Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger"

Transkript

1 Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/ Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk Institut Energi BuildVISION

2 Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger (forprojekt) Maj 2002 Udgivelse og tryk: Teknologisk Institut Gregersensvej Postboks 141 DK-2630 Taastrup Tlf.: ISBN: ISSN:

3 Forord Nærværende delrapport er resultatet af en del af projektet Komponenter til naturlig ventilation, der er udført under Energistyrelsens energiforskningsprogram (EFP), J. nr. 1213/ Projektet har været opdelt i to delprojekter. Delprojekt I har været en forundersøgelse af mulighederne for udvikling og anvendelse af lavtsiddende indløbsåbninger til naturlig ventilation efter fortrængningsprincippet, mens der i delprojekt II /20/ er blevet udviklet en luft-til-væske varmeveksler med lavt trykfald på luftsiden. I nærværende delrapport er kun delprojekt I afrapporteret. Projektet har således haft to formål. Det ene formål har været at undersøge mulighederne for udvikling og anvendelse af lavtsiddende friskluftindtag i facader til naturlig ventilation efter fortrængningsprincippet uden komfortproblemer. Projektets andet formål har været at udvikle en luft-til-væske varmeveksler med et tilstrækkeligt lavt trykfald, så varmegenvinding i naturligt ventilerede bygninger kan gøres mulig. Anvendelse af varmeveksleren til forvarmning af friskluften vil desuden samtidig reducere risikoen for problemer med træk i opholdszonen. Delprojekt I er udført i et samarbejde mellem: Teknologisk Institut, Energianvendelse i bygninger, BuildVISION Aalborg Universitet, Institut for Bygningsteknik VELFAC A/S 1

4 Indhold Forord... 1 Indhold Indledning Resume Beskrivelse af ventilationskoncept Anvendelsesområder Dimensionering Indtrængningslængde/nærzone Litteraturstudium Vinduessystemer (VELFAC A/S) Tekstilkanaler (fra KE-Fibertec) Kombineret friskluftventil og radiator (RIO Comfort) Tilluftskonvektorer og termopaneler (fra MINERGIo/Thermopanel AB) Sammenfatning Fastsættelse af krav Anvendelsesrelaterede krav Funktionsmæssige krav Markedsføringsmæssige krav Sammenfatning/projektafgrænsning Konklusion Referencer Bilag

5 1 Indledning En af de væsentligste barrierer for større udbredelse af naturlig ventilation er, at der er stor usikkerhed med hensyn til dimensionering af naturlige ventilationssystemer. Med den viden, der er tilgængelig i dag, kan rådgiverne normalt ikke garantere, at der i alle situationer opnås et indeklima, der tilfredsstiller de fastsatte krav. På Aalborg Universitet blev der i 99/00 udført en række projekter, hvor laboratorieundersøgelser af strømningsforhold, ventilationskapacitet og termisk komfort er blevet udført for udvalgte vinduestyper i forskellige driftssituationer med højtsiddende vinduer. Som Aalborg Universitet konkluderede om de opnåede resultater fra projekterne, så: fungerer vinduer som indblæsningsåbninger efter de samme principper som andre indblæsningsåbninger men er meget mere komplicerede at forudsige er det nuværende komfortniveau, som mekanisk ventilation var for år siden kan komfortforbedringer skabes gennem udvikling af åbningsudformninger. I et moderne kontorbyggeri med en høj isoleringsstandard, stor udnyttelse af passiv solvarme og mange interne varmekilder (personer, udstyr m.v.) vil basistemperaturen typisk ligge på C (dvs. at det ud fra et energimæssigt synspunkt ikke er nødvendigt at opvarme den tilførte ventilationsluft ved en udetemperatur på C). Det betyder, at kølig luft på C vha. naturlig ventilation skal kunne tilføres rummet, uden at det giver anledning til komfortproblemer for de mennesker, der opholder sig i rummet. Udfordringen er her at udforme og afpasse indløbsåbningen(erne), så luften kommer ind over så stort et areal som mulig og med en så lav hastighed som mulig. I praksis vil det ofte være nødvendigt at udnytte hele facadebredden og dermed skabe en plan strømning (frem for en tredimensional strømning). Kombinationen af kølebehov samtidig med friskluftbehov (hvor de væsentligste forureningskilder er lugt og CO 2 fra mennesker/inventar) peger på fortrængningsprincippet som et oplagt ventilationsprincip. Lavtsiddende indløbsåbninger og højtsiddende udløbsåbninger medvirker til større drivtrykshøjde (frem for højtsiddende indløbsåbninger) samtidig med, at ventilationseffektiviteten ved anvendelse af fortrængningsprincippet er høj og den nødvendige friskluftmængde derfor mindre. Der er således behov for at udvikle en facadeintegreret, lavtsiddende indløbsåbning til naturlig ventilation efter fortrængningsprincippet, der ikke skaber komfortproblemer i opholdszonen. Der er desuden behov for at kortlægge disse åbningers åbningskarakteristikker i forskellige driftssituationer (dvs. fastlægge kapacitetsog komfortmæssige forhold ved forskellige tryk og temperaturforhold). Ved nærværende delprojekts start fandtes der i Danmark ingen umiddelbar konkret viden om strømningsforholdene i forbindelse med sådanne lavtsiddende indløbsåbninger til naturlig ventilation. Der fandtes kun tilgængelige teorier for fortrængningsarmaturer til mekanisk ventilation. Nærværende delprojekt omhandler derfor bl.a. undersøgelse af eksisterende teori og erfaringer fra: Naturlig ventilation via traditionelle (højtsiddende) vinduesåbninger Mekanisk fortrængningsventilation Eksisterende komponenter/materialer/mulige delkomponenter Desuden beskriver projektet mulige anvendelsesområder og driftssituationer samt nødvendige krav i forbindelse med de forskellige anvendelsesområder og driftssituationer. 3

6 2 Resume I nærværende delprojekt er mulighederne for anvendelse af et lavtsiddende facadeintegreret indtagssystem til naturlig ventilation via fortrængningsprincippet undersøgt i forskellige driftssituationer. Ventilation efter fortrængningsprincippet er specielt egnet til lokaler med stor intern belastning (såvel varmesom forureningsafgivelser). De bygninger, hvor det facadeintegrerede indtagssystem er relevant, er således især kontorer (specielt storrumskontorer, men også evt. mindre cellekontorer), mødelokaler og institutioner. Ved speciel udformning af indtagssystemet vil det desuden også være velegnet til boliger. Relevant teori og erfaringer (vedrørende naturlig ventilation vha. højtsiddende åbningstyper, mekanisk fortrængningsventilation samt eksisterende komponenter, materialer, konstruktioner, systemer mv.) er indsamlet og behandlet, og der er opstillet krav til åbningens funktion og udformning bl.a. afhængig af anvendelsesområde (hhv. kontorer, mødelokaler, institutioner mv.) og driftssituation. De udførte undersøgelser har fx vist, at det lavtsiddende indtagssystem skal kunne levere en luftmængde på mellem 5 og 20 l/s pr. m facade, hvis det skal kunne anvendes inden for de forventede anvendelsesområder: kontorer, mødelokaler og institutioner. Afhængig af, om indtagssystemet skal anvendes til rene naturlige ventilationssystemer eller evt. hybride ventilationssystemer (med en lille hjælpeventilator i udløbet), så må tryktabet over indtagssystemet maksimalt være hhv. 3-8 Pa eller Pa afhængig af anvendelsesområdet. De indledende undersøgelser i dette forprojekt tyder på, at muligheden for at kombinere filtrering af udeluft, etablering af ensartet luftfordeling samt etablering af en luftsolfanger til forvarmning af luften ved anvendelse af et tekstilmateriale i åbningsudformningen (kendt fra lavimpulsindblæsning) kunne være interessant at arbejde videre med. Luftsolfangere med filter- eller tekstilmateriale som absorber har jf. nye undersøgelser på Teknologisk Institut vist sig at være nogle af de mest effektive luftsolfangere. Det har desuden vist sig, at der er basis for integrering af en varmeveksler med flere forskellige funktioner i indløbskomponenten. Varmeveksleren skal kunne benyttes til både varmegenvinding (via væskekobling med tilsvarende varmeflade i udløbet) og opvarmning (via kobling til bygningens varmesystem). Endvidere bør muligheden for anvendelse af veksleren til natkøling (via kobling til det kolde brugsvand i bygningen) undersøges. Alt i alt vurderes det på baggrund af de indledende undersøgelser i dette forprojekt, at der er gode muligheder for, at der kan udvikles et sådant facadeintegreret multifunktionelt indtagssystem til naturlig eller hybrid ventilation efter fortrængningsprincippet. En væsentlig barriere for større udbredelse af naturlig ventilation er, at der er stor usikkerhed med hensyn til dimensionering af naturlige ventilationssystemer. Med den viden, der er tilgængelig i dag, kan rådgiverne normalt ikke garantere, at der i alle situationer opnås et indeklima, der tilfredsstiller de fastsatte krav. Efter evt. udvikling af en prototype er der derfor desuden behov for at kortlægge indtagssystemets åbningskarakteristikker i forskellige driftssituationer (dvs. fastlægge kapacitets- og komfortmæssige forhold ved forskellige tryk og temperaturforhold). 4

7 3 Beskrivelse af ventilationskoncept I såvel kontor- som institutionsbyggeri er der en stigende interesse for anvendelsen af naturlig ventilation (NV) samtidig med, at der ofte er store interne varmebelastninger. De interne belastninger medfører, at der allerede ved en udetemperaturer på C er et overskud af varme i bygningen, og at det derfor ud fra et energiøkonomisk synspunkt er rentabelt med naturlig ventilation uden varmegenvinding. Der er derimod komfortmæssige problemer forbundet med at tilføre indblæsningsluft på C. Dvs. af komfortmæssige hensyn kræves en eller anden form for forvarmning af luften (gerne i kombination med en ventilationsform med lav turbulensintensitet i opholdszonen). Kombinationen af kølebehov samtidig med friskluftbehov (hvor de væsentligste forureningskilder er lugt og CO 2 fra mennesker/inventar) peger på fortrængningsprincippet som et oplagt ventilationsprincip. Lavtsiddende indløbsåbninger og højtsiddende udløbsåbninger medvirker til større drivtrykshøjde (frem for højtsiddende indløbsåbninger) samtidig med, at ventilationseffektiviteten ved anvendelse af fortrængningsprincippet er høj, og den nødvendige friskluftmængde derfor mindre. En anden fordel ved at have indløbskomponenten (med forvarmningsenhed) placeret nede ved gulvet i stedet for oppe ved loftet er, at højtsiddende glasarealer har stor betydning for dagslysniveauet i lokalet. Det er lyset gennem den øverste halve meter, der giver det største bidrag til et godt dagslys i et lokale. Ideen ved anvendels af fortrængningsprincippet er, at kølig luft sendes langsomt ind i lav højde og fordeler sig ud over gulvet. Ved hjælp af termisk opdrift fra personer og udstyr mv. trækkes den friske luft derefter opad, og fjerner forurening og overskudsvarme fra opholdszonen. Se Figur 3.1. [insæt figur] Figur 3.1: Illustration af strømningsbilledet ved anvendelse af passiv termisk fortrængning. Kilde: Håndbog i industriventilation /6.s37-44/. 5

8 Dvs. det grundlæggende princip ved fortrængningsventilation er, at varme og forurening bliver ført direkte væk fra opholdszonen op mod loftet af konvektionsstrømmene fra de termiske kilder i rummet. Konvektionsstrømmene trækker omgivende luft med sig, hvorved den opadrettede volumenstrøm øges, samtidig med at dens hastighed falder. Jo varmere en kilde er, desto kraftigere er den opadrettede konvektionsstrøm (desto mere omgivende luft vil blive medrevet) /6.s37/. Personer danner fx konvektionsstrømme på ca l/s pr. person /6.s39/. 3.1 Anvendelsesområder Fortrængningsprincippet er jf. /6.s37/ specielt velegnet til lokaler med stor varmeudvikling, eller hvor der skal tilføres store mængder erstatningsluft (industrien, mødelokaler, kontorer mv.). Ventilationskonceptet/indløbskomponenten egner sig derfor umiddelbart til følgende anvendelsesområder: Kontorbyggeri Flerrumskontorer Mødelokaler (Evt. enkeltmandskontorer) Institutioner Skoler Børnehaver Industrilokaler (Evt. boliger) Boliger hører umiddelbart til de mindre egnede lokaler, men under specielle forhold (stor termisk belastning fra solindfald, udstyr el. lign.) og med en speciel udgave af indløbskomponenten/konceptet kan de alligevel være relevante. Det kan ligeledes diskuteres, hvorvidt enkeltmandskontorer egner sig til ventilationsprincippet, eller om belastningen pr. gulvareal er for lille. Dog bliver mange kontorbyggerier opført med samme facadesystem overalt og fleksibel indretning, hvor storrumskontorer og cellekontorer kan etableres efter behov. Det vil således være en fordel, hvis systemet/komponenten også kan anvendes ved cellekontorer. 3.2 Dimensionering Ved traditionel mekanisk fortrængningsventilation dimensioneres luftmængden ofte efter det såkaldte grænselinieprincip. Ved at tilføre den rene kølige luft nær gulvniveau og udsuge den varme forurenede luft under loftet, kan der dannes en såkaldt grænselinie, der skiller rummet i en nedre, ren og tempereret zone og en øvre, varm og forurenet zone /6.s39/. Hvis der dimensioneres efter dette grænselinieprincip, er det vigtigt, at der tilføres tilstrækkeligt ren luft i den nedre zone for at holde grænselinien over opholdszonen og dermed forhindre varm og forurenet luft i at trænge ned i opholdszonen. Dvs. den indblæste volumenstrøm dimensioneres, så den er større end summen af konvektionsstrømmene. 6

9 Friskluftbehovet pr. person er ca l/s person, mens konvektionsstrømmene fra personer er meget større (ca l/s pr. person i en højde af 1,1 m over gulvet og ca l/s pr. person i en højde af 1,8 m over gulvet). Dimensioneres der efter grænselinieprincippet i forbindelse med naturlig ventilation i fx kontorer og mødelokaler, vil det således enten kræve store luftmængder og dermed et for stort energiforbrug (til opvarmning), eller også vil grænselinien ligge forholdsvist lavt i rummet med en lavere effektivitet til følge. I forbindelse med naturlig ventilation, hvor den dimensionerende luftmængde er bestemt af friskluftbehovet (fremfor af kølebehovet) er dimensionering efter den traditionelle grænselagsmetode således ikke relevant. 3.3 Indtrængningslængde/nærzone Fortrængningsprincippet skabes, som nævnt, ved at etablere en lagdelt strømning, hvor kold indblæsningsluft strømmer ud i lokalet langs gulvet i et lag under den varmere rumluft. Dette medfører, at der kun er en meget ringe opblanding mellem de to luftmasser, fordi turbulensintensiteten dæmpes af temperaturforskellene. Dette medfører, at indblæsningsluften kan nå dybere ind i lokalet med lav hastighed (end ved opblandingsventilation) /6.s81/. Selv om indblæsningshastigheden er relativt lav, er der dog traditionelt en zone foran indblæsningsarmaturer (mekaniske), kaldet nærzonen, hvor lufthastigheden er større end den ønskede maksimalhastighed i opholdszonen (som regel 0,2 m/s). Nærzonen defineres med andre ord sædvanligvis som en zone omkring indblæsningsarmaturet, hvor lufthastigheden er større end 0,2 m/s jf. /6.s81/, se Figur 3.2. Figur 3.2: Illustration af lagdelt strømning og nærzone i forbindelse med fortrængningsventilation. Kilde: Håndbog i industriventilation /6.s81/. 7

10 4 Litteraturstudium Som en del af projektet er der udført et litteraturstudium, hvor litteratur vedrørende tidligere erfaringer, eksisterende komponenter mv. er indsamlet og gennemgået. Det drejer sig bl.a. om teori og erfaringer vedrørende naturlig ventilation via almindelige (højtsiddende) vinduer, teori og erfaringer vedrørende mekanisk fortrængningsventilation samt beskrivelser af diverse konstruktioner, materialer og komponenter, der kunne tænkes at være relevante i forbindelse med udformningen af den nye komponent. Det materiale, der er gennemgået, kan inddeles i følgende tre kategorier: Materiale om naturlig ventilation generelt (primært traditionelle, højtsiddende vinduesåbninger) Materiale om fortrængningsventilation generelt (primært mekanisk) Materiale om relevante konstruktioner, materialer, komponenter og systemer Der er bl.a. fem artikler (reference /1/-/5/), som beskriver resultaterne fra den omfattende eksperimentelle forskning, som i de seneste år er udført på Aalborg Universitet i relation til naturlig og hybrid ventilation via højtsiddende vinduesåbninger. Vigtige elementer fra den gennemgåede litteratur om naturlig ventilation via højtsiddende åbninger er opsummeret og kommenteret i bilag 1. Det gennemgåede materiale om mekanisk fortrængningsventilation samt lavimpulsventilation (reference /6/- /8/) vedrører bl.a. teori for og beskrivelse af ventilationsprincippet passiv fortrængning, dimensioneringsregler, forskellige armaturudformninger, forskellen mellem samt fordele og ulemper ved hhv. lavimpuls- og fortrængningsprincippet (vha. tekstilkanaler) samt et lille afsnit om hastighedsforløbet ved 2-dimensionel fortrængningsventilation. Vigtige elementer fra det gennemgåede materiale om mekanisk fortrængningsventilation er opsummeret og kommenteret i bilag 2. Der er desuden en meget interessant artikel (reference /9/), der faktisk beskriver strømningsmekanikken bag naturlig ventilation efter fortrængningsprincippet ved en kombination af vind og termiske drivkræfter - dog kun i en situation uden varmekilder, dvs. ved afkøling af rummet efter anvendelse. Denne er ligeledes opsummeret i bilag 2. Blandt det gennemgåede materiale om eksisterende konstruktioner/komponenter og materialer (reference /10/-/14/) er der bl.a. produktinformation om intelligente vinduessystemer fra VELFAC, diverse produktinformation om tekstilkanaler, kombinerede friskluftindtag/radiatorer fra hhv. KE-Fibertec, Ribe Jernindustri (Rio) samt MINERGI/Thermopanel AB. I det følgende er vigtige elementer fra diverse produktinformation om vinduesudformninger, tekstilkanaler, kombinerede friskluftindtag/radiatorer mv. fra hhv. VELFAC A/S, KE-Fibertec, Ribe Jernindustri (Rio) samt MINERGI /Thermopanel AB gengivet og kommenteret. 4.1 Vinduessystemer (VELFAC A/S) VELFAC A/S oplever en stigende efterspørgsel efter facader med et ensartet ydre (herunder bl.a. samme facadesystem over hele facaden) uanset transparente eller ikke-transparante felter, samtidig med at facaden skal indeholde flere og flere funktioner. Det har ført til anvendelsen af emaljeret glas eller pulverlakeret aluminium i de felter, hvor der skal skjules noget inde bagved. Se Figur

11 Figur 4.1: Eksempler på ensartede facader med glas. Liverpool Football Academy (GB), Smithfield Village (Dublin), BMW Hovedsæde (Østrig), Engen III (Rødovre), og British Gas (GB). Kilde: VELFAC A/S /10/. 9

12 VELFAC A/S har bl.a. leveret en hel del vinduer med elektrisk betjente vinduesrammer til store byggeprojekter med naturlig ventilation i England. De elektrisk betjente vinduesrammer har i alle tilfælde været udadgående med funktionen topstyret (VELFC 212), se Figur 4.2. Der har typisk været tale om ret lave, højtsiddende vinduer (til ensidig naturlig ventilation via højtsiddende vinduer). Figur 4.2: Illustration af topstyret vindue. Kilde: VELFAC A/S /10/. Den mest oplagte vinduestype at anvende i forbindelse med en lavtsiddende indløbskomponent til naturlig ventilation er et tophængt udadgående vindue, hvor der kun kan komme luft ind forneden (se Figur 4.3). Figur 4.3: Illustration af tophængt vindue og dets mulige størrelser. Kilde: VELFAC A/S /10/. Som det fremgår kan vinduet laves i højder (inkl. ramme) fra 250 mm 1000 mm, mens bredden kan variere fra 250 mm til 1800 mm (dog kun hvis højden er max. 700 mm af konstruktionsmæssige årsager). Fordelen ved at anvende et udadgående tophængt vindue til den nye lavtsiddende indløbskomponent vil være, at det giver plads til andre delkomponenter (filter, lydabsorbering, evt. varmeflade mv.) indenfor vinduesrammen. 10

13 4.2 Tekstilkanaler (fra KE-Fibertec) Tekstilkanaler anvendes jf. bilag 2 både til ventilation efter lavimpuls- og fortrængningsprincippet. Indblæsning gennem tekstilkanaler bevirker, at indblæsningsluften siver langsomt gennem tekstiloverfladen med en lav og ensartet hastighed, som normalt er under 0,1 m/s. Denne effekt vil fx også være ønskelig i forbindelse med direkte indblæsning i opholdszonen via en lavtsiddende indløbskomponent til naturlig ventilation. Tekstilmaterialet har endvidere en stor mikrobiologisk filtreringsevne (helt op til 60 % af partikler under 1 µm tilbageholdes), som ligeledes burde kunne udnyttes i forbindelse med den nye lavtsiddende indløbskomponent. Dog skal det bemærkes, at pga. fare for tilstopning bør tekstilmaterialet forholdsvist let kunne afmonteres indløbskomponenten med henblik på vask/rensning. Tryktabet over de eksisterende tekstiltyper (fra KE-Fibertec) ligger dog selv for tekstilerne med den mindste vævningstæthed noget højt (5-15 Pa ). Se Figur 4.4. Eksempelvis er tryktabet ca. 13 Pa ved 540 m³/h over 3 m² pose (svarende til 180 m³/m²h eller 0,5 m/s). KE-Fibertecs tekstilkanaler har fx været anvendt på Margeretaskolen i Helsingborg i Sverige i forbindelse med hybride ventilationssystemer med en ventilator i aftrækskanal og direkte indtag af frisk luft vha. højtplacerede tekstilkanaler (uden forvarmning), se Figur 4.5. For yderligere oplysninger samt måleresultater fra den pågældende skole i Sverige se bilag 7. Figur 4.4: Tryktab over tekstilkanaler med forskellig vævningstæthed. Kilde: KE-Fibetec /11/. 11

14 Figur 4.5: Direkte indtag af frisk luft gennem tekstilkanaler på Margeretaskolen i Helsingborg i Sverige. Kilde: KE-Fibertec /11/. 4.3 Kombineret friskluftventil og radiator (RIO Comfort) Ribe Jernindustri har udviklet en kombineret friskluftventil og radiator til brug i bygninger med mekanisk udsugning og et forholdsvis beskedent friskluftbehov (primært boliger). Komponenten er karakteriseret ved at ligne en almindelig radiator (indefra) og en tallerkenventil (udefra), se Figur 4.6. Den udvendige afslutning med en tallerkenventil gør, at den af æstetiske hensyn ikke er anvendelig i moderne kontorbyggeri, hvor der ønskes en glasfacade med et ensartet ydre indtryk. Figur 4.6: Illustration af kombineret ventilenhed og radiator. Kilde:Ribe Jernindustri /12/. 12

15 Figur 4.7: Tryktab over ventilenhed med hhv. standardfilter 10 PPI (sort) og allergenfilter EU 8 (hvid). Tryktabet er inkl. kanal gennem væg og udvendigt spjæld. Kilde: Ribe Jernindustri /12/. Figur 4.8: Tryktab over ventilenhed. Ventil-sten med rektangulær kanal, 2 lydbafler og standardfilter. Kilde: Ribe Jernindustri /12/. Den kombinerede friskluftventil og radiator har jf. Figur 4.7 og Figur 4.8 kun en begrænset kapacitet (på mindre end 15 l/s). Der findes en anden model (RIO Comfort 100) med større kapacitet, se Figur 4.9. Figur 4.9: RIO Comfort 100. Kilde: Ribe Jernindustri /12/. 13

16 4.4 Tilluftskonvektorer og termopaneler (fra MINERGI o /Thermopanel AB) I det følgende beskrives eksempler på svenske tilluftskonvektorer og Thermopaneler (dvs. friskluftindtag sammenbygget med hhv. konvektorer eller radiatorer) Tilluftskonvektor I Sverige har et firma stor succes med at markedsføre en såkaldt tilluftkonvektor (tidligere markedsført under navnet ventilkonvektor ), som de hævder kan tilføre trækfri, varm friskluft uden brug af ventilator (i hvert fald på tilluftssiden). Frisk luft udefra tages ind gennem en friskluftventil og føres via en kanal gennem ydervæggen og videre gennem en konvektor monteret på indersiden af væggen, se Figur Figur 4.10: Tilluftskonvektor. Kilde: MINERGI o /Thermopanel AB /13/. Konvektoren er koblet til husets radiatorkreds og er dermed ikke (som mange andre installationer i Sverige) elektrisk. Konvektoren fås hhv. med og uden facadehov udvendigt for regnbeskyttelse, og de yder hhv. 90 og 105 l/s ved en trykforskel på 20 Pa. Se eksempel på strømningsbillede foran tilluftskonvektor i Figur 4.11: Figur 4.11: Eksempel på strømningsbillede foran tilluftskonvektor. Horisontal projektion af isoveler for 0,2 m/s ved en temperaturforskel på 3. Kilde: Minergi /15.s36/. 14

17 Ulemperne ved konvektoren er, at den er beregnet til montering i ikke-transparente ydervægge (fx murede ydervægge). Desuden er såvel det udvendige som indvendige æstetiske udtryk ikke specielt elegant. Den opfylder derfor ikke krav til moderne kontor-, institutions- og boligbyggeri om ensartede facader/vægge. Desuden betyder det forholdsvis store tryktab over komponenten, at der min. kræves en ventilator i aftrækket (mekanisk udsugning). Naturligt aftræk er ikke tilstrækkeligt Thermopanel Samme firma, som markedsfører den ovenfor beskrevne tilluftkonvektor, markedsfører også en kombineret friskluftventil og radiator, svarende til den danske komponent fra Ribe Jernindustri (beskrevet i afsnit 4.3). Se Figur 4.12 nedenfor. Figur 4.12: Illustration af thermopanel med cirkulær væggennemføring. Kilde: MINERGI o /Thermopanel AB /13/. Ventilationskapacitet, trykfald over og nærzone omkring komponenten svarer ligeledes stort set overens med oplysningerne fra Ribe Jernindustri, se Figur 4.13 og Figur Figur 4.13: Trykfald over thermopanel ved forskellige luftmængder og filtertyper. 15

18 Figur 4.14: Nærzone (lufthastighed > 0,15 m/s) foran armatur. Kilde: MINERGI o /Thermopanel AB /13/. 4.5 Sammenfatning Der er generelt mange erfaringer fra hidtil udførte undersøgelser og forsøg samt fra eksisterende konstruktioner og komponenter, som er relevante i forbindelse med udviklingen af nye lavtsiddende indløbskomponenter til naturlig fortrængningsventilation. Fra det gennemgåede materiale om naturlig ventilation i al almindelighed (primært via traditionelle, højtsiddende vinduesåbninger) er en vigtig erfaring, at der bør skelnes kraftigt mellem ensidig ventilation og tværventilation. I forbindelse med ventilationskonceptet med naturlig fortrængningsventilation via de nye lavtsiddende indløbskomponenter, vil der uvægerligt blive tale om tværventilation, hvor den friske luft tilføres ved lokalets facadevæg via de nye lavtsiddende indløbskomponenter, fordeler sig langsomt i et lag nede ved gulvet, strømmer med konvektionsstrømmene opad mod loftet og forlader lokalet foroven via udløbsåbninger modsat facadevæggen. Erfaringerne peger desuden på, at det vil være muligt at udvikle modeller og beregningsmetoder til forudsigelse af åbningskoefficienter, luftfordelinger og lufthastigheder i opholdszonen som funktion af komponentens åbningsgrad, samt tryk- og temperaturforholdene. Det skal dog i denne forbindelse understreges, at flere uafhængige undersøgelser har vist, at indløbsforholdene ved naturlig ventilation er langt mere komplicerede og varierende end tilsvarende strømningsforhold i forbindelse med indblæsningsarmaturer til mekanisk ventilation. Som eksempel kan nævnes, at specielt for små vinduesåbninger og små trykforskelle kan åbningskoefficienten variere med op til ca. 40 % som funktion af Reynolds tal (isotermiske forhold) eller Archimedes tal (ikke-isotermiske forhold), mens den for et mekanisk indblæsningsarmatur er nogenlunde konstant. Erfaringer fra forsøg med såvel sidehængte vinduer i middelhøjde som højtsiddende bundhængte vinduer under ikke-isotermiske tværventilationsforhold har vist, at selv med vinduer placeret et godt stykke over gulvniveau er det muligt at etablere den ønskede lagdelte strømning nede ved gulvet, således den friske luft når langt ind i rummet. Det har vist sig, at den etablerede lagdelte strømning svarer til den radiale (eller semiradiale) strømning fra traditionelle lavhastighedsdiffusorer til (mekanisk) fortrængningsventilation i et rum med forhindringer. Fra det gennemgåede materiale om fortrængningsventilation kan det fremhæves, at der eksisterer mange forskellige udformninger af lavhastighedsdiffusorer til mekanisk fortrængningsventilation afhængig af det tilsigtede anvendelsesområde. Gulvarmaturer med induktion, gulvarmaturer uden induktion eller tekstilkanaler påvirker temperaturgradient og nærzone meget forskelligt, lige såvel som størrelsesordenen af tryktabet over armaturerne er vidt forskellige. Ved valg af armaturer uden induktion bør indblæsningstemperaturen fx 16

19 være relativt høj (18-20 C), idet der foran armaturet stort set ingen opblanding sker. Til gengæld er tryktabet over et armatur uden induktion væsentligt mindre end over et armatur med induktion. Fælles for indblæsningsenhederne til fortrængningsventilation er, at de alle har en eller anden form for et kegleformet element og/eller en indbygget tekstilmåtte med en til formålet passende vævningstæthed med henblik på at opnå en ensartet luftfordeling over armaturet. I forbindelse med udviklingen af den nye indløbskomponent vil det sandsynligvis specielt være erfaringerne fra indblæsning med tekstilkanaler, der vil være relevante, idet tekstilmaterialet i sig selv virker luftfordelende, samtidig med at det har en vis filtreringsevne. Et beregningseksempel for en situation med plan fortrængningsventilation (fx indblæsning langs en hel facadevæg) viser for et konkret armatur, at der med typiske luftmængder (pr. m. facade) for kontorer, mødelokaler og institutioner kan forventes forholdsvis lave lufthastigheder på omkring 0,02-0,15 m/s. Til opstilling af modeller og beregningsmetoder til forudsigelse lufthastigheder og temperaturer i opholdszonen i forbindelse med naturlig fortrængningsventilation via de nye lavtsiddende indløbskomponenter vil der dog være behov for at undersøge gyldigheden af hidtil benyttede relationer vha. nye laboratorieforsøg, idet der vil være tale om en helt ny situation med elementer fra såvel naturlig ventilation som mekanisk fortrængningsventilation samt en hel ny armaturudformning. På Cambridge Universitet i England er der blevet forsket i naturlig ventilation efter fortrængningsprincippet ved kombination af såvel vind som termisk opdrift (inkl. dynamiske effekter, men uden varmekilder). Det har i denne forbindelse vist sig hensigtsmæssigt at indføre det såkaldte Froude tal (Fr), der beskriver det relative forhold mellem den vind-inducerede og den opdrifts-inducerede (termisk inducerede) hastighed. Det vil sandsynligvis også være relevant at anvende Froude tallet (i en eller anden form) ved opstilling af modeller til forudsigelse af luftfordelinger, lufthastigheder og andre komfortparametre i opholdszonen. Fra det gennemgåede materiale om relevante konstruktioner, materialer, komponenter og systemer skal det bl.a. fremhæves, at tidens arkitektoniske trends gør, at fabrikanter af vinduessystemer oplever en stigende efterspørgsel efter facader med et ensartet ydre (dvs. samme facadesystem over hele facaden). Med andre ord vil det sige at specielt indenfor anvendelsesområderne kontorbyggeri og institutioner vil den nye indløbskomponents succes i høj grad afhænge af dens ydre æstetiske udtryk samt af, hvorvidt den fremstår som et integreret facadeelement samtidig med, at det fungerer som et installationsteknisk element. Undersøgelse af produktmateriale fra en dansk fabrikant og leverandør af tekstilkanaler (KE-Fibertec) har vist, at de eksisterende tekstiltyper til indblæsning via tekstilkanaler, har et tryktab, der er relativt højt (5-15 Pa). Det vil givetvis være nødvendigt at udvikle tekstiltyper med en mindre vævningstæthed med deraf følgende lavere trykfald, hvis de skal kunne anvendes i den nye indløbskomponent til naturlig ventilation. I såvel Danmark som i Sverige findes der allerede forskellige kombinationer af friskluftindtag og radiatorer/konvektorer, hvoraf de fleste dog har en forholdsvis begrænset kapacitet (3-11 l/s) ved en trykforskel på 3-10 Pa (svarende til, at deres anvendelse primært er begrænset til boliger). Enkelte produkter har dog en kapacitet på op til l/s ved en trykforskel på 20 Pa. Et trykfald på 20 Pa er så højt, at der min. kræves en hjælpeventilator i aftrækskanalen. Desuden er produkterne afsluttet udvendigt med en tallerkenventil eller et jalousispjæld, hvilket af æstetiske årsager ofte gør dem uegnede til anvendelse i moderne kontorbyggeri. 17

20 5 Fastsættelse af krav Afhængig af hvilke anvendelsesområder og systemudformninger de nye lavtsiddende indløbskomponenter til naturlig ventilation (jf. afsnit 3.1) tænkes anvendt til, vil der bl.a. være forskellige krav til indblæsningstemperaturer, luftmængder samt maksimale tryktab (pga. forskellige drivtryk). Med systemudformninger menes her, om der fx kun anvendes decentrale indtag og afkast, eller om der anvendes decentrale indtag sammen med centralt afkast, om der anvendes en hjælpeventilator i afkast (hybrid ventilation), om der fx etableres luftsolfanger og/eller solskorsten til forøgelse af drivtrykket osv. I en vintersituation er udetemperaturen typisk -5 til +5 C og ventilationsmængden vil her være bestemt af friskluftbehovet. I en forårssituation er udetemperaturen typisk 5-20 C, og ventilationsmængden er som regel ligeledes bestemt af friskluftbehovet. Sommersituationen er derimod karakteriseret ved høje udetemperaturer (> C) og ventilationsmængden vil i reglen være bestemt af kølebehovet. Når udetemperaturen er større end ca. 17 C, vil der i de fleste bygninger ikke være noget opvarmningsbehov, og varmegenvinding bør derfor undgås. Det kan diskuteres, om det er nødvendigt at stille krav om, at ventilationskonceptet skal kunne virke i alle driftssituationer hhv. vinter og forår/efterår. Det kan være mere hensigtsmæssigt fx at kræve, at systemet skal udformes, så det fungerer i 80 % af de forekommende driftssituationer med naturlig ventilation, eller så det kan fungere i et hybrid ventilationssystem med en lille hjælpeventilator i udløbet. Det er eksempelvis ikke specielt energikrævende at installere en ventilator i udløbet til at hæve drivtrykket til ca Pa, hvorved integrering af specielle faciliteter som filtrering af udeluften, lydreduktion, varmegenvinding mv. bliver mulig i stort set alle driftssituationer. I det følgende diskuteres forskellige mulige anvendelsesområder og systemudformninger og deraf følgende krav til indløbskomponentens udformning. 5.1 Anvendelsesrelaterede krav Ved anvendelsesrelaterede krav, menes der i det følgende krav, der relaterer sig til komponenten/konceptets anvendelse, herunder nødvendig ydelse mht. luftmængder, tryktab og indblæsningstemperatur samt nødvendig luftkvalitet (evt. krav til filtrering) og evt. krav til støjniveau. Der er jf. afsnit 3.1 flere forskellige områder, hvor anvendelse af den nye lavtsiddende indløbskomponent til naturlig ventilation vil være relevant. Det gælder fx: Skoler/institutioner Kontorbyggeri (flerrumskontorer, mødelokaler mv.) Industrien Evt. boliger De forskellige områder ovenfor indebærer vidt forskellige krav til luftmængder og drivtryk. Den nødvendige luftmængde, der skal tilføres pr. m facade (dvs. ventilationsbehovet), afhænger af rumdybde, antal personer pr. m 2 gulvareal og af friskluftbehovet pr. person. For tre af de forskellige tiltænkte anvendelsesområder (hhv. flerrumskontorer, mødelokaler og institutioner) er der udført en række parametervariationer (se bilag 3 og bilag 4), hvor der er regnet på nødvendige luft- 18

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del II Luft-til-væske varmeveksler

Komponenter til naturlig ventilation Del II Luft-til-væske varmeveksler Komponenter til naturlig ventilation Del II Luft-til-væske varmeveksler Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/1-16 Line Louise Overgaard Ebbe Nørgaard Søren Ø. Jensen Kenneth B. Madsen August 22 Teknologisk

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Sammendrag. Beskrivelse

Sammendrag. Beskrivelse Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt. INSTITUTION: FAGLIGT ANSVAR: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION POUL PEDERSEN

Læs mere

Indeklimaet i Industriens Hus

Indeklimaet i Industriens Hus Indeklimaet i Industriens Hus Et renoveringsprojekt med fokus på indeklimaet Jürgen Nickel Rambøll Renovering af Industriens Hus Baggrund, randbetingelser, projektforløb Et godt indeklima Definition af

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation

Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Indeklimaberegninger Resultater og dokumentation Lindholm Søpark 1 Indhold Resumé og konklusion... 3 Beregningsgrundlaget... 4 Krav og ønsker til indeklimaet... 4 Evalueringsmetode... 4 Generelle forudsætninger...

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg.

CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Teori CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 Ventilation 0 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre

Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Grønlands Hjemmestyre Saaffiginnissut Deres Vor All. Brev og Boligventilation Vedlagt sendes "Information om bygningsreglementets til boligventilation".

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg Energiøkonomisk boligventilation Toke Rammer Nielsen DTU Byg DTU Byg ca. 160 ansatte, ca. 100 er videnskabeligt personale Bygningsdesign Bygningskonstruktioner Byggematerialer Geoteknik Indeklima Bygningsfysik

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger

Bilag 1, Baggrundsanalyser. Baggrundsanalyser. Branchevejledning for indeklimaberegninger Baggrundsanalyser 1 Indhold Atmosfærisk indeklima i boliger... 3 Sæsonopdeling af vejrdataåret... 3 Solafskærmning... 7 Varmeafgivelse fra personer... 1 2 Luftmængde [l/s] Bilag 1, Baggrundsanalyser Atmosfærisk

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg

Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg Delrapport 2 Virkemåde og effektivitet af soltårne Maj 2002 SEC-R-25 Teknologisk Institut SolEnergiCentret Solassisterede ventilationstårne på Frederiksberg

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe

Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri. Luftvarmesystem med varmepumpe Kompakt system til ventilation og opvarmning til energirenoverede enfamiliehuse og lavenergibyggeri Luftvarmesystem med varmepumpe Agenda Hvorfor er luftvarme interessant? Udvikling af nyt luftvarmesystem

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion Grønn Byggallianse Varme Kuldelagring i Beton Opfølgning på spørgsmål fra mødet. På mødet blev der rejst spørgsmål omkring det energimæssige potentiale for varme kuldlagring i bygninger. Som opfølgning

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO Tidsløs elegance - sikker afskærmning med den patenterede synchrostream - indblæsningsspalte (patent Nr. 19 710 779) Det er de forudsætninger

Læs mere