HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 11. maj 2012 og af Østre Landsrets 3. afdeling den 26. september I sagens behandling har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Kærende, Alm. Brand Forsikring A/S, har nedlagt påstand om frifindelse. Indkærede, A, har nedlagt påstand om stadfæstelse. Anbringender Alm. Brand Forsikring har supplerende anført bl.a., at der ikke er grundlag for den udvidende fortolkning af forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, som byretten har foretaget, og som landsretten har stadfæstet. Bestemmelsen var for få år siden genstand for et omfattende udvalgsarbejde, hvor udvalgets flertal fandt, at bestemmelsen ikke skulle ændres, hvilket lovgiver efterfølgende var enig i. Det er således fortsat en nødvendig forudsætning for, at skadelidte kan rejse krav direkte over for skadevolders forsikringsselskab i medfør af forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, at både skadevolders erstatningspligt og erstatningens størrelse skal være fastslået.

2 - 2 - Det bestrides, at Højesteret kan lægge til grund, at As arbejdsgiver som skadevolder skulle have accepteret en bestemt erstatningsopgørelse over for A, eller at arbejdsgiverens skriftlige erklæring om, at han ikke kan vurdere erstatningens størrelse, skulle være forkert. Det er uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt A kan anlægge retssag mod Alm. Brand Forsikring, at der har været ført forhandlinger vedrørende bl.a. erstatningsopgørelsen mellem disse parter forud for sagsanlægget. Hvis man statuerede, at sådanne forhandlinger gav skadelidte adgang til søgsmål direkte mod forsikringsselskabet, ville betingelserne for et sådant søgsmål i forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, reelt blive sat ud af kraft, da der i praksis så godt som altid foregår sådanne forhandlinger direkte mellem skadelidte og skadevolders forsikringsselskab. A har supplerende anført bl.a., at Alm. Brand Forsikring ikke ses at have en beskyttelsesværdig interesse i, at kravet først formelt fastslås over for skadevolder, der flere gange har givet udtryk for ikke at ville modsætte sig udbetaling af beløb, som var dækket af forsikringen og opgjort af A. Dette bestyrkes af, at skadevolder efterfølgende har tiltrådt As opgørelser af erstatningskravet ved erklæringen af 29. marts Alm. Brand Forsikring har ikke med skadevolders af 11. april 2012 løftet sin bevisbyrde for, at der i forholdet mellem A og ham er uenighed om opgørelsen af erstatningskravets størrelse. Retsgrundlag I 1999 nedsatte justitsministeren et udvalg, der skulle overveje en revision af forsikringsaftaleloven. Af udvalgets betænkning nr. 1423/2002 fremgår bl.a. følgende om udvalgets overvejelser om direkte krav ved ansvarsforsikringer (side ): Udvalgets overvejelser Som anført ovenfor i kapitel er spørgsmålet om, i hvilket omfang skadelidte efter forsikringsaftalelovens 95 kan rette et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, i praksis navnlig opstået i tilfælde, hvor skadevolderen er gået konkurs eller lignende. Det er nu fastslået ved UfR H, at skadelidte i tilfælde af skadevolderes konkurs i medfør af forsikringsaftalelovens 95 har et direkte krav mod forsikringsselskabet. Herudover kan skadelidte efter ordlyden af 95 alene rette sit krav direkte mod forsikringsselskabet, hvis skadevolderens erstatningspligt og erstatningens størrelse er fastslået ved skadevolders anerkendelse af kravet eller ved dom eller lignende over skadevolderen.

3 - 3 - Skadelidte skal således først rette sit krav mod skadevolderen, selv om det oftest vil være forsikringsselskabet, der i sidste ende kommer til at betale erstatningen. Forsikringsselskabet vil dog i praksis ofte blive involveret i sagen mod skadevolderen ved, at han eller hun kontakter forsikringsselskabet, som herefter bistår skadevolderen under sagen (f.eks. med advokatbistand mv.). Udvalget har på denne baggrund overvejet, om der bør indføres en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. En sådan almindelig adgang til at rejse et direkte krav vil for skadelidte indebære den processuelle lettelse, at han eller hun kun behøver at rejse kravet mod forsikringsselskabet, der i de fleste tilfælde er den, der skal betale erstatningen, og som derfor vil kunne opfattes som den reelle modpart og den mest naturlige at rette kravet imod. Hertil kommer, at forsikringsselskabet som nævnt allerede i vidt omfang inddrages i sagen mod skadevolderen/sikrede. Med en generel regel om direkte krav vil skadelidte endvidere ikke være afhængig af skadevolderens stillingtagen til erstatningskravet og behøver ikke at afvente en eventuel retssag mod en skadevolder, der ikke ønsker at anerkende kravet. Det er under udvalgets arbejde også blevet anført, at det i praksis ikke er ualmindeligt, at en retssag som følge af manglende kendskab (også hos advokater) til 95 først anlægges mod forsikringsselskabet og derefter må anlægges mod skadevolderen, hvilket bl.a. indebærer, at skadelidte skal betale retsafgift flere gange. Ligesom efter den gældende 95 vil skadelidte ved en almindelig adgang til at rette krav direkte mod forsikringsselskabet som udgangspunkt blot indtræde i skadevolderens/sikredes ret mod selskabet. Forsikringsselskabet vil således fortsat kunne gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolderen/sikrede. Udvalgets flertal finder, at selv om en ansvarsforsikring i praksis bidrager til at sikre, at skadelidte får den erstatning, som han eller hun har krav på, er forsikringen principielt tegnet af forsikringstageren med henblik på at sikre ham eller hende (eller andre sikrede) mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar. Der er i dansk ret ingen almindelig pligt til at tegne en ansvarsforsikring, og det er som udgangspunkt et anliggende mellem den enkelte forsikringstager og forsikringsselskabet, om og i givet fald med hvilken dækning der skal tegnes en ansvarsforsikring. Efter flertallets opfattelse må det således som udgangspunkt være op til den enkelte skadevolder, om han eller hun ønsker at inddrage sin eventuelle ansvarsforsikring i sagen. Hertil kommer, at skadevolderen kan have gode grunde til at ville afklare skadelidtes erstatningskrav uden at involvere forsikringsselskabet. Det kan f.eks. være af hensyn til forsikringsselskabets fastsættelse af den fremtidige forsikringspræmie eller for at undgå, at forsikringsselskabet overvejer at opsige forsikringen, f.eks. fordi selskabet tidligere har måttet dække flere skader forvoldt af sikrede. En generel regel om direkte krav aktualiserer endvidere i endnu højere grad end den gældende 95 spørgsmålet om, hvordan forsikringsselskabet sikrer, at skadevolderen/sikrede bidrager til sagens oplysning. I en lang række tilfælde vil det være nødvendigt med skadevolderens medvirken for at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen. Selv om skadevolderen i de fleste tilfælde må antages at ville medvirke til sagens op-

4 - 4 - lysning, herunder med henblik på at undgå at blive anset for erstatningsansvarlig, har forsikringsselskabet en berettiget interesse i at undgå, at det som følge af skadevolderens manglende interesse og medvirken kommer til at betale en erstatning, som skadelidte ikke har krav på. En almindelig adgang til at rette et krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet har kun reel værdi for skadelidte, hvis skadevolderen og/eller forsikringsselskabet har pligt til at oplyse om, at der er tegnet en ansvarsforsikring. For visse forsikringstyper navnlig på erhvervsforsikringsområdet, f.eks. bestyrelsesansvarsforsikringer og underslæbsforsikringer er det imidlertid et normalt led i forsikringsbetingelserne, at forsikringsdækningen bortfalder, hvis sikrede oplyser om, at der er tegnet en forsikring. Ved f.eks. underslæbsforsikringer er formålet hermed bl.a. at undgå, at medarbejdere i virksomheden fristes til at begå underslæb under henvisning til, at der vil være forsikringsdækning for skaden, således at arbejdsgiverens tab vil være begrænset. Udvalgets flertal finder på denne baggrund, at der med den nuværende udformning af forsikringsaftalelovens 95 er fundet en rimelig og passende balance mellem hensynet til, at sikrede som skadevolder kan råde over, om forsikringsselskabet skal involveres i sagen, og hensynet til, at skadelidte rent faktisk får den erstatning, som han eller hun har krav på. Flertallet vil også pege på, at spørgsmålet om skadelidtes direkte krav mod forsikringsselskabet navnlig har voldt problemer i tilfælde af skadevolderens konkurs mv., og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en generel regel om skadelidtes direkte krav mod forsikringsselskabet. Udvalgets flertal finder det herefter rigtigst, at forsikringsaftalelovens 95 alene ændres således, at det udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at skadelidte har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, hvis skadevolderen er gået konkurs, jf. UfR H. Flertallet foreslår endvidere en præcisering af, at dette også gælder, hvis skadevolderen har fået tvangsakkord eller gældssanering, idet skadelidte heller ikke i disse tilfælde har mulighed for at få sit fulde krav betalt af skadevolderen. Et mindretal i udvalget finder i modsætning til flertallet ikke, at en justering af 95, der alene tager højde for retstilstanden efter UfR H, er tilstrækkelig til at beskytte skadelidtes interesser i relation til en ansvarsforsikret skadevolder og dennes forsikringsselskab, i hvert fald ikke når skadelidte er en forbruger. Efter mindretallets opfattelse fører hensynet til skadelidte til, at Danmark i lighed med norsk og svensk forsikringsaftalelovgivning giver skadelidte et direkte krav mod forsikringsselskabet. Ansvarsforsikringer, der er et meget udbredt forsikringsprodukt, tegnes i dag ikke kun i den sikredes, men også i potentielle skadelidtes interesse, og loven bør nu drage konsekvenserne heraf. Det er dog vigtigst, at der herved sker en sikring af skadelidte, der har lidt tab i forbindelse med en forbrugeraftale. Skadelidte, der er erhvervsdrivende, bør derfor kunne aftale med sikrede, at det direkte krav mod forsikringsselskabet frafaldes. Lovens 95 bør derfor indledningsvis fastslå det, der efter mindretallets opfattelse bør være den nye hovedregel: At skadelidte kan kræve erstatning direkte fra selskabet. Både selskabet og sikrede skal have pligt til på forespørgsel at oplyse skadelidte om, at der foreligger en ansvarsforsikring.

5 - 5 - Det bør endvidere fastslås i lovbestemmelsen, at selskabets indrømmelser over for skadelidte ikke binder den sikrede. Selskabet bør kunne kræve, at skadelidte ikke blot sagsøger selskabet, men at han eller hun også medsagsøger den sikrede. Ellers risikeres det, at væsentlige oplysninger fra den sikrede ikke kommer til at indgå i sagen. Virkningen af, at skadelidte i så fald undlader at medsagsøge den sikrede, bør være, at sagen i forhold til selskabet afvises. Det bør i lovbestemmelsen præciseres, at selskabet ikke blot kan fremsætte samme indsigelser over for skadelidte, som den sikrede kan fremsætte, men at også selskabets indsigelser i forhold til den sikrede, dvs. på grundlag af forsikringsaftalen, kan gøres gældende over for skadelidte. Lovforslaget, der førte til lovændringen ved lov nr. 434 af 10. juni 2003, var udformet i overensstemmelse med flertallets forslag. Ved lovændringen blev forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, om direkte krav ved skadevolders konkurs, tvangsakkord og gældssanering indsat, mens 95, stk. 1, ikke blev ændret. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgik bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, side 4376): Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgsflertallets synspunkter, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. lovforslagets 1, nr. 14 (forslag til lovens 95, stk. 2). Justitsministeriet lægger særligt vægt på, at den gældende 95 som anført af udvalgets flertal i praksis navnlig har givet anledning til problemer i tilfælde, hvor skadevolderen er gået konkurs eller lignende, og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Der er ikke i dansk ret nogen almindelig pligt til at tegne ansvarsforsikring, og det bør efter Justitsministeriets opfattelse som udgangspunkt være op til skadevolderen/sikrede, hvorvidt han eller hun ønsker at involvere sin ansvarsforsikring i sagen og som anført kan den pågældende have gode grunde til at ville afklare erstatningssagen uden at involvere sin ansvarsforsikring. Forsikringsaftalelovens 95, stk. 1 og 2, har herefter følgende ordlyd: 95. Når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort. Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning.

6 - 6 - Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om skadevolders ansvarsforsikringsselskab er rette sagsøgte, eller om skadelidte efter forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, skulle have anlagt sagen mod skadevolder. Ifølge forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, indtræder skadelidte i sikredes ret mod ansvarsforsikringsselskabet, når sikredes erstatningspligt er fastslået, og erstatningens størrelse er bestemt. Alm. Brand Forsikring A/S har som ansvarsforsikringsselskab for As daværende arbejdsgiver, B, på dennes vegne anerkendt, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig for den arbejdsulykke, som A var udsat for i juli Parterne er uenige om, hvorvidt B også har anerkendt erstatningens størrelse. Ved erklæringen af 29. marts 2012 har B tiltrådt, at erstatningskravet under retssagen mod Alm. Brand Forsikring er opgjort som sket i As stævning ( ,05 kr.) og replik ( ,61 kr.). Højesteret finder, at erstatningens størrelse ikke herved er fastslået på en måde, som er bindende for B som skadevolder, eller for et bestemt beløb. Det kan derfor ikke på grundlag af erklæringen fastslås, at erstatningens størrelse [er] bestemt. Ved lovændringen i 2003 blev det overvejet at udvide skadelidtes adgang til direkte søgsmål mod ansvarsforsikringsselskabet, men bortset fra lovfæstelsen og præciseringen af adgangen hertil ved skadevolders konkurs, tvangsakkord eller gældssanering, jf. nu forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, valgte lovgiver at fastholde betingelserne i 95, stk. 1. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen i 2003, at man var opmærksom på, at et ansvarsforsikringsselskab i vidt omfang bliver involveret i sagen mod skadevolder forud for et eventuelt sagsanlæg. Dette forhold kan derfor ikke i sig selv begrunde en fravigelse af betingelserne i forsikringsaftalelovens 95, stk. 1. A var endvidere ikke afskåret fra at få erstatningens størrelse fastslået ved skadevolders anerkendelse eller ved dom over skadevolder, og der er derfor ikke som anført i forarbejderne et

7 - 7 - udtalt praktisk behov for at tillade et direkte krav mod forsikringsselskabet i den foreliggende situation. Idet Alm. Brand Forsikring herefter ikke kan anses som rette sagsøgte, jf. forsikringsaftalelovens 95, stk. 1, tager Højesteret selskabets frifindelsespåstand til følge. Sagsomkostninger er fastsat til dækning af advokatudgift for byret, landsret og Højesteret med kr. og af retsafgift for landsret og Højesteret med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Alm. Brand Forsikring A/S frifindes. I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Alm. Brand Forsikring A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere