Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon Telefax Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Bestyrelsen i H+H International A/S indkalder herved selskabets aktionærer til den ordinære generalforsamling i H+H International A/S, der afholdes torsdag 10. april 2014 kl på Adina Apartment Hotel, Amerika Plads 7, 2100 København Ø. DAGSORDEN MED FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk Ny lovgivning gør det muligt for generalforsamlingen at beslutte, at årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på engelsk. De nye regler finder anvendelse allerede for årsrapporten for For at undgå de ekstra omkostninger og det ekstra arbejde ved at udarbejde rapportering på både dansk og engelsk foreslår bestyrelsen derfor, at selskabets årsrapport for 2013 samt alle fremtidige delårsrapporter og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. Selskabet kan vælge - men er ikke forpligtet til - at udarbejde dansk oversættelse, uddrag eller resumé af de årsrapporter og delårsrapporter, der udarbejdes på engelsk. Vedtagelse af forslaget vil betyde, at følgende bestemmelse vil blive indsat som nyt pkt i selskabets vedtægter: Selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. 2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport for 2013 I forventning om vedtagelse af forslaget om udarbejdelse og fremlæggelse af årsrapporten for 2013 og fremtidige delårsrapporter og årsrapporter på engelsk, har selskabet udarbejdet og 14. marts 2014 offentliggjort årsrapporten for 2013 på engelsk. Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2013 godkendes. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Michael T. Andersen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf /12 CVR-nr

2 4. Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til direktionen og bestyrelsen, hvad angår årsrapporten for Bestyrelsens forslag om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 2013 Bestyrelsen foreslår, at underskuddet anført i den godkendte årsrapport 2013 overføres til næste regnskabsår, og at der ikke udbetales udbytte. 6. Bestyrelsens forslag om bestyrelsens vederlag for 2014 Bestyrelsen foreslår, at hvert menigt bestyrelsesmedlem for regnskabsåret 2014 modtager et standardhonorar på DKK , og at formanden modtager 2 gange standardhonoraret (dvs. DKK ), og en eventuel næstformand modtager 1,5 gange standardhonoraret (dvs. DKK ). Nævnte honorarer inkluderer vederlag til medlemmerne for deltagelse i de til enhver tid værende bestyrelsesudvalg (fx revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg). Honorarerne er uændrede i forhold til regnskabsåret Vederlag udbetales kvartalsvist bagud. Ved indtrædelse i eller udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formands- eller næstformandsposten inden en ordinær generalforsamling (fx ved en ekstraordinær generalforsamling) skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget for den periode, hvor vedkommende besidder denne funktion. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer vælges eller genvælges hvert år på den ordinære generalforsamling, og dermed udløber deres valgperiode på den næste ordinære generalforsamling. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber således på dette års ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår nedenstående kandidater til bestyrelsen. En beskrivelse af de enkelte kandidaters kvalifikationer og særlige kompetencer er vedlagt som bilag A til denne generalforsamlingsindkaldelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af: a. Kent Arentoft Adm. direktør, Dalhoff Larsen & Horneman A/S (51 år). b. Stewart A. Baseley Executive Chairman, Home Builders Federation, Storbritannien (55 år). c. Asbjørn Berge Professionelt bestyrelsesmedlem (58 år). d. Pierre-Yves Jullien President og CEO, Hempel A/S (63 år). e. Henriette Schütze Executive director og CFO i Georg Jensen A/S frem til medio 2013 (45 år). 8. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 2/12

3 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer Forslag fra bestyrelsen a. Ændring af Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Bestyrelsen foreslår, at de af bestyrelsen opdaterede og godkendte Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen (se bilag B til denne indkaldelse) godkendes af generalforsamlingen. Ændringerne udgør primært opdateringer og præciseringer. Dog foreslås, at udbetalingstidspunktet for optjent incitamentsaflønning for et givent regnskabsår fremrykkes fra tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten til tidspunktet for offentliggørelse af årsrapporten. Ændringen vil indebære, at optjent incitamentsaflønning vil kunne anvendes til at købe aktier under selskabets årlige matching shareprogram, som påbegyndes i handelsvinduet, der åbner umiddelbart efter offentliggørelsen af årsrapporten. b. Ændring af vedtægternes pkt ophævelse af begrænsninger for bestyrelsesfuldmagter Efter hidtil gældende lov kunne fuldmagter til selskabets bestyrelse alene gives for 12 måneder ad gangen og alene til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet kendt dagsorden. Disse lovmæssige begrænsninger, der er gengivet i vedtægternes pkt. 11.4, 3. punktum, er ved lov ophævet per 1. januar 2014, og bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes pkt. 11.4, 3. punktum ophæves. Vedtægternes pkt får herefter følgende ordlyd: Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmægtigen kan deltage sammen med en rådgiver. c. Ændring af vedtægternes pkt ophævelse af aldersgrænse på 70 år Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt ændres, således at bestemmelsens 4. sætning om en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer udgår. Bestyrelsen finder aldersgrænsen arbitrær og ønsker i stedet, at såvel bestyrelse som generalforsamling får mulighed for at tage stilling til kandidater ud fra en helhedsvurdering, hvori alder alene kan indgå som ét af flere parametre. Således foreslås pkt ændret til følgende: Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode frem til næste ordinære generalforsamling.genvalg kan finde sted. 3/12

4 d. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve maksimalt egne aktier (svarende til 10 % af de af selskabet udstedte aktier), idet den samlede pålydende værdi af selskabets beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10 % af selskabets aktiekapital. Køb af egne aktier skal ske til en kurs, der ikke afviger fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen med mere end 10 %. 10. Eventuelt --- MAJORITET Dagsordenens pkt. 9.b. og 9.c. kræver vedtagelse med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. De øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages med simpel stemmemajoritet. AKTIONÆRINFORMATION Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 5 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 2.1 og 2.2 samt pkt Selskabets beholdning af egne aktier skal i medfør af selskabslovens 85 fratrækkes ved opgørelsen af den stemmeberettigede aktiekapital. Pr. dags dato udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk. En aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionærens aktiebeholdning er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse med henblik på notering i ejerbogen. Se vedtægternes pkt Registreringsdatoen er torsdag 3. april Desuden skal aktionæren rettidigt (jf. fristerne nedenfor) have rekvireret adgangskort eller truffet foranstaltning til at stemme uden fremmøde (dvs. ved fuldmagt eller pr. brevstemme). Bemærk venligst i denne henseende, at man kan enten give fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Aktionærer kan se og udskrive følgende information fra selskabets hjemmeside, til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes: Indkaldelsen og dagsorden med de fuldstændige forslag til punkterne på dagsordenen samt bilag A (Beskrivelse af bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen) og bilag B (Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2013 Blanket til bestilling af adgangskort til generalforsamlingen Fuldmagts- og brevstemmeblanket Det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes dags dato pr. til alle aktionærer, der er registreret med en adresse i selskabets ejerbog, og sendes desuden med post til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat en skriftlig begæring til selskabet om at modtage indkaldelse til generalforsamling med post. 4/12

5 ADGANGSKORT Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, så bestillingen er Computershare A/S i hænde senest fredag 4. april 2014 ved at: gå ind på H+H Aktionærportalen, og tilmelde sig elektronisk (husk at have NemID eller VP-kontonummer parat) eller udskrive tilmeldingsblanketten på selskabets hjemmeside, og indsende den behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. til eller pr. fax på Bestilte adgangskort udsendes én uge inden generalforsamlingen til den enkelte aktionær på den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, eller de kan afhentes personligt 10. april 2014 fra kl ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes. En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren. FULDMAGT En aktionær kan vælge at give møde på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagt kan: gives til en navngiven tredjemand, ved at aktionæren anmoder om adgangskort til denne tredjemand, gives til selskabets bestyrelse som en fuldmagt i henhold til bestyrelsens anbefaling, eller gives til selskabets bestyrelse som en afkrydsningsfuldmagt med instruks for hvert enkelt muligt afstemningspunkt på dagsordenen. Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end selskabets bestyrelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal på generalforsamlingen fremvises af fuldmægtigen sammen med et adgangskort. En fuldmægtig kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt et adgangskort til rådgiveren. Fuldmagt kan afgives via H+H Aktionærportalen, (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest fredag 4. april Fuldmagtsblanketten kan også udskrives fra selskabets hjemmeside, og indsendes behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. til eller pr. fax på , så den er Computershare A/S i hænde senest fredag 4. april AFGIVELSE AF BREVSTEMME En aktionær kan vælge at afgive stemme pr. brev. Brevstemme kan afgives via H+H Aktionærportalen, (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest onsdag 9. april 2014, kl Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside, og indsendes behørigt udfyldt og underskrevet til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, med post, pr. til eller pr. fax på , så den er Computershare A/S i hænde senest onsdag 9. april 2014, kl /12

6 SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL FRA AKTIONÆRER Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabet vedrørende dagsordenens punkter eller de dokumenter mv., der skal fremlægges på generalforsamlingen. Spørgsmål skal med klar identifikation af aktionæren es til selskabet på senest onsdag 9. april København, 18. marts 2014 H+H International A/S Bestyrelsen 6/12

7 Bilag A Beskrivelse af bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen I henhold til vedtægterne for H+H International A/S ledes selskabet af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen for en periode, der udløber på den ordinære generalforsamling i Bestyrelsen mener, at 5 medlemmer i bestyrelsen aktuelt er passende til at opfylde selskabets behov, når man betragter medlemmernes samlede omfattende kompetencer og erfaring, samtidig med at der er basis for konstruktive drøftelser og effektive beslutningsprocesser, hvor alle medlemmer kan deltage og spille en aktiv rolle. Bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen er baseret på bestyrelsens kompetence- og diversitetsprofil offentliggjort på selskabets hjemmeside, De kompetencer, der i profilen angives som relevante, er bl.a. kompetencer inden for strategisk udvikling, effektivitetsforbedringer og turnaround-programmer, risikostyring, forretningsmæssig indsigt i byggebranchen og boligudvikling, international driftsudvikling, produktion, logistik, salg og marketing i business to business-sektorer samt erfaring med bestyrelsesarbejde og viden om børslovgivning og - praksis. Som det fremgår af beskrivelsen af de forskellige kandidater, som bestyrelsen foreslår, har den enkelte kandidat ekspertise og erfaring, som svarer til adskillige af de krævede kompetencer for bestyrelsen som helhed, og som supplerer de kompetencer, andre kandidater har. Desuden er bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen baseret på resultatet af en selvevalueringsproces, som bestyrelsen gennemførte i vinteren 2013/2014. Selvevalueringen viste, at bestyrelsesmedlemmerne, både kollektivt og hver for sig, havde en god indsigt i og forståelse af selskabets virksomhed, sektoren og de aktuelle relevante risici og muligheder for selskabet, og at de besidder de forretningsmæssige og økonomiske kompetencer, der skal til, for at bestyrelsen kan varetage sit hverv bedst muligt. Evalueringen viste også, at alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser. Endelig er bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen baseret på bestyrelsens måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen, ifølge hvilken hvert af kønnene skal være repræsenteret ved mindst et bestyrelsesmedlem ved en bestyrelse på de foreslåede 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af: a. Kent Arentoft Mand. Født Adm. direktør, Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Formand. Indtrådt i bestyrelsen i Vil blive valgt til formand for bestyrelsen, hvis bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelsen bliver vedtaget på generalforsamlingen. Medlem af nomineringsudvalget (formand) og vederlagsudvalget (formand). Bred erfaring med organisation og ledelse i internationale virksomheder i byggemateriale- og entreprenørbranchen, særligt inden for strategiudvikling og M&A-transaktioner. Uafhængig i henhold til definitionen givet af Komitéen for god Selskabsledelse. Bestyrelsesmedlem i Xilco Holding (CH) AG (Schweiz) og ét datterselskab. b. Stewart A. Baseley Mand. Født Executive Chairman, Home Builders Federation (Storbritannien). Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af vederlagsudvalget. Erfaring med den internationale husbygger- og developerbranche, herunder særligt Storbritannien, og international erfaring med ledelse. Uafhængig i henhold til definitionen givet af Komitéen for god Selskabsledelse. 7/12

8 Bestyrelsesmedlem i Banner Homes Group PLC (Storbritannien), fire datterselskaber i Home Builders Federation (Storbritannien), HBF Insurance PCC Limited (Guernsey), National House-Building Council (Storbritannien), Akomex Sp. z o.o. (Polen), MEDI-system Sp. z.o.o. (Polen) og ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (Polen). Senior Advisor ift. Central- og Østeuropa for Highlander Partners L.P. (USA). Chairman i Habitat for Humanity Great Britain (Storbritannien). Protektor for Children with Special Needs Foundation (Storbritannien). c. Asbjørn Berge Mand. Født Professionelt bestyrelsesmedlem. Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af revisionsudvalget, nomineringsudvalget og vederlagsudvalget. Erfaring med ledelse af produktionsvirksomheder inden for byggematerialebranchen og byggebranchen samt mangeårig erfaring med bestyrelsesarbejde. Uafhængig i henhold til definitionen givet af Komitéen for god Selskabsledelse. Bestyrelsesformand i Board Governance A/S, Carnad A/S, Freja Transport & Logistics A/S, KA. Interiør Holding A/S og et datterselskab og Trend Lines A/S. Næstformand i Palsgaard Træ A/S og bestyrelsesmedlem i fem datterselskaber. Bestyrelsesmedlem og direktør i Berge Invest ApS og Industri Invest Herning A/S. Bestyrelsesmedlem i Bizzorp Holding ApS og to datterselskaber, C.C. Contractor A/S, Da core A/S, Dansk Vækstkapital, Ejendomsselskabet Berlin og Hamborg A/S, Godt Smil Holding ApS, Junckers Industrier A/S, Lilleheden A/S og to datterselskaber, Pipers Teglværker A/S og ét datterselskab, Plus A/S og Træfonden. d. Pierre-Yves Jullien Mand. Født President og CEO, Hempel A/S. Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af revisionsudvalget. Erfaring med ledelse af betydende global produktionsvirksomhed, herunder turnarounds og effektiviseringstiltag samt B-t-B-salg. Uafhængig i henhold til definitionen givet af Komitéen for god Selskabsledelse. Adm. direktør, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i 12 selskaber i Hempel-koncernen. Bestyrelsesmedlem i Saudi Arabian Packaging Industry W.L.L. (Saudi-Arabien). e. Henriette Schütze Kvinde. Født Executive director og CFO i Georg Jensen A/S frem til medio Indtrådt i bestyrelsen i Medlem af revisionsudvalget (formand). Stor finansiel ledelseserfaring fra internationale børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber samt bred ledelseserfaring, herunder turnarounds, forandringsledelse og produktivitets-/effektivitets-forbedringer. Uafhængig i henhold til definitionen givet af Komitéen for god Selskabsledelse. Bestyrelsesmedlem i IMD Alumni Club Denmark. 8/12

9 Bilag B Retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen RETNINGSLINJERNES OMFANG Disse retningslinjer vedrører vederlag til den bestyrelse og direktion, som til enhver tid måtte være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder incitamentsaflønning (variabel aflønning) af direktionen. Retningslinjerne er udfærdiget i henhold til kravene i selskabslovens 139 samt gældende anbefalinger for god selskabsledelse, jf. Anbefalinger for god selskabsledelse udstedt i maj 2013 af Komitéen for god Selskabsledelse. Alle vederlagsaftaler (uanset om der er tale om nye aftaler eller ændring eller forlængelse af eksisterende aftaler), som indgås efter retningslinjernes vedtagelse på generalforsamlingen, skal overholde retningslinjerne. Vederlagsaftaler, som er indgået før retningslinjernes vedtagelse, fortsætter på de gældende vilkår. Bestyrelsen kan ændre eller afvikle ordninger med incitamentsaflønning, som er indført i henhold til disse retningslinjer. Eventuelle ændringer skal dog være i overensstemmelse med retningslinjerne. RETNINGSLINJERNES FORMÅL Formålet med disse retningslinjer er at skabe en ramme for indførelse af lønpakker, der understøtter selskabets mål på både kort og langt sigt, og som sikrer, at lønniveauet er afstemt med aktionærernes interesse i øget værdiskabelse. Forholdet mellem den faste årsløn og incitamentsordningerne i lønpakken skal være sådan, at de forskellige lønkomponenter tilsammen fremmer ledelsesbeslutninger, som er med til at øge værdiskabelsen, uden at de fører til adfærd, der involverer store risici eller ulovlig eller uetisk adfærd. Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg, som sammen med bestyrelsesformanden løbende skal vurdere bestyrelsens og direktionens vederlag og rapportere herom til bestyrelsen. Vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer skal angives i selskabets årsrapport. BESTYRELSEN Bestyrelsen modtager udelukkende vederlag i form af et fast honorar. Honoraret for et givent år fastsættes af generalforsamlingen i det pågældende regnskabsår. Bestyrelsesmedlemmer modtager ingen form for incitamentsaflønning og er ikke omfattet af nogen pensionsordning. Det årlige standardhonorar til bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen foreslår godkendt på generalforsamlingen, skal ligge på et niveau, som er konkurrencedygtigt og svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber, så honoraret afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmerne og deres ansvar under hensyntagen til kompleksiteten af H+Hkoncernens aktiviteter samt den tid, der normalt kræves til forberedelse af og deltagelse i bestyrelsesmøder, udvalgsmøder osv. I lyset af formandens og en eventuel næstformands særlige opgaver og ansvar modtager formanden 2 gange standardhonoraret, mens en eventuel næstformand modtager 1,5 gange standardhonoraret. Udgifter til transport, logi og fortæring mv. i forbindelse med bestyrelsesmøder samt andre udgifter afregnes efter bilag. 9/12

10 DIREKTIONEN Lønkomponenter Direktionens samlede lønpakke sammensættes ud fra markedspraksis samt H+H-koncernens specifikke krav på et givet tidspunkt. Direktionens vederlag vil bestå af en kombination af: En fast årsløn (inkl. eventuelle pensionsbidrag) og Resultatafhængig(e) kortsigtet(de) incitamentsordning(er) dvs. kontantbaserede incitamenter og/eller Resultatafhængig(e) langsigtet(de) incitamentsordning(er) dvs. aktiebaserede incitamenter Ud over den faste løn og incitamentsaflønning modtager direktionsmedlemmer også arbejdsrelaterede goder i overensstemmelse med normal markedspraksis, herunder fx firmabil, fri telefoni, bredbånd i hjemmet, nyhedsabonnementer, visse forsikringer (ulykke, sundhed og direktionsansvar) m.m. Det samlede vederlag til direktionen gennemgås årligt af bestyrelsesformanden sammen med vederlagsudvalget. Ved vurdering og fastlæggelse af lønniveau og aflønningsform tages der højde for faktorer som de resultater, direktionen har opnået, H+H-koncernens størrelse, aktiviteternes kompleksitet, markedspraksis for aflønning samt lønniveauet i markedet. Det overordnede mål er, at lønpakken skal være tilstrækkeligt attraktiv til, at selskabet kan tiltrække og fastholde direktionsmedlemmer med de kvalifikationer, der måtte være behov for, for at H+H-koncernens muligheder og potentiale kan udnyttes bedst muligt, og udfordringerne for H+H-koncernen kan imødegås. Retningslinjer for fast årsløn Den faste årsløn skal baseres på niveauet i markedet under hensyntagen til størrelsen af en eventuel resultatafhængig incitamentsaflønning. Direktionsmedlemmer modtager ikke vederlag for bestyrelsesposter i H+H-datterselskaber. Generelle retningslinjer for resultatafhængig incitamentsaflønning De resultatmæssige kriterier, som skal opfyldes helt eller delvis for at opnå incitamentsaflønning, kan være relateret til bestemte nøgletal for selskabet (Key Performance Indicators, KPI er dvs. EBITDA, EBIT, PBT, EPS, ROE, ROIC, stigning i aktiekurs osv.) og/eller bestemte individuelle resultatkriterier af økonomisk eller anden art (fx gennemførelse af specifikke strategiske projekter omstruktureringsplaner, opkøbsplaner, resultater inden for forskning & udvikling osv.). Bestyrelsen er af den opfattelse, at de bedste resultater fra direktionens side i form af værdiskabelse for selskabets aktionærer opnås, når en vis del af direktionsmedlemmernes samlede aflønning er afhængig af opfyldelse af relevante resultatkriterier, som til enhver tid fastlægges af bestyrelsen ud fra hensynet til selskabets strategi samt muligheder og udfordringer. Den samlede incitamentsaflønning (kortsigtet og langsigtet), som et direktionsmedlem potentielt kan opnå i henhold til den årlige pulje af incitamentsaflønningsprogrammerne, må, værdiansat på tidspunktet for påbegyndelsen af optjeningsperioden for den årlige pulje, ikke overstige 80 % af direktionsmedlemmets faste årsløn i det pågældende regnskabsår. Værdien af aktiebaseret incitamentsaflønning beregnes i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), inkl. Black-Scholes-modellen for beregning af aktieoptioners værdi. Den incitamentsaflønning, som er optjent ved regnskabsårets afslutning, må først udbetales efter revisionens påtegning samt direktionens og bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for det pågældende regnskabsår. 10/12

11 De specifikke incitamentsaftaler, som indgås med det enkelte direktionsmedlem, skal indeholde en bestemmelse om, at selskabet undtagelsesvis er berettiget til at kræve hele eller en del af incitamentsaflønningen tilbagebetalt, hvis den er baseret på data, som senere dokumenteres at være fejlagtige. Kortsigtede incitamentsordninger (kontantbaserede) Direktionsmedlemmer kan deltage i kortsigtede incitamentsordninger i form af årlige kontante bonusser. Resultatkriterierne for opnåelse af en årlig kontant bonus fastsættes af bestyrelsen og skal bidrage til opfyldelse af selskabets mål på kort sigt. Kriterierne kan fx knytte sig til selskabets resultater, såsom resultat af primær drift (EBIT), resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger (EBITDA), resultat før skat (PBT), arbejdskapital, og/eller der kan være tale om målbare personlige resultater af økonomisk eller anden art. Langsigtede incitamentsordninger (aktiebaserede) Direktionsmedlemmer kan deltage i langsigtede incitamentsordninger i form af aktiebaserede ordninger såsom matching shares eller aktieoptioner. Opbygningen af de aktiebaserede incitamentsordninger skal afspejle deres generelle formål, dvs. at understøtte selskabets langsigtede vækst og indtjening med henblik på at sikre, at aktionærernes interesser varetages bedst muligt. For at støtte de overordnede mål, dvs. langsigtet vækst og indtjening, skal aktiebaserede incitamentsordninger altid have en optjeningsperiode på over et år, og udnyttelse af en gevinst må ikke ske før tidligst 3 år efter påbegyndelsen af optjeningsperioden. Desuden skal resultatkriterierne være knyttet til selskabets nøgletal snarere end til personlige resultater af økonomisk eller anden art. Hvis der etableres en matching shares-ordning, skal direktionsmedlemmet investere i H+H-aktier til markedsværdi. De H+H-aktier, som direktionsmedlemmet investerer i, kan efterfølgende og på visse betingelser blive modsvaret af vederlagsfrie H+H-aktier efter en fastsat optjeningsperiode. Optjeningsperioden skal være ca. 3 år, og antallet af modsvarende H+H-aktier, som optjenes, vil afhænge af opfyldelsesgraden for de angivne resultatkriterier i optjeningsperioden. Det maksimale antal modsvarende H+H-aktier, som kan optjenes, kan dog ikke overstige 3 H+Haktier pr. H+H-aktie, som direktionsmedlemmet har investeret i og stadig ejer ved optjeningsperiodens udløb. Ordningen kan omfatte et årligt mindstekrav til det enkelte direktionsmedlems investering for at kunne deltage i ordningen. Den maksimalt tilladte årlige investering under ordningen vil være et beløb svarende til 10 % af direktionsmedlemmets faste årsløn på investeringstidspunktet. Hvis der etableres en aktieoptionsordning, giver hver aktieoption direktionsmedlemmet ret til at købe én H+H-aktie af selskabet. Antallet af tildelte aktieoptioner vil afhænge af opfyldelsen af en række resultatkriterier, som bestyrelsen fastlægger. Bestyrelsen kan beslutte, at direktionsmedlemmet skal betale et beløb for at modtage aktieoptionen. Udnyttelseskursen for en aktieoption skal ligge over markedsværdien for H+H-aktierne på tildelingsdatoen. Dog skal udnyttelseskursen og/eller antallet af tildelte aktieoptioner justeres i tilfælde af, at H+H udbetaler udbytte, og i tilfælde af selskabsbeslutninger, som udvander værdien af aktieoptionerne. Aktieoptionerne skal tidligst kunne udnyttes ca. 3 år efter tildelingsdatoen, og aktieoptionerne skal udløbe, hvis de ikke er udnyttet senest ca. 5 år fra tildelingsdatoen. Aktiebaserede incitamentsordninger kan etableres på skattemæssige betingelser, der betyder, at direktionsmedlemmets fortjeneste ved deltagelse i ordningen beskattes som aktieavance, og som medfører, at selskabet ikke kan opnå skattefradrag for omkostningerne ved den aktiebaserede incitamentsordning. Aktiebaserede incitamentsordninger kan efter bestyrelsens skøn indeholde bestemmelser, der tillader en kortere optjeningsperiode og ændrede optjeningskriterier under visse ekstraordinære omstændigheder såsom overtagelse, fusion, opkøb, frasalg og lignende. 11/12

12 Efter direktionens skøn samt under hensyntagen til selskabets likviditet og øvrige investeringsbehov vil selskabet dække de H+H-aktier, som selskabet formodes at skulle tildele direktionsmedlemmer under aktiebaserede incitamentsordninger, gennem selskabets opkøb af H+H-aktier i optjeningsperioden. De aktiebaserede ordninger, som bestyrelsen godkender i henhold til disse retningslinjer, vil blive nærmere beskrevet i en selskabsmeddelelse ved indførelse af den enkelte ordning samt ved tildeling under ordningen, ligesom der løbende vil ske rapportering i selskabets årsrapporter. Opsigelse af ansættelsesforhold Hvis selskabet opsiger ansættelsesforholdet, kan et direktionsmedlem i opsigelsesperioden modtage betaling af et beløb svarende til op til 12 måneders fast løn og incitamentsaflønning i tillæg til eventuel fratrædelsesgodtgørelse på et beløb på op til 12 måneders fast løn. Hvis selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet sker i forbindelse med eller inden for en periode på 2 år fra en overtagelse eller afnotering af selskabet, kan et direktionsmedlem modtage betaling af et beløb svarende til op til 12 måneders fast løn og incitamentsaflønning i tillæg til eventuel fratrædelsesgodtgørelse på et beløb svarende til op til 24 måneders fast løn. Vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. april Anders Ørjan Jensen Dirigent 12/12

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 258, 2012 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com 23. marts 2012 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR nr. 49 61 98 12 23. marts 2015 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 345, 2017 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR nr. 49 61 98 12 LEI213800GJODT6FV8QM841 22.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.

8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Selskabsmeddelelse nr. 4/2011 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 18. marts 2011 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 184, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 13. marts 2009

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S torsdag, den 28. april 2011, kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S mandag den 27. marts 2017 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S mandag den 27. marts 2017 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Aktionærsekretariatet Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail:sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR-nr.: 26 04 17 16 3. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge Allé

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016. Network Capital Group Holding A/S Nasdaq OMX: NETCGH Cvr.nr.: 26685621 www.ncgh.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider Selskabsmeddelelse 18. april 2017

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2017 KL

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2017 KL Selskabsmeddelelse Nr. 18 / 2017 København 06.04.2017 Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Herlev Hovedgade 195 2730 Herlev Danmark TEL +45 4350 0100 dlh@dlh-group.com www.dlh.com CVR 34 41 19 13

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, der afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 7.3 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S ("Selskabet") Generalforsamlingen afholdes på DAGSORDEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 2. januar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 01/2013 Antal sider: 5 RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Vedlagt

Læs mere