsrutiner De fysiske rum skal understøtte, at der sker en fastholdelse og styrkelse af de nuværende arbejdsrutiner, således at den gode kontakt med borgeren bibeholdes igennem hele forløbet. Det gode samarbejde mellem de forskellige medarbejdere skal styrkes, også i forhold til det tværfaglige samarbejde mellem fx social- og sundhedsassistenter, hjælpere, sygeplejersker, terapeuter og læger. Ledelsen skal understøtte dette i organiseringen af de forskellige teams. Derudover skal det sikres, at der sker en bedre overlevering af information, når borgere skal modtages i rehabiliteringscenteret fra sygehuset og senere skal videre igen, da medarbejderne kan opleve, at denne information ofte mangler: Det er vigtigt, at organisationen fordrer tværfaglighed eksempelvis igennem teamorganisering. Når organiseringen er optimal, og når den gode kontakt med borgeren er til stede, så føler jeg, at jeg kan levere den bedste service til borgeren. Hvad driver medarbejderne? det daglige arbejde. At kunne se resultatet Det ene kriterium er, når medarbejdernes hjælp og indsats giver værdi for borgerne:.hvis der kommer en borger ind, som er rigtig dårlig, men som fik det godt at kunne se resultatet. Når en terminalpatient har fået den gode afslutning, og når en borger rykker i funktion efter flere måneders rehabilitering. (Alle tre citater er fra plejepersonale) (Begge citater er fra plejepersonale)

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere