Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 1. april 2016"

Transkript

1 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning Kommissioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde Internationalt samarbejde Administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Struer Rådhus, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Infocenter Struer, overførsel Sekretariat og forvaltninger Personaleforhold Fælles funktioner i øvrigt Kulturfonden Direktion Sekretariatet, adm Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Økonomi og Løn, adm Løn Kulturcenter Struer Puljer og besparelser Forsikringer Arbejdsskader Indtægter udviklingskonsulenter Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Personaleforhold Central uddannelseskonto Skoler og dagtilbud, adm Kantinen Kantinen - Toldmoms Projekt Europe Direct Borgerservice Plan, adm Plan og Miljø, øvrige opgaver Teknisk og Anlæg, adm Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Fælles IT og telefoni Fælles funktioner i øvrigt IT-afdelingen, adm Jobcentre Integrationsenheden Jobcentret samlet underskud for administrationsbygninger, da fra 2015 på et merforbrug på kr. ikke forventes afviklet i Økonomi og Løn, HJM, Side 1 af 16

2 regnskab 2016 Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Natur, adm Miljøbeskyttelse Miljø, adm Byggesagsbehandling Byg, adm Voksen-, ældre- og handicapområdet Indtægter udviklingskonsulenter Udvikling og Administration Myndighed, adm Handicap, social og psykiatri, adm Det specialiserede børneområde Indtægter udviklingskonsulenter Børne- og Familiecentret Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Tjenestemandspension Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsmiljø Aktivering og beskæftigelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Turisme EU Projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Cykelturismen i Limfjordsområdet -4 Enjoy Limfjorden Turistområdet Turistområdet - toldmoms Kultur Tek.drift - Turist, Infocenter Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Projekt Madlandet i Vest EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer Økonomi og Løn, HJM, Side 2 af 16

3 regnskab 2016 Udviklingspulje - ETU Projekt Lydens By Erhvervsservice og iværksætteri Bosætningsindsats Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Fælles formål Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune I 2016 forventes der ikke at kunne afdrages væsentligt på underskuddet i forbindelse med udlicitering og efterfølgende hjemtagelse af rengøring. Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelsesarbejder Betaling for brug af Genbrugspladsen Offentlige toiletter Toiletter og bygninger Fast ejendom af toiletter Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Naturstyrelsens off. toiletter "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger Omkostningssteder Beboelse Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek.drift - Gimsinglundvej Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand Stadion og idrætsanlæg Økonomi og Løn, HJM, Side 3 af 16

4 regnskab 2016 Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Øvrige Struer Thyholm Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser Park og Vej drift Legepladser Hullet Øvrige Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejudskillelse Park og Vej drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Park og Vej, fremmed regning - toldmoms sbygninger og -pladser Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej drift Vejvedligeholdelse m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejbelysning Teknisk udstyr Trafiksikkerhedsarbejder Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Park og Vej drift Belægninger m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Asfalt Park og Vej drift Fliser Grusveje Striber Vintertjeneste Park og Vej drift Vintermaskiner Vejanlæg 0 Park og Vej drift Slidlag Økonomi og Løn, HJM, Side 4 af 16

5 regnskab 2016 Kollektiv trafik og havne Busdrift Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ventefaciliteter, skilte mv Øvrige miljøudgifter Naturforvaltningsprojekter Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" Vådområdeprojektet "Serup Kær" 880 Vådområdeprojektet "Resenkær" Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" Vådområdeprojektet "Odby Sø" Tekn.foru.søg. 17 restaureringsindsatser Realisering vådområdeprojekt i Resenkær Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prøvetagning mv Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv Over/underskud fra foregående år Puljebeløb, hvoraf der forventes at anvendes ca kr. i Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Socialudvalget Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udvikling og Administration, adm Udvikling og Administration, øvr.områder Resursetilpasning ældreområdet Tilføres midler ifm. med lukning af Solglimt Pulje vedr. ny struktur Demografimidler - frig. til udv Nedlæggelse af Solglimt i Hjerm Demografimidler - frig. til udv Ældremilliarden - varigt løft af indsats Demografimidler - frig. til udv Samlet for demografimidler vedr. 2014, 2015, Budgetreduktion,, 5%-reglen Løft af ældreområdet, udgifter Projekt Spisevenner i Struer Faldforebyggelsesindsats Projekt Klippekort OPI-projekt - rehabilitering Fælles servicecenter - telesundhed Værdig Ældrepleje Fællesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling Akut- og omstillingspulje Økonomi og Løn, HJM, Side 5 af 16

6 regnskab 2016 Sosu uddannelse Baunekrogen, servicearealer Vestcenter Kilen, bygningsdel Bøgelund i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt Asp Plejecenter i alt Solglimt i alt Asp Plejecenter, 4 boliger Asp, øvrig drift Asp, pers. og praktisk hjælp Solglimt, 4 boliger Solglimt, pers. og praktisk hjælp Solglimt, øvrig drift Rosengården i alt Rosengården, 4 boliger Rosengården, pers. og praktisk hjælp Rosengården, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Nulstilles i 2016 grundet lukning Svalegangen Samlet resultat for svalegangen, Cafe Kilen, Svalegangen, pers.og prakt.hjælp Demenskoordinator og Lærkehuset. Svalegangen, øvrig drift Demenskoordinator Café Kilen Personlig hjælpere Kommunal hjemmehjælp, udfører Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet Særskilte projekter, hjemmepl. mv Hjemmeplejen, projekt forebyggelsesfonden Akutprojekt Transport Hjemmepleje Flyverkorps Hjemmesygepleje Akutafsnittet Uddelegerede sygeplejeydelser Kostområdet Ledelse og administration Madservice, udførerenhed 0 Mad til plejen, udførerenhed Madservice (bestiller) Privat hjemmehjælp Hjemmehjælp (bestiller) ,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen Tek.drift - Enggård Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang Ældrecenter Tek.drift - Uglev Ældrecenter 0 0 Tek.drift - Bøgelund Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles Økonomi og Løn, HJM, Side 6 af 16

7 regnskab 2016 Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Udbud af kørsel - rammebesparelse Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Pensionistfest Lærkehuset Aktivitetsområdet Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset Borgerskolen Fælles udgifter og indtægter aktivitet Plejecentre Thyholm Anlægsvej Baunekrogen Centerfunktion 0 0 Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Center Afløsning, aflastning SL Plejehjem og beskyttede boliger Asp, ejendomsudg. og -indtægter Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift - Rosengården Tek.drift - Solglimt Institutioner for voksne med særl. behov Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STUdie Ved Fjorden Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Forebyggende indsats for ældre og handicappede Handicapgruppen Handicap- og psykiatrigruppen samles Psykiatrigruppen maj i en enhed. Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fjordbo Thyholm, Botilbud Fønixgården Botilbuddet Bjerggade Troia Tek.drift - Fønixgården Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade Tek.drift - TROIA Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ung Ved Fjorden Økonomi og Løn, HJM, Side 7 af 16

8 regnskab 2016 Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktperson Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Struer Værkstedet - Værkstedet Struer Værkstedet - toldmoms Afdeling for Fleksjobber Afdeling for Fleksjobber - toldmoms Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted Tek. drift - Afdeling for fleksjobber Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fjordbo Thyholm, Dagcenter Værestedet TROIA Struer Værkstedet - Dagcenter Struer Værkstedet - Daghjem Tek.drift - Huset Søndergade Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl Andre sociale udgifter Øvrige sociale formål Tilskud til vennekredse Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter Socialudvalgets rådighedsbeløb Støtte til frivilligt soc. arbejde Frivillighedspris Udisponeret beløb Struer Frivilligcenter Udgifter ifbm. ombygning Baunekrogen 0 0 Flytning af beboere Solglimt Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen Folkeskoler Intern Service Skole IT Langhøjskolen Hjerm Skole Parkskolen Limfjordsskolen Der er opmærksomhed på skolens økonomiske situation - som bl.a. opstår ved at elever er flyttet til anden skole lige før ressourcetilpasning. Direktøren har aftalt et opfølgningsmøde. Bremdal Skole Humlum skole Thyholm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter Økonomi og Løn, HJM, Side 8 af 16

9 regnskab 2016 Infocenter Struer Fælles udgifter Ressourcetilpasningspulje Undervisningsmidler Elevaktiviteter Naturskolen Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Lederudvikling Integration - personale - direktionens Erhvervsgrunduddannelse 10. Klasse - Gymnasiet Skolebiblioteket Teknisk og Anlæg Omkostningssteder Personale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring og renholdelse Budgetregulering Genbevilling Elevaktiviteter SUS - Specialundervisningscenter i alt Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Folkeskolen - administrative arbejdsplad Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Befordring af elever i grundskolen SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e4 Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Specialundervisning i regionale tilbud Økonomi og Løn, HJM, Side 9 af 16

10 regnskab SUS - Specialundervisningscenter Struer Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Hjerm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift i forbindelse med uddannels Efterskoler og ungdomskostskoler SUS - Specialundervisningscenter Struer Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen :15 Projekt Fritidspas og Fritidsvejleder Teknisk og Anlæg Tek.drift - Ungdomsskolen Beskæftigelsesordninger Vejl. og opkval årige Øvrige sociale formål Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Rammebesparelse fra Børnepasning Skolefritidsordninger SFO Svinget SFO Perlen SFO Oasen 1 0 SFO Ønskeøen SFO Heleren Bremdal SFO SFO Humlegården Økonomi og Løn, HJM, Side 10 af 16

11 regnskab 2016 SFO Rabalderhuset Teknisk og Anlæg Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Fælles formål Dagtilbud - fælles formål Daginstitutionssystem Kompetenceudvikling - løft til daginst Børnekulturugen Pulje til mere pædagogisk personale i da Sprogstimulering førskolebørn Dagpleje Gimsing Dagpleje - øvrig drift Hjerm Dagpleje - øvrig drift Asp Dagpleje - øvrig drift Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Midtbyen Dagpleje - øvrig drift Bremdal Dagpleje - øvrig drift Humlum Dagpleje - øvrig drift Thyholm Dagpleje - øvrig drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 0 0 Struer kommune Teknisk og Anlæg Tek.drift - Lukket Fælles Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Gimsing Dagtilbud Gimsing Dagtilbud 0 Kom. Frokostordning Gimsing Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Kom. Frokostordning Hjerm Dagtilbud Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Kom. Frokostordning Langhøj Dagtilbud Vestbyen Dagtilbud Vestbyens Børnehave Midtbyens Dagtilbud Kom. Frokostordning Midtbyens Dagtilbud Midtbyen Int. Institution Økonomi og Løn, HJM, Side 11 af 16

12 regnskab 2016 Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Kom. Frokostordning Fuglereden Humlum Dagtilbud Humlegården Int. institution Kom. Frokostordning Humlegården Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Kom. Frokostordning Thyholm Børnehus Fælles udgifter og indtægter Støttepædagoger / Inklusion Overføres til SUS Børne- og Familiecentret Bh/Intgr. støttepædagoger Teknisk og Anlæg Tek.drift - Bangsbo Tek.drift - Baunegården Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Fuglereden Tek.drift - Humlegården Int. Institution Tek.drift - Krudtuglen Tek.drift - Lindegården Tek.drift - Mariehønen Tek.drift - Skovhuset Tek.drift - Thyholm Børnehave Tek.drift - Dagtilbud Fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Private institutioner Dagtilbud - fælles formål Mere pæd. personale privat Resen Mere pæd. personale privat Eviggl Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Børne- og Familiecentret PPR Struer Skolehjem Struer Skolehjem, undervisning Struer Skolehjem undervis. e Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børne- og Familiecentret 734 Forebyggende foranst. for børn og unge Økonomi og Løn, HJM, Side 12 af 16

13 regnskab 2016 Teknisk og Anlæg Tek.drift - Gimsinghovedvej Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter Børne- og Familiecentret Nordstjernen Døgninstitutionen Nordstjernen Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn Tek.drift - Nordstjernen Særlige dagtilbud og særlige klubber Overføres til SUS Støttepædagoger / Inklusion Kultur- og fritidsudvalget i alt Kultur Stadion og idrætsanlæg Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Teknisk og Anlæg Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Projekt, Grøn Ordning, Energinet Er ikke færdigbehandlet endnu Kultur og Fritid Omklædningsbygninger Folkebiblioteker Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Struer Bibliotek Bibliotek - toldmoms Musikarrangementer Teknisk og Anlæg Tek.drift - Musikskolen Infocenter Struer Struer Musikskole Musiksamrådet Økonomi og Løn, HJM, Side 13 af 16

14 regnskab Andre kulturelle opgaver Teknisk og Anlæg Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Tek.drift - Langhøj Sognegård Tek.drift - Gimsing Sognegård 878 Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Kultur og Fritid Fritid Aktivitetscenter Struer Kultur Tilskud til kulturelle formål Pulje underskud musik- og kulturarr Midtpunktet Lyngs Mølle Linde Medborgerhus Multihus - Hjerm Venøsund Færgelaug Infocenter Struer Indkøb af kunst Indkøb af kunst Indkøb af kunst Kultur Kulturstrategien Kulturprojekter Fællesadministration Kulturproduktion års købstadsjubilæum Aktiviteter i 2016 Nordisk kultursamarbejde Tilskud til Aarhus Børneåbningen Struer Musikskole Udstilling og musikdag 0 Plan og Miljø Projekt for udvikling af Oddesund Fælles formål Kultur og Fritid Øvrige tilskud, etableringer m.v Tilskud til orkestre Lokalebookingsystem Budgetreguleringer Samrådet for idrætsom. - øvrige tilskud Samrådet for ikke idræts. - øvrige tilsk Spejderhus på Bremdal Sportsplads Folkeoplysende voksenundervisning Kultur og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning Økonomi og Løn, HJM, Side 14 af 16

15 regnskab Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kultur og Fritid Aktivitetstilskud Tilskud til lederuddannelse Ungdomsklubber Ungdomsklubber Hjerm Ungdomsklub Resen/Humlum Ungdomsklub Lokaletilskud Kultur og Fritid Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur og Fritid Handicapsvømning Støtte til talentudvikling Nytårskur 0 Kraftcenter Vest Sundhedsudvalget i alt Aktivitetsbestems medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsudgifter Overenskomstforhandl. med PLO Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal tandpleje Den Kommunale Tandpleje Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift - Tandplejen Langhøj Tek.drift - Tandplejen Thyholm Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling og Administration Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret Pulje til forebyggelse, udisponeret Naturprojekt den grønne ring Tobaksforebyggelse Pulje rehab. Hj. skade Hjerneskadekoordination Sex og samfund FBH projekt Diagnoser på tværs Indsatser på børne- og ungeområdet Kræftplan III Storrygerpuljen Statsfinansieret SundhedscenterStruer Tek.drift - Sundhedscenter Struer Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Økonomi og Løn, HJM, Side 15 af 16

16 regnskab Kommunal sundhedstjeneste Sundhedstjenesten Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg Rågivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E Økonomi og Løn, HJM, Side 16 af 16

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2

Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning 114.166.546 5.666.459 7.086.774 111.797.728 5.314.459 6.115.799 064242 Kommissioner, råd og nævn 107.966 15.000 37.969 Kommisioner, råd

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Partistøtte 0 13.652 13.652 0 11.454 Byrådsmedlemmer xg-1010010302-00025 0 75.747 75.747 0 49.608 Kommissioner,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Aftale om budget for 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Indledning Den årlige aftale, der indgås mellem Regeringen og KL, fastlægger i store træk rammerne for den kommunale økonomi for kommende

Læs mere

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Årsbudget 2011 Bind 2

Årsbudget 2011 Bind 2 Årsbudget 2011 Bind 2 BUDGETOVERSIGT 2 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET...

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Magistratens Budgetforslag 2016-2019

Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Bind 2 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl. 13.00 Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl. 13.00 Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Bevillingsoversigter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Kultur side 1. Indhold

Kultur side 1. Indhold Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere