KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 OM afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX] J.nr NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann NÆVNETS AFGØRELSE Energiklagenævnet ophæver Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014, og sagen hjemvises til Energinet.dk til fornyet behandling. [XXX] (herefter klager) har klaget over Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober Ved afgørelsen gav Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på solcelleanlægget GSRN nr. [XXX] på ejendommen beliggende [XXX]. Energinet.dk har begrundet afslaget med, at det ikke kan lægges til grund, at anlægget blev nettilsluttet senest den 31. december 2013, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 1 16, stk. 1, nr. 4. Sagens baggrund Sagen omhandler, hvorvidt det kan lægges til grund, at det i sagen omhandlede solcelleanlæg blev nettilsluttet senest den 31. december 2013, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen).

2 Klager modtog et tilbud fra [XXX] (herefter sælger) på et solcelleanlæg bestående af 34 stk. Canadian Solar CS6P-M 245W solcellepaneler og 1 stk. Danfoss TLX8+pro inverter, som er effektbegrænset til 6 kw dateret den 18. oktober Tilbuddet blev underskrevet af henholdsvis klager og sælger. Det fremgår dog ikke af tilbuddet, hvornår henholdsvis klager og sælger underskrev dette. Det fremgår af stamdataoplysningerne, at solcelleanlægget på ovenstående adresse består af solcellepaneler, fabrikat Canadian Solar, model CS6P-M 245W og inverter, fabrikat Danfoss, model Effektbegrænset Danfoss TLX PRO+ 8kw. Klager ansøgte Ærø Kommune om dispensation fra en lokalbestemmelse, idet klager mente, at det var påkrævet for at kunne opstille solcelleanlægget på klagers ejendom. Side 2 af 9 Den 27. november 2013 gav kommunen afslag på ansøgningen om dispensation til opsætning af et solcelleanlæg. Klager indbragte herefter afgørelsen for Natur- og Miljøklagenævnet den 19. december Den 10. februar 2014 ophævede Natur- og Miljøklagenævnet Ærø Kommunes afgørelse af 27. november 2013, hvorefter Ærø Kommune den 21. februar 2014 udstedte den fornødne byggetilladelse. Klager anmodede herefter Energinet.dk om registrering af solcelleanlægget i gruppe 6 (årsbaseret nettoafregning). Den 28. juli 2014 meddelte Energinet.dk klager, at klagers ansøgning var blevet udtaget til stikprøvekontrol af, om der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, og at behandlingen af anmodningen om årsbaseret nettoafregning afventede udfaldet heraf. Stikprøvekontrollen indebar, at klager skulle fremsende skriftlig dokumentation, f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november Den 20. august 2014 anmodede Energinet.dk klager om yderlig dokumentation i form af dokumentation for, hvornår klager accepterede og underskrev ovenstående tilbud. Den 1. september 2014 oplyste klager pr. brev til Energinet.dk, at klager underskrev ovenstående tilbud den 22. oktober Som dokumentation for dette, har klager medsendt en erklæring underskrevet af henholdsvis klager og sælger dateret den 1. september 2014.

3 Netvirksomheden Syd Energi Net A/S oplyste følgende i af 3. september 2014 til Energinet.dk: [ ] SE har første gang modtaget anmeldelse af solcelleanlægget d som er samme dag som SE har modtaget stamdata på anlægget. SE modtager d en mail fra El installatøren hvor han meddeler at anlægget skal afmeldes da kunden ikke kan få byggetilladelse fra kommunen. SE afmelder derfor solcelleanlægget i Sesam (selvbetjeningen) d Solcelleanlægget har aldrig været opsat, men kunden oplyser at de nu har fået byggetilladelsen, men at de vil kun opsætte anlægget, hvis de kan komme med i nettoafregningsgruppe 6 [ ] Side 3 af 9 Netvirksomheden har efter Energiklagenævnets henvendelse ligeledes oplyst følgende i af 11. juni 2015: [ ] SE har ikke modtaget nogen modtaget anmeldelse af solcelleanlægget efter d SE har ikke kendskab til at der skulle være tilsluttet et solcelleanlæg. [ ] Den 18. september 2014 partshørte Energinet.dk klager over et udkast til afgørelse ( agterafgørelse ) om afslag på årsbaseret nettoafregning. På baggrund af ovenstående agterafgørelse, bemærkede klager i af 30. september 2014 følgende: [ ] Jeg har for min del, efter bedste overbevisning, gjort alt klar til at få opsat solcelleanlægget rettidigt, altså inden Jeg har, ud over endelig aftale om levering af anlægget, gravet ca. 75 meter føde rør ned langs og under bygninger, således at tilslutningsvejen var færdiggjort. SR Electric har ligeledes rettidigt indberettet mine stamdata samt udskiftet min alm. elmåler til solcellemåler. Jeg har ikke været i tvivl om min ret, til at få byggetilladelsen, dette var blot en formssag, som skulle på plads i løbet af efteråret. Ærø kommune har dog ikke medvirket til en rimelig sagsbehandling, det være sig tidsmæssigt, såvel som at forholde sig juridisk til reglerne for området. Jævnfør sagsbehandlingstider tager det i snit 43 dage at få en byggetilladelse til en simpel

4 konstruktion. Det er min opfattelse at kommunen har ageret ud fra holdninger og ikke ud fra lovgivningen. Kendelsen fra Natur og Miljøklagenævnet underbygger denne opfattelse. Jeg overvejede meget kraftigt at opsætte solcelleanlægget, uden at have fået byggetilladelsen, men ved forespørgsel hos min leverandør SR Electric fik jeg at vide, at jeg såfremt jeg måtte tage anlægget ned igen, skulle være indstillet på en noget nær fuld afskrivning. En sådan chance kunne jeg ikke løbe, idet jeg ikke har råd til at miste et så stort beløb. Som uforskyldt i min situation, beder jeg venligt og indtrængende om, at jeg med baggrund i Natur- og Miljøklagenævnets kendelse, kan komme med på årsbaseret nettoafregning, da jeg ellers må ud i et søgsmål mod kommunen, med alt hvad dette vil indebære for alle parter. [ ] Side 4 af 9 Den 9. oktober 2014 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg med den begrundelse, at solcelleanlægget ikke var nettilsluttet senest den 31. december 2013, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 4. Klager indbragte herefter Energinet.dk s afgørelse for Energiklagenævnet. Efter telefonisk henvendelse til klager den 15. juni 2015 oplyste klager følgende til Energiklagenævnet: Det i sagen omhandlede solcelleanlæg er ikke opsat og installeret, da klager afventer Energiklagenævnets afgørelse, idet klager ikke vil installere anlægget, hvis klager ikke kan opnå årsbaseret nettoafregning. Solcelleanlægget er bestilt, men endnu ikke betalt. Klager har gjort det, hun skulle, herunder fået sat en ny måler op og gravet rør ned, således, at solcelleanlægget kunne installeres. Årsagen til, at anlægget ikke blev installeret og nettilsluttet inden den 31. december 2013 skyldtes, at Ærø Kommune ikke gav en byggetilladelse, hvilket var uberettiget. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres således, at solcelleanlægget bliver omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet frem til og med den 19. november 2032, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1.

5 Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende synspunkter: Ærø Kommune har uberettiget afvist at give klager en byggetilladelse til montering af et solcelleanlæg på klagers ejendom, og derfor forhindret klager i at opstille solcelleanlægget rettidigt. Ærø Kommunes sagsbehandlingstid og afslag på byggetilladelse bør derfor ikke være afgørende for, om solcelleanlægget kan blive omfattet af den årsbaserede nettomålerordning. Energinet.dk s udtalelse til sagen Energinet.dk har ikke bemærkninger til klagen. Retsgrundlaget Af nettoafregningsbekendtgørelsen 16 fremgår en række betingelser for, at visse mindre elproduktionsanlæg (f.eks. solcelleanlæg), der er nettilsluttet efter den 20. november 2012, i en overgangsperiode fortsat kan opnå nettoafregning på årsbasis. Af 16 fremgår følgende: Side 5 af 9 [ ] 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt. Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. [ ]

6 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i en tidligere sag taget stilling til en noget lignende problemstilling som i den foreliggende sag. Der kan i den forbindelse henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 10. marts 2014 (j.nr ). Sagen drejede sig om, hvorvidt der forelå en bindende aftale om køb af et elproduktionsanlæg (solcelleanlæg) senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2. Den 30. oktober 2012 indgik klager en aftale om køb af solcelleanlægget, men aftalen var blandt andet betinget af, at klager kunne opnå landzonetilladelse fra Sønderborg Kommune til at opstille anlægget. Den 1. november 2012 ansøgte klager Sønderborg Kommune om tilladelse til at opsætte solcelleanlægget, hvilket kommunen gav tilladelse til ved afgørelse af 10. december Energiklagenævnet fandt, at 16, stk. 1, nr. 2 må forstås således, at aftalen skal være bindende for parterne. Energiklagenævnet fandt ud fra bestemmelsens ordlyd ikke grundlag for at antage, at der med formuleringen bindende aftale i 16, stk. 1, nr. 2 implicit er et krav om, at aftalen også skal være ubetinget. Energiklagenævnet fandt endvidere, at klager indgik en bindende aftale den 30. oktober 2012, selvom aftalen var betinget af, at der kunne opnås kommunal tilladelse til opsætning af solcelleanlægget. Denne betingelse må anses som en naturlig og nødvendig betingelse i forbindelse med køb af klagers solcelleanlæg, da solcelleanlægget ikke lovligt kunne opsættes uden, at der forelå den fornødne myndighedstilladelse. Energiklagenævnet lagde ved sagens afgørelse blandt andet vægt på, at opfyldelsen af betingelsen om kommunal godkendelse og kommunens sagsbehandlingstid lå uden for aftaleparternes indflydelse. Side 6 af 9 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at det i sagen omhandlede solcelleanlæg ikke er monteret, men at de foranstaltninger, der er foretaget, er af en sådan karakter, at sagen i det konkrete tilfælde har haft den fornødne aktualitet til, at Energinet.dk har kunnet træffe afgørelse. Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder i 16, stk. 1, en opregning af de betingelser, der skal være opfyldte, før en ejer af et elproduktionsanlæg kan få nettoafregning på årsbasis for anlæg nettilsluttet, der ikke er nettilsluttet inden den 20. november Energiklagenævnet bemærker, at nettoafregningsbekendtgørelsen ikke indeholder mulighed for dispensation fra betingelserne i 16, stk. 1. Energiklagenævnet og Energinet.dk har derfor ikke mulighed for at dispensere fra betingelserne i 16, stk Afgørelsen er offentliggjort i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside under fanen Afgørelser.

7 Betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektricitet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordningen er at beskytte visse dispositioner, som anlægsejeren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november En af betingelserne er, at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013, jf. 16, stk. 1, nr. 4. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager den 18. oktober 2012 modtog et tilbud fra sælger på et solcelleanlæg, og at solcelleanlægget kun kunne installeres på klagers ejendom, for så vidt klager opnåede en tilladelse fra Ærø Kommune. Klager ansøgte kommunen om tilladelse den 31. august 2013, men opnåede først tilladelse den 21. februar 2014, idet kommunens afslag blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som gav klager medhold. Side 7 af 9 Energiklagenævnet lægger til grund, at det i sagen omhandlede solcelleanlæg består af 34 stk. Canadian Solar CS6P-M 245W solcellepaneler og 1 stk. Danfoss TLX8+pro inverter, som er effektbegrænset til 6 kw, da dette fremgår af tilbuddet og stamdataoplysningerne. Energiklagenævnet lægger på baggrund af sagens oplysninger til grund, at selvom det i sagen omhandlede solcelleanlæg ikke blev nettilsluttet senest den 31. december 2013, kan der opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på solcelleanlægget. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det i den konkrete sag var en forudsætning for, at klager kunne opstille solcelleanlægget, at kommunen meddelte den pågældende tilladelse, og at solcelleanlægget kunne tilmeldes årsbaseret nettoafregning. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at opfyldelsen af betingelsen om kommunal godkendelse og kommunens sagsbehandlingstid, herunder Natur- og Miljøklagenævnets sagsbehandlingstid lå uden for klagers indflydelse. Endvidere bemærker Energiklagenævnet, at klager ansøgte om tilladelse inden den 31. december Energiklagenævnet finder herefter, at nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 4 er opfyldt, og at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet for det i sagen omhandlede solcelleanlæg, selvom anlægget ikke er nettilsluttet senest den 31. december 2013, forudsat at de øvrige betingelser i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, er opfyldt. Energinet.dk har ikke ved afgørelsen af 9. oktober 2014 taget stilling til om de øvrige betingelser er opfyldte, jf. 16, stk. 1, nr. 1-3.

8 Alle betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1 skal være opfyldte, for at en ejer af et solcelleanlæg kan opnå årsbaseret nettoafregning. Imidlertid har Energinet.dk afslået årsbaseret nettoafregning allerede fordi Energinet.dk ikke fandt, at betingelsen i 16, stk. 1, nr. 4 var opfyldt. Energiklagenævnet har overvejet, om nævnet skulle oplyse sagen yderligere for så vidt angår de øvrige betingelser. Energiklagenævnet finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at nævnet oplyser sagen og tager stilling hertil som 1. instans. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at klager ikke bør miste retten til at få vurderingen efter nettoafregningsbekendtgørelsens 16, prøvet ved to instanser. Herefter ophæves Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014, og sagen hjemvises til fornyet behandling til sagsoplysning og stillingtagen til betingelserne i 16, stk. 1, nr. 1-3, idet Energinet.dk skal lægge til grund, at betingelsen i 16, stk. 1, nr. 4 er opfyldt. Side 8 af 9 Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014, og sagen hjemvises til Energinet.dk til fornyet behandling. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 25. juni Energiklagenævnets afgørelse er truffet i henhold til 16, stk. 5, jf. 12, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer (elforsyningsloven) 89, stk. 1. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 5, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningsloven 89, stk. 6.

9 På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Mette Rosager Fuldmægtig Side 9 af 9

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere