H2020-programmet. Standard for rammepartnerskabsaftale mellem flere partnere. (H2020 Rammepartnerskabsaftale flere modtagere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H2020-programmet. Standard for rammepartnerskabsaftale mellem flere partnere. (H2020 Rammepartnerskabsaftale flere modtagere)"

Transkript

1 H2020-programmet Standard for rammepartnerskabsaftale mellem flere partnere (H2020 Rammepartnerskabsaftale flere modtagere) Version februar 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er en vejledning til ansøgere om finansiering under Horisont Det indeholder samtlige bestemmelser, som kan anvendes på denne type tilskudsaftale, og er derfor udelukkende til orientering. Den juridisk bindende tilskudsaftale er den, der bliver undertegnet af parterne for hvert enkelt projekt.

2 RESUMÉ AF ÆNDRINGER Version Publikation sdato Ændringer Oprindelig version 2.0 & De vigtigste ændringer sammenlignet med version 1 af rammepartnerskabsaftalen er følgende: Artikel "Information om EU-finansiering forpligtelse og ret til at benytte EU-symbolet" er ændret for at øge EUfinansieringens synlighed i ethvert kommunikationsinitiativ i forbindelse med H2020-projekters infrastruktur, udstyr og store resultater. Andre mindre redaktionelle ændringer og rettelser af stave- eller regnefejl kan ses i en version med tracked changes De vigtigste ændringer sammenlignet med version 2.1 af standardaftalen om tilskud er følgende: Artikel 9.2 "Budgetoverførsler" øget budgetmæssig fleksibilitet for partnere, så de kan overføre beløb mellem omkostningstyper inden for budgetkategorien direkte personaleomkostninger uden at ændre tilskudsaftalen, også selv om der ikke er taget højde for denne omkostningstype i bilag 2. Artikel 40.1 "Forpligtelse til at overholde principper for etik og forskningsintegritet" med henblik på at fremhæve de standarder for forskningsintegritet, som partnerne skal overholde. Artikel 40.2 "Aktiviteter, der rejser etiske spørgsmål" med henblik på at forenkle modtagernes rapporteringsforpligtelser med hensyn til etik før påbegyndelse af en aktivitet, der giver anledning til etiske overvejelser. Artikel 42.1 "Generel tavshedspligt" med henblik på at muliggøre øget adgang til fortrolige oplysninger for personale ved Kommissionen/organet såvel som andre EU-institutioner og -organer. Artikel 54 "Suspension af betalinger" øger Kommissionens/organets mulighed for at suspendere udligningen af saldoen for kun en eller flere Artikel 54 "Suspension af betalinger", artikel 55 "Suspension af projektets gennemførelse" og artikel 56.3 "Ophævelse af aftalen eller en eller flere partneres deltagelse fra Kommissionens/organets side" for at præcisere, at Kommissionen/organet i forbindelse med review, revisioner, undersøgelser osv. af fortrolighedshensyn og af hensyn til beskyttelse af personoplysninger vil gennemføre den kontradiktoriske procedure direkte med den pågældende partner (koordinatoren vil i så tilfælde også blive informeret). Artikel 56.3 "Ophævelse af aftalen eller en eller flere partneres deltagelse fra Kommissionens/organets side": Kommissionen/organet kan ophæve partnerens deltagelse i projektet, hvis der ikke er anmodet om ændring af tilskudsaftalen med henblik på at bringe deltagelsen af den tilknyttede tredjepart, for hvilken de samme betingelser for deltagelse som for partneren gør sig gældende, til ophør. Den 2

3 tilknyttede tredjepart kan eksempelvis være gået fallit. Andre mindre redaktionelle ændringer og rettelser af stave- eller regnefejl kan ses i en version med tracked changes De vigtigste ændringer sammenlignet med version 3.0 af standardaftalen om tilskud findes under: Ny artikel 19 a "Projektopgaver udført af internationale partnere" Artikel 58.1 "Kommunikationsform og kommunikationsmidler" Andre mindre redaktionelle ændringer og rettelser af stave- eller regnefejl kan ses i en version med tracked changes. 3

4 EUROPA-KOMMISSIONEN GD/Forvaltningsorgan [Direktorat] [Kontor][Direktør] STANDARD FOR RAMMEPARTNERSKABSAFTALE UNDER HORISONT 2020-PROGRAMMET 1 (H2020 RAMMEPARTNERSKABSAFTALE FLERE MODTAGERE) Denne standard er kun lavet til forskningsprojekter, innovationsprojekter og samordnings- og støtteaktioner (dvs. projekter, som normalt hører under standardtilskudsaftalen). Den skal tilpasses yderligere til tilskudsaftalerne for projekter i forbindelse med ERA-NET, PCP-PPI, EJP, EFR, MSC og SMV-Instrumentet. Fodnoter fremhævet med blåt vil optræde i den tekst, der genereres af it-systemet til underskrivelse (da de udelukkende er interne henvisninger). Med hensyn til muligheder [i kursiv og firkantede parenteser]: Den relevante mulighed skal vælges i it-systemet. Muligheder, der ikke vælges, vil automatisk enten ikke optræde eller også optræde som "ikke relevante". De valgte muligheder er skrevet i kursiv uden parentes og uden titlen på muligheden (så modtagerne nemt kan se, at en specifik regel finder anvendelse). For så vidt angår felter i [gråt i firkantede parenteser] (selv om de er en del af en mulighed specificeret i foregående punkt): Indtast de relevante data i it-systemet. It-systemet vil generere et dataark med bekræftelse af de valgte muligheder og de indtastede data. Bilag: Nogle bilag stammer fra standardtilskudsaftalen (se bilag 3 Tiltrædelseserklæringer, 3a Erklæring om solidarisk hæftelse for tilknyttede tredjeparter, 5 Skabelon for attesten vedrørende udgiftsopgørelser og 6 Skabelon for attesten for metode) men er tilpasset rammepartnerskabsaftalens og aftalerne om særligt tilskuds specifikke behov. I disse bilag skal enhver reference til "modtager" læses som "partner". RAMMEPARTNERSKABSAFTALE NUMMER [indsæt nummer] [indsæt akronym] Denne "rammepartnerskabsaftale" er indgået mellem følgende parter: på den ene side 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) ("forordning nr. 1291/2013 om H2020- rammeprogrammet") (EUT L 347 af , s. 104). 4

5 [MULIGHED 1: Den Europæiske Union ("EU"), repræsenteret ved Europa-Kommissionen ("Kommissionen") 2 ] [MULIGHED 2: Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom"), repræsenteret ved Europa-Kommissionen ("Kommissionen") 3 ] [MULIGHED 3: [Forvaltningsorganet for forskning (REA)] [Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)] [Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)] [Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)] ("organet"), i medfør af beføjelser tildelt af Europa-Kommissionen ("Kommissionen"), 4 ] som med henblik på underskrivelse af denne rammepartnerskabsaftale er repræsenteret ved [[stilling, [generaldirektorat, direktorat, kontor] [afdeling]], [fornavn og efternavn] 5, og på den anden side, 1. "koordinatoren": [fulde officielle navn (kortform)] etableret i [fuldstændig officiel adresse], [MULIGHED for partnere med momsregistreringsnummer: momsregistreringsnummer [indsæt nummer],] [MULIGHED for koordinatorer, der ikke får EU-støtte: som "modtager, der ikke får EUstøtte" (se artikel 14),] som med henblik på underskrivelse af rammepartnerskabsaftalen er repræsenteret ved [stilling, fornavn og efternavn] og følgende andre partnere, hvis de underskriver deres "tiltrædelseserklæring" (se bilag 3 og artikel 62): 2. [fulde officielle navn (kortform)] etableret i [fuldstændig officiel adresse], [MULIGHED for partnere med momsregistreringsnummer: momsregistreringsnummer [indsæt nummer],] [MULIGHED for partnere, der ikke får EU-støtte: X. [fulde officielle navn (kortform)] etableret i [fuldstændig officiel adresse], [MULIGHED for partnere med momsregistreringsnummer: momsregistreringsnummer [indsæt nummer],] som "partner, der ikke får EU-støtte" (se artikel 14),] [det samme for hver partner] [MULIGHED, hvis Det Fælles Forskningscenter er partner: og X. Det Fælles Forskningscenter (JRC) etableret i [fuldstændig officiel adresse], hvis det underskriver den "administrative aftale" (se bilag 3b)] Tekst i kursiv viser de muligheder i standardaftalen om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. Tekst i kursiv viser de muligheder i standardaftalen om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. Tekst i kursiv viser de muligheder i standardaftalen om tilskud, der finder anvendelse i denne aftale. Repræsentanten for [Kommissionen][organet] skal være anvisningsberettiget (ved delegation eller subdelegation), som er bemyndiget i henhold til dokument af "Anvendelse af regelsæt for anvisningsberettigede" ("Mise en place de la Charte des ordonnateurs"). 5

6 Medmindre andet er angivet, omfatter henvisninger til "partner" eller "partnere" koordinatoren [MULIGHED, hvis JCR deltager: og Det Fælles Forskningscenter (JRC)]. De ovennævnte parter er enige om at indgå denne rammepartnerskabsaftale på de almindelige betingelser, der er angivet i det følgende. Rammepartnerskabsaftalen består af: Almindelige betingelser Bilag 1 Handlingsplan 6 Bilag 2 Standardaftale om særligt tilskud Bilag 1 Beskrivelse af det specifikke projekt Bilag 2 Anslået budget for det specifikke projekt Bilag 3 Model for udgiftsopgørelserne Bilag 4 Skabelon for attesten vedrørende udgiftsopgørelser Bilag 3 Tiltrædelseserklæringer [MULIGHED, hvis artikel 19 gælder, og [Kommissionen][organet] har anmodet om solidarisk hæftelse: 3a Erklæring om solidarisk hæftelse for tilknyttede tredjeparter] [MULIGHED, hvis Det Fælles Forskningscenter deltager: 3b Administrativ aftale] Bilag 4 Skabelon for attesten for metode 6 Handlingsplanen skal indeholde parternes fælles målsætninger og de aktiviteter, der er omfattet af denne rammepartnerskabsaftale, som bidrager til indfrielsen af disse målsætninger. 6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BETINGELSER KAPITEL 1 GENERELT ARTIKEL 1 AFTALENS GENSTAND KAPITEL 2 RAMMEPARTNERSKAB ARTIKEL 2 HANDLINGSPLAN BEVILLING AF SÆRLIGE TILSKUD SÆRLIGE AFTALER Handlingsplan Bevilling af særlige tilskud til særlige projekter særlige aftaler ARTIKEL 3 RAMMEPARTNERSKABETS VARIGHED OG STARTDATO ARTIKEL 4 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL RAMMEPARTNERSKABET Forpligtelse om at gennemføre rammepartnerskabet korrekt Konsortieaftale ARTIKEL 5 SUSPENSION AF RAMMEPARTNERSKABETS GENNEMFØRELSE ARTIKEL 6 OPHÆVELSE AF RAMMEPARTNERSKABSAFTALEN ELLER AF EN ELLER FLERE PARTNERES DELTAGELSE Ophævelse af aftalen Ophævelse af en eller flere partneres deltagelse KAPITEL 3 SÆRLIGE TILSKUD AFSNIT 1 SÆRLIGE PROJEKTER ARTIKEL 7 SÆRLIGE PROJEKTER, DER SKAL GENNEMFØRES SUPPLERENDE TILSKUD FÆLLESFINANSIEREDE PROJEKTER ARTIKEL 8 DE SÆRLIGE PROJEKTERS VARIGHED ARTIKEL 9 ANSLÅET BUDGET OG BUDGETOVERFØRSLER Anslået budget Budgetoverførsler AFSNIT 2 SÆRLIGE TILSKUD ARTIKEL 10 TILSKUDSBELØB, TILSKUDSFORM, REFUSIONSSATSER OG OMKOSTNINGSTYPER Maksimalt tilskudsbeløb Tilskudsform, refusionssatser og omkostningstype(r) Endeligt tilskudsbeløb beregning Revidering af det endelige tilskudsbeløb beregning ARTIKEL 11 STØTTEBERETTIGEDE OG IKKE-STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER Støtteberettigede omkostninger Ikke-støtteberettigede omkostninger Konsekvenser ved at anmelde ikke-støtteberettigede omkostninger AFSNIT 3 PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DE SÆRLIGE TILSKUD UNDERAFAFSNIT 1 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF DET SÆRLIGE PROJEKT ARTIKEL 12 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE DET SÆRLIGE PROJEKT KORREKT Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt Konsekvenser af manglende overholdelse

8 ARTIKEL 13 RESSOURCER TIL GENNEMFØRELSE AF DE SÆRLIGE PROJEKTER TREDJEPARTER, SOM ER INVOLVERET I DE SÆRLIGE PROJEKTER ARTIKEL 14 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF PARTNERE, DER IKKE FÅR EU- STØTTE ARTIKEL 15 KØB AF VARER, ANLÆGSARBEJDER OG TJENESTEYDELSER ARTIKEL 16 ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING ARTIKEL 17 ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG ARTIKEL 18 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF UNDERLEVERANDØRER ARTIKEL 19 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF TILKNYTTEDE TREDJEPARTER ARTIKEL 19 a PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF INTERNATIONALE PARTNERE [MULIGHED 1: 19a.1 Regler for internationale partneres udførelse af dele af projektet ARTIKEL 20 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER ARTIKEL 21 STØTTE TIL ELLER GENNEMFØRELSE AF TVÆRNATIONALE PROJEKTER ARTIKEL 22 TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER UNDERAFSNIT 2 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED FORVALTNING AF TILSKUDDET ARTIKEL 23 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT INFORMERE Generel forpligtelse til at udlevere oplysninger efter anmodning Forpligtelse til at ajourføre relevante oplysninger og til at informere om hændelser og forhold, der kan have indflydelse på aftalen Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 24 REGISTRERING STØTTEDOKUMENTATION Forpligtelse til at føre registre og opbevare anden støttedokumentation Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 25 AFLEVERING AF PROJEKTLEVERANCER ARTIKEL 26 RAPPORTERING BETALINGSANMODNINGER ARTIKEL 27 BETALINGER OG BETALINGSORDNINGER ARTIKEL 28 KONTROL, REVIEW, REVISION, OG UNDERSØGELSER UDVIDET ANVENDELSE AF RESULTATERNE Kontrol, review, revision og undersøgelser foretaget af [organet og] Kommissionen Undersøgelser foretaget af OLAF Kontroller og revisioner foretaget af Den Europæiske Revisionsret Kontrol, review, revision og undersøgelser i internationale organisationer Konsekvenser af resultaterne af kontroller, review, revisioner og undersøgelser udvidet anvendelse af resultaterne Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 29 EVALUERING AF DET SÆRLIGE PROJEKTS VIRKNING Ret til at evaluere virkningen af de særlige projekter Konsekvenser af manglende overholdelse UNDERAFSNIT 3 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED BAGGRUNDSVIDEN FOR OG RESULTATER AF DE SÆRLIGE PROJEKTER ARTIKEL 29 a F ORVALTNING AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET a.1 Forpligtelse til at træffe foranstaltninger til gennemførelse af Kommissionens henstilling om forvaltning af intellektuel ejendomsret ved videnoverførsel a.2 Konsekvenser af manglende overholdelse

9 ARTIKEL 30 AFTALE OM BAGGRUNDSVIDEN Aftale om baggrundsviden Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 31 ADGANGSRETTIGHEDER TIL BAGGRUNDSVIDEN Udøvelse af adgangsrettigheder frafald af adgangsrettigheder ingen underlicensering Adgangsrettigheder for andre partnere med det formål at lade dem udføre deres egne opgaver i forbindelse med det særlige projekt Adgangsrettigheder for andre partnere med det formål at lade dem udnytte deres egne resultater af det særlige projekt Adgangsrettigheder for andre partnere med henblik på andre særlige projekter Adgangsrettigheder for tilknyttede enheder Adgangsrettigheder for tredjepart Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 32 EJENDOMSRET TIL RESULTATER Ejendomsret for den partner, som skaber resultaterne Fælles ejendomsret for flere partnere Tredjeparters (herunder personales) rettigheder [EU's][Euratoms][Organets] ejendomsret med henblik på at beskytte resultater Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 33 BESKYTTELSE AF RESULTATER EU-FINANSIERINGENS SYNLIGHED Forpligtelse til beskyttelse af resultaterne [EU's][Euratoms][Organets] ejendomsret med henblik på at beskytte resultaterne Information om EU-finansiering Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 34 UDNYTTELSE AF RESULTATERNE Forpligtelse til udnyttelse af resultaterne Resultater, der kan bidrage til europæiske eller internationale standarder information om EU-finansiering Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 35 FORMIDLING AF RESULTATERNE FRI ADGANG EU- FINANSIERINGENS SYNLIGHED Forpligtelse til at formidle resultaterne Fri adgang til videnskabelige publikationer Fri adgang til forskningsdata Information om EU-finansiering forpligtelse og ret til at benytte EU-symbolet Ansvarsfraskrivelse, der fritager [Kommissionen][organet] for ansvar Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 36 OVERDRAGELSE OG LICENCERING AF RESULTATERNE Overdragelse af ejendomsret Licensering [Kommissionens][Organets] ret til at gøre indsigelser mod overdragelse eller licensering Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 37 ADGANGSRETTIGHEDER TIL RESULTATER Udøvelse af adgangsrettigheder frafald af adgangsrettigheder ingen underlicensering

10 37.2 Adgangsrettigheder for andre partnere med det formål at lade dem udføre deres egne opgaver i forbindelse med det særlige projekt Adgangsrettigheder for andre partnere med det formål at lade dem udnytte deres egne resultater Adgangsrettigheder for andre partnere med henblik på andre særlige projekter Adgangsrettigheder for tilknyttede enheder Adgangsrettigheder for EU's institutioner og organer og medlemsstaterne Adgangsrettigheder for tredjepart Konsekvenser af manglende overholdelse UNDERAFSNIT 4 ANDRE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER ARTIKEL 38 ANSÆTTELSE OG ARBEJDSVILKÅR FOR FORSKERE Forpligtelse til at tage skridt til anvendelse af det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 39 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE Forpligtelse til at stræbe efter ligestilling mellem kønnene Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 40 ETIK OG FORSKNINGSINTEGRITET Forpligtelse til at overholde principper for etik og forskningsintegritet Aktiviteter, der rejser etiske spørgsmål Aktiviteter, der involverer menneskelige embryoner eller menneskelige embryonale stamceller Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 41 INTERESSEKONFLIKTER Forpligtelse til at undgå interessekonflikter Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 42 TAVSHEDSPLIGT Generel tavshedspligt Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 43 SIKKERHEDSMÆSSIGE FORPLIGTELSER Resultater med sikkerhedsanbefaling Klassificerede informationer Aktiviteter, der omfatter produkter med dobbelt anvendelse eller farlige materialer og stoffer Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 44 FREMME AF KENDSKABET TIL PROJEKTET EU-FINANSIERINGENS SYNLIGHED Partnernes kommunikationsinitiativer [Organets og] Kommissionens kommunikationsaktiviteter Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 45 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER [Organets og] Kommissionens behandling af personoplysninger Partnernes behandling af personoplysninger Konsekvenser af manglende overholdelse ARTIKEL 46 OVERDRAGELSE AF KRAV MOD [KOMMISSIONEN][ORGANET] AFSNIT 4 FORDELING AF PARTNERNES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER FORHOLDET TIL SUPPLERENDE MODTAGERE FORHOLDET TIL DELTAGERNE I ET FÆLLES PROJEKT

11 ARTIKEL 47 FORDELING AF PARTNERNES ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER FORHOLDET TIL SUPPLERENDE MODTAGERE FORHOLDET TIL DELTAGERNE I ET FÆLLES PROJEKT Roller og ansvar over for [Kommissionen][organet] Intern fordeling af roller og ansvarsområder Interne aftaler mellem partnerne konsortieaftaler Forholdet til supplerende modtagere samarbejdsaftale Forholdet til deltagerne i et fælles projekt koordineringsaftale AFSNIT 5 AFVISNING AF OMKOSTNINGER NEDSÆTTELSE AF TILSKUDDET INDDRIVELSE SANKTIONER ERSTATNING SUSPENSION OPHÆVELSE FORCE MAJEURE UNDERAFSNIT 1 AFVISNING AF OMKOSTNINGER NEDSÆTTELSE AF TILSKUDDET INDDRIVELSE SANKTIONER ARTIKEL 48 AFVISNING AF IKKE-STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER Vilkår Ikke-støtteberettigede omkostninger, som vil blive afvist beregning procedure Virkninger ARTIKEL 49 NEDSÆTTELSE AF TILSKUDDET Vilkår Beløbet, der skal nedsættes beregning procedure Virkninger ARTIKEL 50 INDDRIVELSE AF IKKE-STØTTEBERETTIGEDE BELØB Beløbet, der skal inddrives beregning procedure Inddrivelse efter ophør af en partners deltagelse Inddrivelse ved udligning af saldoen Inddrivelse efter udligning af saldoen ARTIKEL 51 ADMINISTRATIVE SANKTIONER UNDERAFSNIT 2 ANSVAR FOR SKADER ARTIKEL 52 ANSVAR FOR SKADER [Kommissionens][Organets] ansvar Partnernes ansvar UNDERAFSNIT 3 SUSPENSION OG OPHÆVELSE ARTIKEL 53 SUSPENSION AF BETALINGSFRIST Vilkår Procedure ARTIKEL 54 SUSPENSION AF BETALINGER Vilkår Procedure ARTIKEL 55 SUSPENSION AF PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Suspension af projektets gennemførelse fra partnernes side Suspension af projektets gennemførelse fra [Kommissionens][organets] side ARTIKEL 56 OPHÆVELSE AF AFTALERNE OM SÆRLIGT TILSKUD ELLER AF EN ELLER FLERE PARTNERES DELTAGELSE Ophævelse af aftalen om særligt tilskud fra partnernes side Ophævelse af deltagelse for en eller flere partnere fra partnernes side Ophævelse af aftalerne om særligt tilskud eller en eller flere partneres deltagelse fra [Kommissionens][organets] side UNDERAFSNIT 4 FORCE MAJEURE

12 ARTIKEL 57 FORCE MAJEURE KAPITEL 4 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER ARTIKEL 58 KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE Kommunikationsform og kommunikationsmidler Dato for kommunikationen Adresser til brug for kommunikation ARTIKEL 59 FORTOLKNING AF RAMMEPARTNERSKABSAFTALEN OG AFTALERNE OM SÆRLIGT TILSKUD Vilkårenes forrang frem for bilagene Bestemmelserne i aftalerne om særligt tilskuds forrang for rammepartnerskabsaftalen Privilegier og immunitet ARTIKEL 60 BEREGNING AF PERIODER, DATOER OG TIDSFRISTER ARTIKEL 61 ÆNDRINGER AF RAMMEPARTNERSKABSAFTALEN OG AFTALERNE OM SÆRLIGT TILSKUD Vilkår Procedure ARTIKEL 62 ÆNDRINGER AF RAMMEPARTNERSKABSAFTALEN OG AFTALERNE OM SÆRLIGT TILSKUD Tiltrædelse af aftalen for de partnere, der er nævnt i indledningen Tilføjelse af nye partnere ARTIKEL 63 LOVVALG OG VÆRNETING Lovvalg Bilæggelse af tvister ARTIKEL 64 - RAMMEPARTNERSKABSAFTALENS IKRAFTTRÆDEN

13 KAPITEL 1 GENERELT ARTIKEL 1 AFTALENS GENSTAND Denne aftale etablerer et langvarigt samarbejde ("rammepartnerskab") o g fastlægger de almindelige betingelserne for samarbejdet samt de almindelige betingelser, der gør sig gældende for de særlige tilskud, som [Kommissionen][organet] kan yde til de særlige projekter under rammepartnerskabet. KAPITEL 2 RAMMEPARTNERSKAB ARTIKEL 2 HANDLINGSPLAN BEVILLING AF SÆRLIGE TILSKUD SÆRLIGE AFTALER 2.1 Handlingsplan Rammepartnerskabets mål og aktiviteter er fastlagt i "handlingsplanen" i bilag Bevilling af særlige tilskud til særlige projekter særlige aftaler [Kommissionen][Organet] kan yde "særlige tilskud" til projekter, der gennemføres under rammepartnerskabet ("særlige projekter"). [MULIGHED 1 som standard: Med henblik på at indhente forslag om særlige tilskud gennemfører [Kommissionen][organet] en høring af partnerne i form af [en indkaldelse af forslag] 7 [en invitation til at indgive et forslag] [en indkaldelse af forslag eller en invitation til at indgive et forslag], der fastlægger de [udvælgelses- og] 8 tildelingskriterier, der vil blive anvendt. [Denne indkaldelse vil være [åben for alle partnere, hvis rammepartnerskabsaftalens handlingsplan omfatter denne type aktivitet] [åben for alle ansøgere, der opfylder de offentliggjorte kriterier].] Partnerne er ikke forpligtet til at deltage i sådanne høringer og kan vælge ikke at indgive nogen forslag.] [MULIGHED 2, hvis dette er omfattet af arbejdsprogrammet: Partnerne skal indsende forslagene til særlige tilskud (som består af [indsæt dokumenter, der skal ledsage forslaget]) [for [indsæt aktivitetens navn(e)]] senest [de(n) dato(er), som fremgår af handlingsplanen][indsæt dato].] 7 8 Invitationen til at indgive et forslag er en mulighed, der kun anvendes - i forbindelse med monopolsituationer eller partnere, der er nævnt i basisretsakten - i tilfælde, hvor arbejdet udføres i et netværk med på forhånd udpegede partnere under de betingelser, der er fastsat i basisretsakterne - når det drejer sig om foranstaltninger med særlige karakteristika, som kræver et særligt organ på grund af dets tekniske kompetence, dets høje specialiseringsgrad eller dets administrative kompetence, på betingelse af, at de pågældende foranstaltninger ikke falder inden for anvendelsesområdet for en indkaldelse af forslag. Brug denne mulighed, hvis De ønsker en åben indkaldelse af forslag ("en indkaldelse af forslag, der er åben for alle ansøgere, der opfylder de offentliggjorte kriterier"). 13

14 [Kommissionen] [Organet] træffer afgørelse om bevilling af det særlige tilskud på baggrund af en evaluering af forslaget [og et konkurrencebaseret evaluering af partnere i forskellige rammepartnerskaber]. Hvis [Kommissionen] [organet] beslutter at godkende et særligt tilskud, vil den opfordre partnerne til at indgå en "aftale om særligt tilskud" (se bilag 2). Ved at underskrive aftalen om særligt tilskud [MULIGHED, hvis Det Fælles Forskningscenter er partner: eller den administrative aftale] accepterer partnerne det særlige tilskud og indvilliger i at gennemføre det særlige projekt på eget ansvar og i overensstemmelse med rammepartnerskabsaftalen og denne aftale om særligt tilskud samt alle de forpligtelser og betingelser, der er nævnt deri. Aftaler om særligt tilskud skal indgås inden rammepartnerskabets ophør (se artikel 3). Efter rammepartnerskabets ophør eller ophævelse finder rammepartnerskabsaftalen fortsat anvendelse på særlige projekter, der gennemføres i henhold til særlige aftaler, der er blevet indgået inden rammepartnerskabets ophør eller ophævelse. ARTIKEL 3 RAMMEPARTNERSKABETS VARIGHED OG STARTDATO Rammepartnerskabsaftalen indgås for en periode på [indsæt antal] måneder ([...] år) 9 efter dens ikrafttræden (se artikel 64). Det er ikke muligt at forlænge denne periode. ARTIKEL 4 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL RAMMEPARTNERSKABET 4.1 Forpligtelse om at gennemføre rammepartnerskabet korrekt Partnerne skal respektere målene for rammepartnerskabet, gennemføre det som beskrevet i bilag 1 og stræbe efter også at indfri målsætningerne for de særlige projekter. Partnerne skal indgå i et gensidigt samarbejde og regelmæssigt og på et gennemsigtigt grundlag udveksle oplysninger med [Kommissionen][organet] om - gennemførelse af og opfølgning på handlingsplanen og de særlige tilskud - andre anliggender af fælles interesse i forbindelse med rammepartnerskabsaftalen. Partnerne skal gennemføre rammepartnerskabet i overensstemmelse med artikel 39, 40, 41, 42, 44, 45, 52 på tilsvarende vis. 4.2 Konsortieaftale [MULIGHED 1, medmindre arbejdsprogrammet angiver, at der ikke er behov for en konsortieaftale: Partnerne skal indgå interne aftaler om driften og koordineringen af 9 Maksimalt fire år, undtagen i behørigt begrundede undtagelsestilfælde (for eksempel for at tilpasse rammeprogrammets varighed) (artikel 178 i forordningen om gennemførelsesbestemmelser). 14

15 projektet for at sikre, at rammepartnerskabsaftalen og de specifikke projekter gennemføres korrekt. Disse interne aftaler skal formuleres i en skriftlig "konsortieaftale" mellem partnerne, som kan omfatte: - konsortiets interne organisation - håndtering af adgang til det elektroniske udvekslingssystem - fordeling af EU-støtten - supplerende regler om rettigheder og forpligtelser med hensyn til baggrundsviden og resultater (herunder om adgangsrettighederne opretholdes eller ej, hvis en partner misligholder sine forpligtelser) (se kapitel 3, afsnit 3) - bilæggelse af interne tvister - aftaler mellem partnerne om ansvar, godtgørelse og fortrolighed. Konsortieaftalen må ikke indeholde nogen bestemmelser, der er i modstrid med rammepartnerskabsaftalen og aftalerne om særligt tilskud.] [MULIGHED 2: Ikke relevant] ARTIKEL 5 SUSPENSION AF RAMMEPARTNERSKABETS GENNEMFØRELSE Parterne kan suspendere rammepartnerskabets gennemførelse med de begrundelser og i henhold til den procedure (på tilsvarende vis), der er angivet i artikel 55. Hvis rammepartnerskabets gennemførelse suspenderes, suspenderes alle særlige projekter ligeledes (se artikel 55) fra den dato, rammepartnerskabet suspenderes. ARTIKEL 6 OPHÆVELSE AF RAMMEPARTNERSKABSAFTALEN ELLER AF EN ELLER FLERE PARTNERES DELTAGELSE 6.1 Ophævelse af aftalen Parterne kan ophæve rammepartnerskabsaftalen til enhver tid. Den part, der ophæver rammepartnerskabsaftalen, skal formelt meddele ophævelsen til den anden part og angive den dato, hvor ophævelsen får virkning. Denne dato skal ligge efter anmeldelsen. Ophævelse af rammepartnerskabsaftalen frigør ikke parterne fra deres forpligtelser i henhold til særlige aftaler, som er trådt i kraft inden den dato, hvor ophævelsen får virkning, medmindre de er blevet ophævet. Ingen af parterne kan kræve skadeserstatning som følge af, at den anden part har ophævet aftalen. 15

16 6.2 Ophævelse af en eller flere partneres deltagelse Parterne kan ophæve en eller flere partneres deltagelse i rammepartnerskabet med de begrundelser og i henhold til de procedurer (på tilsvarende vis), der er angivet i artikel , og Koordinatoren skal indsende en anmodning om ændring (se artikel 61) for at tilpasse bilag 1 og, om nødvendigt, tilføje en eller flere nye partnere (se artikel 62). Hvis anmodningen om ændring afvises af [Kommissionen][organet], kan rammepartnerskabsaftalen ophæves (se ovenfor). Ophævelse af deltagelsen i rammepartnerskabet frigør ikke den pågældende partner fra dennes forpligtelser i henhold til aftaler om særligt tilskud. Denne partner vil dog ikke kunne deltage i særlige projekter, som godkendes efter den dato, hvor ophævelsen får virkning. KAPITEL 3 SÆRLIGE TILSKUD AFSNIT 1 SÆRLIGE PROJEKTER ARTIKEL 7 SÆRLIGE PROJEKTER, DER SKAL GENNEMFØRES SUPPLERENDE TILSKUD FÆLLESFINANSIEREDE PROJEKTER De særlige projekter, der skal gennemføres (hvad enten de modtager supplerende tilskud eller er fællesfinansierede projekter), er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 2 og bilag 1 til aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 8 DE SÆRLIGE PROJEKTERS VARIGHED De særlige projekters varighed er fastlagt i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 3 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 9 ANSLÅET BUDGET OG BUDGETOVERFØRSLER 9.1 Anslået budget Det anslåede budget for de særlige projekter er fastlagt i bilag 2 til aftalerne om særligt tilskud. Det indeholder de anslåede støtteberettigede omkostninger og omkostningstyper opdelt pr. partner [og tilknyttede tredjeparter] og pr. budgetkategori (se artikel 4, 5 og 6 i aftalen om særligt tilskud [og artikel 19 i rammepartnerskabsaftalen]). Det viser også, hvor det er relevant, de anslåede omkostninger for partnere, der ikke får EU-støtte (se artikel 7 i aftalen om særligt tilskud) og internationale partnere (se artikel 12a i aftalen om særligt tilskud). 16

17 9.2 Budgetoverførsler Opdelingen i det anslåede budget i bilag 2 til aftalerne om særligt tilskud kan tilpasses uden en ændring (se artikel 61) ved at overføre beløb mellem budgetkategorier og/eller omkostningstyper fastsat i bilag 2 til aftalerne om særligt tilskud, hvis projektet gennemføres som beskrevet i bilag 1 til aftalerne om særligt tilskud. Partnerne må imidlertid ikke tilføje omkostninger relateret til underleverancer, der ikke er fastsat i bilag 1 til aftalerne om særligt tilskud, medmindre de er godkendt ved en ændring eller i overensstemmelse med artikel 11 i aftalen om særligt tilskud. De faste beløb, der er fastsat i bilag 2 til aftalerne om særligt tilskud, kan derudover aldrig tilpasses. AFSNIT 2 SÆRLIGE TILSKUD ARTIKEL 10 TILSKUDSBELØB, TILSKUDSFORM, REFUSIONSSATSER OG OMKOSTNINGSTYPER 10.1 Maksimalt tilskudsbeløb Det maksimale beløb for de særlige tilskud er fastlagt i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 4 i aftalen om særligt tilskud) Tilskudsform, refusionssatser og omkostningstype(r) De særlige tilskuds form, refusionssats(er) og omkostningstype(r) er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 4 i aftalen om særligt tilskud) Endeligt tilskudsbeløb beregning Det endelige beløb for et særligt tilskud afhænger af, i hvor høj grad det særlige projekt gennemføres i henhold til vilkårene og betingelserne i rammepartnerskabsaftalen og den pågældende særlige aftale. Dette beløb beregnes af [Kommissionen][organet] ved udligning af saldoen (se artikel 17 i aftalen om særligt tilskud) i følgende trin: Trin 1 Anvendelse af refusionssatsen på de støtteberettigede omkostninger Trin 2 Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb Trin 3 Nedsættelse på grund af reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste Trin 4 Reduktion på grund af væsentlige fejl, uregelmæssigheder, svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelserne Trin 1 Anvendelse af refusionssatsen på de støtteberettigede omkostninger 17

18 Refusionssatsen/refusionssatserne (se artikel 4 i aftalen om særligt tilskud) anvendes på de støtteberettigede omkostninger (faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats og omkostninger i faste beløb, se artikel 5 i aftalen om særligt tilskud), som partnerne [og tilknyttede tredjeparter] har anmeldt (se artikel 16 i aftalen om særligt tilskud), og som er godkendt af [Kommissionen][organet] (se artikel 17 i aftalen om særligt tilskud) Trin 2 Begrænsning af det maksimale tilskudsbeløb Hvis det beløb, der beregnes i trin 1, er højere end det maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 4 i aftalen om særligt tilskud, begrænses beløbet til sidstnævnte beløb Trin 3 Nedsættelse på grund af reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste Det særlige tilskud må ikke give nogen fortjeneste. Ved "fortjeneste" forstås den del af beløbet beregnet i trin 1 og 2 plus projektets samlede indtægter, der overstiger projektets samlede støtteberettigede udgifter. "Projektets samlede støtteberettigede udgifter" er de konsoliderede støtteberettigede omkostninger, der er godkendt af [Kommissionen][organet]. "Projektets samlede indtægter" er de konsoliderede samlede indtægter, der genereres i løbet af projektet (se artikel 3 i aftalen om særligt tilskud). Følgende betragtes som indtægter: a) Indtægter, der hidrører fra det særlige projekt. Hvis indtægterne hidrører fra salg af udstyr eller andre aktiver erhvervet i henhold til aftalen om særligt tilskud, defineres indtægterne som højst det beløb, der anmeldes som tilskudsberettiget i henhold til aftalen om særligt tilskud. b) Økonomiske bidrag fra tredjeparter til partneren [eller til en tilknyttet tredjepart], der specifikt skal anvendes i forbindelse med det særlige projekt. c) Naturalydelser, som tredjeparter yder vederlagsfrit, og som specifikt skal anvendes i forbindelse med det særlige projekt, hvis de er anmeldt som støtteberettigede udgifter. Følgende betragtes imidlertid ikke som indtægter: (a) Indtægter, der hidrører fra udnyttelse af projektets resultater (se artikel 34) (b) Økonomiske bidrag fra tredjeparter, hvis de kan anvendes til dækning af andre omkostninger end de støtteberettigede udgifter (se artikel 5 i aftalen om særligt tilskud) (c) Økonomiske bidrag fra tredjeparter uden forpligtelse til at tilbagebetale eventuelle ikke-anvendte beløb ved udgangen af den periode, der er angivet i artikel 3 i aftalen om særligt tilskud. 18

19 Hvis der er genereret en fortjeneste, vil den blive fratrukket det beløb, der er beregnet efter trin 1 og Trin 4 Reduktion på grund af væsentlige fejl, uregelmæssigheder, svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelserne nedsat tilskudsbeløb beregning Hvis det særlige tilskud reduceres (se artikel 49), beregner [Kommissionen][organet] det nedsatte tilskudsbeløb ved at trække nedsættelsen (beregnet med udgangspunkt i, hvor alvorlig en grad af væsentlige fejl, uregelmæssigheder, svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelserne, det drejer sig om, jf. artikel 49.2), fra det maksimale tilskudsbeløb (se artikel 4 i aftalen om særligt tilskud). Det endelige tilskudsbeløb er det laveste af følgende to: - det beløb, der er beregnet ud fra trin 1-3, eller - det nedsatte tilskudsbeløb, der er beregnet i trin Revidering af det endelige tilskudsbeløb beregning Hvis [Kommissionen][organet] afviser omkostningerne (se artikel 48) eller reducerer det særlige tilskud (se artikel 49) efter udligning af saldoen (navnlig efter kontroller, review, revisioner eller undersøgelser, se artikel 28), vil [Kommissionen][organet] beregne det "reviderede endelige tilskudsbeløb" for den partner, der er berørt af resultaterne. Dette beløb beregnes af [Kommissionen][organet] på grundlag af resultaterne på følgende måde: - Hvis der er tale om afvisning af omkostninger: ved at anvende refusionssatsen på de reviderede støtteberettigede udgifter, der er godkendt af [Kommissionen][organet] for den pågældende partner. - Hvis der er tale om nedsættelse af det særlige tilskud: ved at beregne den pågældende partners andel i tilskudsbeløbet, som er nedsat med udgangspunkt i den ukorrekte gennemførelse af projektet eller i forhold til, hvor alvorlig en misligholdelse af forpligtelserne det drejer sig om (se artikel 49.2). Hvis der er tale om afvisning af omkostninger og nedsættelse af det særlige tilskud, er det reviderede endelige tilskudsbeløb for den berørte partner det laveste af de to ovennævnte beløb. ARTIKEL 11 STØTTEBERETTIGEDE OG IKKE-STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 11.1 Støtteberettigede omkostninger 19

20 De generelle og særlige betingelser for, hvornår direkte og indirekte omkostninger er støtteberettigede i henhold til de særlige tilskud, er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 5 i aftalen om særligt tilskud) Ikke-støtteberettigede omkostninger Betingelserne for, hvornår omkostninger anses for ikke at være støtteberettigede i henhold til de særlige tilskud, er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 5 i aftalen om særligt tilskud) Konsekvenser ved at anmelde ikke-støtteberettigede omkostninger Hvis der anmeldes omkostninger, som ikke er støtteberettigede, vil de blive afvist (se artikel 48). En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i afsnit 5. AFSNIT 3 PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DE SÆRLIGE TILSKUD UNDERAFAFSNIT 1 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF DET SÆRLIGE PROJEKT ARTIKEL 12 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE DET SÆRLIGE PROJEKT KORREKT 12.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt Partnerne skal gennemføre de særlige projekter som beskrevet i bilag 1 til aftalerne om særligt tilskud og i henhold til bestemmelserne i rammepartnerskabsaftalen og aftalerne om særligt tilskud samt alle de juridiske forpligtelser, der er fastsat i gældende EU-lovgivning og international og national lovgivning Konsekvenser af manglende overholdelse Hvis en partner misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan det særlige tilskud blive nedsat (se artikel 49). En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i afsnit 5. ARTIKEL 13 RESSOURCER TIL GENNEMFØRELSE AF DE SÆRLIGE PROJEKTER TREDJEPARTER, SOM ER INVOLVERET I DE SÆRLIGE PROJEKTER 20

21 Bestemmelserne om ressourcer til at gennemføre de særlige projekter og tredjeparters engagement i projektet er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 6 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 14 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF PARTNERE, DER IKKE FÅR EU-STØTTE Reglerne for gennemførelsen af projektopgaver udført af partnere, der ikke får EU-støtte, er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 7 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 15 KØB AF VARER, ANLÆGSARBEJDER OG TJENESTEYDELSER Reglerne for køb af varer, anlægsarbejder og tjenesteydelser er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 8 i aftalen om særligt tilskud).] ARTIKEL 16 ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING Reglerne for anvendelse af naturalydelser, som tredjeparter har ydet mod betaling, er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 9 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 17 ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG Reglerne for anvendelse af naturalydelser, som tredjeparter har ydet uden vederlag, er fastsat i artikel i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 10 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 18 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF UNDERLEVERANDØRER Reglerne for projektopgaver udført af underleverandører er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 11 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 19 PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF TILKNYTTEDE TREDJEPARTER [MULIGHED 1: Følgende tilknyttede enheder 10 og tredjeparter med juridisk tilknytning til partneren 11 ("tilknyttede tredjeparter") kan udføre de opgaver, de tildeles i henhold til bilag 1 til en aftale om særligt tilskud: 10 I artikel 2.1, stk. 2, i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont rammeprogrammet for forskning og innovation ( ) (EUT L 347 af , s. 81) ("forordning nr. 1290/2013 om regler for deltagelse"), er følgende definition givet: "Tilknyttet enhed" er en juridisk enhed: - som er under en deltagers direkte eller indirekte kontrol, eller - som er under samme direkte eller indirekte kontrol som deltageren, eller - som direkte eller indirekte kontrollerer en deltager. Der kan være tale om følgende former for kontrol: a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds aktionærer eller medejere 21

22 - [indsæt enhedens navn (kortform)] associeret med eller tilknyttet [indsæt partnerens navn (kortform)], [[MULIGHED, hvis der er anmodet om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med partneren (se bilag 3a)]. - [indsæt enhedens navn (kortform)] associeret med eller tilknyttet [indsæt partnerens navn (kortform)], [[MULIGHED, hvis der er anmodet om solidarisk hæftelse: hvis enheden har accepteret solidarisk hæftelse med partneren (se bilag 3a)]. [samme for flere tilknyttede enheder] Reglerne for tilknyttede tredjeparters deltagelse er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 12 i aftalen om særligt tilskud).] [MULIGHED 2: Ikke relevant] ARTIKEL 19 a PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF INTERNATIONALE PARTNERE [MULIGHED 1: 19a.1 Regler for internationale partneres udførelse af dele af projektet Følgende internationale partnere 12 kan udføre de opgaver, de tildeles i henhold til bilag 1 til en aftale om særligt tilskud: - [enhedens navn (kortform)], international partner for [partnerens navn (kortform)] - [enhedens navn (kortform)], international partner for [partnerens navn (kortform)] [det samme for flere internationale partnere] Reglerne for internationale partneres deltagelse er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 12 i aftalen om særligt tilskud).] [MULIGHED 2: Ikke relevant] ARTIKEL 20 ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER Reglerne for tilknyttede tredjeparters deltagelse er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 13 i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 21 STØTTE TIL ELLER GENNEMFØRELSE AF TVÆRNATIONALE PROJEKTER b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmyndigheden i den pågældende juridiske enhed. Dog anses følgende forbindelser mellem juridiske enheder ikke for i sig selv at indebære kontrollerende indflydelse: a) det samme offentlige holdingselskab, den samme institutionelle investor eller det samme venturekapitalselskab besidder direkte eller indirekte over 50 % af de udstedte kapitalandele efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet blandt aktionærerne eller medejerne b) det samme offentlige organ ejer eller fører tilsyn med de pågældende juridiske enheder. "Tredjeparter med juridisk tilknytning til en partner" er en juridisk enhed, der har en juridisk tilknytning til partneren, som indbefatter samarbejde, der ikke er begrænset til projektet. "International partner" er enhver retlig enhed, der er etableret i et ikke-associeret tredjeland, og som ikke er berettiget til støtte i henhold til artikel 10 i reglerne for deltagelse, forordning nr. 1290/

23 Reglerne for støtte til tværnationale projekter er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 13a i aftalen om særligt tilskud). ARTIKEL 22 TVÆRNATIONAL ELLER VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER Reglerne for tværnational adgang til forskningsinfrastrukturer er fastsat i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 14 i aftalen om særligt tilskud). UNDERAFSNIT 2 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED FORVALTNING AF TILSKUDDET ARTIKEL 23 GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT INFORMERE 23.1 Generel forpligtelse til at udlevere oplysninger efter anmodning Under eller efter gennemførelsen af særlige projekter og i overensstemmelse med artikel 47.1 skal partnerne udlevere relevante oplysninger, så det kan verificeres, om omkostningerne er støtteberettigede, om de særlige projekter er gennemført korrekt, og om andre forpligtelser i henhold til rammepartnerskabsaftalen og aftalerne om særligt tilskud er opfyldt Forpligtelse til at ajourføre relevante oplysninger og til at informere om hændelser og forhold, der kan have indflydelse på aftalen Hver partner skal sørge for at ajourføre de oplysninger, der opbevares i modtagerregistret (via det elektroniske udvekslingssystem, se artikel 58), herunder navn, adresse, juridiske repræsentanter, selskabsform og organisationstype. Hver partner skal omgående informere koordinatoren, som igen omgående skal informere [Kommissionen][organet] og de øvrige partnere, om følgende: (a) hændelser, der kan have væsentlig indflydelse på eller forsinke gennemførelsen af projektet eller påvirke EU's finansielle interesser, navnlig: (i) (ii) ændringer i partnerens juridiske, finansielle, tekniske, organisatoriske eller ejendomsretlige situation [eller tilsvarende ændringer i dennes tilknyttede tredjeparters situation og ændringer i tilknyttede tredjeparters navn, adresse, selskabsform eller organisationstype]. (b) forhold, der påvirker: (i) beslutningen om at godkende et særligt tilskud eller rammepartnerskabsaftalen eller 23

24 (ii) evnen til at opfylde kravene i rammepartnerskabsaftalen eller aftalerne om særligt tilskud Konsekvenser af manglende overholdelse Hvis en partner misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan det særlige tilskud blive nedsat (se artikel 49). En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i afsnit 5. ARTIKEL 24 REGISTRERING STØTTEDOKUMENTATION 24.1 Forpligtelse til at føre registre og opbevare anden støttedokumentation For hvert særligt tilskud skal partnerne - i en periode på 5 år (og 3 år for særlige tilskud med lav værdi 13 ) efter udligning af saldoen - føre registre og opbevare anden støttedokumentation som bevis for, at det særlige projekt er gennemført korrekt, og at de anmeldte udgifter er støtteberettigede. De skal stille sådanne oplysninger til rådighed efter anmodning (se artikel 23) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og undersøgelser (se artikel 28). Hvis der pågår kontroller, review, revisioner, undersøgelser, retssager eller forfølgelse af erstatningskrav i medfør af aftalen om særligt tilskud (herunder udvidet anvendelse af resultaterne, se artikel 28), skal partnerne føre registre og opbevare anden støttedokumentation indtil udgangen af disse procedurer. Partnerne skal opbevare originaldokumenterne. Digitale og digitaliserede dokumenter betragtes som originaler, hvis anvendelsen heraf er tilladt efter gældende national lovgivning. [Kommissionen][Organet] kan godt acceptere ikke-originale dokumenter, hvis [den][det] vurderer, at de er lige så sikre Registre og opbevaring af anden støttedokumentation vedrørende den videnskabelige og tekniske gennemførelse Partnerne skal føre registre og opbevare anden støttedokumentation som bevis for, at projektet videnskabeligt og teknisk er gennemført i overensstemmelse med de godkendte standarder inden for de relevante områder Registre og anden dokumentation som bevis for de anmeldte omkostninger Partnerne skal føre registre og opbevare dokumentation som bevis for de anmeldte udgifter, navnlig: 13 Se definitionen i artikel 185 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af , s. 1) ("gennemførelsesforordning nr. 1268/2012"): "Tilskud med lav værdi" er tilskud, der er mindre end eller lig med EUR. 24

25 (a) ved faktiske omkostninger: relevante registre og anden støttedokumentation som bevis for de anmeldte omkostninger, f.eks. kontrakter, underentreprisekontrakter, fakturaer og regnskaber. Desuden skal partnerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning og intern kontrol gøre det muligt at foretage direkte afstemning mellem de anmeldte beløb, de bogførte beløb og beløbene i støttedokumentationen. (b) ved enhedsomkostninger: relevante registre og anden støttedokumentation som bevis for antallet af anmeldte enheder. I forbindelse med tværnational adgang til forskningsinfrastrukturer skal denne dokumentation omfatte registrering af brugernes navn og nationalitet og navnet på den institution, de arbejder ved, tillige med arten og omfanget af den adgang, de tildeles. Partnerne behøver ikke at identificere de pågældende faktiske støtteberettigede udgifter eller udlevere støttedokumentation (som f.eks. regnskabsopgørelser) som bevis for den post, der er anmeldt som et fast beløb. Hvad angår enhedsomkostninger beregnet i overensstemmelse med partnerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning skal partnerne desuden føre relevante registre og opbevare dokumentation som bevis for, at den anvendte praksis for omkostningsberegning opfylder betingelserne for støtteberettigelse i aftalerne om særligt tilskud (se artikel 5 i aftalen om særligt tilskud). Partnerne [og tilknyttede tredjeparter] kan fremsende en attest (udarbejdet i overensstemmelse med bilag 4) til Kommissionen, som viser, at deres sædvanlige praksis for omkostningsberegning opfylder disse betingelser ("attest for metode"), og som organet skal godkende. Hvis attesten godkendes, vil udgifter, der er anmeldt i overensstemmelse med denne metode, ikke blive yderligere kontrolleret, medmindre partnerne har skjult oplysninger i forbindelse med godkendelsen. (c) ved omkostninger efter fast sats: relevante registre og opbevaring af anden støttedokumentation som bevis for, at de omkostninger, som den faste sats anvendes på, er støtteberettigede. Partnerne behøver ikke at identificere de pågældende udgifter eller udlevere støttedokumentation (som f.eks. regnskabsoptegnelser) som bevis for det beløb, der er anmeldt efter en fast sats[;][.] (d) ved omkostninger i faste beløb: relevante registre og anden støttedokumentation som bevis for, at de tilsvarende opgaver eller dele af projektet er gennemført korrekt som beskrevet i bilag 1 til den pågældende særlige aftale. Partnerne behøver ikke at identificere de pågældende faktiske støtteberettigede udgifter eller udlevere støttedokumentation (som f.eks. regnskabsopgørelser) som bevis for den post, der er anmeldt som et fast beløb. Hvad angår personaleomkostninger (anmeldt som faktiske omkostninger eller på grundlag af enhedsomkostninger), skal partnerne desuden foretage tidsregistrering, for så vidt angår antallet af anmeldte timer. Tidsregistreringen skal foregå skriftligt, og den skal godkendes af de personer, der udfører arbejde i forbindelse med det særlige projekt, samt af disses ledere mindst en gang om måneden. I fravær af pålidelig registrering af det antal arbejdstimer, der erlægges i forbindelse med projektet, kan [Kommissionen][organet] acceptere anden 25

H2020-programmet. Standard for rammepartnerskabsaftale med en enkelt partner. (H rammepartnerskabsaftale - flere modtagere) uck

H2020-programmet. Standard for rammepartnerskabsaftale med en enkelt partner. (H rammepartnerskabsaftale - flere modtagere) uck uck H2020-programmet Standard for rammepartnerskabsaftale med en enkelt partner (H2020 - rammepartnerskabsaftale - flere modtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er en

Læs mere

Flere modtagere Standardtilskudsaftale

Flere modtagere Standardtilskudsaftale H2020-programmet Flere modtagere Standardtilskudsaftale (H2020 Standardtilskudsaftale flere modtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er en vejledning til ansøgere om finansiering

Læs mere

Enkeltmodtagere Standardtilskudsaftale

Enkeltmodtagere Standardtilskudsaftale H2020-programmet Enkeltmodtagere Standardtilskudsaftale (H2020 Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er en vejledning til ansøgere om finansiering

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale flere modtagere European Joint Programme (EJP) Cofund-tilskud (H2020 EJP Cofund-tilskud flere modtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale flere modtagere Prækommercielle offentlige indkøb (PCP) og indkøb af innovative løsninger (PPI) (H2020 Standardtilskudsaftale PCP/PPI flere modtagere) Version 4.0

Læs mere

Standardtilskudsaftale - flere modtagere

Standardtilskudsaftale - flere modtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale - flere modtagere SMV-instrumentets fase 1 (H2020 STANDARDTILSKUDSAFTALE FLERE MODTAGERE I SMV- INSTRUMENTETS FASE 1) Version 5.0 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere

Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere SMV-instrumentets fase 2 (H2020 Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere i SMV-instrumentets fase 2) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardtilskudsaftale flere modtagere EFR startstøtte, konsolideringsstøtte og støtte til etablerede forskere (H2020 EFR Standardtilskudsaftale flere modtagere) Version

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD/FORVALTNINGSORGAN

EUROPA-KOMMISSIONEN GD/FORVALTNINGSORGAN EUROPA-KOMMISSIONEN GD/FORVALTNINGSORGAN [Direktorat] [Enhed][Direktør] DA GENEREL MODEL FOR EN AFTALE OM TILSKUD TIL FLERE MODTAGERE UNDER HORISONT 2020-PROGRAMMET 1 (H2020 - GENEREL MODEL FOR EN AFTALE

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale flere modtagere SMV-instrumentets fase 2 (H2020 Standardtilskudsaftale SMV fase 2 flere modtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier og udvidelsesstipendier

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier og udvidelsesstipendier H2020-programmet Standardaftale om tilskud til enkeltmodtagere Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier og udvidelsesstipendier (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-IF enkeltmodtagere) Version

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardtilskudsaftale flere modtagere EFR Proof of Concept (H2020 standardaftale om ERF's PoC-tilskud flere modtagere) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

H2020-programmet. Standardaftale om tilskud til enkeltmodtagere. Marie Skłodowska-Curie-projekter COFUND

H2020-programmet. Standardaftale om tilskud til enkeltmodtagere. Marie Skłodowska-Curie-projekter COFUND H2020-programmet Standardaftale om tilskud til enkeltmodtagere Marie Skłodowska-Curie-projekter COFUND (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-COFUND enkeltmodtagere) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Standardtilskudsaftale flere modtagere

Standardtilskudsaftale flere modtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale flere modtagere EFR Proof of Concept (H2020 standardaftale om ERF's PoC-tilskud flere modtagere) Version 3.0 20. juli 2016 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er

Læs mere

Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere

Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale - enkeltmodtagere SMV-instrumentets fase 1 H2020 Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere i SMV-instrumentets fase 1: Version 4.0 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere

Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere EFR Proof of Concept (H2020 Standardaftale om EFR's PoC-tilskud enkeltmodtagere) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner Innovative uddannelsesnetværk. (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-ITN flere modtagere)

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner Innovative uddannelsesnetværk. (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-ITN flere modtagere) H2020-programmet Standardaftale om tilskud til flere modtagere Marie Skłodowska-Curie-aktioner Innovative uddannelsesnetværk (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-ITN flere modtagere) Version 5.0 18. oktober

Læs mere

Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere

Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere H2020-programmet Standardtilskudsaftale enkeltmodtagere EFR Proof of Concept (H2020 Standardaftale om EFR's PoC-tilskud enkeltmodtagere) Version 3.0 20. juli 2016 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er

Læs mere

Model for en aftale om tilskud til flere modtagere i SMV-instrumentets fase 1 (SMV-f1)

Model for en aftale om tilskud til flere modtagere i SMV-instrumentets fase 1 (SMV-f1) Model for en aftale om tilskud til flere modtagere i SMV-instrumentets fase 1 (SMV-f1) Version 1.0 11. december 2013 Ansvarsfraskrivelse Formålet med dette dokument er at hjælpe ansøgere til Horisont-2020-tilskud.

Læs mere

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale. EFR-tilskud med lav værdi. (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale. EFR-tilskud med lav værdi. (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale EFR-tilskud med lav værdi (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

BILAG XII H MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI - ENKELTMODTAGERE)

BILAG XII H MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG XII H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af

Læs mere

Standardaftale om tilskud enkeltmodtagere

Standardaftale om tilskud enkeltmodtagere H2020-programmet Standardaftale om tilskud enkeltmodtagere Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter særlige behov faste beløb (H2020 Generel aftale om tilskud Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter særlige behov

Læs mere

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til flere partnere. i rammepartnerskaber. (H2020 Aftale om særligt tilskud flere modtagere)

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til flere partnere. i rammepartnerskaber. (H2020 Aftale om særligt tilskud flere modtagere) H2020-programmet Standardaftale om særligt tilskud til flere partnere i rammepartnerskaber (H2020 Aftale om særligt tilskud flere modtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale. EFR-tilskud med lav værdi. (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale. EFR-tilskud med lav værdi. (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Standardaftale EFR-tilskud med lav værdi (H2020 Standardaftale om EFR-tilskud med lav værdi enkeltmodtagere) Version 4.0 27. februar 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument

Læs mere

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner. i rammepartnerskaber. (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere)

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner. i rammepartnerskaber. (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere) H2020-programmet Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner i rammepartnerskaber (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere) Version 4.0 Ansvarsfraskrivelse Dette dokument er en

Læs mere

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner. i rammepartnerskaber. (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere)

H2020-programmet. Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner. i rammepartnerskaber. (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere) H2020-programmet Standardaftale om særligt tilskud til en enkelt partner i rammepartnerskaber (H2020 aftale om særligt tilskud til enkeltmodtagere) Version 5.0 18. oktober 2017 Ansvarsfraskrivelse Dette

Læs mere

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier (IF) (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-IF enkeltmodtagere)

H2020-programmet. Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier (IF) (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-IF enkeltmodtagere) H2020-programmet Standardaftale om tilskud til enkeltmodtagere Marie Skłodowska-Curie-aktioner individuelle stipendier (IF) (H2020 Standardtilskudsaftale MSCA-IF enkeltmodtagere) Version 4.0 27. februar

Læs mere

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG IX H2020 1 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud.

Læs mere

BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE)

BILAG XI. H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) DA BILAG XI H2020 1 MODEL FOR EN EFR-AFTALE OM PROOF OF CONCEPT-TILSKUD 2 TIL ENKELTMODTAGERE (EFR's PoC-TILSKUD - ENKELTMODTAGERE) Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen

Læs mere

[EUROPÆISKE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER] [INTERNATIONALE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER]

[EUROPÆISKE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER] [INTERNATIONALE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER] BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER [EUROPÆISKE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER] [INTERNATIONALE MARIE CURIE- REINTEGRATIONSSTIPENDIER] III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

ERC Tilskudsaftale Liste over særbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 2(ERC) KUN FOR ERC-TILSKUDSAFTALER - INTERNATIONALE ORGANISATIONER (HOVEDREGEL)...

ERC Tilskudsaftale Liste over særbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 2(ERC) KUN FOR ERC-TILSKUDSAFTALER - INTERNATIONALE ORGANISATIONER (HOVEDREGEL)... LISTE OVER SÆRLIGE BESTEMMELSER, DER ALENE GÆLDER FOR FP7-MODELLEN FOR ERC-TILSKUDSAFTALERNE VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS SYVENDE RAMMEPROGRAM (2007-2013) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG I ALMINDELIGE BETINGELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DEL A RETLIGE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Artikel II.1 Definitioner... 4 Artikel

Læs mere

Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt

Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt Tilskudstyper Tilskuddet kan være én af følgende typer1: refusion af en bestemt andel af de faktisk afholdte tilskudsberettigede omkostninger: f.eks.

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier

Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver denne formular], der: (kun for fysiske personer) handler i eget navn ID- eller

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.9.2012 COM(2012) 500 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN forud for forslaget til ændring af finansforordningen om indførelse af et nyt afsnit om finansiering af

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 18.06.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002

KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 INDKALDELSE AF FORSLAG VEDRØRENDE STØTTE TIL TVÆRNATIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING AF

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige Teknisk bistand til sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med

Læs mere

INTRAEUROPÆISK MARIE CURIE-STIPENDIUM MED HENBLIK PÅ KARRIEREUDVIKLING

INTRAEUROPÆISK MARIE CURIE-STIPENDIUM MED HENBLIK PÅ KARRIEREUDVIKLING BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK MARIE CURIE-STIPENDIUM MED HENBLIK PÅ KARRIEREUDVIKLING III. 1 - Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

VIGTIG JURIDISK OPLYSNING

VIGTIG JURIDISK OPLYSNING BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Beslutning truffet af bestyrelsen for Det Europæiske Kemikalieagentur) VIGTIG JURIDISK OPLYSNING Den danske udgave er en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) 11563/17 API 95 INF 139 JUR 376 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om Rådets åbne datapolitik

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence,

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence, DATABESKYTTELSESERKLÆRING Denne erklæring omhandler behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelser af statsstøtte og opgaver af fælles interesse i forbindelse hermed udført af Kommissionen.

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/81 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 rammeprogram

Læs mere