STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte""

Transkript

1 STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1-

2 AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"), der igen repræsenteres af..., og som den ene part (støttemodtagerens fulde navn)(akronym), der er etableret i (adresse [hovedkontor gælder navnlig selskaber og foreninger; organisationens hovedsæde gælder offentlige organer og universiteter], eventuelt SE-nummer og registreringsnummer), ("støttemodtageren"), repræsenteret ved (den underskrivende persons navn og stilling [for juridiske personer den person, der er behørigt bemyndiget til at forpligte organet juridisk over for tredjemand: præsident, generaldirektør, dekan, direktør for den administrative eller finansielle afdeling]) har indgået aftale om følgende: som den anden part Artikel 1 - Formål 1.1. Kommissionen har besluttet at yde støtte til aktionen med titlen : [ ] ("aktionen") på de betingelser, der er fastlagt i denne aftale og de dertil knyttede bilag, som støttemodtageren erklærer at have læst og godkendt. 1.2 Støttemodtageren accepterer støtten og forpligter sig til at gennemføre aktionen på eget ansvar. Bilag I indeholder en detaljeret beskrivelse af aktionen og udgør en integrerende del af denne aftale Aktionen gennemføres [hovedsageligt] i [...]. Artikel 2 - Varighed 2.1 Aktionen har en varighed på [tallet indsættes] måneder at regne fra [den første dag i måneden efter, at den sidste af de to parter har underskrevet aftalen, eller dato indsættes] ( startdato ). 2.2 Aftalen udløber [den dag, Kommissionens sidste bidrag udbetales] [den [indsæt dato]]. -2-

3 Artikel 3 Finansiering af aktionen 3.1 De samlede udgifter til aktionen anslås til [...] euro. Bilag III indeholder et detaljeret budget for aktionen og udgør en integrerende del af denne aftale. De samlede udgifter til aktionen omfatter kun de udgifter, der er berettigede til fællesskabsstøtte som defineret i bilag II. [De indirekte udgifter er støtteberettigede i et omfang svarende til [højst] 7% af de samlede støtteberettigede direkte udgifter i henhold til artikel 11, stk. 3, i bilag II.] 1 [De samlede udgifter til aktionen omfatter ikke støttemodtagerens bidrag i naturalier, der er anført separat i bilag III. Da Kommissionen har taget hensyn til bidrag i naturalier ved fastsættelsen af sit bidrag til aktionen, forpligter støttemodtageren sig imidlertid til at levere disse bidrag på de i denne aftale opstillede betingelser. Manglende overholdelse af denne forpligtelse kan medføre, at aftalen ophæves på de i bilag II, artikel 4, anførte betingelser] Kommissionen yder et beløb på højst [...] euro, svarende til [...] % af de i stk. 1 anførte samlede anslåede udgifter. 3.3 Støttemodtageren accepterer, at fordringen på Kommissionen ikke kan overdrages til et andet organ eller til tredjemand eller på nogen måde gøres til genstand for udlæg uden Kommissionens forudgående skriftlige tilladelse. Artikel 4 - Betalingsbetingelser 4.1 [Løsning 1] [Kommissionen udbetaler støtten til støttemodtageren på én gang inden for 60 dage efter startdatoen efter fremsendelse af en betalingsanmodning [samt en sikkerhedsstillelse for et tilsvarende beløb]. 1 2 Standardklausul for generalomkostninger. Dette stykke indsættes, såfremt støttemodtageren yder et bidrag i naturalier. -3-

4 [Løsning 2] [Kommissionen udbetaler støtten til støttemodtageren på følgende måde: - et forskud på [...] euro [X... % af det i artikel 3, stk. 2, anførte beløb] inden for 60 dage efter startdatoen og efter fremsendelse af en betalingsanmodning [samt en sikkerhedsstillelse for et tilsvarende beløb] 3 [- et beløb på [...] euro [X... % af det i artikel 3, stk. 2, anførte beløb], inden for 60 dage efter modtagelse og godkendelse af en periodisk rapport og [en periodisk udgiftsopgørelse for aktionen samt] en betalingsanmodning] - restbeløbet inden for 60 dage efter modtagelse og godkendelse af den endelige rapport og den endelige udgiftsopgørelse for aktionen samt en anmodning om udbetaling af restbeløbet]. [Løsning 3] [Kommissionen udbetaler støtten til støttemodtageren på én gang inden for 60 dage efter modtagelsen af den endelige rapport og den endelige udgiftsopgørelse for aktionen samt en anmodning om udbetaling af restbeløbet]. 4.2 Kommissionen udbetaler beløbet til støttemodtagerens bankkonto: [indsæt støttemodtagerens bankoplysninger] 4.3 Kommissionen foretager udbetalingerne i euro. Eventuelle kurstab er ikke omfattet af denne aftale, og udgifterne til dækning af kurstabet afholdes af støttemodtageren. 3 Denne løsning anvendes navnlig, når den anvisningsberettigede er i tvivl om støttemodtagerens finansielle kapacitet. -4-

5 Artikel 5 - Rapporter, udgiftsopgørelser og andet skriftligt materiale 5.1 Støttemodtageren fremsender følgende rapporter og andet skriftligt materiale i [...] eksemplarer på (sprog) [...] til adressen i artikel 6, stk. 1: [- [...] periodisk(e) rapport(er) inden for følgende frister: ] [ - [.] udgiftsopgørelse(r) inden for følgende frister: ] - en endelig rapport og en endelig udgiftsopgørelse ledsaget af en fuldstændig opgørelse over indtægter og udgifter fremsendes senest to måneder efter afslutningen af aktionen som anført i artikel 2, stk. 1. [- andet skriftligt materiale] 5.2. Kommissionen har en frist på [ ] måneder til at kontrollere ovennævnte rapporter. Har Kommissionen ikke fremsat bemærkninger inden for denne frist, betragtes rapporterne som godkendt Udgiftsopgørelserne udtrykkes i euro og i den valuta, som støttemodtageren anvender i sine regnskaber. Den omregnings-/vekselkurs for euro, der anvendes ved udarbejdelsen af udgiftsopgørelserne og de dertil knyttede udbetalinger, er de satser, som offentliggøres af Kommissionen til gennemførelsen af budgettet, og som er gældende den første hverdag i måneden efter den sidste dag i den periode, som den pågældende udgiftsopgørelse dækker. Artikel 6 - Generelle administrative bestemmelser 6.1 Alle henvendelser i forbindelse med denne aftale skal ske skriftligt til nedenstående adresser: [ ] Kommissionen Europa-Kommissionen Generaldirektorat [ ] Att.:... [Adresse] Støttemodtageren -5-

6 6.2 Støttemodtageren fremsender de i artikel 12, stk. 1, i bilag II omhandlede bilag til nedenstående adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektorat [ ] Att.:... [Adresse] Artikel 7 Afsluttende bestemmelser 7.1. Følgende bilag udgør en integrerende del af aftalen: Bilag I: Bilag II: Bilag III: Beskrivelse af aktionen Generelle betingelser for Europa-Kommissionens aftaler om støtte Aktionens budget 7.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bilagene og en bestemmelse i aftalen har sidstnævnte forrang. Bilag II har forrang frem for de øvrige bilag. [Artikel 8 Specifikke betingelser i forbindelse med aktionen] Udfærdiget i [Bruxelles] i to eksemplarer på (sprog) [...]. For støttemodtageren For Kommissionen... [navn på den på første side omhandlede person] [underskrift] [navnet på den anvisningsberettigedes eller dennes befuldmægtigedes navn] [underskrift] [dato] -6-

7 BILAG II: GENERELLE BETINGELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS AFTALER OM STØTTE DEL A JURIDISKE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Artikel 1 Forpligtelse til at gennemføre aktionen Støttemodtageren træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gennemføre aktionen i henhold til de i bilag I opstillede betingelser og retningslinjer, medmindre der foreligger force majeure. Artikel 2 - Erstatningsansvar 2.1 Kommissionen kan under ingen omstændigheder og på ingen måde gøres ansvarlig, såfremt aftalen giver anledning til klager over skader på støttemodtagerens personale eller udstyr, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af aktionen. Fællesskaberne kan følgelig ikke acceptere nogen anmodning om skadeserstatning eller godtgørelse i tilknytning til en sådan klage. 2.2 Støttemodtageren yder erstatning til Kommissionen for enhver skade, der er opstået under gennemførelsen eller som følge af en mangelfuld gennemførelse af aktionen, medmindre der foreligger force majeure Støttemodtageren er eneansvarlig over for tredjemand, herunder for enhver skade på tredjemand, som er opstået i forbindelse med gennemførelsen af aktionen. Artikel 3 Interessesammenfald Støttemodtageren træffer alle nødvendige forholdsregler for at imødegå enhver risiko for interessekonflikt og giver straks Kommissionen meddelelse om enhver interessekonflikt og enhver situation, der kan føre til interessesammenfald. Artikel 4 Ophævelse af aftalen 4.1 Støttemodtageren kan til enhver tid med et skriftligt varsel på to måneder give afkald på støtten, uden at dette medfører nogen form for erstatningskrav. I så fald har støttemodtageren kun ret til den del af støtten, der svarer til den del af aktionen, der er gennemført. 4.2 Kommissionen kan ophæve aftalen, såfremt støttemodtageren ikke opfylder en afsine forpligtelser, når den manglende opfyldelse ikke skyldes gyldige tekniske eller økonomiske forhold, og støttemodtageren efter at have modtaget et skriftligt påkrav om at opfylde sine forpligtelser fremsendt anbefalet stadig ikke har opfyldt disse en måned efter modtagelsen af påkravet. -7-

8 I dette tilfælde er Kommissionens betalinger begrænset til de støtteberettigede udgifter, som støttemodtageren rent faktisk har afholdt på tidspunktet for ophævelsen, og omfatter ikke udgifter i tilknytning til aktuelle forpligtelser, som skulle være gennemført efter ophævelsen. 4.3 Kommissionen kan ophæve aftalen uden varsel og uden at skulle betale erstatning, såfremt støttemodtageren: - går konkurs, træder i likvidation eller er omfattet af enhver anden tilsvarende procedure - ikke overholder bestemmelserne i artikel 3 i dette bilag - har fremsat urigtige eller ufuldstændige erklæringer for at opnå den i kontrakten omhandlede støtte. I dette tilfælde kan Kommissionen kræve, at hele eller en del af det beløb, der allerede er udbetalt i henhold til aftalen, tilbagebetales Ophævelse af aftalen på grund af finansielle uregelmæssigheder berører ikke andre administrative foranstaltninger eller sanktioner, der træffes i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Artikel 5 - Fortrolighed Kommissionen og støttemodtageren skal beskytte den fortrolige karakter af ethvert dokument, enhver information og ethvert andet materiale, de måtte have modtaget som fortroligt, og hvis videregivelse vil kunne skade den anden part. Artikel 6 - Offentliggørelse 6.1 Medmindre Kommissionen bestemmer noget andet, skal det fremgå af enhver meddelelse og publikation fra støttemodtageren vedrørende aktionen, herunder på konferencer og seminarer, at aktionen modtager finansiel støtte fra Kommissionen. Enhver meddelelse og publikation fra støttemodtageren, uanset formen og det anvendte medium, herunder Internettet, skal indeholde en angivelse af, at den kun forpligter forfatteren, og at Kommissionen ikke kan drages til ansvar for brugen af oplysningerne i den pågældende meddelelse eller publikation. 6.2 Kommissionen kan, uanset formen og det anvendte medium, herunder Internettet, offentliggøre følgende oplysninger: - støttemodtagerens navn, medmindre det berører støttemodtagerens sikkerhed -8-

9 - støttens formål - det beløb, der ydes, og støttens størrelse målt i procvent af de samlede udgifter til aktionen - det geografiske område, hvor aktionen gennemføres - hvorvidt aktionen har været genstand for en forudgående offentliggørelse. Artikel 7 - Ejendomsret/Udnyttelse af resultaterne 7.1 Medmindre andet er bestemt i aftalen eller de dertil knyttede bilag, har støttemodtageren ejendomsretten samt den industrielle og intellektuelle ejendomsret til resultaterne af aktionen og til rapporter og andet skriftligt materiale vedrørende denne Støttemodtageren overdrager Kommissionen retten til frit at udnytte resultaterne af aktionen, dog med forbehold af en eventuel aftale om fortrolighed indgået mellem støttemodtageren og Kommissionen og under hensyntagen til allerede eksisterende industriel og intellektuel ejendomsret, jf. dog bestemmelserne i stk. 1. Artikel 8 Evaluering af aktionen Når Kommissionen gennemfører en periodisk eller efterfølgende evaluering, forpligter støttemodtageren sig til at stille alle dokumenter og oplysninger, der kan bidrage til denne evaluering, til rådighed for Kommissionen og/eller dennes befuldmægtigede repræsentanter. Artikel 9 Ændring af aftalen 9.1 Enhver ændring af aftalen og de dertil knyttede bilag skal ske ved en skriftlig tillægsaftale, der er indgået på samme betingelser som aftalen. Ingen mundtlig aftale er bindende for parterne. 9.2 Når ændringen ikke berører aktionens grundlæggende mål, og de finansielle virkninger er begrænset til en overførsel mellem rubrikker i budgettet, der ikke er forhøjet med mere end 10% af beløbet i en rubrik med støtteberettigede udgifter, gennemfører støttemodtageren denne ændring og underretter straks Kommissionen herom. Artikel 10 - Værneting -9-

10 Støttemodtageren kan indklage Kommissionens beslutninger om anvendelse eller fortolkning af bestemmelserne i aftalen og de dertil knyttede bilag for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans og i tilfælde af, at dennes afgørelse appelleres, for Domstolen for De Europæiske Fællesskaber. DEL B FINANSIELLE BESTEMMELSER Artikel 11 Støtteberettigede omkostninger 11.1 For at kunne betragtes som støtteberettigede skal omkostningerne i forbindelse med aktionen: - have direkte tilknytning til aftalens genstand og skal være fastsat i aftalen - være nødvendige for gennemførelsen af den aktion, der er omfattet af aftalen - være rimelige og stemme overens med principperne for god finansiel forvaltning, navnlig i henseende til udgiftspolitik og omkostningseffektivitet - være afholdt i aktionens løbetid som defineret i artikel 2, stk. 1, i aftalen - rent faktisk være afholdt, registreret i støttemodtagerens regnskaber eller fremgå af afgiftsbilagene, og de skal kunne identificeres og kontrolleres - ikke omfatter nogen form for profitelement Følgende indirekte omkostninger er støtteberettigede: - udgifter til det personale, der er tilknyttet aktionen, svarende til de reelle lønninger inklusive bidrag til sociale sikringsordninger og andre elementer, der indgår i lønnen - udgifter til rejser og ophold for det personale, der er tilknyttet aktionen - afskrivning af indkøbt varigt udstyr (nyt eller brugt), såfremt købsprisen svarer til markedsprisen og det pågældende udstyr afskrives i overensstemmelse med de skatte- og regnskabsmæssige bestemmelser, som støttemodtageren er underlagt. Kommissionen kan kun tage hensyn til den del af afskrivningen af udstyret, der svarer til aktionens løbetid, medmindre udstyrets art og/eller anvendelse berettiger til en anden afskrivning - udgifter til hjælpematerialer -10-

11 - udgifter til underkontrakter forudsat, at Kommissionen på forhånd har givet skriftlig tilladelse til underleverancer. I dette tilfælde sikrer støttemodtageren, at de for ham gældende betingelser i henhold til aftalen ligeledes gælder for underleverandørerne. - de udgifter, der er en direkte følge af kravene i aftalen (formidling af information, specifik evaluering af aktionen, oversættelser, reproduktion osv.), herunder eventuelt udgifter til finansielle tjenesteydelser (navnlig udgifter til finansielle garantier), dog ikke valutakurstab, medmindre det fremgår klart af aftalen Generelt er generalomkostninger støtteberettigede som indirekte udgifter, i et omfang svarende til højst 7% af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger. De indirekte omkostninger er støtteberettigede, hvis de ikke omfatter udgifter, der er konteret under en anden rubrik i budgettet i aftalen, ikke kan konteres som direkte udgifter og ikke finansieres af andre kilder. Summen af de delbeløb, støttemodtageren konterer som generalomkostninger, kan ikke, når der er tale om flere forskellige aftaler om støtte, overstige de samlede generalomkostninger afholdt i det pågældende regnskabsår eller i hele aktionens løbetid. De indirekte udgifter er ikke støtteberettigede, når aftalen om støtte vedrører finansieringen af en aktion, der gennemføres af et organ, som allerede modtager driftsstøtte fra Kommissionen Ikke-støtteberettigede omkostninger er navnlig følgende: - afkast af investeret kapital og renter af denne kapital - hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser - skyldige renter - hensættelser til dubiøse fordringer - valutakurstab, medmindre andet er bestemt i aftalen - værdier i naturalier; der kan dog tages højde for værdier i naturalier ved fastsættelsen af det maksimale støttebeløb - unødvendige eller uovervejede udgifter - indirekte skatter og afgifter, herunder moms Artikel 12 Udgiftsbilag og retningslinjer for refundering 12.1 Støttemodtageren skal senest tre måneder efter aktionens afslutning fremsende en endelig opgørelse over samtlige støtteberettigede omkostninger, ledsaget af en fuldstændig oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med aktionen. Støttemodtageren skal kun fremsende periodiske udgiftsopgørelser, hvis det udtrykkeligt fremgår af aftalen. -11-

12 12.2 Når Kommissionen har gennemgået den endelige opgørelse, udbetaler den under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 14 i dette bilag den resterende støtte som fastsat i aftalen. Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til støttemodtageren, kan ikke overstige det maksimale støttebeløb, der er fastlagt i aftalen, selv om de samlede støtteberettigede udgifter overstiger det samlede budgetoverslag i bilag III til aftalen Støttemodtageren accepterer, at støtten begrænses til det beløb, der udgør forskellen mellem indtægter og udgifter i forbindelse med aktionen. Såfremt de støtteberettigede omkostninger ved aktionens afslutning er mindre end de samlede anslåede udgifter i artikel 3, stk. 1, i aftalen, begrænses Kommissionens støtte til det beløb, der svarer til den i aftalens artikel 3, stk. 2, nævnte procentdel af de faktiske udgifter. Støttemodtageren forpligter sig til at tilbagebetale allerede udbetalte beløb, der overstiger dette beløb, til Kommissionen Nedsættelsen af det støttebeløb, som Kommissionen skal udbetale, sker ved: - en nedsættelse af det restbeløb, der udbetales ved aktionens afslutning - en anmodning om tilbagebetaling af de til støttemodtageren for meget udbetalte beløb, hvis det samlede beløb, som Kommissionen allerede har udbetalt, overstiger det endelige beløb, som den rent faktisk skal betale. Artikel 13 - Morarenter Kommissionen forpligter sig til at udbetale de skyldige beløb til gennemførelse af aftalen inden for en frist på 60 dage at regne fra datoen for den begivenhed, der giver anledning til udbetalingen, og frem til den dag, beløbet debiteres Kommissionens konto Kommissionen kan når som helst i den 60 dages periode at regne fra datoen for den begivenhed, der giver anledning til udbetalingen, suspendere fristen ved en meddelelse til den pågældende støttemodtager om, at dennes betalingsanmodning ikke kan accepteres, enten fordi der ikke er fremsendt bilag i forbindelse hermed, eller fordi Kommissionen finder det nødvendigt at gennemføre yderligere kontrol. Fristen træder i kraft igen på den dato, hvor den korrekt udformede betalingsanmodning registreres Ved fristens udløb kan støttemodtageren, medmindre der er tale om en offentlig administration, og medmindre andet er fastsat i stk. 2, senest to måneder efter datoen for modtagelsen af den forsinkede betaling forlange morarenter til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender til sine euro-transaktioner, forhøjet med halvandet procentpoint. -12-

13 Artikel 14 Teknisk og finansiel kontrol 14.1 Kommissionen eller dens befuldmægtigede repræsentanter har når som helst adgang til de steder og lokaler, hvor aktionen gennemføres, samt til alt skriftligt materiale vedrørende den tekniske og finansielle forvaltning af aktionen. De af Kommissionen befuldmægtigede personers adgang sker på de betingelser for fortrolighed, der fastsættes af Kommissionen og støttemodtageren i fællesskab Støttemodtageren accepterer, at Kommissionen og Revisionsretten kan kontrollere anvendelsen af støtten i henhold til finansforordningen af 21. december 1977 med ændringer, som finder anvendelse på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i hele aftalens løbetid og i en periode på fem år at regne fra aftalens slutdato. Revisionsretten kan foretage kontrol af anvendelsen af fællesskabsstøtten i forbindelse med aftalen efter sine egne retningslinjer Støttemodtageren forpligter sig til at sørge for, at hans underkontrahenter ligeledes accepterer denne forpligtelse Kommissionens eller Revisionsretten kan foretage kontrol af bilag eller på stedet. Artikel 15 Tilbagebetaling af støtte 15.1 I de i artikel 1, stk. 4, og artikel 12 i dette bilag omhandlede tilfælde forpligter støttemodtageren sig til at tilbagebetale udbetalte beløb, der overstiger aktionens støtteberettigede omkostninger, til Kommissionen på vilkår og inden for en frist, som Kommissionen fastlægger Iohæves aftalen i de i artikel 4, stk. 3, opstillede tilfælde, kan Kommissionen kræve en fuldstændig eller delvis tilbagebetaling af de beløb, der er udbetalt til støttemodtageren. Kommissionen fastlægger vilkårene og fristen for den fuldstændige eller delvise tilbagebetaling Såfremt støttemodtageren ikke tilbagebetaler de skyldige beløb inden udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist, tilskrives morarenter til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender til sine euro-transaktioner, forhøjet med halvandet procentpoint Alle bankomkostninger ved tilbagebetaling af skyldige beløb til Kommissionen betales af den berørte støttemodtager Den indtægtsordre, som udarbejdes af Kommissionen og fremsendes til den støttemodtager, der skal tilbagebetale et beløb til Kommissionen, udgør -13-

14 fuldbyrdelsesgrundlaget i den betydning, der er fastsat i artikel 256 i EFtraktaten, artikel 92 i EKSF-traktaten og artikel 164 i Euratom-traktaten Tilbagebetaling af skyldige beløb til Kommissionen kan foregå ved modregning i skyldige beløb til støttemodtageren, uanset hvad beløbene vedrører.< -14-

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. (Euratom-traktaten)

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. (Euratom-traktaten) STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger (Euratom-traktaten) 1 Kontrakt nr. Det Europæiske Atomenergifællesskab (i det følgende benævnt «Fællesskabet» ), der repræsenteres af Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 STANDARDKONTRAKT Refusion af omkostninger til kombinerede projekter inden for [FTU] [forskning] og demonstration ([EF] [Euratom]) 1 Denne kontrakt finder anvendelse på kombinerede [FTU] [forskning] og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer)

STANDARDKONTRAKT. Refusion af omkostninger. til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer) STANDARDKONTRAKT Refusion af omkostninger til forsknings- og teknologiudviklingsprojekter (EF) (Projektleverancer) KONTRAKT NR. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt «Fællesskabet»), der repræsenteres

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene

STANDARDKONTRAKT. Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene STANDARDKONTRAKT Individuelle INCO-stipendier til unge forskere fra udviklingslandene -1- KONTRAKT NR. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af Kommissionen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

AFLEDT KONTRAKT. Ophold på Marie Curie uddannelsessteder

AFLEDT KONTRAKT. Ophold på Marie Curie uddannelsessteder AFLEDT KONTRAKT Ophold på Marie Curie uddannelsessteder -1- KONTRAKT NR. [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af

Læs mere

AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier

AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier AFLEDT KONTRAKT Marie Curie virksomhedsstipendier -1- KONTRAKT NR. [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] (i det følgende benævnt "Fællesskabet"), der repræsenteres af Kommissionen

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, L 122/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 996/1999 af 11. maj 1999 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Rådets afgørelse 1999/65/EF om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere