RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 NOTE Fra: Til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets afgørelse om gennemførelse af afgørelse 2008/ /RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet: Bilaget Forslag til ny affattelse 1. I november 2007 nåede Rådet frem til en generel indstilling vedrørende størstedelen af ovennævnte udkast til Rådets afgørelse. Derefter blev Gruppen af Formandskabets Venner indkaldt til at gennemgå bilaget til dette udkast til afgørelse. 2. Gruppen af Formandskabets Venner drøftede på møder den 30. november 2007, den 8. januar og den 1. februar 2008 bilaget i detaljer, bl.a. med udgangspunkt i skriftlige bemærkninger fra delegationerne. Resultatet af disse drøftelser er gengivet i det følgende. 3. Der er foretaget mindre ændringer i Kapitel 1 for at præcisere og/eller korrigere en række spørgsmål. Det Forenede Kongeriges delegation har taget forbehold med hensyn til dette kapitel i afventen af eksperternes videre drøftelser om bestemte punkter (del 1.1, 1.2, 3.1, 4.1.1, , , , , 5.4, 5.5 og 5.6). 5660/08 alp/mh/sol/js 1

2 4. Blandt de udestående spørgsmål, som Det Forenede Kongeriges delegation har rejst, er det vigtigste, hvilke og hvor mange loci, der er nødvendige for at foretage en sammenligning som omhandlet i Prümaftalen. Det siger sig selv, at overensstemmelsernes nøjagtighed bliver større med et højere antal loci, og sammenligningerne bør derfor baseres på så mange loci som muligt. Samtidig bør det undgås at udelukke visse ældre databaser fra sammenligningerne ved at definere sammenligningsreglerne på et for højt niveau. Formålet er at sikre, at sammenligningen foretages på grundlag af det største antal loci, der er teknisk muligt mellem de pågældende databaser, men åbner mulighed for at anlægge lavere kriterier, når dette er nødvendigt for at kunne foretage sammenligninger med visse ældre databaser. 5. Delegationerne anmodes om at gennemgå de tekstudkast, der er indsat i del 1.1, 1.2 og 3.1 i kapitel 1 og i fodnoterne til disse punkter. UK opfordres til at hæve sit forbehold med hensyn til dette kapitel. 6. Som følge af bemærkninger fra delegationerne og/eller for at tydeliggøre visse formuleringer er der foretaget nogle mindre ændringer og præciseringer i kapitel 2 og 3, som der er opnået enighed om, jf. dog et undersøgelsesforbehold fra UK. 7. UK opfordres til at hæve sit forbehold med hensyn til disse kapitler. 8. Kapitel 4 er skrevet om, så man bibeholder den oprindelige evalueringsmekanisme (spørgeskema, forsøgsfase og evalueringsbesøg), men har gjort hele processen mindre bureaukratisk og ressourcekrævende. Desuden er den del, der handler om ekspertbesøg, flyttet til et særskilt afsnit, så disse møder også kan handle om andre emner i tilknytning til Prümaftalens gennemførelse end evalueringerne. Specielt vil statistikmodellen blive udarbejdet af disse eksperter. Der er opnået enighed om dette kapitel. 9. Flere steder nævnes "den relevante arbejdsgruppe i Rådet". Det er hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at definere i dette bilag, hvilken arbejdsgruppe der er tale om. Det skal der først tages stilling til på et senere tidspunkt. 5660/08 alp/mh/sol/js 2

3 10. Når der er fundet en løsning på det spørgsmål, der er omhandlet i punkt 4 i denne indledende note, og de forskellige forbehold er blevet hævet, opfordres Artikel 36-Udvalget til at bekræfte enigheden om bilaget, som det foreligger i dette dokument. 5660/08 alp/mh/sol/js 3

4 BILAG INDHOLD Chapter 1: Udveksling af dna-oplysninger 1. Dna-relaterede retsmedicinske spørgsmål, overensstemmelsesregler og algoritmer 1.1 Egenskaber ved dna-profilerne 1.2 Overensstemmelsesregler 1.3 Indberetningsregler 2. Skema over medlemsstaternes landekoder 3. Funktionsanalyse 3.1 Systemets tilgængelighed 3.2 Anden etape 4. Dna-grænsefladekontroldokumentet 4.1 Indledning 4.2 Definition af XML-strukturen 5. Program, sikkerhed og kommunikationsarkitektur 5.1 Oversigt 5.2 Den overordnede arkitektur 5.3 Sikkerhedsstandarder og databeskyttelse 5.4 Protokoller og standarder, der skal benyttes til krypteringsmekanismen 5.5 Programarkitektur 5.6 Protokoller og standarder, der skal benyttes i programarkitekturen 5.7 Kommunikationsmiljøet Chapter 2: Udveksling af fingeraftryksoplysninger (grænsefladekontroldokumentet) 1. Oversigt over filens indhold 2. Record-formatet 3. Logisk record af Type-1: filens header 4. Type-2-logical record: descriptive text 5. Type-4-logical record: high resolution gray-scale image 6. Type-9-logical record: minutiae record 7. Type-13 variable-resolution latent image record 8. Type-15 variable-resolution palmprint image record 9. Maximum numbers of candidates accepted for verification per transmission 5660/08 alp/mh/sol/js 4

5 10. Appendices to Chapter ASCII Separator Codes 10.2 Calculation of Alpha-numeric check character 10.3 Character codes 10.4 Transaction summary 10.5 Type-1 record definitions 10.6 Type-2 record definitions 10.7 Grayscale compression codes 10.8 Mailspecification Chapter 3: Exchange of vehicle registration data 1. Common data-set for automated search of vehicle registration data 1.1 Definitions 1.2 Vehicle/owner/holder search 2. Data Security 2.1 Overview 2.2 Security features related to message exchange 2.3 Security features not related to message exchange 2.4 Hardware security module 3. Technical conditions of the data exchange 3.1 General description of the EUCARIS application 3.2 Functional and Non Functional Requirements Chapter 4: Evaluation 1. Evaluation procedure according to Article 18 b of the Implementing Decision (Preparation of Decisions according to Article 25 (2) of Council Decision 2008/ /JHA) 1.1 Procedure 1.2 Pilot run 1.3 Evaluation visit 1.4 Report to the Council 2. Evaluation procedure according to Article 19 of the Implementing Decision 2.1 Statistics and Report 2.2 Expert Meetings 2.3 Revision 2.4 Model for Statistics 5660/08 alp/mh/sol/js 5

6 KAPITEL 1 Kapitel 1: Udveksling af dna-oplysninger 1. Dna-relaterede retsmedicinske spørgsmål, overensstemmelsesregler og algoritmer 1.1 Egenskaber ved dna-profilerne Dna-profilen kan indeholde 24 talpar, der repræsenterer allelerne af 24 loci, der også benyttes i Interpols dna-procedurer. Navnene på disse loci er anført i følgende skema: VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 Amelogenin TPOX CSF1P0 D13S317 D7S820 D5S818 D16S539 D2S1338 D19S433 Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA De 7 grå loci i øverste række er det nuværende europæiske standardsæt af loci (ESSOL). 1 Medtagelsesregler: De dna-profiler, som medlemsstaterne stiller til rådighed for eller udsender med henblik på søgning og sammenligning, skal indeholde mindst 6 loci og kan indeholde andre loci eller blanke felter alt efter, hvad der er tilgængeligt. Reference-dna-profilerne skal indeholde mindst 6 af de 7 ESS-loci. For at højne overensstemmelsespræcisionen anbefales det, at alle de tilgængelige alleler opbevares i den indekserede dna-profildatabase. 2 Blandede profiler er ikke tilladt, hvilket vil sige, at allelværdien for hvert locus kun består af 2 tal, der kan være ens i tilfælde af homozygositet i et givet locus. Jokere og mikrovarianter behandles efter følgende regler: Enhver ikke-numerisk værdi bortset fra amelogenin i profilen (f.eks. "o", "f", "r", "na", "nr" eller "un") skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. Numeriske værdier "0", "1" eller "99" i profilen skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. 1 2 UK foreslår at tilføje: "Interpols standardsæt af loci (ISSOL) består af ESSOL og amelogenin." UK foreslår følgende affattelse: "De dna-profiler, som medlemsstaterne stiller til rådighed for eller udsender med henblik på søgning og sammenligning, skal indeholde mindst 6 fulde udpegede loci og kan indeholde yderligere loci eller blanke felter, alt efter hvad der er tilgængeligt. Reference-dna-profilerne skal indeholde mindst 6 af de 7 ESS-loci. For at højne overensstemmelsespræcisionen anbefales det, at alle de tilgængelige alleler opbevares i den indekserede dna-profildatabase og benyttes til søgning og sammenligning. Hver medlemsstat bør, så hurtigt som det er praktisk gennemførligt, implementere enhver ny ESS for loci, som vedtages." 5660/08 mh/sol/js 6

7 KAPITEL 1 Hvis der forekommer 3 alleler for en og samme locus, vil det første allel blive accepteret, og de 2 andre alleler skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. Når der forekommer jokerværdier for allel 1 eller 2, vil der blive søgt på begge permutationer af den numeriske værdi for den pågældende locus (f.eks. vil 12, * give overensstemmelse med 12,14 eller 9,12). Pentanucleotide (Penta D, Penta E & CD4) mikrovarianter vil give overensstemmelse efter følgende model: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x.4 x.4 = x.3, x.4, x+1 Tetranucleotide (alle andre loci i Interpols database er tetranucleotide) mikrovarianter vil give overensstemmelse efter følgende model: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x Overensstemmelsesregler Sammenligningen af to dna-profiler sker på grundlag af de loci, for hvilke et allelværdipar er til stede i begge dna-profiler. Mindst 6 loci (ekskl. amelogenin) skal være sammenfaldende i de to dnaprofiler. 3 Fuld overensstemmelse (kvalitet 1) defineres som en overensstemmelse, hvor alle allelværdier for de sammenlignede loci, der er almindeligt forekommende i de anmodende og anmodede dnaprofiler, er ens. Næsten-overensstemmelse defineres som en overensstemmelse, hvor kun værdien af en enkelt af alle de sammenlignede alleler er forskellig i de to dna-profiler (kvalitet 2, 3 og 4). En næsten-overensstemmelse accepteres kun, hvis der er mindst 6 fuldt overensstemmende loci i de to sammenlignede dna-profiler UK foreslår følgende affattelse: "Sammenligningen af 2 dna-profiler sker på grundlag af de loci, for hvilke et allelværdipar er til stede i begge dna-profiler. Mindst 6 fulde udpegede loci (ekskl. amelogenin) skal være sammenfaldende i de to dna-profiler, før der gives overensstemmelsessvar". UK foreslår følgende affattelse: "En næsten-overensstemmelse accepteres kun, hvis der er mindst 6 fulde udpegede loci i de to sammenlignede dna-profiler. Når ENFSI eller EU vedtager nye overensstemmelsesregler, bør de implementeres i hver medlemsstat på en koordineret måde. 5660/08 mh/sol/js 7

8 KAPITEL 1 En næsten-overensstemmelse kan skyldes: En menneskelig slåfejl i en af dna-profilerne i søgningen eller dna-databasen ved indrejsestedet, en allelbestemmelses- eller allelfremkaldelsesfejl under genereringen af dna-profilen. 1.3 Indberetningsregler Både fuld overensstemmelse og næsten-overensstemmelse vil blive indberettet. Overensstemmelsesrapporten vil blive sendt til det anmodende nationale kontaktpunkt og gøres også tilgængelig for det anmodede nationale kontaktpunkt (så det kan danne sig et overblik over, hvor mange og hvilke typer opfølgende anmodninger, der vil kunne komme om yderligere tilgængelige personoplysninger og andre oplysninger vedrørende den dna-profil, der svarer til den fundne overensstemmelse jf. artikel 5 og 10 i afgørelse 2008/.../RIA. 2. Skema over medlemsstaternes landekoder I overensstemmelse med afgørelse 2008/.../RIA, benyttes ISO alpha-2 koderne til domænenavne og andre konfigureringsparametre, der er krævet i Prümaftalens dna-udvekslingsprogrammer via et lukket netværk. ISO alpha-2 koderne for medlemsstaterne er nedenstående landekoder med to bogstaver. Medlemsstaternes navne Kode Medlemsstaternes navne Kode Belgien BE Luxembourg LU Bulgarien BG Ungarn HU Den Tjekkiske Republik CZ Malta MT Danmark DK Nederlandene NL Tyskland DE Østrig AT Estland EE Polen PL Grækenland EL Portugal PT Spanien ES Rumænien RO Frankrig FR Slovakiet SK Irland IE Slovenien SI Italien IT Finland FI Cypern CY Sverige SE Letland LV Det Forenede Kongerige UK Litauen LT 5660/08 mh/sol/js 8

9 KAPITEL 1 3. Funktionsanalyse 3.1 Systemets tilgængelighed Anmodninger i henhold til artikel 3 i afgørelse 2008/.../RIA bør nå frem til den søgte database i kronologisk orden efter modtagelsestidspunkt, og svarene bør nå frem til den anmodende medlemsstat senest 15 minutter efter, at anmodningen er modtaget Anden etape Når en medlemsstat modtager en indberetning om overensstemmelse er dens nationale kontaktpunkt ansvarlig for at sammenligne værdierne i den profil, der blev indsendt som en forespørgsel, med værdierne i den eller de profiler, der blev modtaget som svar, med henblik på at validere og kontrollere profilens beviskraft. De nationale kontaktpunkter kan kontakte hinanden direkte om spørgsmål, der vedrører validering. De juridiske bistandsprocedurer starter efter valideringen af en konstateret overensstemmelse mellem to profiler, på grundlag af en "fuld overensstemmelse" eller en "næsten-overensstemmelse", der er fremkommet under den automatiske konsultationsfase. 4. Dna-grænsefladekontroldokumentet (ICD) 4.1 Indledning Formål I dette kapitel defineres kravene vedrørende udveksling af dna-profiloplysninger mellem alle medlemsstaternes dna-databasesystemer. Headerfelterne er defineret specielt med henblik på Prümudvekslingen af dna-oplysninger, og datadelen er baseret på dna-profildatadelen i det XML-skema, der er defineret til Interpols dna-udvekslingsgateway. Oplysningerne udveksles med SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) og andre avancerede teknologier og benytter en central relay mail server, som netudbyderen stiller til rådighed. XML-filen sendes som mail body Anvendelsesområde Dette ICD definerer kun indholdet af meddelelsen (mailen). Alle netværksspecifikke og mailspecifikke elementer er defineret ens, så der opnås et fælles teknisk grundlag for udvekslingen af dnaoplysninger. 5 UK foreslår følgende affattelse: "Anmodninger i henhold til artikel 3 i afgørelse 2008/.../RIA bør nå frem til den søgte database i kronologisk orden efter de enkelte anmodningers afsendelsestidspunkt, og svarene bør afsendes, så de når frem til den anmodende medlemsstat senest 15 minutter efter, at anmodningen er modtaget, såfremt netværket fungerer normalt." SE støtter dette. 5660/08 mh/sol/js 9

10 KAPITEL 1 Dette omfatter: Formatet af meddelelsens emnefelt, så det bliver muligt at edb-behandle meddelelserne, overvejelser om behovet for kryptering, og i bekræftende fald, hvilke metoder der bør vælges, meddelelsernes maksimale længde XML-struktur og principper XML-meddelelsen er opdelt i en headerdel, der indeholder oplysninger om transmissionen, og en datadel, der indeholder profilspecifikke oplysninger samt selve profilen. Det samme XML-skema benyttes til anmodning og til svar. Når det drejer sig om komplette verifikationer af uidentificerede dna-profiler (artikel 4 i afgørelse 2008/.../RIA), skal det være muligt at sende flere profiler i samme meddelelse. Der skal fastsættes et maksimalt antal profiler, der kan være indeholdt i en enkelt meddelelse. Antallet vil afhænge af den maksimale størrelse, en mail må have, og skal fastlægges, når valget af mailserver er foretaget. XML-eksempel: <?version="1.0" standalone="yes"?> <PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <header> ( ) </header> <datas> ( ) </datas> [<datas> datastrukturen gentages, hvis flere profiler sendes i (.) en og samme SMTP-meddelelse, kun tilladt i artikel 4-tilfælde </datas> ] </PRUEMDNAx 4.2 Definition af XML-strukturen Definitionerne i det følgende tjener kun dokumentationsformål og til at forbedre læsbarheden. De egentlige bindende oplysninger findes i en XML-skema-fil (PRUEM DNA.xsd). 5660/08 mh/sol/js 10

11 KAPITEL Skemaet PRUEMDNAx Det indeholder følgende felter: Fields Type Description header PRUEM_header Occurs: 1 data PRUEM_data Occurs: Indholdet af headerstrukturen PRUEM header Denne struktur beskriver XML-filens header. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description direction PRUEM_header_dir Direction of message flow ref String Reference of the XML file generator String Generator of XML file schema_version String Version number of schema to use requesting PRUEM_header_info Requesting Member State info requested PRUEM_header_info Requested Member State info PRUEM_header dir Type data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description R Request A Answer PRUEM header info Denne struktur beskriver medlemsstaten samt dato og tidspunkt. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description source_isocode String ISO code of the requesting Member State destination_isocode String ISO code of the requested Member State request_id String unique Identifier for a request date Date Date of creation of message time Time Time of creation of message 5660/08 mh/sol/js 11

12 KAPITEL Indholdet af PRUEM-profilens data PRUEM_datas Denne struktur beskriver XML-profilens datadel. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description reqtype PRUEM request type Type of request (Article 3 or 4) date Date Date profile stored type PRUEM_datas_type Type of profile result PRUEM_datas_result Result of request agency String Name of corresponding unit responsible for the profile profile_ident String Unique Member State profile ID message String Error Message, if result = E profile IPSG_DNA_profile If direction = A (Answer) AND result H (Hit) empty match_id String In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile quality PRUEM_hitquality_type Quality of Hit hitcount Integer Count of matched Alleles rescount Integer Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty PRUEM_request_type Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description 3 Requests pursuant to Article 3 of Decision 2008/.../JHA 4 Requests pursuant to Article 4 of Decision 2008/.../JHA 5660/08 mh/sol/js 12

13 KAPITEL PRUEM_hitquality_type Value Description 0 Referring original requesting profile: Case "No Hit": original requesting profile sent back only; Case "Hit": original requesting profile and matched profiles sent back. 1 Equal in all available alleles without wildcards 2 Equal in all available alleles with wildcards 3 Hit with Deviation (Microvariant) 4 Hit with mismatch PRUEM_data_type Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description P Person profile S Stain PRUEM_data_result Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description U Undefined, If direction = R (request) H Hit N No Hit E Error 5660/08 mh/sol/js 13

14 KAPITEL IPSG_DNA_profile Denne struktur beskriver en dna-profil. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description IPSG_DNA_ISSOL Group of loci corresponding to the ISSOL (standard ess_issol group of Loci of Interpol) additional_loci IPSG_DNA_additional_loci Other loci marker String Method used to generate of DNA profile_id String Unique identifier for DNA profile IPSG_DNA_ISSOL Denne struktur indeholder ISSOL-loci (Standard Group of Interpol loci). Den indeholder følgende felter: Fields Type Description vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa th01 IPSG_DNA_locus Locus th01 d21s11 IPSG_DNA_locus Locus d21s11 fga IPSG_DNA_locus Locus fga d8s1179 IPSG_DNA_locus Locus d8s1179 d3s1358 IPSG_DNA_locus Locus d3s1358 d18s51 IPSG_DNA_locus Locus d18s51 amelogenin IPSG_DNA_locus Locus amelogin 5660/08 mh/sol/js 14

15 KAPITEL IPSG_DNA_additional_loci Denne struktur indeholder de øvrige loci. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox csf1po IPSG_DNA_locus Locus csf1po d13s317 IPSG_DNA_locus Locus d13s317 d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 d5s818 IPSG_DNA_locus Locus d5s818 d16s539 IPSG_DNA_locus Locus d16s539 d2s1338 IPSG_DNA_locus Locus d2s1338 d19s433 IPSG_DNA_locus Locus d19s433 penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d penta_e IPSG_DNA_locus Locus penta_e fes IPSG_DNA_locus Locus fes f13a1 IPSG_DNA_locus Locus f13a1 f13b IPSG_DNA_locus Locus f13b se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba IPSG_DNA_locus Denne struktur beskriver en locus. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description low_allele String Lowest value of an allele high_allele String Highest value of an allele 5660/08 mh/sol/js 15

16 KAPITEL 1 5. Program, sikkerhed og kommunikationsarkitektur 5.1 Oversigt Når der implementeres programmer til dna-udveksling inden for rammerne af afgørelse 2008/.../RIA, skal der benyttes et fælles kommunikationsnetværk, der vil blive logisk lukket til medlemsstaternes kreds. For at udnytte denne fælles kommunikationsinfrastruktur til afsendelse af anmodninger og modtagelse af svar så effektivt som muligt, anvendes en asynkron mekanisme til transmission af anmodninger om dna-oplysninger og fingeraftryksoplysninger i en "wrapped" SMTP- . Af hensyn til sikkerheden vil SMTP-funktionen blive suppleret med S/MIMEmekanismen for at skabe en veritabel sikker ende-til-ende tunnel via netværket. De operationelle TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) anvendes som kommunikationsnet for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. TESTA fungerer under Europa-Kommissionens ansvar. I betragtning af, at de nationale dna-databaser og det nuværende nationale TESTA-tilkoblingspunkt kan befinde sig på forskellige operationssteder i medlemsstaterne, kan adgangen til TESTA etableres enten ved at: 1) benytte det nuværende nationale tilkoblingspunkt eller oprette et nyt nationalt tilkoblingspunkt til TESTA, eller ved at 2) oprette et sikkert lokalt link fra det operationssted, hvor dna-databasen befinder sig og forvaltes af det kompetente nationale agentur, til det nuværende nationale tilkoblingspunkt til TESTA. Protokollerne og standarderne i de programmer, der benyttes ved gennemførelsen af afgørelse 2008/.../RIA, er i overensstemmelse med de åbne standarder og opfylder de krav, som medlemsstaternes nationale sikkerhedspolitiske beslutningstagere har opstillet. 5.2 Den overordnede arkitektur I medfør af afgørelse 2008/.../RIA stiller hver medlemsstat sine dna-oplysninger til rådighed for udveksling med andre medlemsstater og/eller for andre medlemsstaters søgning i dem under overholdelse af det standardiserede fælles dataformat. Arkitekturen er baseret på en alle-til-alle kommunikationsmodel. Der findes hverken en central computerserver eller en centraliseret database, hvor dna-profilerne opbevares. 5660/08 mh/sol/js 16

17 KAPITEL 1 Fig. 1: Skematisk oversigt over udvekslingen af dna-oplysninger Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Closed Network (VPN upon Open Standards) Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Foruden at opfylde de nationale juridiske krav på medlemsstaternes operationssteder, kan hver medlemsstat desuden beslutte, hvilken type hardware og software der skal benyttes ved konfigureringen på operationsstedet med henblik på at opfylde kravene i afgørelse 2008/.../RIA. 5.3 Sikkerhedsstandarder og databeskyttelse Der er blevet drøftet og indført sikkerhedsforanstaltninger på tre niveauer Dataniveauet De dna-profildata, som de enkelte medlemsstater leverer, skal forberedes i overensstemmelse med en fælles databeskyttelsesstandard, så de anmodende medlemsstater modtager et svar, der først og fremmest angiver, om der er overensstemmelse eller ej, samt i tilfælde af overensstemmelse et identifikationsnummer, der ikke indeholder nogen personoplysninger. Den videre efterforskning efter meddelelsen om en overensstemmelse sker på bilateralt plan efter de respektive medlemsstaters operationssteders gældende nationale juridiske og organisatoriske regler Kommunikationsniveauet Meddelelser, der indeholder dna-profiloplysninger (anmodninger og svar) krypteres ved hjælp af en avanceret mekanisme efter åbne standarder, såsom S/MIME, inden de sendes til de andre medlemsstaters operationssteder. 5660/08 mh/sol/js 17

18 KAPITEL Transmissionsniveauet Alle krypterede meddelelser, der indeholder dna-profiloplysninger, sendes til andre medlemsstaters operationssteder via et virtuelt, privat tunnelsystem, der administreres af en betroet netværksudbyder i international kontekst og via de sikre forbindelser til dette tunnelsystem, der er underlagt medlemsstatens nationale ansvar. Dette virtuelle private tunnelsystem har ingen kontaktflader med det åbne internet Protokoller og standarder, der skal benyttes til krypteringsmekanismen: S/MIME og dertil hørende pakker De facto -standarden SMTP vil blive suppleret med open standard-programmet S/MIME med henblik på krypteringen af meddelelser, der indeholder dna-profil-oplysninger. S/MIME-protokollen (V3) muliggør signerede kvitteringer, sikkerhedsmærkninger og sikre mailing-lister og er baseret på Cryptographic Message Syntax (CMS), en IETF-specifikation for kryptografisk beskyttede meddelelser. Den kan benyttes til digital underskrift, digitalt fingeraftryk, autentificering eller kryptering af enhver form for digitale data. Det underliggende certifikat, som S/MIME benytter, skal være i overensstemmelse med X.509- standarden. Med henblik på at sikre, at de samme standarder og procedurer også gælder for andre Prüm-programmer, er behandlingsreglerne for S/MIME-krypteringsoperationer eller behandlingsreglerne i forbindelse med diverse COTS (Commercial Product of the Shelves)-miljøer som følger: Operationernes rækkefølge er: først kryptering og derefter signatur. Krypteringsalgoritmen AES (Advanced Encryption Standard) med en nøglestørrelse på 256 bit og RSA med en nøglestørrelse på 1024 bit skal benyttes ved henholdsvis symmetrisk og asymmetrisk kryptering. Hash-algoritmen SHA-1 skal benyttes. S/MIME funktionaliteten er indbygget i de langt de fleste moderne -programmer, herunder Outlook, Mozilla Mail og Netscape Communicator 4.x, og den kan kombineres med alle de mest fremtrædende -softwarepakker. 5660/08 mh/sol/js 18

19 KAPITEL 1 Fordi S/MIME er så let at integrere i de nationale it-infrastrukturer på alle medlemsstaternes operationssteder, er den valgt som en brugbar mekanisme til at implementere kommunikationssikkerhedsniveauet. For at opnå målsætningen om "Proof of Concept" på en mere effektiv måde og for at reducere omkostningerne, har man imidlertid valgt open standard-programmet JavaMail API til prototypen for udveksling af dna-oplysninger. JavaMail API foretager en simpel kryptering og afkryptering af s ved hjælp af S/MIME og/eller OpenPGP. Hensigten er at stille en enkel, brugervenlig API til rådighed for -brugere, der ønsker at sende og modtage krypteret i et af de to mest populære -krypteringsformater. Derfor vil en hvilken som helst avanceret implementering til JavaMail API være tilstrækkelig til at opfylde kravene i afgørelse 2008/.../RIA, som f.eks. Bouncy Castle JCE's produkt Java Cryptographic Extension, der vil blive benyttet til at indføre S/MIME i prototypen for udveksling af dna-oplysninger mellem alle medlemsstaterne. 5.5 Programarkitektur Hver af medlemsstaterne sender de øvrige medlemsstater et sæt standardiserede dna-profiloplysninger, der er i overensstemmelse med det nuværende fælles ICD. Det kan enten ske ved at give en logisk oversigt over den enkelte nationale database eller ved at oprette en fysisk eksporteret database. De fire hovedkomponenter: server/S/MIME, Programserver, Datastrukturområde til hentning/fødning af data og registrering af indkommende og udgående meddelelser, og overensstemmelsesmekanismen udmønter hele programmets logik i praksis på en produktuafhængig måde. For at gøre det lettere for alle medlemsstaterne at integrere komponenterne på deres respektive nationale operationssteder er den specificerede fælles mekanisme blevet indført ved hjælp af open source-komponenter, som de enkelte medlemsstater kan vælge afhængigt af deres nationale it-politik og it-forskrifter. Som følge af de uafhængige faciliteter, der skal indføres for at få adgang til de indekserede databaser, der indeholder de dna-profiler, der er omfattet af afgørelse 2008/.../RIA, kan hver medlemsstat frit vælge sin hardware- og sin softwareplatform, herunder databasesystem og styresystem. En prototype for udveksling af dna-oplysninger er blevet udviklet og testet med gode resultater via det eksisterende fælles netværk. Version 1.0 er blevet installeret i det aktive miljø og benyttes til de daglige operationer. Medlemsstaterne kan anvende det produkt, der er udarbejdet i fællesskab, men også udvikle deres egne produkter. De fælles produktelementer vil blive vedligeholdt, tilpasset og videreudviklet i takt med it-udviklingen og udviklingen inden for retsmedicin og/eller politiets funktionelle behov. 5660/08 mh/sol/js 19

20 KAPITEL 1 Fig. 2: Skematisk oversigt over programmet Case 1 a logical view National Env. National Env. Case 2 a physical DB Index Profile Index DBMS Server/ smime Application Server Data Structure (protocol) Match Engine TESTA II 5.6. Protokoller og standarder, der skal benyttes i programarkitekturen: XML Udvekslingen af dna-oplysninger vil fuldt ud udnytte XML-schema som attachment til SMTP e- mail-meddelelser. extensible Markup Language (XML) er et W3C-anbefalet multifunktionelt opmærkningssprog til udformning af formålsspecifikke opmærkningssprog, som kan beskrive mange forskellige former for data. En dna-profil-beskrivelse, der egner sig til udveksling mellem alle medlemsstaterne, er blevet udarbejdet ved hjælp af XML og XML schema i ICD-dokumentet ODBC Open DataBase Connectivity giver en standardsoftware API-metode til søgning i databaseforvaltningssystemer og til at gøre søgningen uafhængig af programmeringssprog og af database- og styresystemer. ODBC har imidlertid visse ulemper. Hvis man administrerer et stort antal klientmaskiner, kan der forekomme mange forskellige drivere og DLL-filer. Denne komplekse struktur kan blive en belastning for systemadministrationskapaciteten. 5660/08 alp/sol/js 20 DG H 3 A

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Brugervejledning Date: 2011-01-31 Version: 1 Author: Martin Schou Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Side 1 af 8 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail?

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail? 1 af 16 29-01-2014 12:15 Publiceret 22. januar 2014 kl. 16:01 på cw.dk/art/229651 Printet 29. januar 2014 Guide: Så nemt kommer du i gang med e-mail-kryptering Undgå at andre kan snage i dine e-mails og

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed

Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv. - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed Advokat Per Mejer ActaAdvokater Dansk Kvalitetssikringsgruppe Arkiv - IT-advokatens syn på PDF/PDF-A med fokus på retsgyldighed 30. september 2013 NovoNordisk Bagsværd IT-Advokat Per Mejer pme@mejer.net

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Bilag 1. Tekniske Specifikationer

Bilag 1. Tekniske Specifikationer Bilag 1. Tekniske Specifikationer Dette bilag udgør bilag 1 til Produkttillæg for SIP Gateway og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag E: Tekniske specifikationer hørende til Aftale om SIP Gateway.

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Database kursus Forår 2013

Database kursus Forår 2013 Database kursus Forår 2013 Jacob Aae Mikkelsen Database design og programmering/databaser fra Organisationsorienteret softwareudvikling 1 Praktisk info Lærebog Database Systems: The Complete Book Skema

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere