safeaway Rejseforsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "safeaway Rejseforsikringsbetingelser"

Transkript

1 safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring? Krav om det gule sundhedskort og udrejsested Det blå EU-sygesikringskort Hvordan dækker rejseforsikringen med og uden tilvalg Hvem er dækket af rejseforsikringen? Hvornår skal rejseforsikringen købes? Hvornår dækker rejseforsikringen? Hvor dækker rejseforsikringen? Betaling af årsrejseforsikring og fornyelse Definitioner... 4 KAPITEL 2 - FORSIKRINGSBETINGELSER... 6 AFSNIT A - SYGDOM OG HJEMTRANSPORT Sygdom Hjemtransport Lægelig fejlbehandling Fysioterapi og tandbehandling Sygeledsagelse og tilkaldelse... 9 AFSNIT B - PERSONLIG ASSISTANCE OG RÅDGIVNING Krisehjælp Krisehjælp til pårørende Behandling hos psykolog i Danmark AFSNIT C - EKSTRA REJSE- OG OPHOLDSUDGIFTER Forsinket fremmøde Hjemkaldelse AFSNIT D - JURIDISK ANSVAR OG ASSISTANCE I UDLANDET Privatansvar i udlandet Juridisk assistance i udlandet Sikkerhedsstillelse Evakuering og terror Rådgivning i krisetilfælde Eftersøgning og redning Redning i forbindelse med eftersøgning Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Tab pga. leverandørs konkurs AFSNIT E - BAGAGE OG PERSONLIGE EJENDELE Bagage Billetter, pas og kreditkort

2 23. Bagageforsinkelse AFSNIT F ULYKKESFORSIKRING Ulykke og overfald herunder invaliditet Dødsfald Tandskade AFSNIT G AFBESTILLING Afbestilling AFSNIT H GENERELLE BESTEMMELSER Generelle undtagelser Opsigelse/tilbagebetaling af betalt præmie Forsikringssum Urigtige oplysninger Dobbeltforsikring Overdragelse af erstatningskrav Regres Fortrydelsesret Klage Forsikringsselskabet Værneting og lovgivning

3 Kapitel 1 Betingelser for køb af forsikring m.m. 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring? Forsikringen dækker personer til og med 70 år ved policens ikrafttræden (første dækningsdag). Personer under 35 år tilbydes som udgangspunkt safeaways ungdomsårsrejseforsikring, der er billigere, men kan også vælge at købe denne forsikring. 2. Krav om det gule sundhedskort og udrejsested For at kunne købe en rejseforsikring er det en betingelse, at du ved din udrejse har et sundhedskort og er berettiget til ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring. Det er desuden en forudsætning, at du har udrejse fra Danmark, Norge eller Sverige på tidspunktet for policens ikrafttrædelse. Køber du rejseforsikringen uden at opfylde ovennævnte krav, dækker rejseforsikringen ikke, og du kan få præmien refunderet efter anmodning fratrukket et administrationsgebyr. 3. Det blå EU-sygesikringskort Ved rejser til det område, hvor man er dækket af det blå EUsygesikringskort, er det en forudsætning for dækning, at du vil være i stand til at erhverve kortet på rejsen/eller har medtaget det på rejsen. Forsikringen dækker de udgifter, som du ikke får dækket af det blå EU-sygesikringskort. 4. Hvordan dækker rejseforsikringen med og uden tilvalg Grunddækningen omfatter ikke: kapitel 1, afsnit E (Bagage og bagageforsinkelse mv.). Denne dækning kan tegnes som et tilvalg, når forsikringen købes. kapitel 1, afsnit F (Ulykkesforsikring). Denne dækning kan tegnes som et tilvalg, når forsikringen købes. kapitel 1, afsnit H (Afbestillingsforsikring). Denne dækning kan tegnes som et tilvalg, når forsikringen købes. For alle skader under policen gælder en selvrisiko på kr. 750 pr. skade, medmindre sikrede ved købet har tilvalgt dækning uden selvrisiko. Det fremgår af din police, hvilke tilvalg du har tilkøbt/tegnet. 5. Hvem er dækket af rejseforsikringen? Den eller de personer, der er anført på policen. Hvis der er tegnet en årsrejseforsikring for husstanden, dækker forsikringen alle familiemedlemmer, der er tilmeldt Folkeregistret på denne adresse. I tillæg dækkes børn af forsikringstageren eller denne hustru/partner på rejser, hvor de rejser sammen med forsikringstageren. 6. Hvilken type af rejser dækker rejseforsikringen? Alle ferie- og studierejser samt og ferierejser kombineret med arbejde i det valgte geografiske dækningsområde (se pkt. 10 nedenfor) forudsat at rejsens varighed er maksimalt én måned (31 dage). Årsrejseforsikringen dækker ikke rene forretningsrejser. Dersom du har brug for dækning af rejser med varighed over en måned, henviser vi dig til at tegne en af vore enkeltstående rejseforsikringer, der kan tegnes for op til 12 måneders varighed. Bliver du ufrivilligt forsinket i din hjemkomst på en rejse af en måneds varighed, udvides forsikringen til at dække i endnu to døgn uden tillægspris. Skirejser er ikke dækket jf. pkt Hvornår skal rejseforsikringen købes? Du skal købe rejseforsikringen senest på afrejsedagen. samt eventuelle tilvalg Tillægsdækninger kan købes efterfølgende ved henvendelse til safeaway. Prisen for eventuelt senere køb af tillægsdækning er den samme som prisen for et års dækning. Hvis du vælger at købe såvel rejseforsikring som afbestillingsforsikringen i én police, dækker afbestillingsforsikringen kun for rejser, der ikke er købt på det tidspunkt års, rejseforsikringen købes. 8. Hvornår dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker i et år fra den dato, hvor årsrejseforsikringen træder i kraft i henhold til din police. Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl/opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen. Rejseforsikringen ophører på den første af nedenstående tidspunkter: a) når du kommer hjem til din bopæl/opholdssted, b) på det tidspunkt, din udlandsrejse har varet længere end én måned fra afrejse. Inden for forsikringsperioden på et år kan du foretage flere rejser, forudsat de ikke hver især er længere end perioden nævnt i pkt. 6. 3

4 Forsinkes din hjemrejse uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden tillægspris. 9. Hvor dækker rejseforsikringen? Policen dækker alle rejser i det geografiske område, du har købt dækning til, jfr. nedenfor. Bortset fra sygdomsdækningen under kapitel 2 dækker forsikringerne ikke under rejser i Danmark. Forsikringen er opdelt i to geografiske dækningsområder: 1. Udvidet Europa, hvorved forstås: EU og EØS samt landende: Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden. Undtaget fra ovennævnte er dog disse landes eventuelle oversøiske territorier som f.eks. franske Guadeloupe. For disse områder skal nedenstående dækningsområde 2 vælges. 2. Hele Verden 10. Betaling af årsrejseforsikring og fornyelse Præmien for det første år betales ved udstedelse af årsrejseforsikringen. Præmien tillægges skadesforsikringsafgift på 1,1 % til staten. Hvis der er aftalt automatisk fornyelse via kreditkort, bank, giro eller PBS, vil præmien for næste forsikringsperiode blive hævet 14 dage før fornyelsesdato. Hvis der ikke er aftalt automatisk fornyelse, vil safeaway cirka en måned før fornyelsen fremsende tilbud om fornyelse via den opgivne -adresse. Er betaling ikke foretaget senest 10 dage før fornyelsesdatoen, fremsendes endnu en påmindelse om betaling af fornyelsespræmie via . Er denne ikke modtaget på fornyelsesdatoen, udløber enhver dækning automatisk fra sidste dag af dækningsperioden. Det er forsikringstagerens ansvar at holde safeaway opdateret med ændring af postadresse og/eller adresse. 11. Definitioner Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte ord som følger: Afrejsetidspunkt: Dato samt klokkeslæt, hvor du forlader Danmark. Akut sygdom: Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Ankomsttidspunkt: Dato samt klokkeslæt, der af rejsearrangøren er angivet i rejseplan eller lignende. I tilfælde af at der ikke er angivet et specifikt klokkeslæt, regnes med det første døgn, hvor skaden sker. Det blå EU-sygesikringskort: Det blå EUsygesikringskort dækker ferierejser, praktik eller au pair-ophold, studie/faglig uddannelse i EU-lande, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz. Epidemi: Ved epidemi forstås mange mennesker, der smittes med den samme sygdom i løbet af kort tid. Ekstraudgifter: Ekstraudgifter er udgifter, en person udelukkende får som følge af en skade, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadens indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. Familie: Ved familie forstås en persons ægtefælle, samlever, børn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, svigerforældre, søskende, stedsøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. Fastlagt rejserute: Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Forsikringsselskabet: Den juridisk ansvarlige forsikringsgiver for denne forsikring er Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros S.A., Madrid, som alene hæfter for skader. Hjemrejse: Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på maksimalt samme klasse som den oprindelige hjemrejse. Hjemtransport: Ved hjemtransport forstås lægeordineret transport fra skadeslandet til Danmark. Hjemtransport foretages enten ved ambulancefly eller alm. rute- eller charterfly efter safeaways læges vurdering. Husstand: Ved husstand forstås personer, der er gift med, henholdsvis lever i et fast parforhold med dig samt hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Plejebørn samt stedbørn, der bor hos dig, er endvidere omfattet. Indskrevet bagage: Alle de genstande, som en person checker ind før flyafgang, og som flyselskabet tager i forvaring. Det er et krav, at der påsættes et bagagemærke på hvert enkelt stykke bagage, og at 4

5 sikrede modtager en kvittering for hvert enkelt stykke bagage. Overfald: Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling. Plejebørn: Et plejebarn er ét, som altid har folkeregisteradresse hos dig, og hvor du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Plejeforældre: Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller stedforældre, men som er godkendte af kommunen som dine forsørgere. Sportsudstyr: Ved sportsudstyr forstås golfudstyr, dykkerudstyr, surfboards, windsurfer, skiudstyr, cykler, jagtudstyr m.v. Stedbørn: Børn, som ikke er dine biologiske børn, men hvor du er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med barnets biologiske forælder. Stedforældre: Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre. Plejesøskende: Personer, som ikke er dine biologiske søskende eller stedsøskende, men som du lever eller har levet med hos dine forældre, sted- eller plejeforældre. Stedsøskende: Personer, som ikke er biologiske søskende, men som du lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. Professionel sportsudøvelse: Er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig eller klubsponsor m.v., og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter m.v., som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. Proteser: Er kunstige lemmer, herunder kunstige tandsæt og tænder. Rejsens pris pr. dag: Rejseudgifter, der kan kræves betalt eller betalte ikke refundérbare udgifter til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomst dagen regnes som en dag). Det er en betingelse, at andre turistmæssige ydelser er bestilt og betalt inden afrejsen. Ved rejse i eget motorkøretøj erstattes med kr. 100, pr. dag pr. person til dækning af benzin og kilometerpenge (maksimalt kr. 400, pr. dag pr. køretøj) samt rejsens pris pr. dag for ophold, anden transport og andre turistmæssige ydelser i henhold til ovennævnte. Rejseperiode: Ved rejseperiode forstås det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. Længden af en rejseperiode beregnes fra det tidspunkt, du forlader din bopæl i Danmark. safeaway A/S: Agent for Forsikringsselskabet. safeaway er bemyndiget til at sælge og administrere forsikringerne. -nr. er Smykker: Er genstande, hvori guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår. Stedbarn: Et stedbarn er dit eller din ægtefælles/samlevers barn fra et tidligere ægteskab/forhold, som bor hos dig/jer i faste perioder. Terroraktion: Ved terroraktion forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Tyggeskade: Tandskade, herunder skader på proteser, der opstår ved spisning eller tygning. Ulykkestilfælde: Er en pludselig udefrakommende indvirkning på legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse. Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om en udefrakommende indvirkning. Videnskabelige ekspeditioner: Er ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig. Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer. 5

6 Kapitel 2 - Forsikringsbetingelser Afsnit A - Sygdom og hjemtransport 1. Sygdom Bemærk På rejser, der helt eller delvist er dækket af det blå EUsygesikringskort, gælder disse dækninger kun i de tilfælde, som ikke er omfattet af denne ordning. 1.0 Forsikringssum - ubegrænset 1.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker skader som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Rejseforsikringen dækker endvidere fødsel indtil otte uger før forventet fødselstidspunkt se punkt Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er ordineret af safeaways læge eller aftalt mellem behandlende læge og safeaways læge, nødvendige udgifter til værelse og kost for en pårørende, der efter dit valg indlægger sig på hospitalet under din indlæggelse, såfremt hospitalet har faciliteter til at indlogere pårørende, levering af screenet blod samt overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod, såfremt safeaways læge skønner, at du opholder dig i et risikoområde, hvor blodet ikke bliver screenet, telefonsamtaler til safeaway, herunder safeaways alarmcentral eller servicekontorer, fødsel, behandling af ufødt barn/børn eller et barn/børn, der er født for tidligt indtil otte uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens forsikring medicin, ordineret af behandlende eller safeaways læge, forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over dækningsperioden, lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Transporten og transportformen skal være ordineret af behandlende eller safeaways læge, sygetransport som følge af behandlingssvigt til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at safeaways læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at transporten er nødvendig og forsvarlig, enten hjemtransport til bedemand/krematorium ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis dine pårørende ønsker dette. Rejseforsikringen dækker maksimalt det beløb, en hjemtransport ville have kostet, returrejse maksimalt på økonomiklasse til udgangspunktet for hjemtransporten, såfremt der på tidspunktet for den lægeordinerede hjemtransport var mindst én måned tilbage af den oprindelige planlagte rejses varighed og rejseforsikringens løbetid. Returrejsen skal foretages senest én måned efter, at du er blevet raskmeldt, har du, efter færdigbehandling og udskrivelse fra hospital i udlandet, ikke været i stand til at følge den fastlagte og dokumenterede rejserute, og er du ikke blevet hjemtransporteret for safeaways regning, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: enten indhentning af den fastlagte rejserute maksimalt på økonomiklasse til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig, eller hjemrejse til bopæl i Danmark maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse. 1.3 Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til ophold på et af safeaway godkendt hotel samt kost med maksimalt kr pr. dag kost dog maksimalt op til kr. 250 pr. dag, når den behandlende læge eller safeaways læge skønner, at behandlingen kan foretages ambulant i stedet for indlæggelse på hospital, ophold på et af safeaway godkendt hotel samt kost med maksimalt kr. 1,500 pr. dag kost dog maksimalt kr. 250 pr. dag efter endt behandling, indtil du kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente din fastlagte rejserute, Rejseforsikringen dækker endvidere: ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (gælder ikke for ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en skadeberettiget hjemtransport. 6

7 1.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandler, ændret medicinering, ændring af lidelsen behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du ikke har søgt læge, har afslået eller selv opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er i terminalfasen eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder eller på grund af tidligere udeblivelser ikke overholder normale kontrolbesøg, kontrol og behandling herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, et før afrejsen kendt/forventeligt behandlingsbehov, behandling af patienter, der før afrejse har fået stillet diagnosen AIDS, uanset årsagen til behandlingen, behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, rekreations- eller kurophold, behandling og hospitalsindlæggelse, når safeaways læge har vurderet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til Danmark, fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere, når safeaways læge har besluttet at hjemtransporten kan finde sted, udgifter til hjemtransport arrangeret af dig selv, som safeaway ikke ville have haft, hvis safeaway havde arrangeret hjemtransporten, transport som følge af din frygt for smittefare, udgifter, der opstår, som følge af at du ikke følger behandlende læges og/eller safeaways læges anvisninger, og at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 1.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer original lægeerklæring med diagnose, samt at du giver safeaways læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadeanmeldelse sammen med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet, samt at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 2. Hjemtransport 2.0 Forsikringssum Ubegrænset 2.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af akut, alvorlig sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, forsikringen dækker efter vurdering og godkendelse af safeaways læge sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hjemtransport. 2.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker efter vurdering fra safeaways læge nødvendige ekstraudgifter til: hjemtransport til din bopæl/hospital i Danmark. safeaways læge vurderer efter samtale med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. safeaway har ret til at hjemtransportere dig til behandling i Danmark og lade behandling afvente hjemkomst. safeaways læge afgør, hvornår og hvordan en hjemtransport skal finde sted, hjemsendelse af almindelig rejsebagage, du måtte efterlade i udlandet som følge af en hjemtransport, har du, som følge af en dækningsberettiget skade ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er du ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til: indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig, eller 7

8 hjemrejse til din bopæl i Danmark maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til din bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse, forsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport, transport til nærmeste egnede hospital i tilfælde af behandlingssvigt ved skader, der er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. safeaways læge afgør, hvorvidt der er tale om behandlingssvigt. 2.3 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til: hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende lidelser, der inden for de seneste to måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er led i kontrol ændret medicinering, hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvor du ikke har søgt læge, har afslået eller stoppet behandling for sygdommen, selv om du formodes at burde vide, at sygdommen/lidelsen krævede behandling eller var væsentligt forværret, tilfælde, hvor behandlingen er udsigtsløs, eller du har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de seks sidste måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, udgifter til hjemtransport arrangeret af dig selv, som safeaway ikke ville have haft, hvis safeaway selv havde arrangeret transporten, transport i ambulancefly i tilfælde, hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter safeaway læges vurdering, hjemtransport som følge af frygt for smittefare. 2.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med hjemtransport indsender originale lægejournaler samt skadeanmeldelse med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet. Desuden bedes du oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 3. Lægelig fejlbehandling 3.0 Forsikringssum kr Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker skader omfattet af punkt 1.1 Sygdom og punkt 2.1 Hjemtransport. 3.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen giver erstatning ved lægelig fejlbehandling, foretaget af en autoriseret læge, under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling i udlandet. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om patientforsikring og erstatningens størrelse efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. 3.3 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer original lægeerklæring med diagnose, samt at du giver safeaways læge adgang til alle relevante sygejournaler herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 4. Fysioterapi og tandbehandling 4.0 Forsikringssum Fysioterapi: Kr Tandbehandling: Kr Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker udgifter til skader omfattet af punkt 1.1 Sygdom og punkt 2.1 Hjemtransport eller i forbindelse med akut opstået tandpine eller påført skade. 4.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker uopsættelig og akut tandlægebehandling, med op til kr , konsultationer hos autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut, med op til kr

9 4.3 Særlig bestemmelse SafeAway har ret til at nedsætte eller lade erstatning af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt du ikke har fulgt en normal tandpleje med mindst ét årligt eftersyn og nødvendig behandling i forbindelse hermed. 4.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter efter hjemkomst til Danmark, til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, 4.5 I tilfælde af skade -- krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du fra behandlende tandlæge eller terapeut på stedet fremskaffer erklæring med diagnose, samt at du giver tandlæge adgang til alle relevante journaler, at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med akut tandpine/skade, fysioterapi m.m., indsender skadeanmeldelse med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 5. Sygeledsagelse og tilkaldelse 5.0 Forsikringssum Ubegrænset 5.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker skader omfattet af punkt 1.1 Sygdom og punkt 2.1 Hjemtransport, hvor du får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og safeaways læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn, rammes af akut livstruende sygdom/tilskadekomst dækket af punkt 1.1 Sygdom, afgår ved døden under rejsen, skal hjemtransporteres, eller ikke kan følge planlagt rejserute. Dette gælder dog ikke Tilkald. 5.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker op til to personer efter dit eget valg samt dine egne medrejsende børn/stedbørn /plejebørn under 18 år, tilkaldtes nødvendige udgifter til transport fra bopælen i Danmark og retur maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis du skal hjemtransporteres inden for tre døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, sygeledsagernes nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark, udgifter til transport maksimalt samme transportklasse som dig dog ikke ambulancefly, i tilfælde, hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, ekstraudgifter til ophold på et af safeaway godkendt hotel, maksimalt kr pr. dag pr. person, ekstraudgifter til kost og lokaltransport med op til kr. 250 pr. dag pr. person, udgifter til tilkaldelse arrangeret af dig selv eller den tilkaldte, som safeaway ikke ville have haft, såfremt safeaway havde arrangeret tilkaldelsen, ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos safeaway eller køb af en safeaway rejseforsikring for varigheden af sygeledsagelsen eller tilkaldelsen. 5.3 Undtagelse I tilfælde af tilkald ved dødsfald dækker punkt og maksimalt i fem dage fra udrejse fra Danmark. 5.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt at du indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de personer, der har været sygeledsagere, samt dokumentation for afholdte udgifter til dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. Afsnit B - Personlig assistance og rådgivning 6. Krisehjælp 6.0 Forsikringssum Ubegrænset 6.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp ved større ulykker, voldsomme traumatiske hændelser, 9

10 naturkatastrofer eller terroraktioner, der direkte involverer flere personer. safeaways læge eller psykolog vurderer, om der skal iværksættes krisehjælp. 6.2 Hvilke udgifter dækkes? safeaways alarmcentral stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed på uheldsstedet, der senest afsluttes ved en persons tilbagekomst til Danmark. 6.3 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i angivne områder, efter at Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet hjemrejse/evakuering i dette område/disse områder. 6.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab, og/eller om du er indehaver af et kreditkort. 7. Krisehjælp til pårørende 7.0 Forsikringssum Ubegrænset 7.1 Hvilke skader dækkes? erstatter udgifter for dine pårørende, rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor flere skadelidte har været udsat for en naturkatastrofe, terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi, og hvor de pårørende ønsker krisehjælp, 7.2 Hvilke udgifter dækkes? safeaway stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed pr. telefon for dine pårørende, vurderer safeaways læge, at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af dine pårørende i Danmark, dækker rejseforsikringen rimelige transportomkostninger i Danmark. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ved din indrejse i et område, efter at lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, hvis området ved din indrejse er anført på Udenrigsministeriets hjemmeside som krigszone. 7.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Dine pårørende har pligt til at give SafeAway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 8. Behandling hos psykolog i Danmark 8.0 Forsikringssum kr Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker direkte behandling i tilfælde, hvor du har været udsat for en naturkatastrofe. 8.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker det antal konsultationer hos psykolog, som din egen læge har anvist dog maksimalt kr Særlig bestemmelse Behandling hos psykolog skal påbegyndes, senest fire uger efter at hændelsen i punkt 8.1 fandt sted, og skal afsluttes senest tre måneder efter første behandling. 8.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter under rejsen, ved indrejse i området, efter at lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen, eller hvis området ved indrejsen er anført på Udenrigsministeriets hjemmeside som krigsrisiko. 8.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du kontakter safeaway, inden behandlingen påbegyndes. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen eller, 10

11 Afsnit C - Ekstra rejse- og opholdsudgifter 9. Forsinket fremmøde 9.0 Forsikringssum Ubegrænset 9.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker, i tilfælde af at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente din rejserute. 9.2 Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til transport til indhentning af den fastlagte rejserute maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse, ekstraudgifter til ophold på et af safeaway godkendt hotel, maksimalt kr pr. dag pr. person, udgifter til kost samt lokal transport op til kr. 250 pr. dag. I tilfælde af en skade inden for 24 timer efter afrejsetidspunktet fra Danmark, hvor safeaway ikke er i stand at bringe dig frem til den fastlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag), dækker rejseforsikringen, rejsens pris pr. dag for de feriedage, du mister. Dækningen erstatter ikke ankomstdagen til den fastlagte rejserute. 9.3 Særlig bestemmelse Det er en betingelse, at ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part. Det er endvidere en betingelse for dækning, at billetten(-erne) er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang. 9.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen, i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle minimumtransfertid, dvs. den tid, luftfartselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift (Minimum Connecting Time). Er du ikke checket igennem til slutdestinationen, skal der lægges én time til den officielle transfertid, udgifter i forbindelse med transport arrangeret af dig selv, som safeaway ikke ville have haft, hvis safeaway havde formidlet transporten. 9.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at indsende en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter i original, f.eks. kvittering for billetkøb, inkl. billetnummer, originalregninger samt rejseplan. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i et andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 10. Hjemkaldelse 10.0 Forsikringssum ubegrænset 10.1 Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker, i tilfælde af at du afbryde rejsen før planlagt, som følge af at der under rejsen opstår akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme folkeregisteradresse som dig), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, søskende, stedsøskende eller stedplejesøskende i Danmark, der af behandlende læge og safeaways læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst fem døgn, livstruende akut opstået/akut forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme folkeregisteradresse som dig), børn, stedbørn, forældre, stedforældre, søskende, stedsøskende, stedplejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark eller, væsentlig skade i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der af økonomiske årsager kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse eller indbrud). Forsikringen omfatter ekstraordinære rejseudgifter for dig, din ægtefælle/samlever (tilmeldt Folkeregisteret på din adresse), samt børn og delebørn Hvilke udgifter dækkes? rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter maksimalt økonomiklasse til hjemrejse til din bopæl i Danmark, rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år dog maksimalt på økonomiklasse såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 11

12 10.3 Særlige bestemmelser det er en forudsætning, at kriterierne i punkt er opfyldt på hjemrejsetidspunktet, samt at skadetilfældet kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i bopælslandet, det er ligeledes en forudsætning, at skadestilfældet ikke kunne forudses/forventes ved din afrejse fra bopælslandet Undtagelser rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer forud for det oprindeligt planlagte hjemkomsttidspunkt, rejseforsikringen dækker ikke udgifter til hjemrejse arrangeret af dig selv, som safeaway ikke ville have haft, hvis safeaway havde arrangeret din hjemrejse I tilfælde af skade krav til dokumentation i tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt personer nævnt punkt eller skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset dine pårørende i Danmark, i tilfælde af indbrud, brand eller el.lign. skal du indsende politirapport samt oplyse, hvorfor din tilstedeværelse er påkrævet, har du selv afholdt udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, skal du indsende en skadeanmeldelse med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. Afsnit D - Juridisk ansvar og assistance i udlandet 12. Privatansvar i udlandet 12.0 Forsikringssum Personskade kr Tingskade kr Forsikringssummerne er den maksimale grænse for safeaways forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, ansvaret pålægges flere personer, og/eller der er dækning på ń eller flere policer hos safeaway Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker, såfremt du i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker af myndighederne bliver pålagt at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker det beløb, du bliver pålagt at betale, omkostninger (retshjælp) i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med safeaway dog maksimalt kr Der kan ikke opnås dækning for omkostninger under både punkt 12 og 13, skader på lejet feriebolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på kr pr. forsikringsbegivenhed. Det er en forudsætning, at de beskadigede effekter har været i din varetægt Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar i kontraktforhold, i erhvervs- og arbejdsforhold eller under praktikophold, for skade på ting ud over punkt som du selv ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund, for skade som følge af, at du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, jetski eller vandscootere. Med hensyn til søfartøjer, jetski og vandscootere dog kun såfremt disse er på eller over fem meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger fem hk, Forsikringen dækker endvidere ikke: bøder eller bodslignende krav, for skader forvoldt ved brug af skydevåben, for skader forvoldt af dyr I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer, der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 12

13 13. Juridisk assistance i udlandet 13.0 Forsikringssum kr safeaways ń forsikringsbegivenhed begrænset til kr Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling Hvilke udgifter dækkes? udgifter til indhentning af specialisterklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af safeaway, udgifter til egne og modpartens sagsomkostninger, udgifter til syn og skøn, Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole, og som ikke har forbindelse med persons erhvervsudøvelse, advokatomkostninger i forbindelse med straffesager, til og med sagens afgørelse ved 1. instans dog maksimalt kr Bliver du ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til safeaway efter påkrav med tillæg af renter. Lånet bliver forrentet med Nationalbankens diskonto + 4 %, rejseudgifter, som følge af at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet maksimalt økonomiklasse Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af SafeAway Selvrisiko ved enhver skade under denne dækning udgør selvrisikoen 10 % af de samlede omkostninger, dog minimum kr Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser i skadeslandet for at få fri proces er opfyldt, ved en appelsag erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke ved private retstvister mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, mellem dig og safeaway I tilfælde af skade krav til dokumentation Du eller advokaten skal indgive anmeldelse til safeaway, så snart advokaten har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til safeaway skal ske snarest. Anmeldelse til safeaway skal så vidt muligt indeholde oplysninger om modparten, påstand (om muligt modpartens påstand), kort sagsfremstilling med angivelse af de argumenter, påstanden kan støttes, oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 14. Sikkerhedsstillelse 14.0 Forsikringssum kr Hvilke udgifter dækkes? rejseforsikringen erstatter dine udgift ń tilkaldt person, i tilfælde af at du tilbageholdes af offentlig myndighed se punkt , sikkerhedsstillelse: Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til safeaway ved frigivelse eller efter anmodning, en forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, transportudgifter ń person, som efter dit valg rejser ud til dig og retur til bopælen, i tilfælde af at du tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at indsende en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, 13

14 15. Evakuering og terror Evakuering 15.0 Forsikringssum kr Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker, i tilfælde af at Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor du befinder dig, de lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor du befinder dig, Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler en evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor du befinder dig, området bliver sat på Udenrigsministeriets hjemmeside som krigszone, mens du befinder dig i området, du direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvilke udgifter dækkes? rejseforsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til Danmark maksimalt økonomiklasse. Transporten skal finde sted ved førstgivne lejlighed. Derudover yder safeaway råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med en evakuering har du købt dækning 21, Bagage, udvides denne dækning til at omfatte tab af eller skade på bagage, du efterlader, som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. Bemærk dog safeaways mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være begrænset; f.eks. i områder, hvor der er krig Selvrisiko ved evakuering under punkt 15.1, hvor Statens Seruminstitut ikke anbefaler en evakuering eller hjemrejse, er selvrisikoen 10 %, dog minimum kr Undtagelse Forsikringen dækker ikke ved indrejse i området, efter at lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, hvis området ved indrejsen er anført på Udenrigsministeriets hjemmeside som krigszone, eller i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du indsender dokumentation for begivenhederne nævnt i punkt 15.2 samt for de udgifter, du ønsker refunderet. Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 16. Rådgivning i krisetilfælde 16.0 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor du uden at være omfattet af dækning 15 ønsker rådgivning Hvad dækker rejseforsikringen? safeaway yder råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med eller overvejelser omkring en evakuering. Hjælpen ydes af safeaways alarmberedskab. Forsikringen dækker ikke dine udgifter til evakuering, dækningen giver dig under rejsen adgang til safeaways 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom eller tilskadekomst samt råd og vejledning om lægebehandling, 17. Eftersøgning og redning Eftersøgning 17.0 Forsikringssum kr Ved en skade forstås krav, der fremkommer som følge af samme oprindelige skadeårsag og involverer en eller flere skadelidte Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker, i tilfælde af at du hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer, du inden for fem døgn er blevet observeret, de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. 14

15 Samtlige kriterier nævnt under skal være opfyldt. 18. Redning i forbindelse med eftersøgning 18.1 Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor dit opholdssted er fastlagt, og de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden redningsaktion iværksættes, Samtlige kriterier nævnt under skal være opfyldt Hvilke udgifter dækkes? eftersøgning: Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af dig i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, du sidst er blevet set, redning: Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til redning/afhentning af dig Selvrisiko Ved enhver skade er der en selvrisiko på 10 %, dog minimum kr Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning i forbindelse med kidnapning eller kapring, som safeaway ikke ville have haft, hvis safeaway havde formidlet en eftersøgning eller redning, i tilfælde af at offentlige myndigheder dækker udgiften for personer, som er uforsikrede I tilfælde af skade Ønskes en eftersøgnings- eller redningsaktion iværksat, skal safeaways alarmcentral kontaktes. safeaway samarbejder med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk, når det vurderes hensigtsmæssigt for indsatsen I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at der indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet, og at safeaway får adgang til alle informationer, som belyser sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 19. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 19.0 Forsikringssum kr Hvilke skader dækkes? Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet Hvilke udgifter dækkes? Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give safeaway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtiget til at fremsende dokumenter, herunder politirapporter eller andet bevis for anmeldelse af skade, originale kvitteringer Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret, hvis du efter lovgivningen i det land, udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for safeaways erstatningspligt, at du indsender lejekontrakt for leje af bil samt skadesopgørelser fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab m.v. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort. 20. Tab pga. leverandørs konkurs 20.0 Forsikringssum - kr Hvilke skader dækkes? Økonomiske tab, der rammer sikrede, når konkurs eller betalingsstandsning gør, at produkter købt før afrejsen fra enten: luftfartsselskab, hotel/lejlighed, biludlejningsfirma, eller lignende leverandør ikke kan leveres, pga. leverandørens konkurs, hvorved i denne bestemmelse forstås leverandørens konkurs, betalingsstandsning eller offentlig erklæring fra leverandøren om dennes manglende evne til at betale sine forpligtelser. Der ydes alene dækning for økonomiske tab 15

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

200-2 Årsrejse Voksen - forsikringsbetingelser

200-2 Årsrejse Voksen - forsikringsbetingelser 200-2 Årsrejse Voksen - forsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom.

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom. Betingelser 692 De samlede forsikringsbetingelser nr. 692 Hermed følger de samlede forsikringsbetingelser nr. 692, der gælder for din GoSafe rejseforsikring. Endvidere finder du information om vores alarmcentral,

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Rejseforsikring Grønland og Færøerne l være gyldigt. for finansielle virksomheder, kan Rejseforsikring Grønland og Færøerne Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger vet til Europæiske er præcise og inger. afgives forkerte svar, som kan edømmelse,

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. Rejseråd og forsikringsbetingelser. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest P6 23_12.

Rejseforsikring. Rejseråd og forsikringsbetingelser. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest P6 23_12. Rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser l være gyldigt. for finansielle virksomheder, kan ninger et til Europæiske er præcise og inger. afgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere