DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING"

Transkript

1 MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 3 UDGIVELSESDATO Marts 2015 UDARBEJDET SBJ KONTROLLERET UKJ, SLA GODKENDT SLA

4

5 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 5 INDHOLD 1 Indledning Skitseprojekt til stormflodssikring Natura 2000-konsekvensvurdering 8 2 Beskrivelse af projektet Udformning og beliggenhed 10 3 Lovgivning EU-direktiver på naturområdet National lovgivning 14 4 Natura 2000-område N Habitatområde H Fuglebeskyttelsesområde F Projektområdet Habitatnatur Konsekvenser af projektet på habitatnatur Konsekvenser af projektet på fugle Konklusion, fugle Bilag IV-arter 23 6 Sammenfattende konsekvensvurdering 25 7 Litteraturliste 26

6

7 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 7 1 Indledning 1.1 Skitseprojekt til stormflodssikring Med baggrund i Roskilde Kommunes Handleplan for Vand- og klimatilpasning undersøger kommunen muligheder for at klimasikre bydelen Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser som dem, der fulgte stormen Bodil i december Stormfloden medførte en vandstand, der nåede 2,06 m op over daglig vandstand, hvilket medførte en oversvømmelse af godt 200 boliger i Jyllinge Nordmark. Figur 1-1 Udbredelse af oversvømmelse i Jyllinge Nordmark under stormen Bodil i december 2013 (Roskilde Kommune 2014).

8 8 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING For at undgå fremtidige oversvømmelsessituationer har Roskilde Kommune til dette formål i december 2014 fået udarbejdet et skitseprojekt, der beskriver anlægget af et dige omkring en del af Jyllinge Nordmark placeret langs Værebro Å og et dige ud mod Roskilde Fjord (Roskilde Kommune 2014). 1.2 Natura 2000-konsekvensvurdering Da digeanlægget på fjordsiden grænser op til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område N136, Roskilde Fjord, har Roskilde Kommune bedt COWI A/S om at udarbejde en vurdering af de mulige konsekvenser for Natura 2000-området. Projektet er omfattet af planlovens bestemmelser for så vidt angår arealer på land, og projektområdet ligger tillige inden for strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens 15). I medfør af 7 i BEK 408/2007 (Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) og i medfør af 3 i BEK 874/2008 (Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet) skal der derfor gennemføres en vurdering af projektets mulige virkninger på Natura 2000-området og dets bevaringsmålsætninger. Natura 2000-konsekvensvurderingen er blevet indledt med en væsentlighedsvurdering, der blev udarbejdet medio 2014 og afleveret til Roskilde Kommune i juli Væsentlighedsvurderingen havde til formål at sandsynliggøre, om det pågældende projekt ville kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Hvis det i væsentlighedsvurderingen ikke kunne afvises, at digeprojektet kan medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-området, må væsentlighedsvurderingen følges op af en fuld konsekvensvurdering, jf. 7, stk. 2 i BEK 408/2007, med særlig vægt på de forhold, der i væsentlighedsvurderingen angives at konflikte med Natura 2000-værdierne. I væsentlighedsvurderingen blev det konkluderet, at det ikke kan udelukkes, at digeanlægget vil medføre en direkte, fysisk påvirkning af Natura 2000-området, særligt to habitatnaturtyper, strandeng og kalkoverdrev, der delvis ligger inden for projektområdet. Konsekvensvurderingen skal derfor særligt undersøge dette forhold med henblik på at afdække, hvorvidt der vil kunne ske væsentlige påvirkninger af bevaringstilstanden for de to naturtyper. Væsentlighedsvurderingen fremhævede tillige, at anlægsarbejdet i forbindelse med digebyggeriet måske vil kunne medføre forstyrrende effekter på fuglelivet i Natura 2000-området. Dette bør derfor undersøges nærmere i konsekvensvurderingen. Ud over disse forhold er der i forbindelse med væsentlighedsvurderingen ikke fundet andre forhold, der i forbindelse med anlægget og driften af diget vil kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-området og dets udpeg-

9 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 9 ningsgrundlag. Det er ikke vurderingen, at anlægget af et dige langs Værebro Ådal vil kunne medføre påvirkninger af Natura 2000-området. Nærværende rapport udgør en Natura 2000-konsekvensvurdering for digeanlægget langs Jyllinge Nordmark, udarbejdet inden for rammerne af væsentlighedsvurdering og med inddragelse af de informationer og den viden, der er tilkommet siden gennemførelsen af væsentlighedsvurderingen.

10 10 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 2 Beskrivelse af projektet 2.1 Udformning og beliggenhed Skitseprojektets hovedforslag består af anlæg af et kombineret jorddige og fast spuns ud mod Roskilde Fjord samt langs Værebro Å (se Figur 2-1). Anlægget er mod Roskilde Fjord skitseret til at have en fast sikringshøjde på 2,2 m, hvortil kommer en mobil løsning op til en samlet sikringshøjde på 2,75 m langs fjorden. Figur 2-1 Placering og tracé for det planlagte kystbeskyttelsesanlæg. Fjorddiget, der ligger til grund for Natura 2000-vurderingen, udgøres af strækning AB. Strækningen ab etableres som fast spuns. Natura 2000-området er vist ved skravering (Roskilde Kommune 2014).

11 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 11 Fjorddiget strækker sig langs fjorden fra Osvej Vest ved Strandvænget i syd til Svanevænget i nord, rundet om den nordlige spids af Nordmarken, hvor det afløses af et dige langs Værebro Å (se Figur 2-1). Som det fremgår af Figur 2-1 planlægges diget placeret tæt op ad de private ejendomme i Jyllinge Nordmark, således at det i videst mulig udstrækning følger ejendomsgrænserne. Vurderet ud fra kort på miljoegis.mim.dk betyder dette, at forløbet af diget på en del af strækningen kan ligge inden for Natura 2000-området og på andre dele af strækningen vil ligge udenfor, men den præcise afgrænsning af Natura 2000-området i forhold til placeringen af dige og spuns kan ikke afgøres nøjagtigt ud fra det foreliggende Natura 2000-kortmateriale. Den mulige arealbeslaglæggelse ind i Natura 2000-området afhænger således dels af den nøjagtige afgrænsning af Natura 2000-området, og dels af digets bredde ved foden. Det vurderes ud fra kortmaterialet omkring Natura afgrænsningen og placeringen af dige og spuns, samt ud fra besigtigelse af projektområdet, at den mulige fysiske påvirkning af Natura 2000-området vil være ubetydelig. De nordligste og sydligste dele af fjorddiget etableres som jorddige, mens forløbet omkring Strandvænget (strækningen ab på Figur 2-1) udføres med stålspuns. Jorddiget vil blive anlagt med en kronebredde på 2 m samt anlæg 1:5 mod fjorden og 1:2 mod Nordmarken. Dette vil resultere i en digebredde ved foden på mere end 10 m, hvor diget er højest. På grund af terrænforskellene vil denne bredde variere langs digeforløbet, idet terrænet falder omtrent 2 m fra syd mod nord, se Figur 2-2. Bredden ved digefoden vil således blive mindst længst mod syd, mens den på størstedelen af strækningen vil ligge på 7-12 m med de angivne hældninger på diget. Dette forhold er indikeret på Figur 2-1. Figur 2-2 Terrænforhold langs fjorddiget (Roskilde Kommune 2014). Den samlede længde af fjorddiget bliver på 835 m, hvoraf 270 m anlægges som fast spuns. Det vides ikke på indeværende tidspunkt, hvordan anlægsarbejdet vil blive gennemført, men det vurderes umiddelbart, at anlægsarbejdet ikke vil kunne gennem-

12 12 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING føres inden for den angivne 20 m brede arealreservationszone, men vil kræve et bredere spor. Dette vil i givet fald betyde en mere omfattende direkte påvirkning af Natura 2000-området og de tilstedeværende udpegningsnaturtyper, og dermed vil risikoen øges for at anlægget vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag.

13 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 13 3 Lovgivning 3.1 EU-direktiver på naturområdet Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med omkringliggende øer Habitatdirektivet EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43) har til formål at fremme biodiversiteten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som området er udpeget for Fuglebeskyttelsesdirektivet EU fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409) fra 1979 har til formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege fuglebeskyttelsesområder.

14 14 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 3.2 National lovgivning Habitatbekendtgørelsen 1 I bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse 408 af 1. maj /2007, kaldet Habitatbekendtgørelsen) fastlægges, at der ikke må gives tilladelse til blandt andet nye eller væsentlige udvidelser af veje eller trafikanlæg inden for de udpegede Natura 2000-områder. Det er ligeledes bestemt, at det skal vurderes hvorvidt et ansøgt projekt kan påvirke et udpeget område væsentligt. Såfremt en sådan indvirkning ikke kan udelukkes skal der udarbejdes en konsekvensvurdering. Hvis vurderingen viser, at projektet er eller kan medføre væsentlig negativ indvirkning på et områdes udpegningsrundlag og/eller bevaringsmålsætninger kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte projekt eller den påtænkte plan. Bekendtgørelsen åbner mulighed for dispensation, hvis der er bydende nødvendige og væsentlige samfundsmæssige interesser, og der ikke findes alternativer til det ansøgte Miljømålsloven 2 Miljømålsloven fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder. Det er i Miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer områdernes bevaringsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner

15 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 15 4 Natura 2000-område N136 Projektområdet ved Jyllinge Nordmark grænser op til og er delvis omfattet af Natura 2000-område N136, Roskilde Fjord. I og omkring projektområdet består Natura 2000-området af habitatområde H120, Roskilde Fjord, samt fuglebeskyttelsesområde F105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Natura 2000-områdets østlige afgrænsning forløber meget tæt på grænsen til den bebyggede del af Jyllinge Nordmark (se Figur 4-1). Figur 4-1 Afgrænsning af Natura 2000-område N136 ved Jyllinge Nordmark (kort fra miljoegis.mim.dk).

16 16 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Natura 2000-området domineres af lavvandede, marine fjordområder med bugter og vige. Området rummer en lang række habitatnaturtyper, hvoraf flere findes på de flade kyststrækninger ud for Jyllinge Nordmark, samt vådområder i den yderste del af Værebro Ådal. Den lavvandede fjord og de mange øer, holme og flade kyststrækninger giver særdeles gode betingelser for ynglende og rastende kystfugle. 4.1 Habitatområde H120 Habitatområde H120, Roskilde Fjord, har et areal på ha og strækker sig helt ind til grænserne for de private ejendomme i Jyllinge Nordmark (se Figur 4-1). Ved Jyllinge Nordmark findes langs Roskilde Fjord forekomster af naturtyperne Kalkoverdrev (6210) og Strandeng (1330), mens der langs Værebro Å findes forekomster af naturtypen Strandeng (1330), se Figur 4-2. Det er ud fra de foreliggende skitser af placeringen af digeanlægget fastlagt i væsentlighedsvurderingen, at de nævnte habitatnaturtyper kan blive direkte berørt af digeanlægget. Figur 4-2 Oversigt over kortlagte lysåbne naturtyper ved Jyllinge Nordmark (data fra Miljøgis.mim.dk). Naturtypen med stjernen er kalkoverdrev, mens de øvrige naturtyper er strandeng

17 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 17 Figur 4-3 Udpegningsgrundlag for habitatområde H120, Roskilde Fjord. Hvis kalkoverdrevet udgør et væsentligt levested for orkidéer, er den prioriteret som naturtype, hvilket betyder, at den er særligt truet i EU og at der skal gøres en særlig indsats for at beskytte og bevare den. I naturtypens forekomst inden for projektområdet er der ingen forekomst af orkidéer. 4.2 Fuglebeskyttelsesområde F105 Fuglebeskyttelsesområde F105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, der har en størrelse på ha, grænser op til de private ejendomme i Jyllinge Nordmark, som det er tilfældet for habitatområdet. Området huser en lang række ynglefugle og rastende fugle på udpegningsgrundlaget. Områdets væsentligste betydning for fuglelivet er knyttet til yngleforekomster af flere arter af terner samt havørn. I vinterhalvåret er fuglebeskyttelsesområdet kendt for at rumme meget store forekomster af rastende andefugle, herunder stor skallesluger i store tal.

18 18 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Figur 4-4 Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Ifølge handleplanen skal der fremadrettet sikres uforstyrrede levesteder og optimale raste- og fourageringsforhold for fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Det skal herunder sikres, at områdets ynglelokaliteter for blandt terner og klyde ikke forstyrres i yngletiden. I fuglebeskyttelsesområdet som helhed er det vurderet, at ynglefuglene klyde og fjordterne har en gunstig bevaringsstatus, mens bevaringsstatus er vurderet som værende ugunstig for dværgterne og havterne. Prognosen, dvs. arternes vurderede tilstand på lang sigt (f.eks. 30 år) er ukendt for trækfuglearterne på udpegningsgrundlaget. Ifølge nyere optællinger er der dog konstateret langsigtede og vedvarende tilbagegange også for ynglefuglene klyde og fjordterne (Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommune 2012).

19 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 19 5 Projektområdet 5.1 Habitatnatur Habitatområdet H120, Roskilde Fjord, omfatter hele landarealet mellem Roskilde Fjord og ind til de private ejendomme i Jyllinge Nordmark. De habitatnaturtyper, der findes på landområdet mellem fjorden og de private ejendomme, omfattes af strandeng (1330) og kalkoverdrev (6210), se Figur 4-2. Såvel kalkoverdrevet som strandengene i og nær projektområdet, på sydsiden af Værebro Å, er vurderet til at have en moderat naturtilstand (naturtilstandsklasse III, ugunstig bevaringsstatus) (Miljøportalen, se Tabel 5-1. Truslerne mod disse habitatnaturtyper omfatter tilgroning, fragmentering, forhindring af naturlig landskabsdynamik samt kvælstofbelastning. Habitattype Tilstand Strandeng 1330 Kalkoverdrev 6210 Naturtilstand: III. Moderat tilstand Strukturklasse: IV. Ringe tilstand Artsklasse: III. Moderat tilstand Naturtilstand: III. Moderat tilstand Strukturklasse: III. Moderat tilstand Artsklasse: III. Moderat tilstand Tabel 5-1 Tilstandsklasse for habitatnaturtyperne ved Jyllinge Nordmark. Ved besigtigelsen af projektområdet i januar 2015 var det umiddelbart tydeligt, at tilgroning af strandengene og kalkoverdrevet er en markant udfordring for opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper (se Figur 5-1). Langs hele strækningen fra Værebro Å mod nord til Osvej Vest mod syd, hvor det planlagte dige vil have sin sydlige afgrænsning, er strandengene og kalkoverdrevet i udpræget grad domineret af højtvoksende græsser og urter. Dette medfører endvidere, at der sker en betydelig førnetilvækst, hvorved fremspiring af lyskrævende plantearter, der er karakteristiske for henh. strandeng og kalkoverdrev, forhindres eller bremses væsentligt.

20 20 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Dele af kalkoverdrevet, markeret med en stjerne på Figur 4-2, har umiddelbart en højere naturværdi og fremstår mindre tilgroet end de omliggende dele af kalkoverdrevet og strandengen. Dette område er dog formentlig alligevel plejekrævende, hvis det skal opnå en bedre strukturklasse og dermed naturtilstand. I indsatsplanen for Natura 2000-området (Naturstyrelsen 2011) er det målsætningen for habitatnaturtyperne, at naturtyper, der er vurderet til naturtilstandsklasse III (moderat tilstand) eller værre, skal udvikles i deres naturtilstand, således at der Figur 5-1 Strandeng (1330) under tilgroning mellem Roskilde Fjord og Jyllinge Nordmark. opnås tilstand I II og gunstig bevaringsstatus. Naturtyper med god tilstand skal sikres, så de også i fremtiden har gunstig tilstand. Handleplanen tilkendegiver samtidig, at der skal gøres en særlig indsats for at øge arealet med truede og sjældne naturtyper, herunder kalkoverdrev.

21 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 21 Figur 5-2 Grænseområdet mellem Natura 2000-området mod vest og private ejendomme mod øst, med deponering af haveaffald og jord uden for ejendommene. I området op mod de private ejendomme er strandengsarealet flere steder påvirket af jord og haveaffald, og der forekommer flere steder bevoksninger af kulturplanter som følge af deponeringen af havejord og planteaffald (Figur 5-2). Det vurderes umiddelbart ud fra kort på miljoegis.mim.dk, at nærområdet langs de private ejendomme indgår i Natura 2000-området på del af strækningen langs Jyllinge Nordmarks vestside, mens det på andre strækninger vurderes at ligge uden for Natura 2000-området. Afgrænsningen er dog på grund af indtegningen på et kort i forholdsvis stor skala meget svær at fastlægge præcist, og vurderingen af, hvorvidt digeanlægget reelt inddrager Natura 2000-areal, kan ikke gennemføres med sikkerhed. 5.2 Konsekvenser af projektet på habitatnatur Vurderingen af mulige konsekvenser af anlægget af diget langs Jyllinge Nordmark baseres på følgende observationer og antagelser: Digeanlægget vil formentlig ligge delvis inden for Natura 2000-området og delvis uden for. Hvor diget anlægges som fast spuns kan det formentlig placeres uden for Natura 2000-området. Digeanlægget vil blive placeret på et areal, der er påvirket af tilgroning med græsser og høje urter og flere steder også af deponering af haveaffald og jord umiddelbart uden for de tilgrænsende ejendomme. De tilgrænsende eller direkte påvirkede habitatnaturtyper fremstår således i disse områder uden karakter af de naturtyper, Natura 2000-området er udpeget på grundlag af.

22 22 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Habitatnaturtyperne strandeng (1330) og kalkoverdrev (6210) er vurderet til at have en moderat naturtilstand og dermed en ugunstig bevaringsstatus. Det antages, at anlægstracéet holdes så smalt som muligt af hensyn til at minimere påvirkning af de omgivende arealer, herunder naturtyperne i Natura 2000-området. Det antages endvidere, at hvor diget anlægges som fast spuns, vil arbejdstracéet kunne gøres smallere. Det kan ikke på det foreliggende grundlag beregnes konkret, hvor stort et areal af udpeget habitatnatur, der vil blive inddraget i digeanlæggets fodaftryk, men det kan ud fra kortstudier vurderes, at det er en ubetydelig andel. På baggrund af ovenstående konkluderes det sammenfattende, at digeanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Denne konklusion konklusion begrundes i følgende vurderinger: Arealinddragelsen vil ske i en del af eller grænsende til - Natura området, som optræder forarmet på grund af tilgroning samt på grund af den menneskelige aktivitet i og omkring de tilgrænsende private ejendomme. Digeanlægget vil lægge beslag på en meget beskeden andel af udpeget habitatnatur. Anlægget vil dermed ikke være til hindring for, at naturtyperne gennem en plejeindsats vil kunne opnå en gunstig bevaringsstatus, som det er målet i handleplanen for Natura 2000-området. Det forventes ikke, at anlægget af diget vil medføre væsentlige ændringer af hydrologien i området, og diget vil ikke påvirke mulighederne for oversvømmelser af strandengsområdet. Digenalægget vil ikke ændre på færdselsmønstret i området, hvorfor der ikke forventes andre slidpåvirkninger end i dag. 5.3 Konsekvenser af projektet på fugle Ud fra ynglefugletællinger gennemført af kommunerne omkring Roskilde Fjord i 2012 (Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommune 2012) samt besigtigelse af habitatforholdene i projektområdet vurderes det, at projektområdet ikke er af væsentlig betydning for fuglene på udpegningsgrundlaget. DOFbasen ( der sædvanligvis rummer de mest detaljerede data for fuglelivet i et givent område, indeholder meget få data om fugleforekomster i området omkring og ud for Jyllinge Nordmark. Omend de næppe kan tages til indtægt som en dækkende beskrivelse af fuglelivet i og nær projektområdet, indikerer de at nærområdet omkring det planlagte digeanlæg ikke udgør en fuglelokalitet af væsentlig betydning. I den del af fuglebeskyttelsesområdet, der ligger ud for Jyllinge Nordmark, er der næppe egnede ynglelokaliteter for udpegningsarterne klyde og de tre ternearter.

23 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 23 Området fremtræder uden åbne, vegetationsfattige arealer, der vil være en forudsætning for at disse arter vil forekomme som ynglefugle. Landområdet udgøres af strandeng under tilgroning med højtvoksende græsser og urter. Denne vegetationsstruktur tillader ikke ternerne og klyde at anlægge reder. For de rastende fugle på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområdet vil anlægget af et dige omkring Jyllinge Nordmark ikke kunne medføre nogen påvirkninger. I forhold til mulige forstyrrelseseffekter som følge af anlægsarbejdet vil ingen fugle på udpegningsgrundlaget kunne blive væsentligt påvirket. Rastende andefugle på fjorden ud for Nordmarken vil befinde sig i tilstrækkelig afstand til eventuelle forstyrrende påvirkninger, og der er ingen ynglende udpegningsarter i nærheden af projektområdet. Den daglige færdsel i området forventes ikke at blive ændret som følge af digeanlægget, hvorfor der ikke vil ske ændringerne i forstyrrelsesmønstret af denne grund. 5.4 Konklusion, fugle Sammenfattende kan det konkluderes, at anlæg og drift af et dige omkring Jyllinge Nordmark ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af fuglearter på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområde F105. Dette begrundes især i det forhold, at projektområdet eller dets umiddelbare nærhed ikke rummer egnede levesteder for udpegningsarterne. 5.5 Bilag IV-arter Projektområdet kan være levested for en række arter, der er anført på habitatdirektivets bilag IV. Anlægsaktiviteter må ikke medføre en forringelse af arternes levesteder. Ifølge udbredelseskort givet i Søgaard & Asferg (2007) kan følgende terrestriske arter forekomme omkring Jyllinge Nordmark: vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Det kan udelukkes, at digeanlægget vil kunne påvirke en eventuel forekomst af flagermus. Da der ikke findes permanente, ferske vandhuller inden for eller i nærheden af projektområdet, kan det endvidere udelukkes, at anlægget vil kunne påvirke stor vandsalamander og spidssnudet frø. Løgfrø kræver adgang til permanente, sjældent udtørrende, vandhuller, men da den samtidig fordrer områder med lav og sparsom vegetation samt sandet, løs jord, kan det formodentlig udelukkes, at den findes i nærheden af det planlagte digeanlæg. Inden for området, hvor diget vil blive anlagt, findes næppe egnede levesteder for markfirben, da vegetationen fremstår med dominans af tæt og højtvoksende græs/urtevegetation. Umiddelbart syd for projektområdet, syd for parkeringsplad-

24 24 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING sen for enden af Osvej Vest, findes et højerebeliggende og tørrere naturfredet område, der gennem pleje holdes med lav vegetation. Dette område an måske udgøre et egnet levested for markfirben, men da digeanlægget ikke vil berøre dette område, vil anlægget ikke kunne medføre påvirkninger af forekomster af markfirben. Det kan konkluderes, at digeanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter.

25 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 25 6 Sammenfattende konsekvensvurdering Sammenfattende kan det konkluderes, at digeanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Denne konklusion konklusion begrundes i følgende vurderinger: Arealinddragelsen vil ske i en del af Natura 2000-området, som optræder forarmet på grund af tilgroning samt på grund af den menneskelige aktivitet i og omkring de tilgrænsende private ejendomme. Digeanlægget vil lægge beslag på en meget beskeden andel af udpeget habitatnatur. Anlægget vil dermed ikke være til hindring for, at naturtyperne gennem en plejeindsats vil kunne opnå en gunstig bevaringsstatus, som det er målet i handleplanen for Natura 2000-området. Anlæg og drift af et dige omkring Jyllinge Nordmark ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af fuglearter på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområde F105, hverken ynglende eller trækkende arter. Projektområdet udgør ikke et egnet levested for udpegningsarter. Digeanlægget vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter, da der i projektområdet ikke findes egnede levesteder for bilag IV-arter.

26 26 DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 7 Litteraturliste Frederiksborg Amt, Roskilde Amt 2007: Basisanalyse for Natura 2000-områder i Frederiksborg Amt, Rapport. Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner 2012: Ynglende fugle i Roskilde Fjord Rapport fra Orbicon. Naturstyrelsen 2011: Natura 2000-plan , Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Natura 2000-område nr Rapport. Roskilde Kommune 2014: Jyllinge Nordmark. Lokale løsninger til sikring mod oversvømmelse. Rapport fra Orbicon (vedr. BEK nr 874 af 02/09/2008, Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet) (vedr. BEK nr 408 af 01/05/2007, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)

KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK

KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK JUNI 2017 ROSKILDE KOMMUNE KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK

KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK AUGUST 2017 ROSKILDE KOMMUNE KYSTSIKRINGSANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK NATURA 2000-KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

GeoPartner Att. Mads Winther Hansen. Sendt på mail: mha@geopartner.dk

GeoPartner Att. Mads Winther Hansen. Sendt på mail: mha@geopartner.dk Returadresse Land, By, Kultur - Land og Vand Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing GeoPartner Att. Mads Winther Hansen Sendt på mail: mha@geopartner.dk Dispensation fra 3 og fra å-beskyttelseslinjen til

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Juni 2011 Kolofon Titel: Vejledning til bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Rusland Natura 2000-område nr. 132 Habitatområde H116

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr. 130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Teglstrup Hegn og Hammermølle

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en pavillon og to brænde-/redskabsskure på frijord i naturområde, matr. nr. 4an, Bording

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. februar 2013 J.nr.: NMK-34-00215 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 UDKAST Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106

Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 2010-2015 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose Natura 2000-område nr. 134 Habitatområde H118 Fuglebeskyttelsesområde F106 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Natura 2000-plan 2010-2015 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248

Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Saltum Bjerge. Natura 2000-område nr. 216 Habitatområde H248 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Biodiversitet. Status Forpligtelser Mangler JESPER FREDSHAVN DCE

Biodiversitet. Status Forpligtelser Mangler JESPER FREDSHAVN DCE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt AARHUS Biodiversitet

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Øde Hastrup delområde, udvidelse mod øst ved Søbjerggård og Tjæreby delområde mod nord ved Elmegård Roskilde Kommune Screening

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115

Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 2010-2015 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd

Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd BilagKB_120131_pkt13_07 Københavns Energi Natura 2000 konsekvensvurdering af vindmøller ved Kalvebod Syd Teknisk rapport Februar 2011 BilagKB_120131_pkt13_07 Københavns Energi Natura 2000 konsekvensvurdering

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 2010-2015 Odense Fjord Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde F75 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110 Habitatområde H94 Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen VARDE ØVELSESPLADS natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Varde Øvelsesplads, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Havneby Dige Magnus Skak Jensen Vestergade 9 6792 Rømø Kystdirektoratet J.nr. 15/00762-30 Ref. Anni Lassen 14-01-2016 Tilladelse til forstærkning af Havneby Diget, matr. 241 Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Aalborg Kommune Nørholm Enge etablering

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

68. Munkebjerg Strandskov

68. Munkebjerg Strandskov 68. Munkebjerg Strandskov 1. Beskrivelse af området Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov er udpeget som et habitatområde (nr. 68) med et samlet areal på 307 ha (se tabel 1.1). Nr. Navn Areal (ha)

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon:

Landzonetilladelse. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig 4. juli 2016 Landzonetilladelse Med hjemmel i 35 i Lov om planlægning giver Lemvig Kommune herved tilladelse til opførelse af udsigtsplatform ved Mindeparken på

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen AFLANDSHAGE natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Aflandshage, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00979 Ref. mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N143, Vestamager og havet syd for Forslag til Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere