Kvalitetsstandarder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Indledning... 3 Nordfyns Kommune vision Sundhedsfremmende og forebyggelse:... 4 Rehabilitering:... 4 Velfærdteknologi... 4 Politiske fokusområder i Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark... 5 Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune... 5 Digitalisering... 6 Forebyggelse af ensomhed... 6 Ændringer i kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder, personlig pleje og praktisk bistand... 7 Information omkring personlig pleje og praktisk bistand... 7 Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg Kvalitetsstandard for rengøring Kvalitetsstandard for tøjvask Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarder, sygepleje Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Kvalitetsstandarder, træning Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard for genoptræning efter Lov om Social Service Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning træningscenter Kvalitetsstandard, boliger Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig med demenspladser Kvalitetsstandard for visitation til ældrebolig Kvalitetsstandarder, Afløsning/ aflastning Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning af pårørende Kvalitetsstandard, midlertidig ophold Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket rehabiliteringstilbud Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i døgndækket tilbud Kvalitetsstandarder 2015

3 Kvalitetsstandard, nødkald Kvalitetsstandard for bevilling af nødkald i Nordfyns Kommune Kvalitetsstandard, forebyggende besøg Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard, tidlig indsats for demensramte Indsatsplan for tidlig indsats ved demens Kvalitetsstandard, omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard, kørselsordninger Kvalitetsstandard - Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede Kvalitetsstandarder for kørselsordning til læge og speciallæge Kvalitetsstandard, aktivitetscentre Kvalitetsstandard for aktivitetscentre Kvalitetsstandard, ophold plejecenter Kvalitetsstandarder 2015

4 Indledning Nordfyns Kommune vision 2021 Vi lever os til sundhed. Vi udvikler de allerbedste rammer for at kunne leve et godt og aktivt liv på Nordfyn. I fællesskab åbner vi muligheder for at udfolde et liv, med masser af kvalitet og sunde tilbud at vælge imellem. Hos os er det altid legende let at være sund. Sundhed giver overskud. I Nordfyns Kommune har vi stor fokus på sundhed og forebyggelse. Det er med til at skabe en sund økonomi i kommunen med mulighed for at investere i borgersundhed. Det er den gode cirkel på Nordfyn - visionen om at gøre Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har i 2013 igangsat et udviklingsarbejde med nytænkning og udvikling af de kommunale servicetilbud indenfor hjemmeplejen og træningsområdet for at imødegå udfordringerne, som kommunen står overfor. Udviklingsarbejdet har integreret de nationale og regionale målsætninger, visioner og ansvarsfordeling i forhold til de kommunale opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Prognoser for udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning tegner et billede af en voksende ældrebefolkning, hvor mange lever flere år uden sygdomme (sund aldring) men også, hvor flere vil leve længere med forskellige kroniske sygdomme, er borgerens oplevelse af et psykisk, socialt og fysisk velbefindende væsentlig. Nordfyns Kommunes Kvalitetsstandarder 2015 vedrørende rehabilitering, træning, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, samt ophold i plejebolig indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau på trænings- og hjemmeplejeområdet, som primært har udgangspunkt i Lov om Social Service, samt relateret til Sundhedsloven. De bærende principper er i levering af serviceydelserne er: Sundhedsfremme og forebyggelse Rehabilitering Inddragelse af velfærdsteknologi Visionen er, at sikre borgerne størst mulig medansvar og medindflydelse på hjælpen. Hjælpen ydes med respekt, medmenneskelighed og fleksibilitet. Målet er, at serviceydelserne medvirker til at øge borgerens almene sundhedstilstand og optimere den enkeltes muligheder for at mestre mest muligt selv samt styrke livskvaliteten for den enkelte. Sygehusstrukturen ændrer sig til flere ambulante behandlinger, færre indlæggelsesdage og hurtigere udredning. Det betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem, og flere opgaver skal varetages i kommunalt regi. Med de bærende principper oprustes medarbejderne til bedst muligt at tilbyde borgerne serviceydelser der modsvarer deres behov. Kommunens fremtidige opgaver i Det Nære Sundhedsvæsen vil stille nye krav til samarbejde, kompetencer og opgaveløsninger. Sundhedsvæsenet skal understøtte borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom - borgerne efterspørger aktiv involvering. Der er stort fokus på tiltag, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne. 3 Kvalitetsstandarder 2015

5 Visionen er at yde faglig kvalificeret pleje/omsorg til borgere, som har behov herfor og fortsat sikre fokus på hjælp til de svageste borgere. Nordfyns Kommune har fokus på at have personale med faglige kvalifikationer, der kan sikre borgerne den bedst mulige støtte, træning, pleje eller behandling. Nordfyns Kommune har fokus på at yde en helhedsorienteret og tværfaglig støtte. Sundhedsfremmende og forebyggelse: Der er særlig fokus på at fremme det sunde valg bliver det lette valg for borgeren i hverdagen. Der er særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag i relation til de 8 folkesygdomme 1 / borgere med kroniske lidelser. Rehabilitering: Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. Det overordnende formål er for den enkelte borger at: opnå et selvstændig og meningsfuldt liv I Nordfyns Kommune er rehabilitering: En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 2. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Et rehabiliteringstilbud består af en tværfaglig målrettet indsats leveret af relevante faggrupper. Selv indsatsen og tiltagene er målrettede tilbud udarbejdet i samarbejde med borgerens og dennes evt. pårørende. Målet med et rehabiliteringsforløb er i videst mulige omfang, at gøre borgeren i stand til at leve et ønsket hverdagsliv. Ved afslutning af et forløb har Nordfyns Kommune fokus på at give borgeren redskaber og tilbud, der sikrer forebyggelse af tilbagefald. Velfærdteknologi Den teknologiske udvikling giver mulighed for anvendelse af nye redskaber i hverdagen. Nordfyns Kommune arbejder målrettet på at anvende de nye teknologiske muligheder som 1 Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer 2 Marselisborgcentret 2004: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborg & Rehabiliteringsforum Danmark, Århus 4 Kvalitetsstandarder 2015

6 middel til at gøre borgerne mere selvhjulpne og skabe mere effektive arbejdsprocesser i opgaveløsningen. De nye teknologier er til gavn for både borgere og medarbejdere. Det betyder, at velfærdsteknologiske redskaber inddrages ved visitering og levering af serviceydelser. Politiske fokusområder i 2015 Der skal fortsat være fokus på implementering af de bærende principper forebyggelse og sundhedsfremme, rehabilitering og velfærdteknologi. Derudover arbejdes der videre med områderne: Velfærdsteknologi Digitalisering Forebyggelse af ensomhed Velfærdsteknologi i samarbejde med Region Syddanmark I 2015 implementeres Fælles Medicin Kort (FMK): Teknisk implementering sker med udgangen af Den samlede implementering og fuld overgang til FMK hos alle borgere, der får hjælp omkring medicindosering og medicingivning skal være gennemført senest 1/ Implementeringsprocessen vil ske i tæt samarbejde med praksissektoren. Velfærdsteknologi i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune arbejder med velfærdsteknologi i henhold til KL s anbefalinger med 4 indsatsområder: Loftlifte Vaske/ skylle toiletter Spiserobotter Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2015 være fokusprojekter med henblik på brugen af teknologier til relevante målgrupper. Det vil ske gennem systematisk gennemgang og vurdering af rehabiliteringspotentiale gennem træning eller velfærdsteknologi hos alle borgere med bestemte ydelser f.eks. hjælp til støttestrømper eller bad. I vurderingen af behov for serviceydelser vil derfor indgå, hvorvidt en borgers behov kan afhjælpes af via velfærdsteknologiske hjælpemidler /redskaber. Der er i 2014 gennemført projekt med genoptræning via skærmløsning, så borgere kan træne hjemme i stedet for at skulle møde op i træningscenter. I 2015 vil der ske en systematisk 5 Kvalitetsstandarder 2015

7 gennemgang og vurdering af borgerne med henblik på, hvorvidt de kan benytte og profitere af virtuel træning, som en del af deres genoptræningstilbud. Hjemmesygeplejen med KOL-sygeplejersker som tovholder opstarter projekt TeleKOL med virtuelle skærme til behandling af KOL patienter i foråret Der gennemføres i 2015 projekter med afprøvning af nye teknologier i samarbejde med brugere og medarbejdere i Nordfyns Kommune til borgere med udviklingshæmning, psykisk lidelse, hjerneskade og demens. Digitalisering I 2015 er der i Nordfyns Kommune særligt fokus på digital understøttelse af sammenhængende patientforløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Mobile digitale løsninger til dokumentation og brugerinddragelse. Målet med digitaliseringen er effektiv udnyttelse af ressourcerne. På handicap- og psykiatri området er der fokus på implementering af voksenudredningsmetoden og It understøttelse af denne. Forebyggelse af ensomhed Som led i forebyggelsesstrategien er der fokus på ensomhed. Medarbejderne uddannes i redskaber til tidlig opsporing af ensomhed. Der målrettes tidlig opsporing via forebyggende hjemmebesøg til de + 75 årige. Derudover er der fokus på ensomhed på plejecentrene, træningsafdelingen, sygeplejen, aktivitetsområdet og i hjemmeplejen. Der arbejdes med forebyggelse i samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfundet. Ændringer i kvalitetsstandarder 2015 Budgettet for 2015, betyder et uændret serviceniveau på praktisk hjælp og personlig pleje under Social og Sundhedsudvalgets område. Pulje til Løft af ældreområdet på 5,8 mio. kr. betyder udvidelse af servicetilbuddene i 2015 på nedenstående områder: Årlig ekstra rengøring på 1 x 5 timer til at understøtte det nuværende serviceniveau på praktisk bistand med rengøring Flere tilbud om træning i henhold til Lov om Social service Fysioterapeut på kommunens plejecentre Forebyggelse af ensomhed blandt ældre Aktivitetstilbud i ydertimerne på plejecentre Den gode samarbejdspartner - Kompetenceuddannelsesforløb for medarbejdere om samskabelse med frivillige Øget indsat i forhold til demensområdet 6 Kvalitetsstandarder 2015

8 I henhold til Nordfyns Kommunes økonomiske politik arbejder Social og Sundhedsudvalgets fagområder målrettet med effektivisering via brug af digitale selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi samt innovative tiltag. Kvalitetsstandarder, personlig pleje og praktisk bistand Information omkring personlig pleje og praktisk bistand Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsens lovgrundlag. Værdigrundlag Visitationskriterier Lov om Social Service 44 og 83: Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Nordfyns Kommunes værdigrundlag er ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed For at sikre den enkelte borger en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Hjælpen bevilges som rammeydelser, hvor leverandør og borger i samarbejde tilrettelægger hjælpen. Omfanget af ydelsen er afhængig af den enkelte borgers nedsatte funktionsniveau. I forbindelse med visitation udarbejdes en undersøgelse og vurdering af en borgers muligheder for rehabilitering og/eller om behovet kan afhjælpes af velfærdsteknologiske hjælpemidler f.eks. vaske/ skylle toilet, strømpepåtager, robotstøvsuger. Hvis ovenstående ikke kan afhjælpe behovet udarbejdes en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne (fysisk / psykisk / socialt) med henblik på individuelt og konkret at vurdere, hvorvidt borgeren selv kan udføre opgaverne helt eller delvist, eller som har rask ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, der kan udføre opgaven. Kvalitetsmål Senest 2 hverdage efter anmodning om hjælp til personlig pleje og 5 hverdage efter anmodning om hjælp til praktisk bistand kontaktes borgeren af visitator, som aftaler besøg med henblik på vurdering af behov. Der indgås en aftale, som løbende følges for at sikre, at hjælpen 7 Kvalitetsstandarder 2015

9 opfylder sit mål. Hjælp til personlig pleje skal som udgangspunkt kunne etableres/ændres med 1 dags varsel. I mere komplicerede tilfælde kan hjælpen forventes etableret efter 3 dage. Hjælp til praktisk bistand påbegyndes senest 14 dage efter aftalen er indgået. Den aftalte mødetid må højst afvige med 1 time, ellers gives telefonisk besked. Personlig pleje kan ikke aflyses. Praktisk hjælp flyttes indenfor 3 hverdage Kvalitetsmål Tidsinddeling vedrørende personlig hjælp: Kl bad hverdage Kl morgenhjælp på hverdage, Kl i weekends Personer, som ikke er i stand til selv at stå ud af sengen og tilberede morgenmad, gives hjælp inden kl Kl middagshjælp Kl eftermiddagshjælp Kl tidlig aften hjælp Kl sen aften hjælp Kl nathjælp Der indgås en skriftlig aftale om, hvad hjælpen består af. Der kan ikke ske aflysning af den personlige pleje. Den af borgerens valgte leverandør indgår aftaler med borgeren omkring tidspunkt for levering af hjælpen. Borgeren kan, hvis det ønskes, forvente at have modtaget hjælp til personlig pleje til den aftale tid dog senest kl på hverdage, og på søgne- og helligdage inden kl Den aftalte tid må højst afvige med en time, ellers gives telefonisk besked. Ved akut behov for hjælp, vil fremmøde ske hurtigst muligt. Sådan følges der op på den leverede ydelse fra Nordfyns Kommune. Valgmulighed med hensyn til hvem, der leverer ydelsen. Fleksibel hjemmehjælp (bytte ydelser). Borgeren har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i forhold, der kan have betydning for hjælpen, jf. Retssikkerhedsloven 11. Det kan være ændringer i borgerens funktionsevne eller dennes omgivelser/netværk. Kommunens visitator skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Der er mulighed for at skifte hjælper, hvis samarbejdet ikke fungerer. Nordfyns Kommune gennemfører lovpligtigt tilsyn jf. kommunens tilsynspolitik for hjemmehjælp x 1 årligt. Borgeren kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje, én af kommunalbestyrelsen godkendt leverandør, jf. Lov om Social Service 91, stk. 4 eller en privat person, som skal godkendes og ansættes af Nordfyns Kommune, jf. Lov om Social Service 94 til at udføre opgaven. Der er mulighed for inden for den tildelte tid at bytte nogle af de visiterede ydelser ud med andre ydelser, som borgeren har et større ønske om at få udført. 8 Kvalitetsstandarder 2015

10 Uddannelses- og kompetencekrav til hjælperen. Hvad koster ydelsen for borgeren? Det ikke er muligt at få udført opgaver, som er nævnt under pkt. Ikke ydelser. Bytteydelser skal overholde arbejdsmiljølovens rammer. Personale til varetagelse af personlig pleje tilstræbes at have uddannelse som hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent. Personale til varetagelse af praktisk hjælp tilstræbes at have et grundkursus i rengøring, svarende til AMU kursus. Derudover kan hjælpen varetages af elever og studerende. Der kan desuden være ansat afløsere, som ikke har gennemgået en sundhedsuddannelse. De vil som minimum have modtaget introduktion til arbejdsområdet. Herudover skal medarbejderen være bekendt med og arbejde ud fra Nordfyns Kommunes: Værdigrundlag og målsætning. Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp. Alle medarbejdere som arbejder for kommunen er underlagt tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 27. Såfremt hjælpen er tildelt som en varig ydelse er den gratis for borgeren. Såfremt hjælpen er tildelt som en midlertidig ydelse f.eks. i forbindelse med forbigående sygdom opkræves en indtægtsgradueret borgerbetaling. Mulighed for at klage Borgeren har mulighed for at klage jf. Lov om Social Service 166, stk.2 Særlige forhold Nordfyns Kommune er forpligtiget til at tage hensyn til Leverandørens medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og der vil blive udarbejdet en arbejdspladsvurdering i forbindelse med hjælpen iværksættes. Kommunen skal have mulighed for at installere nødvendige hjælpemidler, som kræves for at udføre plejen arbejdsmæssigt forsvarligt. Eks. installation af plejeseng, personlift o. lign. samt mulighed for fjernelse af møbler, gulvtæpper m.v. Leverandør dækker beskadigelse af indbo m.m. forvoldt af medarbejderne. Medarbejdere fra Nordfyns Kommune må ikke ryge i dit hjem og der henstilles til, at der ikke ryges i hjemmet, i mens medarbejderen udfører sit arbejde. Der må påregnes øget slidtage af et hjem der modtager hjælp flere gange i døgnet I særlige tilfælde kan der være behov for, at husdyr opholder sig i separat rum, mens hjælpen er i hjemmet. 9 Kvalitetsstandarder 2015

11 Kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsen omfatter. Omsorg, hjælp, støtte og vejledning til personlig pleje. Formålet med ydelsen er. Såfremt et hverdagsrehabiliteringsforløb ikke har afhjulpet den nedsatte funktionsevne er formålet at give omsorg, hjælp samt støtte til at kunne fungere i hverdagen og bevare sit selvværd og livskvalitet både fysisk, psykisk og socialt. Desuden at stimulere til egenomsorg. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Bad: Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad samt hjælp til hårvask, føntørring/oprulning af hår, negleklipning på hænder. Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset. Personlig hygiejne: Kan omfatte hjælp til øvre- og/eller nedre toilette, pleje af mund og tænder, frisering, rensning og klipning af negle på fingre, rensning af ører og barbering. Hudpleje: Kan omfatte almindelig hudpleje eller pleje af sart og vanskelig hud Påklædning/ afklædning: Kan omfatte hjælp til af- og påklædning, støttestrømper og kropsbårne hjælpemidler. Toiletbesøg: Toiletbesøg kan omfatte hjælp til at blive fulgt til og fra toilet/toiletstol, hygiejne i forbindelse med toiletbesøg, kateter og stomipleje, tømning af bækken, skift af ble og lignende. Hjælp til og rengøring af kropsbårne hjælpemidler: Isætning af høreapparat Pudsning af briller Støttestrømper Støttekorset Proteser Halskraver Nødkald (bærbar sender) Forflytninger: Op af / i seng / stol / kørestol uden eller med lift. Vending / lejring. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Andet: Kontakt til læge sygehus hjemmeplejekontor pårøren- 10 Kvalitetsstandarder 2015

12 de/netværk. Ledsagelse til læge sygehus, hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage. Hjælp til at indtage doseret medicin. Hjælp til vedligeholdelsestræning af daglige færdigheder. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Praktiske opgaver f. eks. oprydning i forbindelse med udførelse af den personlige pleje (sengeredning, udluftning m.v.). Karbad Klipning af negle på fødder Hjælp til personlig pleje tilbydes alle dage døgnet rundt. Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage. Faglige kvalitetsmål. At personlig hygiejne og pleje gives på et relevant fagligt grundlag. At hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens behov og situation. At borgeren oplever, at hjælpen gives så borgerens værdighed, blufærdighed og personlige grænser respekteres. At der er sammenhæng og kontinuitet igennem hele døgnet i de enkelte opgaver, som udføres hos borgeren. At borgeren tilstræbes at have tilknyttet en fast kontaktperson. At der observeres og handles ved ændringer i borgerens helbred. At personalet er fagligt kvalificeret til udførelse af personlig pleje. Kvalitetsstandard for rengøring Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Hjælp til nødvendige rengøringsopgaver i opholdsstue, entre/bryggers, køkken, soveværelse og badeværelse svarende til de rum, som en ældre-handicapvenlig bolig indeholder. Hjælp til skift af sengetøj. Rengøring af hjælpemidler. Støvsugning: Rummene støvsuges. Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem. Borgerens hvilestol støvsuges. Lette ting placeret på gulvet flyttes. Gulvvask: Gulv tørres af med moppe. Gulve i køkken, entre/ bryggers og badeværelse rengøres hver 14. dag. 11 Kvalitetsstandarder 2015

13 De øvrige gulve kun efter behov og max. 4-5 gange årligt Synlige paneler aftørres i rummet. Lette ting placeret på gulvet flyttes. Løse tæpper (over 50 x 90 cm.) bliver liggende, medmindre borgeren selv flytter dem. Tørre støv af: Støv fjernes med tør klud i stue, soveværelse og entré på vandrette overflader. Vindueskarme aftørres med klud. Rengøring af badeværelse: Toilettet rengøres. Aftørres udvendigt omkring kumme, afløbsrør og cisterne. Håndvask rengøres med miljøvenligt rengøringsmiddel og aftørres med opvreden klud. Evt. hylde eller bord aftørres med fugtig klud. Spejle pudses. Afvaskning af bruseniche. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Rengøring af køkken: Gives som hovedregel kun til borgere som selv tilbereder måltider, og som ikke magter nedenstående opgaver. Aftørring af køkken og spisebord. Rengøring af køkkenvask. Aftørring af køleskab og evt. mikroovn. Udvendig rengøring af komfur. Afkalkning af kaffemaskine/elkedel. Borgere, som modtager hjælp til måltider, vil modtage rengøring af køkkenet som en del af denne ydelse. Skifte sengetøj: Snavset sengetøj fjernes fra seng og lægges i snavstøjskurv. Rent sengetøj lægges på og seng redes. Rengøring af hjælpemidler: Bevilgede genbrugshjælpemidler så som kørestole, plejeseng, bækkenstole etc. rengøres. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen Passe blomster: Planter passes og vandes efter behov Opvask og rengøring i forbindelse med gæster, logerende og voksne hjemmeboende børn. Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Rengøring af vinduer udvendigt Udvendig trappevask + trapper i fælles opgang med mindre borgeren er forpligtet ifølge kontrakt. Udendørs arbejde (pasning af have, snerydning m.v.) Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Bankning og rensning af gulvtæpper, madrasser og møbelbetræk. Pasning af dyr og ekstra rengøring i forbindelse hermed. Rengøring af kummefryser. Vaske cementgulv. Nedtagning/ophængning og vask af gardiner, persienner eller 12 Kvalitetsstandarder 2015

14 rullegardiner. Kvalitetsstandard for tøjvask Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Formålet med ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Hjælp eller støtte til nødvendig personlig tøjvask At hjælpe eller støtte borgeren med tøjvask i maskine. Hjælp til tøjvask fordrer, at der er vaskemaskine til rådighed i bolig eller i fælles vaskerum i forbindelse med boligen. Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og lægge tøj på plads. Vask i hånden tilbydes som hovedregel kun til beklædningsgenstande som støttestrømper og uldent undertøj Vask af: Store duge Sengetæpper Store uldtæpper Vask i fællesvaskeri med tidsbestilling. Hjælpen ydes som hovedregel 1 x ugentligt. Kvalitetsstandard for indkøbs- og servicefunktion Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Ydelsen omfatter. Hjælp eller støtte indkøb af daglige fornødenheder. 13 Kvalitetsstandarder 2015

15 Formålet med ydelsen. At hjælpe eller støtte borgeren i at få indkøbt fødevarer og forbrugsartikler, der er nødvendig for at kunne opretholde en normal dagligdag. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Hjælp til bestilling af varer i dagligvarebutik, som kommunen har indgået samarbejdsaftale med omkring udbringning Hjælpen nødvendiggør at borger indgår aftale omkring betaling af sine indkøb via PBS. Udbringning af nødvendige dagligvarer x 1 hver uge Sætte leverede varer på plads Aktiviteter som IKKE Indgår i ydelsen. Ydelsens omfang. Ærinder til bank og posthus som kan klares via serviceordninger. Afhentning af medicin på apotek. Hjælp til indkøb ydes 1 x om ugen. Udbringning af varer er vederlagsfri. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp ved måltider Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Formålet med ydelsen. Aktiviteter som indgår i ydelsen. Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Praktisk hjælp i forbindelse med måltiderne. At tilstræbe borgeren mulighed for hjælp til ernæring og nødvendig hjælp i forbindelse med måltider. Hjælpen kan være at varme tilberedt/leveret mad, servere mellemmåltider, borddækning, stille drikkevarer frem, smøre morgen- og aftensmad, hjælp til indtagelse af mad, bestilling af mad samt opvask max. en gang daglig efter borgers egne måltider. Tømning af opvaskemaskine. Aftørring af køkken og spisebord, rengøring af køkkenvask, aftørring af køleskab og evt. mikroovn, udvendig rengøring af komfur og afkalkning af kaffemaskine/elkedel udføres ved behov. Hjælp til indtagelse af mad og væske, Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til tilberedning af speciel kost. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen. Tilberedning af varm mad (middagsmad o. lign.) Tilberedning af mad til borgerens private arrangementer. Opvask efter gæster. Ydelsens omfang. Hjælp til opvarmning af mad. Hjælp til opvask vil blive tilbudt 1 x daglig. De øvrige tilbud gives efter behov. 14 Kvalitetsstandarder 2015

16 Faglige kvalitetsmål At borgeren oplever, at der er tid til at spise og drikke. At der er fokus på ro, rammer og anretning under måltidet for at øge borgerens lyst til at spise. At borgeren bevarer værdighed og medbestemmelse under måltidet. At borgeren medinddrages i planlægningen af måltiderne. At måltiderne fordeles ud over døgnet med passende intervaller under hensyntagen til borgerens ønske og behov. Hos borgere, der har brug for praktisk hjælp til måltiderne, vil der være særligt fokus på ernæringstilstanden. Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Forudsætninger Ydelsens lovgrundlag Ydelsen omfatter. Beskrivelse af ydelsen 44 og 83 i Lov om Social Service Hjælp til at skabe tryghed og overskuelighed i hverdagen. Formålet med ydelsen. At hjælpe borgeren med at strukturere hverdagen og gøre den overskuelig. At støtte borgeren i at få hverdagen til at fungere. Aktiviteter som indgår i ydelsen. At støtte borgeren, så denne kan medvirke til at strukturere hverdagen og gøre den overskuelig. At støtte borgeren med at skabe kontakt til pårørende, venner og bekendte og støtte op om, at kontakten bevares. At hjælpe borgeren med at skabe kontakt til læge, distriktspsykiatri m.m. At støtte og hjælpe borgeren med at skabe kontakt til aktivitetstilbud og bevare tilknytning hertil. At observere borgerens fysiske og psykiske tilstand og samarbejde med relevante samarbejdspartner. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, og som har behov for psykisk pleje og omsorg pga. psykisk lidelse, hjerneskade, særlig socialt udsatte eller demens. Ydelsens omfang. Hjælpen/støtten kan tilbydes på tidspunkter ud fra en individuel behovsvurdering. En behovsvurdering der tager afsæt i enten vilkårene for at styrke den enkeltes funktionsmuligheder, kompensere for en nedsat funktionsevne eller sikre at den enkelte kan fungere i dagligdagen. Faglige kvalitetsmål. At støtte borgeren i at bevare, genvinde eller skabe social kontakt/netværk. At hjælpen gives med indføling og faglig kvalitet og tager udgangspunkt i borgerens situation og livshistorie. At borgeren oplever, at hjælperen er nærværende, lyttende og fleksibel, og at borgerens selvbestemmelse respekteres. At understøtte borgerens mulighed for at kunne gøre brug af samfundets almindelige tilbud. 15 Kvalitetsstandarder 2015

17 At give øget livskvalitet. At sikre at personalet evner undervisning, formidling og kommunikation At støtte borgerne i at mestre praktiske opgaver i hverdagen ud fra en rehabiliterende tilgang. Kvalitetsstandard for madservice Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag Beskrivelse af ydelsen: 83 i Lov om Social Service Behov som ydelsen dækker. Ydelsen dækker borgerens behov for varieret og ernæringsrigtig kost. Ydelsen dækker borgerens behov for individuelle hensyn, herunder diæt kost. Formålet med ydelsen er. Madservice bestående af mad produceret og leveret i en god kvalitet efter borgernes ønske og behov. Maden er ernæringsrigtigt sammensat i henhold til Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag Ældre og handicappede der visiteres til madservice kan forvente nedenstående: Mad som er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. Mad som er veltilberedt og velsmagende. Mad med mulighed for individuel tilpasning og tilbydes i eget hjem Mad som er medvirkende til at højne modtagerens livskvalitet og indgå som et forebyggende og helbredende tilbud. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som er midlertidig eller er varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har vanskelighed ved at tilberede sin mad eller selvstædigt klare opvarmning af færdigretter, og som ikke har ægtefælle, pårørende eller andre i deres husstand, som kan hjælpe. Såfremt en rask ægtefælle midlertidigt er ude af stand til at lave mad til en syg ægtefælle, er de også midlertidigt omfattet. Madservice ophører, når den raske ægtefælle har haft fornøden tid til at opnå færdighederne i grundlæggende madlavning. Borgere, hvor der er et sundhedsmæssigt behov, der skal afhjælpes og vedkommende ikke selv er i stand til at tilberede nødvendig diætmad. I forhold til disse borgere vil der være særligt fokus på borgernes ernæringstilstand 16 Kvalitetsstandarder 2015

18 Diætkost gives til borgere, der efter lægehenvisning har behov for dette. Ydelsens omfang Ydelsens omfang Hvor leveres ydelsen fra Hvordan kan en borger opsige madservice? Hvornår leveres det visiterede ydelse? Hvad koster ydelsen? Nordfyns Kommunes kvalitetsmål for ydelsen Kommunens borgere kan vælge selv at afhente maden hos godkendte leverandør. Maden leveres som køle mad pakket i beskyttet atmosfære, MAP. Maden leveres x 1 pr. uge Maden tilberedes efter Anbefalinger for Dansk institutionskost 1. oplag udgivet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri, Veterinær og Fødevaredirektoratet. Menu tilbuddene fremgår af bestillingsseddel som udsendes x 1 pr. uge. Der er mulighed for at vælge mellem min. 12 hovedretter En middag består af alm. hovedret. Diætkost består af alm. hovedret. Der er mulighed for valg af alm. portion og stor portion. Der er mulighed for tilkøb af bi-retter/ forretter. Der er mulighed for tilkøb af madpakke. Der er mulighed for tilkøb af særlige retter, som fremgår af bestillingsseddel Udbringning sker en gang om ugen i dertil indrettet kølebil. Maden er mærket med indhold, produktionsdato, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur m.m. Borgere, som ikke selv har en mikrobølgeovn, kan fra Nordfyns Kommune låne en sådan til opvarmning af maden. Madordningen er fleksibel. Ugekassen kan som maksimum indeholde 7 middage (7 hovedretter) pr. uge og som min. 4 middage (4 hovedretter). Gør man ikke brug af valgmenu skemaet, vil man automatisk få det antal portioner, der fremgår af bevillingen, ud fra de retter der står på bestillingssedlen. Menuforslagene kommer ud 14 dage før levering og medtages af chauffør. Madservice leveres af godkendte frit valgs leverandører. Der udleveres informationsmateriale fra leverandør via Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune Generelt kan midlertidig eller varigt ophør af madservice opsiges 8 dage før næste leverance. Ved flytning til plejecenter, midlertidigt ophold eller sygehus. Borgeren betaler for måltider, der er leveret eller bestilt til levering. Ved dødsfald. Det betaler for de måltider der er leveret Ansøgning om madservice behandles i løbet af 8 dage efter henvendelse til Sundhed og Rehabilitering. Madservice iværksættes senest 8 dage efter valg af leverandør. Ved akut behov af hjælpes behovet via indkøb af færdigretter. Evt. med hjælp fra hjemmeplejen. Se gældende takstblad på Nordfyns Kommunes hjemmeside Betalingen sker ved træk i pensionen. Er borgeren ikke pensionist fremsendes regning. At borgeren oplever, at tilbuddet om mad gives med udgangspunkt i dennes behov og ønsker. At borgeren inddrages i videst muligt omfang, gennem kostudvalg og brugerundersøgelser. 17 Kvalitetsstandarder 2015

19 Kvalitetsstandarder, sygepleje Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Forudsætninger: Beskrivelse af ydelsen: Ydelsens lovgrundlag. Sundhedslovens 138 og 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen Behov som ydelsen dækker. Hjemmesygepleje omfatter vejledning, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme samt udførelse af lægeordineret behandling. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre med akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig kompetence er nødvendig. Sygepleje ydes til borgere, som ønsker at tilbringe den sidste tid af livet i eget hjem eller på plejecenter. Formålet med ydelsen. At fremme/genoprette sundhed og forebygge sygdom. At lindre følger af sygdom. At pleje og støtte døende og de pårørende. At undervise og rådgive/vejlede i forhold til den konkrete sygeplejeydelse. At hjælpe og støtte borgeren til evt. ændring i livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme. Sygeplejen skal til stadighed udøves ud fra en rehabiliterende tilgang således, at borgeren, så vidt det er muligt, igen kan tage vare på eget helbred. Aktiviteter, som indgår i ydelsen. Lægeordinerede behandlingsmæssige opgaver. Medicingivning og medicinadministration til borgere, som ikke er i stabile forløb, og som efter en lægefaglig vurdering ikke kan overgå til dosisdispensering. Som udgangspunkt udføres medicinadministration via dosisdispensering ved stabile forløb. Ernæring; medvirke til optimal ernæring for borgerne, evt. gennem sondemad og andre specielle ernæringsformer. Sårpleje. Speciel hudpleje. Behandling og pleje i forbindelse med vejrtrækning, kredsløb, udskillelser eller bevægeapparatet. Psykisk støtte til borgere og pårørende. Komplekse sygdomsforløb, hvor der er brug for sygeplejefaglig kompetence. 18 Kvalitetsstandarder 2015

20 Pleje af alvorligt syge og døende. Istandgørelse ved dødsfald. Såfremt den/de efterladte ønsker det, tilbydes et opfølgningsbesøg. Akut sygepleje til borgere efter henvendelse fra sygehus, vagtlæge, læge eller hjemmeplejen/interne samarbejdspartnere samt ved nødkald. Opfølgende hjemmebesøg til særligt svækkede borgere efter indlæggelse på sygehus eller ved særlige behov. Sundhedsfremme og forebyggelsestilbud herunder særlige sundhedstilbud i Sundhedsklinikkerne. Aktiviteter som IKKE indgår i ydelsen Ledsagelse til læge, speciallæge eller sygehus Afhentning af medicin på apoteket. Udlevering af kompressionsbind, cremer/salver, sårprodukter o. lign., som ikke indgår i kommunens sygeplejesortiment. Udlevering af medicin og doseringsæsker til medicinadministration. Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand. Alle borgere, der opholder sig i Nordfyns Kommune kan visiteres til hjemmesygepleje. Henvisning til sygepleje. Hjemmesygepleje kan iværksættes efter anmodning fra læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus, den kommunale eller private leverandør, borgeren eller pårørende. Ydelsens omfang. Der kan tilbydes sygepleje 24 timer i døgnet alle dage om året. Sygepleje ydes i en af kommunens 3 sundhedsklinikker, på plejecenter eller i borgerens eget hjem. Sundhedsklinikkerne findes i Bogense, Otterup og Søndersø og anvendes bredt til varetagelse af sundhedsfaglige ydelser, sundhedsfremme, forebyggende tiltag, vejledning og behandling. Klinikkerne er åbne i dagtimerne. Opgaverne i klinikkerne varetages af sygeplejersker og er målrettet borgere, der selv er i stand til at transportere sig til klinikkerne med egen transport, offentlige transportmidler, teletaxa eller hjælpemidler til at transportere sig. Nordfyns Kommunes kvalitetsmål. At tildeling af sygepleje sker på baggrund af en faglig vurdering. At sygeplejeydelser ved akutte behov leveres inden for 1 time. Ved henvisning fra læge, vagtlæge eller sygehus, kontaktes borgere inden for 24 timer. At sygeplejersken i samarbejde med borgeren udarbejder mål og handleplan for sygeplejen med udgangspunkt i borgerens ressourcer og livsstil. Medarbejdernes sygeplejefaglige viden skal løbende udvikles og ajourføres. Leverandør. Hjemmesygeplejerskeordningen ved Nordfyns Kommune i henhold til Sundhedsloven Kvalitetsstandarder 2015

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere