D Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium"

Transkript

1 Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og signatur) Ulrik Gerdes Godkendt (dato og signatur) Aase Sejr Gothelf Versionsspor Dato Version Ændringer Generel opdatering af dokumentet mht. ny ledelse, henvisninger, nyt dokumenthoved og versionsspor Procedure for efterlevelse af tekniske krav TF4 (sd.8-9). Exam indført i sidefod på svarrapport (sd.8) En gennemgående revision, som bl.a. afspejler de organisatoriske ændringer efter kommunalreformen En revision, som bl.a. afspejler ændringer i forbindelse med implementering af nyt laboratorieinformationssystem (LABKA II) Generel opdatering bl.a. med indførelse af organisationsdiagram for KBL Tilføjelse af kvalitetsmål for vente- og svartider (under 3. Kvalitetspolitik) Tilføjelse af politik vedrørende udlevering af svar til patienter (under 19. Svarafgivelse) Side 1 af 23

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Klinisk Biokemisk Laboratoriums organisation m.m Kvalitetspolitik Personale Kvalitetstyringssystemet Dokumentkontrol Registreringer og arkivering Faciliteter og omgivelser Styring af instrumenter, reagenser m.m Validering af analysemetoder Sikkerhed Miljømæssige aspekter Forskning og udvikling Analyseoversigt Rekvisitioner, primær prøveindsamling og håndtering af prøver Godkendelse af resultater Analysekvalitetskontrol Laboratoriets informationssystem og andet it Svarafgivelse Afvigelser og reklamationer Kommunikation og samarbejde med eksterne kontakter Indkøb af varer og ydelser Intern audit Etik Kort over laboratoriets indretning Side 2 af 23

3 1. Forord Denne kvalitetshåndbog er en beskrivelse af Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, og følger de krav og retningslinjer, der er angivet i DS/EN ISO 15189:2008 Medicinske Laboratorier Særlige krav til kvalitet og kompetence. Laboratoriet blev akkrediteret af DANAK den (reg.nr 1002) med følgende akkrediteringsområdet (jf. formulering pr. 24. April, 2009): Medicinske undersøgelser o Biokemi o Farmakologi o Prøvetaging 2. Klinisk Biokemisk Laboratoriums organisation m.m. Juridisk identitet Klinisk Biokemisk Laboratorium er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, der er en afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov. Laboratoriets adresse m.m. er Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov 8240 Risskov Organisation Klinisk Biokemisk Laboratoriums placering i det organisatoriske hierarki i Region Midtjylland fremgår af figuren til højre (organisation per ). Center for Psykiatrisk Forskning er også en del af Klinisk Institut på Aarhus Universitet, og financeres delvist der fra. Århus Universitetshospital, Risskov er en del Århus Universitetshospital, som iøvrigt omfatter Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Risskov), Århus Sygehus og Skejby. Hjernesamlingen på Center for Psykiatrisk Forskning er tilknyttet Klinisk Biokemisk Laboratorium via en ansættelse af en afdelingslæge. Side 3 af 23

4 Opgaver Laboratoriet servicerer de kliniske afdelinger på Århus Universitetshospital, Risskov og på Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, dvs. at vi tager blodprøver, EKG er m.m. på indlagte og ambulante patienter, udfører en række almindelige biokemiske analyser og sender prøver videre til analyse på andre laboratorier. Derudover har vi har regionale og landsdækkende opgaver indenfor to særlige områder: Måling af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika, og undersøgelser for misbrugsstoffer i urin. Laboratoriets forsknings- og udviklingsaktiviteter relaterer sig især til disse områder, og/eller udfoldes i samarbejde med de øvrige afsnit på Center for Psykiatrisk Forskning. Laboratoriets aktiviteter opsummeres i en årsberetning (D023.01). Vores hjemmeside på Internettet (www.labrisskov.dk; D024.01) beskriver vores serviceydelser og indeholder også vejledninger m.m. til vores rekvirenter og patienter. Ledelse Afdelingsledelsen Center for Psykiatrisk Forskning har to ledende overlæger og en afdelingsleder. Ledelsen refererer til distriktschefen for Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst (hvorunder Århus Universitetshospital, Risskov hører), samt til Cheflægen og Chefsygeplejersken for Psykiatri og Socialområdet i Region Midtjylland. Afdelingsledelsen refererer i forskningsmæssige sammenhænge til ledelsen af Klinisk Institut under Aarhus Universitet. Afsnitsledelsen Ledelsen udgøres af en overlæge med speciale i klinisk biokemi og en ledende bioanalytiker, som i alle overordnede ledelsesmæssige sammenhænge refererer til Afdelingsledelsen. Afsnitsledelsen er overordnet ansvarlige for laboratoriets kvalitetssikringssystem, og har det daglige ansvar for ledelse og drift af laboratoriet, herunder ansvaret for den del af Center for Psykiatrisk Forsknings budget der vedrører laboratoriet (D037.01), samt dagligt ansvar for at gældende love, cirkulærer, retningslinjer, overenskomster etc. overholdes. Afsnitsledelsen har også ansvaret for intern og ekstern informationsformidling. Afsnitsledelsen arbejder tæt sammen med laboratoriets afdelingsbioanalytiker og to kemikere i en ledergruppe (se nedenfor). Stedfortrædere: Overlægen og den ledende bioanalytiker er indbyrdes stedfortrædere for hinanden i disse sammenhænge. Overlægen Overlægen har det daglige lægefaglige ansvar, herunder ansvar for udadvendt lægefaglig informationsformidling (inkl. undervisning) og rådgivning af laboratoriets rekvirenter. Overlægen er desuden teknisk leder og ansvarlig for udformningen og vedligeholdelsen af Kvalitetshåndbogen og andre dokumenter. Stedfortrædere: De klinisk biokemiske overlæger ved Århus Universitetshospital vikarierer gensidigt for hinanden i situationer med (akut) behov for klinisk biokemisk rådgivning, og overlægerne ved Center for Psykiatrisk Forskning vikarierer Side 4 af 23

5 D Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium gensidigt for hinanden i situationer med (akut) behov for ledelsesmæssige og/eller lægefagligt begrundet aktivitet. Laboratoriets ene kemiker (M) er stedfortræder som teknisk leder. Ledende bioanalytiker Den ledende bioanalytiker har det daglige personaleansvar for bioanalytikerne og ansvar for deres efteruddannelse, og deler ansvaret for laboratoriets elektroniske informationssystemer med en kemiker (M). Den ledende bioanalytiker har det daglige ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø- forhold, i samarbejde med Arbejdsmiljørepræsentanten. Stedfortræder: Afdelingsbioanalytikeren. Afdelingsledelse Center for Psykiatrisk forskning Afsnitledelse Klinsik Biokemisk Laboratorium (KBL) Ledendee bioanalytiker Overlæge Ledergruppen Afdelingsbioanalytiker Kemiker M Kemiker K Klinisk Biokemisk Laboratoriums ledergruppe Laboratoriets ledergruppe består af Afsnitsledelsen, afdelingsbioanalytikeren og de to kemikere. Gruppen samles til såkaldte Strategimøder efter behov, men konfererer ofte dagligt. Afdelingsbioanalytikeren Afdelingsbioanalytikeren varetager den daglige arbejdsplanlægning for bioanalyti- af alt laboratorieudstyr. Afdelingsbioanalytikeren er sammen med den ene kemiker (K) ansvarlig for den interne og eksterne analysekvalitetskontrol. Stedfortrædere: Den ledende bioanalytiker og kemikerne. Kemikerne Begge kemikeree (M og K) arbejder sammen med overlægen om forsknings- og kerne og overvåger sammen med bioanalytikerspecialisterne og kemikerne driften udviklingsopgaver, herunder opsætning og udvikling af nye analysemetoder, og superviserer sammen med afdelingsbioanalytikeren driften af alt laboratorieudstyr og alle analysefunktioner. Kemikernee deltager også i intern og ekstern informationsformidling. Den ene kemiker (M) har sammen med den ledende bioanalytiker ansvaret for at laboratoriets elektroniske informationssystemer (både hardware og software) lever op til de relevante krav vedrørende driftssikkerhed i enhver forstand (ingen uved- at kommende adgang, backup, holdbarhed, stabilitet, dataintegritet etc.), og for Side 5 af 23

6 der findes skriftlig dokumentation vedrørende it-funktionerne, samt for at informerer og oplære personalet i brugen af systemerne. Den anden kemiker (K) er kvalitetsleder ( quality manager iflg. ISO 15189) og er herunder ansvarlig for dokumentstyringssystemet. Kemikeren koordinerer den løbende vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet, herunder udarbejdelse og revidering af diverse databaser og dokumenter, samt sikring af godkendelse, implementering og arkivering af dokumenter. Kemikeren er ansvarlig for overvågningen af den interne og eksterne kvalitetskontrol. Stedfortrædere: Kemikerne er stedfortrædere for hinanden. Ressourcer (økonomi) Klinisk Biokemisk Laboratorium finansieres af offentlige midler, dels fra Region Midtjylland og dels fra Aarhus Universitet (via Center for Psykiatrisk Forskning). Laboratoriet har også indtægter fra salg af medikament- og misbrugsstofanalyser til rekvirenter udenfor Region Midtjylland samt fx kommunale institutioner. Side 6 af 23

7 3. Kvalitetspolitik Generelt Vi følger de overordnede retningslinjer i ISO 15189, der angiver, at der skal være et dokumentstyringssystem (D001.01), skriftlig dokumentation for alle væsentlige procedurer, personale, der er uddannet til at varetage de specificerede funktioner, et internt kontrolsystem (T010.01) plus en ekstern kvalitetsovervågning af analyseresultater (T015.01) og en løbende auditering af laboratoriets funktioner (D003.01). Ledelsen er ansvarlig for kvalitetspolitikerne, og der stilles krav til personalet om at følge kvalitetsstyringssystemet og i øvrigt leve op til»good laboratory Practice«. Vi tilstræber, at levere service på niveau med de øvrige klinisk biokemiske laboratorier i Region Midtjylland. Resultater af ekstern kvalitetssikring skal være tilfredsstillende (T015.01), og analysekvaliteten i øvrigt svare til»state of the art«(t038.01). Tilfredshedsundersøgelser Afsnitsledelsen orienterer sig løbende og uformelt om såvel organisationens som eksterne rekvirenternes tilfredshed med vores funktioner. Patienternes tilfredshed med vores service vurderes løbende og uformelt af bioanalytikerne i forbindelse med prøvetagning etc., og søges mere systematisk vurderet i forbindelse med organisationens generelle patienttilfredshedsundersøgelser. Vi forsøger løbende at identificere forbedringsmuligheder, både hvad angår diverse praktiske opgaver og fx informationsformidling. Kvalitetsmål for vente- og svartider Målene er opstillet ud fra erfaringer i de forløbne 2-3 år og er realistiske. Ventetider i til blodprøvetagning m.m. i ambulatoriet Over 75% skal vente mindre end 25 minutter Over 90% skal vente mindre end 40 minutter Ventetiden vurderes en gang årligt ved en stikprøveoptælling over 2-3 uger (D003.02). Svartider for medikamentanalyser Over 50% skal være svaret indenfor 1 uge efter prøvetagningen Over 90% skal være svaret indenfor 2 uger efter prøvetagningen Der laves en årlig opgørelse over svartider for alle udførte medikamentanalyser, dvs. gruppen som helhed. Der anvendes udtræk fra LABKA, hvoraf datoen for prøvetagningen og svarafgivelsen fremgår. De beregnede svartider inkluderer derfor også eventuelt forsendelsestid for prøver, men ikke tid til forsendelse af eventuelle papirsvar. Svartider for analyser af misbrugsstoffer Over 50% skal være svaret indenfor 3 dage efter prøvetagningen Over 90% skal være svaret indenfor 7 dage efter prøvetagningen Der laves en årlig opgørelse på samme måde som for medikamentanalyser. Side 7 af 23

8 Vurdering af resultaterne Vente- og svartiderne og målene for disse vurderes én gang årligt ved ledelsens evaluering (D019.01) Resultaterne vurderes med henblik på at identificere forbedringsmuligheder, fx ved at øge bemandingen i ambulatoriet på udvalgte dage eller ved at øge hyppigheden af udførelsen af visse analyser. 4. Personale Ud over personalet i ledergruppen har laboratoriet ansat bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, samt en afdelingslæge, som dog udelukkende er beskæftiget med Hjernesamlingen på Center for Psykiatrisk Forskning. Det nedenstående vedrørende undervisning og kompetenceudvikling vedrører også ledergruppen. Bioanalytikere Personalet, der udfører det daglige laboratoriearbejde, er uddannede bioanalytikere (en enkelt uddannet industrilaborant). Deres arbejde tilrettelægges af afdelingsbioanalytikeren og deres umiddelbare overordnede er den ledende bioanalytiker. De enkeltes eksamenspapirer, beskrivelser af uddannelsesforløb og efteruddannelseskurser m.m. findes i personalemappen (D005.01). Den enkeltes kompetence til at udføre analyser og andre funktioner er anført i en kompetencebeskrivelse (D007.01). Laboratoriemedhjælpere Der er ansat én ufaglært laboratoriemedhjælper, som har ansvaret for glasvask m.m. Rengøring varetages af ISS, som del af en generel kontrakt for Århus Universitetshospital, Risskov. Center for Psykiatrisk Forskning har et værksted med en medarbejder, som er laboratoriet behjælpelig med mindre, forefaldende opgaver. Undervisning og kompetenceudvikling Personalets kvalifikationer er grundlæggende sikret gennem de enkeltes uddannelser. Møder og kurser Klinisk Biokemisk Laboratorium har afsat budgetmidler til løbende efteruddannelse og deltagelse i fagligt relevante møder og kurser, herunder på områder der vedrører kvalitetssikring. Deltagelse i sådanne aktiviteter prioriteres. Intern undervisning Ved informationsmøder for bioanalytikere holdes der lejlighedsvist undervisningslektioner, typisk i forbindelse med indførelse af nye analyser. Desuden afholdes der regelmæssigt foredrag af forskere ved Center for Psykiatrisk Forskning og andre, hvor der fx orienteres om aktuelle forskningsprojekter. Vurdering og registrering af kompetencer De enkelte bioanalytikers specifikke kompetenceudvikling og vurdering af kompetence til varetagelse af diverse funktioner varetages af afdelingsbioanalytikeren, den ledende bioanalytiker og kvalitetslederen (D007.01). Side 8 af 23

9 Underskriftberettigede Der anvendes en model, hvor vi udpeger de underskriftsberettigede. Ledergruppen har tildelingsret af underskriftsret, som specificeret i D Kvalitetstyringssystemet Formål Det dokumenterbare og formaliserede kvalitetsstyringssystem har til formål at sikre, at vores kerneydelser har en sådan kvalitet, at de kan anvendes i kliniske og forskningsmæssige sammenhænge. Systemet bidrager til at fokusere personalets opmærksomhed på kvalitetssikring og -udvikling, og er et praktisk værktøj til opsøgning, strukturering og implementering af tiltag til forbedringer af alle laboratoriets funktioner. Opbygningen af kvalitetsstyringssystemet opfylder kravene i den europæiske standard DS/EN ISO ISO Ansvar Afsnitsledelsen er overordnet ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetslederen har ansvaret for den daglige drift og vedligehold, og refererer til afsnitsledelsen. Overvågning og vurdering Opdateringer af standarder og regulativer, herunder de akkrediteringsbestemmelser fra DANAK, som vi er underlagt, fremlægges på et førstkommende møde i ledergruppen, hvor eventuelle opdateringer og ændringer af systemet og/eller dokumenter planlægges. Kvalitetslederen skal overvåge systemet, bidrage til at dets standarder efterfølges, samt formidle oplysninger til alle i laboratoriet om systemtiltag og ændringer. Den ene kemiker (K) og afdelingsbioanalytikeren holder månedlige kontrolmøder, hvor interne og eksterne kvalitetskontroldata gennemgås. Ledergruppen holder et kvalitetsstyringsmøde hvert kvartal, hvor kvalitetsstyringen vurderes ud fra afvigerapporter, handlingsplaner, interne auditrapporter og eventuelle klager. Ved afvigelser fra kvalitetsstyringen skal der laves en afvigerapport med en redegørelse for sandsynlige grunde. Forebyggende handlinger og eventuelle handlingsplaner beskrives. Laboratoriets øvrige personale orienteres om sådanne tiltag. Der udfærdiges en årlig rapport med ledelsens vurdering af kvalitetsstyringen (D019.01). Intern kommunikation vedr. kvalitetsstyringssystemet. Der afholdes ugentlige infomøder for hele personalegruppen. På infomødet er der orientering fra afsnitsledelsen, orientering fra møder og kurser, nyt fra laboratoriet samt informationer vedr. akkrediteringen herunder ændringer i kvalitetsstyringssystemet som blandt andet kan være opdatering af dokumenter og implementering af nye dokumenter. Der skrives referat fra møderne og personale, der ikke har været til stede ved mødet, er forpligtet til at læse og kvittere på referatet. Side 9 af 23

10 Informationspligt Laboratoriet har, ifølge Akkrediteringsbestemmelse AB1 (E002.01), løbende informationspligt overfor den tilsynsførende myndighed (DANAK). Informationspligten vedrører ændringer i forbindelse med: Organisatoriske forhold, ledelse, teknisk ledelse Afvigende præstationsprøvninger (T015.01) Væsentlige ændringer i laboratoriets basale politikker og kvalitetsprocedurer Begrænsninger i laboratoriets akkrediteringsområde som følge af: o Alvorlige anker mod laboratoriet (evt. erstatningsansvar) eller forhold der har væsentlig indflydelse på laboratoriets drift, fx væsentlige budgetændringer eller insolvens. o Manglende nøglepersoner Ændringer i laboratoriets lokaliteter og ressourcemæssige situation Manglende eller defekt udstyr, som indebærer, at akkrediterede aktiviteter må indstilles i længere tid. 6. Dokumentkontrol Opbygningen og vedligehold af kvalitetsstyringsdokumenter og kvalitetsstyringssystemet er beskrevet i D Disse dokumenter er alle forsynet med dokumenthoved, hvori der indgår navn og et unikt dokumentnummer. Dokumenterne er tilgængelige for alle som papirudgave, mens den elektroniske version kun er tilgængelig for udvalgte medarbejdere, der er ansvarlige for udarbejdelse af udvalgte dokumenter. Papirudgaverne betragtes som originale og som værende de gældende dokumenter, da der kan forekomme håndskrevne rettelser på disse. Den elektroniske udgave er afledt af den originale papirudgave. Den originale papirudgave opbevares i arkivskab i rum Der findes en læsekopi i arkivskabet i rum 0.50 samt kopier ved de relevante arbejdspladser og apparaturer. Placeringerne er angivet i dokumenthovedet. Den elektroniske udgave findes på L-drevet på vores intranet. Kvalitetsstyringssystemet består af fem kvalitetstyringsdokumenttyper illustreret i nedenstående diagram. Laboratoriets årsberetning, vejledninger og hjemmeside er alle styrede dokumenter. Side 10 af 23

11 D-dokumenter Generelle dokumenter omhandlende politik, organisation og overordnede procedurer. A-dokumenter Vejledninger, vedligehold, skemaer, procedureblade vedrørende sektion for almen klinisk biokemi samt misbrugsscreening T-dokumenter Vejledninger, vedligehold, skemaer, procedureblade vedrørende sektion for medikament- og misbrugsstofanalyse på HPLC og LC-MSMS E-dokumenter Eksterne dokumenter: manualer, instruktioner, tegninger, software, specifikationer og standarder og regulativer B-dokumenter Bilag til originaldokumenter (D-, A-, T- og E-dokumenter). Alle dokumenter revideres mindst hvert tredje år. Alle dokumenter opdateres løbende ved ændringer. 7. Registreringer og arkivering De øvrige dokumenter og registreringer som indgår i vores kvalitetsstyringssystem, eksempelvis kvalitetstyringsstandarder, regulativer fra ledelse og offentlige myndigheder, vejledninger fra samarbejdspartnere, administrative dokumenter, korrespondancer mm., er registrerede og tilgængelige i arkivskabet, hvor de er arkiveret under de relevante kvalitetstyringsdokumentnumre (dokumentoversigt D001.03) og opbevares i 5 år. Eksempler på registreringer, som er omfattet af kvalitetsstyringssystemet er: Rekvisitions- og svarblanketter Instrument udprint Indkøbsdokumentation Servicerapporter Kvalitetskontrolregistreringer Eksterne kvalitetsregistreringsdokumenter Rapporter (interne og eksterne audits, ledelsesevaluering, årsrapport og servicerapport) Patientinformation Alle elektroniske registreringer (Labka) Udfyldte skemaer (kvitterings-, vedligeholdelses- og kalibreringsskemaer osv.) Kompetenceskemaer Klager, afvigelser og handlingsplaner Beskrivelse og flow af registreringer og arkiveringstider findes i D Side 11 af 23

12 Vi tilstræber i videst muligt omfang at anvende dokumentation i elektronisk format, og vores fællesdrev (L-drevet) danner hjørnestenen i kommunikations- og dokumentationssystemet. Beskrivelse af opbygningen og sikkerhedsprocedurerne for it-strukturen findes i D Laboratorieinformationssystemet, LABKA, sikrer at analyseresultater kan spores, så faktorer af betydning for usikkerhed kan dokumenteres og revurderes. Dokumentationen inkluderer identifikation af de medarbejdere, som var ansvarlige for udførelse og kontrol af den givne undersøgelse. Endvidere sikrer et system til registrering af afvigelser og reklamationer (D og D012.02) samt noter til analyserne (D047.01) ved arbejdspladserne, at supplerende observationer, data og eventuelle beregninger noteres på udførelsestidspunktet og er sporbare til det pågældende arbejde/sæt af resultater. Patientresultater registreres i Labka II. Alle resultater sendes også til EPJ. Papirrekvisitioner gemmes i kælderen i 5 år. 8. Faciliteter og omgivelser Klinisk Biokemisk Laboratorium optager halvdelen af stueetagen i de bygningsafsnit (14k og 14i) på Århus Universitetshospital, Risskov, der rummer Center for Psykiatrisk Forskning se oversigten side 23. Adgang til laboratoriet Alle indgange til bygningsafsnittene er låste, for at forhindre uvedkommendes adgang; dog undtaget indgangsdøren til laboratoriets venteværelse i dagtiden. Hospitalets faste personale har nøgle og er underlagt gældende regler omkring tavshedspligt. Ved besøg af gæster (fx eksterne håndværkere og reparatører) skal den medarbejder, der lukker vedkommende ind selv ledsage gæsterne til det relevante laboratorieafsnit. I det relevante laboratorieafsnit overgives gæsterne til afsnittets personale, der har ansvar for, at personfølsomme oplysninger ikke er tilgængelige, og at gæsterne ikke har adgang til forhold, der ikke er berørt af deres aktuelle opgave. Når gæsternes opgave er afsluttet, ledsages de til udgangen og låses ud. Tekniske installationer Hospitalets byggetekniske afdeling varetager driften af ventilationssystemer, punktsug, stinkskabe og øvrige faste tekniske installationer. Funktion af afsug og stinkskabe kontrolleres regelmæssigt jfr. relevante kontrolskemaer (D og D021.01). Øvrige relevante tekniske installationer, fx visse frysere og køleskabe, er tilkoblet alarmer på Byggeteknisk Afdeling (D034.01). Larmende centrifuger eller lignende er placeret, eller skal så vidt muligt placeres i rum hvor der ikke konstant opholder sig personale. 9. Styring af instrumenter, reagenser m.m. Instrumenter og udstyr Alle instrumenter og udstyr kontrolleres og/eller kalibreres med jævne mellemrum, jf. vedligeholdelsesskemaerne, D021.XX og D025.XX. Kalibreringsrapporter, servicerapporter, firmaets specifikationer på laboratorieudstyr, servicekontrakter, og andre data opbevares i arkivskabet under eksterne Side 12 af 23

13 dokumenter. Firmaets manualer opbevares ved apparaturet som eksterne dokumenter. Hvornår apparatet er indkøbt, af hvilket firma, hvornår det er taget i brug, hvem der er ansvarlig etc. er beskrevet i vedligeholdelsesskemaer D021.XX). Hovedleverandørernes ISO certificeringer og certifikater på varer opbevares under D Alt udstyr mærkes, så det er nemt genkendeligt, om det er i uorden eller lignende og har passende faremærkninger. Kalibreringsstatus og dato for næste kalibrering fremgår af D025.XX skemaer placeret ved apparaturet samt på apparaturet. Ved apparaturet findes en apparatvejledning. Ved malfunktion skrives det i noter til analysen (D047.01), såfremt det har betydning for analyseresultaterne og i vedligeholdelsesskemaet (D021.01), og en afvigerapport (D012.01) oprettes. I forbindelse med apparatnedbrud gennemgås prøveresultater i perioden op til nedbruddet og det vurderes, om der har været upåagtede uregelmæssigheder. Defekt udstyr skal tydeligt mærkes. Til nyindkøbte instrumenter laves der et vedligeholdelsesskema (D021.xx), evt. en brugsvejledning, og en acceptance test udføres før ibrugtagning (noteres i D021.xx). Efter reparationer udføres relevante funktionstjek, hvilket noteres i vedligeholdelsesskemaet (D021.xx). Servicerapporter opbevares under E Ved anskaffelse af større apparatur nedsættes et teknologiudvalg, der gennemgår tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter før anskaffelse. Teknologiudvalg består typisk af den ledende bioanalytiker, overlægen, en eller begge kemikere, arbejdsmiljørepræsentanten og en repræsentant for bioanalytikerne. Det relevante personale skal være til stede ved leverandørens gennemgang af apparaturet og under udførelsen af»acceptance tests«. Reagenser Indkøbte materialer For kemikalier, analysekits, standarder (inkl. referencestoffer), kalibratorer og eksterne kontrolmaterialer gemmes de dokumenter, der følger med (ISO certificeringer, varespecifikationer, leverandørbrugsanvisninger, se D022.01). På dokumentet skrives dato for modtagelse, initialer og dokumenter på tidligere leverancer af samme art arkiveres, jf. D Datoen for ibrugtagning af et materiale skrives på beholderen, og holdbarheden fremgår af de(n) relevante forskrift(er) vedrørende brugen. Ved mistanke om en forkert opbevaring eller behandling af et materiale skal det noteres, og materialet eventuelt kasseres. Dokumenter vedrørende kemikalier anbringes i mappen i kemikalierummet. Dataark for andre reagenser opbevares i arkivskabet under D Dokumenter vedrørende eksterne kontrolmaterialer opbevares i T For analysekits og indkøbte standarder følger der ofte en kvalitetsbeskrivelse med, men ellers bør den ansvarlige bioanalytiker selv lave beskrivelse før ibrugtagelsen. Egne reagenser Fremstillingsdatoen skrives på beholderen. Holdbarheden fremgår af de(n) relevante forskrift(er) vedrørende brugen. Andre utensilier For andet udstyr (fx blodprøvetagningsglas og diverse engangsutensilier) gemmes de medfølgende dokumenter også (ISO certificeringer, varespecifikationer m.m.). På dokumentet skrives dato for modtagelse, dato for ibrugtagelse og modtagerens Side 13 af 23

14 initialer. Papirerne opbevares sammen med fakturaerne hos den ledende bioanalytiker. Computerudstyr Se afsnit 18 side Validering af analysemetoder Generelt Alle metoder og procedurer skal være veldokumenterede, dvs. at enten vi selv eller andre skal have dokumenteret, at der måles på de korrekte variable og hvilken sikkerhed, der er for at måleresultatet er korrekt. Desuden skal vi sikre os, at prøven er taget på den korrekte måde. Egne analyser For analyser udviklet på Klinisk Biokemisk Laboratorium skal præcision, linearitet, trueness, detektionsgrænse, nedre kvantiteringsgrænse, specificitet, opbevaringstid, sporbarhed, usikkerhed m.m. vurderes jf. dokument T Der specificeres relevante krav til analysen og efter validering konkluderes om analysen opfylder de angivne krav. Data anføres i en analyseudviklingsrapport (T007.XX). Herudover udføres løbende intern kvalitetskontrol og ekstern kvalitetssikring (T og T015.01). Analyseforskrifter Der skal til alle analyser derfor findes en analyseforskrift (T001.XX) med følgende punkter: 1. Formål med analysen 2. Metodeprincip 3. Metodens specifikationer (usikkerhed, linearitet, præcision, systematisk fejl, trueness, detektionsgrænse, nedre kvantiteringsgrænse og specificitet). 4. Prøvematerialet og dets opsamling (type, prøverør, prøvetagning, holdbarhed, særlige forhold osv.) 5. Apparatur og reagenser (fabrikat, type, fremstilling, (validering), opbevaring, holdbarhed). 6. Kalibreringsprocedurer 7. Fremgangsmåde for analysen 8. Kvalitetssikringsprocedurer 9. Analytisk interferens 10. Beregning af analyseresultat 11. Svarafgivelse (reference interval eller tilsvarende, kritiske værdier (alarm), medicinsk fortolkning, årsager til variation). 12. Sikkerhedsforanstaltninger For at sikre sig at metoden kontinuerligt lever op til specifikationerne, foretages intern kvalitetskontrol og periodevis ekstern kvalitetssikring. 11. Sikkerhed De interne ansvarlige er den ledende bioanalytiker og arbejdsmiljørepræsentanten. Side 14 af 23

15 Arbejdsmiljø Laboratoriets indretning og faciliteter mht. afsug m.m. overholder Arbejdstilsynets regelsæt for området. Laboratoriemedhjælperen varetager rengøringen af laboratorieborde, apparater, blodprøvetagningskurve, vandbade o.l., mens ISS Rengøringsselskab tager sig af rengøring på kontorerne og af gulvvask (D038.01). ISS har en fast afdeling på hospitalet med overvejende faste medarbejdere, der er instrueret i regler for tavshedspligt. Ved signering sikres, at der gøres rent dagligt iflg. rengøringsplanen for laboratoriet (D038.01). Arbejde med organiske opløsningsmidler og andre stoffer, der udvikler sundhedsskadelige dampe, foregår i stinkskabe, som findes i de fleste laboratorielokaler. Det fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvordan de forskellige kemikalier skal håndteres (under udarbejdelse i samarbejde med Region Midtjyllands Arbejdsmiljøafdeling, se D013.01). Brandsikring Klinisk Biokemisk Laboratorium er så vidt muligt sikret mod brand, og brandalarmer er installeret overalt (se Retningslinier for laboratoriearbejde, D008.01). Brandtæpper og ildslukkere findes i alle laboratorielokaler, og flugtvejene holdes altid frie. Uheld med kemikalier Ved større kemikaliespild ringes omgående til Byggeteknisk Afdeling, som kan regulere ventilationen (Retningslinier for laboratoriearbejde, D008.01). Alle laboratorielokaler med stinkskabe er udstyret med en bruser til afskylning af kemikalier spildt på personer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Vi forventer i løbet af de næste år at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningerne sammen med Region Midtjyllands Arbejdsmiljøafdeling (D013.01). Disse arbejdspladsbrugsanvisninger vil dække punkter som Kemikalieopbevaring Regler for arbejde Arbejdsmiljøloven Førstehjælp ved uheld med kemikalier og biologisk materiale Smittefare Følgende procedurer skal forebygge smitte fra biologiske materialer: Kanyler smides straks efter brug i en gul kanylespand Der bruges engangspapir til at dække borde og lejer Der anvendes engangshandsker ved omgang med materialerne Der findes skærme til beskyttelse mod blodstænk, som bruges ved aftagelse af propper. I tilfælde af uheld følges retningslinier for laboratoriearbejde, D Situationer med akut livsfare Århus Universitetshospital, Risskov har et beredskab til håndtering af hjertestop etc., som også dækker Klinisk Biokemisk Laboratorium. Side 15 af 23

16 12. Miljømæssige aspekter Bortskaffelse af affald Almindeligt affald og papiraffald til makulering Varetages af ISS Risikoaffald Risikoaffald i form af organiske stoffer i C-dunke, B-affald, H-affald, flydende uorganisk syre i X-dunke, kviksølvholdigt i K-spande og tom emballage (Z-affald) anbringes i de tilsvarende sorte tønder i kemikalierummet i kælderen. De gule risikospande (kanylespand, plastspand med gul pose og gul pose i papkasse mærket med»sygehusaffald«) med biologisk affald og brugte utensilier anbringes i affaldscontainere til specielt sygehusaffald (sorte affaldscontainere med gul pose), som ligeledes findes i kemikalierummet i kælderen (se desuden D008.01). Radioaktivt affald fyldes i beholdere mærket Radioaktivt affald. Den daglige håndtering af affaldet udføres af laboratoriemedhjælperen. Transportafdelingen på hospitalet sørger for bortskaffelse af kemikalieaffaldet til Kommunekemi. De samler også sygehusaffaldet en gang om ugen, hvorefter Miljøteam Århus henter det og bringer det speciel forbrænding, sammen med andet tilsvarende materiale. 13. Forskning og udvikling Vi udfører farmakologisk metodeudvikling og klinisk biokemisk orienteret forskning. Den videnskabelige produktion fremgår af årsberetningen (D023.01). 14. Analyseoversigt Oversigten over de almindelige biokemiske analyser findes i dokument A og oversigten over vores medikament- og misbrugsstofanalyser findes på vores hjemmeside. Ved akkreditering af nye analyser skal de valideres iflg. laboratoriets retningslinjer (T038.01) og registreres iflg. T Ydelser fra andre laboratorier indgår ikke som en del af den akkrediterede svarafgivelse. 15. Rekvisitioner, primær prøveindsamling og håndtering af prøver Papirsedler Der anvendes (om nødvendigt) en særlig rekvisitionsseddel til internt brug på Århus Universitetshospital, Risskov, en rekvisitionsseddel for primærsektoren i Århusområdet, vores egne sedler til medikamentanalyser og analyser for misbrugsstoffer, samt rekvisitionssedler til eksterne speciallaboratorier (se rekvisitionsliste D009.01). Elektronisk rekvisition På hospitalet og i de tilknyttede distriktspsykiatriske enheder anvendes et rekvisitions- og svarmodul til den århusianske Elektroniske Patientjournal (EPJ). Side 16 af 23

17 Prøvetagning Prøvetagning foretages som anført i prøvetagningsmanualen (D030.01). Af manualen fremgår identifikationsprocedurer, vejledning i forberedelse af klienten (f.eks. fastende eller ikke-medicineret), regler for kontrol af identifikationsnummer på prøverekvisitionen og prøven. Håndtering af prøver fremgår dels af D og dels af de enkelte analyseforskrift er(a001.xx eller T001.XX). Registrering i laboratorieinformationssystemet foregår som beskrevet i D , D og D Godkendelse af resultater For hver analyseserie vurderes de interne kontrolresultater, og ved acceptable værdier (indenfor forkastelsesgrænserne) accepteres patientresultaterne (T010.01). For de kromatografiske analyser foretages endvidere en vurdering af hvert enkelt kromatogram mht. uregelmæssigheder (interferens, stabilitet af basislinje, genfinding af intern standard og retentionstider) se de enkelte analyseforskrifter (T001.XX). 17. Analysekvalitetskontrol Intern kontrol Der anvendes interne kontroller i alle analyseserier og en godkendelse af patientresultater er betinget af acceptable kontrolværdier, med mindre ledergruppen træffer en anden afgørelse (med begrundelse i en afvigerapport). Ekstern kontrol For hovedparten af vores analyser (og for alle akkrediterede analyser) udføres ekstern kvalitetskontrol. Til de almene biokemiske analyser anvendes DEKSkontroller, der måles dagligt, og til hovedparten af medikamentanalyserne anvendes Cardiff-laboratoriets materialer, som udsendes hver måned eller hvert kvartal (Heathcontrol). Hvor det ikke er muligt at finde et kommercielt ekstern kvalitetskontrolprogram tilstræbes det at oprette et samarbejde med et andet laboratorium omkring jævnlig prøveudveksling. Vores resultater relateres til konsensusværdier for kontrolprøverne (T015.01). Vi tilstræber at ligge på niveau med de øvrige laboratorier, der deltager i Cardiffs medikamentanalyseprogram. Som specificeret i T foretages supplerende kontrolmålinger ved større afvigelser og ved uacceptable afvigelser indrapporteres til DANAK. Resultaterne opsummeres årligt i ledelsens beretning (D019.01). 18. Laboratoriets informationssystem og andet it LABKA og elektronisk patientjournal (EPJ) Klinisk Biokemisk Laboratorium anvender LABKA II fra CSC Healthcare A/S til registrering af prøver, patienter, rekvirenter og svar. Vi har to it-ansvarlige medarbejdere som i samarbejde med tilsvarende personer på de øvrige laboratorier i området varetager vedligeholdelsen af LABKA II. Region Midtjyllands it-organisation er ansvarlig for netforbindelsen til Århus Universitets- Side 17 af 23

18 hospital, Risskov og endelig er den lokale it-afdeling ansvarlig for det net, som er sidste led i opkoblingen (se D011.01). Andet it Det elektroniske netværk på Århus Universitetshospital, Risskov, leverer samtidig vores fællesdrev (intranet), hvor blandt andet elektroniske versioner af kvalitetstyringssystemet opbevares og administreres fra. Af yderligere it findes der isolerede computere ved hovedparten af de analytiske systemer, samt ved visse arbejdspladser. Procedurer for ansvarlig brug af it Adgang til computerne på hospitalets netværk er sikret med personlige kodeord, som løbende skal ændres, og som medfører at al aktivitet kan logges. De øvrige computere har alle adgang til (dog med et kodeord). Udenfor almindelig arbejdstid bliver der låst til alle rum med computere. Kun hospitalets it-afdeling har adgang til krydsfelter og netværksinstallationer. Hver enkelt medarbejders adgang til diverse it-systemer afhænger af vedkommendes kompetencer (D007.01). 19. Svarafgivelse Godkendte svar registreres og afgives fra LABKA II til EPJ, dog eventuelt i papirform til rekvirenter som ikke har adgang til dette system. Referenceintervaller er etableret i LABKA II og ledsager svarafgivelsen. Eventuelle kommentarer anføres i LABKA II med mærkning. Skriftlige svar sendes kun pr. post, mens fax og ikke anvendes. Ringegrænser og særlige problemstillinger For relevante analyser er der angivet ringegrænser (fremgår af analyseforskrifterne og en oversigt; D035.01). Opringningen registreres i LABKA II. Ved særlige medicinske problemstillinger kan der afgives svar med supplerende forklaring. Særlige svar opbevares under T Hvis det ikke er muligt at træffe en rekvirerende læge med et kritisk analysesvar, forsøger overlægen at kontakte patienten med henblik på at skaffe vedkommende i kontakt med en anden læge, eventuelt en vagtlæge eller en skadestue. Politik vedrørende udlevering af svar til patienter Bioanalytikerne må ikke udlevere (oplyse) svar til patienter, med mindre de er læger, og fraset resultater af POCT-målinger. Hvis en patient får taget et EKG i ambulatoriet, som han/hun skal have med tilbage til den rekvirerende afdeling, skal det puttes i en lukket kuvert eller pose. Hvis en patient beder om at få udleveret svar med henvisning til Sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt, henvises til laboratoriet overlæge, og i dennes fravær til den ledende bioanalytiker. Patienten vil primært blive anbefalet at rette henvendelse til den læge der har rekvireret undersøgelserne, med henvisning til at fortolkningen skal ses i sammenhæng med baggrunden for rekvisitionen (indikationerne). Hvis patienten insisterer på at få udleveret svar fra laboratoriet, bør de så vidt muligt afgives skriftligt (men ikke med mail eller fax), og med besked om at patienten bør henvende sig til den rekvirerende læge for at få dem fortolket. Side 18 af 23

19 Laboratoriets overlæge kan i visse situationer dog godt kommentere svarene (fx hvis alle er helt normale, eller hvis nogle fund kræver en snarlig udredning). 20. Afvigelser og reklamationer Afvigelser Når der sker en afvigelse fra de foreskrevne procedurer i laboratoriet, eller når analyseresultaters kvalitet afviger fra de definerede mål i kvalitetsstyringssystemet, skal det involverede personale registrere dette som en afvigelse i følge D012.01, og sørge for at der straks bliver foretaget de nødvendige korrigerende handlinger. Det involverede personale udfører selv korrektion, når de korrigerende procedurer ligger indenfor deres kompetenceområde; ellers gøres ledergruppen opmærksom på problemstillingen. Ledergruppen involveres altid i situationer, hvor der skal tages stilling til den medicinske betydning af en afvigelse. Ledergruppen vurderer om analysesvar, der kan være påvirket af en afvigelse, kan afgives uden særlige kommentarer, om der skal tages forbehold i forbindelse med svar, eller om der skal tages kontakt til lægen eller afdelingen, som har rekvireret den eller de analyser, der er afficeret af afvigelsen. Når det er nødvendigt, stoppes analyseprocessen og analysesvar tilbageholdes. Korrigerende handlinger foretages straks herefter. Hvis ledergruppen skønner det nødvendigt, identificeres og tilbagekaldes allerede afgivne svar, der er påvirket af en afvigelse. Når en afvigelse er korrigeret, genoptages analysearbejdet, hvilket afgøres af det involverede personale (i tilfælde af at korrektion af afvigelsen falder indenfor deres kompetenceområde), eller af ledergruppen. Reklamation En afvigelse konstateret på baggrund af en ekstern henvendelse registreres som en reklamation ifølge D Reklamationen behandles videre som beskrevet for en afvigelse eller som en klagesag (se nedenfor). Utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i relation til patienter håndteres af den patientsikkerhedsansvarlige i afsnitsledelsen (ledende bioanalytiker). Indrapporteringen foretages på hjemmesiden eller til risikomanageren, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Århus Universitetshospital, Risskov. Procedurerne er beskrevet i D I afvige-/reklamationssystemet registreres de afvigelser og reklamationer, der giver anledning til en indberetning af en utilsigtet hændelse. Handlingsplaner som følge af afvigelser I forbindelse med afvigelser, der kræver forebyggende tiltag ud over den akutte håndtering, lægges der en handlingsplan (D004.01). I handlingsplanen anføres hvilke tiltag, der skal gribes til med en tidsplan, så forebyggende tiltag prioriteres i forhold til den medicinske betydning af problemerne. Ledergruppen opretter og gennemfører handlingsplanerne. De nummereres og evalueres ved de kvartalsvise kvalitetsstyringsmøder og arkiveres når de er afsluttede. Side 19 af 23

20 Klager En klage er en mundtlig eller skriftlig henvendelse til laboratoriet fra rekvirenter, patienter, samarbejdspartnere etc. med angivelse af utilfredshed med vores ydelse(r). Klager registreres som en reklamation og henvises af laboratoriets personale til behandling af den ledende bioanalytiker eller overlægen, som sørger for behandling af klagen. Det tilstræbes, at klagesager behandles i løbet af 2 uger (10 arbejdsdage). Der foretages en belysning af sagen med høring af alt involveret personale og eventuelt også af klageren. Det vurderes, om der er tale om mangelfuld eller fejlagtig indsats fra det involverede personales side og/eller er et resultat af uhensigtsmæssige procedurer eller apparatsvigt i laboratoriet. I førstnævnte tilfælde udmeldes konsekvenserne til det involverede personale. Det vurderes herudover, om der skal iværksættes forebyggende tiltag i form af forbedret instruktion eller undervisning af personalet. I bekræftende fald specificeres dette i en handlingsplan som ledsageelement til afvigerapporten. I forbindelse med uhensigtsmæssige procedurer og/eller apparatsvigt korrigeres forholdene umiddelbart, eller der udfærdiges en handlingsplan i forbindelse med afvigerapporten. Der gives et svar til den, der har klaget, og svaret vedlægges reklamationsrapporten. Klagesager behandles fortroligt i de tilfælde, hvor den ledende bioanalytiker eller overlægen skønner, at det er hensigtsmæssigt. Reklamationer opbevares hos den ledende bioanalytiker og gemmes i 5 år. Evaluering Ledergruppen gennemgår hvert kvartal alle afvigerapporter m.m. Herudfra vurderes det om kvalitetsstyringssystemet og procedurer i øvrigt fungerer hensigtsmæssigt. 21. Kommunikation og samarbejde med eksterne kontakter Patientkontakter Klientkontakter varetages i hovedsagen af afdelingens bioanalytikere i forbindelse med prøvetagning. Se Primær Prøvetagningsmanual (D030.01). De kliniske afdelinger og andre rekvirenter Der lægges vægt på, at der eksisterer en god kommunikation med ledelsen og medarbejderne på de kliniske afdelinger og med eksterne rekvirenter, samt at vores medarbejdere i videst muligt omfang er behjælpelige med at fremme hensigtsmæssige patientforløb. På ledelsesniveau sikres kontakt med de kliniske afdelinger gennem afdelingsledelsens (og i relevante sammenhænge også afsnitsledelsens) deltagelse i ledelsesmøder på hospitalet. Overlægen og den øvrige ledergruppe har relativt hyppige kontakter med ledere og personale på de kliniske afdelinger og blandt eksterne rekvirenter, og på medarbejderniveau er der en stor kontaktflade gennem bioanalytikernes daglige arbejde i sengeafdelingerne. Kommunikation med de kliniske afdelinger sikrer, at såvel planlagte som utilsigtede ændringer i laboratoriets drift og ydelser beskrives og drøftes. Oversigten over undersøgelser som udføres eller formidles af laboratoriet findes i rekvisition- og svarmodulet til EPJ. Visse sortimenter af undersøgelser er defineret i Side 20 af 23

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 26-10-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Én standard er "delvist" opfyldt og tre standarder er "ikke" opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Udvalgte emner Siemens Healthcare Diagnostics ApS Snoghøj 16-11-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere