Plan og Kultur. Bygningskvalitet ApS Fagsted Faaborg. Landzonetilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan og Kultur. Bygningskvalitet ApS Fagsted Faaborg. Landzonetilladelse."

Transkript

1 Plan og Kultur Bygningskvalitet ApS Fagsted Faaborg Sags id: Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til etablering af boliger i eksisterende bygninger, etablering af anneks i eksisterende bygning, ombygning af skure til havehytte samt opførelse af fritidshytte på ejendommen matr. nr. 13a, Nårup By, Verninge, beliggende Krengerupvej 84, 5690 Tommerup. Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år. Vilkår Det er et vilkår for denne tilladelse, - at det ansøgte er/bliver etableret i overensstemmelse med din ansøgning af 20. maj 2020, - at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte, og - at det ansøgte ikke strider mod tinglyste servitutter på ejendommen. Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 25. juni 2020 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Du må ikke udnytte landzonetilladelsen, før klagefristen er udløbet, og såfremt der bliver klaget over din landzonetilladelse, skal du afvente Planklagenævnets afgørelse. Ansøgningen Din ansøgning omfatter: - Lovliggørelse af bolig 84B på 134m² i stueplan: Boligen er indrettet i 2006 i eksisterende overflødiggjort del af erhvervsbygning (produktion - 130) BBR-B4. Boligen skal anvendes til erhvervsmæssig indkvartering af personale til driften af ejendommen. - Lovliggørelse af bolig 84C på 135m² i 2 plan. Boligen er indrettet i 2007 i eksisterende overflødiggjort del af landbrugsbygning (stald -212) BBR-B2. Boligens 1.sal er en udvidelse af etagearealet med 123m², idet det oprindelig er tagrum i staldbygning. Boligen skal anvendes til erhvervsmæssig indkvartering af personale til driften af ejendommen.

2 - Lovliggørelse af anneks 84D på 29m² i 1 plan Boligen er indrettet i 2009 i eksisterende bygning (udhus - 930) BBR-B15Bygningen er opmålt til 29m² i mod oprindelig angivet i BBR på 24m² Boligen er indrettet som anneks til plejebørn, som tilhører den udsatte gruppe fra belastede byområder. - Lovliggørelse af administrationslokaler på 186m² i 1 plan. Administrationslokalerne er indrettet i 2008 i eksisterende erhvervslokaler (produktion 210) BBRB3. Lokalerne skal anvendes til administration og personalerum for den erhvervsmæssige del af ejendommen. - Nyindretning af gårdbutik på 84m² i 1 plan. Der ønskes indrettet en gårdbutik i eksisterende erhvervslokaler (produktion 210) BBR- B3 Gårdbutikken skal anvendes til salg af landbrugsprodukter produceret på ejendommen. - Lovliggørelse af ombygning af skure (udhus 930) BBR-B15 og B16 til drivhus. Drivhuset er ombygget i 2014 og anvendes til erhvevsmæssig drift. Bygningen er opmålt til 50m² imod oprindelig angivet i BBR på 24+13m² - Lovliggørelse af ombygning af skur til havehytte BBR-B18 Det oprindelige skur (udhus 930) er ombygget til hytte i Hytten skal anvendes til sommerophold i naturen. Bygningen er opmålt til 22,4m² incl overdækket terrasse mod oprindelig angivet i BBR på 20m² - Lovliggørelse af fritidshytte på 29 m² i 1 plan. Hytten er opført som en skurvogn til sommerophold i 2008 på plant terræn. Hytten anvendes til fritidsophold i naturen. Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. I landzonen må der som udgangspunkt ikke uden tilladelse efter Planlovens 35, stk. 1, foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Der findes dog nogle undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, som bl.a. giver mulighed for uden landzonetilladelse f.eks. at etablere en mindre butik på op til 250 m² i en overflødiggjort landbrugsbygning. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den erhvervsmæssige drift af en landbrugsejendom er også undtaget kravet om landzonetilladelse. Mindre bygninger som udhuse, skure mv. op til 50 m² kan ligeledes opføres uden landzonetilladelse, hvis de opføres i nær tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. Vi har i det konkrete tilfælde vurderet, at etablering af gårdbutik, administrationslokaler og drivhus kan ske uden landzonetilladelse. Bemærkninger Krengerupvej 84, 5690 Tommerup er registreret som en landbrugsejendom med et samlet matrikulært areal på m². Side 2 af 7

3 Denne tilladelse omfatter lovliggørende landzonetilladelse til at etablere selvstændige boliger 84B og 84C og indretning af anneks 84D i eksisterende i eksisterende bygninger samt ombygning af skur til havehytte og opførelse af fritidshytte beliggende uden tilknytning til ejendommen øvrige bebyggelse. Ansøgningen omfatter tillige indretning af administrationslokaler til ejendommens drift, etablering af gårdbutik samt ombygning af udhus til drivhus. Vi har vurderet. at etablering af nye boliger, anneks samt fritliggende havehytte og fritidshytte kræver landzonetilladelse, men at administrationslokaler, gårdbutik og drivhus kan etableres uden landzonetilladelse. Denne ansøgning er vurderet i forhold til følgende retningslinjer/bindinger: - Det bølgede landbrugslandskab - Skovrejsning - Skovbyggelinje Etablering af nye boliger, anneks og havehus er sket inden for allerede eksisterende bygningsmæssige rammer og vurderes at være af underordnet betydning i forhold til landskabet, til eventuelle fremtidige skovrejsningsprojekter og i forhold til skovbyggelinjen. Havehus og fritidshytte, som ligger uden nær tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, er ikke omfattet af skovbyggelinje og vurderes på grund af sit beskedne omfang og placering i bevokset område ikke at påvirke landskabet eller øvrige omgivelser væsentligt. Naboorientering Vi har ikke foretaget naboorientering, da vi skønner, at det ansøgte vil være uden væsentlig betydning for naboerne. Begrundelse for afgørelsen Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ud over den ansøgte fritidshytte, ikke har været tale om opførelse af ny bebyggelse, men alene om ændret anvendelse af allerede eksisterende bygninger. Vi har samlet vurderet, at en tilladelse til det ansøgte ikke strider mod de hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder hensyn til landskab, natur eller naboer. Andre tilladelser fra kommune Byggetilladelse Det ansøgte kræver også en byggetilladelse, og ansøgning skal ske her Du kan få flere oplysninger om byggetilladelse på tlf eller mail Vejloven Etablering af gårdbutik kræver særskilt tilladelse efter Vejloven. Du kan ansøge ved at sende en mail til I den forbindelse skal du angive, hvor mange kunder, du forventer i forventer til butikken og oplyse, hvor kunderne skal parkere. Side 3 af 7

4 Yderligere oplysninger om forholdet til Vejloven kan du få ved henvendelse til eller Venlig hilsen Mona Nielsen Planmedarbejder Side 4 af 7

5 Side 5 af 7

6 Side 6 af 7

7 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra afgørelsen er meddelt i din e- boks eller pr. fysisk brev, såfremt du er fritaget for digital post. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside eller i avisen regnes klagefristen altid fra tidspunktet for den offentlige bekendtgørelse. I de tilfælde, hvor afgørelsen ikke er meddelt i din e-boks eller pr. fysisk brev eller offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til afgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på klageportalen med Nem-ID. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Assens Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Assens Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Opsættende virkning En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Eventuel domstolsprøvelse Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Yderligere klagevejledning Se for uddybende klagevejledning, herunder betingelserne for at blive fritaget for at anvende klageportalen. Side 7 af 7

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etablering af beboelse i eksisterende 116 m² udhus. Beboelsen vil udgøre 60 m².

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etablering af beboelse i eksisterende 116 m² udhus. Beboelsen vil udgøre 60 m². Plan og Kultur Søren Friborg Under Bankerne 2 5492 Vissenbjerg 12-03-2019 Sags id: 2019-0085 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af anneks i eksisterende udhus på

Læs mere

Plan og Kultur. Lars Hjorth Hansen Holmehavegyden 30 Holmehave 5690 Tommerup. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Lars Hjorth Hansen Holmehavegyden 30 Holmehave 5690 Tommerup. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Lars Hjorth Hansen Holmehavegyden 30 Holmehave 5690 Tommerup 30-09-2019 Sags id: 2019-1064 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af udhus med carport

Læs mere

Plan og Kultur. Thomas Thorndahl. Landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse

Plan og Kultur. Thomas Thorndahl. Landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse Plan og Kultur Thomas Thorndahl thomas.thorndahl@mail.dk 08-03-2019 Sags id: 2018-0214 Landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbeoelse,

Læs mere

Du skal være opmærksom på, at boliger indrettet efter Planlovens 35, stk. 10 ikke uden landzonetilladelse kan udvides eller overgå til fritidsbolig.

Du skal være opmærksom på, at boliger indrettet efter Planlovens 35, stk. 10 ikke uden landzonetilladelse kan udvides eller overgå til fritidsbolig. Plan og Kultur JT BOLIGER ApS Rønnevej 1 A Glamsdalen 5620 Glamsbjerg 23-01-2019 Sags id: 2018-0844 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af 2 lejligheder i eksisterende

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. maj 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. maj 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Fjordhauges Ark. & Ingeniørfirma Søndergade 139 5591 Gelsted 02-05-2019 Sags id: 2019-0213 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af maskinhal og overdækning

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 7. juni 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 7. juni 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Henrik Fuglsig Svendsen Kirkevej 34 Tommerup St 5690 Tommerup 06-06-2019 Sags id: 2019-0120 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af lagerhal samt åben

Læs mere

Væsentlige ændringer eller udvidelser i forhold til det ansøgte vil forudsætte ny landzonetilladelse.

Væsentlige ændringer eller udvidelser i forhold til det ansøgte vil forudsætte ny landzonetilladelse. Plan og Kultur Ragnar Viktor Karlsson ragnarviktorkarlsson@gmail.com 09-05-2019 Sags id: 2019-0253 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af skole/kursusvirksomhed på

Læs mere

Sommerhuset udgør 4,29 meter i højden. Det fremgår, at huset placeres i samme facadelinje, som det eksisterende.

Sommerhuset udgør 4,29 meter i højden. Det fremgår, at huset placeres i samme facadelinje, som det eksisterende. Plan og Kultur Rene Schwartz Odensevej 37 Verninge 5690 Tommerup 25-06-2019 Sags id: 2019-0212 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på ejendommen matr.

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Allan Bo Pedersen Nabgyden 50 5600 Faaborg 16-08-2019 Sags id: 2019-1044 Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret placering ved genopførelse af sommerhus på

Læs mere

Plan og Kultur. Go`on Gruppen A/S Niels Bohrs Vej 17B 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Go`on Gruppen A/S Niels Bohrs Vej 17B 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Go`on Gruppen A/S Niels Bohrs Vej 17B 8660 Skanderborg 29-03-2019 Sags id: 2018-0942 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genetablering af tankstation på ejendommen

Læs mere

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal.

Ansøgningen Det ansøgte omfatter lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal til flis samt en 432 m² tilbygning til eksisterende åben lagerhal. Plan og Kultur VERNINGE SAVVÆRK ApS Vesterlaugsvej 11 Brylle 5690 Tommerup 26-10-2017 Sags id: 2017-0631 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 1250 m² åben lagerhal

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg 21-08-2019 Sags id: 2019-0517 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin nr. 11 Assens Kommune giver landzonetilladelse

Læs mere

Plan og Kultur. Assens Kommune Rådhus Allé Assens Att. Miljø og Natur. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Assens Kommune Rådhus Allé Assens Att. Miljø og Natur. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Att. Miljø og Natur 02-10-2019 Sags id: 2019-1079 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af shelterplads som

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Charlotte Hyldahl Andersen Birkevej 55 Brylle 5690 Tommerup 12-04-2018 Sags id: 2017-0994 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til eksisterende brændeskur på ejendommen

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 25. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 25. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. VERNINGE SAVVÆRK ApS Vesterlaugsvej 11 Brylle 5690 Tommerup 25. maj 2018 Sags id: 18/5264 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af en lagerhal på 741 m² på ejendommen

Læs mere

Bygherren kan forud for et anlægsarbejde begyndelse henvende sig til det pågældende museum med henblik på at få foretaget en forundersøgelse.

Bygherren kan forud for et anlægsarbejde begyndelse henvende sig til det pågældende museum med henblik på at få foretaget en forundersøgelse. Plan og Kultur Henriette Mie Jensen Karendalsvej 9 Skallebjerg 5683 Haarby 23. august 2018 Sags id: 2018-0328 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af ridebane som

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Assens Forsyning Skovvej 2B 5610 Assens 21-08-2019 Sags id: 2019-0081 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på ejendommen matr. nr.

Læs mere

Bygningen opføres som træhus med udvendig beklædning af træ og tag med betontagsten.

Bygningen opføres som træhus med udvendig beklædning af træ og tag med betontagsten. Plan og Kultur Klaus Nygaard Lunddalsvej 2 5690 Tommerup 12-12-2017 Sags id: 2017-0858 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af udhus og carport som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Allan Tang Langbygårdsvej 20 5620 Glamsbjerg 14-12-2017 Sags id: 2017-0853 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af udhus som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Vivi Ann Ryssel-Olsen Andebøllemosevej 48 Andeb Mose 5492 Vissenbjerg Dato:31-08-2017 Sags id: 2017-0378 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til den ansøgte tilbygning

Læs mere

Plan og Kultur. Tommerup Jagtforening v./kurt Lund Skrænten Vissenbjerg. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Tommerup Jagtforening v./kurt Lund Skrænten Vissenbjerg. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Tommerup Jagtforening v./kurt Lund Skrænten 10 5492 Vissenbjerg 12-02-2018 Sags id: 2017-0872 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til om udvidelse af eksisterende

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Ansøgningen Det ansøgte omfatter nedrivning af eksisterende 113 m² fritidshus og eksisterende 30 m² garage. Eksisterende 40 m² terrasse fjernes.

Ansøgningen Det ansøgte omfatter nedrivning af eksisterende 113 m² fritidshus og eksisterende 30 m² garage. Eksisterende 40 m² terrasse fjernes. Plan og Kultur Bent Dyreborg Filosofgangen 23 5000 Odense C 18-10-2018 Sags id: 2018-0796 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt 113 m² fritidshus og 30 m² garage

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale. Plan og Kultur Jane Johanne Bendtsen Kastebovej 1 Sarup 5683 Haarby 24-08-2017 Sags id: 2017-0429 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i 2 boligenheder

Læs mere

Du har oplyst, at hallen placeres så langt mod nord, som muligt, med henblik på at etablere haveanlæg ud mod vejen.

Du har oplyst, at hallen placeres så langt mod nord, som muligt, med henblik på at etablere haveanlæg ud mod vejen. Plan og Kultur Joachim Johansen Tjørnevej 11 Skydebjerg 5560 Aarup 28. september 2018 Sags id: 2018-0525 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af garage som ansøgt på

Læs mere

- at hestestalden opføres i overensstemmelse med det ansøgte, og - at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte.

- at hestestalden opføres i overensstemmelse med det ansøgte, og - at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte. Plan og Kultur Anne Kirstine Søndergaard Ladegårdsskov 14 5560 Aarup 18-12-2018 Sags id: 2018-0836 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af hestestald på ejendommen

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Ydervægge opføres i træ, udvendig beklædt med Hardie Plank. Tag udføres med tagpap.

Ydervægge opføres i træ, udvendig beklædt med Hardie Plank. Tag udføres med tagpap. Plan og Kultur Peter Vestergaard Sigersted Rybergsvej 18 Sønderby 5631 Ebberup 19-06-2018 Sags id: 2018-0407 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af carport/udhus som

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi arealet, hvor shelterpladsen placeres, ligger i landzone, er det omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi arealet, hvor shelterpladsen placeres, ligger i landzone, er det omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Att. Ina Maria Hansson 16-11-2017 Sags id: 2017-0817 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af bålhytte og shelter

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Rasmus Menzfeld Jensen Kelstrupvej 72 Skallebølle 5492 Vissenbjerg 30-05-2018 Sags id: 2018-0156 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

Alle omkostninger i forbindelse med arkæologiske undersøgelser afholdes af bygherre.

Alle omkostninger i forbindelse med arkæologiske undersøgelser afholdes af bygherre. Plan og Kultur Assens Spildevand Skovvej 2B 5610 Assens 18-09-2018 Sags id: 2018-0445 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin 1 på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Plan og Kultur. Assens Kommune Rådhus Allé Assens Miljø og Natur. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Assens Kommune Rådhus Allé Assens Miljø og Natur. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Miljø og Natur 06-09-2019 Sags id: 2019-0463 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af 2 sheltere som ansøgt

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Christen Seerup Ny Adelgade 61 5610 Assens 20-03-2017 Sags id: 2016-1206 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 01-06-2017 Sags id: 2016-1193 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udstykning som ansøgt af ejendommen matr.

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at alle eksisterende bygninger på grunden fjernes forud for opførelsen af de ansøgte bygninger.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at alle eksisterende bygninger på grunden fjernes forud for opførelsen af de ansøgte bygninger. Plan og Kultur Jens Borum Sundvænget 19 2900 Hellerup 14-12-2017 Sags id: 2017-0870 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus, anneks og garage/værksted

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelse af en hal på 11 x22 meter = 242 m².

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelse af en hal på 11 x22 meter = 242 m². Plan og Kultur Martin Bærentsen Christensen Kirkemarken 9 Kirkemarken 5683 Haarby 24-01-2018 Sags id: 2017-0801 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af hal som ansøgt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte.

Hallen opføres med udvendige facader af stål, antracitfarvede vægge, tag naturfarvet og med grå porte. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-132-18 19-12-2018 Landzonetilladelse - Borg 59, 6261 Bredebro Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til,

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Plan og Kultur. Billy Odin Rubini Sørensen. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Billy Odin Rubini Sørensen. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Billy Odin Rubini Sørensen 19-02-2019 Sags id: 2018-0874 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af klinik som ansøgt på ejendommen matr. nr. 5 c, Andebølle

Læs mere

Alle omkostninger i forbindelse med arkæologiske undersøgelser afholdes af bygherre.

Alle omkostninger i forbindelse med arkæologiske undersøgelser afholdes af bygherre. Plan og Kultur Assens Spildevand Skovvej 2B 5610 Assens 21-08-2018 Sags id: 2018-0446 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin 3 som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter genopførelse af beboelseshus og udhus efter brand.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter genopførelse af beboelseshus og udhus efter brand. Plan og Kultur BENÉE HUSE A/S Bredskifte Allé 5, 1. th. 8210 Aarhus V 14-02-2018 Sags id: 2017-0734 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af ny enfamiliehus som ansøgt

Læs mere

Lade skal bruges til udstilling og kursusvirksomhed sammen med atelieret. Parkeringsmuligheder på egen grund (se bilag)

Lade skal bruges til udstilling og kursusvirksomhed sammen med atelieret. Parkeringsmuligheder på egen grund (se bilag) Jean-Paul de Cros Peronard Glenshøjparken 61 5620 Glamsbjerg 13. juni 2018 Sags id: 18/5524 Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse fra bolig til erhverv på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 3 år.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 3 år. Troels Dauglykke Christensen Sommersgyde 4 Sønderby 5631 Ebberup 12. juli 2017 Sagsid 17/9243 Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på Sommersgyde 4 Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside i perioden

Offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside   i perioden Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-16-19 Landzonetilladelse - Østerbyvej 2F 04-03-2019 Afgørelse Vi meddeler hermed landzonetilladelse til, som ansøgt,

Læs mere

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ.

Hønsehuset, der er beliggende i en afstand af ca. 29 m fra eksisterende bebyggelse er opført i sortmalet træ. Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-86-19 05-08-2019 Landzonetilladelse - Østervej 13, Abild, 6270 Tønder Afgørelse Vi meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning

Bygningen opføres i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, røde MDF-plader og tabeklædning Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-137-18 19-12-2018 Landzonetilladelse opførelse af tilbygning, Skærbækvej 16A, Toftlund Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm

Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-2-19 05-03-2019 Landzonetilladelse etablering af vandingssystem på matr. nr. 179 Lydersholm Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Finn Albers Petersen Nyrupvej 58 Nyrup 5620 Glamsbjerg 29. september 2016 Sags id: 2016-0739 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af bolig i eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen Sendt til ejer PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 5. december 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/47790 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 24. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 24. maj 2018 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Erik Nygaard Kirsebærhaven 107 5540 Ullerslev 23-05-2018 Sags id: 2018-0283 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af sommerhus til erstatning for eksisterende

Læs mere

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2.

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til en carport med indbygget udhus på Gydebakken 7 Du har søgt om tilladelse til at opføre en carport med indbygget udhus på ejendommen matr. nr. 9z Farum By, Farum,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere

Den eksisterende mast fjernes i løbet af 7-21 dage efter den nye mast er etableret.

Den eksisterende mast fjernes i løbet af 7-21 dage efter den nye mast er etableret. Plan og Kultur Telecon A/S Nordre Boulevard 93 6800 Varde Att. Camilla Klingenberg Terp 26-02-2018 Sags id: 2017-0986 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udskiftning af eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer

Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-105-18 10-10-2018 Landzonetilladelse lovliggørelse af etableret sø, Nørrehedevej 17, Højer Afgørelse Vi meddeler hermed

Læs mere

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage

VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej Hørning. Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage VESTERBO HUSE A/S Agerskovvej 7 8362 Hørning Tilladelse efter planlovens 35 til en integreret garage Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til etablering af 57 m² integreret

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til at lovliggøre et skur, som du har opført på din ejendom:

Du har søgt om tilladelse til at lovliggøre et skur, som du har opført på din ejendom: Dorte Helene If Agerupvej 11 4360 Kirke Eskilstrup HOLBÆK KOMMUNE Dato: 16. april 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 19/14644 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om tilladelse

Læs mere

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald

Peter Thomsen Teglumvej Skanderborg. Landzonetilladelse til opførelse af stald Peter Thomsen Teglumvej 1 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til opførelse af stald Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre en stald på 99,2 m 2 på matr.

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 30-11-2018 / 01.03.03-P19-152-18 Landzonetilladelse I har fået landzonetilladelse til at montere et 6 meter langt

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerskab Amaliegade 10 1256 Kbh. K Att.: Mette Ravn Steenstrup KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Rambøll Ny Østergade 7 4000 Roskilde Att.: Thomas Egon Rasmussen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Plan og Kultur. Anne Kirstine Søndergaard Ladegårdsskov Aarup. Landzonetilladelse.

Plan og Kultur. Anne Kirstine Søndergaard Ladegårdsskov Aarup. Landzonetilladelse. Plan og Kultur Anne Kirstine Søndergaard Ladegårdsskov 14 5560 Aarup 27-06-2018 Sags id: 2018-0442 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af ridebane som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Plan & Byggeri Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-140-18 17-12-2018 Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Stationsvej 1, Højer Afgørelse Vi giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Advokat Lars-Otto Hansen Søndergade 28, 1.sal 700 Horsens LANDZONETILLADELSE

Advokat Lars-Otto Hansen Søndergade 28, 1.sal 700 Horsens LANDZONETILLADELSE Advokat Lars-Otto Hansen Søndergade 28, 1.sal 700 Horsens LANDZONETILLADELSE Til fire tilbygninger til eksisterende sommerhus på ejendommen Præstehøjvej 3. Matr. nr.: 1 e, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby Du

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejer Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

Vilkår - at søen er lavvandet med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3-1:5 over og under vandlinjen,

Vilkår - at søen er lavvandet med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3-1:5 over og under vandlinjen, Plan og Kultur Mogens Lennart Olsen Haastrupvej 30 5683 Haarby 09-11-2018 Sags id: 2018-0660 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af en sø som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Kommunens landzonetilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone.

Kommunens landzonetilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone. Didde Gudiksen og Bjørn Gudiksen Mogenstrupvej 3 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 13. maj 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 19/16341 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE I har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter opførelsen af 156 m² enfamiliehus samt 51 1 m² carport som vist på vedlagte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter opførelsen af 156 m² enfamiliehus samt 51 1 m² carport som vist på vedlagte ansøgningsmateriale. Plan og Kultur Karina Søndergaard Holm Bøgevej 14 5620 Glamsbjerg 15-06-2018 Sags id: 2017-0923 Nyt enfamiliehus og carport, Brunshusevej 61B, 5686 Haarby. Vi skriver til dig, fordi du tidligere på året

Læs mere

HusCompagniet har, på jeres vegne, søgt om landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på jeres ejendom:

HusCompagniet har, på jeres vegne, søgt om landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på jeres ejendom: Betina Kjær Kristensen og Dan Kjær Kristensen Jonstrupvej 10 4350 Ugerløse HOLBÆK KOMMUNE Dato: 13. juni 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 18/43555 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 6. juni 2019 Sagsnr.: 19/37975 Ejendomsnr.: 23457 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå.

Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse af 11 skydetekniske anlæg på matr. nr. 4ay Langå By, Langå beliggende Randersvej 50E, 8870 Langå. Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 06-06-2018 / 01.03.03-P19-15-17 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af med revideret tegningsmateriale af

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af med revideret tegningsmateriale af 1 - Landzonetilladelse til maskinhus Hørningvej 20, 89 Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-158-15 Jørgen Thunbo Christensen Hørningvej 20 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jan Erik Nielsen og Alison Michell Aggerupvej 1, Kisserup 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS Att.: Anja von Wildenradt Fynsvej 13 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler:

Læs mere