Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet"

Transkript

1 Renteloven Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr København 1989

2

3 Forord I juni 1985 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe med den opgave "at gennemgå de problemer, som lov om renter ved forsinket betaling m.v. har givet anledning til i praksis" (arbejdsgruppen om renteloven). Arbejdsgruppen afgiver hermed sin betænkning. En nærmere redegørelse for arbejdsgruppens kommissorium, sammensætning og arbejde er indeholdt i kapitel 1, afsnit I. Et resumé af arbejdsgruppens forslag findes i kapitel 1, afsnit V. København, den 8. september 1988 Peter Blok Jørgen Grønborg (formand) Lars Krobæk Jørn Ravn Karen Marie Spliid Marianne Højgaard Pedersen Hans Peter Rosenmeier Merete Udengaard Michael Rekling (sekretær) 3

4

5 Indholdsfortegnelse Side Kapitel I. Indledning 13 I. Arbejdsgruppens kommissorium, sammensætning og arbejde Kommissoriet Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde 14 II. Den gældende rentelov og kritikken heraf Forarbejderne Hovedprincipperne Kritikken 15 III. Rentelovens anvendelse i praksis Efterlevelsen i udenretlig praksis Udeblivelsessagerne Årsagerne til den manglende efterlevelse i praksis Løsningsmuligheder 19 IV. De øvrige nordiske lande Nordisk lovsamarbejde Sverige Norge Finland 22 V. Resumé af arbejdsgruppens forslag 22 Kapitel 2. Lovens anvendelsesområde m.v. 27 I. Pengekrav uden for formuerettens område 27 A. De gældende danske regler Rentelovens 1, stk. 1, og Afgrænsningen mellem krav inden for og uden for formuerettens område Betydningen af afgrænsningen Betænkning nr. 652/1972 om morarenter 28 5

6 5. Bemærkningerne til lovforslaget Behandlingen i Retsudvalget 29 B. De øvrige nordiske lande Sverige Norge Finland 30 C. Arbejdsgruppens overvejelser Begrundelsen for den gældende begrænsning Afgrænsningsvanskelighederne Særligt om offentligretlige krav Arbejdsgruppens forslag Undtagelse for visse krav 37 II. Fravigelse af loven ved sædvane 38 A. De gældende danske regler Rentelovens 1, stk Begrebet "handelsbrug eller anden sædvane'' Bestemmelser, der kan fraviges ved sædvane Krav om kendskab til sædvanen? 40 B. De øvrige nordiske lande Finland Norge Sverige 41 C. Arbejdsgruppens overvejelser Kun fravigelse ved sædvane i erhvervsforhold Slet ikke fravigelse ved sædvane? Eventuel tilføjelse om kendskab til sædvanen 44 III. Kreditrente 44 A. De gældende danske regler Rentelovens Forarbejderne til 2 44 B. De øvrige nordiske lande Finland Norge Sverige 45 C. Arbejdsgruppens overvejelser 's sammenhæng med loven i øvrigt 's betydning Specielt om forholdet mellem 2 og Arbejdsgruppens forslag 47 6

7 Kapitel 3. Rentens begyndelsestidspunkt 49 I. Den gældende lovs 3, stk A. Den gældende danske regel Princippet i 3, stk Fortolkningsproblemerne i 3, stk B. De øvrige nordiske lande 51 C. Arbejdsgruppens overvejelser Kan reglen helt udelades? Løsning af fortolkningsproblemerne - "forfaldsdagen" Løsning af fortolkningsproblemerne - "fastsat" Løsning af fortolkningsproblemerne - "i forvejen" Et bestemt beløb? 53 II. Den gældende lovs 3, stk A. Den gældende danske regel 54 B. De øvrige nordiske lande Sverige Finland Norge 55 C. Arbejdsgruppens overvejelser Placeringen af bestemmelsen Principielle ændringer? Bestemmelsen i 1. pkt Bestemmelserne i 2. og 3. pkt 58 III. Den gældende lovs 3, stk A. Den gældende danske regel Princippet i 3, stk Forsikringsaftalelovens Erstatningsansvarslovens B. De øvrige nordiske lande Sverige Finland Norge 61 C. Arbejdsgruppens overvejelser Ændring af bestemmelsens princip Opdeling af kravet 63 IV. Den gældende lovs 3, stk. 4 og

8 V. Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende visse mulige særregler om rentens begyndelsestidspunkt 65 A. Tilbagesøgningskrav Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Skatteministeriets cirkulære af 14. oktober B. Erstatning for skade forvoldt ved strafbart forhold Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser 69 C. Force majeure 69 VI. Fordringshavermora m.v 70 A. De gældende danske regler Rentelovens Forarbejderne til bestemmelsen 70 B. De øvrige nordiske lande Finland Norge Sverige 71 C. Arbejdsgruppens overvejelser Udeladelse af 4? Præcisering af anvendelsesområdet Udeladelse af 4, stk. 2? Omformulering af 4, stk VII. Indførelse af en regel om indbetaling til postvæsenet? 72 A. Gældende ret 72 B. Arbejdsgruppens overvejelser 73 Kapitel 4. Rentens størrelse 74 I. Almindelige spørgsmål 74 A. De gældende danske regler Lovens sats Rettens adgang til at fastsætte en højere eller lavere rente Sædvaner vedrørende satsen 75 B. De øvrige nordiske lande Finland Sverige Norge 76 C. Arbejdsgruppens overvejelser 76 8

9 1. Overensstemmelsen med den gennemsnitlige udlånsrente Bør morarenten være højere end den gennemsnitlige udlånsrente? - differentieret rentesats? Bør diskontoen fortsat danne udgangspunkt for morarenten? Bemyndigelsen til ændring af satsen Beregningen af morarenten 79 II. Renters rente 79 A. Gældende ret Den deklaratoriske regel Aftale eller sædvane Morarente af kreditrente 81 B. Arbejdsgruppens overvejelser 81 III. Bevarelse af retten til kreditrente 83 A. Gældende ret 83 B. Arbejdsgruppens overvejelser 83 IV. Lovbestemmelser om lavere rente 84 Kapitel 5. Særlige bestemmelser om forbrugeraftaler 85 I. Almindelige spørgsmål 85 A. De gældende danske regler , stk. 1 og , stk. 3 og Fravigelse ved sædvane? 86 B. De øvrige nordiske lande Sverige Finland Norge 87 C. Arbejdsgruppens overvejelser Rentesatsens ufravigelighed Bør andre bestemmelser gøres ufravigelige? Aftaler mellem private formidlet af en erhvervsdrivende Udformningen af reglerne Fravigelse af rentesatsen ved sædvaner 91 II. Renten i frivillige forlig 91 A. Gældende ret 91 B. Arbejdsgruppens overvejelser 92 9

10 III. Undtagelsen for pengeinstitutter m.v 94 A. Den gældende regel og dens betydning Lovmotiverne Betydningen af bestemmelsen 94 B. De øvrige nordiske lande Finland Norge Sverige 95 C. Arbejdsgruppens overvejelser 96 IV. Rykkergebyrer og lignende 97 A. Gældende ret Ikke omfattet af 7, stk Hjemmelen til at kræve gebyr 98 B. De øvrige nordiske lande Sverige Norge 99 C. Arbejdsgruppens overvejelser En regel der helt afskærer rykkergebyrer m.v.? Regulering af adgangen til at kræve rykkergebyrer m.v 100 V. Maksimering af kreditrente? 101 A. Gældende regler m.v Problemstillingen Lempelsesmuligheder i gældende ret Oplysning om den effektive rente Minimum for kreditrenten 103 B. Arbejdsgruppens overvejelser En regel om maksimering af kreditrenten? Begrænsning af princippet i 7, stk. 3? 106 Kapitel 6. Andre spørgsmål 109 I. Håndhævelse af renteloven i udeblivelsessager 109 A. Gældende ret Anvendelsen af retsplejelovens almindelige regler Kritikken 112 B. Arbejdsgruppens overvejelser Almindelige bemærkninger Strengere krav til sagsfremstillingen? Rettens adgang til at stille spørgsmål til sagsøgeren

11 IL Rente af sagsomkostninger 115 A. Gældende ret Forarbejderne til renteloven U H 116 B. De øvrige nordiske lande Sverige Norge 118 C. Arbejdsgruppens overvejelser 118 Kapitel 7. Lovudkast med bemærkninger 122 I. Arbejdsgruppens lovudkast 122 IL Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser 125 III. Oversigt over mindretalsudtalelser 135 Bilag. Bilag 1. Lov om renter ved forsinket betaling m.v. (lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986) 139 Bilag 2. Skatteministeriets cirkulære af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb 142 Bilag 3. Den svenske rentelov - Räntelagen af 5. juni 1975 (SFS 1975:635) med senere ændringer 145 Bilag 4. Den norske rentelov - lov nr. 100 af 17. december 1976 om renter ved forsinket betaling m.m. med senere ændring 147 Bilag 5. Den finske rentelov - Räntelagen nr. 633 af 20. august 1982 med senere ændring 149 Bilag 6. Udengaards udtalelse vedrørende undtagelsen for pengeinstitutter m.v. i den gældende lovs 7, stk Bilag 7. Ravns udtalelse vedrørende undtagelsen for pengeinstitutter m.v. i den gældende lovs 7, stk Bilag 8. Ravns notat vedrørende en bestemmelse om maksimal kreditrente i forbrugerforhold

12

13 Kapitel 1. Indledning I. Arbejdsgruppens kommissorium, sammensætning og arbejde 1. Under Folketingets behandling af forslag til lov nr. 618 af 19. december 1984 om ændring af bl.a. lov om renter ved forsinket betaling (ændring af morarentesatsen) blev der rejst ønske om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle have til opgave at vurdere de problemer, som loven om renter ved forsinket betaling har givet anledning til i praksis, jf. FT , sp. 884 ff og , tillæg B, sp Herefter nedsatte Justitsministeriet i juni 1985 en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: "Arbejdsgruppen har til opgave at gennemgå de problemer, som lov om renter ved forsinket betaling m.v. har givet anledning til i praksis. Såfremt arbejdsgruppen på baggrund heraf finder, at der er grundlag for at foreslå ændringer i renteloven, bør arbejdsgruppen tage stilling til, hvordan der i givet fald vil kunne udformes regler, som imødegår disse problemer. Arbejdsgruppen bør ved sit arbejde være opmærksom på reglerne på dette område i de øvrige nordiske lande, herunder det udredningsarbejde, der blev iværksat i Sverige i 1984." 2. Arbejdsgruppen har ved betænkningens afgivelse følgende sammensætning: Landsdommer, dr.jur. Peter Blok (formand), fuldmægtig, cand.jur. Merete Udengaard, Den Danske Bankforening (udpeget af Den danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening), afdelingsleder, cand.oecon. Jørn Ravn (udpeget af Forbrugerrådet), dommer Marianne Højgaard Pedersen (udpeget af Justitsministeriet), dommer Hans Peter Rosenmeier (udpeget af Den Danske Dommer forening), vicedirektør, cand.jur. Lars Krobæk, Det Danske Handelskammer (udpeget af Det Danske Handelskammer, Industrirådet, Butikshandelens Fællesråd og Håndværksrådet), fuldmægtig, cand.jur. Karen Marie Spliid, Håndværksrådet (udpeget af Det Danske Handelskammer, Industrirådet, Butikshandelens Fællesråd og Håndværksrådet), og advokat Jørgen Grønborg (udpeget af Advokatrådet). Fuldmægtig Merete Udengaard indtrådte som medlem af arbejdsgruppen den 29. maj 1986 i stedet for underdirektør Per Overbeck. Dommer Marianne Højgaard Pedersen, der hidtil havde fungeret som sekretær, indtrådte den 27. august 1986 som medlem af arbejdsgruppen i stedet for kontorchef Marianne Levy. Som sekretær for arbejdsgruppen har fungeret fuldmægtig Michael Rekling, Justitsministeriet, der med virkning fra den 27. august 1986 afløste Marianne Højgaard Pedersen. 13

14 3. Arbejdsgruppen har afholdt 19 møder. Ved arbejdsgruppens 9. møde har arbejdsgruppen haft drøftelser med kreditchef Anders Lindvik som repræsentant for Dansk Organisation af Detailhandelskæder, og direktør Erik Svebølle som repræsentant for Butikshandelens Fællesråd. II. Den gældende rentelov og kritikken heraf 1. Forslaget til den gældende rentelov, lov nr. 638 af 21. december 1977 om renter ved forsinket betaling m.v., blev fremsat den 17. december 1976 (FT , 1. samling, sp. 3390, første behandling FT , 1. samling, sp ff). Efter nyvalg fremsattes forslaget på ny den 16. marts 1977, (første behandling FT , 2. samling, sp ff). Forslaget genfremsattes den 13. oktober 1977, jf. FT , sp. 451 og tillæg A, sp. 789 ff. Første behandling ses i FT , sp ff, anden behandling sp og tredje behandling sp Folketingets Retsudvalgs betænkning ses i FT , tillæg B, sp. 221, tillægsbetænkning sp Loven byggede på betænkning nr. 652/1972 om morarenter afgivet af Justitsministeriets sagkyndige vedrørende købslovgivningen, og der blev endvidere taget hensyn til den rentelovgivning, som forud var blevet gennemført i Sverige og Norge, jf. herom nedenfor i afsnit IV. Ved lov nr. 618 af 19. december 1984 ændredes morarentesatsen i renteloven, forsikringsaftaleloven, kreditkøbsloven m.v. fra diskontoen + 2 % til diskontoen + 6 %. Samtidig indførtes bemyndigelse for justitsministeren til at ændre satsen. Forslaget til ændringsloven blev fremsat den 10. oktober 1984, jf. FT , sp. 374, og tillæg A, sp. 617 ff. Første behandling ses i FT , sp. 883 ff, anden behandling sp f og tredje behandling sp Retsudvalgets betænkning ses i tillæg B, sp. 189 ff. Loven med den nævnte ændring er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, der er optaget som bilag 1 til betænkningen. 2. Hovedreglen er efter den gældende lov, at der skal betales morarenter med diskontoen + 6 % fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen, og ellers fra en måned efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling med angivelse af, at manglende betaling medfører forpligtelse til at betale rente. Der skal senest betales rente fra den dag, da fordringshaveren begyndte retsforfølgning til betaling af gælden. Morarentens størrelse kan i forbrugerforhold ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren. Gældende ret er behandlet nærmere i forbindelse med arbejdsgruppens gennemgang af lovens enkelte bestemmelser. Her er også i betydeligt omfang henvist til de fortolkningsbidrag, der findes i retspraksis og litteratur. Blandt litteraturen skal navnlig fremhæves Mogens Munch: Renteloven, 1983 (i det 14

15 følgende citeret Munch) samt Henrik Rasmussen: Renteloven i praksis, Justitia 1985, hft. 5 (i det følgende citeret Henrik Rasmussen). 3. Kritikken mod den gældende lov har i første række drejet sig om, at loven kun delvis er slået igennem i praksis, herunder i udeblivelsessager, jf. nærmere i afsnit III. Navnlig forud for ændringsloven i 1984 var der derudover megen kritik af morarentens størrelse, men også efter forhøjelsen af satsen har det været anført, at morarenten ikke giver kreditor tilstrækkelig dækning. En omfattende kritisk gennemgang af renteloven er foretaget af Gomard i Juristen 1984, side 321 ff. Ud over de nævne generelle kritikpunkter omtaler Gomard en række enkeltspørgsmål, hvor der efter hans opfattelse kan rettes kritik mod lovens regler eller mod domstolenes fortolkning af disse. Blandt disse mere detailprægede kritikpunkter kan nævnes, at begrænsningen af lovens anvendelsesområde til formueretlige krav er uhensigtsmæssig og kan have urimelige virkninger, navnlig for så vidt angår borgernes krav mod det offentlige, at tvivl om et kravs berettigelse og/eller størrelse ikke bør medføre udsættelse af pligten til at betale rente (lovens 3, stk. 3), at der bør indrømmes ret til renters rente, samt at der bør tilkendes rente af sagsomkostninger. I forbindelse med ændringen af renteloven i 1984 blev der bl.a. rejst spørgsmål om rimeligheden af undtagelsesbestemmelsen i 7, stk. 4, for pengeinstitutter m.v. og om adgangen til at kræve rykkergebyrer og lignende. Arbejdsgruppen har ikke begrænset sine overvejelser til de spørgsmål, der har været omtalt i litteraturen, men har valgt at foretage en almindelig gennemgang af lovens bestemmelser og af de spørgsmål, som i øvrigt kan rejses i forbindelse med loven. III. Rentelovens anvendelse i praksis 1. Det har som nævnt været et væsentligt kritikpunkt mod renteloven, at denne i vidt omfang ikke efterleves i praksis. Der tænkes herved i første række på lovens anvendelse på fordringer, der støttes på aftale, idet det må antages, at loven i det store og hele følges for så vidt angår rente af erstatningskrav og lignende. Lovens anvendelse i udenretlig praksis, d.v.s. i sager, som ikke kommer for domstolene, er undersøgt af Henrik Rasmussen (foran afsnit II.2) i en spørgeskemaundersøgelse omfattende en række repræsentativt udvalgte erhvervsvirksomheder i Hovedstadsområdet og Nordjylland, jf. om resultaterne af selve spørgeskemaundersøgelsen afhandlingens side 58 ff. Spørgeskemaerne blev udsendt til 150 virksomheder og blev besvaret af 66. Undersøgelsen bygger således på et relativt begrænset materiale. Undersøgelsen viste, at fastlæggelsen af rentevilkårene - begyndelsestidspunkt og størrelse - i 46 % af tilfældene skete ved klausuler i fakturaer, kontoudtog og lignende, i 11 % af tilfældene ved standardaftaler, f.eks. almindelige salgs- og leveringsbetingelser, i 26 % af tilfældene ved købekontrakter og kontoaftaler og i 17 % af tilfældene 15

16 ved henstandsordninger af anden art. Hvad angår fakturaklausuler m.v. bemærkes, at Henrik Rasmussen ved henvendelse til brancheorganisationer m.m. tillige undersøgte, i hvilket omfang der inden for de af undersøgelsen omfattede brancher kunne antages at foreligge rentesædvaner (side 20 ff), og at det er lagt til grund, at ensidige rentefastsættelser i fakturaer m.v. ikke er gyldige, medmindre de har hjemmel i sædvane (side 49 ff). Med hensyn til rentens begyndelsestidspunkt viste undersøgelsen, at der i 20 % af tilfældene blev krævet rente fra fordringens stiftelse (heraf var 11 % ulovlige), i 21 % af tilfældene blev beregnet rente fra et tidspunkt efter kravets stiftelse, men inden månedsdagen ifølge lovens 3, stk. 2 (heraf var 63 % ulovlige), i 44 % af tilfældene blev beregnet rente fra månedsdagen efter betalingsanmodning (heraf var 3 % ulovlige), samt i 15 % af tilfældene blev beregnet rente fra et senere tidspunkt (heraf var 27 % ulovlige). Det mest almindelige var således at kræve rente fra månedsdagen efter betalingsanmodningen i overensstemmelse med lovens 3, stk. 2. Af det samlede antal tilfælde var begyndelsestidspunktet ulovligt fastlagt i 21 % af tilfældene. Med hensyn til rentens størrelse viste undersøgelsen, at der i 99 % af tilfældene blev krævet en rente (incl. renters rente), der var højere end lovens, og at der i 64 % af disse tilfælde ikke var hjemmel for denne højere rente. Den gennemsnitlige kredit- eller morarentesats (incl. renters rente), som blev forlangt, var for detailhandel 31 % p.a., for grossisthandel 23 % p.a., for servicebranchen 20 % p.a., for håndværksbranchen 28 Io p.a. og for produktionsbranchen 29 7o p.a. Hvad endelig angår håndhævelsen af rentevilkårene, viste undersøgelsen, at virksomhederne i 96 % af sagerne klarede sig uden rettens hjælp, og at skyldnerne betalte den forlangte rente i 74 % af tilfældene. Henrik Rasmussens undersøgelse bygger som nævnt på et relativt begrænset materiale. Besvarelserne blev afgivet kort efter forhøjelsen af lovens rente den 1. januar 1985, og en eventuel virkning af denne forhøjelse på virksomhedernes praksis var derfor næppe slået igennem. Vurderingen af, om den enkelte virksomheds rentevilkår havde hjemmel i aftale eller sædvane, har være behæftet med en vis usikkerhed. Endelig sløres billedet i nogen grad af, at aftaler om kreditrente er inddraget i materialet. Selv om der af disse grunde må tages et vist forbehold over for undersøgelsens tal, er der næppe tvivl om, at disse giver et korrekt billede af hovedtendenserne i udenretlig praksis. 2. Når bortses fra Henrik Rasmussens afhandling har kritikken af den manglende efterlevelse af loven taget udgangspunkt i udeblivelsessagerne. Som fremhævet af Henrik Rasmussen spiller de tilfælde, som aldrig kommer for domstolene, i praksis en langt større rolle, dels talmæssigt, dels fordi det forhold, at kreditor må skride til sasgsanlæg, ofte er udtryk for, at debitor alligevel ikke kan betale. De foran beskrevne tendenser i udenretlig praksis går igen i udeblivelsessagerne. Erfaringen viser, at rentepåstande meget ofte fraviger loven til kreditors fordel, navnlig med hensyn til rentens højde, og at påstandene i realiteten ofte savner hjemmel. De 16

17 forhold, som fører til, at de sagsøgte desuagtet sjældent giver møde alene for at protestere mod rentepåstanden, må antages i det store og hele at svare til dem, der fører til, at uberettigede rentekrav i vidt omfang efterkommes frivilligt. Det for udeblivelsessagerne særlige problem må herefter siges at være, i hvilket omfang domstolene kan og bør søge at håndhæve renteloven i disse sager. Hvad angår domstolenes praksis i denne henseende kan navnlig henvises til en undersøgelse foretaget af Lyngsø på grundlag af et stort antal landsretsdomme (ca. 500), jf. U 1981 B, side 397 ff. Lyngsø påviser, at domstolene på daværende tidspunkt i vidt omfang så bort fra retsplejelovens almindelige regler om udeblivelsessager, idet de i reglen tilkendte rente i overensstemmelse med påstanden, selv om denne ikke kunne siges at være begrundet i sagsfremstillingen. Det må antages, at debatten om anvendelsen af renteloven i udeblivelsessager i betydelig grad har ændret dette forhold. Tilbage bliver imidlertid under alle omstændigheder, at domstolene ikke eller i hvert fald kun i meget begrænset omfang kan føre kontrol med, at sagsfremstillingen - dennes henvisning til, at der foreligger en afvigende aftale eller sædvane, og at der ikke foreligger en forbrugeraftale - er korrekt. Med hensyn til håndhævelse af renteloven i udeblivelsessager henvises i øvrigt til kapitel 6, afsnit I. 3. Ser man på årsagerne til, at loven i vidt omfang ikke følges i praksis, må først fremhæves, at det af selve loven fremgår, at dens bestemmelser viger for modstående aftale eller sædvane, jf. 1, stk. 2, idet den efter 5 fastsatte rente dog ved forbrugeraftaler som hovedregel ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, jf. 7. At loven ikke alene viger for aftaler, men tillige for sædvaner, kendes også fra en række andre formueretlige love, f.eks. købeloven. De tilfælde, hvor der faktisk foreligger en aftale eller sædvane, som lovligt fraviger rentelovens bestemmelser, kan - selv om de måtte være relativt hyppigt forekommende - næppe betragtes som et egentligt problem eller som værende udslag af en mangel ved loven. Kritikken synes da også i første række at sigte til det forhold, at rentekrav, der fraviger loven til kreditors fordel, ofte efterkommes i udenretlig praksis og i udeblivelsessager, selv om kravet reelt ikke kan støttes på en aftale eller sædvane. Misforståelser og tvivl med hensyn til, om en fravigende aftale eller sædvane kan anses at foreligge, må antages at være en af hovedårsagerne til, at materielt uberettigede rentekrav i praksis ofte efterkommes. Der er eksempelvis næppe tvivl om, at mange debitorer uden videre anser renteangivelser i fakturaer og kontoudtog for bindende, selv om sådanne ensidige og efterfølgende angivelser ikke i sig selv kan tillægges juridisk betydning. Det kan imidlertid - navnlig i forbindelse med kontoudtog - tænkes, at skyldneren må anses for bundet ved passivitet (stiltiende aftale), ligesom det kan tænkes, at renteangivelsen har hjemmel i sædvane. Hvad angår sædvaner, kan der være tvivl om, hvorvidt lovens krav er opfyldt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt debitor må betragtes som stående uden for branchen, således at en foreliggende sædvane eventuelt af denne grund ikke er bindende for debitor. En endelig stillingtagen 17

18 til holdbarheden af et rentekrav vil således ofte forudsætte en juridisk vurdering, som debitor ikke selv er i stand til at foretage, og det er forståeligt, at debitorerne i reglen vælger at betale den forlangte rente frem for at søge juridisk bistand alene med henblik på vurdering af rentekravets berettigelse. Som led i kritikken af renteloven er det blevet anført, at loven er for kompliceret, og at dette er en af hovedårsagerne til, at den ikke efterleves i praksis. Det kan ikke nægtes, at lovens regler om rentens begyndelsestidspunkt kan virke relativt komplicerede. Rentekrav, som uberettiget fraviger loven på dette punkt, forekommer imidlertid, som det fremgår af Henrik Rasmussens undersøgelse, ikke nær så ofte som rentekrav, der uberettiget fraviger lovens regel om rentens størrelse, og den sidste regel kan ikke i sig selv siges at være kompliceret. Problemet består derfor næppe i første række i forståelsesvanskeligheder vedrørende lovens regler, men snarere i de vanskeligheder, der er forbundet med vurderingen af, om loven kan anses for fraveget. Derimod må decideret ukendskab til loven, herunder dennes rente, anses for en anden væsentlig faktor. Den debitor, der end ikke kender lovens udgangspunkt, vil ikke på samme måde som den, der kender loven, være opfordret til at undersøge grundlaget for det fremsatte rentekrav. Ifølge Henrik Rasmussens undersøgelse, der dog på dette punkt hviler på et særlig spinkelt grundlag, skulle kun 29 7o af virksomhederne kende loven (side 59 f). De foran omtalte vanskeligheder med hensyn til vurderingen af, om en fravigende aftale eller sædvane kan anses at foreligge, gør sig ikke i samme omfang gældende ved forbrugeraftaler, idet kreditorerne (bortset fra pengeinstitutter m.v.) her ikke gyldigt kan betinge sig en højere morarente end lovens. Det bemærkes, at et flertal i arbejdsgruppen er af den opfattelse, at der i forbrugerforhold heller ikke i kraft af sædvane kan eller i fremtiden bør kunne kræves en højere rente end lovens (se hertil kapitel 2, afsnit H.A.3 og Cl). I det omfang forbrugere efterkommer krav om højere morarente end lovens, må dette derfor i første række tilskrives ukendskab til lovens rente og/eller bestemmelsen om, at denne ikke ved aftale kan fraviges til skade for forbrugere. En yderligere årsag til, at uberettigede rentekrav ofte efterkommes, kan være, at skyldneren opfatter kravet som rimeligt og sædvanligt og derfor ikke føler sig foranlediget til at undersøge dets berettigelse nærmere eller opfylder kravet på trods af viden eller formodning om, at det ikke er juridisk holdbart. Navnlig i forholdet mellem erhvervsdrivende spiller dette moment formentlig en ikke ubetydelig rolle. Den virksomhed, som selv kræver en morarente på f.eks. 2 % om måneden på grundlag af fakturaklausuler, kan have svært ved at protestere mod andre virksomheders tilsvarende rentekrav. Som en medvirkende årsag kan endelig nævnes, at det yderligere rentebeløb, en fravigelse af renteloven indebærer, i mange tilfælde spiller en underordnet økonomisk rolle set i forhold til hovedstolen. Betragter man situationen fra kreditorernes synsvinkel, altså som et spørgsmål om, hvorfor der i så vidt omfang fremsættes uberettigede rentekrav, må man først se på 18

19 årsagerne til, at virksomhederne ikke blot henholder sig til loven. Forklaringen herpå må være, at virksomhederne enten ikke kender loven eller opfatter dennes regler, herunder specielt dens rentesats, som utilfredsstillende enten i sig selv eller i lyset af de rentekrav, virksomhederne selv som debitorer bliver stillet overfor. Hermed er imidlertid ikke angivet, hvorfor kreditorerne i så vidt omfang, som tilfældet er, undlader at sikre sig et juridisk holdbart grundlag for deres rentekrav. En væsentlig årsag hertil må antages at være det forhold, som også gør sig gældende på debitorernes side: manglende viden og misforståelser med hensyn til, hvad der i denne henseende kræves. Andre faktorer kan være, at det opfattes som besværligt og usædvanligt at indgå aftaler om morarente, samt den kendsgerning, at de fremsatte rentekrav faktisk i reglen efterkommes. Hvad angår tilfælde, hvor der over for forbrugere fremsættes krav om højere rente end lovens, må forklaringen i første række søges i virksomhedernes manglende kendskab til lovens præceptive regel. Det kan dog ikke afvises, at der også forekommer tilfælde, hvor virksomhederne trods kendskab til loven fremsætter krav om højere rente end lovens. 4. Det problem, som består i, at renteloven i vidt omfang ikke efterleves i praksis, må anses for særdeles vanskeligt at løse. I denne forbindelse skal dog først bemærkes, at det som nævnt ikke kan opfattes som et egentligt problem, at loven ikke anvendes, for så vidt dette beror på, at loven faktisk gyldigt er fraveget ved aftale eller sædvane. Noget tilsvarende gælder for de tilfælde, hvor skyldneren trods viden eller formodning om, at rentekravet er uberettiget, dog efterkommer kravet, fordi det opfattes som rimeligt eller økonomisk uinteressant. Tilbage bliver imidlertid en stor gruppe af tilfælde, hvor den manglende efterlevelse af loven med rette kan karakteriseres som et problem. Af det foran anførte fremgår, at problemet næppe i større udstrækning kan løses alene ved forenkling og tydeliggørelse af lovens regler. Derimod kunne et væsentligt bidrag til løsning af problemet formentlig opnås ved at ophæve bestemmelsen om, at loven viger for sædvaner. Den mulighed i det hele at ophæve adgangen til at fravige loven, altså også ved aftale i erhvervsforhold, kan næppe anses for realistisk. En anden løsningsmulighed, der må anses for effektiv, ville være aï forhøje lovens rente væsentligt, eventuelt alene i forholdet mellem erhvervsdrivende, således at lovens rente stort set kom til at svare til, hvad der i erhvervslivet opfattes som rimeligt og sædvanligvis faktisk forlanges. Vægtige indsigelser kan imidlertid gøres gældende over for disse løsningsmuligheder. Vedrørende arbejdsgruppens overvejelser herom henvises til kapitel 2, afsnit II.C.2 og kapitel 4, afsnit I.C.2. Et middel, som ikke er af lovgivningsmæssig karakter og derfor for så vidt falder uden for arbejdsgruppens kommissorium, men som må tillægges betydelig vægt, er øget information om loven. I forhold til forbrugere bør informationen i første række koncentreres om, at de erhvervsdrivende ikke gyldigt kan betinge sig en højere rente end lovens. I forhold til de erhvervsdrivende bør informationen ikke alene omfatte lovens regler, men tillige betingelserne for, at en fravigende aftale eller sædvane (for så 19

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 14. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Forhøjelse af beløbsgrænse for

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 334 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. juni 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 771147 U D K A S

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere