LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2013"

Transkript

1 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2013 Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Gyldendal A/S årsrapport for 2013 og omfatter således perioden 1. januar til 31. december Gyldendal ønsker at fremme en ansvarlig adfærd i forbindelse med arbejdet i koncernen og ønsker herunder at fremme adfærd, der bidrager til bæredygtig økonomisk, social, miljø- og klimamæssig udvikling, og som integrerer hensynet til menneskerettigheder. De økonomiske, sociale, miljø- og klimamæssige forhold samt hensynet til menneskerettigheder er indbyrdes relaterede, og Gyldendal-koncernens samfundsansvar skal sikre en hensigtsmæssig balance i virksomhedens udvikling. Gyldendals fokus på samfundsansvarlighed omfatter særligt arbejdet med at værne om ytringsfriheden og at stimulere læsning gennem en mangfoldig udgivelsespolitik. Det fordrer dygtige og engagerede medarbejdere, der formår at indgå i et konstruktivt og afbalanceret samarbejde med forfattere og andre rettighedshavere. Samarbejdet med forfattere og andre ophavsmænd er afgørende for Gyldendal, og derfor er udvikling af medarbejdernes kompetencer i gode og engagerende arbejdsmiljøer ligeledes af stor betydning for Gyldendal. Gyldendals miljømæssige påvirkning er særligt udtalt inden for bogproduktionen. Gyldendal har på den baggrund prioriteret indsatsen for en ansvarlig miljømæssig adfærd inden for dette område. I 2013 indledtes arbejdet med at overvåge og rapportere om, hvorledes Gyldendal integrerer hensyn til menneskerettighederne. Gyldendal ønsker at arbejde med disse hensyn i overensstemmelse med de af FN fastsatte retningslinier i UN Guiding Principles on Business and Human Rights, juni 2011, der betragtes som den autoritative, globale referenceramme for virksomheder og menneskerettigheder. I 2013 er der foretaget en indledende due diligence af hovedparten af moderselskabets virksomhed, som vil blive nærmere udfoldet i 2014 og i de kommende år i datterselskaber og Bogklubber samt parallelt hermed eksternt i et samarbejde med koncernens hovedleverandører. Samtidig arbejdes der med integrering af en policy statement i koncernen som grundlag for arbejdet med hensyntagen til menneskerettigheder. Gyldendal har udarbejdet etiske regler for samfundsansvarlighed, der skal efterleves af alle selskaber i Gyldendal-koncernen og af de hovedleverandører, som Gyldendal samarbejder med. De etiske regler er tilgængelige på og vil blive revideret i takt med integrering af hensyn til menneskerettigheder i forholdet til Gyldendals eksterne leverandører. Udgivelsespolitik og ytringsfrihed Gyldendals mission er at berige danskerne med kundskaber, kunst, kultur og læseoplevelser præget af mangfoldighed og høj kvalitet. Gyldendal skal ikke kun genremæssigt spænde vidt. Gyldendal og dets datterselskabers aktiviteter skal afspejle virkeligheden i al dens mangfoldighed og bidrage aktivt til oplysning samt kulturel og demokratisk debat. Hos Gyldendal skal forfatterne kunne regne med at blive mødt med et kvalificeret og engageret samarbejde og med formidling af deres manuskripter uden skelen til religiøs, politisk eller anden overbevisning. Gyldendal betragter det som en væsentlig samfundsmæssig rolle at fastholde denne mangfoldighed i sit udgivelsesprogram. 1

2 Gyldendal ønsker at stimulere lysten til at læse såvel gennem spændende og debatskabende udgivelser for voksne og børn som gennem udvikling af nye tidssvarende undervisningsmaterialer i høj kvalitet til alle dele af uddannelsessegmentet. Gode læsefærdigheder er en grundlæggende forudsætning for at tilegne sig kompetencer i et vidensamfund, og Gyldendal vil spille en aktiv rolle i udviklingen af børn og unges læsefærdigheder. Yahya Hassan Bogåret 2013 vil blive husket som det år, Yahya Hassans digtsamling, Yahya Hassan, udkom. Her viste litteraturen for alvor det potentiale, den rummer for erkendelse og forandring, her lød en stemme med et budskab, som det vel ikke var første gang, man hørte; men her kom det til udtryk med en kunstnerisk kraft og troværdighed, der sprængte alle rammer og fik betydning for hele det danske samfunds opfattelse af den sociale og kulturelle virkelighed, en del af vore indvandrere lever i. Det er en stemme, vi længe har ventet på: Allerede i 2007 udskrev Gyldendal og Berlingske Tidende en litteraturkonkurrence for alle med anden etnisk baggrund end dansk; det resulterede i antologien Nye stemmer; men der skulle gå næsten syv år, før det egentlige gennembrud for dansk immigrantlitteratur kom. Yahya Hassan fik en enstemmigt positiv modtagelse af kritikken, og med eksemplarer trykt, et uhørt tal for en debutdigtsamling, inden for de første tre måneder skrev bogen forlagshistorie; den har flyttet holdninger, og den vil i lang tid fremover sætte sit præg på debatten, både i Danmark og uden for landets grænser: Bogen har været omtalt i den internationale presse og er solgt til udgivelse på anerkendte forlag i en lang række lande. Allerede inden udgivelsen var vi på forlaget klar over, at bogens budskab kunne få voldsomme konsekvenser for forfatteren, og overvejelserne herom indgik naturligvis i planlægningen af udgivelsen, med rådgivning sammen med Dansk PEN - af forfatteren både før og efter udgivelsen. Desværre udeblev de frygtede reaktioner ikke: Yahya Hassan har modtaget trusler på livet, og han har siden udgivelsen levet under PET s beskyttelse. Mærket for livet Også en anden af årets udgivelser vakte stor opmærksomhed i og uden for landets grænser på grund af den stemme, den lånte til en historie, offentligheden ellers mest har adgang til på afstand og fra nyhedsmedierne. Det danske forsvar havde som de første i verden åbnet for, at soldaterne selv kunne komme til orde i større tal og taget initiativ til en bog, som gik helt tæt på de danske soldaters oplevelser og refleksioner. I samarbejde med fotografen Jan Grarup og Gyldendal blev fotobogen Mærket for livet til, der tager sit originale udgangspunkt i danske soldaters tatoveringer og deres egne fortællinger om dem og den krig, som var anledningen til, at de fik dem. Den vigtigste bog om krigen i Afghanistan, skrev The New York Times i sin anmeldelse af bogen, og hundredtusindvis af mennesker besøgte BBC s website hvor bogen var omtalt. Karen Blixen i Afrika Endelig vakte udgivelsen af Karen Blixens samlede brevsamling fra Afrika, Karen Blixen i Afrika, også betydelig opmærksomhed, da det fire bind store værk efter flere års intensivt arbejde endelig stod færdig i foråret Med værket har offentligheden fået fuld adgang til en samling af breve, der ikke blot tegner et unikt tidsbillede, men også bevidner tilblivelsen af en af Danmarks allerstørste forfattere nogensinde. Ebøger og biblioteker Gyldendal fortsatte gennem hele 2013 arbejdet med at skabe et bæredygtigt samarbejde med bibliotekerne om udlån af digitale materialer. Efter at have forladt ereolen i slutningen af 2012, fordi udlånsmodellen viste sig at stå hindrende i vejen for udviklingen af et kommercielt digitalt marked for ebøger i Danmark, fortsatte Gyldendal i regi af Publizon med at udbygge EBIB som et farbart alternativ til ereolen. De store forlags exit fra ereolen skabte meget debat, også i 2013, men det lykkedes at skabe en forståelse i offentligheden og befolkningen for, at et kommercielt 2

3 marked ikke kan opretholdes, hvis bibliotekernes tilbud til borgerne giver en oplevelse af gnidningsfri og gratis adgang til alt digitalt materiale betalt af det offentlige. I slutningen af 2013 genoptog man så småt samtalerne om en samlet løsning for alle biblioteker og alle forlag i regi af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Gyldendal indgår naturligvis i disse forhandlinger som en vigtig og konstruktiv part med det sigte at sikre rammerne for et fremtidigt kommercielt marked for ebøger i Danmark og en plads til bibliotekerne og den formidling af litteratur, som de er og har varetaget så fremragende. National politik for dansk litteratur I begyndelsen af 2013 besluttede Gyldendal også at ytre sig i den debat om en national politik for den danske litteratur, som Forlæggerforeningen havde taget initiativ til. Til trods for et pointeret udgangspunkt, som var mere vidtrækkende, endte debatten i al væsentlighed med at handle om faste og frie priser, og forlagenes argumenter for genindførelse af faste priser til gavn for den mindre kommercielle litteratur nød ikke fremme hos politikerne. Dog var der forståelse for den bekymring for den danske bogbranches og den danske litteraturs vilkår, som debatten var udtryk for, og kulturminister Marianne Jelved søsatte en flerårig indsats for at øge læsningen i Danmark under mottoet: Danmark læser, ligesom der ved udgangen af året blev nedsat et litteraturpanel, som skal medvirke til at følge udviklingen på det danske bogmarked i de kommende år. Digitale læremidler som garant for læring Gyldendals sigte er fortsat at skabe innovative digitale læremidler, baseret på en erfarings- og forskningsbaseret it-didaktik, der er skræddersyet til de forskellige målgrupper i det danske uddannelsessystem. Samtidig er det afgørende for Gyldendal at sikre, at de digitale udgivelser befinder sig på det faglige kvalitetsniveau, som forlaget er kendt for på det trykte område, således at læremidlerne også i fremtiden kan motivere danske børn og unge til at udvide deres horisont og lære nyt. Ud over at lære yngre generationer grundlæggende kundskaber som at læse, skrive og regne, ser Gyldendal det som sit ansvar at være medvirkende til, at elever og studerende, også i en digital verden, formår at anskue skiftende tiders samfundsmæssige og eksistentielle problemstillinger fra flere synsvinkler. I grundskolen har navnlig web-produktet kaldet fagportal gjort sit indtog, og Gyldendal har nu et fuldt dækkende digitalt sortiment til alle fag. Gyldendals portaler til faget dansk har især haft stor gennemslagskraft med deres blanding af litterære tekster og temagennemgange. Denne publiceringsform åbner samtidig mulighed for at inkorporere højaktuelle undervisningsforløb. Differentieret og inkluderende undervisning Gyldendals engagement i kompetenceudviklingen af den danske befolkning kommer også til udtryk ved et stadigt fokus på udvikling af læremidler, der understøtter og er tilpasset læsesvage og læsere med begrænsede sproglige ressourcer. Udgivelser af denne art har i 2013 blandt andet vundet stor udbredelse på social- og sundhedsuddannelserne og i grundskolen. I og med digitaliseringen er det desuden i stigende grad blevet muligt at fokusere på enkelte elevers særlige behov, fx i form af opgaver, der er individuelt tilpasset. Gyldendal har igennem flere år arbejdet målrettet på at digitalisere læremidler til ungdomsuddannelserne, og i 2013 har der været fortsat vækst i afsætningen af navnlig i-bøger til dette segment. Der investeres kontinuerligt i en fremtidssikring af denne udgivelsestype, så produktet fortsat kan være et fleksibelt og tidssvarende værktøj for elever og lærere, der desuden i digitale fora inviteres med til at sætte deres præg på udviklingen. 3

4 Medarbejdere Gyldendal er afhængig af kreative, kompetente og engagerede medarbejdere og ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø. Der er i koncernen gjort en række indsatser for at sikre dette. Der er gennem flere år blevet gennemført årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser i moderselskabet og i 2012 også i Rosinante&Co. I 2013 blev det besluttet at ændre proceduren, således at en medarbejdertilfredshedsundersøgelse nu gennemføres hvert andet år for dermed at sikre en bedre implementering og forankring af de forbedringer og forandringer undersøgelsen peger på. Det betyder, at den næste undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed bliver i Det er ledelse, der især påvirker medarbejdernes engagement, og i 2013 har der særligt været fokus på at professionalisere den daglige ledelse i koncernen. Ledelse har afgørende indflydelse på medarbejdernes evne til at skabe værdi for forfattere og andre samarbejdspartnere samt for at videreudvikle virksomheden som arbejdsplads og som attraktiv forretning. Derfor kræver det en daglig ledelse, der inspirerer medarbejdere til nytænkning og handlekraft. Ligesom det kræver en daglig ledelse, der tilskynder medarbejdere til at gøre deres bedste hver dag. I den forbindelse er der blevet designet et særdeles ambitiøst, spændende og lærerigt lederudviklingsforløb for virksomhedens ledere, der forestås af Gyldendals HR-chef i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Forløbet i 2013 for 18 ledere har været en stor succes og er blevet evaluret højt. Lederudviklingsforløbet fortsætter i 2014 med nye deltagere, ligesom de ledere der deltog i 2013 fortsætter i et opfølgningsforløb. Den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer forbliver i fokus, og Gyldendal Academy fungerer fortsat som et internt efteruddannelsesprogram, der tilbyder kurser inden for traditionel forlagsdrift, kreativitet, kommunikation og personlige kompetencer. Kursuskataloget bliver hvert år tilpasset ud fra virksomhedens overordnede mål samt konkret efterspørgsel på kompetenceløft fra ledere og medarbejdere. Undervisere er såvel eksterne fagfolk som egne medarbejdere med særlige kompetencer inden for virksomhedens fagområder. Bogproduktion Produktion af trykte bøger er placeret hos eksterne leverandører. Trykning og indbinding sker primært i Skandinavien og Europa, se fig. 1. Leverandør lokation Antal hovedleverandører (trykning og indbinding af bøger) Antal hovedleverandører godkendt til produktion iht. FSC/PEFC standard Danmark og Skandinavien % Øvrige Europa % Asien 1 1 <0,1 % Fig. 1 - Leverandører af trykning og indbinding af bøger Produceret tonnage (bøger) på lokation i % af total tonnage Prepress, det vil sige layout, billedbehandling m.v., udføres stort set kun i Danmark på kontorarbejdspladser. Produktionen af bøger er koncentreret på få hovedleverandører, der tilsammen leverer 99 % af koncernens bøger. Alle hovedleverandører har underskrevet samhandelsaftale med Gyldendal, der blandt andet forpligter leverandørerne til at overholde nationale og internationale forskrifter om 4

5 indhold af farlige stoffer i bøger og særlige krav til emballage m.m. Samhandelsvilkårene forpligter samtidig leverandørerne til at forholde sig til og overholde Gyldendals etiske regler for samfundsansvarlighed, herunder vedrørende menneskerettigheder, arbejdsmiljø og beskyttelse af miljøet. Gyldendals etiske regler for samfundsansvar er tilgængelige på og vil de kommende år blive ajourført i samarbejde med hovedleverandørerne med henblik på mere eksplicit at integrere hensyn til overholdelse af menneskerettighederne som nærmere dokumenteret i UN Guiding Principles on Business and Human Rights, juni Gyldendal er i løbende dialog med de væsentligste leverandører om de krav, samhandelsvilkårene stiller, og Gyldendal besøger jævnligt produktionsstederne. Der er indarbejdet procedurer, der sikrer, at Gyldendal mindst en gang årligt besøger hovedleverandører i Danmark, Skandinavien og EU samt oversøiske leverandører efter behov. Hovedleverandørerne er alle miljø-certificerede enten i henhold til ISO14001, ICTI (International Council of Toy Industries), Emas eller i henhold til national certificering eller godkendelse. Hovedleverandørerne er i øvrigt alle godkendt til trykning på FSC- eller PEFC certificerede papirkvaliteter. Papir anvendt til trykte bøger er overvejende af skandinavisk oprindelse, se figur 2. Lokation I % af total tonnage Danmark og Skandinavien 84 % Øvrige Europa 16 % Asien <0,1 % Fig. 2 - Anvendt papir fabrikeret på lokation Helt tilbage i 2010 intensiveredes arbejdet for øget anvendelse af FSC ( Forest Stewardship Council, international mærkningsordning for træ og papir), PEFC ( Programme for the endorsement of Forest certification schemes, international certificering for bæredygtig skovdrift) eller lignende miljømærket papir. Gyldendal støtter disse ordninger og foretrækker leverandører, der er godkendt til produktion på FSC- og PEFC-mærket papir i den takt, som udbuddet heraf er til stede, og økonomien er forsvarlig. Der blev i 2010 sat ambitiøse mål for 2011, 2012, og Ambitionen for de kommende år er at fastholde niveauet for anvendelse af miljømærket papir i egenproducerede bøger. Mål for anvendelse af miljømærket papir Anslået 3 % % % 66 % 2012 I 2012 hævet fra 40 % til 70 % 91 % 2013 I 2013 hævet fra 80 % til 95 % 94 % 2014 >=95 % >=95 % - Realiseret og anvendt miljømærket papir i % af total papirtonnage Fig. 3 - Anvendt miljømærket papir FSC / PEFC/Svanen & genbrugspapir i bogproduktionen 5

6 Oplysning om anvendelse af miljømærket papir i Gyldendal-koncernens bøger kan ses på kolofonsiden, som bl.a. vil være mærket som herunder, se fig. 4. Fig. 4 - FSC-mærkning I bestyrelsen: Den 24. februar 2014 Poul Erik Tøjner Merete Eldrup Katrine Cohen Preben Mejer Jens Due Olsen Henning Persson Anitta Aaen Sundby Lene Tranberg I direktionen: Stig Andersen Bjarne Ponikowski 6

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere