Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven"

Transkript

1 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang for samlevende til at adoptere sammen) 1 I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, som ændret ved 24 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, 2 i lov nr. 652 af 12. juni 2013 og 8 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 4 a, stk. 2, indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 2. I 5, stk. 1, indsættes efter»gift«:»eller samlevende«. 3. I 5, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 4. I 5, stk. 2, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 5. I 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn eller adoptivbarn.«6. I 5 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 7. I 5 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»omstødelse,«:»eller er samlivet ophævet,«. 8. I 8, stk. 1, ændres»ægtefælle eller partners«til:»ægtefælles eller samlevers«. 9. I 16, stk. 2, ændres»ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller«til:»ægtefællerne, de tidligere ægtefæller, de samlevende eller de tidligere samlevende«. 10. I 20, stk. 1, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 11. I 29, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. 1

2 Stk. 2. 5, stk. 1, i adoptionsloven, som ændret ved 1, nr. 2 og 3, i denne lov, finder ikke anvendelse på ansøgninger om adoption, der er indgivet før lovens ikrafttræden af en ansøger, der har en samlever, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. For sådanne ansøgninger finder den hidtil gældende regel i 5, stk. 1, i adoptionsloven anvendelse. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning 1.2. Baggrund 2. Adgang for samlevende til at adoptere 2.1. Gældende ret for ægtefæller 2.2. Gældende ret for samlevende 2.3. Ministeriets overvejelser 2.4. Den foreslåede ordning 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning Under hensyn til udviklingen i familiemønstrene siden 1972, hvor adoptionsloven trådte i kraft, foreslås det med dette lovforslag, at der indføres adgang for samlevende par til at adoptere sammen på lige fod med ægtefæller, herunder adoptere samleverens barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption). Med lovforslaget ændres en række af adoptionslovens bestemmelser, således at samlevende par, uanset køn, kan adoptere sammen, når de har levet sammen i et ægteskabslignende forhold af en vis varighed. Samtidig indføres et krav om, at samlevende par skal adoptere sammen, når betingelserne herfor er opfyldt. For samlevende par, der ikke opfylder betingelserne for at adoptere sammen, vil det fortsat være muligt for en af de samlevende at søge om godkendelse som eneadoptant. I disse situationer gælder samme praksis som hidtil, hvor samleveren som udgangspunkt skal opfylde de objektive krav til godkendelse Baggrund Det fremgår af 5 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 med senere ændringer, at personer, der er gift, kun kan adoptere sammen, ligesom det er en forudsætning for at adoptere sammen, at personerne er gift. Et par, der lever sammen uden at være gift, kan ikke adoptere sammen. Det samme gælder i relation til stedbarnsadoption efter lovens 5 a. 3

4 Det er således kun personer, der er gift med hinanden, der kan og skal adoptere sammen. Hertil kommer, at stedbarnsadoption kun er muligt, når en ægtefælle adopterer den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn, eller under visse betingelser adopterer en tidligere ægtefælles barn eller adoptivbarn. En person, der lever sammen med en anden person uden at være gift med denne, kan ikke adoptere samleverens barn med den virkning, at barnet bliver deres fælles barn. 2. Adgang for samlevende til at adoptere 2.1. Gældende ret for ægtefæller Efter 5 i adoptionsloven kan personer, der er gift, som altovervejende hovedregel kun adoptere sammen, ligesom det er en forudsætning for at adoptere sammen, at personerne er gift. Samtidig er stedbarnsadoption kun en mulighed, når en ægtefælle adopterer den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn. Det er også muligt at stedbarnsadoptere en afdød ægtefælles barn. Der kan endvidere gennemføres stedbarnsadoption efter skilsmisse, men det er da en betingelse, at den, der ønskes adopteret, er myndig. Det bemærkes i den forbindelse, at registrerede partnere siden den 1. juli 2010 har været ligestillede med ægtefæller i adoptionsmæssig henseende. Lov om registreret partnerskab blev ophævet ved lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af love om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Imidlertid fremgår det af 4, stk. 2, i sidstnævnte lov, at lov om registreret partnerskab fortsat finder anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni I forhold til godkendelse til fremmedadoption, hvorved forstås en adoption, hvor ansøgerne enten ikke kender barnet i forvejen eller kender barnet, men ikke har en så tæt tilknytning til barnet (i form af f.eks. familierelationer m.v.), at betingelserne for en familieadoption er opfyldt, vil ansøgernes civile status så vidt muligt blive søgt afklaret under fase 1 af godkendelsesforløbet. Godkendelsesforløbet er inddelt i 3 faser. I fase 1 skal de generelle betingelser for at blive godkendt undersøges, i fase 2 deltager ansøgerne i et adoptionsforberedende kursus, og i fase 3 foretages en vurdering af, om ansøgerne efter en individuel vurdering må anses for egnede til at adoptere. Hvis ansøgerne afslutter fase 1 uden at have indgået ægteskab, skal statsforvaltningen eller adoptionssamrådet i forbindelse med tilkendegivelsen om, at undersøgelsesforløbet kan fortsætte, samtidig gøre ansøgerne opmærksomme på, at en endelig godkendelse som adoptanter vil forudsætte, at ansøgerne indgår ægteskab. Kravet om, at ansøgerne er gift, skal således først være opfyldt på tidspunktet for godkendelsen efter fase 3. Et ugift par vil derfor kunne indgive ansøgning om godkendelse som adoptanter, og vil hvis de øvrige betingelser er opfyldt kunne godkendes som adoptanter, hvis de på tidspunktet for adoptionssamrådets afgørelse om godkendelse er blevet gift. Efter adoptionslovens 25 er det i adoptionsbekendtgørelsens 25 (bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2013) fastsat, at det for ægtepar er en forudsætning for at kunne adoptere, at de har levet sammen i mindst 2½ år, når de ansøger om at blive godkendt som adoptanter. Samlivskravet er således i forhold til godkendelse til fremmedadoption en af de generelle betingelser, som skal være opfyldt i fase 1, jf. ovenfor. Det fremgår af adoptionsvejledningen (vejledning nr af 28. november 2013), at dette krav skal sikre, at ansøgerne lever i et stabilt parforhold, hvilket anses for at være en forudsætning for et gunstigt adoptionsforløb. Det kræves normalt, at ansøgerne i mindst 2½ år har haft fælles folkeregisteradresse. Efter omstændighederne kan der lægges vægt på oplysninger af anden art, men ansøgernes egne oplysninger om samlivets varighed kan ikke alene begrunde, at samlivskravet anses for opfyldt. Ved stedbarnsadoption er det som udgangspunkt en forudsætning, at adoptanten har boet sammen med både barnets forælder og 4

5 barnet i en periode på mindst 2½ år. Baggrunden for dette krav er som ved fremmedadoptioner at familien har opnået den nødvendige stabilitet, men også at ønsket om adoption er en velovervejet beslutning baseret på erfaring fra flere års samliv som familie. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, vil samlivskravet kunne fraviges. I forhold til godkendelse til fremmedadoption vil det eksempelvis kunne være tilfældet, hvis ansøgerne har mødt hinanden i en relativt sen alder og derefter hurtigt har fundet ud af, at de ikke kan få biologiske børn sammen. I dette tilfælde vil samlivskravet kunne kollidere med aldersbetingelserne i 26 i adoptionsbekendtgørelsen, hvorefter ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke må overstige barnets alder med mere end 42 år. Der gælder ingen regler for den maksimale aldersforskel ved stedbarnsadoptioner. Det vil dog også være muligt efter en konkret vurdering at fravige samlivskravet i forhold til denne type adoptioner, navnlig hvis der foreligger en situation, hvor adoptionen ikke kan vente, eksempelvis fordi barnets forælder er ramt af en livstruende sygdom. Efter 18 i adoptionsloven kan et adoptivforhold ophæves, hvis adoptanten og adoptivbarnet er enige om ophævelse. Er barnet mindreårigt, kan adoptivforholdet dog kun ophæves, hvis adoptanten og adoptivbarnets oprindelige forældre er enige om det, og hvis ophævelsen skønnes at være bedst for barnet. I så fald genindtræder barnet i retsforholdet til den oprindelige forælder og dennes slægt. Ved vurderingen af, om ophævelse er bedst for barnet, når det er mindreårigt, lægges der bl.a. vægt på barnets alder, den forudgående kontakt mellem de oprindelige forældre og barnet, og sagens konkrete omstændigheder i øvrigt Gældende ret for samlevende Ugifte samlevende kan ikke adoptere sammen og har ikke mulighed for at adoptere samleverens barn eller adoptivbarn med den virkning, at barnet bliver deres fælles barn (stedbarnsadoption). En ugift samlever betragtes i adoptionsmæssig henseende som en enlig ansøger. En samlever kan kun adoptere som eneadoptant og skal i princippet opfylde de samme krav som en enlig ansøger. For reelt enlige skal der foretages en individuel vurdering af, om den pågældende kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene. Det fremgår af adoptionsvejledningen, at der ved denne vurdering lægges vægt på, om ansøgeren er i besiddelse af nogle til forskel fra samlevende yderligere eller særlige kvalifikationer, der gør ansøgeren velegnet til at opfostre et barn alene. For samlevende vil der imidlertid i praksis ved vurderingen af, om den enlige ansøger opfylder de generelle godkendelseskrav, blive lagt vægt på, at ansøgeren lever i et ægteskabslignende forhold med en person, der reelt vil kunne få en forældrerolle i forhold til barnet. Karakteren af det faste samlivsforhold kan være sådan, at også samleveren skal opfylde de generelle godkendelseskrav, jf. adoptionsvejledningen. Den omstændighed, at ansøgeren lever i et samlivsforhold af ægteskabslignende karakter, vil således indgå i den samlede vurdering af den samlevendes egnethed til at opfostre et barn og kan være udslagsgivende for den samlede vurdering af, hvorvidt den ugifte samlevende kan anses for egnet hertil samt for, hvorvidt adoptionen kan antages at være til gavn for det barn, der ønskes adopteret Ministeriets overvejelser Kravet om ægteskab som en forudsætning for at adoptere sammen synes at afspejle en familieopfattelse, som ikke modsvarer den almindelige familiedannelse. Det er således i dag helt almindeligt at være ugifte samlevende forældre. Der vil derfor være en række situationer, hvor det trods et måske endog særdeles veletableret samliv ikke er muligt at blive godkendt som adoptanter til fremmedadoption, ligesom der også vil være situationer, hvor en stedbarnsadoption på grund af kravet om ægteskab ikke er mulig trods mange års samliv, herunder også med barnet. 5

6 Mulighederne for at adoptere enten i form af fremmedadoption eller som stedbarnsadoption bør være i tråd med de almindelige familiemønstre i dagens Danmark, således at ægtefæller og samlevende par, uanset køn, har samme mulighed for at adoptere. Adoptionsloven bliver derved tidssvarende, og loven bringes på linje med andre dele af den familieretlige lovgivning, hvor det er uden betydning, om forældrene er gift eller samlevende. Det er eksempelvis tilfældet for så vidt angår bestemmelserne om samvær i forældreansvarsloven og bestemmelserne om bidrag i lov om børns forsørgelse. Samtidig med at der indføres mulighed for at samlevende kan adoptere sammen, bør der af hensyn til barnet, herunder navnlig hensynet til at sikre barnet et stabilt familieliv med to forældre, stilles krav om, at samlevende par, der lever i et ægteskabslignende forhold, adopterer sammen. Dette svarer til, hvad der i dag gælder for ægtefæller. Børn, der vokser op i familier, hvor forældrene ikke er gift, bør ikke behandles forskelligt fra børn, der vokser op i familier, hvor forældrene er gift. Et sådant krav ligger endvidere i naturlig forlængelse af den allerede gældende praksis, hvorefter det indgår i vurderingen af en ugift samlevendes egnethed som eneadoptant, at han eller hun lever i et ægteskabslignende forhold med en person, der vil kunne få en forældrerolle i forhold til barnet. Denne omstændighed kan få afgørende betydning for, om adoptionsansøgningen imødekommes, idet det alt efter samlivsforholdets karakter vil kunne kræves, at den anden samlevende, som ikke er ansøgeren, også skal opfylde de generelle adoptionskrav Den foreslåede ordning Det foreslås, at adoptionsloven ændres, sådan at det ikke længere er en forudsætning for at adoptere sammen, at ansøgerne er gift med hinanden. Det afgørende set ud fra hensynet til barnet må være, at der er tale om et stabilt parforhold. Denne stabilitet sikres i første omgang gennem kravet i adoptionsbekendtgørelsens 25, hvorefter ægtefæller skal have samlevet i mindst 2½ år for at kunne adoptere, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, idet det foreslås, at dette krav skal gælde tilsvarende for samlevende par. Det foreslås, at der samtidig med, at samlevende par gives mulighed for at adoptere sammen, indføres et krav i loven om, at samlevende par, der lever i et stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, adopterer sammen. Kravet er begrundet i hensynet til barnet, herunder navnlig hensynet til at sikre barnet et stabilt familieliv med to forældre. Adoption bør være udtryk for en velovervejet beslutning, truffet i fællesskab af det samlevende par, som fremadrettet skal udgøre barnets familie. Kravet svarer til, hvad der i dag gælder for ægtefæller, og barnet sikres dermed samme retsstilling i adoptionsmæssig henseende, uafhængigt af adoptanternes civile status. At samlevende skal adoptere sammen i lighed med ægtefæller, når visse betingelser er opfyldt, ligger endvidere i naturlig forlængelse af gældende praksis, hvorefter der ved bedømmelsen af en ansøgers egnethed lægges vægt på, at ansøgeren lever i et parforhold af ægteskabslignende karakter med den virkning, at også samleveren skal opfylde de generelle godkendelseskrav. Ved samlevende i lovens forstand forstås et par, der lever i et stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, uanset køn. Afgørende for, om der er tale om et parforhold af ægteskabslignende karakter, bør være, at de samlevende har haft et sammenhængende samliv af mindst 2½ års varighed, normalt på fælles folkeregisteradresse, umiddelbart op til indgivelsen af ansøgningen om godkendelse. Andre elementer, der bekræfter eller afkræfter forholdets karakter af ægteskabslignende, kan efter omstændighederne også tages i betragtning. For samlevende er mindst 2½ års samliv således både en betingelse for, at de kan adoptere sammen, og forudsætningen for, at det kan kræves, at de adopterer sammen. Ansøgere, der ikke haft et samliv af mindst 2½ års varighed, betragtes ikke som samlevende i lovens forstand. For en samlevende, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, vil det dog fortsat være muligt at søge om godkendelse som eneadoptant. I disse situationer gælder samme praksis som hidtil, hvor sam- 6

7 leveren som udgangspunkt skal opfylde de objektive krav til godkendelse i adoptionsbekendtgørelsens 24-28, jf. ovenfor. Samlevende, der får en godkendelse til adoption af de danske myndigheder, vil fortsat skulle opfylde kravene fra det land, hvorfra de ønsker at adoptere et barn, et såkaldt afgiverland. Hvis et afgiverland stiller krav om ægteskab, må de godkendte samlevende ansøgere vælge et andet land at adoptere fra. 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslaget om at give ugifte samlevende mulighed for at adoptere sammen (herunder stedbarnsadoptere) på samme måde som ægtefæller vil medføre øget ligestilling mellem ægtefæller og ugifte samlevende. Lovforslaget berører ikke den kønsmæssige ligestilling, idet forslaget i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller, omfatter samlevende af begge køn. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Samlevende vil fremover på lige fod med ægtefæller få mulighed for at adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarnsadoption). Samlevende i parforhold af ægteskabslignende karakter skal adoptere sammen i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 20. december 2013 til den 20. januar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: AC Børnehjælp, Adoption & Samfund, Adoptionsnævnet, Advokatrådet, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, DanAdopt, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Dansk Socialrådgiverforening, Et barn to forældre, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Familiens Forening, Foreningen af Offentlige Chefer i Statsforvaltningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, Kommunernes Landsforening, Kvinderådet, Landsforeningen Børn og Samvær, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Mandecentret, Mødrehjælpen, Red Barnet, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland og Statsforvaltningen. 10. Sammenfattende skema 7

8 Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Samlevende vil fremover på lige Ingen borgerne fod med ægtefæller få mulighed for at adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarnsadoption). Samlevende i parforhold af ægteskabslignende karakter skal adoptere sammen i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter de gældende regler i 4 a, stk. 2, i adoptionsloven kræver stedbarnsadoption af en ægtefælles barn eller adoptivbarn ikke godkendelse som adoptant. Med den foreslåede ændring af 4 a, stk. 2, vil denne undtagelse fra kravet om godkendelse også gælde i forhold til stedbarnsadoption i samlivsforhold. Bestemmelsen skal sammenholdes med adoptionslovens 5 a om stedbarnsadoption, jf. lovforslagets 1, nr. 5 og 6. Til nr. 2, 3 og 4 Efter den gældende bestemmelse i adoptionslovens 5 kan kun ægtefæller adoptere sammen, og en ægtefælle kan kun adoptere sammen med sin ægtefælle. Den foreslåede ændring af 5 betyder, at samlevende kan adoptere sammen i lighed med ægtepar. Ægtefæller vil fortsat kun kunne adoptere sammen. Tilsvarende vil samlevende i et ægteskabslignende forhold kun kunne adoptere sammen. Den foreslåede ændring af 5 betyder, at samlevende kan og skal adoptere sammen i lighed med ægtefæller. Ved samlevende i lovens forstand forstås et par, der lever i stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, uanset køn. Afgørende for, om der er tale om et parforhold af ægteskabslignende karakter, er, at de samlevende har haft et sammenhængende samliv af mindst 2½ års varighed, normalt på fælles folkeregisteradresse, umiddelbart op til indgivelsen af ansøgningen om godkendelse. Der henvises til punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger. 8

9 For samlevende er mindst 2½ års samliv både en betingelse for, at de kan adoptere sammen, og forudsætningen for, at det kan kræves, at de adopterer sammen. Der vil med de foreslåede ændringer i bestemmelserne ikke blive ændret i den nugældende adoptionsretlige praksis for, hvornår et samliv har en sådan karakter, at der kan ansøges om adoption. Kravet om mindst 2½ års samliv, som beskrevet i punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger, vil således gælde både for ægtepar og samlevende. Der skal derfor i forhold til samlevende par foretages den samme undersøgelse af, om samlivskravet er opfyldt, som foretages i forhold til ægtefæller. Der vil, som efter de gældende regler, kunne ske en fravigelse af samlivskravet, eksempelvis i en situation hvor parterne har mødt hinanden i en relativ sen alder, og hvor samlivskravet kommer til at kollidere med alderskriterierne i forhold til godkendelse til fremmedadoption, eller hvor der er tale om en situation, hvor en stedbarnsadoption ikke kan udsættes. Endelig bemærkes, at der kan være særlige tilfælde, hvor en ansøger er gift, men bor sammen med en anden end ægtefællen og ønsker at adoptere sammen med sin samlever. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ansøgeren ikke ønsker at lade sig skille eller har indledt en skilsmissesag, som ikke er afsluttet, og hvor afslutningen af sagen trækker ud. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for, at en ansøger i et sådant tilfælde adopterer sammen med sin samlever. Dette forudsætter dog, som i alle andre tilfælde, at betingelserne for adoption er opfyldt. Den omstændighed, at ansøgeren fortsat er gift, vil indgå i det samlede bedømmelsesgrundlag, herunder i vurderingen af hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, ligesom bl.a. karakteren af ansøgernes indbyrdes forhold vil indgå i denne vurdering. Tilsvarende kan ægtefæller, der ikke bor sammen, i særlige tilfælde adoptere sammen, selv om en af dem har en samlever. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ægtefællerne ønsker at adoptere deres tidligere plejebarn, der er fyldt 18 år. Også her vil den omstændighed, at ansøgeren har en anden samlever, indgå i det samlede bedømmelsesgrundlag af, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet. Ansøgere, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, betragtes ikke som samlevende i lovens forstand. For en ugift samlevende, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, vil det derfor fortsat være muligt at søge om godkendelse som eneadoptant. Samlevende, der får en godkendelse til adoption af de danske myndigheder, vil fortsat skulle opfylde kravene fra det land, hvorfra de ønsker at adoptere et barn, et såkaldt afgiverland. Hvis et afgiverland stiller krav om ægteskab, må de godkendte samlevende ansøgere vælge et andet land at adoptere fra. Til nr. 5, 6 og 7 Med de foreslåede ændringer af 5 a vil det også blive muligt at gennemføre en stedbarnsadoption af en samlevers barn eller adoptivbarn, ligesom det vil blive muligt at stedbarnsadoptere en tidligere samlevers barn eller adoptivbarn. Derved skabes der mulighed for at undgå den for barnet uhensigtsmæssige situation, at en stedbarnsadoption på grund af kravet om ægteskab ikke er mulig trods mange års samliv, herunder også med barnet. Til nr. 8 Efter de gældende regler skal et samtykke til adoption afgives ved personligt fremmøde i statsforvaltningen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om samtykke til, at en ægtefælle eller registreret partner kan stedbarnsadoptere barnet. Den foreslåede ændring af 8, stk. 1, betyder, at kravet om at afgive samtykke ved fremmøde heller ikke vil gælde i situationer, hvor der er tale om samtykke til en samlevers stedbarnsadoption af barnet. Ændringen sikrer, at der stilles de samme krav til, hvordan ægtefæller og samlevende kan afgive samtykke til adoption Til nr. 9 9

10 En stedbarnsadoption har den virkning, at den adopterede i forhold til ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller får den samme retsstilling, som hvis der var tale om deres fælles barn. Ændringen af 16, stk. 2, er en konsekvensændring, sådan at den adopterede i forhold til de samlevende eller tidligere samlevende på samme måde, som hvis der havde været tale om ægtefæller, får status af at være deres fælles barn. Det bemærkes i øvrigt, at den under punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger beskrevne praksis om ophævelse af et adoptivforhold også vil finde anvendelse i tilfælde, hvor en stedbarnsadoption af en samlevendes barn ønskes ophævet, herunder vurderingen af om en ophævelsen skønnes at være bedst for det mindreårige barn. Til nr. 10 Efter den gældende bestemmelse i adoptionslovens 20 kan adoptionsforholdet for ægtefællers fælles adoptivbarn kun ophæves over for dem begge, medmindre der er tale om et af de tilfælde, der er omfattet af lovens 19. Den foreslåede ændring af 20, stk. 1, er en nødvendig følge af, at samlevende efter forslaget nu kan adoptere med den virkning, at den adopterede bliver deres fælles barn. En eventuel ophævelse af adoptionen skal derfor også ske over for begge samlevende i disse tilfælde. Til nr. 11 Det er muligt at tillade personer, der bor i udlandet, at adoptere efter adoptionsloven, hvis ansøgeren eller ansøgerens ægtefælle har dansk statsborgerskab og dette forhold er til hinder for at gennemføre en adoption i det land, ansøgeren bor i. Med den foreslåede ændring af 29, stk. 1, er det også muligt at gennemføre en adoption efter dansk lovgivning, hvis en samlevers danske statsborgerskab er til hinder for at gennemføre en adoption i hjemlandet. Til 2 Det foreslås i 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Dette indebærer, at de nye regler om adoption for samlevende, som loven indeholder, også finder anvendelse på verserende ansøgninger om adoption, som en ansøger, der har en samlever, har indgivet inden lovens ikrafttræden, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. De nye regler udvider adoptionslovens anvendelsesområde til også at omfatte ugifte samlevende, der ønsker at adoptere sammen. Reglerne berører ikke enlige eller ægtepar, der ønsker at adoptere sammen. De nye regler begrænser således ikke de rettigheder, som en adoptionsansøger, der har en samlever, har efter de gældende regler, bortset fra den foreslåede ændring af 5, stk. 1, i adoptionsloven (lovforslagets 1, nr. 2 og 3). Denne ændring indebærer, at den, som er gift eller samlevende kun kan adoptere sammen med sin ægtefælle eller samlever, medmindre der er tale om stedbarnsadoption, eller ægtefællen eller samleveren er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt. Der er derfor ikke noget til hinder for at lade de nye regler finde anvendelse på ansøgninger om adoption, som en ansøger, der har en samlever, har indgivet inden lovens ikrafttræden, bortset fra den ændrede bestemmelse i 5, stk. 1, jf. den foreslåede overgangsregel i lovforslagets 2, stk. 2. En adoptionsansøger, der inden lovens ikrafttræden har indgivet en ansøgning om adoption, vil derfor kunne adoptere alene, selv om ansøgeren har en samlever, der ikke adopterer det pågældende barn. Ønsker ansøgeren og dennes samlever at ændre en ansøgning om adoption, der er indgivet inden lovens ikrafttræden, sådan at de ansøger om at adoptere sammen, skal de blot meddele dette til statsforvaltningen. De behøver således ikke at indsende en ny ansøgning om adoption. 10

11 Til 3 Bestemmelsen i 3 vedrører lovens territoriale område. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. Det foreslås dog samtidig, at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Adoptionsloven er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr af 25. november 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption og er senest ændret ved kongelig anordning nr. 398 af 20. april Loven er ligeledes sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, jf. senest kongelig anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven. 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, som ændret ved 24 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, 2 i lov nr. 652 af 12. juni 2013, og 8 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 4 a. Er den, som ønskes adopteret, under 18 år, må adoption kun bevilges, når ansøgeren er godkendt som adoptant, jf. 25 a og 25 b. Stk. 2. Godkendelse kræves dog ikke ved adoption af ægtefælles barn eller adoptivbarn eller efter regler fastsat af 1. I 4 a, stk. 2, indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i tilfælde, hvor der består nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre. 5. Den, som er gift, kan bortset fra de i 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde kun adoptere sammen med sin ægtefælle, medmindre denne er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt. Stk. 2. Kun ægtefæller kan adoptere sammen. 5 a. En ægtefælle kan adoptere den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption). Stk. 2. Stedbarnsadoption kan endvidere ske af en tidligere ægtefælles barn eller adoptivbarn. Er ægteskabet ophørt ved skilsmisse eller omstødelse, kan stedbarnsadoption kun ske, hvis den, der ønskes adopteret, er myndig. 8. Samtykke efter 7 skal afgives skriftligt under personligt fremmøde for statsforvaltningen eller for anden myndighed eller institution, som er godkendt dertil af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Kravet om personligt fremmøde gælder dog ikke den forælder, der afgiver samtykke til vedkommendes ægtefælle eller partners stedbarnsadoption. Stk [ ] 16. [ ] Stk. 2. Ved stedbarnsadoption efter 5 a får den adopterede i forhold til ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller samme retsstilling, som om den pågældende var deres fælles barn. 2. I 5, stk. 1, indsættes efter»gift«:»eller samlevende«. 3. I 5, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 4. I 5, stk. 2, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 5. I 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn eller adoptivbarn.«6. I 5 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 7. I 5 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»omstødelse,«:»eller er samlivet ophævet,«. 8. I 8, stk. 1, ændres»ægtefælles eller partners«til:»ægtefælles eller samlevers«. 9. I 16, stk. 2, ændres»ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller«til:»ægtefællerne, de tidligere ægtefæller, de samlevende eller de tidligere samlevende,«. 12

13 Stk. 3. [ ] 20. Hvis ægtefæller har fælles adoptivbarn, kan adoptivforholdet kun ophæves over for dem begge. Stk. 2. [ ] 29. Den, der har bopæl i udlandet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov, hvis ansøgeren eller dennes ægtefælle har dansk statsborgerskab og adoption som følge heraf ikke kan gennemføres i det land, hvor ansøgeren bor, og en dansk adoptionsbevilling får gyldighed i bopælslandet. Stk. 2 og 3. [ ] 10. I 20, stk. 1, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 11. I 29, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 5, stk. 1, i adoptionsloven, som ændret ved 1, nr. 2 og 3, i denne lov, finder ikke anvendelse på ansøgninger om adoption, der er indgivet før lovens ikrafttræden af en ansøger, der har en samlever, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. For sådanne ansøgninger finder den hidtil gældende regel i 5, stk. 1, i adoptionsloven anvendelse. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 13

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig

Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Retsudvalget L 27 - Bilag 3 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet Oversigt over forslag til navnelov L 27 7. marts 2005 J.nr. 17 1. Indledning Lovforslaget er en genfremsættelse af L 152,

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. 2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

GODKENDELSE SOM ADOPTIVFORÆIDRE Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr.775 1976

GODKENDELSE SOM ADOPTIVFORÆIDRE Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr.775 1976 GODKENDELSE SOM ADOPTIVFORÆIDRE Betænkning III fra justitsministeriets adoptionsudvalg Betænkning nr.775 1976 1. Indledning. 1.1. Udvalgets nedsættelse og opgaver. Adoptionsudvalget blev nedsat af justitsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt Indhold Indledning...2 Kapitel 1 Danske og udenlandske regler om godkendelse som adoptant...3 1. 1. Danske regler om godkendelse som adoptant...3 1.1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K 1. august 2008 Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Landsforeningen for bøsser

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere