Kvalitetsstandarder 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Indledning... 3 Nordfyns Kommune vision Sundhedsfremmende og forebyggelse:... 4 Rehabilitering:... 4 Velfærdteknologi... 4 Politiske fokusområder i Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark... 5 Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune... 5 Digitalisering... 6 Forebyggelse af ensomhed... 6 Ændringer i kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder, personlig pleje og praktisk bistand... 7 Information omkring personlig pleje og praktisk bistand... 7 Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg Kvalitetsstandard for rengøring Kvalitetsstandard for tøjvask Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarder, sygepleje Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Kvalitetsstandarder, træning Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard for genoptræning efter Lov om Social Service Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning træningscenter Kvalitetsstandard, boliger Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig med demenspladser Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig Kvalitetsstandarder, Afløsning/ aflastning Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af pårørende Kvalitetsstandard, midlertidig ophold Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket rehabiliteringstilbud Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket tilbud Kvalitetsstandarder 2015

3 Kvalitetsstandard, nødkald Kvalitetsstandard for bevilling af nødkald i Nordfyns Kommune Kvalitetsstandard, forebyggende besøg Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard, tidlig indsats for demensramte Indsatsplan for tidlig indsats ved demens Kvalitetsstandard, omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard, kørselsordninger Kvalitetsstandard - Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede Kvalitetsstandarder for kørselsordning til læge og speciallæge Kvalitetsstandard, aktivitetscentre Kvalitetsstandard for aktivitetscentre Kvalitetsstandard, ophold plejecenter Kvalitetsstandarder 2015

4 Indledning Nordfyns Kommune vision 2021 Vi lever os til sundhed. Vi udvikler de allerbedste rammer for at kunne leve et godt og aktivt liv på Nordfyn. I fællesskab åbner vi muligheder for at udfolde et liv, med masser af kvalitet og sunde tilbud at vælge imellem. Hos os er det altid legende let at være sund. Sundhed giver overskud. I Nordfyns Kommune har vi stor fokus på sundhed og forebyggelse. Det er med til at skabe en sund økonomi i kommunen med mulighed for at investere i borgersundhed. Det er den gode cirkel på Nordfyn - visionen om at gøre Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har i 2013 igangsat et udviklingsarbejde med nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor hjemmeplejen og træningsområdet for at imødegå udfordringerne, som kommunen står overfor. Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordeling i forhold til de kommunale opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Prognoser for udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning tegner et billede af en voksende ældrebefolkning, hvor mange lever flere år uden sygdomme (sund aldring) men også, hvor flere vil leve længere med forskellige kroniske sygdomme, er borgerens oplevelse af et psykisk, socialt og fysisk velbefindende væsentlig. Nordfyns Kommunes Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende rehabilitering, træning, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, samt ophold i plejebolig indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau på trænings- og hjemmeplejeområdet, som primært har udgangspunkt i Lov om Social Service, samt relateret til Sundhedsloven. De bærende principper er i levering af serviceydelserne er: Sundhedsfremme og forebyggelse Rehabilitering Inddragelse af velfærdsteknologi Visionen er, at sikre borgerne størst mulig medansvar og medindflydelse på hjælpen. Hjælpen ydes med respekt, medmenneskelighed og fleksibilitet. Målet er, at serviceydelserne medvirker til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at mestre mest muligt selv samt styrke livskvaliteten for den enkelte. Sygehusstrukturen ændrer sig til flere ambulante behandlinger, færre indlæggelsesdage og hurtigere udredning. Det betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem, og flere opgaver skal varetages i kommunalt regi. Med de bærende principper oprustes medarbejderne til bedst muligt at tilbyde borgerne serviceydelser der modsvarer deres behov. Kommunens fremtidige opgaver i Det Nære Sundhedsvæsen vil stille nye krav til samarbejde, kompetencer og opgaveløsninger. Sundhedsvæsenet skal understøtte borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom - borgerne efterspørger aktiv involvering. Der er stort fokus på tiltag, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne. 3 Kvalitetsstandarder 2015

5 Visionen er at yde faglig kvalificeret pleje/omsorg til borgere, som har behov herfor og fortsat sikre fokus på hjælp til de svageste borgere. Nordfyns Kommune har fokus på at have personale med faglige kvalifikationer, der kan sikre borgerne den bedst mulige støtte, træning, pleje eller behandling. Nordfyns Kommune har fokus på at yde en helhedsorienteret og tværfaglig støtte. Sundhedsfremmende og forebyggelse: Der er særlig fokus på at fremme det sunde valg bliver det lette valg for borgeren i hverdagen. Der er særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag i relation til de 8 folkesygdomme 1 / borgere med kroniske lidelser. Rehabilitering: Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Det overordnende formål er for den enkelte borger at: opnå et selvstændig og meningsfuldt liv I Nordfyns Kommune er rehabilitering: En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 2. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Et rehabiliteringstilbud består af en tværfaglig målrettet indsats leveret af relevante faggrupper. Selv indsatsen og tiltagene er målrettede tilbud udarbejdet i samarbejde med borgerens og dennes evt. pårørende. Målet med et rehabiliteringsforløb er i videst mulige omfang, at gøre borgeren i stand til at leve et ønsket hverdagsliv. Ved afslutning af et forløb har Nordfyns Kommune fokus på at give borgeren redskaber og tilbud, der sikrer forebyggelse af tilbagefald. Velfærdteknologi Den teknologiske udvikling giver mulighed for anvendelse af nye redskaber i hverdagen. Nordfyns Kommune arbejder målrettet på at anvende de nye teknologiske muligheder som 1 Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer 2 Marselisborgcentret 2004: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborg & Rehabiliteringsforum Danmark, Århus 4 Kvalitetsstandarder 2015

6 middel til at gøre borgerne mere selvhjulpne og skabe mere effektive arbejdsprocesser i opgaveløsningen. De nye teknologier er til gavn for både borgere og medarbejdere. Det betyder, at velfærdsteknologiske redskaber inddrages ved visitering og levering af serviceydelser. Politiske fokusområder i 2015 Der skal fortsat være fokus på implementering af de bærende principper forebyggelse og sundhedsfremme, rehabilitering og velfærdteknologi. Derudover arbejdes der videre med områderne: Velfærdsteknologi Digitalisering Forebyggelse af ensomhed Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark I 2015 implementeres Fælles Medicin Kort (FMK): Teknisk implementering sker med udgangen af Den samlede implementering og fuld overgang til FMK hos alle borgere, der får hjælp omkring medicindosering og medicingivning skal være gennemført senest 1/ Implementeringsprocessen vil ske i tæt samarbejde med praksissektoren. Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune arbejder med velfærdsteknologi i henhold til KL s anbefalinger med 4 indsatsområder: Loftlifte Vaske/ skylle toiletter Spiserobotter Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2015 være fokusprojekter med henblik på brugen af teknologier til relevante målgrupper. Det vil ske gennem systematisk gennemgang og vurdering af rehabiliteringspotentiale gennem træning eller velfærdsteknologi hos alle borgere med bestemte ydelser f.eks. hjælp til støttestrømper eller bad. I vurderingen af behov for serviceydelser vil derfor indgå, hvorvidt en borgers behov kan afhjælpes af via velfærdsteknologiske hjælpemidler /redskaber. Der er i 2014 gennemført projekt med genoptræning via skærmløsning, så borgere kan træne hjemme i stedet for at skulle møde op i træningscenter. I 2015 vil der ske en systematisk 5 Kvalitetsstandarder 2015

7 gennemgang og vurdering af borgerne med henblik på, hvorvidt de kan benytte og profitere af virtuel træning, som en del af deres genoptræningstilbud. Hjemmesygeplejen med KOL-sygeplejersker som tovholder opstarter projekt TeleKOL med virtuelle skærme til behandling af KOL patienter i foråret Der gennemføres i 2015 projekter med afprøvning af nye teknologier i samarbejde med brugere og medarbejdere i Nordfyns Kommune til borgere med udviklingshæmning, psykisk lidelse, hjerneskade og demens. Digitalisering I 2015 er der i Nordfyns Kommune særligt fokus på digital understøttelse af sammenhængende patientforløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Mobile digitale løsninger til dokumentation og brugerinddragelse. Målet med digitaliseringen er effektiv udnyttelse af ressourcerne. På handicap- og psykiatri området er der fokus på implementering af voksenudredningsmetoden og It understøttelse af denne. Forebyggelse af ensomhed Som led i forebyggelsesstrategien er der fokus på ensomhed. Medarbejderne uddannes i redskaber til tidlig opsporing af ensomhed. Der målrettes tidlig opsporing via forebyggende hjemmebesøg til de + 75 årige. Derudover er der fokus på ensomhed på plejecentrene, træningsafdelingen, sygeplejen, aktivitetsområdet og i hjemmeplejen. Der arbejdes med forebyggelse i samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfundet. Ændringer i kvalitetsstandarder 2015 Budgettet for 2015, betyder et uændret serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje under Social og Sundhedsudvalgets område. Pulje til Løft af ældreområdet på 5,8 mio. kr. betyder udvidelse af servicetilbuddene i 2015 på nedenstående områder: Årlig ekstra rengøring på 1 x 5 timer til at understøtte det nuværende serviceniveau på praktisk bistand med rengøring Flere tilbud om træning i henhold til Lov om Social service Fysioterapeut på kommunens plejecentre Forebyggelse af ensomhed blandt ældre Aktivitetstilbud i ydertimerne på plejecentre Den gode samarbejdspartner - Kompetenceuddannelsesforløb for medarbejdere om samskabelse med frivillige Øget indsat i forhold til demensområdet 6 Kvalitetsstandarder 2015

8 I henhold til Nordfyns Kommunes økonomiske politik arbejder Social og Sundhedsudvalgets fagområder målrettet med effektivisering via brug af digitale selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi samt innovative tiltag. Kvalitetsstandarder, personlig pleje og praktisk bistand Information omkring personlig pleje og praktisk bistand Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsens lovgrundlag. Værdigrundlag Visitationskriterier Lov om Social Service 44 og 83: Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed For at sikre den enkelte borger en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Hjælpen bevilges som rammeydelser, hvor leverandør og borger i samarbejde tilrettelægger hjælpen. Omfanget af ydelsen er afhængig af den enkelte borgers nedsatte funktionsniveau. I forbindelse med visitation udarbejdes en undersøgelse og vurdering af en borgers muligheder for rehabilitering og/eller om behovet kan afhjælpes af velfærdsteknologiske hjælpemidler f.eks. vaske/ skylle toilet, strømpepåtager, robotstøvsuger. Hvis ovenstående ikke kan afhjælpe behovet udarbejdes en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne (fysisk / psykisk / socialt) med henblik på individuelt og konkret at vurdere, hvorvidt borgeren selv kan udføre opgaverne helt eller delvist, eller som har rask ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, der kan udføre opgaven. Kvalitetsmål Senest 2 hverdage efter anmodning om hjælp til personlig pleje og 5 hverdage efter anmodning om hjælp til praktisk bistand kontaktes borgeren af visitator, som aftaler besøg med henblik på vurdering af behov. Der indgås en aftale, som løbende følges for at sikre, at hjælpen 7 Kvalitetsstandarder 2015

9 opfylder sit mål. Hjælp til personlig pleje skal som udgangspunkt kunne etableres/ændres med 1 dags varsel. I mere komplicerede tilfælde kan hjælpen forventes etableret efter 3 dage. Hjælp til praktisk bistand påbegyndes senest 14 dage efter aftalen er indgået. Den aftalte mødetid må højst afvige med 1 time, ellers gives telefonisk besked. Personlig pleje kan ikke aflyses. Praktisk hjælp flyttes indenfor 3 hverdage Kvalitetsmål Tidsinddeling vedrørende personlig hjælp: Kl bad hverdage Kl morgenhjælp på hverdage, Kl i weekends Personer, som ikke er i stand til selv at stå ud af sengen og tilberede morgenmad, gives hjælp inden kl Kl middagshjælp Kl eftermiddagshjælp Kl tidlig aften hjælp Kl sen aften hjælp Kl nathjælp Der indgås en skriftlig aftale om, hvad hjælpen består af. Der kan ikke ske aflysning af den personlige pleje. Den af borgerens valgte leverandør indgår aftaler med borgeren omkring tidspunkt for levering af hjælpen. Borgeren kan, hvis det ønskes, forvente at have modtaget hjælp til personlig pleje til den aftale tid dog senest kl på hverdage, og på søgne- og helligdage inden kl Den aftalte tid må højst afvige med en time, ellers gives telefonisk besked. Ved akut behov for hjælp, vil fremmøde ske hurtigst muligt. Sådan følges der op på den leverede ydelse fra Nordfyns Kommune. Valgmulighed med hensyn til hvem, der leverer ydelsen. Fleksibel hjemmehjælp (bytte ydelser). Borgeren har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i forhold, der kan have betydning for hjælpen, jf. Retssikkerhedsloven 11. Det kan være ændringer i borgerens funktionsevne eller dennes omgivelser/netværk. Kommunens visitator skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Der er mulighed for at skifte hjælper, hvis samarbejdet ikke fungerer. Nordfyns Kommune gennemfører lovpligtigt tilsyn jf. kommunens tilsynspolitik for hjemmehjælp x 1 årligt. Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, én af kommunalbestyrelsen godkendt leverandør, jf. Lov om Social Service 91, stk. 4 eller en privat person, som skal godkendes og ansættes af Nordfyns Kommune, jf. Lov om Social Service 94 til at udføre opgaven. Der er mulighed for inden for den tildelte tid at bytte nogle af de visiterede ydelser ud med andre ydelser, som borgeren har et større ønske om at få udført. 8 Kvalitetsstandarder 2015

10 Uddannelses- og kompetencekrav til hjælperen. Hvad koster ydelsen for borgeren? Det ikke er muligt at få udført opgaver, som er nævnt under pkt. Ikke ydelser. Bytteydelser skal overholde arbejdsmiljølovens rammer. Personale til varetagelse af personlig pleje tilstræbes at have uddannelse som hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Personale til varetagelse af praktisk hjælp tilstræbes at have et grundkursus i rengøring, svarende til AMU kursus. Derudover kan hjælpen varetages af elever og studerende. Der kan desuden være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsuddannelse. De vil som minimum have modtaget introduktion til arbejdsområdet. Herudover skal medarbejderen være bekendt med og arbejde ud fra Nordfyns Kommunes: Værdigrundlag og målsætning. Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp. Alle medarbejdere som arbejder for kommunen er underlagt tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 27. Såfremt hjælpen er tildelt som en varig ydelse er den gratis for borgeren. Såfremt hjælpen er tildelt som en midlertidig ydelse f.eks. i forbindelse med forbigående sygdom opkræves en indtægtsgradueret borgerbetaling. Mulighed for at klage Borgeren har mulighed for at klage jf. Lov om Social Service 166, stk.2 Særlige forhold Nordfyns Kommune er forpligtiget til at tage hensyn til Leverandørens medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i forbindelse med hjælpen iværksættes. Kommunen skal have mulighed for at installere nødvendige hjælpemidler, som kræves for at udføre plejen arbejdsmæssigt forsvarligt. Eks. installation af plejeseng, personlift o. lign. samt mulighed for fjernelse af møbler, gulvtæpper m.v. Leverandør dækker beskadigelse af indbo m.m. forvoldt af medarbejderne. Medarbejdere fra Nordfyns Kommune må ikke ryge i dit hjem og der henstilles til, at der ikke ryges i hjemmet, i mens medarbejderen udfører sit arbejde. Der må påregnes øget slidtage af et hjem der modtager hjælp flere gange i døgnet I særlige tilfælde kan der være behov for, at husdyr opholder sig i separat rum, mens hjælpen er i hjemmet. 9 Kvalitetsstandarder 2015

11 Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsen omfatter. Omsorg, hjælp, støtte og vejledning til personlig pleje. Formålet med ydelsen er. Såfremt et hverdagsrehabiliteringsforløb ikke har afhjulpet den nedsatte funktionsevne er formålet at give omsorg, hjælp samt støtte til at kunne fungere i hverdagen og bevare sit selvværd og livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt. Desuden at stimulere til egenomsorg. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Bad: Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad samt hjælp til hårvask, føntørring/oprulning af hår, negleklipning på hænder. Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset. Personlig hygiejne: Kan omfatte hjælp til øvre- og/eller nedre toilette, pleje af mund og tænder, frisering, rensning og klipning af negle på fingre, rensning af ører og barbering. Hudpleje: Kan omfatte almindelig hudpleje eller pleje af sart og vanskelig hud Påklædning/ afklædning: Kan omfatte hjælp til af- og påklædning, støttestrømper og kropsbårne hjælpemidler. Toiletbesøg: Toiletbesøg kan omfatte hjælp til at blive fulgt til og fra toilet/toiletstol, hygiejne i forbindelse med toiletbesøg, kateter og stomipleje, tømning af bækken, skift af ble og lignende. Hjælp til og rengøring af kropsbårne hjælpemidler: Isætning af høreapparat Pudsning af briller Støttestrømper Støttekorset Proteser Halskraver Nødkald (bærbar sender) Forflytninger: Op af / i seng / stol / kørestol uden eller med lift. Vending / lejring. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Andet: Kontakt til læge sygehus hjemmeplejekontor pårøren- 10 Kvalitetsstandarder 2015

12 de/netværk. Ledsagelse til læge sygehus, hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage. Hjælp til at indtage doseret medicin. Hjælp til vedligeholdelsestræning af daglige færdigheder. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Praktiske opgaver f. eks. oprydning i forbindelse med udførelse af den personlige pleje (sengeredning, udluftning m.v.). Karbad Klipning af negle på fødder Hjælp til personlig pleje tilbydes alle dage døgnet rundt. Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage. Faglige kvalitetsmål. At personlig hygiejne og pleje gives på et relevant fagligt grundlag. At hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens behov og situation. At borgeren oplever, at hjælpen gives så borgerens værdighed, blufærdighed og personlige grænser respekteres. At der er sammenhæng og kontinuitet igennem hele døgnet i de enkelte opgaver, som udføres hos borgeren. At borgeren tilstræbes at have tilknyttet en fast kontaktperson. At der observeres og handles ved ændringer i borgerens helbred. At personalet er fagligt kvalificeret til udførelse af personlig pleje. Kvalitetsstandard for rengøring Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Hjælp til nødvendige rengøringsopgaver i opholdsstue, entre/bryggers, køkken, soveværelse og badeværelse svarende til de rum, som en ældre-handicapvenlig bolig indeholder. Hjælp til skift af sengetøj. Rengøring af hjælpemidler. Støvsugning: Rummene støvsuges. Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem. Borgerens hvilestol støvsuges. Lette ting placeret på gulvet flyttes. Gulvvask: Gulv tørres af med moppe. Gulve i køkken, entre/ bryggers og badeværelse rengøres hver 14. dag. 11 Kvalitetsstandarder 2015

13 De øvrige gulve kun efter behov og max. 4-5 gange årligt Synlige paneler aftørres i rummet. Lette ting placeret på gulvet flyttes. Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem. Tørre støv af: Støv fjernes med tør klud i stue, soveværelse og entré på vandrette overflader. Vindueskarme aftørres med klud. Rengøring af badeværelse: Toilettet rengøres. Aftørres udvendigt omkring kumme, afløbsrør og cisterne. Håndvask rengøres med miljøvenligt rengøringsmiddel og aftørres med opvreden klud. Evt. hylde eller bord aftørres med fugtig klud. Spejle pudses. Afvaskning af bruseniche. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Rengøring af køkken: Gives som hovedregel kun til borgere som selv tilbereder måltider, og som ikke magter nedenstående opgaver. Aftørring af køkken og spisebord. Rengøring af køkkenvask. Aftørring af køleskab og evt. mikroovn. Udvendig rengøring af komfur. Afkalkning af kaffemaskine/elkedel. Borgere, som modtager hjælp til måltider, vil modtage rengøring af køkkenet som en del af denne ydelse. Skifte sengetøj: Snavset sengetøj fjernes fra seng og lægges i snavstøjskurv. Rent sengetøj lægges på og seng redes. Rengøring af hjælpemidler: Bevilgede genbrugshjælpemidler så som kørestole, plejeseng, bækkenstole etc. rengøres. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen Passe blomster: Planter passes og vandes efter behov Opvask og rengøring i forbindelse med gæster, logerende og voksne hjemmeboende børn. Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Rengøring af vinduer udvendigt Udvendig trappevask + trapper i fælles opgang med mindre borgeren er forpligtet ifølge kontrakt. Udendørs arbejde (pasning af have, snerydning m.v.) Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Bankning og rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk. Pasning af dyr og ekstra rengøring i forbindelse hermed. Rengøring af kummefryser. Vaske cementgulv. Nedtagning/ophængning og vask af gardiner, persienner eller 12 Kvalitetsstandarder 2015

14 rullegardiner. Kvalitetsstandard for tøjvask Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Formålet med ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Hjælp eller støtte til nødvendig personlig tøjvask At hjælpe eller støtte borgeren med tøjvask i maskine. Hjælp til tøjvask fordrer, at der er vaskemaskine til rådighed i bolig eller i fælles vaskerum i forbindelse med boligen. Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og lægge tøj på plads. Vask i hånden tilbydes som hovedregel kun til beklædningsgenstande som støttestrømper og uldent undertøj Vask af: Store duge Sengetæpper Store uldtæpper Vask i fællesvaskeri med tidsbestilling. Hjælpen ydes som hovedregel 1 x ugentligt. Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Ydelsen omfatter. Hjælp eller støtte indkøb af daglige fornødenheder. 13 Kvalitetsstandarder 2015

15 Formålet med ydelsen. At hjælpe eller støtte borgeren i at få indkøbt fødevarer og forbrugsartikler, der er nødvendig for at kunne opretholde en normal dagligdag. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Hjælp til bestilling af varer i dagligvarebutik, som kommunen har indgået samarbejdsaftale med omkring udbringning Hjælpen nødvendiggør at borger indgår aftale omkring betaling af sine indkøb via PBS. Udbringning af nødvendige dagligvarer x 1 hver uge Sætte leverede varer på plads Aktiviteter som IKKE Indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Ærinder til bank og posthus som kan klares via serviceordninger. Afhentning af medicin på apotek. Hjælp til indkøb ydes 1 x om ugen. Udbringning af varer er vederlagsfri. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Formålet med ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Praktisk hjælp i forbindelse med måltiderne. At tilstræbe borgeren mulighed for hjælp til ernæring og nødvendig hjælp i forbindelse med måltider. Hjælpen kan være at varme tilberedt/leveret mad, servere mellemmåltider, borddækning, stille drikkevarer frem, smøre morgen- og aftensmad, hjælp til indtagelse af mad, bestilling af mad samt opvask max. en gang daglig efter borgers egne måltider. Tømning af opvaskemaskine. Aftørring af køkken og spisebord, rengøring af køkkenvask, aftørring af køleskab og evt. mikroovn, udvendig rengøring af komfur og afkalkning af kaffemaskine/elkedel udføres ved behov. Hjælp til indtagelse af mad og væske, Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til tilberedning af speciel kost. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Tilberedning af varm mad (middagsmad o. lign.) Tilberedning af mad til borgerens private arrangementer. Opvask efter gæster. Ydelsens omfang. Hjælp til opvarmning af mad. Hjælp til opvask vil blive tilbudt 1 x daglig. De øvrige tilbud gives efter behov. 14 Kvalitetsstandarder 2015

16 Faglige kvalitetsmål At borgeren oplever, at der er tid til at spise og drikke. At der er fokus på ro, rammer og anretning under måltidet for at øge borgerens lyst til at spise. At borgeren bevarer værdighed og medbestemmelse under måltidet. At borgeren medinddrages i planlægningen af måltiderne. At måltiderne fordeles ud over døgnet med passende intervaller under hensyntagen til borgerens ønske og behov. Hos borgere, der har brug for praktisk hjælp til måltiderne, vil der være særligt fokus på ernæringstilstanden. Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Forudsætninger Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Beskrivelse af ydelsen 44 og 83 i Lov om Social Service Hjælp til at skabe tryghed og overskuelighed i hverdagen. Formålet med ydelsen. At hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen og gøre den overskuelig. At støtte borgeren i at få hverdagen til at fungere. Aktiviteter som indgår i ydelsen. At støtte borgeren, så denne kan medvirke til at strukturere hverdagen og gøre den overskuelig. At støtte borgeren med at skabe kontakt til pårørende, venner og bekendte og støtte op om, at kontakten bevares. At hjælpe borgeren med at skabe kontakt til læge, distriktspsykiatri m.m. At støtte og hjælpe borgeren med at skabe kontakt til aktivitetstilbud og bevare tilknytning hertil. At observere borgerens fysiske og psykiske tilstand og samarbejde med relevante samarbejdspartner. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, og som har behov for psykisk pleje og omsorg pga. psykisk lidelse, hjerneskade, særlig socialt udsatte eller demens. Ydelsens omfang. Hjælpen/støtten kan tilbydes på tidspunkter ud fra en individuel behovsvurdering. En behovsvurdering der tager afsæt i enten vilkårene for at styrke den enkeltes funktionsmuligheder, kompensere for en nedsat funktionsevne eller sikre at den enkelte kan fungere i dagligdagen. Faglige kvalitetsmål. At støtte borgeren i at bevare, genvinde eller skabe social kontakt/netværk. At hjælpen gives med indføling og faglig kvalitet og tager udgangspunkt i borgerens situation og livshistorie. At borgeren oplever, at hjælperen er nærværende, lyttende og fleksibel, og at borgerens selvbestemmelse respekteres. At understøtte borgerens mulighed for at kunne gøre brug af samfundets almindelige tilbud. 15 Kvalitetsstandarder 2015

17 At give øget livskvalitet. At sikre at personalet evner undervisning, formidling og kommunikation At støtte borgerne i at mestre praktiske opgaver i hverdagen ud fra en rehabiliterende tilgang. Kvalitetsstandard for madservice Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Behov som ydelsen dækker. Ydelsen dækker borgerens behov for varieret og ernæringsrigtig kost. Ydelsen dækker borgerens behov for individuelle hensyn, herunder diæt kost. Formålet med ydelsen er. Madservice bestående af mad produceret og leveret i en god kvalitet efter borgernes ønske og behov. Maden er ernæringsrigtigt sammensat i henhold til Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag Ældre og handicappede der visiteres til madservice kan forvente nedenstående: Mad som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. Mad som er veltilberedt og velsmagende. Mad med mulighed for individuel tilpasning og tilbydes i eget hjem Mad som er medvirkende til at højne modtagerens livskvalitet og indgå som et forebyggende og helbredende tilbud. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som er midlertidig eller er varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har vanskelighed ved at tilberede sin mad eller selvstædigt klare opvarmning af færdigretter, og som ikke har ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, som kan hjælpe. Såfremt en rask ægtefælle midlertidigt er ude af stand til at lave mad til en syg ægtefælle, er de også midlertidigt omfattet. Madservice ophører, når den raske ægtefælle har haft fornøden tid til at opnå færdighederne i grundlæggende madlavning. Borgere, hvor der er et sundhedsmæssigt behov, der skal afhjælpes og vedkommende ikke selv er i stand til at tilberede nødvendig diætmad. I forhold til disse borgere vil der være særligt fokus på borgernes ernæringstilstand 16 Kvalitetsstandarder 2015

18 Diætkost gives til borgere, der efter lægehenvisning har behov for dette. Ydelsens omfang Ydelsens omfang Hvor leveres ydelsen fra Hvordan kan en borger opsige madservice? Hvornår leveres det visiterede ydelse? Hvad koster ydelsen? Nordfyns Kommunes kvalitetsmål for ydelsen Kommunens borgere kan vælge selv at afhente maden hos godkendte leverandør. Maden leveres som køle mad pakket i beskyttet atmosfære, MAP. Maden leveres x 1 pr. uge Maden tilberedes efter Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri, Veterinær og Fødevaredirektoratet. Menu tilbuddene fremgår af bestillingsseddel som udsendes x 1 pr. uge. Der er mulighed for at vælge mellem min. 12 hovedretter En middag består af alm. hovedret. Diætkost består af alm. hovedret. Der er mulighed for valg af alm. portion og stor portion. Der er mulighed for tilkøb af bi-retter/ forretter. Der er mulighed for tilkøb af madpakke. Der er mulighed for tilkøb af særlige retter, som fremgår af bestillingsseddel Udbringning sker en gang om ugen i dertil indrettet kølebil. Maden er mærket med indhold, produktionsdato, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur m.m. Borgere, som ikke selv har en mikrobølgeovn, kan fra Nordfyns Kommune låne en sådan til opvarmning af maden. Madordningen er fleksibel. Ugekassen kan som maksimum indeholde 7 middage (7 hovedretter) pr. uge og som min. 4 middage (4 hovedretter). Gør man ikke brug af valgmenu skemaet, vil man automatisk få det antal portioner, der fremgår af bevillingen, ud fra de retter der står på bestillingssedlen. Menuforslagene kommer ud 14 dage før levering og medtages af chauffør. Madservice leveres af godkendte frit valgs leverandører. Der udleveres informationsmateriale fra leverandør via Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune Generelt kan midlertidig eller varigt ophør af madservice opsiges 8 dage før næste leverance. Ved flytning til plejecenter, midlertidigt ophold eller sygehus. Borgeren betaler for måltider, der er leveret eller bestilt til levering. Ved dødsfald. Det betaler for de måltider der er leveret Ansøgning om madservice behandles i løbet af 8 dage efter henvendelse til Sundhed og Rehabilitering. Madservice iværksættes senest 8 dage efter valg af leverandør. Ved akut behov af hjælpes behovet via indkøb af færdigretter. Evt. med hjælp fra hjemmeplejen. Se gældende takstblad på Nordfyns Kommunes hjemmeside Betalingen sker ved træk i pensionen. Er borgeren ikke pensionist fremsendes regning. At borgeren oplever, at tilbuddet om mad gives med udgangspunkt i dennes behov og ønsker. At borgeren inddrages i videst muligt omfang, gennem kostudvalg og brugerundersøgelser. 17 Kvalitetsstandarder 2015

19 Kvalitetsstandarder, sygepleje Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsens lovgrundlag. Sundhedslovens 138 og 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen Behov som ydelsen dækker. Hjemmesygepleje omfatter vejledning, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme samt udførelse af lægeordineret behandling. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig. Sygepleje ydes til borgere, som ønsker at tilbringe den sidste tid af livet i eget hjem eller på plejecenter. Formålet med ydelsen. At fremme/genoprette sundhed og forebygge sygdom. At lindre følger af sygdom. At pleje og støtte døende og de pårørende. At undervise og rådgive/vejlede i forhold til den konkrete sygeplejeydelse. At hjælpe og støtte borgeren til evt. ændring i livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme. Sygeplejen skal til stadighed udøves ud fra en rehabiliterende tilgang således, at borgeren, så vidt det er muligt, igen kan tage vare på eget helbred. Aktiviteter, som indgår i ydelsen. Lægeordinerede behandlingsmæssige opgaver. Medicingivning og medicinadministration til borgere, som ikke er i stabile forløb, og som efter en lægefaglig vurdering ikke kan overgå til dosisdispensering. Som udgangspunkt udføres medicinadministration via dosisdispensering ved stabile forløb. Ernæring; medvirke til optimal ernæring for borgerne, evt. gennem sondemad og andre specielle ernæringsformer. Sårpleje. Speciel hudpleje. Behandling og pleje i forbindelse med vejrtrækning, kredsløb, udskillelser eller bevægeapparatet. Psykisk støtte til borgere og pårørende. Komplekse sygdomsforløb, hvor der er brug for sygeplejefaglig kompetence. 18 Kvalitetsstandarder 2015

20 Pleje af alvorligt syge og døende. Istandgørelse ved dødsfald. Såfremt den/de efterladte ønsker det, tilbydes et opfølgningsbesøg. Akut sygepleje til borgere efter henvendelse fra sygehus, vagtlæge, læge eller hjemmeplejen/interne samarbejdspartnere samt ved nødkald. Opfølgende hjemmebesøg til særligt svækkede borgere efter indlæggelse på sygehus eller ved særlige behov. Sundhedsfremme og forebyggelsestilbud herunder særlige sundhedstilbud i Sundhedsklinikkerne. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen Ledsagelse til læge, speciallæge eller sygehus Afhentning af medicin på apoteket. Udlevering af kompressionsbind, cremer/salver, sårprodukter o. lign., som ikke indgår i kommunens sygeplejesortiment. Udlevering af medicin og doseringsæsker til medicinadministration. Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand. Alle borgere, der opholder sig i Nordfyns Kommune kan visiteres til hjemmesygepleje. Henvisning til sygepleje. Hjemmesygepleje kan iværksættes efter anmodning fra læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private leverandør, borgeren eller pårørende. Ydelsens omfang. Der kan tilbydes sygepleje 24 timer i døgnet alle dage om året. Sygepleje ydes i en af kommunens 3 sundhedsklinikker, på plejecenter eller i borgerens eget hjem. Sundhedsklinikkerne findes i Bogense, Otterup og Søndersø og anvendes bredt til varetagelse af sundhedsfaglige ydelser, sundhedsfremme, forebyggende tiltag, vejledning og behandling. Klinikkerne er åbne i dagtimerne. Opgaverne i klinikkerne varetages af sygeplejersker og er målrettet borgere, der selv er i stand til at transportere sig til klinikkerne med egen transport, offentlige transportmidler, teletaxa eller hjælpemidler til at transportere sig. Nordfyns Kommunes kvalitetsmål. At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en faglig vurdering. At sygeplejeydelser ved akutte behov leveres inden for 1 time. Ved henvisning fra læge, vagtlæge eller sygehus, kontaktes borgere inden for 24 timer. At sygeplejersken i samarbejde med borgeren udarbejder mål og handleplan for sygeplejen med udgangspunkt i borgerens ressourcer og livsstil. Medarbejdernes sygeplejefaglige viden skal løbende udvikles og ajourføres. Leverandør. Hjemmesygeplejerskeordningen ved Nordfyns Kommune i henhold til Sundhedsloven Kvalitetsstandarder 2015

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016

Kvalitetsstandarder 2016 Kvalitetsstandarder 2016 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Judith Poulsen Oprettet den 26. oktober 2015 Dokument nr. 480-2015-357050

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 5. udgave, 19.12.2013

Læs mere

Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter. Indhold Lovgrundlag Tilsyn med plejeboliger Fleksibel hjælp Værdigrundlag...

Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter. Indhold Lovgrundlag Tilsyn med plejeboliger Fleksibel hjælp Værdigrundlag... Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter Indhold Lovgrundlag... 2 Tilsyn med plejeboliger... 2 Fleksibel hjælp... 2 Værdigrundlag... 2 Overordnede målsætning... 2 Klager... 3 Personlig pleje... 3 Personlig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere