ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser"

Transkript

1 ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER Videregivelse af oplysninger side 3 Hvem kan tegne forsikringen? side 3 Hvem er dækket af forsikringen? side 3 Hvor dækker forsikringen? side 3 Hvornår dækker forsikringen? side 3 Hvad og hvor meget dækker forsikringen? side 3 Hvad forstås ved et skadetilfælde? side 3 KAPITEL 2 DÆKNINGER Sygdom side 3 Syge- og hjemtransport side 5 Sygeledsagelse og tilkaldelse side 5 Hjemkaldelse side 7 Erstatningsperson side 7 Lægelig fejlbehandling side 7 24 timers lægevagt side 7 Bagage side 8 Bagageforsinkelse side 9 Ulykke side 9 Overfald side 11 Privatansvar side 12 Global juridisk assistance side 12 Sikkerhedsstillelse side 13 WorldRescue Eftersøgning og redning side 13 Evakuering side 14 Behandling hos psykolog i bopælslandet side 15 Krisepsykologisk behandling side 15 Krisehjælp til pårørende side 16 Europæiskes WorldRescue beredskab side 16 Krigsrisiko side 16 KAPITEL 3 GENERELLE BESTEMMELSER Frederiksberg Allé 3 Tlf. : DK 1790 København V Fax

3 KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER I tilfælde af en skade videregiver Europæiske de af sikrede/ virksomheden afgivne oplysninger sammen med policens dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk, herunder vores AlarmCentral og ServiceKontorer. I tilfælde af eftersøgning og/eller redning videregives oplysningerne endvidere til Udenrigsministeriet. Dette sker for at tilsikre den optimale hjælp under erhvervsre jsen. HVEM KAN TEGNE FORSIKRINGEN? Forsikringen kan tegnes af virksomheder, foreninger, organisationer og enkeltpersoner med adresse i Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Tyskland, herunder udenlandske virksomheders filialer og datterselskaber i disse lande herefter kaldet forsikringstager. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Den eller de personer, der står anført på forsikringspolicen, herefter benævnt sikrede. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker i det geografiske dækningsområde, forsikringstager har valgt for forsikringen. Dette kan være: Norden. Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. Europa (inkl. Norden). Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Italien, Jugoslavien (Serbien og Montenegro), Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Hele verden (inkl. Europa). HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde en erhvervsrejse (eller fra forsikringens ikrafttrædelse, hvis dette tidspunkt falder senere) og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (eller udløbet af forsikringen, hvis dette tidspunkt falder før hjemkomsten). Inden for forsikringens løbetid kan flere rejser foretages. Forsikringen dækker ikke mellem sikredes bopæl og arbejdsplads. Såfremt sikrede forsinkes under hjemrejsen uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden tillægspræmie. HVAD OG HVOR MEGET DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringens dækninger fremgår af kapitel 2. De i betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle de i forsikringsperioden indtrædende skadetilfælde under de respektive dækninger. Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker forsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen. HVAD FORSTÅS VED ET SKADETILFÆLDE? Et skadetilfælde er en eller flere hændelser, der sker på samme tid eller i forlængelse af hinanden, og som udspringer af samme skadeårsag. KAPITEL 2 - DÆKNINGER 1 SYGDOM 1.0 Forsikringssum ubegrænset 1.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på erhvervsrejsen. 1.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant, b) hospitalsindlæggelse med værelse og kost efter normale takster for semiprivate (tosengsstue), c) hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende læge og Europæiskes læge, d) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at sikrede opholder sig i et risikoområde, samt overvågning på stedet af, at sikrede modtager det screenede blod, e) lægeordineret medicin, f) behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog med op til DKK 2.500,-. 3

4 Tandbehandling g) tandbehandling med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Der er tale om en engangsudgift dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade. Fødsel og behandling af ufødt barn Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til h) fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/ børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed, i) behandling af akut sygdom hos ufødt/e barn/børn opstået på erhvervsrejsen indtil 4 uger før forventet fødsel. Hotelophold og fortæring Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til j) lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, k) hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter endt behandling og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, l) hotelophold og fortæring med op til DKK pr. døgn, indtil den planlagte rejserute i henhold til pkt. 2.2 f kan genoptages. Diverse udgifter m) kontakt til Europæiskes AlarmCentral og Service- Kontorer (EuroCentre), n) telefonopkald, læsestof mv. med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. Disse udgifter behøver ikke dokumentation, o) en eventuel forlængelse af denne rejseforsikring i tilfælde, hvor sikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden. 1.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller ændret medicinering. b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, (se dog pkt. 1.2 g om tandbehandling), g) rekreations- eller kurophold, h) behandling og ophold i udlandet, når Europæiskes læge og behandlende læge har vurderet, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet, i) fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, når sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Europæiske har besluttet hjemtransporten, j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten, k) plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden, l) der påløber som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge på stedet og/eller Europæiskes læge angivne anvisninger, m) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 1.4 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling Europæiske har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgiftertil tandbehandling bortfalde, såfremt sik- 4

5 redes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. 1.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. c) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 2 SYGE- OG HJEMTRANSPORT 2.0 Forsikringssum ubegrænset 2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen Sygdom. 2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport til behandlingsstedet, b) overflytning til nærmeste egnede behandlingssted, når Europæiskes læge efter kontakt til behandlende læge vurderer, at overflytning er nødvendig og forsvarlig, c) hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Europæiskes læge vurderer efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Europæiske afgører, hvornår hjemtransporten skal finde sted, d) ledsagelse ordineret af Europæiskes læge, e) hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog max. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Europæiske kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion. Har sikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er sikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen ekstraudgifter til f) enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, sikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller g) hjemrejse til bopælslandet. 2.3 Det praktiske arrangement af hjemtransport og hjemrejse Europæiskes AlarmCentral kender de praktiske foranstaltninger i forbindelse med en dækningsberettiget hjemtransport eller hjemrejse. Arrangerer sikrede selv hjemtransport eller hjemrejse uden at kontakte Europæiske, dækkes udgifter hertil kun, hvis Europæiskes læge anser transporten for nødvendig og forsvarlig, og maksimalt med et beløb, der svarer til de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. 2.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til a) ambulance-flytransport i tilfælde, hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde, medmindre Europæiske har godkendt ambulanceflytransporten, b) hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare. 2.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt lægens attestation af, at erhvervsrejsen ikke kan gennemføres som planlagt. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 3 SYGELEDSAGELSE OG TILKALDELSE 3.0 Forsikringssum - ubegrænset 3.1 Hvem dækkes udgifter for? Op til i alt 3 personer efter sikredes eget valg enten på tilkald eller som sygeledsager. 5

6 3.2 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Sygeledsagelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede a) rammes af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, b) hjemtransporteres eller c) afgår ved døden. Tilkaldelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede d) rammes af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn, eller e) afgår ved døden. Forsikringen dækker ikke tilkaldelse, hvis sikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen. 3.3 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport fra bopælen ud til sikrede og retur til bopælen, b) ophold med op til DKK pr. dag pr. person, c) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, d) køb af en Europæiske rejseforsikring under tilkaldelsen. Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til e) transport - maksimalt samme transportklasse som sikrede - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, f) hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute efter endt sygeledsagelse enten ved sikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i bopælslandet, g) ophold med op til DKK pr. dag pr. person, h) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, i) ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende forsikring hos Europæiske eller køb af en Europæiske rejseforsikring i sygeledsagelsens varighed. 3.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de personer, der har været sygeledsagere/på tilkald. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 4 HJEMKALDELSE 4.0 Forsikringssum ubegrænset 4.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) kaldes til bopælslandet på grund af dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt sikredes ægtefælle, børn, samlever, der er registreret på samme adresse som sikrede, papbørn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, svigerinder og svogre, b) informeres om væsentlige og akutte begivenheder i sikredes private forhold i bopælslandet, såsom brand, indbrud eller oversvømmelse i sikredes hjem, og forudsat, at en sådan begivenhed kræver sikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse samt ikke kunne forudses/forventes ved sikredes afrejse fra bopælslandet og forudsat, at aftale om hjemrejse er truffet med Europæiske. 4.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til bopælslandet, b) returrejse til det sted, hvor sikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til bopælslandet. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen. 4.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) hvis sikrede i forhold til en oprindelig rejseplan kommer til bopælslandet mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt, b) i de tilfælde, hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som sikrede og er blevet hjemtransporteret. 6

7 4.4 Særlig bestemmelse Forsikringen godtgør udgifter til samme transportform/klasse, som sikrede havde valgt på den afbrudte rejse, dog maksimalt rutefly. 4.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald skal sikrede fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset sikredes familie i bopælslandet. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., der kræver sikredes tilstedeværelse, skal sikrede fremskaffe politirapport samt dokumentere, at tilstedeværelsen var påkrævet. c) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 5 ERSTATNINGSPERSON 5.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) bliver uarbejdsdygtig i mindst 5 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækningen Sygdom, b) hjemkaldelse i henhold til dækningen Hjemkaldelse. 5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor sikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til bopælslandet. I skadetilfælde nævnt under pkt. 5.1 a), dækker forsikringen endvidere rimelige ekstraudgifter til b) sikredes hjemrejse til bopælslandet. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst. 5.3 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Sikrede skal fremskaffe lægeerklæring fra behandlende læge på stedet, hvoraf det skal fremgå, at sikrede ikke kan udøve det af forsikringstageren anviste arbejde på grund af sygdom eller tilskadekomst. Lægeerklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om diagnose og varighed af den forventede uarbejdsdygtighed. b) Originaldokumentation for ekstraudgifterne til transporten skal tilsendes Europæiske. c) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 6 LÆGELIG FEJLBEHANDLING 6.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom. 6.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen giver erstatning ved lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om patientforsikring og erstatningens størrelse efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. 6.3 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort TIMERS LÆGEVAGT 7.0 Forsikringssum ubegrænset 7.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver under erhvervsrejsen sikrede adgang til Europæiskes 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom eller tilskadekomst, samt råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede hospitaler, læger og tandlæger i udlandet. 7

8 8 BAGAGE 8.0 Forsikringssum DKK Hvilke genstande er omfattet af forsikringen? Erhvervsmæssige eller private genstande, som sikrede medbringer eller erhverver på erhvervsrejsen, herunder rede penge, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer, billetter og pas. 8.2 Hvilke genstande er ikke omfattet af forsikringen? vareprøver, handelsvarer og kollektioner, motorkøretøjer, både, windsurfere og surfbrætter, campingvogne, anhængere, cykler og andre transportmidler, tilbehør til ovennævnte samt kontaktlinser eller proteser. 8.3 Hvilke skader dækker forsikringen? Se skema nedenfor. En enkelt genstand dækkes maksimalt med op til 50% af forsikringssummen. 8.4 Særlig bestemmelse om dækning af udstyr Fotoudstyr, videoudstyr, PC-udstyr og smykker betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50 % af forsikringssummen. Under flytransport er genstandene kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage. 8.5 Undtagelser Erstatning ydes ikke for a) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, b) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transporten, eller før de bliver afhentet af sikrede, c) glemte, tabte og forlagte genstande, d) beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse, e) tyveri af sportsudstyr, med mindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., f) tyveri af genstande, der henstår uden effektivt opsyn. De sikrede genstande må ikke forlades af sikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks el.lign, g) hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at sikrede kan dokumentere sit tab, h) beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property Irregularity Report), Skema til pkt. 8.3: Alle beløb er i DKK Tyveri fra aflåst hotelværelse eller aflåst safety box Tyveri bemærket i gerningsøje-blikket Tyveri fra aflåst bil Tyveri sket andre steder fra Bortkomst af indskreven bagage Beskadigelse og forveksling Genstande, sikrede medbringer og erhverver under erhvervsrejsen, som ikke er undtaget under pkt. 8.2 samt ikke særskilt nævnt i dette skema. Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Rede penge, værdipapirer, rejsechecks og kreditkort % af sum maksimalt Ikke dækket Ikke dækket Ikke dækket Pas og billetter. Op til sum Op til sum Op til sum Op til sum Ikke dækket Ikke dækket Optagelser, tegninger manuskripter og lign. Råmatr. Råmatr. Råmatr. Råmatr. Råmatr. Råmatr. 8

9 i) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks. 8.6 Hvordan beregnes erstatningen? a) Genstande, der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsudgiften. d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Europæiske udbetaler erstatning umiddelbart herefter. 8.7 Særlig bestemmelse I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunktet er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen. 8.8 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af tyveri skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Europæiske. b) Såfremt anmeldelse undtagelsesvis ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og original kvittering tilsendes Europæiske. c) Ved bortkomst eller beskadigelse af indskreven bagage, skal der foretages anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal tilsendes Europæiske i form af original P.I.R. rapport el.lign. d) I tilfælde af beskadigelse af genstande må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet af Europæiske, eller skaden er opgjort. Sikrede skal på forlangende tilsende Europæiske de beskadigede genstande. e) Sikrede skal, som dokumentation for genstandenes alder og værdi, tilsende Europæiske originale kvitteringer, garantibeviser el.lign. original dokumentation. Endvidere skal det specificeres, hvilke genstande der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart før skaden. f) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 9 BAGAGEFORSINKELSE 9.0 Forsikringssum DKK Hvilke udgifter er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb med op til DKK i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. 9.2 Undtagelser Erstatningskøb, der foretages efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af forsikringen. 9.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der foreligger a) original P.I.R. (Property Irregularity Report), b) original billet(ter) eller indtegningsbevis(er) samt c) original dokumentation for de afholdte rimelige erstatningskøb, d) oplysning om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 10 ULYKKE 10.0 Forsikringssum Invaliditet DKK Dødsfald DKK Hvilke dækninger indeholder Ulykke? A Invaliditet. B Dødsfald. C Tandbehandling Definition af et ulykkestilfælde En pludselig hændelse der forårsager personskade. 9

10 10.3 Hvad dækker forsikringen? A Invaliditetserstatning 1) Sikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når sikredes helbredstilstand er blevet stationær, det vil sige, når sikredes helbredstilstand ikke forventes at ville ændre sig væsentligt længere, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. 2) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til sikredes erhverv. 3) Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. 4) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning. 5) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. B Dødsfaldserstatning 1) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den sikredes død inden for tre år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. 2) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Europæiske udbetalt invaliditetserstatning, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling. C Tandbehandling Forsikringen dækker udgifter til behandling af en tandskade, der indtræder som følge af ulykkestilfælde på rejsen. Tyggeskader dækkes med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.der er tale om en engangsudgift dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade. Bemærk Europæiske har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt sikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed Begrænsninger a) For personer under 18 år er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Invaliditetssummen forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen er formindsket med. b) For ulykkestilfælde, sket under udførelse af manuelt arbejde, dækker forsikringen med halvdelen af de for dækningen tegnede summer. c) For personer over 65 år dækker forsikringen ved invaliditet med halvdelen af de for dækningen tegnede summer. d) For personer over 75 år dækker forsikringen ved dødsfald med halvdelen af de for dækningen tegnede summer. e) Uanset at der er tegnet højere forsikringssummer på en eller flere policer i Europæiske, kan Europæiskes erstatningspligt pr. person aldrig overstige DKK 15 mio. under Invaliditet samt DKK 10 mio. under Dødsfald. Europæiskes samlede erstatningspligt pr. skadetilfælde kan ikke overstige DKK 350 mio. For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart gælder følgende særlig begrænsning: f) Forsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den sikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer. Dvs. at piloter og co-piloter ikke er dækket under flyvning Hvilke tilfælde dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke invaliditet eller dødsfald såfremt a) skadetilfældet er opstået som følge af sygdom og/ eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) skadetilfældet hvor årsagen til skaden er ukendt, c) følgerne af et ulykkestilfælde er blevet forværret på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Hvilke personer modtager erstatningen? Invaliditetserstatning udbetales til sikrede. Det er en betingelse for udbetaling, at sikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan kræves udbetalt. Dersom sikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, medmindre andet er meddelt 10

11 Europæiske, til nærmeste pårørende, hvorved forstås sikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til sikredes børn eller, hvis sådanne ikke findes, til sikredes samlever, der er tilmeldt samme adresse i folkeregisteret som sikrede og har været det de sidste to år før dødsfaldet eller, hvis en sådan ikke findes, til sikredes arvinger Arbejdsskadestyrelsen Méngradens størrelse skal, hvis sikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem sikrede og Europæiske. Fastsætter Arbejdsskadestyrelsen en mengrad, der er højere end den Europæiske har fastsat, betaler Europæiske det fulde gebyr til Arbejdsskadestyrelsen I tilfælde af skade krav til dokumentation Europæiskes erstatningspligt er betinget af, at følgende dokumentation foreligger: Generelt a) Indtræffer et skadetilfælde, for hvilket der kræves erstatning, skal anmeldelse til Europæiske ske hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af Europæiskes erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen. Såfremt sikrede har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. Invaliditet/Dødsfald b) Er sikrede i besiddelse af lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes. c) Er der optaget politirapport, skal dette oplyses, evt. ved indsendelse af udleveret kvittering for anmeldelsen. d) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, herunder tandlæge eller hospital, der behandler eller har behandlet sikrede, samt til at lade sikrede undersøge af en af selskabet valgt læge. e) Ved dødsfald er Europæiske berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af døds- og skifteretsattest. Tandbehandling f) Sikrede skal fra den behandlende tandlæge i udlandet og/eller bopælslandet fremskaffe erklæring indeholdende diagnose, samt på anmodning give Europæiskes tandlæge adgang til alle relevante journaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. g) Sikrede skal, såfremt denne selv har afholdt udgifter, indsende skadeanmeldelse i udfyldt stand vedlagt originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. 11 OVERFALD 11.0 Forsikringssum DKK Hvad dækker forsikringen? Dersom sikrede bliver overfaldet med påviselig personskade til følge af en person, der ikke er sikredes rejseledsager, dækker forsikringen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter, godtgørelse for svie og smerte, tort eller andet tab, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til erstatningsansvarsloven, for et overfald, sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at sikrede er i live ved udbetalingen Undtagelser Forsikringen dækker ikke tingskade som følge af et overfald I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Overfaldet skal hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi. Politirapport skal udfærdiges og tilsendes Europæiske i original. b) Lokal læge/hospital skal konsulteres umiddelbart efter overfaldet og lægeerklæring indhentes og tilsendes Europæiske i original. c) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, herunder tandlæge eller hospital, der behandler eller har behandlet sikrede, samt til at lade sikrede undersøge af en af selskabet valgt læge. 11

12 d) At anmeldelse til Europæiske sker hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. 12 PRIVATANSVAR 12.0 Forsikringssum Personskade DKK Tingskade DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, såfremt sikrede i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Som vejledning kan det oplyses, at man efter dansk ret som udgangspunkt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker a) det beløb, sikrede bliver forpligtet til at betale, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Europæiske. Udover erstatningsansvar uden for kontrakt dækker forsikringen, c) skader på lejet bolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK pr. forsikringsbegivenhed Undtagelser Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting - ud over pkt c - som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af hunde, f) for skade som følge af at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. Forsikringen dækker ikke erstatning for skade forvoldt ved benyttelse af g) motorkøretøjer, campingvogne, anhængere eller luftfartøjer, h) søfartøjer, som er på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. Forsikringen dækker endvidere ikke i) bøder eller bodslignende krav Maksimal hæftelse DKK ved personskade og DKK ved tingskade er højeste grænse for Europæiskes forpligtelse efter et skadetilfælde, selvom ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Europæiske I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer og/eller kreditkort der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden Bemærk Sikrede kan ikke med bindende virkning for Europæiske helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 13 GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE 13.0 Forsikringssum DKK ,- Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til DKK Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling Hvem dækkes udgifter for? Dækning erstatter forsikredes: 1. Egne sagsomkostninger. 2. Omkostninger til modpart. 3. Udgifter til syn og skøn. 4. Udgifter til ensidigt indhentede specialist erklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af selskabet. 12

13 13.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige: a) Advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. b) Advokatomkostninger i forbindelse med straffesager, til og med sagens afgørelse ved 1. instans dog maksimalt DKK ,-. Bliver du ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til Europæiske efter påkrav med tillæg af renter. Lånet bliver forrentet med Nationalbankens diskonto + 4%. c) rejseudgifter som følge af, at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske 13.4 Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning betaler du en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK 2.500,-. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser i skadeslandet for at få fri proces er opfyldt. Hvis sagen appelleres erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimums selvrisiko, for hver instans Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke ved private retstvister a) mellem sikrede og forsikringstageren, b) i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) mellem dig og Europæiske I tilfælde af skade krav til dokumentation Du eller advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart advokaten har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest. Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde: 1. Angivelse af modparten. 2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). 3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes. 4. Oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. Du skal endvidere oplyse om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 14 SIKKERHEDSSTILLELSE 14.0 Forsikringssum DKK Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter sikredes udgifter samt transportudgifter for en tilkaldt person i tilfælde af, at sikrede tilbageholdes se pkt b Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker a) sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller sikredes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Europæiske ved frigivelse eller efter anmodning, b) transportudgifter for en person efter sikredes valg maksimalt økonomiklasse ud til sikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at sikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Undtagelser Forsikringen dækker ikke egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. WORLDRESCUE 15 EFTERSØGNING OG REDNING 15.0 Forsikringssum DKK pr. sikrede dog maksimalt DKK pr. skadetilfælde. 13

14 15.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn), b) sikrede inden for 120 timer (fem døgn) er blevet set og c) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti forinden en eftersøgning iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under a til og med c skal være opfyldt. Redning Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor d) sikredes opholdssted er fastlagt og e) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden redningsaktion iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under d og e skal være opfyldt Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set. Redning Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko på 10 %, dog minimum DKK 2.500, Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet en eftersøgning eller redning, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer I tilfælde af skade Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet Ønskes en eftersøgnings- eller redningsaktion iværksat, skal Europæiske kontaktes. Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk, når det vurderes hensigtsmæssigt for indsatsen I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet, og at Europæiske får adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et andet kreditkort. 16 EVAKUERING 16.0 Forsikringssum - DKK Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter sikredes udgifter Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for terroraktioner eller udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor sikrede befinder sig, b) de lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor sikrede befinder sig, c) Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler en evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor sikrede befinder sig, d) området bliver sat på Europæiskes krigsrisikoliste som krigszone mens sikrede befinder sig i området. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på eller e) sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til bopælslandet. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Derudover yder Europæiske råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med en evakuering. 14

15 Bagage dækningen pkt. 8 udvides til at omfatte tab af eller skade på bagage, sikrede efterlader som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse. Bemærk dog: Europæiskes mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være begrænset f.eks. i områder, hvor der er krig Selvrisiko Ved evakuering under punkt 16.2 c, hvor Statens Seruminstitut ikke anbefaler en evakuering/hjemrejse, er der en selvrisiko på 10 %, dog minimum DKK 2.000, Undtagelse Forsikringen dækker ikke a) ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet, lokale myndigheder eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/ evakuering, b) hvis området ved indrejsen er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone eller c) i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du indsender dokumentation for begivenhederne nævnt i pkt samt for de udgifter, du ønsker refunderet. Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et andet kreditkort. 17 BEHANDLING HOS PSYKOLOG I BOPÆLSLANDET 17.0 Forsikringssum DKK Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter sikredes udgifter Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor sikrede har været udsat for en naturkatastrofe, terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi i det område, hvor sikrede befinder sig. Det er en betingelse for dækning, at sikredes egen læge henviser sikrede til psykologisk behandling Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker det antal konsultationer hos psykolog, som sikredes egen læge har anvist dog maksimalt op til forsikringssummen Særlig bestemmelse Behandling hos psykolog skal påbegyndes senest 4 uger efter hændelsen i pkt fandt sted, og skal afsluttes senest 3 måneder efter første behandling Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke a) udgifter under rejsen, b) ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet, lokale myndigheder eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/ evakuering, c) i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen eller d) hvis området ved indrejsen er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at du kontakter Europæiske inden behandlingen påbegyndes. b) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. 18 KRISEPSYKOLOGISK BEHANDLING 18.0 Forsikringssum Ubegrænset 18.1 Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter sikredes udgifter Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ved større naturkatastrofer eller terroraktioner, der involverer flere personer. Europæiskes læge afgører, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Europæiske stiller et professionelt kriseberedskab til 15

16 rådighed på uheldsstedet, der senest afsluttes ved sikredes tilbagekomst til bopælslandet Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet eller lokale myndigheder har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/ evakuering I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab eller kreditkort. 19 KRISEHJÆLP TIL PÅRØRENDE 19.0 Forsikringssum Ubegrænset 19.1 Hvem dækkes udgifter for? Dækningen erstatter udgifter for sikredes pårørende Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor flere sikrede har været udsat for en naturkatastrofe, terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi, og hvor de pårørende ønsker krisehjælp Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? a) Europæiske stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed pr. telefon for pårørende til sikrede. b) Vurderer Europæiskes læge, at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af de sikrede, dækker rejseforsikringen de pårørendes rimelige transportomkostninger Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet, lokale myndigheder eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/ evakuering, b) i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen eller c) hvis området ved sikredes indrejse er anført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på I tilfælde af skade krav til dokumentation Sikredes pårørende har på forlangende pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab eller kreditkort. 20 EUROPÆISKES WORLDRESCUE BEREDSKAB 20.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde, hvor sikrede uden at være omfattet af dækning 16 Evakuering ønsker eller overvejer at blive evakueret fra det område, hvor sikrede befinder sig Hvad dækker rejseforsikringen? Europæiske yder råd, vejledning samt planlægning i forbindelse med eller overvejelser omkring en evakuering. Hjælpen ydes af Europæiskes WorldRescue beredskab. Forsikringen dækker ikke sikredes udgifter til evakuering. 21 KRIGSRISIKO Europæiske udarbejder løbende en krigsrisikoliste med angivelse af lande/områder med uroligheder. Krigsrisikolisten er opdelt i en krigszone og risikozone. Lande/områder påført under krigszone kan ses på og lande/områder påført under risikozone kan oplyses ved at kontakte Europæiske. Ved rejser til lande/områder påført under risikozone, skal der betales en tillægspræmie på 100 % Hvilke udgifter dækker forsikringen? a) Forsikringen dækker, efter de almindelige betingelser for forsikringen, skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder i lande eller områder, som er påført Europæiskes krigsrisiko liste under risikozoner. b) For lande eller områder, Europæiske definerer som krigszone, gælder særlige regler, se pkt b samt Bemærk dog: Europæiskes mulighed for på stedet at yde assistance i forbindelse med skaden, f.eks. til arrangement af hjemtransport el.lign., kan være begrænset i områder med krig. Europæiske vil dog om nødvendigt samarbejde med Udenrigsministeriet i sådanne tilfælde. 16

17 21.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, b) ved rejse til lande/områder, der er på Europæiskes krigsrisikoliste som krigszone Særlig bestemmelse for krigszoner Klassificeres landet eller området af Europæiske som krigszone, efter sikrede er ankommet til landet eller området, giver forsikringen følgende nøddækning: Sygdom: DKK Syge- og hjemtransport: DKK Ulykke: DKK ved død, DKK ved invaliditet. Bagage: DKK Samtlige øvrige dækninger suspenderes. Denne reducerede dækning gælder maksimalt i 14 dage fra landet eller området klassificeres som krigszone af Europæiske. Tages landet eller området af listen som krigszone, begynder en ny 14 dages periode, såfremt landet eller området igen klassificeres som krigszone I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) indsender tilfredsstillende dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet, jf. dækningen på forsikringen. b) giver Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen på tilfredsstillende vis. c) Du bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, eller om du er indehaver af et kreditkort. KAPITEL 3 GENERELLE BESTEMMELSER 22 GENERELLE UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af a) forsæt eller grov uagtsomhed, b) misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte, c) selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, d) udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, skihop, svæveflyvning samt professionel sport eller træning hertil, e) sikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, f) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, jf. dog pkt a, g) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, Forsikringen dækker endvidere ikke h) medarbejdere ved atomare anlæg under udøvelse af deres erhverv, i) under ophold off-shore, j) skade indtruffet under luftfart, medmindre sikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly. 23 ANKENÆVNET FOR FORSIKRING Hvis forsikringstageren eller sikrede ikke er tilfreds med Europæiskes afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til Europæiske ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Europæiske Rejseforsikring A/S Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon (mellem kl og 16.00) Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der tilbagebetales, hvis - forsikringstageren/sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, - klagen ikke kan behandles, - forsikringstageren/sikrede selv tilbagekalder klagen. 24 FORSIKRINGSAFTALEN OG LOVVALG For forsikringen gælder forsikringspolicen, forsikringsbetingelser og gældende lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget. 17

18 Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres ved dansk ret. 25 DOBBELTFORSIKRING Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade derfor altid oplyse, om du har forsikring i et andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. Erstatning i henhold til dækningen Ulykke bliver imidlertid ikke begrænset af anden etableret forsikring. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret). 25A Other insurance If, at the time that loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this insurance for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret) 26 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 27 REGRES I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder selskabet i alle sikredes rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 27A Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expense take over Insured s rights against third parties to the extent of its payments made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret) 28 VÆRNETING Søgsmål mod Europæiske Rejseforsikring A/S skal anlægges ved Københavns byret eller Østre Landsret. 29 DEFINITIONER Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte betegnelser som følger: aktiv deltagelse i krig. Personer, der udsendes af militære myndigheder, herunder på fredsbevarende opgaver, bliver betragtet som aktive deltagere i krig. Personer, der er ude i humanitært øjemed, bliver ikke betragtet som værende aktive deltagere i krig. akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom. bopælsland er det land, hvor sikrede har taget fast bopæl. eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet. ekstraudgifter er udgifter, sikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. epidemi. Ved epidemi forstås mange mennesker, der smittes med den samme sygdom i løbet af kort tid. fastlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejse beskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. hjemtransport. Ved hjemtransport forstås lægeordineret transport fra skadeslandet til Danmark. Hjemtransporten foretages enten ved ambulancefly eller alm. rute- eller charterfly. krigszone er områder eller lande, som af Europæiske defineres som værende krigszoner. kronisk sygdom er en diagnosticeret sygdom, for hvilken der ikke er en kendt helbredende behandling. manuelt arbejde. Nedenfor er en oversigt over de fag og virksomheder, inden for hvilke erhvervsmæssig beskæftigelse i denne forsikring betragtes som manuelt arbejde. Personer, der udfører kontorarbejde, fører tilsyn eller fungerer som ledere, herunder medarbejdende ledere, betragtes ikke som manuelt arbejdende, uanset at arbejdet udføres inden for de nævnte fag eller virksomheder. 18

19 Asfaltarbejde, automekaniker, beslagsmed, blikkenslager, brandmand, dykker, elektriker, elementkøkkenopsætter, fabriksarbejde, flyttemand, forstvæsen, fyrbøder, gas- og vandmester, glarmester, grovsmed, grusgravarbejdere, jernstøberi, jord- og betonarbejder, kalkbrudsarbejde, kedelrensning, klejnsmed, kranfører, maskinsnedkeri, murer, olieraffinaderiarbejder, opsætning af antenner, redningskorpsredder, rørlægningsarbejder, skibsværftsarbejder, skorstensfejer, skovarbejder, slagter, smed, snedker, stilladsarbejde, støberiarbejde, søfart, tagdækning, tømrer, vejarbejde, vinduespolerer, værkstedsarbejde. overfald. Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling. Papbørn. Børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en biologisk forælder. Papforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabsligende forhold med en af de biologiske forældre. Papsøskende. Personer, som ikke er biologiske søskende, men som du lever eller har levet i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. plejebørn. Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos dig og du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. plejeforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller papforældre, men som er godkendte af kommunen som dine forsørgere. plejesøskende. Personer, som ikke er dine biologiske søskende eller papsøskende, men som du lever eller har levet med hos dine forældre, pap- eller plejeforældre. professionelle sportsudøvere er sportsudøvere, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af en amatørsportsudøver: En amatørsportsudøver er en sportsudøver, der dyrker sin idræt i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til sin klub, personlig- eller klubsponsor mv. og uden at modtage andet vederlag end rejsen og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter mv. som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. proteser er kunstige lemmer, herunder kunstige tænder eller tandsæt. rejseledsager er en person, der har købt rejsen for at foretage denne sammen med sikrede rusgifte er marihuana, cannabis, hash, hamp og lign. smykker er genstande, hvori indgår guld, sølv, platin, perler og ædelsten. tandbehandling. Behandling af tandsygdom eller tandskader, der normalt udføres af en tandlæge i Danmark. terroraktion. Ved terroraktion forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/ eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. tyggeskade. Tandskade, herunder skader på proteser, der opstår ved spisning eller tygning. Udenrigsministeriet. Her menes Det danske Udenrigsministerium. videnskabelige ekspeditioner er ekspeditioner til områder, hvor de offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig. 19

20 FORHOLD I SKADETILFÆLDE VED HOSPITALSINDLÆGGELSE: Ved alvorlig sygdom eller hospitalsindlæggelse skal henvendelse straks ske til Europæiskes AlarmCentral. VED SYGDOM ELLER TILSKADEKOMST, HVOR HOSPITALSINDLÆGGELSE IKKE ER PÅKRÆVET: Refusion af udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst kræver anmeldelse til Europæiske eller et af Europæiskes ServiceKontorer (Euro- Centre). Sammen med anmeldelsen fremsendes originalbilag for udgifter ved sygdom eller tilskadekomst påført navn, adresse og policenummer samt diagnose. Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK-1790 København V Telefon: (kl ) Fax: (kl ) Website: Europæiskes AlarmCentral Frederiksberg Allé 3 DK-1790 København V Telefon: (døgnbetjening) Fax: (døgnbetjening) Stempelafgift berigtiges efter stempelloven. 20

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Europæiske Udvekslingsforsikring

Europæiske Udvekslingsforsikring Europæiske Udvekslingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9000 Gældende fra 1. januar 2012 Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til transport hjem til Danmark, Grønland

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 770

Flex business. Forsikringsbetingelser 770 Flex business Forsikringsbetingelser 770 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Indledende bestemmelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 3 Afsnit C Forsikringsbetingelser 5 Grunddækning 5 1.

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Rejseforsikring Grønland og Færøerne l være gyldigt. for finansielle virksomheder, kan Rejseforsikring Grønland og Færøerne Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger vet til Europæiske er præcise og inger. afgives forkerte svar, som kan edømmelse,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2016 Rejseforsikring under

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Tillægsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Det er et krav for at købe denne forsikring, at du har

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere