Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007

2 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/77/07 Den 5. juni 2007 Dok. 07/6 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2006 Indhold 1 INDLEDNING 1 2 UDVIKLINGEN I BANKEN Udviklingen i Bankens aktivitet Forsikringer modtaget af revisionsudvalget om Bankens kontrolforanstaltninger 2 3 SAMMENDRAG AF REVISIONSUDVALGETS AKTIVITET Organisation og møder Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor Evaluering og intern revision Den Europæiske Revisionsret Årsregnskabet pr. 31. december 2006 og revisionsudvalgets årlige erklæringer 6 4 KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER 7

3 1 1 INDLEDNING Ifølge vedtægterne og forretningsordenen er Bankens revisionsudvalg ansvarlig for revisionen af Bankens regnskaber. For at kunne udtale sig om årsregnskaberne gennemgår revisionsudvalget Bankens risikostyringssystemers og interne kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed og effektivitet, da de påvirker den finansielle rapportering, men også tilsynet med overholdelsen af de relevante standarder, procedurer samt interne og eksterne bestemmelser, der finder anvendelse på Banken. Revisionsudvalget har afgivet sine erklæringer om EIB-Gruppens, Bankens, Investeringsfacilitetens og FEMIP-trustfondens årsregnskaber for regnskabsåret Denne beretning giver et sammendrag af revisionsudvalgets aktivitet siden styrelsesrådets seneste møde, særlig den aktivitet, der bidrog til, at revisionsudvalget kan vurdere den kontrolkultur, som ledelsen står for forstå de systemer, som ledelsen har indført for at kunne kontrollere forretningerne i hele deres levetid efterprøve, hvilke fremskridt ledelsen har gjort med hensyn til at udmønte henstillingerne fra den eksterne revisor og den interne revision overbevise sig selv om, at det løbende tilsyn med den finansielle kontrol er baseret på et behørigt system og en behørig ansvarsfordeling. Denne beretning beskriver væsentlige træk ved udviklingen i Banken, hvordan revisionsudvalget har dækket dem, og arbejdet i forbindelse med dels samspillet med den eksterne revisor og den interne revision, dels gennemgangen af årsregnskaberne. 2 UDVIKLINGEN I BANKEN 2.1 Udviklingen i Bankens aktivitet Revisionsudvalget har bemærket sig en række træk ved udviklingen, som kan påvirke dets arbejde, ligesom det har fulgt op på de punkter, der blev fremhævet i dets årsberetning for 2005, nemlig: Ny strategi: I 2006 indledtes udmøntningen af den nye strategi, der blev annonceret som et prioriteret tiltag på styrelsesrådets årsmøde i Den omfattede bl.a. øget fokusering på merværdi, en gradvis øget risikotagning, et forbedret samarbejde i EIB-Gruppen, et styrket samarbejde med Europa-Kommissionen og de internationale finansieringsinstitutioner samt ibrugtagning af nye finansieringsordninger. Merværdi. Den nuværende tilgang, der opgør projekternes eksterne merværdi, vil blive suppleret af en intern merværdibetragtning. En ny "intern risiko-/afkastindikator" vil lette overskudsopgørelsen ved at levere bedre skøn over de projektgenererede indtægter under hensyntagen til risiciene samt de finansielle og administrative omkostninger. Revisionsudvalget agter at følge udviklingen i denne tilgang i Øget risikotagning. Den nye orientering i retning af øget risiko afspejler sig endnu ikke i udviklingen i Bankens risikoindikatorer, men revisionsudvalget agter i 2007 at overvåge den revision af procedurerne og processerne, der blev bebudet i forretningsplanen , på grund af det større krævede arbejdsinput per forretning, f.eks. inden for rammerne af ordningen for struktureret finansiering og generelt i forretninger med en lavere intern låneklassifikation. Revisionsudvalget har for 2006 noteret sig dels opfyldelsen af målet for forretninger i Europa med en intern EIB-låneklassifikation på B- eller derunder, dels revisionen af indikatoren til at omfatte forretninger med en intern låneklassifikation på C og derunder. Ordningen for struktureret finansiering. Revisionsudvalget har bemærket sig udvidelsen og forhøjelsen af ordningen for struktureret finansiering i den kommende forretningsplanperiode. I betragtning af de opstillede krævende mål agter revisionsudvalget at følge de trufne foranstaltninger for styring af de iboende risici i forbindelse med fo-

4 2 kuseringen på at opnå en stadig stigning i de ifølge denne ordning indgåede aftalers totalbeløb, derunder ressourcekravene til en behørig rettidig omhu og en styrket overvågning. Nye finansieringsordninger. De sammen med Europa-Kommissionen og EBGU udviklede ordninger, JASPERS og JESSICA, kræver udformning og indførelse af passende procedurer og kontrolforanstaltninger og vil lægge en yderligere byrde på hele Bankens revisionsfunktion. Revisionsudvalget har indledt en dialog med Banken for at sikre, at der på et tidligt stadium i udarbejdelsen af sådanne nye ordninger tages hensyn til kontrol- og revisionsbehovene. Nyt strategisk mål (energi). Som et led i omsætningen af EU's politiske dagsorden til egne mål har Banken godkendt optagelsen af energi blandt de specifikke mål i forretningsplanen med passende retningslinjer og overvågning samt en samlet målsætning for støtten til dette mål. Teknisk udvikling: Ny prissætningsmodel. Revisionsudvalget glæder sig over den nye prissætningsmodel, den blå kurve, der udgør en forbedring med hensyn til transparens og videregivelse af Bankens udlånsfordel. Angående den eksterne revisors henstilling om at forbedre dokumentationen om prissætningen på lån har revisionsudvalget noteret sig, at det vil ske med den nye procedurehåndbog, der er under færdiggørelse. Nye aktiviteter. Revisionsudvalget har erfaret, at EIB og Europa-Kommissionen snart vil kunne fastlægge de institutionelle rammer for finansieringsordningen med risikodeling. Desuden udvikler Banken venturekapitalforretninger på infrastrukturområdet. Revisionsudvalget agter at vurdere sine egne tidsressourcer for at kunne sikre, at der kan ofres passende opmærksomhed på de nye aktiviteter. 2.2 Forsikringer modtaget af revisionsudvalget om Bankens kontrolforanstaltninger Revisionsudvalget analyserer løbende de væsentligste foranstaltninger, som Banken træffer som svar på det skiftende miljø og for at styre risiciene i forbindelse med visse tendenser i dens aktivitet. Ved tilvejebringelsen af forsikringer om de interne kontrolsystemers kvalitet anvender revisionsudvalget en kombination af reaktive og proaktive teknikker. De proaktive teknikker sigter mod at anfægte beslutninger vedrørende risikokontrol gennem interviews, borende spørgsmål og sammenligning med viden om fortilfælde. Samtidig reagerer revisionsudvalget på oplysninger modtaget i form af beretninger, præsentationer og noter, nemlig gennem interne drøftelser, yderligere undersøgelser og kvantitative vurderinger. Virkeliggørelse af forretningsplanens mål for 2006: Revisionsudvalget ser forretningsplanen, der indeholder strategiske retningslinjer, planlægning og budgetrammer, som hjørnestenen i ledelseskontrolsystemet. Revisionsudvalget har modtaget regelmæssige opdateringer vedrørende Bankens fremskridt i retning af virkeliggørelse af målene for 2006 for dels hvert af Bankens institutionelle mål om at fremme virkeliggørelsen af EU's politiske mål, dels målene om opfyldelse af kundernes forventninger, finansielle præstationer og tilvejebringelse af en passende intern struktur, der kan understøtte Bankens aktiviteter. Bankens samlede præstationer måles ved hjælp af præstationsindikatorer. Revisionsudvalget har bemærket sig, at Banken opfyldte de fleste målsætninger for præstationsindikatorerne for 2006 og reagerede passende, når der opstod afvigelser. Bestyrelsen godkendte den nye forretningsplan i december Den blev præsenteret for revisionsudvalget, der modtog nærmere oplysninger om udarbejdelsen af præstationsindikatorer, nye mål og retningslinjer, ligesom det havde lejlighed til at drøfte Bankens resultater for det forløbne år og de nye opstillede målsætninger. Angående de specifikke foranstaltninger for inddæmning af risiciene i forbindelse med udlånsprocessen har revisionsudvalget i 2006/2007 noteret sig følgende:

5 3 - Forbedring af processen for godkendelse af lån: Revisionsudvalget bemærkede sig i september/oktober 2006 revisionen af Bankens datablade, der giver sagsbehandlerne bedre vejledning, men samtidig indfører nye rubrikker, såsom OCCO-godkendelse ( 1 ), og sigter mod at øge ensartetheden i lånebehandlingen og -godkendelsen. - Lånetilsyn: I 2006 noterede revisionsudvalget sig, at tilsynets institutionelle betydning var blevet styrket på ledelsesplan med en kvartalsvis rapportering til direktionen, og at de relevante indikatorer for procesmålene ifølge forretningsplanen var overholdt. De disponible ressourcer til tilsyn vil blive styrket. Revisionsudvalget glæder sig over denne udvikling og agter i 2007 fortsat at skaffe sig oplysninger om bestræbelserne på tilsynsområdet i lyset af de i forretningsplanen foreslåede foranstaltninger, de nye forretningsområder, som Banken og Gruppen har åbnet, og den øgede risikotagning. - Inddragelse af OCCO i processen for rettidig omhu: Revisionsudvalget har noteret sig direktionens nylig beslutning om at inddrage OCCO i processen for rettidig omhu med det dobbelte formål, dels at sikre udlånsforretningernes overensstemmelse med de relevante politikker, regler og bestemmelser, dels at sikre, at Banken ikke udsættes for nogen omdømmerisiko. Ansvarlighed og transparens: Banken har i en årrække imødekommet det stigende behov for ansvarlighed og transparens i de europæiske institutioner. Blandt de særlige foranstaltninger, der blev truffet i 2006/2007, kan nævnes: - Offentligt samråd om revisionen af EIB s politik for bekæmpelse af svig, der blev indledt i februar Revisionsudvalget havde lejlighed til at drøfte det efter dets offentliggørelse på Bankens netsted. - Opdatering og udvidelse af erklæringen om virksomhedsledelse til at omfatte aspekter i forbindelse med EIB-Gruppens nye strategi, forretningskontinuitetsplanen, ITledelsen, bekæmpelse af svig og korruption samt Bankens sociale ansvar. - Klageadgang: Der blev oprettet en klageinstans under generalsekretærens direkte ansvar i 2006, nemlig for at behandle eksterne klager, ligesom der blev udformet og iværksat en ny politik for klager/anker. - Banken vedtog en ny offentliggørelsespolitik efter offentligt samråd. - Politik over for offshorecentre: Som et led i bestræbelserne for at sikre, at ingen projekter, strukturer eller investeringer, som Banken fremmer, tænkes anvendt til at lette skatteunddragelse, svig, hvidvaskning eller terroristfinansiering, og som forskud på kravene i det reviderede direktiv om hvidvaskning, reviderede Banken sin politik over for offshorecentre. Redegørelsen sigter mod at bringe Bankens politik i overensstemmelse med den internationalt bedste praksis og indeholder specifikke kontrolforslag. Den dokumenterer desuden Bankens lån og investeringer i forbindelse med offshorecentre. Sammen med OCCO og generalsekretariatet drøftede revisionsudvalget indholdet og kvaliteten af den information om medlemmerne af de styrende organer (bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget), der offentliggøres på EIB's netsted. Som en proaktiv foranstaltning anmodede revisionsudvalget Banken om at overveje, om tiden er moden til, og om det er passende, at udvide erklæringerne om interesser, der nu er begrænset til direktionsmedlemmerne, til ligeledes at omfatte information om de højest placerede ansatte. Politikker og procedurer for risikostyring: Det uafhængige direktorat for risikostyring er ansvarligt for kredit-, markeds- og driftsrisikoen samt for risikoen i forbindelse med aktiv- /passivstyringen. I 2006/2007 blev der foretaget en række tilpasninger af EU-retningslinjerne for kreditrisikopolitikken samt retningslinjerne for den finansielle risiko og aktiv-/passivstyringen. ( 1 ) Gruppens compliancefunktion.

6 4 Fremskridt i retning af overholdelse af Basel II: Revisionsudvalget blev informeret om fremskridtene med udmøntningen af Bankens beslutning om frivillig overholdelse af Basel II, derunder et solvensnøgletal, beregnet efter de mest avancerede metoder. Desuden anmodede Europa- Parlamentet om meddelelse af den anvendte metodik og nøgletallets bestanddelene. Direktorat for risikostyring erkendte de praktiske vanskeligheder ved at beregne de to grundlæggende parametre for IRB Advanced Approach til kreditrisikoen nemlig sandsynligheden for misligholdelse og tab i tilfælde af misligholdelse på grund af Bankens manglende erfaring med kredittab. Derfor foreslår det at anvende mappingteknikker for de to parametre. I dette øjemed er der blevet indført en ny metodik for klassificering af kunder, skønt det gamle låneklassifikationssystem fortsat vil blive anvendt til andre administrative formål. På det vigtige område specialiseret långivning har Banken valgt tilsynskategorimetoden, og den arbejder nu på det sæt klassificeringskriterier, som denne metode bygger på. Angående securitisation, var direktorat for risikostyring af den opfattelse, at det ville være vanskeligt at anvende en metodik, der opfylder Basel II. Der arbejdes ligeledes videre på andre områder, såsom behandling af garantier og udarbejdelse af en avanceret metodik for driftsrisikoen, der vil blive præsenteret for revisionsudvalget senere. Rapportering om risikostyring: Revisionsudvalget modtager alle driftsrisikoberetninger og er tilfreds med ledelsens håndtering af de forskellige risikohændelser, baseret på deres relative virkning og sandsynligheden for gentagelse. I 2007 anmodede revisionsudvalget om regelmæssigt at få tilsendt følgende for at få et bredere overblik over flere aspekter af risikostyringen: Den månedlige beretning om aktiv-/passivstyringen og den finansielle risiko Direktorat for risikostyring/hovedafdelingen for finansiel risiko/afdelingen for derivaters beretning om likviditetspositionerne. Overholdelse af internationale standarder og bedste praksis: Det er Bankens erklærede politik at overholde de internationale standarder og den bedste praksis. Revisionsudvalget har tilbudt Banken hjælp til at udarbejde en dokumentation om potentielt relevante industristandarder, EUlovgivningen og den internationalt bedste praksis for detaljeret at vise, hvilke kriterier og regler der finder anvendelse på Banken i betragtning af dens særlige status. Skønt revisionsudvalget forstår, at der henvises til de relevante juridiske standarder og visse andre i Bankens procedurehåndbøger, ville fordelen ved at have en detaljeret fortegnelse være påvisning af mulige huller, øgede tilsynsmuligheder og med tiden overdragelse af ansvaret for tilsynet med overholdelsen til den bedst placerede del af Banken. I tråd med dette agter generalinspektoratet f.eks. at foretage en ekstern kvalitetsvurdering, der bl.a. skal søge at efterprøve, om de interne kontrolrammer er i overensstemmelse med bedste praksis, dvs. Basel II og COSO. Informationsteknologi: I 2006 ansatte Banken en konsulent til at vurdere resultaterne af ISIS-programmet. Redegørelsen giver en god diagnose af de forskellige vurderede systemer og viser forskellige begrænsninger, men også forbedringer med hensyn til integration, rapporteringsog tilsynsmuligheder, data management-løsninger og brugergrænseflader. Skønt redegørelsen på grund af metodikkens begrænsninger ikke belyser de krav, som en løbende udbyttemåling og procesoptimering stiller skønt det oprindelig indgik i kravspecifikationen følger revisionsudvalget sagen, derunder nogle nye IT-udviklinger af låntagningsprogrammellet, med stor interesse og venter, at Banken anvender redegørelsens resultater som et udgangspunkt for indførelsen af en mere formel model for måling af IT's bidrag. De i redegørelsen påviste problemer har fået revisionsudvalget til at udbede sig forsikringer om rigtigheden af dataene i årsregnskaberne i form af en udvidet erklæring fra ledelsen Forretningskontinuitetsplan: Revisionsudvalget har fået oplyst, at direktionen fik et udkast til en forretningskontinuitetspolitik forelagt til godkendelse primo 2007 sammen med planerne og et udkast til en politik for et pandemiberedskab. Gennemgangen af analysen af forretningspåvirkningerne og vurderingen af alternative strategier, der skulle føre til udformning og godkendelse af en forretningskontinuitetsstrategi, var vidt fremskreden. Forretningskontinuitetsplanen omfatter hele Gruppen, derunder også EIF. Revisionsudvalget var forbeholdent over for, at den eksisterende forretningskontinuitetsplan og IT-katastrofeplanen ikke omhandlede tilfælde af almindelig softwaresvigt som det, der faktisk ramte Banken i september Revisionsudvalget fik oplyst, at planen ville blive opdateret, hvilket ville føre til den fulde udmøntning af forretningskontinuitetsstrategien.

7 5 Der ventes gennemført en fuld test af forretningskontinuitetsstrategien og -planerne i andet halvår af SAMMENDRAG AF REVISIONSUDVALGETS AKTIVITET 3.1 Organisation og møder Revisionsudvalget tilstræber at mødes med alle Bankens direktorater mindst en gang årlig. Følgende tabel viser de af Bankens instanser, der blev inviteret til at give revisionsudvalget formelle præsentationer af den seneste aktivitet i Direktorat/enhed/tjeneste Administrativ kontrol, direktoratet for finanser, direktoratet for finansieringer uden for Europa, enheden for projektevaluering, Gruppens compliancefunktion, JASPERS, præsentation af EIF's aktivitet Risikostyring, direktorater for projekter, direktoratet for finansieringer i Europa Antal møder Et To Siden datoen for revisionsudvalgets seneste beretning har revisionsudvalget taget en række interne initiativer med det sigte at afklare sin rolle samt effektivisere arbejdet og øge dets transparens. Her skal blot nævnes de foreslåede ændringer af revisionsudvalgets håndbog, et internt dokument, og udformningen af revisionsudvalgets mandat, der skal offentliggøres på Bankens netsted. Et medlem af revisionsudvalget fratrådte ultimo Ifølge forretningsordenens artikel 26 påhviler der styrelsesrådet at udnævne en efterfølger for den periode, der resterer af forgængerens mandat. Imidlertid var et andet medlem forhindret i at deltage i revisionsudvalgets møde i februar 2007 grundet sygdom, således at revisionsudvalget ikke var beslutningsdygtigt. Det afslører en potentiel svaghed i revisionsudvalgets struktur. Skønt revisionsudvalget anser det samlede antal medlemmer (tre) og observatører (tre) for tilstrækkeligt til, at revisionsudvalget kan løse sine opgaver, er de gældende bestemmelser om efterfølgere og beslutningsdygtighed ikke fleksible nok til at sikre en effektiv og løbende funktion. 3.2 Gennemgang af revisionsarbejdet Revisionsudvalget baserer sit arbejde på den eksterne revisor og den interne revision, som det modtager en betydelig grad af forsikringer fra angående den finansielle rapporterings rigtighed, de interne kontrolforanstaltninger og de potentielle risici, der styres gennem undersøgende arbejde. Revisionsudvalget samarbejdede godt med begge revisionsfunktioner i beretningsperioden og modtog den forventede støtte rettidig Den eksterne revisor Revisionsudvalget mødtes fem gange med den eksterne revisor siden juni Revisionsudvalgets tilsyn med den eksterne revisors aktivitet er overvejende baseret på planen over kritiske rapporteringsdatoer samt gennemgangen og drøftelserne af forskellige skrivelser fra den eksterne revisor til ledelsen (såsom forvarsler, management letters samt midlertidige og foreløbige revisionsgodkendelser). Revisionsudvalget modtog på hvert møde en opdateret status over revisionsarbejdet, ligesom det uden ophold blev orienteret om alle potentielle problemer. I 2006 skulle der i forståelse med revisionsudvalget lægges særlig vægt på følgende punkter i den eksterne revision: Planlagte ændringer af IT-systemerne i 2006 Værdiansættelse i forbindelse med dagsværdioptionen Opfølgning på de interne kontrolrammer

8 6 Udvikling af særlige investeringsfaciliteter Organisation og retningslinjer for risikostyring Compliancefunktionen Overholdelse af IFRS-standarderne. Revisionsudvalget vurderer regelmæssigt den eksterne revisors uafhængighed og sikrer sig derved, at der ikke foreligger interessekonflikter. Bankens personale pegede på forhånd på en potentiel interessekonflikt for den nuværende eksterne revisor, der derefter blev udelukket fra at deltage i et udbud Evaluering og intern revision Opgaverne for generalinspektøren, der er direktør for hovedafdelingen for intern revision og projektevaluering, er fastlagt i det offentliggjorte mandat for intern revision og bestemmelserne om projektevaluering. Revisionsudvalget gennemgår og kommenterer den interne revisions arbejdsprogram. Desuden modtager revisionsudvalget alle interne revisions- og projektevalueringsberetninger samt meddelelser om påståede tilfælde af svig og undersøgelsernes status. Revisionsudvalget mødtes med generalinspektøren på alle sine møder. Siden 2006 ledsager den interne revision sin forelæggelse af påståede tilfælde af svig af en vurdering af omdømmerisikoen for Banken. Revisionsudvalget har bemærket sig, at de i beretningsperioden undersøgte tilfælde ikke ventes at ville påføre Banken noget finansielt tab. Revisionsudvalget gennemgår den interne revisions arbejde og fører tilsyn med gennemførelsen af de aftalte handlingsplaner, der fastlægger de praktiske bestemmelser for udmøntningen af de interne og eksterne revisionshenstillinger, og noterede sig, at antallet af afsluttede handlingsplaner (dvs. løste punkter) oversteg det i forretningsplanen opstillede mål. Revisionsudvalget er imidlertid bekymret over en række åbne handlingsplaner, der har været åbne længe trods en velfungerende opfølgning Den Europæiske Revisionsret Revisionsretten foretager i øjeblikket en revision af Bankens aktivitet i Middelhavsområdet, hvis foreløbige konklusioner er blevet forelagt revisionsudvalget. Revisionsudvalget agter at yde Revisionsretten sin støtte til færdiggørelsen af denne revision. I 2006 deltog revisionsudvalget ikke i nogen besøg sammen med Revisionsretten og har derfor ikke udarbejdet nogen rapporter derom. 3.3 Årsregnskabet pr. 31. december 2006 og revisionsudvalgets årlige erklæringer Revisionsudvalget har gennemgået Bankens konsoliderede og ukonsoliderede årsregnskab, derunder Investeringsfacilitetens og FEMIP-trustfondens, for I 2006 blev det ukonsoliderede årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper i det relevante EU-direktiv. Derimod blev det konsoliderede årsregnskab, Investeringsfacilitetens og FEMIP-trustfondens årsregnskaber udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, IFRS, og de generelle principper i det relevante EUdirektiv, hvorved IFRS er anvendt i tilfælde af modstrid. EIF's årsregnskab blev ligeledes udarbejdet i overensstemmelse med IFRS for første gang i Revisionsudvalget erkender de metodologiske og praktiske problemer i forbindelse med IFRS, men gentager sin opfattelse, at den samtidige anvendelse af forskellige regnskabsstandarder bør genovervejes ud fra hensynet til såvel effektiviteten som bedste praksis. Revisionsudvalget bemærkede sig desuden, at der i nogle tilfælde anvendes forskellige regnskabskriterier på samme poster i Gruppens og Bankens IFRS-regnskaber. Skønt denne situation var kendt og accepteret af de to eksterne revisorer er revisionsudvalget af den opfattelse, at der bør tages yderligere skridt i retning af koordination, idet disse forskelle kan være vildledende for årsregnskabernes læsere.

9 7 Angående Bankens og EIB-Gruppens årsregnskaber har revisionsudvalget bemærket sig følgende: Virkninger af tilpasninger til IFRS: Revisionsudvalget har noteret sig følgende virkninger på EIB-Gruppens regnskab af tilpasningerne til IFRS: På resultatopgørelsen for 2006 en positiv virkning på 641 mio EUR På reserverne i 2006 en positiv virkning på 202 mio EUR. Under indregning af virkningerne på de foregående år beløber de samlede virkninger af IFRS på EIB-Gruppens regnskab sig til 408 mio EUR siden Hensættelsen til generelle bankrisici: Bestyrelsen godkendte overførslen af hensættelsen til generelle bankrisici til resultatopgørelsen for 2006 og godkendte desuden, at styrelsesrådet kan anmodes om at overføre samme beløb til den supplerende reserve. De regnskabsmæssige og andre konsekvenser blev drøftet indgående og er forklaret i noterne til årsregnskabet. Revisionsudvalget blev behørigt orienteret. Virkningerne på den ukonsoliderede resultatopgørelse beløber sig til 975 mio EUR, hvilket bringer Bankens resultat op på mio EUR, medens den konsoliderede egenkapital er uberørt. Eurotunnel: Revisionsudvalget modtog løbende opdateringer om udviklingen med hensyn til Eurotunnel, derunder om Bankens accept af redningsplanen og det delvise salg af gælden til EIB, der har resulteret i en reduktion af en del af den tilsvarende hensættelse med en positiv nettovirkning på Bankens resultat for 2006 på 75 mio EUR. Revisionsudvalget overvåger nøje Bankens hensættelsespolitik i almindelighed med særlig vægt på de værdiforringede aktiver. Venturekapitalforretninger: I 2006 blev der indgået aftaler om venturekapital på 688 mio EUR, hvilket bragte de samlede venturekapitalforpligtelser ultimo året op på 3,8 mia. Hændelser efter balancedagen: Revisionsudvalget bemærkede sig forøgelsen af den tegnede kapital fra den 1. januar 2007 på grund af de to nye medlemsstaters kapitalindskud (Rumænien og Bulgarien). Revisionsudvalget forelægger styrelsesrådet en separat beretning om Investeringsfacilitetens regnskab, jf. bilaget hertil ( 2 ). På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder en ren revisionspåtegning af årsregnskaberne fra Ernst & Young og en erklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Bankens konsoliderede og ukonsoliderede årsregnskab samt Investeringsfacilitetens og FEMIP-trustfondens årsregnskaber er korrekt udarbejdede, og at de giver et sandt og retvisende billede af resultaterne for 2006 og den finansielle stilling ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Banken. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre sit hverv til løsning af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold uden hindringer. På dette grundlag underskrev revisionsudvalget sine årlige erklæringer den 13. marts KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER Revisionsudvalget glæder sig over at kunne konstatere, at Banken har passende mekanismer og politikker for påvisning, styring og inddæmning af risiciene. Angående de særlige punkter, som revisionsudvalget noterede sig med henblik på opfølgning sidste år, har vi modtaget tilstrækkelige forsikringer til at kunne konkludere, at ( 2 ) Angående regnskabet for 2006 har revisionsudvalget afgivet en separat erklæring vedrørende FEMIPtrustfonden.

10 8 låntagningen og långivningen udføres med behørig omhu og skyldig hensyntagen til de kvalitative aspekter compliancefunktionen fungerer effektivt og uden hindringer projekttilsynets samlede effektivitet er blevet rimelig styrket der fastholdes en aktiv tilgang til de talrige ændringer af de relevante International Financial Reporting Standards, IFRS, der finder anvendelse i EIB-Gruppen. I 2007/2008 agter revisionsudvalget ud over sine løbende opgaver at fokusere på: Koordinationen mellem Banken og dens datterselskab om anvendelsen af regnskabskriterier Afklaring af sin egen rolle med hensyn til forskellige forretninger, som Banken udfører ifølge mandat Opfølgning på udviklingen i regnskabsverdenen. Særlig Gruppen skal opfylde IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger i sit regnskab for 2007 Bankens bestræbelser i retning af øget integration og stabilisering af dens ITsystemer Bankens fremskridt med hensyn til transparens Bankens overholdelse af bedste international praksis, derunder Baselkomiteens retningslinjer, i det omfang de finder anvendelse på en speciel institution som EIB. Revisionsudvalget glæder sig over Bankens beslutning om frivillig overholdelse af Basel II. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at denne beslutning sigter mod dels en komplet anerkendelse af alle de risici, som bankvirksomhed er forbundet med, dels oprettelsen af et passende system for virksomhedsledelse og procedurer for påvisning, tilsyn med, kontrol, opgørelse hvor det er muligt og dækning af disse risici. Revisionsudvalget anerkender Bankens bestræbelser og fremskridt med hensyn til dette fundamentale mål. På den anden side er Basel II også en ordning for dækning af risici med kapital. Med dette sigte åbner den en række valgmuligheder, hvoraf den bedste ikke i alle tilfælde nødvendigvis er den mest avancerede, men den bedst tilpassede til Bankens forhold og muligheder. Ud fra denne betragtning henstiller revisionsudvalget, at Banken genovervejer sin beslutning om systematisk at anvende de mest avancerede metoder, da de muligvis ikke er egnede for EIB. Revisionsudvalget er overbevist om, at det har ydet en passende blanding af proaktivt og effektivt tilsyn i 2006 gennem en tilgang, der bygger på princippet "lyt, spørg, vurder og anfægt", og uden at krænke ledelsens ansvar. Det er af den opfattelse, at det har bevaret en passende status i Banken, og at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Bankens ansatte. I 2006 modtog revisionsudvalget den forventede støtte fra Banken, således at det kunne løse sine opgaver på behørig vis. Den 17. april 2007 R. POVEDA ANADÓN, formand M. DALLOCCHIO, medlem C. KARMIOS, medlem Jeg har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatør og kan tilslutte mig denne beretning. O. KLAPPER N. PHILIPPAS E. MATHAY

11 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE ANNUAL REPORT TO THE BOARD OF GOVERNORS INVESTMENT FACILITY For the 2006 financial year Den 5. juni 2007

12 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/77/07 Den 5. juni 2007 Dok. 07/7 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2006 INVESTERINGSFACILITETEN Indhold 1 INDLEDNING 1 2 OVERSIGT OVER REVISIONSARBEJDET Analyse af Investeringsfacilitetens aktivitet Gennemgang af revisionsarbejdet 2 3 REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2006 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING 2 4 KONKLUSION 3

13 1 1 INDLEDNING Inden for rammerne af Cotonouaftalen varetager Banken forvaltningen af Investeringsfaciliteten, der er en revolverende fond, som finansieres via Den Europæiske Udviklingsfond, sammen med tilsvarende lån af egne midler i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) samt De Oversøiske Lande og Territorier (OLT). Investeringsfaciliteten er oprettet inden for Banken som en autonom forretningsenhed, og dens aktivitet indledtes officielt den 1. april Dens finansielle stilling er genstand for et separat årsregnskab. Revisionsudvalgets rolle Ifølge vedtægterne og forretningsordenen er Bankens revisionsudvalgs vedtægtsmæssige rolle at efterprøve, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og om dens bøger har været rigtigt ført. Finansforordningen til Cotonouaftalen bestemmer, at Investeringsfacilitetens procedurer for revision og decharge er dem, som gælder for Banken. Revisionsudvalgets årsberetning til styrelsesrådet indeholder et sammendrag af revisionsudvalgets aktivitet med hensyn til Investeringsfaciliteten i perioden siden styrelsesrådets seneste årsmøde i juni OVERSIGT OVER REVISIONSARBEJDET 2.1 Analyse af Investeringsfacilitetens aktivitet Revisionsudvalget har bemærket sig en række træk ved udviklingen, som kan påvirke dets arbejde. De væsentligste er omtalt nedenfor. Cotonouaftalen: Den anden finansprotokol, der dækker perioden , blev undertegnet i juni 2006 og indeholder en yderligere bevilling på 1,53 mia EUR, som skal forvaltes af Banken. Dertil kommer indtil 2 mia og 30 mio i lån af egne midler i henholdsvis AVS-landene og OLT, der som hidtil vil blive dækket af en særlig garanti fra EU-landene. Den nye finansprotokol træder i kraft ved afslutningen af ratifikationsprocessen for den reviderede Cotonouaftale. Med hensyn til ratifikationsprocessen har revisionsudvalget bemærket sig den potentielle troværdighedsrisiko for organisationen, hvis midlernes tilgængelighed forsinkes, og Banken ikke er i stand til at nå et aktivitetsomfang i 2008, der mindst svarer til de foregående års. Der vil muligvis skulle vedtages en nødplan for dette tilfælde. Møde med ledelsen: Revisionsudvalget har modtaget en præsentation af udviklingen i Investeringsfacilitetens aktivitet og udsigterne derfor. Revisionsudvalget erfarede, at der allerede var indgået forpligtelser på 1,6 mia EUR, og at der blev bevilget 570 mio i Midlerne ventes udtømt ultimo Baggrund for aktiviteten: Et stigende antal forretninger vedrører typisk finansiering af store projekter og er kendetegnet ved innovative træk i forhold til Bankens traditionelle udlånsaktivitet i området. Evnen til at kunne tilbyde et udvidet udvalg af fleksible, risikobærende finansielle instrumenter er en vigtig kilde til merværdi til fordel for aktørerne i AVS-landene. Det komplicerer imidlertid struktureringen af finansieringsordningerne yderligere, ligesom det forlænger perioden mellem bevilling og underskrivelse. Tilsyn med aktiviteten: Risikokontrol er af særlig interesse for revisionsudvalget, og vi forstår, at EIB's kontrolsystemer anvendes ens på Investeringsfacilitetens forretninger og på Bankens forretninger med egne midler. Revisionsudvalget har bemærket sig, at tilsynsressourcerne er blevet tilpasset derefter. Revisionsudvalget har modtaget nærmere oplysninger om de gennemførte tiltag i forbindelse med kontrolforanstaltninger, derunder personaleressourcerne. Generelt er det af den opfattelse, at de eksisterende ressourcer, der er afsat til det finansielle tilsyn, er tilstrækkelige i betragtning af forretningernes særlige aspekter. Tilsynsforanstaltningerne vil imidlertid blive gennemgået i Det gælder ikke blot ressourcekravene, men også personalets sammensætning med sigte på at forbedre dels projekternes præstationer, dels effektiviteten. Revisionsudvalget vil følge resultaterne af denne gennemgang. Forretningsplanens mål: Revisionsudvalget har bemærket sig, at hverken målene for udbetalinger af egne midler (52%) eller de samlede udbetalinger (61%) blev opfyldt, hvorimod måle-

14 2 ne for bevillinger blev overtruffet, og målene for indgåede aftaler stort set blev nået (85% i alt og blot 62% af egne midler). Væsentlige foranstaltninger truffet af Investeringsfaciliteten: Retningslinjer for en mere fleksibel anvendelse af de egne midler er under udarbejdelse. Bestyrelsen fik således forelagt et forslag om øget anvendelse af egne midler i AVS-landene og OLT inden for rammerne af Cotonouaftalen i april 2007, der i tilfælde af godkendelse vil gøre det muligt at øge brugen af egne midler til AVS- og OLT-forretninger. Det kunne være særlig relevant i betragtning af Investeringsfacilitetens begrænsede ressourcer og de muligheder, som underskrivelsen af aftalen om infrastrukturtrustfonden åbner. Opgørelse ifølge IFRS: Revisionsudvalget har bemærket sig, at hele investeringsporteføljen er blevet opgjort ifølge IFRS, og at det ikke har voldt større problemer. 2.2 Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor: Revisionsudvalget havde regelmæssige møder med den eksterne revisor. Det bemærkede sig deres særlige kommentarer i deres sammendrag til ledelsen og deres rene revisionspåtegning. Revisionsudvalget vurderer regelmæssigt den eksterne revisors uafhængighed og sikrer sig derved, at der ikke foreligger interessekonflikter. Evaluering og intern kontrol: Opgaverne for generalinspektøren, der er direktør for hovedafdelingen for intern revision og projektevaluering, er fastlagt i det offentliggjorte mandat for intern revision og bestemmelserne om projektevaluering. En række af Investeringsfacilitetens aktiviteter deler systemer og kontrolforanstaltninger med Bankens. Skønt der ikke blev gennemført nogen særlige foranstaltninger fra den interne revisions side eller oprettet interne kontrolrammer siden vor seneste beretning om Investeringsfaciliteten, modtog revisionsudvalget forsikringer om Investeringsfacilitetens systemer og kontrolforanstaltninger ved at gennemgå alle den interne revisions beretninger om Bankens systemer og kontrolforanstaltninger. Revisionsudvalget er fortsat tilfreds med Bankens opfølgning på de interne og eksterne revisionshenstillinger, skønt det opfordrer til øget omhu med indsatsens rettidighed på nogle områder. Afdelingen for projektevaluering foretager ex post-evalueringer af EIB-finansierede projekter efter deres afslutning, ligesom den koordinerer Bankens selvevalueringsproces. To evalueringsrapporter gav en væsentlig dækning af EIB's aktivitet i AVS-landene, både med globallån og med individuelle lån. Angående de individuelle lån i AVS-landene har revisionsudvalget bemærket sig henstillingerne om, at der bør opstilles en detaljeret prioritering, og at samarbejdet med andre internationale finansieringsinstitutioner bør forbedres, men også, at Banken har udmøntet andre henstillinger vedrørende fastsættelsen af vederlag for projektbedømmelser, Bankens støtte, der tænkes rettet mod forretninger i den offentlige sektor, og andre procedurer. Angående globallånene i AVS-landene understreger rapporten nødvendigheden af at øge de udviklingsfremmende virkninger i den finansielle sektor, hvorved anvendelsen af fonden for teknisk bistand skal overvejes i koordination med Europa-Kommissionen. Den Europæiske Revisionsret: Revisionsudvalget har bemærket sig, at Revisionsretten ikke foretog nogen revision i forbindelse med Investeringsfaciliteten i REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2006 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ER- KLÆRING Revisionsudvalget har gennemgået Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2006, der er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, IFRS, og de generelle principper i det relevante EU-direktiv. Revisionsudvalget har analyseret oplysningerne i Investeringsfacilitetens årsregnskab i sammenligning med Gruppens øvrige årsregnskaber for at sikre ensartethed. Revisionsudvalget havde særlige spørgsmål og bemærkninger til Investeringsfacilitetens årsregnskab, der blev optaget i referatet af dets møde og udmøntet tøvende af Investeringsfaciliteten. Desuden har revisionsudvalget bemærket sig følgende i forbindelse med årsregnskabet for 2006:

15 3 Resultatopgørelsen: Årets nettoresultat udgør en fordobling i forhold til 2005 (23,7 mio EUR mod 11 mio i 2005) på grund af en tilsvarende stigning i nettorenteindtægterne, medens nettovederlag og provisionsindtægter samt nettoresultatet af de finansielle forretninger de to mindre poster svingede på et andet niveau (de registrerede nettovederlag og provisionsindtægter var på 4 mio i 2006 mod blot 0,7 mio i 2005, hvorimod nettoresultatet af de finansielle forretninger udviste et tab på 0,1 mio i 2006 mod en nettogevinst på 1 mio i 2005). Kredit- og renterisiko: Investeringsfacilitetens engagement udgør 401 mio (lån og egenkapitalinvesteringer med fradrag af påløbne renter), hvilket er en stigning fra 225 mio i Der er givet fyldestgørende oplysninger som krævet af IFRS, inklusive en analyse af låntagernes og instrumenternes art, sektorerne og rentesatserne. Udlånsaktivitet: De samlede indgåede forpligtelser, ikke-udbetalte og udbetalte, udgjorde henholdsvis 939,6 mio (612,7 mio i 2005) og 386,4 mio (215,1 mio i 2005), derunder ikkeudbetalte og udbetalte investeringer i egenkapital og venturekapitalforretninger, hvorom der er indgået aftale, på henholdsvis 88,5 mio (81,6 mio i 2005) og 51,2 mio (20,8 mio i 2005). Afskrivninger: To forretninger blev værdiforringet med i alt 1,8 mio (mod 1,9 mio i 2005), hvoraf en var et lån med en værdiforringelse på 1,7 mio. På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder en ren revisionspåtegning fra Ernst & Young og en erklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2006 er korrekt udarbejdet, og at det giver et sandt og retvisende billede af Investeringsfacilitetens resultater i 2006 og finansielle stilling ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre sit arbejde til løsning af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold uden hindringer. På dette grundlag underskrev revisionsudvalget sin årlige erklæring den 13. marts KONKLUSION Revisionsudvalget glæder sig over at kunne konstatere, at Investeringsfaciliteten har passende mekanismer og politikker for påvisning, styring og inddæmning af risiciene. Angående de særlige punkter, som revisionsudvalget noterede sig med henblik på opfølgning sidste år, har vi modtaget tilstrækkelige forsikringer til at kunne konkludere, at projekttilsynets samlede effektivitet er blevet rimelig styrket der fastholdes en aktiv tilgang til de talrige ændringer, som finder sted i de relevante International Financial Reporting Standards (IFRS). Revisionsudvalget er overbevist om, at det har ydet en passende blanding af proaktivt og effektivt tilsyn i 2006 gennem en tilgang, der bygger på princippet "lyt, spørg, vurder og anfægt", og uden at krænke ledelsens ansvar. Det er af den opfattelse, at det har bevaret en passende status i Banken, og at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Bankens ansatte. I 2006 modtog revisionsudvalget den forventede støtte fra Banken, således at det kunne løse sine opgaver på behørig vis. Den 17. april 2007 R. POVEDA ANADÓN, formand M. DALLOCCHIO, medlem C. KARMIOS, medlem Jeg har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatør og kan tilslutte mig denne beretning. O. KLAPPER N. PHILIPPAS E. MATHAY

16 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors Response of the Management Committee To the Annual Reports of the Audit Committee For the Year 2006 Den 5. juni 2007

17 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/77/07 Den 5. juni 2007 Dok. 07/8 STYRELSESRÅDET DIREKTIONENS SVAR PÅ REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNINGER Tilgangen til revisions- og kontrolanliggender i EIB Direktionen fastholder sit engagement til fordel for en stærk og effektiv revisions- og kontrolstruktur for EIB. Direktionen, revisionsudvalget, den eksterne revisor og den interne revision opretholder gensidigt konstruktive, men passende uafhængige forbindelser. Revisionsudvalget og den eksterne revisor har fuld adgang til direktionen samt Bankens personale og ressourcer, så det kan danne sig en mening om Bankens aktivitet og dens systemer og kontrolforanstaltninger. Direktionen støtter revisionsudvalgets initiativ om at offentliggøre revisionsudvalgets mandat, da det vil styrke dets arbejdes troværdighed. Direktionen fastholder sit engagement til fordel for et uindskrænket samarbejde med Den Europæiske Revisionsret, hvis opgave er at revidere forretninger eller midler, hvori der indgår midler fra EU-budgettet, og som gennemføres eller forvaltes af Banken. Banken opretholder en uafhængig intern revisionsfunktion, der har til opgave at gennemgå alle større forretningsområder regelmæssigt (timingen er baseret på uafhængige risikovurderinger). Den interne revision rapporterer til formanden og den ansvarlige næstformand om resultaterne af sit arbejde og følger op på gennemførelsen af de aftalte handlingsplaner (om forhold, der afdækkes via såvel det interne som det eksterne revisionsarbejde). Rapporteringen af risikohændelser har i de senere år udviklet sig til et avanceret system. Det er baseret på en række politikker og procedurer, der revideres løbende med henblik på bevarelse af deres relevans og effektivitet. Direktionen er fortsat overbevist om, at Bankens samlede kontrolstruktur er effektivt opbygget og fungerer, således at den giver en rimelig forsikring om de underliggende forretningers legalitet og behørighed. 2 Udviklingen i Banken og Investeringsfaciliteten i Ansvarlighed, transparens og virksomhedsledelse Banken fastholder sit strategiske mål om transparens og ansvarlighed med henblik på at kunne påvise værdien af sine driftsmæssige præstationer. Den tilstræber en løbende styrkelse af virksomhedsledelsen gennem en række tiltag, der godkendes af styrelsesrådet, vedtages af bestyrelsen og udmøntes af direktionen. Bankens politikker og tiltag er sammendraget i en erklæring om virksomhedsledelse (offentliggjort på Bankens netsted den 21. oktober 2006). Bankens fokusering på virksomhedsansvar i forbindelse med ikke blot finansierede projekter, men også dens karbonfodaftryk er beskrevet i beretningen om virksomhedsansvar, der blev offentliggjort på Bankens netsted den 15. marts I april 2006 blev Bankens offentliggørelsespolitik udformet efter Bankens første offentlige samråd om en EIB-politik ( 1 ). Generalsekretæren behandler klager fra offentligheden over Bankens offentliggørelsespolitik, og Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl eller ( 1 ) Det offentlige samråd fulgte Europa-Kommissionens principper for offentlige samråd og de relevante principper, der anvendes af andre internationale finansieringsinstitutioner.

18 2 forsømmelser. Generalinspektøren udgør en uafhængig instans for behandling af klager for det (højst usandsynlige) tilfælde, at Den Europæiske Ombudsmand skønner, at klagen falder uden for hans kompetenceområde. svig. I 2007 blev der indledt et offentligt samråd om revisionen af EIB's politik for bekæmpelse af 2.2 Overholdelse af internationale standarder og bedste praksis Direktionen ønsker at gentage, at Banken selvom den ikke er underkastet noget formelt tilsyn frivilligt overholder EU's væsentligste forordninger om bankvirksomhed, EU's politikker og den relevante accepterede bedste praksis. Primo 2005, udarbejdede direktoratet for juridiske anliggender en oversigt over de væsentligste dele af de juridiske rammer for Bankens aktivitet, der er af interesse for revisionsudvalgets arbejde, hvorved det er klart, at enhver så detaljeret oversigt vil være ufuldstændig på grund af antallet af lande og forskelligartetheden af retssystemerne i de lande, hvor Banken gennemfører sine forretninger. Siden udnævnelsen af Gruppens chief compliance officer i oktober 2005 har Banken bestræbt sig for at overholde bedste praksis gennem tilpasning af dels adfærdskodekserne for Bankens ansatte og direktionsmedlemmerne, dels de operationelle hovedafdelingers procedurehåndbøger. Som svar på revisionsudvalgets aktuelle henstilling vil direktionen indlede en procedure til sikring af, at der foretages en systematisk, formel vurdering af de fremkommende industristandarder og deres anvendelighed i Banken, og at dens resultater meddeles revisionsudvalget med regelmæssige mellemrum. Desuden vil anvendeligheden i Banken af anden praksis, der vurderes som på vej til at blive almindelig accepteret som bedste praksis i banksektoren, fortsat blive undersøgt. 2.3 Bankens Basel II-projekt Trods bemærkningen i afsnit 2.2 om tilsynet med Banken skal det understreges, at Banken i 2005 indledte arbejdet med at indføre Basel II (eller "det reviderede grundlag for international konvergens i kapitalopgørelsen og kapitalstandarderne" fra Baselkomiteen for banktilsyn, også kaldet "den nye Baselaftale"), ligesom der blev vedtaget et budget og en tidsplan derfor. Det er ligeledes blevet fastslået, at projektet kan gennemføres trods dets kompleksitet. Projektet støttes af Commission de Surveillance du Secteur Financier som teknisk rådgiver, idet Banken bevarer sin uafhængighed for så vidt angår de endelige metodologiske rammer. I februar 2006 godkendte direktionen gennemførelsen af første afsnit af Bankens Basel IIprojekt, nemlig en model og metodik for intern klassifikation. Der er gjort yderligere fremskridt med projektet i 2006/2007. Direktionen glæder sig over revisionsudvalgets støtte til en pragmatisk tilgang til det igangværende og fremtidige Basel II-arbejde, der kan føre til vedtagelsen af løsninger, som ikke nødvendigvis er de mest avancerede, men passende i betragtning af Bankens formål og substans. Generelt følger Bankens Basel II-projekt de lagte budgetter og tidsplaner. Det ventes afsluttet ultimo Anvendelse af International Financial Reporting Standards, IFRS Direktionen har fortsat konstateret fremskridt i EU's politikker vedrørende IFRS (som anvendt i EIB-Gruppens, Investeringsfacilitetens og EIF's årsregnskaber), specielt: IAS 39 (revideret), da denne udvikling influerer på værdiansættelsen af venturekapitalinvesteringerne inden for rammerne af venturekapitalmandatet til EIF og dermed EIF's og Bankens årsregnskaber samt EIB-Gruppens konsoliderede årsregnskaber. Virkningerne af IAS 39 er ligeledes anført i Investeringsfacilitetens årsregnskab, idet denne opererer i lande, hvor der mangler modne værdiansættelser fra markedets side (skønt der ikke blev konstateret problemer via den eksterne revision i 2006, består vanskelighederne med at ansætte dagsværdien fortsat)

19 3 Den nye version af IFRS, IAS 19 Personaleydelser, der blev vedtaget af EU i november 2005 og anvendt for første gang af EIB-Grupen i det konsoliderede årsregnskab pr. 31. december Denne version kræver yderligere oplysninger om personaleydelser efter ansættelsens ophør og dermed øget transparens om de faktiske omkostninger til EIB's arbejdsstyrke. EIF anvendte for første gang IFRS i sit årsregnskab pr. 31. december Den eksterne revision af EIB-Gruppen afslørede en isoleret difference i en porteføljeklassifikation mellem EIB- Gruppens og EIF's årsregnskaber. Bankens eksterne revisor har bekræftet, at denne difference er acceptabel ifølge IFRS, og at den under alle omstændigheder ikke er væsentlig for EIB-Gruppens årsregnskab Den nye IFRS 7 Finansielle instrumenter vil blive anvendt for første gang i EIB-Gruppens, Investeringsfacilitetens og EIF's årsregnskaber pr. 31. december Den konsoliderer den kvalitative og den kvantitative rapportering om risiciene i forbindelse med de finansielle aktiver og passiver i de respektive årsregnskaber. Ændringerne af IFRS, IAS 1 Præsentation af årsregnskaber, vil ligeledes blive anvendt fra Derfor vil der også indgå oplysninger om EIB-Gruppens kapital og dens tilstrækkelighed i årsregnskaberne. EIB-Gruppens anvendelse af disse standarder vil blive genstand for den eksterne revisions behørige processer og undersøgelser. Banken ønsker fortsat ikke at anvende IFRS i de vedtægtsmæssige regnskaber førtidigt, så længe der ikke er bred enighed om denne anvendelse blandt et betydeligt flertal af medlemsstaterne (specielt fordi indførelsen af den nuværende version af IAS 39 i de vedtægtsmæssige regnskaber kan føre til øget volatilitet i Bankens ukonsoliderede finansielle resultater et stadig vigtigere anliggende fremover i takt med, at aktiviteten udvikler sig i tråd med EIB-Gruppens strategiske mål om at prioritere finansiering af mindre og mellemstore virksomheder/venturekapitalfinansiering). Der er blevet oprettet en IFRS-projektgruppe til at føre tilsyn med reaktionerne på vigtige ændringer på dette område. Hovedafdelingen for finanskontrol vil opdatere sine formelle IFRSprocedurer og respektive ansvar med sigte på at kunne behandle disse anliggender på tværs af EIB-Gruppen. Som påpeget i beretningen for 2005 skaber mangelen på internationalt accepterede og præcise retningslinjer for gennemførelsen af visse aspekter af IFRS og især IAS 39 en vis subjektivitet med hensyn til deres fortolkning. Direktionen overvejer fortsat, om Banken og Fonden bør have samme eksterne revisor for at harmonisere revisionskravene. En sådan løsning vil skulle godkendes af EIF's kompetente beslutningstagende organer hvilket hidtil ikke er sket. 2.5 Informationsteknologi Der er i en årrække blevet indført nye IT-systemer inden for rammerne af ISIS-projektet. Direktionen erkender, at der opstod en række vanskeligheder i forbindelse med indførelsen af det nye system for låntagning i 2005 og med de senere opgraderinger. Som en midlertidig løsning indtil der træffes beslutning om det nye back-office-system for långivning blev der foretaget betydelige investeringer i 2006 for at sikre, at det eksisterende system fortsat opfylder Bankens voksende forretningskrav. Direktionen har modtaget resultaterne af den eksterne konsulents vurdering af EIB- Gruppens investering i ISIS-projektet. Direktionen erkender den kompleksitet og følsomhed, der er forbundet med at fastsætte meningsfyldte standarder for bedømmelse af IT-investeringers succes, og vil fortsat arbejde for indførelsen af en passende model for måling af IT's bidrag. Fra maj 2007 vil hovedafdelingen for IT blive integreret i det nye direktorat for strategi og virksomhedsanliggender for dels at sikre, at alle de vigtigste instrumenter for forandringsledelse er centralt koordinerede, dels at styrke integrationen af proces- og organisationsvurdering/forandringsinitiativ på den ene side og analysen af de tilhørende IT-anvendelser på en anden. IT's rolle gøres mere svarsøgende gennem den styrkede integration i et hele bestående af det samlede budget, beslutningstagning om projekter, aktivitetsplanlægning og logistikprocesser, hvilket omvendt vil muliggøre øget måling af IT's bidrag.

20 4 2.6 Forretningskontinuitetsplanlægning Hovedformålet med forretningskontinuitetsstyring er at sikre, at EIB som organisation har et beredskab over for større svigt, der truer dens overlevelse eller kontinuiteten af dens vigtigste forretningsaktivitet. Forretningskontinuitetsstyring er defineret som en holistisk styringsproces, der identificerer potentielle påvirkninger, som kan true en organisation, og fastlægger en ramme forretningskontinuitetsplanen for opbygning af modstandsdygtighed, derunder evnen til at reagere effektivt til sikring af organisationens vigtigste interessenters interesser, dens omdømme og dens værdiskabende aktivitet. I sammenhæng med den igangværende revision af forretningskontinuitetsplanen vil den hidtil gennemførte analyse af forretningspåvirkningerne føre til udvidelse af Bankens forretningskontinuitetsplans nuværende omfang. Der er blevet udarbejdet et arbejdsprogram for gennemgang og udnyttelse af eksisterende dokumenter og arrangementer, som vil føre til en omfattende test af forretningskontinuitetsplanen i andet halvår af Det softwaresvigt, der skete i september 2006 på grund af en programfejl, gjorde en del af Bankens front-office-systemer utilgængelige i flere timer. Bankens reaktion forhindrede, at dette svigt førte til finansielle tab eller fik andre negative virkninger. Softwareleverandøren har udbedret programfejlen. 2.7 Tilsyn med projekter og forretninger Direktionen har fortsat været opmærksom på udviklingen i kredit- og finanstilsynet med sigte på at forbedre kvaliteten af det samlede tilsyn med Bankens forretninger og opnå dokumenterede forsikringer om Bankens investeringers sundhed, derunder alle mandatsforretninger. I 2006 blev de respektive roller og ansvar samt omfanget af forskellige tilsynsaktiviteter afklaret yderligere for at forbedre ensartetheden af skønnene i hele projektcyklen, opfølgningen på de væsentligste betingelser og risici, analysen af omkostningsudviklingen under gennemførelsen og rapporteringens kvalitet. De særlige tilsynsordninger i Investeringsfaciliteten vil blive revideret yderligere i Investeringsfacilitetens politikker og procedurer Siden gennemførelsen af Investeringsfacilitetens første forretninger i 2003 er der blevet udformet og iværksat en række politikker og procedurer. De vedrører evalueringen af alle typer risici i forbindelse med investeringer inden for rammerne af Investeringsfaciliteten (kredit-, egenkapital-, markeds- og driftsrisiko) og tager hensyn til behovet for at skabe balance mellem de finansielle mål og udviklingsmålene. Disse politikker og procedurer revideres regelmæssigt på grundlag af erfaringerne med de hidtidige investeringer og under hensyntagen til eventuelle nye investeringsinstrumenter og -muligheder. Af særlig betydning er de nye rammer for vurdering af udviklingsfremme, der anvendes på alle AVS-forretninger og bygger på en videre fortolkning af merværdibegrebet.

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere