Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Sneglehuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Sneglehuset."

Transkript

1 Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Sneglehuset. 1

2 2

3 1. Indledning Præsentation af dagtilbuddet Børne- og læringssyn Holstebro kommunes børne- og læringssyn Dagtilbuddets børne- og læringssyn Pædagogiske principper Den pædagogiske læreplan Evaluering og dokumentation Forældresamarbejdet Dagtilbuddets egne punkter

4 1. Indledning Udviklingsplanen beskriver hvordan det enkelte dagtilbud arbejder med Holstebro kommunes dagtilbudspolitik, som bygger på: - Dagtilbudsloven. - Byrådets vision. - Holstebro kommunes børnepolitik, herunder den anerkendende tilgang. Udviklingsplanen dækker årene , men opdateres og evalueres årligt. Udviklingsplanen er udgangspunktet for dialogmøder med forvaltningen og Udvalget for Børn og Unge. 2. Præsentation af dagtilbuddet. Fribørnehave og vuggestue Sneglehuset, Grønningen 9, 6990 Ulfborg. Sneglehuset har pt. 7 vuggestuebørn og 11 børnehavebørn. Sneglehuset er godkendt til 8 børn i vuggestuen og 16 børn i børnehaven. Sneglehuset benytter i stor udstrækning den lokale spejderskov som satellit, i samarbejde med borgerforeningen. Sneglehuset har i 2012 sat fokus på ude liv og naturen, som 1 ud af 6 fokusområder i lærerplanerne. Vi prioriterer den anerkendende pædagogik, hvor vi tager afsæt i børnenes behov og styrkesider. Vi vil gerne give børnene pædagogiske kompetencer i og omkring naturen og videregive at børn lærer livets spilleregler i hinandens samvær, på et område hvor der er mere plads og rum til at udfolde sig og udforske omverdenen i. Endvidere er kendetegnet for Sneglehuset: Sneglehuset er præget af hygge og aktiviteter. Morgensamling hver dag med sang, rim og sanglege. En varm og positiv dialog med børn og forældre. Et ordentligt sprog og omsorg for hinanden. Støtter barnets fantasi og den fri leg. Barnet skal føle sig værdifuldt, så det både alene og i fællesskabet har lyst og mod til at give sig i kast med nye udfordringer. Fast ugentlig madpakke fri dag, hvor børnene henholdsvis får varm mad og smører selv frokost. Frisk frugt og hjemmebagt brød hver formiddag. Faste svømme- cykel og udflugtsdage. Årlig koloni tur for børnehavebørnene. Sneglehuset er for alle, uanset hvilken skole man senere vælger til sit barn. Dette er udviklingsplanen for Fribørnehave og vuggestue Sneglehuset. Udviklingsplanen er udarbejdet i januar 2012 på en pædagogisk dag. Sammensat og indskrevet den 24. august 2012 og gælder frem til Den er udarbejdet af leder og personale, og drøftet med forældrebestyrelsen. Der henvises til hjemmesiden 4

5 3. Børne- og læringssyn. 3.1 Holstebro kommunes børne- og læringssyn I dagtilbuddene ser vi børn som unikke og selvstændige personer som udvikler sig i et samspil med andre mennesker. Børns udvikling forstås som en helhed hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling ses som tæt forbundne. Derfor tager den pædagogiske praksis afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Vi forstår læring i en bred forstand. Børns læreprocesser foregår i alle hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i legen, i de pædagogiske aktiviteter og i hverdagens rutiner. Læring er erfaringsdannelse og har forskellige delelementer. Børn lærer på det personlige plan og i samspil med andre børn og voksne Dagtilbuddets børne- og læringssyn I forlængelse af Holstebro Kommunes børne- og læringssyn kommer her Sneglehusets børne- og læringssyn. Sneglehuset tilstræber at give det enkelte barn stor opmærksomhed og dermed de bedste betingelser for en god udvikling og stor trivsel. Det praktiserer vi ved at tage udgangspunkt i barnets stærke sider i samarbejde med forældrene. Dette styrker barnets selvværd, som vi mener, er det vigtigste for en god og stærk udvikling. Det er i legen med hinanden, at den største læring finder sted. Nogle gange er de voksne med i legen, andre gange guider vi, eller vi er statister. Børnene leger også uden voksen indblanding. Børnene må gerne lave ingenting og selv prøve at komme i gang. I de vilde lege afprøver børnene grænser I de stille lege mødes børnene i nærvær og koncentration Pædagogiske principper. Anerkendende pædagogik. Meget ude liv. Vi har mange børn der har behov for ude liv og personalet er meget motiveret i og omkring ude liv. Nogle har deltaget på kurser inden for Grønne Spirer. Vi vil gerne styrke børns motoriske udvikling og se nogle harmoniske og robuste børn. Vi vil gerne give børnene viden kendskab og respekt om naturen og de forskellige årstider. Vi vil gerne udvikle de sociale kompetencer i leg på tværs af alder. Vi vil gerne styrke børns sproglige udvikling gennem leg, sang og rim og remser og dialogisk læsning. Dette foregår ligeså vel inde som ude. 5

6 4. Den pædagogiske læreplan. Sneglehusets personale vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Sneglehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier får optimale tilbud indenfor de fastlagte servicerammer. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i: Anerkendende pædagogik Vi arbejder ud fra følgende seks temaer: Barnets personlige kompetence Barnets sociale kompetence Sproget Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur Vigtige værdier for os er, omsorg, tryghed og nærvær. Vi giver børnene tryghed og tillid ved f.eks. at se dem og modtage dem med et smil og et velkommen, når de bliver afleveret i Sneglehuset. Barnets personlige kompetence. Mål: At barnet oplever sig selv om betydningsfuld. At barnet udvikler en selvstændig og alsidig personlighed, og selv kan tage initiativer. At barnet har mulighed for at udfolde sig alene og sammen med andre. Handling: Vi benævner barnets gode initiativer, hvorved barnet får en større selvregistrering, og at det barnet gør er godt. Barnet oplever, at det bliver set og hørt uden at skulle præstere noget, hvilket har betydning for dets selvværd. Vi ser og støtter op om, hvad der optager barnet lige nu. Vi giver barnet positiv opmærksomhed. Vi opmuntrer barnet til så vidt muligt selv at klare konflikter. Vi respekterer barnets meninger, og viser, at det har medbestemmelse, men at det samtidig betyder, at barnet ikke altid kan få det, som det gerne vil. Demokrati: Børn skal være medbestemmende til aktiviteter, og f.eks. være med til at bestemme, hvilke bøger vi skal læse. Børn med særlige behov: 6

7 Forståelse for, at børn udvikles i forskellige tempi. Arbejde med at barnet lærer sig selv og sine følelser at kende. Sætte ord på både når det selv og de andre børn er glade og kede af det. Støtte og hjælpe barnet til at være med i leg på dets egne præmisser, så de andre børn lærer, at vi ikke alle er ens. Vi vil gøre brug af fagfolk, som PPR, talepædagog eller sundhedsplejerske. Dokumentation: Iagttagelse af børnenes samværsform og humør i dagligdagen. Skrive det i barnets mappe. Observationspapirer til intern brug.. Evaluering: På børnemøder og til forældresamtaler om det enkelte barn. Barnets sociale kompetence. Mål: At barnet kan føle glæde og udtrykke empati og respekt for andre. At barnet kan etablere fællesskab med andre. At barnet kender til de demokratiske værdier. Handling: Vi opmuntrer barnet til at være aktiv deltager i legen. Vi støtter barnet i at etablere venskaber og komme med i en gruppeleg, hvor det kan give og opnå anerkendelse fra de andre, samt opleve betydning og styrke i fællesskabet. Vi snakker med børnene om det, de leger og oplever sammen. Vi er medvirkende til at igangsætte aktiviteter, der er udviklende for fællesskabet Vi hjælper børnene med at sætte ord på, hvad de kan og vil være med til. Vi lærer dem at respektere, hvad de andre siger, Vi sætter ord på børnenes følelser, så de lærer at aflæse og respektere kropssproget. Børn med særlige behov: Bruge positiv opmærksomhed til de børn, der gør, hvad vi gerne vil have alle til at gøre. Det vil få de børn, der har det svært ved konfliktløsning og koncentration til at ændre adfærd. Samarbejde med PPR/sundhedsplejen og konsulenter efter forældres accept. Tegn. Når det kan vise empati, når et barn har slået sig. Dokumentation: Foto og tekst på. Iagttage og nedskrive, når vi ser, at børnene viser glæde ved at være sammen med de andre børn. Evaluering: Børnemøder og til forældresamtaler. 7

8 Sproglige kompetence. Sneglehusets børn skal udfordres i sprog. Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Mål: At barnet udvikler sit ordforråd og får et nuanceret sprog. At barnet udvikler kropsproget og lærer at læse andres. At barnet får kendskab og lyst til at arbejde med skriftsprog, tal, symboler og bogstaver. Handling: Ironi - med omtanke. Snakke med børnene om, hvorfor vi gør som vi gør. Rim og remser - måneds sang. Årstidsbestemt. Billedfortælling. Alle former for begreber i hverdagen - op og ned - højre og venstre osv. Stille krav som er udfordrende og passer til barnets niveau. Lytte til lyde. Kendskab til Tue Tunge, eller andre materialer. Mål at vi kører mindst 1 tema uge i løbet af året. Øve sig i at lytte - 2 ører og 1 mund. Tryghed og glæde i dagligdagen i Sneglehuset. Voksne skal være gode til at aftale hovedlinjer med hinanden, men vigtigt at der også er plads til forskellighed. Børnene skal vide at de voksne snakker sammen og er enige om de brede retningslinjer. Konfronterer børnene med hvad de siger til hinanden. At undskylde - lær børnene at begrunde. Kropssprog - attitude. Sætte ord på - jeg kan godt se at du bliver vred Tydelige voksne - hvordan agerer og taler vi mellem hinanden. Drama rollespil. Børn skal se det visuelt. Forældrekursus - hvad er det at anerkende. Hvad er det, der optager barnet lige nu og herefter er fremadrettet udviklende. Børn med særlige behov: Vi sætter først og fremmest ord på barnets handlinger. Vi benævner, hvad de andre børn laver, og hvad vi selv laver. Når barnet fortæller lidt, vil vi løfte den sociale opmærksomhed, så det fornemmer, at det kan. Dokumentation: Skrive ned, hvilke sange vi synger, sanglege og hvilke bøger vi læser. Foto og tegninger med børnenes oplevelser og evt. kommentarer. Evaluering: På børnemøderne snakker vi løbende om udviklingen af det enkelte barns sprog. Vi evaluerer sproglige aktiviteter. 8

9 Vi snakker med forældre om barnets sproglige udvikling. Krop og bevægelse Har barnet en god kropsbevidsthed styrkes indlæringsprocessen. Mål: At styrke barnets fin- og grovmotoriske færdigheder. At barnet lærer kroppen at kende både udvendig og indvendig. At barnet bliver glad for at bevæge sig. At barnet får udfordringer, så det oplever både kroppens muligheder og begrænsninger. At barnet lærer om sundhed. Handling: At de hver dag får pulsen op. Det kan være enten på legepladsen eller i salen med redskabsbaner eller lege. Vi lærer børnene at have respekt for andres kropslighed. Gennem sanglege, rytmik og fortælling lærer børnene deres krop og sansemotorikken at kende. Børnene får mulighed for at lege forskellige lege mht. afslapning. Vi har faste cykeldage. Vi bruger gerne meget tid på, at børnene selv tager tøj af og på, så de bliver selvhjulpne. Vi har besøg af tandplejen. Vi snakker om sund og usund mad. Vi snakker om, hvordan maden smager. Alle børn skal smage/spise lidt af frugten hver dag, og når vi har maddage. Børn med særlige behov: Vi er meget opmærksomme på det enkelte barns muligheder og svagheder. Udfordres i at rulle, snurre rundt, balancere, styrke kroppens for- og bagside gennem leg. Dokumentation: Fotografere fra diverse aktiviteter. Evaluering: Vi evaluerer løbende de forskellige aktiviteter og temadage. Kulturelle udtryksformer og værdier. Mål: At barnet får kendskab til andre kulturer. At barnet møder forskellige kulturelle og kunstneriske udtryksformer, for herigennem at bruge sin fantasi og kreative evner. 9

10 Handling: Børnene er med til forskellige kulturelle aktiviteter, såsom at gå i teater, se ballet, teater på biblioteket, tage på museum kunstudstilling. Vi laver traditioner i forbindelse med jul, fastelavn, påske, Sneglehusets fødselsdag. Vi laver overnatning i børnehaven. Børnene har mulighed for at bruge forskellige materialer til aktiviteter, som trylledej, ler, bage, dryppe stearinlys, klippe klistre, udve værksted m.m. Børn med særlige behov: Giv dem megen opmærksomhed og giv dem rum og tid til fordybelse til at lære nye områder og materialer at kende. Dokumentation: Fotografere og lade børn tegne og skrive under billederne. Børnene kan bruge trylleskrift. Evaluering: Evaluere på børnemøder efter ture og arrangementer. Natur og naturfænomener Mål: at barnet lærer og har lyst til at færdes i naturen. at barnet udviser respekt for dyr og planter. at barnet kender årets gang årstiderne. at barnet stifter bekendtskab med vand, jord, ild og luft. Handling: Børnene er ude hver dag både på legepladsen og i skoven. Vi tager til naturlegeplads og stranden. Børnene får plads til fordybelse og til at eksperimentere og bruge sanserne. Vi laver ofte bål og laver bålmad. Børnene er selv med til at samle kviste og grene til bålet. Børn med særlige behov: De voksne involverer sig med børnenes fund og inspirerer dem til at færdes i naturen. Vi kikker sammen på de fundne dyr. Får løftet den sociale opmærksomhed på børnenes iagttagelser og fund. Dokumentation: Lave plancher og udstillinger af naturmaterialer. Fotografere og tekst fra aktiviteter. Evaluering: Vi evaluerer på børnemøder efter ture og temadage. 10

11 Det pædagogiske læreplan er et centralt redskab i det daglige arbejde. Det skal fremgå af planen hvordan arbejdet med børnemiljøet og de fem politisk vedtagne temaer medinddrages. Børne- og læringsmiljøet arbejder vi med både dagligt og periodevis. Vi laver om på de respektive stuer med jævne mellemrum, så det altid svarer til de aktiviteter og til de kompetencer områder vi her og nu arbejder med. Vi er åbent og lyttende for ideer, forslag og initiativer som børnene medgiver. For at give børn lige muligheder skal vi behandle dem forskelligt. Da vi har meget fokus på ude liv, giver vi gode muligheder for fordybelse, nysgerrighed og eksperimenter. Vi tager ofte på tur, hvor der er mulighed for at komme tæt på dyr og natur og hvor der er tid og plads til leg og opsøge viden. Trivsel, nærvær og omsorg. Sneglehuset har udarbejdet en omsorgsplan, som vi agere ud fra, i forbindelse med at et barn af en eller anden grund, rammes af sorg. Vi vægter nærvær og omsorg, som er grundlag for en god trivsel. Vi er en lille vuggestue og børnehave med få voksne. Vi har mulighed for sammen med både børn og forældre at have en tæt kontakt og dialog i hverdagen. Børn og voksne får mange gode oplevelser sammen, med bl.a. ture ud af huset svømning koloni og fødselsdage for børnene som kan foregå i de forskellige hjem eller i Sneglehuset. Personalet bygger på forskelligheder og har omsorg og respekt for hinanden, som smitter af på børnene. Vi er tydelige og betydningsfulde voksne, som støtter børn i at mester og som tager ansvar for at skabe rammer for børn i hverdagen, således at uhensigtsmæssige mønstre brydes. Hvert barn er unikt. Vi tager vores pædagogiske ansvar alvorligt og kigger på os selv som en del af rammerne for børns læringsmiljø. Vi kan hver i sær gøre en forskel. Dannelse. Vi har respekt for forskelligheder, men vi stiller krav om at børn også lærer at indgå i fællesskabet, så vidt det er muligt. Børn skal lære at vente, dele med og rundt til hinanden eks.vis omkring måltider hvor børnene er opdelt i grupper, som er alders/niveau inddelt. Børn skal lære at tale ordentlig og respektfuldt om og til hinanden, så det enkelte barn kan føle sig anerkendt og værdifuldt. Børn med særlig behov. Vi mener at vi har mulighed for at være omkring alle børn og forældre på en konstruktivt og positivt måde, og dermed også har mulighed for på et tidligt tidspunkt at spotte børn med særlige behov. Når nye børn begynder i Sneglehuset, har vi opfølgningsmøder efter 3 måneder. Herefter 1 gang årligt. Vi vægter meget højt, at der yderlige er samtaler efter behov mellem personale og forældre. Endvidere udarbejder vi udviklingsbeskrivelser i samarbejde med forældrene og benytter os af relevante fag personer i den udstrækning som der er behov for. Udvikling. Vi ønsker at Sneglehusets pædagogiske udvikling bygger på samspil mellem personale bestyrelse forældre og lederen. Alle bidrager med nytænkning og inspiration i det pædagogiske arbejde. Den pædagogiske udvikling og kompetence, skal altid være målrettet børns trivsel. 11

12 5. Evaluering og dokumentation. I forbindelse med evaluering af dagtilbuddets samlede udviklingsplan, skal det beskrives hvordan der er arbejdet med de fem temaer i den pædagogiske læreplan. Vi har valgt at anvende SMTTE som evalueringsmodel. Vi dokumenterer ved hjælp af daglige fotobilleder, som hænges op i indgangen med små tekster til. Vi laver små fortællinger sammen med børnene story line. Vi informerer og dokumenterer via aktivitetsplaner og månedsblade. Vi er opmærksomme på, at vores hjemmeside er opdateret med nyheder og billeder. 6. Forældresamarbejdet Udviklingsplanen for Sneglebladet er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen. Vi har en stærk forældrebestyrelse på 5 medlemmer, som bakker op i stort og småt. Vi har løbende bestyrelsesmøder sammen med en medarbejderrepræsentant og leder, hen over året. 7. Dagtilbuddets egne punkter Vi har som regel besøg af tandplejen, som på en sjov og inspirerende måde, viser børn lidt om sunde og usunde vaner og som bliver om eftermiddagen for at snakke lidt med forældrene. Vi gør meget i, at være med hvor det sker. Sidste år var vi med i lege ugen. Vi synger og leger for plejehjemmets beboere ind i mellem. Vi er i teater og danseforestillinger, når vi bydes af kommunen. Vi har bedsteforældredage med juleklip julefest med besøg af julemanden fastelavnsfest årlig fødselsdagsfest med fællesspisning og forældre arbejdsdage med børn, søskende og bespisning. Hver torsdag er vi i børnehaven og nogle gange også vuggestuen ude af huset og oplever forskellige ting. 12

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016. Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016. Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere