Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE"

Transkript

1 Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE

2 - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole (VIES), er oprettet i 1942 under navnet Den Jyske Idrætsskole, og er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Vejle Kommune. Efterskolen er oprettet 28. august Stk. 2. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole har adresse på Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle. Stk. 3. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole ejer matr. nr. 75b og 77b og 75c af Vejle Købstads Nørremark. Stk. 4. Formål: Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles formål er inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler at drive en højskole og en efterskole med særlig henblik på at virke inden for idrætten. Stk. 5. Værdigrundlag: Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles skolevirksomhed bygger på troen på det værdige menneske af krop og ånd, som det udtrykkes i et personligt liv og som kan realiseres ved at hjælpe eleverne med at udvikle deres formelle og reelle kompetencer gennem livsoplysning og demokratisk dannelse. Derfor vægter Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole den humanistiske dannelse højt, for herigennem at udvikle elevernes forståelse og respekt for menneskers kvaliteter på trods af forskelligheder. Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles idrætssyn bygger på ideen om at idrætten har sin egen værdi og derigennem kan bidrage til den humanistiske dannelse. 2 Repræsentantskab Stk. 1. Repræsentantskabet består af de i stk. 2 nævnte medlemmer. Stk. 2.: Bestyrelsen, jfr. 5 1 fra hver af de under Danmarks Idrætsforbund stående specialforbund, hvis dette specialforbund har givet positivt skriftligt tilsagn 2 fra Danmarks Idræts Forbund 2 fra Idrætshøjskolens elevforening 2 fra DGI 4 fra Vejle Idrætsråd 1 fra Dansk Firmaidrætsforbund 1 fra Syddansk Erhvervsskole 1 fra Campus Vejle 1 fra Professionshøjskolen Lillebælt 1 fra de almene gymnasier i Vejle 1 fra Business Vejle 2 udpeget af bestyrelsen for VIH og VIES Stk. 3. Meddelelse om udpegning af nye medlemmer for de i stk. 2 nævnte organisationer må være formanden i hænde inden den 1. februar. I modsat fald betragtes de tidligere udpegede medlemmer som repræsentanter for det kommende år. Hvis et forbund eller repræsentant ikke svarer to gange på henvendelse om valg af en repræsentant, kan repræsentanten slettes af repræsentantskabets medlemskreds. Forbundet eller organisationen kan efter henvendelse genoptages med sin repræsentation. Stk. 4. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på repræsentantskabet. Ingen kan afgive mere end én stemme. Ledelsesteam og medarbejderrepræsentanter deltager i repræsentantskabets møder, dog uden stemmeret. Stk. 5. Medlemmerne af repræsentantskabet har ikke ret til nogen del af Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles formue eller til udbytte af nogen art. De har intet personligt ansvar for Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles forpligtelser. Stk. 6. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 7. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 3 Skolens drift Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra eleverne og ved indtægter fra kursus og anden virksomhed, der ikke er omfattet af tilskudsbekendtgørelsen. Stk. 2. Skolernes midler må alene komme Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og

3 - 3 - lignende. Anbringelse af likvide midler, kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4 Repræsentantskabsmødet Stk. 1. Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer. Stk. 2. Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. 13 Stk. 3. Repræsentantskabet afholder hvert år ordinært møde inden udgangen af april måned med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens og forstanderens beretninger. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 4. Indkomne forslag. 5. Valg af: a. 3, henholdsvis 4 medlemmer til bestyrelsen. b. 1. suppleant, henholdsvis 2. suppleant for for de under pkt. a nævnte medlemmer til bestyrelsen. 6. Eventuelt. Stk. 4. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel til hver enkelt repræsentant. Eventuelle forslag, herunder forslag til valg, må være formanden i hænde inden 1. februar. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter motiveret begæring herom til repræsentantskabets formand. Indkaldelse sker efter samme retningslinier som det ordinære repræsentantskabsmøde og senest fire uger efter begæringens modtagelse. Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uansat antallet af fremmødte repræsentanter, jf. dog 13 stk. 1 Afgørelser træffes, hvor intet andet er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Afstemning skal ske skriftligt, hvis 3 fremmødte medlemmer kræver dette. Stk. 7. Referat føres over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Referatet underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5 Bestyrelsens sammensætning Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen bør så vidt mulig have et balanceret forhold af kvinder og mænd. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen således: 3 medlemmer vælges i lige år 4 medlemmer vælges i ulige år. På repræsentantskabsmødet vælges tillige en 1. og en 2. suppleant af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 1. suppleanten vælges i lige år. 2. suppleanten vælges i ulige år. Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.. Stk. 5. Ingen ved Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole ansat og ingen ved Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles elever kan være medlem af bestyrelsen eller udpege medlemmer til denne. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer samt suppleanterne skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen. Stk. 7. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og bekendtgørelser mv. for folkehøjskoler og efterskoler overholdes, samt at Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen har pligt til at give Undervisningsministeriet meddelelse om Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles nedlæggelse.

4 - 4 - Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Stk. 3. Forstandere og evt. øvrige personer i skolens ledelsesteam ansættes og afskediges af bestyrelsen. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles lærere ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra den ansvarlige leder for området. Øvrigt personale ansættes af den ansvarlige leder for området. Alle afskedigelser skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen for højskolen og for efterskolen. Stk. 6. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles overordnede kursusvirksomhed. Undervisningsplaner for Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole godkendes ligeledes af bestyrelsen. Stk. 8. Bestyrelsen godkender plan for Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles årlige evaluering af skolens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag og udarbejder plan for selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Stk. 9. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. 10, stk Bestyrelsens arbejde Stk. 1. Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne eller to andre medlemmer finder det fornødent. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse til møde udsendes senest en uge efter begæringens modtagelse og med mindst en uges varsel. Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, deraf enten formanden eller næstformanden, og træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne. Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles gæld. Bestyrelsens medlemmer er ikke berettiget til at modtage honorarer af Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for bestyrelsen. Stk. 9. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden 8 Skolens daglige ledelse Stk. 1. Den daglige ledelse af Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole varetages af et ledelsesteam, der som minimum består af skolernes forstandere. Ansvarsområderne fremgår af teamets ansvars- og kompetanceplan, som godkendes af bestyrelsen. Den daglige ledelse af hhv. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole varetages af den respektive forstander, der tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved en forstanders fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Ledelsesteamet kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk.4. Ledelsesteamet er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9 Medarbejderråd Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole har et medarbejderråd, der består af forstanderen og alle medarbejdere uden tidsbegrænset ansættelse.

5 - 5 - Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Rådet skal have mulighed for at udtale sig til skolens bestyrelse om forhold, der har væsentlig betydning for skolen, herunder bl.a. om følgende spørgsmål: 1.Budget 2.Ansættelse af forstander 3.Kursusterminer 4.Forslag til nybyggeri og ombygninger 10 Regnskab og revision Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden regnskabsårets afslutning et budget for det kommende år. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles årsrapport opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Regnskabet afsluttes og tilstilles revisorerne, således at revisionen kan være tilendebragt, og årsrapporten forsynet med statsautoriseret/registreret revisors revisionspåtegning, tilsendt bestyrelsen senest 3 uger inden det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse. Stk. 3. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskoles regnskabsår er kalenderåret. Stk. 4. Årsrapporten med revisionspåtegning forelægges bestyrelsen på et bestyrelsesmøde inden forelæggelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsens medlemmer underskriver den reviderede årsrapport. Bestyrelsens medlemmer skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf lovens 7. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet til repræsentanterne. Driftsregnskab og status indsendes til den forlangte dato til Undervisningsministeriet. Stk. 5. Medlemmerne har ret til indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 11 Tegningsret Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. 12 Vedtægtsændringer Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes i Undervisningsministeriet jf. 7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler. Stk. 2. Ændring af 1 skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum, jf. 4. Stk. 3. Beslutning om ændringer i øvrigt træffes på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de fremmødte repræsentanter er for forslaget. Opnår forslaget ikke tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer, betragtes forslaget som forkastet. 13 Nedlæggelse Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for nedlæggelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk.. 5. Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

6 - 6 - Ovenstående vedtægter afløser fundats af 25. januar 1942, med senere ændringer i vedtægterne af: 21. februar 1964, 19. maj 1979, 27. marts 1982, 26. marts 1983, 14. april 1984, 28. marts 1998, 14. april juli april april 2011 Godkendt Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen den 15. september 2011 Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. Vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 27. april 2012 Bestyrelsen Carsten Lang Petersen, formand Per Jensen, næstformand Niels Henning Broch-Mikkelsen Poul Grejs Pedersen Tage Schmidt Lene Møller Steen Stærk

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere