Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder"

Transkript

1 Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes behov. Nedenfor fremgår de forsikringsdækninger, du kan vælge. NB :Det er en forudsætning for tegning af Udstationeringsforsikringen, at du tegner en grunddækning enten Basis eller Udvidet basis. Begge grunddækninger omfatter WorldRescue og VIP. Dækningstyper Basis dækning Udvidet basis dækning Dækker i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, bl.a. udgifter til hospitalsophold og -behandling, almindelig lægebehandling, fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, zoneterapi og lægeordineret medicin. Forsikringen dækker både fysiske og psykiske sygdomme samt ambulancetransport til og fra hospital. I tilfælde af dødsfald dækkes transport til bedemand i bopæls-/hjemlandet eller udgifter til begravelse på opholdsstedet. Fødsler og graviditetsundersøgelser Dækker udgifter til fødsler og ambulante graviditetsundersøgelser. Hospice og terminalpleje Dækker udgifter til nødvendigt ophold, pleje samt fortæring i registreret hospice efter sikredes valg. Hjemmepleje Dækker udgifter til nødvendig pleje foretaget af en sygeplejerske i sikredes eget hjem. 5 % af forsikringssum for 1% af forsikringssum for sygdom Forsikringssum for 10 % af forsikringssum for 1% af forsikringssum for Forsikringssum for Kompensation ved hospitalsindlæggelse Berettiger sikrede til en kompensation i tilfælde af at Europæiske ikke har udgifter i forbindelse med en hospitalsindlæggelse. 15 kr. 15 kr. Sygetransport ved behandlingssvigt Ved behandlingssvigt på opholdsstedet dækkes transport til nærmeste egnede behandlingssted, samt udgifter til returrejse. Transport til valgfrit hospital Ved hospitalsindlæggelse dækkes transportudgifter til egnet behandlingssted efter sikredes ønske, samt udgifter til returrejse. Opholdsudgifter ved ambulant behandling på hospital Ved ambulant behandling på hospital dækkes udgifter til ophold i den periode behandlingen foregår. Vaccinationer og helbredsundersøgelser Dækker udgifter til nødvendige vaccinationer og helbredsundersøgelser. Briller og kontaktlinser Dækker udgifter til nødvendige brilleglas og kontaktlinser. Forsikringssum for Forsikringssum for 2 % af forsikringssum for 2 % af forsikringssum for 2 kr. 1 kr. 24 timers lægevagt Under udstationeringen kan Europæiskes lægevagt kontaktes 24 timer i døgnet med spørgsmål om opstået sygdom eller medicin. Lægelig fejlbehandling Sker der fejl i forbindelse med lægebehandling under udstationeringen, yder Europæiske erstatning. 24 timer 24 timer 500 kr. 1 kr.

2 Basis dækning Udvidet basis dækning VIP VIP portalen giver online adgang til relevante informationer 24 timer i døgnet både før og under udstationeringen. Europæiske coaching line Dækning sikrer telefonisk adgang til professionel rådgivning og coaching 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Både til at løse og forebygge problemer i forbindelse med ophold i udlandet. 24 timer 24 timer 24 timer 24 timer WorldRescue Business WorldRescue dækker bl.a. eftersøgning og redning, evakuering som følge af terror, naturkatastrofer, epidemier eller politiske uroligheder samt psykologisk krisehjælp. Eftersøgning og redning kr. Evakuering kr. Behandling hos psykolog kr. Krisepsykologisk behandling...ubegrænset Krisehjælp til pårørende...ubegrænset WorldRescue beredskab...24 timer Eftersøgning og redning kr. Evakuering kr. Behandling hos psykolog kr. Krisepsykologisk behandling...ubegrænset Krisehjælp til pårørende...ubegrænset WorldRescue beredskab...24 timer Tillægsdækninger Sygeledsagelse og tilkaldelse I tilfælde af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, kan op til 3 personer ledsage sikrede i forbindelse med en sygetransport og tilkaldes. Tandbehandling Dækker udgifter i forbindelse med tandpleje og tandbehandling, eksempelvis tandundersøgelser, røntgen, rodbehandlinger, kroner og broer. Tyggeskader er også dækket. Hjemkaldelse Dækker udgifter, såfremt sikrede skal rejse til hjem- eller bopælslandet grundet livstruende akut sygdom eller død blandt ægtefælle, børn, papbørn, plejebørn, samlever, svigerbørn, børnebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, svigerinder eller svogre. Almindelig heltidsulykke Denne dækning sikrer en økonomisk kompensation, hvis et ulykkestilfælde resulterer i varigt mén (invaliditet) eller død. Udvidet heltidsulykke Denne dækning sikrer en økonomisk kompensation, hvis et ulykkestilfælde resulterer i varigt mén (invaliditet) eller død. Ved méngrader på 20% og opefter fordobles erstatningen. Derudover indeholder dækningen Tilskadekomst, der i et ulykkestilfælde berettiger sikrede til en erstatning inden 14 dage ved nærmere angivne diagnoser, også selvom der ikke senere bliver konstateret et varigt men, samt dækning for erhvervsevnetab, tandskade, koma, overfald og invaliditet ved trope- eller øjensygdomme. Liv og sygdomsinvaliditet Denne dækning sikrer en økonomisk kompensation, hvis et sygdomstilfælde resulterer i varigt mén (invaliditet) eller død. Ved varigt mén er der dobbelterstatning. Kritisk sygdom Denne dækning sikrer en økonomisk kompensation, hvis der bliver konstateret en kritisk sygdom som f.eks. kræft, blodprop i hjertet eller en hjerneblødning. Privatansvar og juridisk assistance Hvis sikrede bliver gjort ansvarlig for en skade under opholdet, dækker vi det beløb, sikrede bliver forpligtet til at betale. I forbindelse med en retssag henviser vi til advokater i udlandet og dækker omkostninger samt rejseudgifter. Bliver sikrede eller dennes ejendele tilbageholdt af lokale myndigheder, stiller vi sikkerhed, så sikrede og/eller dennes ejendele om muligt kan blive frigivet. Indbo Dækker ved bl.a. indbrud, tyveri, brand-, vand- og stormskade, der rammer privat indbo i bopælslandet. Indbodækningen omfatter samtlige personer, som er anført på forsikringen. 3 personer i alt 15 kr. Ubegrænset Valgte forsikringssummer Død og invaliditet...valgte forsikringssummer Koma kr. Overfald kr. Valgte forsikringssummer Personskade...10 kr. Tingskade...5 kr. Global juridisk assistance kr. Sikkerhedsstillelse kr.

3 Tillægsdækninger Almindelig rejsedækning Denne dækning er et vigtigt supplement til de øvrige forsikringsdækninger og bør altid tegnes, hvis sikrede rejser uden for eget bopælsland. Rejsedækningen omfatter Bagage, Bagageforsinkelse samt Forsinket fremmøde. Udvidet rejsedækning Dækningen omfatter Bagage, Bagageforsinkelse samt Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning. I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, dækker vi ekstraudgifter til syge- og hjemtransport og erstatter ødelagte feriedage. Endvidere dækker vi udgifter til erstatningsleje af sportsudstyr samt udgifter til selvrisiko under lejet motorkøretøjs kaskoforsikring. Afbestilling Såfremt sikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen, f.eks. på grund af død eller akut sygdom hos sikrede eller dennes nærmeste familie. Security Service Dækningen hjælper den sikrede, pårørende samt virksomheden i tilfælde af kidnapning eller kapring. Dækningen sikrer løn- og dagskompensation, erstatningsperson, kriserådgivning, tilkald samt psykologisk krisehjælp. Krigs- og risikozoner Forsikringen har en generel undtagelse for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig, borgerlige uroligheder o. lign., såfremt landet eller området på skadestidspunktet er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under risikozone. Ved tegning af krigsrisikodækningen ophæves denne undtagelse. For lande eller områder, Europæiske definerer som krigszone, gælder særlige regler. Bagage kr. Bagageforsinkelse...3 kr. Forsinket fremmøde...ubegrænset Syge- og hjemtransport samt ophold...ubegrænset Bagage kr. Bagageforsinkelse ifm. udstationering...3 kr. Bagageforsinkelse...5 kr kr. ingen karens yderligere 2000 kr. efter 48 timer Forsinket sportsudstyr kr. Ødelagt ferie...ubegrænset Forsinket fremmøde, flyforsinkelse og flyaflysning...ubegrænset Selvrisiko ved leje af motorkøretøj...5 kr. Pr. person kr. Pr. familie kr. Sikrede kr. Virksomheden kr. Pårørende kr. 24 timer Særlige bestemmelser Indeksregulering af forsikringssummer og -præmier Forsikringspræmier og visse forsikringssummer indeksreguleres se forsikringsbetingelser nr pkt. 66 Forsikringsbetingelser Beskrivelserne er ikke fuldstændige med hensyn til dækningsomfang, begrænsninger og undtagelser. I tilfælde af skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser nr , der lægges til grund ved afgørelsen.

4 Forsikringssummer- og præmier 2013 Ansøgning til Udstationeringsforsikring Ansøgningen udfyldes ved, at du angiver de forsikringsdækninger og -summer, du og din familie ønsker. Af dækningsoversigten kan du se hvilke forsikringsdækninger og -summer Europæiske tilbyder, og herunder kan du se Europæiskes anbefalinger. Det er en forudsætning for etablering af Udstationeringsforsikringen, at du tegner en af de to grunddækninger Basis eller Udvidet basis, og at alle personer der ønskes forsikret vælger samme grunddækning, herunder forsikringssum, samt udfylder en helbredserklæring. Europæiskes anbefalinger : Grunddækning Europæiske anbefaler Udvidet basis dækning, da denne bl.a. omfatter dækning for Transport til valgfrit hospital, Opholdsudgifter ved ambulant behandling på hospital samt udgifter til helbredsundersøgelser og vaccinationer. Ved ophold i Europa uden for Europa anbefales minimum kr. Bemærk at børn under 18 år opnår en rabat på 50%. Ulykke Europæiske anbefaler Udvidet heltidsulykke, da denne bl.a. omfatter dobbelt erstatning ved méngrader fra 20% samt dækning for erhvervsevnetab, tandbehandling, koma og invaliditet ved trope- eller øjensygdomme. Derudover indeholder forsikringen dækningen Tilskadekomst, der ved et ulykkestilfælde berettiger sikrede til en erstatning inden for 14 dage ved nærmere angivne diagnoser, også selvom der ikke senere bliver konstateret et varigt men. Generelt foreslår Europæiske, at der tegnes minimum 1 kr. ved invaliditet og 1 kr.. Liv og sygdomsinvaliditet Generelt foreslår Europæiske, at der tegnes en forsikringssum på 600 kr. og 600 kr. Skadesforsikringsafgift Til de anførte forsikringspræmier beregnes der skadesforsikringsafgift. Skadesforsikringsafgiften berigtiges efter lov om afgift af skadesforsikringer. Forsikringsdækninger Valgte forsikringssummer pr. person pr. år kr. Præmie pr. person. pr. år i kr. Angiv ønskede forsikringssummer og dækninger for de udstationede i kr. Basis dækning Vælg ønsket forsikringssum for dækningen. Øvrige forsikringssummer fremgår af dækningsoversigten. Bemærk, at der er halv præmie for børn under 18 år og dobbelt præmie for personer over 60 år Ubegrænset Sæt kryds ud for ønsket forsikringssum Ubegrænset Udvidet basis dækning Vælg ønsket forsikringssum for dækningen. Øvrige forsikringssummer fremgår af dækningsoversigten. Bemærk at der er halv præmie for børn under 18 år og dobbelt præmie for personer over 60 år Ubegrænset Sæt kryds ud for ønsket forsikringssum Ubegrænset Sygeledsagelse og tilkaldelse 815 Tandbehandling Hjemkaldelse 815 Almindelig heltidsulykke De maksimale forsikringssummer er 2 kr. og dødsfaldssummen kan ikke overstige invaliditetssummen. For børn under 18 år kan dødsfaldssummen ikke overstige 25 kr. og for personer over 60 år skal der betales dobbelt præmie. Dødsfald pr. 100 Invaliditet pr Ønsket forsikringssum for personer over 18 år Ønsket forsikringssum for personer under 18 år NB: Alle præmier er oprundet til nærmeste hele tal. Præmien der opkræves vil være inkl. 2 decimaler og mindre end den nævnte i præmieoversigten. Gældende forsikringsskatter vil blive faktureret i tillæg til præmien.

5 Forsikringsdækninger Valgte forsikringssummer pr. person pr. år kr. Præmie pr. person. pr. år i kr. Angiv ønskede forsikringssummer og dækninger for de udstationede i kr. Udvidet heltidsulykke De maksimale forsikringssummer er 2 og dødsfaldssummen kan ikke overstige invaliditetssummen. For børn under 18 år kan dødsfaldssummen ikke overstige 25 kr. og for personer over 60 år skal der betales dobbelt præmie. Dødsfald pr. 100 Invaliditet pr Personer over 18 år Personer under18 år Liv og sygdomsinvaliditet De maksimale forsikringssummer er 600 kr. og dødsfaldssummen kan ikke overstige invaliditetssummen. For børn mellem 8 og 18 år kan dødsfaldssummen ikke overstige 25 kr. Dækningen skal tegnes i tillæg til Heltidsulykke. Liv (dødsfald) pr. 100 Invaliditet pr Personer over 18 år ved Liv ved sinvaliditet Personer mellem 8 og 18 år ved Liv ved sinvaliditet Kritisk sygdom Den maksimale forsikringssum er 200 kr. Dækningen skal tegnes i tillæg til Liv og sinvaliditet. Børn under 18 år kan ikke tegne dækningen. Pr Privatansvar og juridisk assistance Præmie og forsikringssum er pr. police pr. år. 576 Indbo Præmie og forsikringssum er pr. police pr. år Grunddækning Pr. efterflg Ønsket forsikringssum pr. police Almindelig rejsedækning Præmie er pr. police pr. år Udvidet rejsedækning Præmie er pr. police pr. år Afbestilling 1 udstationeret Familiedækning Security Service 1 udstationeret Familiedækning Krigs- og risikozoner Denne dækning udvider forsikringen til at omfatte krigsrisiko. Tillægspræmien er 15%, hvis bopælslandet/ området ikke er påført Europæiskes krigs- og risikoliste under risikozone på tegningstidspunktet og 100% såfremt bopælslandet/området er påført krigs- og risikoliste under risikozone på tegningstidspunktet. Er bopælslandet/-området på tegningstidspunktet påført krigs- og risikoliste som krigszone, skal der altid tegnes en speciel krigszoneforsikring. NB: Alle præmier er oprundet til nærmeste hele tal. Præmien der opkræves vil være inkl. 2 decimaler og mindre end den nævnte i præmieoversigten. Gældende forsikringsskatter og afgifter vil blive faktureret i tillæg til præmien.

6 Ansøgning om Udstationeringsforsikring Generelle oplysninger om virksomheden Virksomhedens navn Adresse Postnr. Telefon Kontaktperson By Fax Forsikrede personer CPR-nummer Den udstationerede Ægtefælle/samlever Privatadresse i udlandet (skal fremgå) Telefon Fax under udstationering Videregivelse af oplysninger Med henblik på at Europæiskes internationale netværk, herunder vores AlarmCentral og ServiceKontorer, kan hjælpe under udstationeringen, er jeg indforstået med, at Europæiske videregiver de afgivne oplysninger sammen med policens dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk. I tilfælde af eftersøgning og/eller redning endvidere til Udenrigsministeriet. Gælder kun ved tegning af Almindelig/Udvidet heltidsulykke, Liv og sygdomsinvaliditet og/eller Kritisk sydom Dersom sikrede afgår en, udbetales forsikringssummen, medmindre forsikringstageren har meddelt Europæiske andet, til nærmeste pårørende, hvorved forstås sikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til sikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til sikredes samlever, der er tilmeldt samme adresse i folkeregisteret som sikrede og har været det de sidste to år før dødsfaldet eller, hvis en sådan ikke findes, til sikredes arvinger. Dato og underskrift Ikrafttrædelsesdato Dato og underskrift Øvrige oplysninger På hvilket sprog ønskes police og betingelser? Dansk Engelsk Har virksomheden allerede en Udstationeringsforsikring i Europæiske? Hvis virksomheden allerede har en Erhvervsrejseforsikring i Europæiske, men ønsker at foretage tilføjelser, omtegning m.v., bedes nuværende policenummer anført her: Agenturnummer (udfyldes af Europæiskes samarbejdspartnere, assurandører, forsikringsmæglere og rejsebureauer): Send venligst denne ansøgning til: Hvis andet ikke er nævnt, bedes du indsende ansøgning til: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, DK-1790 Kbh.V Bemærk, at begæringen skal vedlægges helbredserklæring. Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer. E 12 3 DK 12.12

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling l være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger et til Europæiske er præcise og inger. fgives forkerte svar, som

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere