D Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium"

Transkript

1 Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og signatur) Ulrik Gerdes Godkendt (dato og signatur) Aase Sejr Gothelf Versionsspor Dato Version Ændringer Generel opdatering af dokumentet mht. ny ledelse, henvisninger, nyt dokumenthoved og versionsspor Procedure for efterlevelse af tekniske krav TF4 (sd.8-9). Exam indført i sidefod på svarrapport (sd.8) En gennemgående revision, som bl.a. afspejler de organisatoriske ændringer efter kommunalreformen En revision, som bl.a. afspejler ændringer i forbindelse med implementering af nyt laboratorieinformationssystem (LABKA II) Generel opdatering bl.a. med indførelse af organisationsdiagram for KBL Tilføjelse af kvalitetsmål for vente- og svartider (under 3. Kvalitetspolitik) Tilføjelse af politik vedrørende udlevering af svar til patienter (under 19. Svarafgivelse) Side 1 af 23

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Klinisk Biokemisk Laboratoriums organisation m.m Kvalitetspolitik Personale Kvalitetstyringssystemet Dokumentkontrol Registreringer og arkivering Faciliteter og omgivelser Styring af instrumenter, reagenser m.m Validering af analysemetoder Sikkerhed Miljømæssige aspekter Forskning og udvikling Analyseoversigt Rekvisitioner, primær prøveindsamling og håndtering af prøver Godkendelse af resultater Analysekvalitetskontrol Laboratoriets informationssystem og andet it Svarafgivelse Afvigelser og reklamationer Kommunikation og samarbejde med eksterne kontakter Indkøb af varer og ydelser Intern audit Etik Kort over laboratoriets indretning Side 2 af 23

3 1. Forord Denne kvalitetshåndbog er en beskrivelse af Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, og følger de krav og retningslinjer, der er angivet i DS/EN ISO 15189:2008 Medicinske Laboratorier Særlige krav til kvalitet og kompetence. Laboratoriet blev akkrediteret af DANAK den (reg.nr 1002) med følgende akkrediteringsområdet (jf. formulering pr. 24. April, 2009): Medicinske undersøgelser o Biokemi o Farmakologi o Prøvetaging 2. Klinisk Biokemisk Laboratoriums organisation m.m. Juridisk identitet Klinisk Biokemisk Laboratorium er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, der er en afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov. Laboratoriets adresse m.m. er Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov 8240 Risskov Organisation Klinisk Biokemisk Laboratoriums placering i det organisatoriske hierarki i Region Midtjylland fremgår af figuren til højre (organisation per ). Center for Psykiatrisk Forskning er også en del af Klinisk Institut på Aarhus Universitet, og financeres delvist der fra. Århus Universitetshospital, Risskov er en del Århus Universitetshospital, som iøvrigt omfatter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Risskov), Århus Sygehus og Skejby. Hjernesamlingen på Center for Psykiatrisk Forskning er tilknyttet Klinisk Biokemisk Laboratorium via en ansættelse af en afdelingslæge. Side 3 af 23

4 Opgaver Laboratoriet servicerer de kliniske afdelinger på Århus Universitetshospital, Risskov og på Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, dvs. at vi tager blodprøver, EKG er m.m. på indlagte og ambulante patienter, udfører en række almindelige biokemiske analyser og sender prøver videre til analyse på andre laboratorier. Derudover har vi har regionale og landsdækkende opgaver indenfor to særlige områder: Måling af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika, og undersøgelser for misbrugsstoffer i urin. Laboratoriets forsknings- og udviklingsaktiviteter relaterer sig især til disse områder, og/eller udfoldes i samarbejde med de øvrige afsnit på Center for Psykiatrisk Forskning. Laboratoriets aktiviteter opsummeres i en årsberetning (D023.01). Vores hjemmeside på Internettet (www.labrisskov.dk; D024.01) beskriver vores serviceydelser og indeholder også vejledninger m.m. til vores rekvirenter og patienter. Ledelse Afdelingsledelsen Center for Psykiatrisk Forskning har to ledende overlæger og en afdelingsleder. Ledelsen refererer til distriktschefen for Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst (hvorunder Århus Universitetshospital, Risskov hører), samt til Cheflægen og Chefsygeplejersken for Psykiatri og Socialområdet i Region Midtjylland. Afdelingsledelsen refererer i forskningsmæssige sammenhænge til ledelsen af Klinisk Institut under Aarhus Universitet. Afsnitsledelsen Ledelsen udgøres af en overlæge med speciale i klinisk biokemi og en ledende bioanalytiker, som i alle overordnede ledelsesmæssige sammenhænge refererer til Afdelingsledelsen. Afsnitsledelsen er overordnet ansvarlige for laboratoriets kvalitetssikringssystem, og har det daglige ansvar for ledelse og drift af laboratoriet, herunder ansvaret for den del af Center for Psykiatrisk Forsknings budget der vedrører laboratoriet (D037.01), samt dagligt ansvar for at gældende love, cirkulærer, retningslinjer, overenskomster etc. overholdes. Afsnitsledelsen har også ansvaret for intern og ekstern informationsformidling. Afsnitsledelsen arbejder tæt sammen med laboratoriets afdelingsbioanalytiker og to kemikere i en ledergruppe (se nedenfor). Stedfortrædere: Overlægen og den ledende bioanalytiker er indbyrdes stedfortrædere for hinanden i disse sammenhænge. Overlægen Overlægen har det daglige lægefaglige ansvar, herunder ansvar for udadvendt lægefaglig informationsformidling (inkl. undervisning) og rådgivning af laboratoriets rekvirenter. Overlægen er desuden teknisk leder og ansvarlig for udformningen og vedligeholdelsen af Kvalitetshåndbogen og andre dokumenter. Stedfortrædere: De klinisk biokemiske overlæger ved Århus Universitetshospital vikarierer gensidigt for hinanden i situationer med (akut) behov for klinisk biokemisk rådgivning, og overlægerne ved Center for Psykiatrisk Forskning vikarierer Side 4 af 23

5 D Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium gensidigt for hinanden i situationer med (akut) behov for ledelsesmæssige og/eller lægefagligt begrundet aktivitet. Laboratoriets ene kemiker (M) er stedfortræder som teknisk leder. Ledende bioanalytiker Den ledende bioanalytiker har det daglige personaleansvar for bioanalytikerne og ansvar for deres efteruddannelse, og deler ansvaret for laboratoriets elektroniske informationssystemer med en kemiker (M). Den ledende bioanalytiker har det daglige ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø- forhold, i samarbejde med Arbejdsmiljørepræsentanten. Stedfortræder: Afdelingsbioanalytikeren. Afdelingsledelse Center for Psykiatrisk forskning Afsnitledelse Klinsik Biokemisk Laboratorium (KBL) Ledendee bioanalytiker Overlæge Ledergruppen Afdelingsbioanalytiker Kemiker M Kemiker K Klinisk Biokemisk Laboratoriums ledergruppe Laboratoriets ledergruppe består af Afsnitsledelsen, afdelingsbioanalytikeren og de to kemikere. Gruppen samles til såkaldte Strategimøder efter behov, men konfererer ofte dagligt. Afdelingsbioanalytikeren Afdelingsbioanalytikeren varetager den daglige arbejdsplanlægning for bioanalyti- af alt laboratorieudstyr. Afdelingsbioanalytikeren er sammen med den ene kemiker (K) ansvarlig for den interne og eksterne analysekvalitetskontrol. Stedfortrædere: Den ledende bioanalytiker og kemikerne. Kemikerne Begge kemikeree (M og K) arbejder sammen med overlægen om forsknings- og kerne og overvåger sammen med bioanalytikerspecialisterne og kemikerne driften udviklingsopgaver, herunder opsætning og udvikling af nye analysemetoder, og superviserer sammen med afdelingsbioanalytikeren driften af alt laboratorieudstyr og alle analysefunktioner. Kemikernee deltager også i intern og ekstern informationsformidling. Den ene kemiker (M) har sammen med den ledende bioanalytiker ansvaret for at laboratoriets elektroniske informationssystemer (både hardware og software) lever op til de relevante krav vedrørende driftssikkerhed i enhver forstand (ingen uved- at kommende adgang, backup, holdbarhed, stabilitet, dataintegritet etc.), og for Side 5 af 23

6 der findes skriftlig dokumentation vedrørende it-funktionerne, samt for at informerer og oplære personalet i brugen af systemerne. Den anden kemiker (K) er kvalitetsleder ( quality manager iflg. ISO 15189) og er herunder ansvarlig for dokumentstyringssystemet. Kemikeren koordinerer den løbende vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet, herunder udarbejdelse og revidering af diverse databaser og dokumenter, samt sikring af godkendelse, implementering og arkivering af dokumenter. Kemikeren er ansvarlig for overvågningen af den interne og eksterne kvalitetskontrol. Stedfortrædere: Kemikerne er stedfortrædere for hinanden. Ressourcer (økonomi) Klinisk Biokemisk Laboratorium finansieres af offentlige midler, dels fra Region Midtjylland og dels fra Aarhus Universitet (via Center for Psykiatrisk Forskning). Laboratoriet har også indtægter fra salg af medikament- og misbrugsstofanalyser til rekvirenter udenfor Region Midtjylland samt fx kommunale institutioner. Side 6 af 23

7 3. Kvalitetspolitik Generelt Vi følger de overordnede retningslinjer i ISO 15189, der angiver, at der skal være et dokumentstyringssystem (D001.01), skriftlig dokumentation for alle væsentlige procedurer, personale, der er uddannet til at varetage de specificerede funktioner, et internt kontrolsystem (T010.01) plus en ekstern kvalitetsovervågning af analyseresultater (T015.01) og en løbende auditering af laboratoriets funktioner (D003.01). Ledelsen er ansvarlig for kvalitetspolitikerne, og der stilles krav til personalet om at følge kvalitetsstyringssystemet og i øvrigt leve op til»good laboratory Practice«. Vi tilstræber, at levere service på niveau med de øvrige klinisk biokemiske laboratorier i Region Midtjylland. Resultater af ekstern kvalitetssikring skal være tilfredsstillende (T015.01), og analysekvaliteten i øvrigt svare til»state of the art«(t038.01). Tilfredshedsundersøgelser Afsnitsledelsen orienterer sig løbende og uformelt om såvel organisationens som eksterne rekvirenternes tilfredshed med vores funktioner. Patienternes tilfredshed med vores service vurderes løbende og uformelt af bioanalytikerne i forbindelse med prøvetagning etc., og søges mere systematisk vurderet i forbindelse med organisationens generelle patienttilfredshedsundersøgelser. Vi forsøger løbende at identificere forbedringsmuligheder, både hvad angår diverse praktiske opgaver og fx informationsformidling. Kvalitetsmål for vente- og svartider Målene er opstillet ud fra erfaringer i de forløbne 2-3 år og er realistiske. Ventetider i til blodprøvetagning m.m. i ambulatoriet Over 75% skal vente mindre end 25 minutter Over 90% skal vente mindre end 40 minutter Ventetiden vurderes en gang årligt ved en stikprøveoptælling over 2-3 uger (D003.02). Svartider for medikamentanalyser Over 50% skal være svaret indenfor 1 uge efter prøvetagningen Over 90% skal være svaret indenfor 2 uger efter prøvetagningen Der laves en årlig opgørelse over svartider for alle udførte medikamentanalyser, dvs. gruppen som helhed. Der anvendes udtræk fra LABKA, hvoraf datoen for prøvetagningen og svarafgivelsen fremgår. De beregnede svartider inkluderer derfor også eventuelt forsendelsestid for prøver, men ikke tid til forsendelse af eventuelle papirsvar. Svartider for analyser af misbrugsstoffer Over 50% skal være svaret indenfor 3 dage efter prøvetagningen Over 90% skal være svaret indenfor 7 dage efter prøvetagningen Der laves en årlig opgørelse på samme måde som for medikamentanalyser. Side 7 af 23

8 Vurdering af resultaterne Vente- og svartiderne og målene for disse vurderes én gang årligt ved ledelsens evaluering (D019.01) Resultaterne vurderes med henblik på at identificere forbedringsmuligheder, fx ved at øge bemandingen i ambulatoriet på udvalgte dage eller ved at øge hyppigheden af udførelsen af visse analyser. 4. Personale Ud over personalet i ledergruppen har laboratoriet ansat bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, samt en afdelingslæge, som dog udelukkende er beskæftiget med Hjernesamlingen på Center for Psykiatrisk Forskning. Det nedenstående vedrørende undervisning og kompetenceudvikling vedrører også ledergruppen. Bioanalytikere Personalet, der udfører det daglige laboratoriearbejde, er uddannede bioanalytikere (en enkelt uddannet industrilaborant). Deres arbejde tilrettelægges af afdelingsbioanalytikeren og deres umiddelbare overordnede er den ledende bioanalytiker. De enkeltes eksamenspapirer, beskrivelser af uddannelsesforløb og efteruddannelseskurser m.m. findes i personalemappen (D005.01). Den enkeltes kompetence til at udføre analyser og andre funktioner er anført i en kompetencebeskrivelse (D007.01). Laboratoriemedhjælpere Der er ansat én ufaglært laboratoriemedhjælper, som har ansvaret for glasvask m.m. Rengøring varetages af ISS, som del af en generel kontrakt for Århus Universitetshospital, Risskov. Center for Psykiatrisk Forskning har et værksted med en medarbejder, som er laboratoriet behjælpelig med mindre, forefaldende opgaver. Undervisning og kompetenceudvikling Personalets kvalifikationer er grundlæggende sikret gennem de enkeltes uddannelser. Møder og kurser Klinisk Biokemisk Laboratorium har afsat budgetmidler til løbende efteruddannelse og deltagelse i fagligt relevante møder og kurser, herunder på områder der vedrører kvalitetssikring. Deltagelse i sådanne aktiviteter prioriteres. Intern undervisning Ved informationsmøder for bioanalytikere holdes der lejlighedsvist undervisningslektioner, typisk i forbindelse med indførelse af nye analyser. Desuden afholdes der regelmæssigt foredrag af forskere ved Center for Psykiatrisk Forskning og andre, hvor der fx orienteres om aktuelle forskningsprojekter. Vurdering og registrering af kompetencer De enkelte bioanalytikers specifikke kompetenceudvikling og vurdering af kompetence til varetagelse af diverse funktioner varetages af afdelingsbioanalytikeren, den ledende bioanalytiker og kvalitetslederen (D007.01). Side 8 af 23

9 Underskriftberettigede Der anvendes en model, hvor vi udpeger de underskriftsberettigede. Ledergruppen har tildelingsret af underskriftsret, som specificeret i D Kvalitetstyringssystemet Formål Det dokumenterbare og formaliserede kvalitetsstyringssystem har til formål at sikre, at vores kerneydelser har en sådan kvalitet, at de kan anvendes i kliniske og forskningsmæssige sammenhænge. Systemet bidrager til at fokusere personalets opmærksomhed på kvalitetssikring og -udvikling, og er et praktisk værktøj til opsøgning, strukturering og implementering af tiltag til forbedringer af alle laboratoriets funktioner. Opbygningen af kvalitetsstyringssystemet opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN ISO ISO Ansvar Afsnitsledelsen er overordnet ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetslederen har ansvaret for den daglige drift og vedligehold, og refererer til afsnitsledelsen. Overvågning og vurdering Opdateringer af standarder og regulativer, herunder de akkrediteringsbestemmelser fra DANAK, som vi er underlagt, fremlægges på et førstkommende møde i ledergruppen, hvor eventuelle opdateringer og ændringer af systemet og/eller dokumenter planlægges. Kvalitetslederen skal overvåge systemet, bidrage til at dets standarder efterfølges, samt formidle oplysninger til alle i laboratoriet om systemtiltag og ændringer. Den ene kemiker (K) og afdelingsbioanalytikeren holder månedlige kontrolmøder, hvor interne og eksterne kvalitetskontroldata gennemgås. Ledergruppen holder et kvalitetsstyringsmøde hvert kvartal, hvor kvalitetsstyringen vurderes ud fra afvigerapporter, handlingsplaner, interne auditrapporter og eventuelle klager. Ved afvigelser fra kvalitetsstyringen skal der laves en afvigerapport med en redegørelse for sandsynlige grunde. Forebyggende handlinger og eventuelle handlingsplaner beskrives. Laboratoriets øvrige personale orienteres om sådanne tiltag. Der udfærdiges en årlig rapport med ledelsens vurdering af kvalitetsstyringen (D019.01). Intern kommunikation vedr. kvalitetsstyringssystemet. Der afholdes ugentlige infomøder for hele personalegruppen. På infomødet er der orientering fra afsnitsledelsen, orientering fra møder og kurser, nyt fra laboratoriet samt informationer vedr. akkrediteringen herunder ændringer i kvalitetsstyringssystemet som blandt andet kan være opdatering af dokumenter og implementering af nye dokumenter. Der skrives referat fra møderne og personale, der ikke har været til stede ved mødet, er forpligtet til at læse og kvittere på referatet. Side 9 af 23

10 Informationspligt Laboratoriet har, ifølge Akkrediteringsbestemmelse AB1 (E002.01), løbende informationspligt overfor den tilsynsførende myndighed (DANAK). Informationspligten vedrører ændringer i forbindelse med: Organisatoriske forhold, ledelse, teknisk ledelse Afvigende præstationsprøvninger (T015.01) Væsentlige ændringer i laboratoriets basale politikker og kvalitetsprocedurer Begrænsninger i laboratoriets akkrediteringsområde som følge af: o Alvorlige anker mod laboratoriet (evt. erstatningsansvar) eller forhold der har væsentlig indflydelse på laboratoriets drift, fx væsentlige budgetændringer eller insolvens. o Manglende nøglepersoner Ændringer i laboratoriets lokaliteter og ressourcemæssige situation Manglende eller defekt udstyr, som indebærer, at akkrediterede aktiviteter må indstilles i længere tid. 6. Dokumentkontrol Opbygningen og vedligehold af kvalitetsstyringsdokumenter og kvalitetsstyringssystemet er beskrevet i D Disse dokumenter er alle forsynet med dokumenthoved, hvori der indgår navn og et unikt dokumentnummer. Dokumenterne er tilgængelige for alle som papirudgave, mens den elektroniske version kun er tilgængelig for udvalgte medarbejdere, der er ansvarlige for udarbejdelse af udvalgte dokumenter. Papirudgaverne betragtes som originale og som værende de gældende dokumenter, da der kan forekomme håndskrevne rettelser på disse. Den elektroniske udgave er afledt af den originale papirudgave. Den originale papirudgave opbevares i arkivskab i rum Der findes en læsekopi i arkivskabet i rum 0.50 samt kopier ved de relevante arbejdspladser og apparaturer. Placeringerne er angivet i dokumenthovedet. Den elektroniske udgave findes på L-drevet på vores intranet. Kvalitetsstyringssystemet består af fem kvalitetstyringsdokumenttyper illustreret i nedenstående diagram. Laboratoriets årsberetning, vejledninger og hjemmeside er alle styrede dokumenter. Side 10 af 23

11 D-dokumenter Generelle dokumenter omhandlende politik, organisation og overordnede procedurer. A-dokumenter Vejledninger, vedligehold, skemaer, procedureblade vedrørende sektion for almen klinisk biokemi samt misbrugsscreening T-dokumenter Vejledninger, vedligehold, skemaer, procedureblade vedrørende sektion for medikament- og misbrugsstofanalyse på HPLC og LC-MSMS E-dokumenter Eksterne dokumenter: manualer, instruktioner, tegninger, software, specifikationer og standarder og regulativer B-dokumenter Bilag til originaldokumenter (D-, A-, T- og E-dokumenter). Alle dokumenter revideres mindst hvert tredje år. Alle dokumenter opdateres løbende ved ændringer. 7. Registreringer og arkivering De øvrige dokumenter og registreringer som indgår i vores kvalitetsstyringssystem, eksempelvis kvalitetstyringsstandarder, regulativer fra ledelse og offentlige myndigheder, vejledninger fra samarbejdspartnere, administrative dokumenter, korrespondancer mm., er registrerede og tilgængelige i arkivskabet, hvor de er arkiveret under de relevante kvalitetstyringsdokumentnumre (dokumentoversigt D001.03) og opbevares i 5 år. Eksempler på registreringer, som er omfattet af kvalitetsstyringssystemet er: Rekvisitions- og svarblanketter Instrument udprint Indkøbsdokumentation Servicerapporter Kvalitetskontrolregistreringer Eksterne kvalitetsregistreringsdokumenter Rapporter (interne og eksterne audits, ledelsesevaluering, årsrapport og servicerapport) Patientinformation Alle elektroniske registreringer (Labka) Udfyldte skemaer (kvitterings-, vedligeholdelses- og kalibreringsskemaer osv.) Kompetenceskemaer Klager, afvigelser og handlingsplaner Beskrivelse og flow af registreringer og arkiveringstider findes i D Side 11 af 23

12 Vi tilstræber i videst muligt omfang at anvende dokumentation i elektronisk format, og vores fællesdrev (L-drevet) danner hjørnestenen i kommunikations- og dokumentationssystemet. Beskrivelse af opbygningen og sikkerhedsprocedurerne for it-strukturen findes i D Laboratorieinformationssystemet, LABKA, sikrer at analyseresultater kan spores, så faktorer af betydning for usikkerhed kan dokumenteres og revurderes. Dokumentationen inkluderer identifikation af de medarbejdere, som var ansvarlige for udførelse og kontrol af den givne undersøgelse. Endvidere sikrer et system til registrering af afvigelser og reklamationer (D og D012.02) samt noter til analyserne (D047.01) ved arbejdspladserne, at supplerende observationer, data og eventuelle beregninger noteres på udførelsestidspunktet og er sporbare til det pågældende arbejde/sæt af resultater. Patientresultater registreres i Labka II. Alle resultater sendes også til EPJ. Papirrekvisitioner gemmes i kælderen i 5 år. 8. Faciliteter og omgivelser Klinisk Biokemisk Laboratorium optager halvdelen af stueetagen i de bygningsafsnit (14k og 14i) på Århus Universitetshospital, Risskov, der rummer Center for Psykiatrisk Forskning se oversigten side 23. Adgang til laboratoriet Alle indgange til bygningsafsnittene er låste, for at forhindre uvedkommendes adgang; dog undtaget indgangsdøren til laboratoriets venteværelse i dagtiden. Hospitalets faste personale har nøgle og er underlagt gældende regler omkring tavshedspligt. Ved besøg af gæster (fx eksterne håndværkere og reparatører) skal den medarbejder, der lukker vedkommende ind selv ledsage gæsterne til det relevante laboratorieafsnit. I det relevante laboratorieafsnit overgives gæsterne til afsnittets personale, der har ansvar for, at personfølsomme oplysninger ikke er tilgængelige, og at gæsterne ikke har adgang til forhold, der ikke er berørt af deres aktuelle opgave. Når gæsternes opgave er afsluttet, ledsages de til udgangen og låses ud. Tekniske installationer Hospitalets byggetekniske afdeling varetager driften af ventilationssystemer, punktsug, stinkskabe og øvrige faste tekniske installationer. Funktion af afsug og stinkskabe kontrolleres regelmæssigt jfr. relevante kontrolskemaer (D og D021.01). Øvrige relevante tekniske installationer, fx visse frysere og køleskabe, er tilkoblet alarmer på Byggeteknisk Afdeling (D034.01). Larmende centrifuger eller lignende er placeret, eller skal så vidt muligt placeres i rum hvor der ikke konstant opholder sig personale. 9. Styring af instrumenter, reagenser m.m. Instrumenter og udstyr Alle instrumenter og udstyr kontrolleres og/eller kalibreres med jævne mellemrum, jf. vedligeholdelsesskemaerne, D021.XX og D025.XX. Kalibreringsrapporter, servicerapporter, firmaets specifikationer på laboratorieudstyr, servicekontrakter, og andre data opbevares i arkivskabet under eksterne Side 12 af 23

13 dokumenter. Firmaets manualer opbevares ved apparaturet som eksterne dokumenter. Hvornår apparatet er indkøbt, af hvilket firma, hvornår det er taget i brug, hvem der er ansvarlig etc. er beskrevet i vedligeholdelsesskemaer D021.XX). Hovedleverandørernes ISO certificeringer og certifikater på varer opbevares under D Alt udstyr mærkes, så det er nemt genkendeligt, om det er i uorden eller lignende og har passende faremærkninger. Kalibreringsstatus og dato for næste kalibrering fremgår af D025.XX skemaer placeret ved apparaturet samt på apparaturet. Ved apparaturet findes en apparatvejledning. Ved malfunktion skrives det i noter til analysen (D047.01), såfremt det har betydning for analyseresultaterne og i vedligeholdelsesskemaet (D021.01), og en afvigerapport (D012.01) oprettes. I forbindelse med apparatnedbrud gennemgås prøveresultater i perioden op til nedbruddet og det vurderes, om der har været upåagtede uregelmæssigheder. Defekt udstyr skal tydeligt mærkes. Til nyindkøbte instrumenter laves der et vedligeholdelsesskema (D021.xx), evt. en brugsvejledning, og en acceptance test udføres før ibrugtagning (noteres i D021.xx). Efter reparationer udføres relevante funktionstjek, hvilket noteres i vedligeholdelsesskemaet (D021.xx). Servicerapporter opbevares under E Ved anskaffelse af større apparatur nedsættes et teknologiudvalg, der gennemgår tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter før anskaffelse. Teknologiudvalg består typisk af den ledende bioanalytiker, overlægen, en eller begge kemikere, arbejdsmiljørepræsentanten og en repræsentant for bioanalytikerne. Det relevante personale skal være til stede ved leverandørens gennemgang af apparaturet og under udførelsen af»acceptance tests«. Reagenser Indkøbte materialer For kemikalier, analysekits, standarder (inkl. referencestoffer), kalibratorer og eksterne kontrolmaterialer gemmes de dokumenter, der følger med (ISO certificeringer, varespecifikationer, leverandørbrugsanvisninger, se D022.01). På dokumentet skrives dato for modtagelse, initialer og dokumenter på tidligere leverancer af samme art arkiveres, jf. D Datoen for ibrugtagning af et materiale skrives på beholderen, og holdbarheden fremgår af de(n) relevante forskrift(er) vedrørende brugen. Ved mistanke om en forkert opbevaring eller behandling af et materiale skal det noteres, og materialet eventuelt kasseres. Dokumenter vedrørende kemikalier anbringes i mappen i kemikalierummet. Dataark for andre reagenser opbevares i arkivskabet under D Dokumenter vedrørende eksterne kontrolmaterialer opbevares i T For analysekits og indkøbte standarder følger der ofte en kvalitetsbeskrivelse med, men ellers bør den ansvarlige bioanalytiker selv lave beskrivelse før ibrugtagelsen. Egne reagenser Fremstillingsdatoen skrives på beholderen. Holdbarheden fremgår af de(n) relevante forskrift(er) vedrørende brugen. Andre utensilier For andet udstyr (fx blodprøvetagningsglas og diverse engangsutensilier) gemmes de medfølgende dokumenter også (ISO certificeringer, varespecifikationer m.m.). På dokumentet skrives dato for modtagelse, dato for ibrugtagelse og modtagerens Side 13 af 23

14 initialer. Papirerne opbevares sammen med fakturaerne hos den ledende bioanalytiker. Computerudstyr Se afsnit 18 side Validering af analysemetoder Generelt Alle metoder og procedurer skal være veldokumenterede, dvs. at enten vi selv eller andre skal have dokumenteret, at der måles på de korrekte variable og hvilken sikkerhed, der er for at måleresultatet er korrekt. Desuden skal vi sikre os, at prøven er taget på den korrekte måde. Egne analyser For analyser udviklet på Klinisk Biokemisk Laboratorium skal præcision, linearitet, trueness, detektionsgrænse, nedre kvantiteringsgrænse, specificitet, opbevaringstid, sporbarhed, usikkerhed m.m. vurderes jf. dokument T Der specificeres relevante krav til analysen og efter validering konkluderes om analysen opfylder de angivne krav. Data anføres i en analyseudviklingsrapport (T007.XX). Herudover udføres løbende intern kvalitetskontrol og ekstern kvalitetssikring (T og T015.01). Analyseforskrifter Der skal til alle analyser derfor findes en analyseforskrift (T001.XX) med følgende punkter: 1. Formål med analysen 2. Metodeprincip 3. Metodens specifikationer (usikkerhed, linearitet, præcision, systematisk fejl, trueness, detektionsgrænse, nedre kvantiteringsgrænse og specificitet). 4. Prøvematerialet og dets opsamling (type, prøverør, prøvetagning, holdbarhed, særlige forhold osv.) 5. Apparatur og reagenser (fabrikat, type, fremstilling, (validering), opbevaring, holdbarhed). 6. Kalibreringsprocedurer 7. Fremgangsmåde for analysen 8. Kvalitetssikringsprocedurer 9. Analytisk interferens 10. Beregning af analyseresultat 11. Svarafgivelse (reference interval eller tilsvarende, kritiske værdier (alarm), medicinsk fortolkning, årsager til variation). 12. Sikkerhedsforanstaltninger For at sikre sig at metoden kontinuerligt lever op til specifikationerne, foretages intern kvalitetskontrol og periodevis ekstern kvalitetssikring. 11. Sikkerhed De interne ansvarlige er den ledende bioanalytiker og arbejdsmiljørepræsentanten. Side 14 af 23

15 Arbejdsmiljø Laboratoriets indretning og faciliteter mht. afsug m.m. overholder Arbejdstilsynets regelsæt for området. Laboratoriemedhjælperen varetager rengøringen af laboratorieborde, apparater, blodprøvetagningskurve, vandbade o.l., mens ISS Rengøringsselskab tager sig af rengøring på kontorerne og af gulvvask (D038.01). ISS har en fast afdeling på hospitalet med overvejende faste medarbejdere, der er instrueret i regler for tavshedspligt. Ved signering sikres, at der gøres rent dagligt iflg. rengøringsplanen for laboratoriet (D038.01). Arbejde med organiske opløsningsmidler og andre stoffer, der udvikler sundhedsskadelige dampe, foregår i stinkskabe, som findes i de fleste laboratorielokaler. Det fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvordan de forskellige kemikalier skal håndteres (under udarbejdelse i samarbejde med Region Midtjyllands Arbejdsmiljøafdeling, se D013.01). Brandsikring Klinisk Biokemisk Laboratorium er så vidt muligt sikret mod brand, og brandalarmer er installeret overalt (se Retningslinier for laboratoriearbejde, D008.01). Brandtæpper og ildslukkere findes i alle laboratorielokaler, og flugtvejene holdes altid frie. Uheld med kemikalier Ved større kemikaliespild ringes omgående til Byggeteknisk Afdeling, som kan regulere ventilationen (Retningslinier for laboratoriearbejde, D008.01). Alle laboratorielokaler med stinkskabe er udstyret med en bruser til afskylning af kemikalier spildt på personer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Vi forventer i løbet af de næste år at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningerne sammen med Region Midtjyllands Arbejdsmiljøafdeling (D013.01). Disse arbejdspladsbrugsanvisninger vil dække punkter som Kemikalieopbevaring Regler for arbejde Arbejdsmiljøloven Førstehjælp ved uheld med kemikalier og biologisk materiale Smittefare Følgende procedurer skal forebygge smitte fra biologiske materialer: Kanyler smides straks efter brug i en gul kanylespand Der bruges engangspapir til at dække borde og lejer Der anvendes engangshandsker ved omgang med materialerne Der findes skærme til beskyttelse mod blodstænk, som bruges ved aftagelse af propper. I tilfælde af uheld følges retningslinier for laboratoriearbejde, D Situationer med akut livsfare Århus Universitetshospital, Risskov har et beredskab til håndtering af hjertestop etc., som også dækker Klinisk Biokemisk Laboratorium. Side 15 af 23

16 12. Miljømæssige aspekter Bortskaffelse af affald Almindeligt affald og papiraffald til makulering Varetages af ISS Risikoaffald Risikoaffald i form af organiske stoffer i C-dunke, B-affald, H-affald, flydende uorganisk syre i X-dunke, kviksølvholdigt i K-spande og tom emballage (Z-affald) anbringes i de tilsvarende sorte tønder i kemikalierummet i kælderen. De gule risikospande (kanylespand, plastspand med gul pose og gul pose i papkasse mærket med»sygehusaffald«) med biologisk affald og brugte utensilier anbringes i affaldscontainere til specielt sygehusaffald (sorte affaldscontainere med gul pose), som ligeledes findes i kemikalierummet i kælderen (se desuden D008.01). Radioaktivt affald fyldes i beholdere mærket Radioaktivt affald. Den daglige håndtering af affaldet udføres af laboratoriemedhjælperen. Transportafdelingen på hospitalet sørger for bortskaffelse af kemikalieaffaldet til Kommunekemi. De samler også sygehusaffaldet en gang om ugen, hvorefter Miljøteam Århus henter det og bringer det speciel forbrænding, sammen med andet tilsvarende materiale. 13. Forskning og udvikling Vi udfører farmakologisk metodeudvikling og klinisk biokemisk orienteret forskning. Den videnskabelige produktion fremgår af årsberetningen (D023.01). 14. Analyseoversigt Oversigten over de almindelige biokemiske analyser findes i dokument A og oversigten over vores medikament- og misbrugsstofanalyser findes på vores hjemmeside. Ved akkreditering af nye analyser skal de valideres iflg. laboratoriets retningslinjer (T038.01) og registreres iflg. T Ydelser fra andre laboratorier indgår ikke som en del af den akkrediterede svarafgivelse. 15. Rekvisitioner, primær prøveindsamling og håndtering af prøver Papirsedler Der anvendes (om nødvendigt) en særlig rekvisitionsseddel til internt brug på Århus Universitetshospital, Risskov, en rekvisitionsseddel for primærsektoren i Århusområdet, vores egne sedler til medikamentanalyser og analyser for misbrugsstoffer, samt rekvisitionssedler til eksterne speciallaboratorier (se rekvisitionsliste D009.01). Elektronisk rekvisition På hospitalet og i de tilknyttede distriktspsykiatriske enheder anvendes et rekvisitions- og svarmodul til den århusianske Elektroniske Patientjournal (EPJ). Side 16 af 23

17 Prøvetagning Prøvetagning foretages som anført i prøvetagningsmanualen (D030.01). Af manualen fremgår identifikationsprocedurer, vejledning i forberedelse af klienten (f.eks. fastende eller ikke-medicineret), regler for kontrol af identifikationsnummer på prøverekvisitionen og prøven. Håndtering af prøver fremgår dels af D og dels af de enkelte analyseforskrift er(a001.xx eller T001.XX). Registrering i laboratorieinformationssystemet foregår som beskrevet i D , D og D Godkendelse af resultater For hver analyseserie vurderes de interne kontrolresultater, og ved acceptable værdier (indenfor forkastelsesgrænserne) accepteres patientresultaterne (T010.01). For de kromatografiske analyser foretages endvidere en vurdering af hvert enkelt kromatogram mht. uregelmæssigheder (interferens, stabilitet af basislinje, genfinding af intern standard og retentionstider) se de enkelte analyseforskrifter (T001.XX). 17. Analysekvalitetskontrol Intern kontrol Der anvendes interne kontroller i alle analyseserier og en godkendelse af patientresultater er betinget af acceptable kontrolværdier, med mindre ledergruppen træffer en anden afgørelse (med begrundelse i en afvigerapport). Ekstern kontrol For hovedparten af vores analyser (og for alle akkrediterede analyser) udføres ekstern kvalitetskontrol. Til de almene biokemiske analyser anvendes DEKSkontroller, der måles dagligt, og til hovedparten af medikamentanalyserne anvendes Cardiff-laboratoriets materialer, som udsendes hver måned eller hvert kvartal (Heathcontrol). Hvor det ikke er muligt at finde et kommercielt ekstern kvalitetskontrolprogram tilstræbes det at oprette et samarbejde med et andet laboratorium omkring jævnlig prøveudveksling. Vores resultater relateres til konsensusværdier for kontrolprøverne (T015.01). Vi tilstræber at ligge på niveau med de øvrige laboratorier, der deltager i Cardiffs medikamentanalyseprogram. Som specificeret i T foretages supplerende kontrolmålinger ved større afvigelser og ved uacceptable afvigelser indrapporteres til DANAK. Resultaterne opsummeres årligt i ledelsens beretning (D019.01). 18. Laboratoriets informationssystem og andet it LABKA og elektronisk patientjournal (EPJ) Klinisk Biokemisk Laboratorium anvender LABKA II fra CSC Healthcare A/S til registrering af prøver, patienter, rekvirenter og svar. Vi har to it-ansvarlige medarbejdere som i samarbejde med tilsvarende personer på de øvrige laboratorier i området varetager vedligeholdelsen af LABKA II. Region Midtjyllands it-organisation er ansvarlig for netforbindelsen til Århus Universitets- Side 17 af 23

18 hospital, Risskov og endelig er den lokale it-afdeling ansvarlig for det net, som er sidste led i opkoblingen (se D011.01). Andet it Det elektroniske netværk på Århus Universitetshospital, Risskov, leverer samtidig vores fællesdrev (intranet), hvor blandt andet elektroniske versioner af kvalitetstyringssystemet opbevares og administreres fra. Af yderligere it findes der isolerede computere ved hovedparten af de analytiske systemer, samt ved visse arbejdspladser. Procedurer for ansvarlig brug af it Adgang til computerne på hospitalets netværk er sikret med personlige kodeord, som løbende skal ændres, og som medfører at al aktivitet kan logges. De øvrige computere har alle adgang til (dog med et kodeord). Udenfor almindelig arbejdstid bliver der låst til alle rum med computere. Kun hospitalets it-afdeling har adgang til krydsfelter og netværksinstallationer. Hver enkelt medarbejders adgang til diverse it-systemer afhænger af vedkommendes kompetencer (D007.01). 19. Svarafgivelse Godkendte svar registreres og afgives fra LABKA II til EPJ, dog eventuelt i papirform til rekvirenter som ikke har adgang til dette system. Referenceintervaller er etableret i LABKA II og ledsager svarafgivelsen. Eventuelle kommentarer anføres i LABKA II med mærkning. Skriftlige svar sendes kun pr. post, mens fax og ikke anvendes. Ringegrænser og særlige problemstillinger For relevante analyser er der angivet ringegrænser (fremgår af analyseforskrifterne og en oversigt; D035.01). Opringningen registreres i LABKA II. Ved særlige medicinske problemstillinger kan der afgives svar med supplerende forklaring. Særlige svar opbevares under T Hvis det ikke er muligt at træffe en rekvirerende læge med et kritisk analysesvar, forsøger overlægen at kontakte patienten med henblik på at skaffe vedkommende i kontakt med en anden læge, eventuelt en vagtlæge eller en skadestue. Politik vedrørende udlevering af svar til patienter Bioanalytikerne må ikke udlevere (oplyse) svar til patienter, med mindre de er læger, og fraset resultater af POCT-målinger. Hvis en patient får taget et EKG i ambulatoriet, som han/hun skal have med tilbage til den rekvirerende afdeling, skal det puttes i en lukket kuvert eller pose. Hvis en patient beder om at få udleveret svar med henvisning til Sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt, henvises til laboratoriet overlæge, og i dennes fravær til den ledende bioanalytiker. Patienten vil primært blive anbefalet at rette henvendelse til den læge der har rekvireret undersøgelserne, med henvisning til at fortolkningen skal ses i sammenhæng med baggrunden for rekvisitionen (indikationerne). Hvis patienten insisterer på at få udleveret svar fra laboratoriet, bør de så vidt muligt afgives skriftligt (men ikke med mail eller fax), og med besked om at patienten bør henvende sig til den rekvirerende læge for at få dem fortolket. Side 18 af 23

19 Laboratoriets overlæge kan i visse situationer dog godt kommentere svarene (fx hvis alle er helt normale, eller hvis nogle fund kræver en snarlig udredning). 20. Afvigelser og reklamationer Afvigelser Når der sker en afvigelse fra de foreskrevne procedurer i laboratoriet, eller når analyseresultaters kvalitet afviger fra de definerede mål i kvalitetsstyringssystemet, skal det involverede personale registrere dette som en afvigelse i følge D012.01, og sørge for at der straks bliver foretaget de nødvendige korrigerende handlinger. Det involverede personale udfører selv korrektion, når de korrigerende procedurer ligger indenfor deres kompetenceområde; ellers gøres ledergruppen opmærksom på problemstillingen. Ledergruppen involveres altid i situationer, hvor der skal tages stilling til den medicinske betydning af en afvigelse. Ledergruppen vurderer om analysesvar, der kan være påvirket af en afvigelse, kan afgives uden særlige kommentarer, om der skal tages forbehold i forbindelse med svar, eller om der skal tages kontakt til lægen eller afdelingen, som har rekvireret den eller de analyser, der er afficeret af afvigelsen. Når det er nødvendigt, stoppes analyseprocessen og analysesvar tilbageholdes. Korrigerende handlinger foretages straks herefter. Hvis ledergruppen skønner det nødvendigt, identificeres og tilbagekaldes allerede afgivne svar, der er påvirket af en afvigelse. Når en afvigelse er korrigeret, genoptages analysearbejdet, hvilket afgøres af det involverede personale (i tilfælde af at korrektion af afvigelsen falder indenfor deres kompetenceområde), eller af ledergruppen. Reklamation En afvigelse konstateret på baggrund af en ekstern henvendelse registreres som en reklamation ifølge D Reklamationen behandles videre som beskrevet for en afvigelse eller som en klagesag (se nedenfor). Utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i relation til patienter håndteres af den patientsikkerhedsansvarlige i afsnitsledelsen (ledende bioanalytiker). Indrapporteringen foretages på hjemmesiden eller til risikomanageren, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov. Procedurerne er beskrevet i D I afvige-/reklamationssystemet registreres de afvigelser og reklamationer, der giver anledning til en indberetning af en utilsigtet hændelse. Handlingsplaner som følge af afvigelser I forbindelse med afvigelser, der kræver forebyggende tiltag ud over den akutte håndtering, lægges der en handlingsplan (D004.01). I handlingsplanen anføres hvilke tiltag, der skal gribes til med en tidsplan, så forebyggende tiltag prioriteres i forhold til den medicinske betydning af problemerne. Ledergruppen opretter og gennemfører handlingsplanerne. De nummereres og evalueres ved de kvartalsvise kvalitetsstyringsmøder og arkiveres når de er afsluttede. Side 19 af 23

20 Klager En klage er en mundtlig eller skriftlig henvendelse til laboratoriet fra rekvirenter, patienter, samarbejdspartnere etc. med angivelse af utilfredshed med vores ydelse(r). Klager registreres som en reklamation og henvises af laboratoriets personale til behandling af den ledende bioanalytiker eller overlægen, som sørger for behandling af klagen. Det tilstræbes, at klagesager behandles i løbet af 2 uger (10 arbejdsdage). Der foretages en belysning af sagen med høring af alt involveret personale og eventuelt også af klageren. Det vurderes, om der er tale om mangelfuld eller fejlagtig indsats fra det involverede personales side og/eller er et resultat af uhensigtsmæssige procedurer eller apparatsvigt i laboratoriet. I førstnævnte tilfælde udmeldes konsekvenserne til det involverede personale. Det vurderes herudover, om der skal iværksættes forebyggende tiltag i form af forbedret instruktion eller undervisning af personalet. I bekræftende fald specificeres dette i en handlingsplan som ledsageelement til afvigerapporten. I forbindelse med uhensigtsmæssige procedurer og/eller apparatsvigt korrigeres forholdene umiddelbart, eller der udfærdiges en handlingsplan i forbindelse med afvigerapporten. Der gives et svar til den, der har klaget, og svaret vedlægges reklamationsrapporten. Klagesager behandles fortroligt i de tilfælde, hvor den ledende bioanalytiker eller overlægen skønner, at det er hensigtsmæssigt. Reklamationer opbevares hos den ledende bioanalytiker og gemmes i 5 år. Evaluering Ledergruppen gennemgår hvert kvartal alle afvigerapporter m.m. Herudfra vurderes det om kvalitetsstyringssystemet og procedurer i øvrigt fungerer hensigtsmæssigt. 21. Kommunikation og samarbejde med eksterne kontakter Patientkontakter Klientkontakter varetages i hovedsagen af afdelingens bioanalytikere i forbindelse med prøvetagning. Se Primær Prøvetagningsmanual (D030.01). De kliniske afdelinger og andre rekvirenter Der lægges vægt på, at der eksisterer en god kommunikation med ledelsen og medarbejderne på de kliniske afdelinger og med eksterne rekvirenter, samt at vores medarbejdere i videst muligt omfang er behjælpelige med at fremme hensigtsmæssige patientforløb. På ledelsesniveau sikres kontakt med de kliniske afdelinger gennem afdelingsledelsens (og i relevante sammenhænge også afsnitsledelsens) deltagelse i ledelsesmøder på hospitalet. Overlægen og den øvrige ledergruppe har relativt hyppige kontakter med ledere og personale på de kliniske afdelinger og blandt eksterne rekvirenter, og på medarbejderniveau er der en stor kontaktflade gennem bioanalytikernes daglige arbejde i sengeafdelingerne. Kommunikation med de kliniske afdelinger sikrer, at såvel planlagte som utilsigtede ændringer i laboratoriets drift og ydelser beskrives og drøftes. Oversigten over undersøgelser som udføres eller formidles af laboratoriet findes i rekvisition- og svarmodulet til EPJ. Visse sortimenter af undersøgelser er defineret i Side 20 af 23

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT

KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Klinisk Biokemisk Afsnit Diagnostisk Afdeling KVALITETSHÅNDBOG KLINISK BIOKEMISK AFSNIT Niklas Rye Jørgensen Specialeansvarlig overlæge Helle Lethmar Ledende bioanalytiker OVD-0003-3 Godkendt til ikrafttrædelse:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling

LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling LOGBOGS-INSTRUKS til brug ved hjemmerespiratorbehandling Baggrund. Du er som respiratorisk hjælper ansat af et hjælperbureau eller anden arbejdsgiver. Uanset ansættelsesforhold arbejder du på delegation

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere