VIA University College. Semesterorientering. 3. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Semesterorientering. 3. semester"

Transkript

1 VIA University College Semesterorientering 3. semester VIA University College

2 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:... 2 Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere... 2 Generelt om semesteret... 3 Kommunikation og information... 3 Midtvejsevaluering... 3 Semesterets fagorienterede undervisning... 4 Obligatoriske fag:... 4 Valgfag:... 4 Tværfaglighed... 5 Semesterets projekter... 5 Semesterets læringsmål... 6 Fagindhold og læringsmål... 9 Tidsplan for semesteret, vejledende Referencer og vidensgrundlag

3 Generelt om studiet Nærværende semesterorientering er gældende for Produktionsteknolog uddannelsen på VIA University College i Horsens og er gældende for alle studerende som er tilmeldt det aktuelle semester. Orienteringen er udfærdiget i henhold til studieordningen Denne semesterorientering skal sammen med studieordningen beskrive uddannelsen - herunder studieforløbet, læringsmål og procedurer. Uddannelsens pædagogiske miljøer 3 pædagogiske læringsmiljøer: Lære at lære (1. og 2. semester) Viden Færdigheder Professionalisering (3. semester) Kompetencer Praktik og udslusning (4. semester) Praktik Afgangsprojekt Studiemiljøet: Studiet er bygget op omkring holdundervisning og tværfaglige projekter. Din fysiske tilstedeværelse prioriteres højt og uddannelsen er baseret på at du deltager aktivt i undervisningen og projektarbejder samt dit individuelle arbejde, initieret af undervisere og af dig selv. Semesteret er skemalagt med holdundervisning og undervisningsfrie moduler, der anvendes til projektarbejde, besøg, hjemmeopgaver og ad hoc undervisning. De pædagogiske metoder er tilrettelagt over 3 forskellige miljøer, så du opnår en naturlig progression i læringen og i studieformen. I Lære at lære er der stor fokus på at du tilegner dig fornuftige studie- og arbejdsvaner samt fagenes grundlæggende arbejdsmetoder og værktøjer. I Professionalisme øges det faglige niveau og din specialisering påbegyndes. Der lægges op til en højere grad af tværfaglighed. I Praktik og udslusning arbejder du videre i det valgte speciale i form af selvvalgt praktik og afgangsprojekt, med vejledning fra uddannelsen. Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere Det tilstræbes at uddannelsens teorier understøttes af praksis i form af virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere. 2

4 Generelt om semesteret Kommunikation og information Generelt anvendes studienet og studi til skriftlig kommunikation og beskeder. Vi accepterer kun mail fra og til studi . Som studerende er du tilknyttet dit hold på På studienet finder du blandt andet Generelle oplysninger fra uddannelsesinstitutionen Programmer til gratis download Holdbeskeder Undervisningsmateriale Lektiekalender Det er også på studienet at du skal holde dine personlige oplysninger ajour, så du f.eks. ved aflysning af undervisning eller ved anden vigtig besked vil modtage en SMS. Der ud over består hovedparten af undervisningen med en tilstedeværende underviser, som du selvfølgelig kan henvende dig til vedrørende faglige spørgsmål, udfordringer Klassen har også en tilknyttet klasselærer, som du også kan henvende dig til om mere generelle emner eller hvis du på den ene eller anden måde møder udfordringer i undervisningen eller i forbindelse med uddannelse, som du gerne vil have hjælp eller vejledning til. Som fjernkommunikation tilbydes også MS Lync, der er vores messenger-program, som downloades fra studienet. Generelle oplysninger om studiet: studieordning, semesterorientering, bogliste, studieaktivitetsmodel, eksamensbekendtgørelse m.m. finder du på Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevalueringen er at du/klassen giver underviserne, din klasse og øvrige relevante elementer en tilbagemelding på, hvordan du oplever undervisningens: Planlægning Gennemførelse Faglige indhold Pædagogiske tilgang Midtvejsevalueringen gennemføres som følger: Den evalueringsansvarlige underviser udsender elektronisk spørgeskema Du udfylder spørgeskemaet og sender inden seneste svarfrist Klasserepræsentanten afholder dialog på klassen, hvor relevante emner diskuteres Den evalueringsansvarlige underviser trækker opsummerede lister, der distribueres til undervisere og klasserepræsentant Evalueringsmøde: Deltagelse af undervisere og klasserepræsentanter Klasselæreren gennemgår resultatet Øvrige undervisere kommenterer på klassen Klasserepræsentanten uddyber og fremlægger klassens dialog Eventuelle ændringer aftales med: ansvarlig og termin 3

5 Deltagerne har tavshedspligt, når enkeltpersoner debatteres Semesterets fagorienterede undervisning Den enkeltfaglige undervisning behandler regler, teorier, metoder og tekniker inden for hver sit specifikke faglige felt. På dette semester er den fagorienterede undervisning opdelt og underopdelt i følgende områder. Se også Semesterets læringsmål og Fagindhold og læringsmål nedenstående. Obligatoriske fag: Produktion og procesoptimering (PPO) ECTS Organisationsteorier LEAN filosofien Ledelsesteorier Konstruktion og produktudvikling (KPU) ECTS Maskinelementer. Smøring. Final Element Analysis IT-baserede beregninger. Tværfagligt projekt, hvor de studerende selv vælger produktet. Automatik 4 ECTS Valgfag: Styring Pneumatik Hydraulik Sikkerhed Matematik B 4 ECTS Aritmetik, tal, mængder og regneregler Geometri, enhedscirklen og trigonometri Algebra, bogstavregning og ligninger Analytisk plangeometri Funktioner Polynomier Eksponential- og logaritmefunktioner Grænseværdi og differentialregning Integralregning Maskindirektiv 2 ECTS ERP 2 ECT CE- mærkning af maskiner. Kompendium som udleveres Tilgang til softwaren Teknisk salg og indkøb 2 ECTS 4

6 UCT 2 ECTS Markedsføringsstrategi Indkøbsstyring Tværfaglighed Tværfagligheden udfoldes i et større eksamensprojekt (TVA) inden for Produktions- og procesoptimering og produktudvikling. Tværfagligheden består i, at studerende med PUV som speciale konstruerer et produkt af en vis kompleksitet, som PPO studerende opbygger en virkeligheds nær produktion af. Du skal anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet frem til dit aktuelle sted på studiet Semesterets projekter TVA Tværfagligt eksamensprojekt, som foregår som gruppearbejde de 2 specialer imellem. 5

7 Semesterets læringsmål Virksomhedsteknik Kompetencer: Skal kunne håndtere projektstyring. (3) Automatisering Viden Skal have en grundlæggende viden om el, pneumatik og hydraulik. (3) Færdigheder Skal kunne dimensionere grundlæggende komponenter inden for pneumatik og hydraulik. (3) 6

8 Læringsmål for specialeretninger Produktudvikling Formål: At den færdiguddannede har kompetencer til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion. Hvilket behov opfylder denne profil: At dække virksomhedernes behov for praksisnære konstruktører og produktudviklere. Skal have viden om materialers egenskaber. Skal have viden om tolerancesætning. Skal have viden om statik. Skal have viden om simple dynamisk påvirkede konstruktioner. Skal have viden om normer og standarder og myndighedsgodkendelser. Skal have forståelse for virksomhedens drifts økonomi. Skal have viden om konstruktionselementer. Skal have en grundlæggende viden om automatisering. Skal have viden om metoder til produktudvikling. Skal have viden om produktionsteknologier. Skal kunne anvende skitseringsteknikker og modeller til formidling og idegenerering. Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. Skal kunne formidle tekniske løsninger på dansk og engelsk til samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne anvende økonomiske vurderinger med henblik på at optimere produktet. Skal kunne anvende 3D-programmer til modellering, 2D-tegninger og præsentation. Skal kunne anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. Skal kunne identificere, analysere og løse problemer, der opstår omkring produkter. Skal kunne vurdere forskellige produktionsteknologiers betydning for produktet. Skal kunne vurdere et produkt med henblik på dimensionering. Skal kunne udarbejde og vurdere de parametre der indgår i kravspecifikationerne til produktet. Skal kunne udarbejde teknisk dokumentation. Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikationerne. Kompetencer: Skal kunne håndtere og strukturere produktudviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv. Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i produktudviklingsprocessen. Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre fagområder. Kan samarbejde med og inddrage mennesker med forskellige kulturelle baggrunde i relation til produktudvikling. Skal inden for erhvervsområdet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske problemstillinger, konstruktionsprincipper og til udviklingen eller forbedringer af fysiske produkter. 7

9 Produktions- og procesoptimering Formål: At den færdiguddannede har kompetencer til at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat. Hvilket behov opfylder denne profil: At opfylde virksomhedernes behov for produkter med kort og præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et økonomisk perspektiv. Skal have viden om virksomheders forretningsmæssige grundlag fra ide til produkt. Skal have viden om styresystemer. Skal have interkulturel forståelse. Skal have en forretningsmæssig forståelse af processer i virksomheder. Skal kunne forstå samspillet inden for den interne logistik i virksomheder. Skal have viden om forsyningskædestrukturer. Skal kunne forstå optimeringsbegreberne i virksomheders forsyningskæde. Skal kunne forstå virksomheders produktionsmæssige og procesmæssige forhold. Skal have viden om materialer, teknik, kvalitet, økonomi, organisation og miljø. Skal kunne vurdere problemer der måtte opstå omkring virksomheders forsyningskæder og opstille løsningsmuligheder herfor. Skal kunne vurdere økonomien og miljøhensyn i produktions- og procesoptimeringerne. Skal kunne anvende metoder til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsteknik og måleteknik til produktions- og procesoptimering. Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktioner. Skal kunne vurdere tegninger og tekniske specifikationer. Skal kunne anvende fremstillingsteknologier, virksomhedssystemer og logistik. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag i virksomheder. Skal kunne kommunikere på engelsk. Kompetencer: Skal kunne udføre produktions- og procesoptimeringer i virksomheder. Skal kunne deltage i logistikopgaver i virksomheder. Skal kunne håndtere ledende og koordinerende opgaver inden for produktions- og procesoptimering. Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksomheder. Skal kunne tilegne sig nye færdigheder og ny viden i relation til produktions- og procesoptimering. 8

10 Fagindhold og læringsmål Konstruktion og produktudvikling Maskinelementer Varighed: ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Maskinelementer som eksempelvis elmotorer, tandhjul, aksler, lejer, remtræk. Samlingsmetoder eksempelvis feder-not og krympesamling. Du skal kunne: Vælge maskinelementer til forskellige applikationer. Vælge og dokumentere samlingsmetoder. Indhold: Grundlæggende kendskab til maskinelementer. Valg af samlingsmetoder. 9

11 Konstruktion og produktudvikling Smøring Varighed: 1 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Grundlæggende smøre-teori. Viskositet. Driftforhold og disse betydning for valg af smøremiddel. Du skal kunne: Forstå grundlæggende principper for smøring. Vælge egnet smøremiddel til forskellige applikationer. Indhold: Introduktion til smøring. Principper for smøring. Valg af egnet smøremiddel. 10

12 Konstruktion og produktudvikling Final Elements Analysis -beregninger i Inventor. Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Virkemåden for en FEA-beregning. Opstilling af en FEA-beregningsmodel. Fortolkning af resultater fra en FEA-beregning. Du skal kunne: Opstille en FEA-beregning primært på part-niveau... Fortolke FEA-analysens output. Indhold: Introduktion til FEA-beregninger. Opstilling af beregningsmodeller via FEA. 11

13 Produktions- og procesoptimering (PPO) Organisationsteorier Varighed: 3 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Organisationsbegrebet Nær- og fjern miljøer i organisationen samt interessegrupper Virksomhedens delsystemer Virksomhedsformer Mission og vision SWOT analyse Klassiske organisationsteorier og modeller Nyere organisationsteorier- og modeller Koordinering og styring Virksomhedens niveauer Du skal kunne: Udpege elemeter i nær- og fjern miljøer i forskellige typer virksomheder Udpege interessegrupper i forskellige typer virksomheder Redegøre for virksomhedes delsystemer - deres indhold og sammenhænge Gøre rede for regler, styrker og svagheder i forskellige virksomhedsformer Formulere og opstille eksempler på missions- og visionsgrundlag for forskellige typer virksomheder Diskuttere fordele og ulemper ved de forskellige organisationsmodeller Tegne organistionsplaner ud fra beskrivelser af en virksomhed og dennes indhold Give begrundet forslag til ændringer af organistionsplaner og diskutere fordele og ulemper ved de forskellige organisationsmodeller Analysere virksomheder ved SWOT analyse Forklare begreber som strategi, taktik og politik Opstille funktionsfordelingsplaner og give eksemplar på arbejdsdeling Indhold: Virksomhedens Drift kap. 1 + opgaver 12

14 Produktions- og procesoptimering (PPO) LEAN-filosofien Varighed: ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: LEAN filosofien generelt Optimering i proces og produktion via LEAN LEAN templet - og herunder følgende begreber og værktøjer VSM 5S Spild OEE SMED Kaizen TPM KanBan Layout Du skal kunne: Redegøre og forstå de 5 LEAN principper Redegøre for LEAN templet og forstå templets indhold Tegne og beregne VSM - Current State Beregne kundetakttid, værdiskabende tid og gennemløbstid Beregne OEE og fremkomme med løsninger til at hæve OEE Se og udregne spild på de 7 spildområder Udføre analyse af opstillingstider via SMED metoden og fremkommen med løsninger til nedbringelse af opstillingstiden Forstå vigtigheden af løbende forbedringer (Kaizen) og operatørstyret vedligehold (TPM) Fremkomme med forslag, ud fra SLP og VSM, på nyt layout og opbygning af produktionsceller Tegne og beregne VSM - Future Stage Indhold: LEAN Værktøjskassen 13

15 Produktions- og procesoptimering (PPO) Ledelsesteorier Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Klassisk og nyere Ledelseslære Lederegenskaber Lederopgaver Lederholdninger og menneskesyn Ledelsesformer Autoritær, Medengagerende, Laissez-faire Situationsbestemt ledelse Forandringsledelse Du skal kunne: Redegøre og forklare omkring forskellige ledelsesprincipper Analysere og vurdere på ledelsesmæssige udfordringer i organisationer Komme med ledelsesmæssige løsningsforslag på medarbejderkonflikter i organisationer Indhold: Virksomhedens Drift kap. 8 + opgaver 14

16 Enterprise Resource Planning (ERP) Microsoft Dynamics AX Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: ERP generelt og hvad det bruges til Opbygningen af systemet og parameterstyringen Moduler, data felter, tabeller og brugerrettigheder Varedata, styklister og ruter Sammenhænge mellem moduler og data Kostpriskalkulation inkl. materialer og produktion (herunder før- og efterkalkulation) Planlægning hhv. budget og behov Indkøb og leverandører Salg og kunder Lagerstyring og lagerposteringer Du skal kunne: Anvende ERP generelt på begynder niveau Navigere rundt i modulerne, data felter, tabellerne Oprette og ændre i varedata, styklister og ruter Oprette ressourcer og enheder Kende til sammenhænge mellem moduler og data Udføre kostpriskalkulationer Igangsætte en behovsplanlægning Oprette indkøb og leverandører Oprette salg og kunder Udføre fysiske varebevægelser og kunne gennemskue lagerposter (afgang og tilgang) Indhold: Kompendium som udleveres Tilgang til softwaren 15

17 Automatik Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Styring Pneumatik Pneumatiske komponenter PLC Diagramtyper Hydraulik Hydrauliske komponenter Sikkerhed i styringer Udviklingen inden for området Software inden for området Du skal kunne: Tegne og forstå forskellige diagramtyper (cetop diagram, nøgleskema, ladder diagram) til mindre styringer Tegne funktionsdiagram til en given styring Bestemme og bestille nødvendige komponenter til en given styring Kommunikere med styringsfolk på en kvalificeret måde Beregne komponenter til en hydraulisk styring Vurdere sikkerhed i styringer Indhold: Styring Pneumatik Hydraulik Sikkerhed 16

18 UCT 2 ECTS Er under udarbejdelse 17

19 Maskindirektivet CE-mærkning af maskiner Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Maskindirektivet. Risikovurdering. CE-mærkning. Du skal kunne: Foretage en risikovurdering. Foretage valg af sikkerhedsløsninger. Gennemføre en CE-mærkning. Indhold: Introduktion til Maskindirektivet. Fremgangsmåde for CE-mærkning. 18

20 Matematik Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Matematiske tegn og symboler Mængder og intervaller Regneregler Trekanter Trigonometriske definitioner og grundformler, herunder enhedscirklen Numerisk værdi Cirklen i koordinatsystem Funktioner og regneforskrifter Stykvis definerede funktioner, kontinuerte og diskontinuerte funktioner samt monotoniforhold Polynomier Eksponential- og logaritmefunktioner, samt deres sammenhænge Grænseværdibegrebet og definitionen af differentialfunktioner, for den 1. og 2. afledede funktion Integralregning, bestemt og ubestemt Du skal kunne: Anvende aritmetikkens regneregler Udføre geometriske beregninger Udføre trigonometriske beregninger Løse ligninger med en og to ubekendte Løse 2.gradsligninger Løse maskerede andengradsligninger Løse ligninger indeholdende: Numerisk værdi Brøker Kvadratrødder Løse uligheder Beregne i koordinatsystem: Afstande Midtpunkt på linjestykke Hældningskoefficient Vinklen mellem to, ikke parallelle linjer Toppunkt på parabel Skæring mellem parabler og linjer 2.grads-uligheder Lave funktionsundersøgelser 19

21 Løse uligheder grafisk Beregne inverse funktioner Regne med sammensatte funktioner Udføre polynomiers division Faktorisere polynomier Regne med brudne rationale funktioner Løse ligninger med eksponential- og logaritmefunktioner (med grundtallet e og 10) Beregne grænseværdi Differentiere ligninger, herunder beregne tangenters ligning Indhold: Aritmetik, tal, mængder og regneregler Geometri, enhedscirklen og trigonometri Algebra, bogstavregning og ligninger Analytisk plangeometri Funktioner Polynomier Eksponential- og logaritmefunktioner Grænseværdi og differentialregning Integralregning 20

22 Teknisk salg og indkøb Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Hvordan eksisterende markedsforhold/ muligheder kan undersøges Opdeling af markedet i segmenter Virksomhedens situation i forhold til markedet Mulige markedsførings strategier og valg af denne Hvordan en markedsføringsplan udarbejdes Hvad logistisk effektivitet er Produktlevetider Indkøbsroller Organisering af indkøb i en virksomhed Typer af Indkøbsstrategier Hvordan indkøbte varer og tjenesteydelser kan klassificeres Differentieret indkøb af varer Samarbejdsstrategier med leverandører Udformning af indkøbsaftaler Du skal kunne: Analysere virksomhedens situation Udarbejde markedsføringsstrategi ud fra virksomhedens situation, mission og vision Udføre kundesegmenteringer Gennemføre Make or By analyse Opstille ABC-analyser og udlede styringsstrategi heraf Opstille simple Supply Chains 21

23 Uge Undervisningsuge Maskinelementer Smøring Final Elements Analysis Organisationsteorier LEAN-filosofien Ledelsesteorier Enterprise Resource Planning Automatik UCT Maskindirektivet Matematik Teknisk salg og indkøb Tidsplan for semesteret, vejledende 22

24 Referencer og vidensgrundlag Se bogliste, for specifikke informationer Produktion og procesoptimering Konstruktion og produktudvikling Kompendier uploades Automatik Matematik B Maskindirektiv Kompendier uploades ERP Kompendium som udleveres Teknisk salg og indkøb UCT 23

VIA University College. Semesterorientering. 2. semester

VIA University College. Semesterorientering. 2. semester VIA University College Semesterorientering 2. semester VIA University College 01-08-2014 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer... 2 3 pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:...

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere