30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet)."

Transkript

1 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Familiens Basisforsikring 2 (afsnit 1-9). 1 Sikret på rejseforsikringen er de personer, der er omfattet af forsikringstagerens husstand og tilmeldt Folkeregisteret på adressen. 2. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren samt personer, der er gift med/lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket Geografisk område. 1. Forsikringen dækker uden for Danmark i samme geografiske område, som den til enhver tid gældende offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis). 2 Undtaget er dog rejse til lande, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder samt lande, hvor Det Danske Udenrigsministerium fraråder privatpersoner at rejse til. 3 Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer uden sikredes medvirken, mens sikrede opholder sig i landet. Dækning er betinget af, at sikrede forlader landet ved første givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger Rejser omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker private ferierejser og studierejser af op til 1 måneds varighed Hvis skaden sker. 1. Enhver skade skal anmeldes til SOS- International A/S hurtigst muligt se pkt Tyveri, ran, røveri, overfald eller hærværk skal desuden anmeldes til det lokale politi. Husk at få kvittering for anmeldelse til politiet. 3. Dokumentation for dit krav bedes indsendt sammen med skadeanmeldelsen. 4. Husk ved beskadigelse eller bortkomst af transporteret rejsegods at få en kvittering fra luftfartselskabet eller busselskabet og medsend denne sammen med billetten/rejsebeviset. 5. Ved sygdom og ulykkestilfælde skal lægeerklæring fra den behandlende læge på skadestedet indsendes sammen med dokumentation for rejsens planlagte varighed. Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket tidsrum, der er ordineret sengeleje, eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. 6. Sikrede er pligtig til at afgive eller give tilladelse til indhentning af oplysninger, som er nødvendige for behandling/vurdering af en skade. 7. Ved behov for akut hjælp bedes du kontakte SOS-International. Se herom i pkt Særlige forhold herunder indeksregulering. 1. Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring. 2. De særlige beløb, der er gældende for rejseforsikringens dækninger vil blive indeksreguleret Rejsegodsdækning. Ferierejseforsikringen er tegnet som et supplement til din basisforsikring. Af denne fremgår de nærmere regler for rejsegodsdækningen. I tillæg til basisforsikringen dækning, dækker ferierejseforsikringen følgende: 1. Selvrisikodækning ved bagageskade. Ferierejsedækningen dækker en eventuel selvrisiko på basisforsikringen for så vidt der er tale om en bagageskade. 2. Forsinket bagage. Der ydes dækning for erstatningskøb i de tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Erstatningssum pr. døgn kr (2011) dog max. kr (2011). De angivne beløb gælder pr. person. Det er en forudsætning for dækningen, at der er en ikraftværende basisforsikring i selskabet. 33

2 30.7. Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse. 1. I tillæg til din basisforsikrings ansvarsdækning dækkes ansvar for skade på hotelværelse eller lejet feriebolig (se ) og indbo beroende heri med indtil kr pr. år Undtaget herfra er dog skader forvoldt med forsæt, under selvforskyldt beruselse og ansvar, der støttes på aftaler. 2. Hvis der opstår tvister under rejsen med eventuelle erstatningskrav til følge, dækker forsikringen eventuel sikkerhedsstillelse/kaution i forbindelse hermed op til kr Medmindre eventuelt udbetalte beløb er omfattet af sikredes basisforsikring, kan selskabet kræve beløbet refunderet hos sikrede Ferieforsikring. Rejser, der er omfattet af pkt , er: - Private ferierejser af op til 1 måneds varighed - studierejser af op til 1 måneds varighed Rejser, der ikke er omfattet, er: - studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, - rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv, uanset omfang, - rejser, hvorunder der søges arbejde, - kombinerede ferie-/erhvervsrejser og - rejser, hvor formålet ikke er ferie, f.eks. nødhjælpsarbejde. Ved ferie udover en måneds varighed skal du være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ophører efter en måned, hvorefter det er nødvendigt at tegne supplerende forsikring. Kontakt venligst selskabet herom Erstatningsferie. 1. Der ydes erstatningsferiedækning til de sikrede, som er på ferie sammen, hvis: - en af de sikrede i mindst halvdelen af rejsens planlagte varighed hospitalsindlægges eller skriftligt lægeordineres sengeleje, - en af de sikrede indenfor første halvdel af feriens planlagte varighed hjemtransporteres efter skriftlig lægeordination, - en af de sikrede i første halvdel af feriens planlagte varighed enten fungerer som sygeledsager (pkt ) eller hjemkaldes (pkt ). 2. Sikrede skal selv fremskaffe lægeerklæring fra den behandlende læge på stedet til belysning af de førnævnte forhold og indsende erklæringen til selskabet. Erstatningen fastsættes til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen og som ikke kan refunderes. Er der tale om Kør-selv ferie ydes kilometer godtgørelse svarende til Statens laveste takst.. 3. Forudbetalte udflugter, arrangementer o.lign.dækkes med indtil kr (2011) pr. person. Forudbetalt, ikke refunderbar, leje af skieller andre sportseffekter erstattes med indtil kr (2011) pr. person. Der ydes ikke erstatning for allerede fuldt ud benyttede aktiviteter. 4. Forsikringen dækker alene såfremt forsikringsbegivenheden skyldes akut sygdom eller tilskadekomst. 5. Forsikringen dækker kun skadetilfælde, som er omfattet af den offentlige rejsesygesikring Hjemtransport. 1 Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 2 Forsikringen dækker transport ved fødsel indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt. 3 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: - Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. - Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS s læge - Transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten. - Hjemtransport af sikredes bil, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter eller Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse. 4 Forsikringen dækker ekstra udgifter til kost og logi, såfremt hjemtransport ikke kan finde sted umiddelbart efter endt behandling. 5 Erstatningen for hjemtransport inkl. kost og logi kan i alt udgøre maks. kr pr. person pr. rejse. 34

3 6 Forsikringen dækker ikke udgifter til: Tilkaldelse. a) Transport, som ikke er godkendt af SOS. b) Transport som følge af sikredes frygt for smittefare. c) Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende kan køre bilen hjem til Danmark d) Ekstra udgifter til kost og logi, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport og der er mulighed herfor. 1. Forsikringen dækker rimelige udgifter til rejse og ophold for 2 personer, der kaldes ud til sikrede på grund af dennes alvorlige, akutte sygdom eller alvorlige tilskadekomst, som medfører hospitalsindlæggelse eller død. Dækningen for sådanne udgifter er betinget af en aftale med SOS-International inden den tilkaldtes udrejse påbegyndes. Dækningen er endvidere betinget af, at reglerne om sygeledsagelse ikke anvendes i anledning af samme skadebegivenhed. Udgiften til hotel og forplejning erstattes med op til kr (2011) pr. døgn pr. person i maksimum 21 døgn. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring. 2. Forsikringen dækker kun skadetilfælde, som er omfattet af den offentlige sygesikring Sygeledsagelse. 1. I forbindelse med, at en rejseledsager må afbryde sin rejserute eller får sin hjemrejse forsinket på grund af en sikrets til skadekomst, akutte lægedokumenterede sygdom eller død, dækkes rejseledsagerens ekstra udgifter til: - hotelophold og forplejning med maks. kr (2011) pr. døgn - indhentning af fastlagt rejserute og - hjemrejse til Danmark (dog ikke indenrigs). 2. Ved rejseledsager forstås en person, der har købt rejsen i den hensigt, at rejse sammen med sikrede og som er dækket af denne forsikring. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil sygeledsageren automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring. 3. Dækning ydes til én person over 18 år. 4. Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemtransport, såfremt forældre eller samtlige rejsedeltagere hjemsendes på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 5. Dækningen er endvidere betinget af, at reglerne om tilkaldelse ikke anvendes i anledning af sammen skadebegivenhed. 6. Forsikringen dækker kun skadetilfælde, som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring Hjemkaldelse/rejseafbrud. 1. Forsikringen dækker nødvendige ekstra rejseomkostninger, sikrede påføres som følge af, at en påbegyndt ferierejse må afbrydes før planlagt p.g.a.: - pårørende i Danmark dør eller bliver Hospitalsindlagt, som følge af en alvorlig og akut sygdom eller alvorligt ulykkestilfælde. Ved pårørende forstås ægtefælle, samlever, børn, stedbørn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre, svigerinder, søskende, stedsøskende og plejesøskende. - væsentlige ændringer i sikredes privat eller arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver sikredes tilstedeværelse af økonomiske årsager (f.eks. brand, oversvømmelse, indbrud, storm, konkurs eller bedrageri mod sikrede eller dennes virksomhed). 2. Medrejsende sikredes børn, stedbørn, plejebørn under 18 år er berettiget til dækningen, såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade Hjemtransport af bil (uden told og afgiftspligtige varer) i forbindelse med sygeledsagelse eller hjemkaldelse. 1. Foregår rejsen i bil, kan andre normale transportmidler end bilen benyttes til hjemtransport, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade i henhold til pkt (sygeledsagelse) eller pkt (hjemkaldelse) og forudsat, at der, inden ledsagelsen/hjemrejsen påbegyndes, indgås aftale herom med SOS-Internationals alarmcentral. I et sådant tilfælde dækker forsikringen udgiften til hjemtransport af bilen, dog forudsat, at ingen af de øvrige rejsedeltagere er i stand til at føre køretøjet hjem. 35

4 Forsinket fremmøde. 1. Hvis sikrede ved ud- eller hjemrejsen, uforskyldt og uforudseeligt, møder for sent til at kunne benytte feriearrangørens fly, bus, skib eller tog, erstatter selskabet nødvendige og rimelige ekstra omkostninger til indhentning af fastlagt rejserute. 2. Erstatning ved udrejsen ydes med maksimalt det beløb, som sikrede har betalt feriearrangøren for sin ferierejse. Ved hjemrejsen ydes erstatning efter regning, dog maksimalt kr (2011) i alt pr. person for transport, kost og logi Forsinket udrejse eller hjemkomst. 1. Er sikredes udrejse eller hjemkomst med fly, tog, skib eller bus forsinket mere end 8 timer, betaler selskabet erstatning pr. person kr (2011) pr. døgn, dog maks. kr (2011) i alt. 2. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på ferierejsebeviset anførte udrejse-, henholdsvis hjemkomsttidspunkt og -sted samt eventuelle ændringer hertil, der er meddelt før rejsens begyndelse. 3. Det er en forudsætning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekaniske årsager på transportmidlet samt at forsinkelsen kan dokumenteres. 4. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne og Grønland samt inden for Grønland dækkes ikke Skade på feriebolig. 1. Der ydes erstatning til leje af en tilsvarende feriebolig, såfremt den lejede feriebolig ikke kan benyttes som følge af brand-, tyveri eller vandskade samt som følge af en naturkatastrofe. 2. Ved feriebolig forstås hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, mobilhome, og båd. 3. Erstatningen kan maks. udgøre kr pr. uge (2011) Overfaldsdækning. 1. Bliver en sikret overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til erstatningsansvarsloven. 2. Overfaldet skal uden unødigt ophold anmeldes til politiet. Lokal læge/hospital skal konsulteres umiddelbart efter overfaldet. 3. Der ydes ikke dækning ved overfald, begået af en rejseledsager (som defineret i pkt ). 4. Dækningen er begrænset til kr (2011) og er betinget af, at sikrede ikke opnår erstatning fra overfaldsmanden eller anden erstatningsansvarlig eller i henhold til Lov om erstatning fra Staten til ofre for Forbrydelser eller lignende lovgivning i landet, hvor overfaldet er sket Evakueringsdækning Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til evt. hjemrejse til Danmark: 1. Hvis danske myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor - der udbryder eller er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, - der er overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, - der er overhængende fare for livstruende epidemier. 2. Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold, såfremt sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder - ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende. - som følge af krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Der ydes efter de regler, der gælder for basisforsikringen dækning ved bortkomst eller beskadigelse af rejsegods som følge af evakuering eller hjemrejse som omtalt i og Erstatningen for evakuering og ufrivilligt ophold kan maksimalt udgøre kr (2011) pr. begivenhed. Dækningen er betinget af, at sikrede har fulgt Det Danske Udenrigsministeriums anbefalinger om indrejse, evakuering m.v Eftersøgning og redning. Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst 36

5 er blevet set. Derudover dækkes nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt. Forsikringen dækker: - Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer - Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium - Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. Forsikringen dækker ikke: - Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver - Eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring. - Eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen - Eftersøgning igangsat af pårørende fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede. - I tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring. Erstatningen kan maks. udgøre kr pr. sikrede, dog maks. kr pr. begivenhed. Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% af de samlede udgifter, dog min. Kr Krisehjælp. Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en akut psykisk krise som følge af: - Akut og alvorlig sygdom og dødsfald - Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud. - Eftersøgnings- og redningsaktioner - Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier. Der ydes psykologisk krisehjælp til sikrede på stedet. Derudover dækkes sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark, dog maks. fem behandlinger og kun efter aftale med SOS. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest fire uger efter hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter at Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering Dækning af selvrisiko. - Forsikringen dækker en evt. selvrisiko på et lejet motorkøretøjs (personbil, motorcykel eller knallert) kaskoforsikring. - Forsikringen dækker ikke, hvis det lejede motorkøretøj ikke er kaskoforsikret eller, hvis sikrede efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. - Det er en betingelse, at der fremsendes kopi af lejekontrakt samt dokumentation for skaden og udgiften til selvrisikoen (f.eks. kopi af skadeanmeldelse og kvittering for betaling af selvrisikobeløbet). - Forsikringen dækker ikke ved skader, der er en direkte eller indirekte følge af sikredes forsæt, grov uagtsomhed, overtrædelse af straffeloven eller tilsvarende lovgivning i det pågældende land, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer o.lign. Erstatningen kan maks. udgøre kr (2011) pr. ferierejse Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik. I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen - Rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente til sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS inden behandlingen starter. - Lægeordineretbehandlinghos fysioterapeut eller kiropraktor med op til fem behandlinger i udlandet pr. sikrede. 37

6 Erstatningen kan maks. udgøre kr (2011) pr. person, dog maks. kr (2011) pr. person ved tyggeskader. Forsikringen dækker ikke udgifter til: - Udgifter efter hjemkomst til Danmark - Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser - Tandskader dækket af eksisterende ulykkesforsikring - Tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten Effektiv hjælp. 1. SOS-International yder assistance og skadeservice direkte på skadestedet. 2. Dette indebærer, at sikrede i nødstilfælde helt eller delvis kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang, betinget af de øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen. Det udbetalte beløb modregnes i den endelige erstatningsopgørelse. 3. Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller anden forsikringsmæssig begivenhed, kan du uanset tidspunkt og ugedag kontakte: SOS-International A/S Alarmcentral på tlf.: fax: Adresse: Nitivej Frederiksberg Husk at medbringe det udleverede rejsekort på rejsen. 38

7 31. Ferierejsedækning Verden. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelserne for Familiens Basisforsikring 2 (afsnit 1-9) Sikrede. 1 Sikret på rejseforsikringen er de personer, der er omfattet af forsikringstagerens husstand og tilmeldt Folkeregisteret på adressen. 2. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren samt personer, der er gift med/lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket Geografisk område. 1. Forsikringen dækker med undtagelse af Danmark hele verden. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst dækkes ikke i det område, hvor Den offentlige rejsesygesikring dækker. 2. Undtaget er rejse til lande, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder samt lande, hvor Det Danske Udenrigsministerium fraråder privatpersoner at rejse til. 3. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer uden sikredes medvirken, mens sikrede opholder sig i landet. Dækning er betinget af, at sikrede forlader landet ved første givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger. 4. Forsikringen dækker ikke skader indenfor EU/EØS-området, som ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring Rejser omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker private ferierejser og studierejser af op til 1 måneds varighed Hvis skaden sker. 1. Enhver skade skal anmeldes til SOS- International A/S hurtigst muligt se pkt Tyveri, ran, røveri, overfald eller hærværk skal desuden anmeldes til det lokale politi. Husk at få kvittering for anmeldelse til politiet. 3. Dokumentation for dit krav bedes indsendt sammen med skadeanmeldelsen. 4. Husk ved beskadigelse eller bortkomst af transporteret rejsegods at få en kvittering fra luftfartselskabet eller busselskabet og medsend denne sammen med billetten/rejsebeviset. 5. Ved sygdom og ulykkestilfælde skal lægeerklæring fra den behandlende læge på skadestedet indsendes sammen med dokumentation for rejsens planlagte varighed. Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket tidsrum, der er ordineret sengeleje, eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. 6. Sikrede er pligtig til at afgive eller give tilladelse til indhentning af oplysninger, som er nødvendige for behandling/vurdering af en skade. 7. Ved behov for akut hjælp bedes du kontakte SOS-International. Se herom i pkt Særlige forhold herunder indeksregulering. 1. Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring. 2. De særlige beløb, der er gældende for rejseforsikringens dækninger vil blive indeksreguleret Rejsegodsdækning. Ferierejseforsikringen er tegnet som et supplement til din basisforsikring. Af denne fremgår de nærmere regler for rejsegodsdækningen. I tillæg til basisforsikringens dækning, dækker ferierejseforsikringen følgende: 1. Selvrisikodækning ved bagageskade. Ferierejsedækningen dækker en eventuel selvrisiko på basisforsikringen for så vidt der er tale om en bagageskade. 2. Forsinket bagage. Der ydes dækning for erstatningskøb i de tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket 39

8 mere end 5 timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark. Erstatningssum pr. døgn kr (2011) dog max. kr (2011). De angivne beløb gælder pr. person. Det er en forudsætning for dækningen, at der er en ikraftværende basisforsikring i selskabet Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse. 1. I tillæg til din basisforsikrings ansvarsdækning dækkes ansvar for skade på hotelværelse eller lejet feriebolig (se ) og indbo beroende heri med indtil kr pr. år. Undtaget herfra er dog skader forvoldt med forsæt, under selvforskyldt beruselse og ansvar, der støttes på aftaler. 2. Hvis der opstår tvister under rejsen med eventuelle erstatningskrav til følge, dækker forsikringen eventuel sikkerhedsstillelse/kaution i forbindelse hermed op til kr Medmindre eventuelt udbetalte beløb er omfattet af sikredes basisforsikring, kan selskabet kræve beløbet refunderet hos sikrede Ferieforsikring. Rejser, der er omfattet af pkt , er: - Private ferierejser af op til 1 måneds varighed - studierejser af op til 1 måneds varighed Rejser, der ikke er omfattet, er: - studieophold, hvor sikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, - rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv, uanset omfang, - rejser, hvorunder der søges arbejde - kombinerede ferie-/erhvervsrejser og - rejser, hvor formålet ikke er ferie, f.eks. nødhjælpsarbejde. Ved ferie udover en måneds varighed er det nødvendigt at tegne supplerende ferierejseforsikring. Kontakt venligt selskabet for nærmere information Erstatningsferie. 1. Der ydes erstatningsferiedækning til de sikrede, som er på ferie sammen, hvis: - en af de sikrede i mindst halvdelen af rejsens planlagte varighed hospitalsindlægges eller skriftligt lægeordineres sengeleje - en af de sikrede indenfor første halvdel af feriens planlagte varighed hjemtransporteres efter skriftlig lægeordination - en af de sikrede i første halvdel af feriens planlagte varighed enten fungerer som sygeledsager (pkt ) eller hjemkaldes (pkt ). 2. Sikrede skal selv fremskaffe lægeerklæring fra den behandlende læge på stedet til belysning af de førnævnte forhold og indsende erklæringen til selskabet. Erstatningen fastsættes til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen og som ikke kan refunderes. Er der tale om Kørselv ferie ydes kilometer godtgørelse svarende til Statens laveste takst. 3. Forudbetalte udflugter, arrangementer o.lign. dækkes med indtil kr (2011) pr. person. Forudbetalt, ikke refunderbar, leje af ski- eller andre sportseffekter erstattes med indtil kr (2011) pr. person. Der ydes ikke erstatning for allerede fuldt ud benyttede aktiviteter. 4. Forsikringen dækker alene såfremt forsikringsbegivenheden skyldes akut sygdom eller tilskadekomst Hjemtransport. 1. Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 2 Forsikringen dækker transport ved fødsel indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt. 3 Forsikringen dækker transport til Danmark ved død, dog ikke hvor den offentlige sygesikring dækker. Hjemtransport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes maksimalt med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. 4. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: a. Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. b. Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS s læge c. Transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten. 40

9 d. Hjemtransport af sikredes bil, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter eller Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse. 5. Forsikringen dækker ekstra udgifter til kost og logi, såfremt hjemtransport ikke kan finde sted umiddelbart efter endt behandling. 6. Erstatningen for hjemtransport (incl. sygebehandling se pkt samt kost og logi) kan i alt udgøre maks. kr pr. person pr. rejse. 7. Forsikringen dækker ikke udgifter til: Tilkaldelse. a. Transport, som ikke er godkendt af SOS. b. Transport som følge af sikredes frygt for smittefare. c. Transport ved sygdom/tilskadekomst, som ikke er dækket under pkt d. Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende kan køre bilen hjem til Danmark e. Ekstra udgifter til kost og logi, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport og der er mulighed herfor. 1. Forsikringen dækker rimelige udgifter til rejse og ophold for 2 personer, der kaldes ud til sikrede på grund af dennes alvorlige, akutte sygdom eller alvorlige tilskadekomst, som medfører hospitalsindlæggelse eller død. Dækningen for sådanne udgifter er betinget af en aftale med SOS-International inden den tilkaldtes udrejse påbegyndes. Dækningen er endvidere betinget af, at reglerne om sygeledsagelse ikke anvendes i anledning af samme skadebegivenhed. Udgiften til hotel og forplejning erstattes med op til kr (2011) pr. døgn pr. person i maksimum 21 døgn. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Sygeledsagelse. 1. I forbindelse med, at en rejseledsager må afbryde sin rejserute eller får sin hjemrejse forsinket på grund af en sikrets tilskadekomst, akutte lægedokumenterede sygdom eller død, dækkes rejseledsagerens ekstra udgifter til: - hotelophold og forplejning med maks. kr (2011) pr. døgn - indhentning af fastlagt rejserute og - hjemrejse til Danmark (dog ikke indenrigs). 2. Ved rejseledsager forstås en person, der har købt rejsen i den hensigt at rejse sammen med sikrede, og som er dækket af denne forsikring. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil sygeledsageren automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring. 3. Dækning ydes til én person over 18 år. 4. Medrejsende sikrede under 18 år er berettiget til hjemtransport, såfremt forældre eller samtlige rejsedeltagere hjemsendes på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. 5. Dækningen er endvidere betinget af, at reglerne om tilkaldelse ikke anvendes i anledning af samme skadebegivenhed Hjemkaldelse/rejseafbrud. 1. Forsikringen dækker nødvendige ekstra rejseomkostninger, sikrede påføres som følge af, at en påbegyndt ferierejse må afbrydes før planlagt p.g.a.: - at pårørende i Danmark dør eller bliver hospitalsindlagt, som følge af en alvorlig og akut sygdom eller alvorligt ulykkestilfælde. Ved pårørende forstås ægtefælle, samlever, børn, stedbørn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre, svigerinder, søskende, stedsøskende og plejesøskende. - væsentlige ændringer i sikredes privat eller arbejdsmæssige forhold, der dokumenteret kræver sikredes tilstedeværelse af økonomiske årsager (f.eks. brand, oversvømmelse, indbrud, storm, konkurs eller bedrageri mod sikrede eller dennes virksomhed). 2. Medrejsende sikredes børn, stedbørn, plejebørn under 18 år er berettiget til dækningen, såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle bliver hjemkaldt på grund af en dækningsberettiget skade. 41

10 Hjemtransport af bil (uden told og afgiftspligtige varer) i forbindelse med sygeledsagelse eller hjemkaldelse. 1. Foregår rejsen i bil, kan andre normale transportmidler end bilen benyttes til hjemtransport, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade i henhold til pkt (sygeledsagelse) eller pkt (hjemkaldelse) og forudsat, at der, inden ledsagelsen/hjemrejsen påbegyndes, indgås aftale herom med SOS-Internationals alarmcentral. I et sådant tilfælde dækker forsikringen udgiften til hjemtransport af bilen, dog forudsat, at ingen af de øvrige rejsedeltagere er i stand til at føre køretøjet hjem Forsinket fremmøde. 1. Hvis sikrede ved ud- eller hjemrejsen, uforskyldt og uforudseeligt, møder for sent til at kunne benytte feriearrangørens fly, bus, skib eller tog, erstatter selskabet nødvendige og rimelige ekstra omkostninger til indhentning af fastlagt rejserute. 2. Erstatning ved udrejsen ydes med maksimalt det beløb, som sikrede har betalt feriearrangøren for sin ferierejse. Ved hjemrejsen ydes erstatning efter regning, dog maksimalt kr (2011) i alt pr. person for transport, kost og logi Forsinket udrejse eller hjemkomst. 1. Er sikredes udrejse eller hjemkomst med fly, tog, skib eller bus forsinket mere end 8 timer, betaler selskabet erstatning pr. person kr (2011) pr. døgn, dog maks. kr (2011) i alt. 2. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på ferierejsebeviset anførte udrejse-, henholdsvis hjemkomsttidspunkt og -sted samt eventuelle ændringer hertil, der er meddelt før rejsens begyndelse. 3. Det er en forudsætning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekaniske årsager på transportmidlet samt at forsinkelsen kan dokumenteres. 4. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne og Grønland samt inden for Grønland dækkes ikke Sygdom og tilskadekomst Forsikringen dækker 1. Skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 2. Behandling ved fødsel indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn. 3. Udgifter til behandling hos autoriseret læge og lægeordineret medicin. 4. Udgifter til lægeordineret ophold og behandling på et hospital på tosengsstue, medmindre andet er aftalt med SOS s læge. 5. Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. 6. Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS s læge. 7. Hotelophold samt fortæring, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant. 8. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. Erstatningen for behandling af sygdom og tilskadekomst (incl. kost, logi og hjemtransport, se pkt ) kan maks. udgøre kr pr. person pr. rejse Forsikringen dækker ikke 1. Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste seks måneder før afrejsen har medført - hospitalsindlæggelse, - ændret medicinering 2. Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme hvis sikrede; - Har standset behandling efter lægeligt råd eller har fået afslag på behandling af den bestemte sygdom. - Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering /behandling. - Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret. - Er udeblevet fra aftale/ kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. 3. Kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. 42

11 4. Behandling af AIDS-diagnostiserede patienter, uanset årsagen til behandlingen. 5. Et før afrejsen kendt behandlingsbehov. 6. Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark. 7. Rekreations- eller kurophold 8. Behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS s læge har vurderet, at behandlingen kan vente til sikrede er kommet hjem til Danmark. 9. Behandling der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS s læges anvisninger. 10. Udskiftning eller reparation af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 11. Kosmetiske indgreb. 12. Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport. 13. Udgifter som er dækket af den offentlige rejsesygeforsikring Skade på feriebolig. 1. Der ydes erstatning til leje af en tilsvarende feriebolig såfremt den lejede feriebolig ikke kan benyttes som følge af brand-, tyveri eller vandskade samt som følge af en naturkatastrofe. 2 Ved feriebolig forstås hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, mobilhome, telt og båd. 3. Erstatningen kan maks. udgøre kr pr. uge (2011) Overfaldsdækning. 1. Bliver en sikret overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækkes det beløb, en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i henhold til erstatningsansvarsloven. 2. Overfaldet skal uden unødigt ophold anmeldes til politiet. Lokal læge/hospital skal konsulteres umiddelbart efter overfaldet. 3. Der ydes ikke dækning ved overfald, begået af en rejseledsager (som defineret i pkt ). 4. Dækningen er begrænset til kr (2011) og er betinget af, at sikrede ikke opnår erstatning fra overfaldsmanden eller anden erstatningsansvarlig eller i henhold til Lov om erstatning fra Staten til ofre for Forbrydelser eller lignende lovgivning i landet, hvor overfaldet er sket Evakueringsdækning Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til evt. hjemrejse til Danmark: 1. Hvis danske myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor - der udbryder eller er overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder, - der er overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, - der er overhængende fare for livstruende epidemier. 2. Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold, såfremt sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder - Ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende. - Som følge af krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Der ydes efter de regler, der gælder for basisforsikringen dækning ved bortkomst eller beskadigelse af rejsegods som følge af evakuering eller hjemrejse som omtalt i og Erstatningen for evakuering og ufrivilligt ophold kan maksimalt udgøre kr (2011) pr. begivenhed. Dækningen er betinget af, at sikrede har fulgt Det Danske Udenrigsministeriums anbefalinger om indrejse, evakuering m.v Eftersøgning og redning. Forsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set. Derudover dækkes nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt. 43

12 Forsikringen dækker: - Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer - Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium - Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. Forsikringen dækker ikke: - Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver. - Eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring. - Eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen. - Eftersøgning igangsat af pårørende fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede. - I tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring. Erstatningen kan maks. udgøre kr pr. sikrede, dog maks. kr pr. begivenhed. Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% af de samlede udgifter, dog min. kr Krisehjælp. Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en akut psykisk krise som følge af: - Akut og alvorlig sygdom og død - Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud. - Eftersøgnings- og redningsaktioner - Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier. Der ydes psykologisk krisehjælp til sikrede på stedet. Derudover dækkes sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark, dog maks. fem behandlinger og kun efter aftale med SOS. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest fire uger efter hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter at Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering Dækning af selvrisiko. - Forsikringen dækker en evt. selvrisiko på et lejet motorkøretøjs (personbil, motorcykel eller knallert) kaskoforsikring. - Forsikringen dækker ikke, hvis det lejede motorkøretøj ikke er kaskoforsikret eller, hvis sikrede efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. - Det er en betingelse, at der fremsendes kopi af lejekontrakt samt dokumentation for skaden og udgiften til selvrisikoen (f.eks. kopi af skadeanmeldelse og kvittering for betaling af selvrisikobeløbet). - Forsikringen dækker ikke ved skader, der er en direkte eller indirekte følge af sikredes forsæt, grov uagtsomhed, overtrædelse af straffeloven eller tilsvarende lovgivning i det pågældende land, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer o.lign. Erstatningen kan maks. udgøre kr (2011) pr. ferierejse Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik. I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen - Rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente til sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS inden behandlingen starter. - Lægeordineretbehandlinghos fysioterapeut eller kiropraktor med op til fem behandlinger i udlandet pr. sikrede. Erstatningen kan maks. udgøre kr (2011) pr. person, dog maks. Kr (2011) pr. person ved tyggeskader. 44

13 Forsikringen dækker ikke udgifter til: Effektiv hjælp. - Udgifter efter hjemkomst til Danmark - Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser - Tandskader dækket af eksisterende ulykkesforsikring - Tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten. 1. SOS-International yder assistance og skadeservice direkte på skadestedet. 2. Dette indebærer, at sikrede i nødstilfælde helt eller delvis kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang, betinget af de øjeblikkelige individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen. Det udbetalte beløb modregnes i den endelige erstatningsopgørelse. 3. Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller anden forsikringsmæssig begivenhed, kan du uanset tidspunkt og ugedag kontakte: SOS-International A/S Alarmcentral på tlf.: fax: Adresse: Nitivej Frederiksberg Husk at medbringe det udleverede rejsekort på rejsen. 45

14 32. Afbestillingsdækning. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). (Gælder kun, hvis det fremgår af din police) Forsikringssum. Forsikringen dækker den del af rejsens pris (incl. afgifter), som ikke refunderes ved afbestilling, dog maksimalt op til den sum, der fremgår af policen Forsikringsperiode For afbestillingsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fælles bestemmelserne for Familiens Basisforsikring 2 (afsnit 1-9) Sikrede. 1. Sikret på afbestillingsdækningen er de personer, der er omfattet af forsikringstagerens husstand og tilmeldt Folkeregisteret på adressen. 2. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer der er gift med/lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. Forsikringen dækker fra tegningstidspunktet frem til opsigelse. Geografisk område. Forsikringen dækker i hele verden dog ikke i Danmark Dækningsomfang. 1. Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde en rejse i ferierejsedækningens dækningsområde på grund af død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, hvor det ikke er lægeligt forsvarligt at gennemføre rejsen hos de i pkt stk. 2 nævnte personer. 2. Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde en rejse i Ferierejsedækningens dækningsområde på grund af død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst hos: - sikrede eller dennes ægtefælle/ samlever - børn, plejebørn, stedbørn eller børnebørn, søskende, stedsøskende, plejesøskende, forældre eller svigerforældre, - bedsteforældre, - svigerinder eller svogre, - rejseledsager (defineret som en eller flere personer som enten er påført samme deltagerbevis/billet som sikrede eller som har indtegnet sig til rejsen med sikrede for at foretage rejsen i fællesskab). 3. Akut, alvorlig sygdom/tilskadekomst hos sikrede, hvor læge vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt ski- eller sportsferie. 4. Desuden dækker forsikringen ved: - brand, indbrud, oversvømmelse, stormskade eller eksplosion i sikredes private bolig eller virksomhed, der gør det absolut nødvendigt for sikrede at forblive i Danmark. Det er et krav, at der foreligger politirapport, - bedrageri mod sikredes egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, og som gør det absolut nødvendigt for sikrede at forblive i Danmark. Det er en forudsætning for erstatning, at der foreligger en politirapport, - overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed foretaget umiddelbart før afrejsen, - ufrivillig afskedigelse af sikrede i forbindelse med hel eller delvis lukning af den virksomhed, hvor sikrede har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arbejde i mindst 1 år, - sikrede af medicinske grunde ikke kan modtage en vaccination som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil sikrede skal rejse. - sikredes rejseledsager har ret til at afbestille sin rejse efter tilsvarende regler som nævnt i pkt Det er dog en betingelse, at rejseledsagerens afbestilling betyder, at sikrede ellers må rejse alene og at sikrede selv skaffer den nødvendige dokumentation for rejseledsagerens afbestilling. - at der i det land/område uden for Danmark, som sikrede har bestilt og betalt rejse til, opstår eller er overhængende fare for en af følgende hændelser: - Krig eller krigslignende tilstande - Terror - Naturkatastrofer - Epidemi - at sikrede ikke har bestået en eksamen ved en højere videregående læreanstalt, og at sikrede derfor skal til reeksamination. Det er en betingelse, at sikrede er studieaktiv, har købt rejsen før den ikke-beståede eksamen, og at sikrede 46

15 32.6 Undtagelser. skal til reeksamination i rejseperioden eller inden for en uge efter den planlagte dato for hjemkomst. Forsikringen dækker ikke: - Hvis sikrede på tidspunktet for bestilling af rejsen, kendte til den sygdom, der er årsag til afbestillingen og der således med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov inden afrejsen, - Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil, god fase i de sidste 2 måneder før rejsen blev betalt. - Afbestilling af delarrangementer, idet forsikringen alene dækker afbestilling inden afrejse fra Danmark, - Hvis årsagen til afbestillinger er en anden end de i pkt anførte årsager. Der udbetales således ikke erstatning, hvis afbestillingen skyldes ændrede rejseplaner, fortrydelse m.v. - Hvis afbestillingen skyldes sygdom/ tilskadekomst eller død, der rammer sikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 80 år Særlige forhold. Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring Overdragelse af erstatningskrav. Rettigheder i henhold til denne forsikring kan ikke pantsættes eller overdrage uden selskabets skriftlige samtykke Hvis skaden sker. Afbestilling af rejsen foretages på: (anmeld ny skade) Vejledning i forbindelse med anmeldelse. Har du i forbindelse med anmeldelse brug for hjælp eller spørgsmål kan SOS International kontaktes på telefonnr Samtidig indsendes dokumentation for betaling af rejsen med angivelse af eventuelt refunderede beløb fra rejsearrangøren. Hvis afbestillingen skyldes sygdom indsendes tillige lægeerklæring. 47

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Platinum. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 11 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere