Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 26 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang for samlevende til at adoptere sammen) 1 I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, som ændret ved 24 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, 2 i lov nr. 652 af 12. juni 2013 og 8 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 4 a, stk. 2, indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 2. I 5, stk. 1, indsættes efter»gift«:»eller samlevende«. 3. I 5, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 4. I 5, stk. 2, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 5. I 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn eller adoptivbarn.«6. I 5 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 7. I 5 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»omstødelse,«:»eller er samlivet ophævet,«. 8. I 8, stk. 1, ændres»ægtefælle eller partners«til:»ægtefælles eller samlevers«. 9. I 16, stk. 2, ændres»ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller«til:»ægtefællerne, de tidligere ægtefæller, de samlevende eller de tidligere samlevende«. 10. I 20, stk. 1, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 11. I 29, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 5, stk. 1, i adoptionsloven, som ændret ved 1, nr. 2 og 3, i denne lov, finder ikke anvendelse på ansøgninger om adoption, der er indgivet før lovens ikrafttræden af en ansøger, der har en samlever, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. For sådanne ansøgninger finder den hidtil gældende regel i 5, stk. 1, i adoptionsloven anvendelse. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr CF000225

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning 1.2. Baggrund 2. Adgang for samlevende til at adoptere 2.1. Gældende ret for ægtefæller 2.2. Gældende ret for samlevende 2.3. Ministeriets overvejelser 2.4. Den foreslåede ordning 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund 1.1. Indledning Under hensyn til udviklingen i familiemønstrene siden 1972, hvor adoptionsloven trådte i kraft, foreslås det med dette lovforslag, at der indføres adgang for samlevende par til at adoptere sammen på lige fod med ægtefæller, herunder adoptere samleverens barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption). Med lovforslaget ændres en række af adoptionslovens bestemmelser, således at samlevende par, uanset køn, kan adoptere sammen, når de har levet sammen i et ægteskabslignende forhold af en vis varighed. Samtidig indføres et krav om, at samlevende par skal adoptere sammen, når betingelserne herfor er opfyldt. For samlevende par, der ikke opfylder betingelserne for at adoptere sammen, vil det fortsat være muligt for en af de samlevende at søge om godkendelse som eneadoptant. I disse situationer gælder samme praksis som hidtil, hvor samleveren som udgangspunkt skal opfylde de objektive krav til godkendelse Baggrund Det fremgår af 5 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 med senere ændringer, at personer, der er gift, kun kan adoptere sammen, ligesom det er en forudsætning for at adoptere sammen, at personerne er gift. Et par, der lever sammen uden at være gift, kan ikke adoptere sammen. Det samme gælder i relation til stedbarnsadoption efter lovens 5 a. Det er således kun personer, der er gift med hinanden, der kan og skal adoptere sammen. Hertil kommer, at stedbarnsadoption kun er muligt, når en ægtefælle adopterer den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn, eller under visse betingelser adopterer en tidligere ægtefælles barn eller adoptivbarn. En person, der lever sammen med en anden person uden at være gift med denne, kan ikke adoptere samleverens barn med den virkning, at barnet bliver deres fælles barn. 2. Adgang for samlevende til at adoptere 2.1. Gældende ret for ægtefæller Efter 5 i adoptionsloven kan personer, der er gift, som altovervejende hovedregel kun adoptere sammen, ligesom det er en forudsætning for at adoptere sammen, at personerne er gift. Samtidig er stedbarnsadoption kun en mulighed, når en ægtefælle adopterer den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn. Det er også muligt at stedbarnsadoptere en afdød ægtefælles barn. Der kan endvidere gennemføres stedbarnsadoption efter skilsmisse, men det er da en betingelse, at den, der ønskes adopteret, er myndig. Det bemærkes i den forbindelse, at registrerede partnere siden den 1. juli 2010 har været ligestillede med ægtefæller i adoptionsmæssig henseende. Lov om registreret partnerskab blev ophævet ved lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af love om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Imidlertid fremgår det af 4, stk. 2, i sidstnævnte lov, at lov om registreret partnerskab fortsat finder anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni I forhold til godkendelse til fremmedadoption, hvorved forstås en adoption, hvor ansøgerne enten ikke kender barnet i forvejen eller kender barnet, men ikke har en så tæt tilknytning til barnet (i form af f.eks. familierelationer m.v.), at betingelserne for en familieadoption er opfyldt, vil ansøgernes civile status så vidt muligt blive søgt afklaret under fase 1 af godkendelsesforløbet. Godkendelsesforløbet er inddelt i 3 faser. I fase 1 skal de generelle betingelser for at blive godkendt undersøges, i fase 2 deltager ansøgerne i et adoptionsforberedende kursus, og i fase 3 foretages en vurdering af, om ansøgerne efter en individuel vurdering må anses for egnede til at adoptere. Hvis ansøgerne afslutter fase 1 uden at have indgået ægteskab, skal statsforvaltningen eller adoptionssamrådet i forbindelse med tilkendegivelsen om, at undersøgelsesforløbet kan fortsætte, samtidig gøre ansøgerne opmærksomme på, at en endelig godkendelse som adoptanter vil forudsætte, at ansøgerne indgår ægteskab. Kravet om, at ansøgerne er gift, skal således først være opfyldt på tidspunktet for godkendelsen efter fase 3. Et ugift par vil derfor

3 3 kunne indgive ansøgning om godkendelse som adoptanter, og vil hvis de øvrige betingelser er opfyldt kunne godkendes som adoptanter, hvis de på tidspunktet for adoptionssamrådets afgørelse om godkendelse er blevet gift. Efter adoptionslovens 25 er det i adoptionsbekendtgørelsens 25 (bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2013) fastsat, at det for ægtepar er en forudsætning for at kunne adoptere, at de har levet sammen i mindst 2½ år, når de ansøger om at blive godkendt som adoptanter. Samlivskravet er således i forhold til godkendelse til fremmedadoption en af de generelle betingelser, som skal være opfyldt i fase 1, jf. ovenfor. Det fremgår af adoptionsvejledningen (vejledning nr af 28. november 2013), at dette krav skal sikre, at ansøgerne lever i et stabilt parforhold, hvilket anses for at være en forudsætning for et gunstigt adoptionsforløb. Det kræves normalt, at ansøgerne i mindst 2½ år har haft fælles folkeregisteradresse. Efter omstændighederne kan der lægges vægt på oplysninger af anden art, men ansøgernes egne oplysninger om samlivets varighed kan ikke alene begrunde, at samlivskravet anses for opfyldt. Ved stedbarnsadoption er det som udgangspunkt en forudsætning, at adoptanten har boet sammen med både barnets forælder og barnet i en periode på mindst 2½ år. Baggrunden for dette krav er som ved fremmedadoptioner at familien har opnået den nødvendige stabilitet, men også at ønsket om adoption er en velovervejet beslutning baseret på erfaring fra flere års samliv som familie. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, vil samlivskravet kunne fraviges. I forhold til godkendelse til fremmedadoption vil det eksempelvis kunne være tilfældet, hvis ansøgerne har mødt hinanden i en relativt sen alder og derefter hurtigt har fundet ud af, at de ikke kan få biologiske børn sammen. I dette tilfælde vil samlivskravet kunne kollidere med aldersbetingelserne i 26 i adoptionsbekendtgørelsen, hvorefter ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke må overstige barnets alder med mere end 42 år. Der gælder ingen regler for den maksimale aldersforskel ved stedbarnsadoptioner. Det vil dog også være muligt efter en konkret vurdering at fravige samlivskravet i forhold til denne type adoptioner, navnlig hvis der foreligger en situation, hvor adoptionen ikke kan vente, eksempelvis fordi barnets forælder er ramt af en livstruende sygdom. Efter 18 i adoptionsloven kan et adoptivforhold ophæves, hvis adoptanten og adoptivbarnet er enige om ophævelse. Er barnet mindreårigt, kan adoptivforholdet dog kun ophæves, hvis adoptanten og adoptivbarnets oprindelige forældre er enige om det, og hvis ophævelsen skønnes at være bedst for barnet. I så fald genindtræder barnet i retsforholdet til den oprindelige forælder og dennes slægt. Ved vurderingen af, om ophævelse er bedst for barnet, når det er mindreårigt, lægges der bl.a. vægt på barnets alder, den forudgående kontakt mellem de oprindelige forældre og barnet, og sagens konkrete omstændigheder i øvrigt Gældende ret for samlevende Ugifte samlevende kan ikke adoptere sammen og har ikke mulighed for at adoptere samleverens barn eller adoptivbarn med den virkning, at barnet bliver deres fælles barn (stedbarnsadoption). En ugift samlever betragtes i adoptionsmæssig henseende som en enlig ansøger. En samlever kan kun adoptere som eneadoptant og skal i princippet opfylde de samme krav som en enlig ansøger. For reelt enlige skal der foretages en individuel vurdering af, om den pågældende kan anses for egnet til at opfostre et adoptivbarn alene. Det fremgår af adoptionsvejledningen, at der ved denne vurdering lægges vægt på, om ansøgeren er i besiddelse af nogle til forskel fra samlevende yderligere eller særlige kvalifikationer, der gør ansøgeren velegnet til at opfostre et barn alene. For samlevende vil der imidlertid i praksis ved vurderingen af, om den enlige ansøger opfylder de generelle godkendelseskrav, blive lagt vægt på, at ansøgeren lever i et ægteskabslignende forhold med en person, der reelt vil kunne få en forældrerolle i forhold til barnet. Karakteren af det faste samlivsforhold kan være sådan, at også samleveren skal opfylde de generelle godkendelseskrav, jf. adoptionsvejledningen. Den omstændighed, at ansøgeren lever i et samlivsforhold af ægteskabslignende karakter, vil således indgå i den samlede vurdering af den samlevendes egnethed til at opfostre et barn og kan være udslagsgivende for den samlede vurdering af, hvorvidt den ugifte samlevende kan anses for egnet hertil samt for, hvorvidt adoptionen kan antages at være til gavn for det barn, der ønskes adopteret Ministeriets overvejelser Kravet om ægteskab som en forudsætning for at adoptere sammen synes at afspejle en familieopfattelse, som ikke modsvarer den almindelige familiedannelse. Det er således i dag helt almindeligt at være ugifte samlevende forældre. Der vil derfor være en række situationer, hvor det trods et måske endog særdeles veletableret samliv ikke er muligt at blive godkendt som adoptanter til fremmedadoption, ligesom der også vil være situationer, hvor en stedbarnsadoption på grund af kravet om ægteskab ikke er mulig trods mange års samliv, herunder også med barnet. Mulighederne for at adoptere enten i form af fremmedadoption eller som stedbarnsadoption bør være i tråd med de almindelige familiemønstre i dagens Danmark, således at ægtefæller og samlevende par, uanset køn, har samme mulighed for at adoptere. Adoptionsloven bliver derved tidssvarende, og loven bringes på linje med andre dele af den familieretlige lovgivning, hvor det er uden betydning, om forældrene er gift eller samlevende. Det er eksempelvis tilfældet for så vidt angår bestemmelserne om samvær i forældreansvarsloven og bestemmelserne om bidrag i lov om børns forsørgelse.

4 4 Samtidig med at der indføres mulighed for at samlevende kan adoptere sammen, bør der af hensyn til barnet, herunder navnlig hensynet til at sikre barnet et stabilt familieliv med to forældre, stilles krav om, at samlevende par, der lever i et ægteskabslignende forhold, adopterer sammen. Dette svarer til, hvad der i dag gælder for ægtefæller. Børn, der vokser op i familier, hvor forældrene ikke er gift, bør ikke behandles forskelligt fra børn, der vokser op i familier, hvor forældrene er gift. Et sådant krav ligger endvidere i naturlig forlængelse af den allerede gældende praksis, hvorefter det indgår i vurderingen af en ugift samlevendes egnethed som eneadoptant, at han eller hun lever i et ægteskabslignende forhold med en person, der vil kunne få en forældrerolle i forhold til barnet. Denne omstændighed kan få afgørende betydning for, om adoptionsansøgningen imødekommes, idet det alt efter samlivsforholdets karakter vil kunne kræves, at den anden samlevende, som ikke er ansøgeren, også skal opfylde de generelle adoptionskrav Den foreslåede ordning Det foreslås, at adoptionsloven ændres, sådan at det ikke længere er en forudsætning for at adoptere sammen, at ansøgerne er gift med hinanden. Det afgørende set ud fra hensynet til barnet må være, at der er tale om et stabilt parforhold. Denne stabilitet sikres i første omgang gennem kravet i adoptionsbekendtgørelsens 25, hvorefter ægtefæller skal have samlevet i mindst 2½ år for at kunne adoptere, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, idet det foreslås, at dette krav skal gælde tilsvarende for samlevende par. Det foreslås, at der samtidig med, at samlevende par gives mulighed for at adoptere sammen, indføres et krav i loven om, at samlevende par, der lever i et stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, adopterer sammen. Kravet er begrundet i hensynet til barnet, herunder navnlig hensynet til at sikre barnet et stabilt familieliv med to forældre. Adoption bør være udtryk for en velovervejet beslutning, truffet i fællesskab af det samlevende par, som fremadrettet skal udgøre barnets familie. Kravet svarer til, hvad der i dag gælder for ægtefæller, og barnet sikres dermed samme retsstilling i adoptionsmæssig henseende, uafhængigt af adoptanternes civile status. At samlevende skal adoptere sammen i lighed med ægtefæller, når visse betingelser er opfyldt, ligger endvidere i naturlig forlængelse af gældende praksis, hvorefter der ved bedømmelsen af en ansøgers egnethed lægges vægt på, at ansøgeren lever i et parforhold af ægteskabslignende karakter med den virkning, at også samleveren skal opfylde de generelle godkendelseskrav. Ved samlevende i lovens forstand forstås et par, der lever i et stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, uanset køn. Afgørende for, om der er tale om et parforhold af ægteskabslignende karakter, bør være, at de samlevende har haft et sammenhængende samliv af mindst 2½ års varighed, normalt på fælles folkeregisteradresse, umiddelbart op til indgivelsen af ansøgningen om godkendelse. Andre elementer, der bekræfter eller afkræfter forholdets karakter af ægteskabslignende, kan efter omstændighederne også tages i betragtning. For samlevende er mindst 2½ års samliv således både en betingelse for, at de kan adoptere sammen, og forudsætningen for, at det kan kræves, at de adopterer sammen. Ansøgere, der ikke haft et samliv af mindst 2½ års varighed, betragtes ikke som samlevende i lovens forstand. For en samlevende, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, vil det dog fortsat være muligt at søge om godkendelse som eneadoptant. I disse situationer gælder samme praksis som hidtil, hvor samleveren som udgangspunkt skal opfylde de objektive krav til godkendelse i adoptionsbekendtgørelsens 24-28, jf. ovenfor. Samlevende, der får en godkendelse til adoption af de danske myndigheder, vil fortsat skulle opfylde kravene fra det land, hvorfra de ønsker at adoptere et barn, et såkaldt afgiverland. Hvis et afgiverland stiller krav om ægteskab, må de godkendte samlevende ansøgere vælge et andet land at adoptere fra. 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslaget om at give ugifte samlevende mulighed for at adoptere sammen (herunder stedbarnsadoptere) på samme måde som ægtefæller vil medføre øget ligestilling mellem ægtefæller og ugifte samlevende. Lovforslaget berører ikke den kønsmæssige ligestilling, idet forslaget i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller, omfatter samlevende af begge køn. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Samlevende vil fremover på lige fod med ægtefæller få mulighed for at adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarnsadoption). Samlevende i parforhold af ægteskabslignende karakter skal adoptere sammen i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

5 5 9. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 20. december 2013 til den 20. januar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: AC Børnehjælp, Adoption & Samfund, Adoptionsnævnet, Advokatrådet, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, DanAdopt, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Dansk Socialrådgiverforening, Et barn to forældre, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Familiens Forening, Foreningen af Offentlige Chefer i Statsforvaltningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, Kommunernes Landsforening, Kvinderådet, Landsforeningen Børn og Samvær, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Mandecentret, Mødrehjælpen, Red Barnet, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland og Statsforvaltningen. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Samlevende vil fremover på lige fod med ægtefæller få mulighed for at adoptere sammen, herunder adoptere den andens barn (stedbarnsadoption). Samlevende i parforhold af ægteskabslignende karakter skal adoptere sammen i lighed med, hvad der gælder for ægtefæller. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter de gældende regler i 4 a, stk. 2, i adoptionsloven kræver stedbarnsadoption af en ægtefælles barn eller adoptivbarn ikke godkendelse som adoptant. Med den foreslåede ændring af 4 a, stk. 2, vil denne undtagelse fra kravet om godkendelse også gælde i forhold til stedbarnsadoption i samlivsforhold. Bestemmelsen skal sammenholdes med adoptionslovens 5 a om stedbarnsadoption, jf. lovforslagets 1, nr. 5 og 6. Til nr. 2, 3 og 4 Efter den gældende bestemmelse i adoptionslovens 5 kan kun ægtefæller adoptere sammen, og en ægtefælle kan kun adoptere sammen med sin ægtefælle. Den foreslåede ændring af 5 betyder, at samlevende kan adoptere sammen i lighed med ægtepar. Ægtefæller vil fortsat kun kunne adoptere sammen. Tilsvarende vil samlevende i et ægteskabslignende forhold kun kunne adoptere sammen. Den foreslåede ændring af 5 betyder, at samlevende kan og skal adoptere sammen i lighed med ægtefæller. Ved samlevende i lovens forstand forstås et par, der lever i stabilt parforhold af ægteskabslignende karakter, uanset køn. Afgørende for, om der er tale om et parforhold af ægteskabslignende karakter, er, at de samlevende har haft et sammenhængende samliv af mindst 2½ års varighed, normalt på fælles folkeregisteradresse, umiddelbart op til indgivelsen af ansøgningen om godkendelse. Der henvises til punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger. For samlevende er mindst 2½ års samliv både en betingelse for, at de kan adoptere sammen, og forudsætningen for, at det kan kræves, at de adopterer sammen. Der vil med de foreslåede ændringer i bestemmelserne ikke blive ændret i den nugældende adoptionsretlige praksis for, hvornår et samliv har en sådan karakter, at der kan ansøges om adoption. Kravet om mindst 2½ års samliv, som beskrevet i punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger, vil således gælde både for ægtepar og samlevende. Der skal derfor i forhold til samlevende par foretages den samme undersøgelse af, om samlivskravet er opfyldt, som foretages i forhold til ægtefæller. Der vil, som efter de gældende regler, kunne ske en fravigelse af samlivskravet, eksempelvis i en situation hvor parterne har mødt hinanden i en relativ sen alder, og hvor samlivskravet kommer til at kollidere med alderskriterierne i

6 6 forhold til godkendelse til fremmedadoption, eller hvor der er tale om en situation, hvor en stedbarnsadoption ikke kan udsættes. Endelig bemærkes, at der kan være særlige tilfælde, hvor en ansøger er gift, men bor sammen med en anden end ægtefællen og ønsker at adoptere sammen med sin samlever. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ansøgeren ikke ønsker at lade sig skille eller har indledt en skilsmissesag, som ikke er afsluttet, og hvor afslutningen af sagen trækker ud. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for, at en ansøger i et sådant tilfælde adopterer sammen med sin samlever. Dette forudsætter dog, som i alle andre tilfælde, at betingelserne for adoption er opfyldt. Den omstændighed, at ansøgeren fortsat er gift, vil indgå i det samlede bedømmelsesgrundlag, herunder i vurderingen af hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet, ligesom bl.a. karakteren af ansøgernes indbyrdes forhold vil indgå i denne vurdering. Tilsvarende kan ægtefæller, der ikke bor sammen, i særlige tilfælde adoptere sammen, selv om en af dem har en samlever. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ægtefællerne ønsker at adoptere deres tidligere plejebarn, der er fyldt 18 år. Også her vil den omstændighed, at ansøgeren har en anden samlever, indgå i det samlede bedømmelsesgrundlag af, hvorvidt adoptionen er til gavn for barnet. Ansøgere, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, betragtes ikke som samlevende i lovens forstand. For en ugift samlevende, der ikke har haft et samliv af mindst 2½ års varighed, vil det derfor fortsat være muligt at søge om godkendelse som eneadoptant. Samlevende, der får en godkendelse til adoption af de danske myndigheder, vil fortsat skulle opfylde kravene fra det land, hvorfra de ønsker at adoptere et barn, et såkaldt afgiverland. Hvis et afgiverland stiller krav om ægteskab, må de godkendte samlevende ansøgere vælge et andet land at adoptere fra. Til nr. 5, 6 og 7 Med de foreslåede ændringer af 5 a vil det også blive muligt at gennemføre en stedbarnsadoption af en samlevers barn eller adoptivbarn, ligesom det vil blive muligt at stedbarnsadoptere en tidligere samlevers barn eller adoptivbarn. Derved skabes der mulighed for at undgå den for barnet uhensigtsmæssige situation, at en stedbarnsadoption på grund af kravet om ægteskab ikke er mulig trods mange års samliv, herunder også med barnet. Til nr. 8 Efter de gældende regler skal et samtykke til adoption afgives ved personligt fremmøde i statsforvaltningen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om samtykke til, at en ægtefælle eller registreret partner kan stedbarnsadoptere barnet. Den foreslåede ændring af 8, stk. 1, betyder, at kravet om at afgive samtykke ved fremmøde heller ikke vil gælde i situationer, hvor der er tale om samtykke til en samlevers stedbarnsadoption af barnet. Ændringen sikrer, at der stilles de samme krav til, hvordan ægtefæller og samlevende kan afgive samtykke til adoption Til nr. 9 En stedbarnsadoption har den virkning, at den adopterede i forhold til ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller får den samme retsstilling, som hvis der var tale om deres fælles barn. Ændringen af 16, stk. 2, er en konsekvensændring, sådan at den adopterede i forhold til de samlevende eller tidligere samlevende på samme måde, som hvis der havde været tale om ægtefæller, får status af at være deres fælles barn. Det bemærkes i øvrigt, at den under punkt 2.1. i de almindelige bemærkninger beskrevne praksis om ophævelse af et adoptivforhold også vil finde anvendelse i tilfælde, hvor en stedbarnsadoption af en samlevendes barn ønskes ophævet, herunder vurderingen af om en ophævelsen skønnes at være bedst for det mindreårige barn. Til nr. 10 Efter den gældende bestemmelse i adoptionslovens 20 kan adoptionsforholdet for ægtefællers fælles adoptivbarn kun ophæves over for dem begge, medmindre der er tale om et af de tilfælde, der er omfattet af lovens 19. Den foreslåede ændring af 20, stk. 1, er en nødvendig følge af, at samlevende efter forslaget nu kan adoptere med den virkning, at den adopterede bliver deres fælles barn. En eventuel ophævelse af adoptionen skal derfor også ske over for begge samlevende i disse tilfælde. Til nr. 11 Det er muligt at tillade personer, der bor i udlandet, at adoptere efter adoptionsloven, hvis ansøgeren eller ansøgerens ægtefælle har dansk statsborgerskab og dette forhold er til hinder for at gennemføre en adoption i det land, ansøgeren bor i. Med den foreslåede ændring af 29, stk. 1, er det også muligt at gennemføre en adoption efter dansk lovgivning, hvis en samlevers danske statsborgerskab er til hinder for at gennemføre en adoption i hjemlandet. Til 2 Det foreslås i 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Dette indebærer, at de nye regler om adoption for samlevende, som loven indeholder, også finder anvendelse på verserende ansøgninger om adoption, som en ansøger, der har en samlever, har indgivet inden lovens ikrafttræden, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. De nye regler udvider adoptionslovens anvendelsesområde til også at omfatte ugifte samlevende, der ønsker at adoptere sammen. Reglerne berører ikke enlige eller ægtepar, der ønsker at adoptere sammen. De nye regler begrænser således ikke de rettigheder, som en adoptionsansøger, der har en samlever, har efter de gældende regler, bortset fra den foreslåede ændring af 5, stk. 1, i adoptionsloven (lovforslagets

7 7 1, nr. 2 og 3). Denne ændring indebærer, at den, som er gift eller samlevende kun kan adoptere sammen med sin ægtefælle eller samlever, medmindre der er tale om stedbarnsadoption, eller ægtefællen eller samleveren er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt. Der er derfor ikke noget til hinder for at lade de nye regler finde anvendelse på ansøgninger om adoption, som en ansøger, der har en samlever, har indgivet inden lovens ikrafttræden, bortset fra den ændrede bestemmelse i 5, stk. 1, jf. den foreslåede overgangsregel i lovforslagets 2, stk. 2. En adoptionsansøger, der inden lovens ikrafttræden har indgivet en ansøgning om adoption, vil derfor kunne adoptere alene, selv om ansøgeren har en samlever, der ikke adopterer det pågældende barn. Ønsker ansøgeren og dennes samlever at ændre en ansøgning om adoption, der er indgivet inden lovens ikrafttræden, sådan at de ansøger om at adoptere sammen, skal de blot meddele dette til statsforvaltningen. De behøver således ikke at indsende en ny ansøgning om adoption. Til 3 Bestemmelsen i 3 vedrører lovens territoriale område. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. Det foreslås dog samtidig, at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Adoptionsloven er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr af 25. november 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption og er senest ændret ved kongelig anordning nr. 398 af 20. april Loven er ligeledes sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, jf. senest kongelig anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven.

8 8 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, som ændret ved 24 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, 2 i lov nr. 652 af 12. juni 2013, og 8 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer: 4 a. Er den, som ønskes adopteret, under 18 år, må adoption kun bevilges, når ansøgeren er godkendt som adoptant, jf. 25 a og 25 b. Stk. 2. Godkendelse kræves dog ikke ved adoption af ægtefælles barn eller adoptivbarn eller efter regler fastsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i tilfælde, hvor der består nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre. 5. Den, som er gift, kan bortset fra de i 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde kun adoptere sammen med sin ægtefælle, medmindre denne er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt. Stk. 2. Kun ægtefæller kan adoptere sammen. 5 a. En ægtefælle kan adoptere den anden ægtefælles barn eller adoptivbarn (stedbarnsadoption). Stk. 2. Stedbarnsadoption kan endvidere ske af en tidligere ægtefælles barn eller adoptivbarn. Er ægteskabet ophørt ved skilsmisse eller omstødelse, kan stedbarnsadoption kun ske, hvis den, der ønskes adopteret, er myndig. 8. Samtykke efter 7 skal afgives skriftligt under personligt fremmøde for statsforvaltningen eller for anden myndighed eller institution, som er godkendt dertil af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Kravet om personligt fremmøde gælder dog ikke den forælder, der afgiver samtykke til vedkommendes ægtefælle eller partners stedbarnsadoption. Stk [ ] 16. [ ] Stk. 2. Ved stedbarnsadoption efter 5 a får den adopterede i forhold til ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller samme retsstilling, som om den pågældende var deres fælles barn. Stk. 3. [ ] 20. Hvis ægtefæller har fælles adoptivbarn, kan adoptivforholdet kun ophæves over for dem begge. 1. I 4 a, stk. 2, indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 2. I 5, stk. 1, indsættes efter»gift«:»eller samlevende«. 3. I 5, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 4. I 5, stk. 2, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«. 5. I 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn eller adoptivbarn.«6. I 5 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers«. 7. I 5 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»omstødelse,«:»eller er samlivet ophævet,«. 8. I 8, stk. 1, ændres»ægtefælles eller partners«til:»ægtefælles eller samlevers«. 9. I 16, stk. 2, ændres»ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller«til:»ægtefællerne, de tidligere ægtefæller, de samlevende eller de tidligere samlevende,«. 10. I 20, stk. 1, indsættes efter»ægtefæller«:»eller samlevende«.

9 9 Stk. 2. [ ] 29. Den, der har bopæl i udlandet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov, hvis ansøgeren eller dennes ægtefælle har dansk statsborgerskab og adoption som følge heraf ikke kan gennemføres i det land, hvor ansøgeren bor, og en dansk adoptionsbevilling får gyldighed i bopælslandet. Stk. 2 og 3. [ ] 11. I 29, stk. 1, indsættes efter»ægtefælle«:»eller samlever«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 5, stk. 1, i adoptionsloven, som ændret ved 1, nr. 2 og 3, i denne lov, finder ikke anvendelse på ansøgninger om adoption, der er indgivet før lovens ikrafttræden af en ansøger, der har en samlever, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. For sådanne ansøgninger finder den hidtil gældende regel i 5, stk. 1, i adoptionsloven anvendelse. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. 2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt. Indhold Retsudvalget REU alm. del - Bilag 814 Offentligt Indhold Indledning...2 Kapitel 1 Danske og udenlandske regler om godkendelse som adoptant...3 1. 1. Danske regler om godkendelse som adoptant...3 1.1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Familieret J.nr. 2013-1221 bgn 17. januar 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2016-3635 Mjo/Bgn September 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST. til.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST. til. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret j.nr. 2013-2092 npwi 16. oktober 2014 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Socialudvalget 2012-13 L 84 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere