Vurdering af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af fast ejendom"

Transkript

1 Vurdering af fast ejendom Redegørelse fra den af ministeren for skatter og afgifter den 19. juli 1976 nedsatte arbejdsgruppe Betænkning nr. 869 København 1979

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Fi bet.

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Side I. Indledni ng Kommissoriet og arbejdsgruppens sammensætning 7 II. Sammenfatning og konklusioner 10 III. Det nuværende vurderingssystem A. Historisk oversigt 16 a. Ejendomsskyldloven 16 b. Overvejelser om ændring af ejendomsskylden 16 c. Lov nr. 352 af 7. august 1922 om beskatning til staten af faste ejendomme 17 d. Lov nr. 179 af 23. juni 1956 om vurdering af landets faste ejendomme 17 B. Vurderingsbegreberne 19 a. Ejendomsværdien 19 b. Grundværdien, 22 c. Fradrag i grundværdien for forbedringer 27 C. Vurderingsprocedure. 29 a. Grundlag og hjælpemidler 30 b. De almindelige vurderinger 31 c. Årsomvurderinger samt vurderinger i henhold til vurderingslovens 4 og 4 A 35 d. Kortfattet oversigt over vurderingsmetoderne 36 e. De opnåede resultater og den generelle kontrol heraf 45 D. Vurderingsadministrationen 48 a. Vurderingsadministrationens opbygning 48 b. Vurderingsadministrationens opgaver 51

4 IV. Ejendomsvurderingernes anvendel se Side a. Ejendomsbeskatningen 55 b. Formueopgørelsen 55 c. Indkomstopgørelsen 55 d. Særlig indkomstskat 55 e. Frigørelses- og afståelsesafgift 56 f. Gave- og arveafgift g. Stempel- og kapitaltilførselsafgift 56 h. Bolig- og lejelovgivning 56 i. Real kreditgivning 57 j. Statistisk værdi registrering 57 k. Planlovgivning og ekspropriationserstatning Renovations-, vand- og vejvedligeholdelsesudgifter.. 57 m. Pensionskasselån 57 n. Retsafgiftslovens 2 57 o. Køb og sammenlægning af landbrugsejendomme 57 p. Jordrentepligtige ejendomme 58 q. Kommunal udligning 58 V. Vurderi ngsbegreberne. A. Ejendomsværdien 59 B. Grundværdien 59 a. Generelt 59 b. Landbrugsejendomme m.v 60 c. Skovejendomme 61 C. Fradrag i grundværdien for forbedringer 61 D. Fordeling af ejendomsværdi og grundværdi på erhverv og beboelse 64 VI. Vurderi ngssystemet A. Det nuværende system 65 B. Tilpasning til prisudviklingen 66 C. De enkelte ejendomsgrupper, for hvilke vurderingsforslag normalt kan udarbejdes 71 D. Proceduren ved de årlige vurderinger 76 E. Kontrollen med vurderingerne 78 a. Klager over vurderingerne 78 b. Revisionsarbejdet 80

5 VII. Vurderingsmyndighedernes organisation Side A. Den eksisterende organisation 82 a. Vurderingsrådene 82 b. Skyldrådene 83 B. Arbejdsgruppens overvejelser 83 a. Personkredsen 83 b. Vurderingsmyndighedernes 1. instans 84 c. Vurderingsmyndighedernes 2. instans 85 d. Økonomiske overvejelser 87 C. Udtalelse fra de medlemmer, der har repræsenteret kommunerne, amtskommunerne samt indenrigsministeriet VIII.Kontantvurdering A. Vurderingsnormen 93 B. Vurderingsnormens betydning for vurderingsniveau og prisudvikling 94 C. Den praktiske gennemførelse af kontantvurdering 97 a. Generelt 97 b. Specielle problemer omkring omregningen af grundværdien for bebyggede ejendomme til kontantværdi c. Forholdet imellem niveauet for de prioriterede priser og kontantprisniveauet 1. halvår halvår D. Følgevirkninger af overgangen til kontantvurdering på det skatte- og afgiftsmæssige område 107 a. Skatter og afgifter for hvilke vurderingsnormen ikke er af beregningsmæssig betydning 107 b. Skatter og afgifter hvor vurderingsnormen er af beregningsmæssig betydning 108 c. Formueopgørelsen 110 E. Udviklingen i ejendomspriserne ved sædvanlig prioritering og ved omregning til kontantbasis 113

6 Bilag Side 1. Ejendomsstamregistret og bygnings- og boligregistret Salgsstatistikkens anvendelse som grundlag for årsreguleringerne Vurderingernes anvendelse Fordeling af vurderede ejendomme ved 16. alm. vurdering efter benyttelse Grundværdi og fradrag for forbedringer for samtlige ejendomme ved alm. vurdering Konsekvenser for udskrivningen af amtsgrundskyld som følge af grundværdiernes omregning til kontantværdi Udenlandsk ret Oversigt over eventuelle ændringer i vurderingsloven 169

7 - 7 - I. Indledning. Arbejdsgruppen blev nedsat af mi'nisteren for skatter og afgifter den 19. juli Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: "I folketingets skatte- og afgiftsudvalgs betænkning over forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (kontantvurdering) henstillede et mindretal, at ministeren for skatter og afgifter lader en arbejdsgruppe foretage en samlet bedømmelse af mulighederne for en forbedring af vurderingsreglerne. Under 2. behandling af lovforslaget gav ministeren tilsagn om at iværksætte en sådan undersøgelse i en arbejdsgruppe. Som udgangspunkt for overvejelserne bør arbejdsgruppen foretage en analyse og bedømmelse af de nuværende vurderingsregler og den nu anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. På baggrund heraf bør det overvejes, hvilke hensyn vurderingsreglerne bør tilgodese, og på hvilke områder det under nutidens forhold og den forventede udvikling må anses for anbefalelsesværdigt at gennemføre ændringer i vurderingssystemet. Der bør bl.a. lægges vægt på, om ændringer i systemet kan føre til forenklinger for ejerne af fast ejendom, til ændringer af vurderingsorganisationen eller iøvrigt til administrative forenklinger og lettelser for myndighederne, uden at afgørende vurderingsmæssige hensyn tilsidesættes. Arbejdsgruppen bør være opmærksom på de ulemper, det medfører, at der efter de gældende vurderingsregler registreres meget store værdi spring hvert fjerde år. Arbejdsgruppen bør derfor undersøge mulighederne for at indrette vurderingssystemet således, at vurderingerne giver et mere løbende udtryk for udviklingen i ejendommenes værdi. Arbejdsgruppen bør redegøre for fordele og ulemper ved eventuelt at indføre det såkaldte kontantvurderingsprincip i forbindelse med en revision af vurderingsreglerne. I den forbindelse bør det tages op til behandling, i hvilket omfang en overgang til kontantvurdering giver anledning til konsekvensændringer i den øvrige lovgivning, herunder ændringer i reglerne om fradrag af gæld i fast ejendom ved opgørelsen af den skattepligtige formue.

8 - 8 - Arbejdsgruppen bør belyse den indflydelse, de ændringer, der behandles i arbejdsgruppens redegørelse, må antages at få på vurderingsresultaterne. Endvidere bør der redegøres for ændringernes betydning for administrationsudgifterne og forbruget af personale og tekniske hjælpemidler m.v. Hvor de af arbejdsgruppen behandlede løsninger forudsætter lovændringer, bør der redegøres herfor. Arbejdsgruppens arbejde bør tilendebringes så tidligt, at et eventuelt lovforslag kan fremsættes i god tid inden 17. alm. vurdering." Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Kontorchef J. Brigsted, boligministeriet. Vicedirektør Th. Christiansen,., direktoratet for Københavns skattevæsen. Kontorchef Karen Dahl skattedepartementet. Kontorchef C. E. Haumann, skattedepartementet. Skyldrådsformand Helge Larsen,., skyldrådsforeningen. Fuldmægtig Mogens Nagel Larsen,. Økonomiministeriet, det Økonomiske sekretariat. Afdelingschef Jens Jørn Nielsen, Kommunernes Landsforening. Ligningschef A. Bernth Pedersen, statsskattedirektoratet. Kontorchef Johs. Pedersen, indenrigsministeriet. Kontorchef J. E. Steenstrup,... Amtsrådsforeningen i Danmark Landinspektør (nu professor) Erik Stubkjær, Statsskattedirektør Hans Westerberg, formand finansministeriet, administrationsdepartementet. Den 19. januar 1979 indtrådte kontorchef Otto Larsen, amtsrådsforeningen, i stedet for kontorchef J. E. Steenstrup.

9 - 9 - Arbejdsgruppens sekretariat har haft følgende sammensætning: Kontorchef (nu vicedirektør) Niels Lauesen,... statsskattedirektoratet. Ekspeditionssekretær M. Winther, skattedepartementet. Fuldmægtig E. Stæhr-Larsen, statsskattedirektoratet. Fuldmægtig Flemming Paludan,... statsskattedirektoratet. (tiltrådt 15. januar 1977.) De statistiske beregninger i redegørelsen er udarbejdet i statsskattedirektoratets vurderingsafdeling af ekspeditionssekretær Peter Døssing. Et udvalg af arbejdsgruppen har i dagene september 1977 foretaget en studierejse til Stockholm, hvor embedsmænd fra Riksskatteverket orienterede om det svenske vurderingssystem og de dertil knyttede vurderingsregler. Der er i bilag 7 redegjort for det svenske vurderingssystem. København, den 29. januar J. Brigsted Th. Christiansen Karen Dahl C. E. Haumann Helge Larsen M. Nagel Larsen Otto Larsen Jens Jørn Nielsen A. Bernth Pedersen Johs. Pedersen Erik Stubkjær Hans Westerberg (formand) E. Stæhr-Larsen Flemming Paludan

10 II. Sammenfatning og konklusioner. A. Kommissoriet. Det er pålagt arbejdsgruppen at bedømme mulighederne for at forbedre vurderingsreglerne og eventuelt at foreslå ændringer i disse. I betænkningens kap. III og kap. IV er redegjort for de nuværende vurderingsregler, fremgangsmåden ved vurderingerne og for vurderingernes anvendelse. Kap. V indeholder resultatet af overvejelserne vedrørende vurderingsbegreberne. Det er videre pålagt arbejdsgruppen at overveje en forenkling og modernisering af vurderingssystemet, herunder at undersøge mulighederne for, at vurderingerne i højere grad end tilfældet er i dag løbende giver udtryk for udviklingen i ejendommenes værdi. Der er i kap. VI redegjort for overvejelserne i forbindelse hermed. I kap. VII er omtalt konsekvenserne for vurderingsmyndighedernes organisation af et ændret vurderi ngssystem. Overvejelserne af fordele og ulemper ved at indføre det såkaldte kontantvurderingsprincip samt konsekvenserne heraf er behandlet i kap. VIII. I bilag 8 findes en oversigt over de lovbestemmelser i vurderingsloven, der som konsekvens af arbejdsgruppens i nd.- stillinger skal ændres. B. Vurderingsbegreberne. Principperne for ansættelse af ejendomsværdi og grundværdi efter den nuværende vurderingslov foreslås fastholdt. Bestemmelserne om fordeling af landbrugsejendommes ansættelser på henholdsvis stuehus med tilhørende grund og have og på den øvrige ejendom kan udvides til også at omfatte andre ejendomme med blandet beboelse og erhverv. Det vurderingsmæssige grundlag vil herefter være til stede for en ligestilling ved beregningen af værdi af bolig i egen ejendom for ejere af blandede beboelses- og erhvervsejendomme. Reglerne for ansættelsen af fradrag i grundværdien for forbedringer - hvis eksistens forudsættes i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme - har medført administrati-

11 ve vanskeligheder. Der er derfor ud fra et rent administrativt synspunkt peget på muligheden af at forenkle eller at afskaffe disse regler efter en afviklingsordning. C. Vurderingssystemet. a. Generelt. Vurderingerne foreslås principielt baseret på oplysningerne i bygnings- og boligregistret og i ejendomsstamregistret. Det vil herefter i langt de fleste tilfælde ikke være nødvendigt at udsende vurderingsskemaer til ejerne. Efter retningslinier godkendt af ligningsrådet udarbejdes normværdier efter prisudviklingen for fast ejendom. På grundlag heraf udarbejder, statsskattedirektoratet vurderingsforslag for den overvejende del af landets faste ejendomme til brug for vurderingsmyndighedernes værdiansættelser. Det vil være muligt at meddele vurderingsresultatet til ejeren sammen med en redegørelse for, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget. Vurderingsresultatet kan eventuelt meddeles som et forslag, som ejeren kan fremkomme med indsigelse imod. b. Tilpasningen til prisudviklingen. 1. Den periodisk foretagne almindelige vurdering kan årligt tilpasses prisudviklingen ved en for samtlige landets ejendomme ensartet procentregulering af ansættelserne. Denne fremgangsmåde ligner den, der med hjemmel i ligningsloven anvendes ved fastsættelsen af grundlaget for beregningen af lejeværdi af bolig i egen ejendom. En sådan ordning er administrativt meget enkel og tilgodeser i nogen grad ønsket om at undgå de store værdi spring. Men ordningen indebærer, at beskatningsgrundlaget for den enkelte ejendom kan afvige væsentligt fra den faktiske handelspris, og er derfor næppe hensigtsmæssig. 2. En anden løsning er en årlig regulering af ansættelserne ved den almindelige vurdering på grundlag af ejendomssalgsstatistikkens stigningsprocenter, opdelt geografisk og ejendomsgruppevis. De almindelige, periodisk foretagne vurderinger vil herefter fremtræde som en kontrol af årsreguleringerne. De almindelige vurderinger, der nu foretages hvert 4. år, vil eventuelt kunne afholdes med større tidsintervaller.

12 Tillægges de årlige reguleringer samme skattemæssige konsekvenser som de almindelige vurderinger og årsomvurderingerne, kan man næppe afskære ejerne fra at kunne påklage disse. Klagemulighederne til skyldråd og landsskatteret må altså bibeholdes. Klageadgangen må imidlertid kunne begrænses til alene at omfatte spørgsmål om ejendommens klassificering i forhold til de anvendte reguleringssatser. Ejeren kan dog forlange sin ejendom omvurderet, jfr. den nuværende vurderingslovs 4, således at ejendommens ansættelse bringes ind under det almindelige klagesystem. En ordning med årsreguleringer forudsætter et sideløbende årsomvurderingssystem, idet reguleringens grundlag, den forudgående ansættelse, kan være forældet på grund af faktiske eller retlige ændringer af ejendommen. 3. En tredie løsning er en ordning med årlige almindelige vurderinger baseret på prisundersøgelser og i øvrigt på grundlag af de registrerede faktiske og retlige oplysninger om ejendommene, således at det nuværende årsomvurderingssystem gøres overflødigt. Fremgangsmåden ved de hidtidige almindelige vurderinger kan af tidsmæssige årsager ikke anvendes ved årlige vurderinger. Det vil imidlertid være muligt at afkorte vurderingsproceduren for den altovervejende del (ca %) af ejendommene ved i statsskattedirektoratet at sammenholde edb-registrenes ejendomsoplysninger med salgsoplysningerne. Herved undgår man at skulle gennemføre de hidtil anvendte prisundersøgelser foretaget på basis af besigtigelser samt forvurderingerne. De salgsstatistiske analyser kan foretages efter forholdene på vurderingstidspunktet. For de resterende ca % af ejendommene, for hvilke vurderingsforslagene ikke er tilstrækkeligt sikre, lettes vurderingsmyndighedernes arbejde ved, at en række besigtigelser og undersøgelser undgås som følge af de i vurderingsforslagene indeholdte pplysninger om ejendommene. Af hensyn til den offentlige budgetlægning bør vurderingstidspunktet formentlig fastsættes til den 1. januar. Det må antages, at de hyppigere vurderinger og den større åbenhed omkring vurderingernes grundlag medfører en begrænsning af antallet af klager. Klagesagsbehandlingen kan herved afsluttes i skyldrådene inden afholdelsen af den næste årlige vurdering.

13 En ordning med årlige almindelige vurderinger må antages at kunne gennemføres efter 17. alm. vurdering i 1981, eventuelt således at den første årsvurdering afholdes i D. Vurderingsmyndighedernes organisation. a. Vurderingsmyndighedernes organisation kan bibeholdes i sin nuværende form. Den igangværende tekniske og administrative udvikling og det foreslåede vurderingssystem gør det imidlertid muligt at begrænse arbejdet i vurderingsrådene, d.v.s. i vurderingsmyndighedernes 1.-instans. Samtlige vurderingsråd har i dag administrativ bistand i vurderingssekretariaterne samtidig med, at rådene ved de almindelige vurderinger for den overvejende del af ejendommene modtager forslag til vurdering. En ophævelse af den i dag gældende vurderingsdistriktsinddeling vil derfor være forsvarlig. Antallet af vurderingsrådsmedlemmer kan herefter nedskæres fra ca. 4.ooo til ca. 1.2oo, således at rådet består af i gennemsnit 4 medlemmer foruden vurderingsformanden. Den herved opnåede økonomiske besparelse vil være afhængig af den valgte aflønningsform. Der vil dog indenfor de opnåede besparelser kunne afholdes årlige reguleringer af vurderingerne eller egentlige årlige vurderinger. Skyldrådenes opbygning som et. råd bestående af 1.-instansens formænd kan bibeholdes, hvilket medfører en række instruktionsmæssige og økonomiske fordele. Da skyldrådene fungerer som både tilsyns- og klagemyndighed, vil det dog være nødvendigt, at skyldrådenes medlemmer ikke deltager i behandlingen af klager i egen vurderingskreds. b. De medlemmer af arbejdsgruppen, der repræsenterer kommunerne, amtskommunerne samt indenrigsministeriet har fundet det naturligt at tage udgangspunkt i den netop vedtagne skattestyrelseslov i spørgsmålet om den mest hensigtsmæssige organisation af de fremtidige vurderingsmyndigheder. De foreslår derfor etablering af kommunale vurderingskommissioner efter samme principper som de kommunale ligningskommissioner. De kommunale vurderingskommissioner udfærdiger vurderi ngsforslagene i overensstemmelse med de af ligningsrådet og statsskattedirektoratet meddelte anvisninger og behandler de mod forslagene fremsatte indsigelser. Klager over vurderings-

14 kommissionernes afgørelser behandles i statslige vurderingsråd. Det regionale tilsyn med vurderingen varetages af statslige amtsvurderingsråd. En sådan vurderingsorganisation vil reducere det nuværende antal vurderingsrådsmedlemmer fra ca til ca kommunale kommissionsmedlemmer, hvortil kommer et antal statslige vurderingsrådsmedlemmer og amtsvurderingsrådsmedlemmer svarende til antallet af skatterådsmedlemmer og amts- 1igni ngsrådsmedlemmer. Repræsentanterne for kommunerne og indenrigsministeriet skal i øvrigt pege på de yderligere økonomiske besparelser, der ville ligge i en ordning, hvorefter vurderingsarbejdet i dets helhed blev henlagt til de kommunale ligningskommissioner og de statslige skatteråd og amtsligningsråd. E. Kontantvurdering. I det eksisterende vurderingssystem ansættes ejendommes værdi i handel og vandel ved sædvanlig prioritering. Herved overføres de gennemsnitlige prioriteringsforhold for de omsatte ejendomme til samtlige vurderede ejendomme. En sådan prioriteret pris kan opfattes som sammensat dels af den såkaldte kontantværdi, dels af et kurstab, som skyldes, at financieringen af ejendomsomsætningen normalt foregår ved belåning til underkurs. En vurdering på basis af kontantværdien medfører, at de ansatte værdier i princippet renses for denne indflydelse. I al almindelighed bliver værdierne derfor lavere end ansættelserne efter det gældende princip. Kontantvurdering vil tillige på grund af den spredning, der erfaringsmæssigt er i prioriteringsforholdene, være ensbetydende med en anden fordeling af værdiansættelserne end efter den hidtil anvendte metode. Udviklingen i værdierne ansat på basis af sædvanlig prioritering sammenlignet med værdiansættelserne efter kontantværdiprincippet afhænger af udviklingen i prioriteringsvilkårene for de omsatte ejendomme og renteforholdene. Det væsentligste formål med afholdelse af ejendomsvurderinger er at skabe grundlag for påligning af en række skatter (især ejendomsskat, formueskat og lejeværdibeskatning). At beskatningsgrundlaget ved en eventuel overgang til kontant-

15 værdi bliver lavere må antages at være uden indflydelse på størrelsen af den samlede beskatning. Hvis provenuet af de enkelte skatter, der berøres af omlægningen, fastholdes gennem en generel justering af skattesatserne, vil fordelingen af skattebyrden i et vist omfang forme sig forskelligt under de to vurderingsprincipper. Der er intet teknisk eller administrativt til hinder for overgang til en kontantvurderingsnorm. Da statistikken over priserne på omsat fast ejendom imidlertid mister sin karakter af direkte at være vejledende for vurderingsarbejdet, skal statistikkens oplysninger underkastes yderligere bearbejdelse.

16 III. Det nuværende vurderingssystem. A. Historisk oversigt. a. Ejendomsskyld!oven. Ved lov nr. Io3 af 15. maj 19o3 om ejendomsskyld indførtes regelmæssige vurderinger i Danmark. Tanken med loven var at skabe et ensartet ejendomsbeskatningsgrundlag til afløsning af de hidtidige jord- og bygningsskatter. Efter loven ansattes for samtlige vurderingspligtige ejendomme en ejendomsværdi - en vurdering til ejendomsskyld - der skulle udgøre ejendommens værdi i handel og vandel uden besætning og løsøre, men incl. mur- og nagelfast tilbehør. De nærmere retningslinier for udfindelsen af værdien fastlagdes i selve lovteksten. Ved loven inddeltes landet i skyldkredse og for hver skyldkreds oprettedes et vurderingsråd bestående af en formand udpeget af finansministeren og 2 vurderingsmænd udpeget af kommunalbestyrelsen. Vurderingsrådene foretog vurderingerne i 1.instans. Samtidig oprettedes et overskyldråd bestående af en formand udpeget af kongen og 8 medlemmer, hvoraf 4 beskikkedes af kongen, 2 af landstinget og 2 af folketinget. Overskyldrådet fungerede som vurderingsrådenes tilsynsførende myndighed og som klageinstans. Overskyldrådets afgørelser var endelige. Den 1.alm.vurdering fandt sted i 19o4. b. Overvejelser om ændring af ejendomsskylden. Der opstod hurtigt efter ejendomsskyldlovens vedtagelse kritik af, at skatteomlægningen i et vist omfang havde medført overgang fra grundskat til bygningsskat. Det hævdedes, at det forhold, at bygninger nu indgik i beskatningsgrundlaget, bevirkede en beskatning af ejerens flid og indsats på ejendommen og en favorisering af den store landbrugsejendom i forhold til den li 11e. I 1911 begyndte man derfor at undersøge mulighederne for at gennemføre en grundbeskatning ved at iværksætte en række prøvevurderinger af jorden. På basis af erfaringerne fra prøvevurderingerne gennemførtes ved lov nr. 321 af 22. december 1915 en ændring af ejendomsskyldloven, således at der ved

17 alm.vurdering pr. 1. juli 1916 ved siden af ejendomsværdien ansattes en værdi af jorden i ubebygget stand under hensyn til dennes beskaffenhed og beliggenhed og til en i Økonomisk henseende god anvendelse. Efter overskyldrådets cirkulære af 1. marts 1916 ansattes landbrugets grundværdier til samme værdi pr. arealenhed uafhængigt af ejendommens størrelse og som om jorden tilhørte en middelstor bondegård. Ansættelsen af en særskilt grundværdi fik ikke skattemæssige konsekvenser. c. Lov nr. 352 af 7. august 1922 om beskatning til staten af faste ejendomme. Ved lov om beskatning til staten af faste ejendomme systematiseredes de hidtil gældende vurderingsregler med visse mindre ændringer. Det præciseredes bl.a., at landbrugsjorden skulle ansættes, som om den tilhørte en middelstor bondegård i middel god kultur. Samtidig indførtes ved lov en statsgrundskyld på 1,5 o/oo, der beregnedes på grundlag af den ansatte grundværdi. Ejendomsskylden bibeholdtes. Desuden indførtes regelmæssige- årsomvurderi nger for ejendomme, der havde undergået visse nærmere bestemte forandringer. Ved årsomvurderingen ansattes ejendomsværdien efter prisforholdene ved den seneste almindelige vurdering, medens grundværdien - af hensyn til muligheden for indførelsen af en kommunal grundværdistigningsskat - ansattes efter det aktuelle prisniveau. Samtidig indførtes en myndighedsorganisation svarende til den nuværende med vurderingsråd og skyldråd. d. Lov nr. 179 af 23. juni 1956 om vurdering af landets faste ejendomme loven om beskatning til staten af faste ejendomme virkede, for så vidt angår de vurderingsmæssige afsnit, uden ændringer, indtil den afløstes af lov nr. 179 af 23. juni 1956 om vurdering af landets faste ejendomme, der rned senere ændringer udgør det nugældende lovgrundlag for de offentlige vurderi nger. Ved lov nr. Io8 af 31. marts 1938 om oprettelsen af en landsskatteret og om tilsynet med skatteligningen m.v. ophævedes overskyldrådet, og dettes virksomhed som tilsynsførende administrativt organ og ankeinstans blev delt mellem på den ene side ligningsrådet og statens ligningsdirektorat (fra 1. december 1975 statsskattedirektoratet) og på den anden side landsskatteretten.

18 Vurderingsloven indebar en lovteknisk modernisering, medens vurderingsprincipperne fra oven i det væsentligste bibeholdtes, således også reglerne for ansættelse af landbrugsjord. Ved loven ajourførtes desuden betingelserne for, hvornår en ejendom optages til årsomvurdering. Desuden gennemførtes en ordning, hvorefter både ejendoms- og grundværdien ved omvurderingerne ansattes efter de aktuelle prisforhold på omvurderingsti dspunktet. Endelig udgik beskatningsbestemmelserne af loven, idet de statslige ejendomsbeskatningsregler i 1958 igen blev indarbejdet i loven for atter at blive udskilt fra denne i Af væsentligere ændringer i vurderingsloven skal kort omtales følgende: Ved lov nr. 224 af 4. juni 1965 gennemførtes en ændring, således at årsomvurderingerne fremtidigt skulle foretages på grundlag af prisforholdene ved den seneste almindelige vurdering. Ændringen begrundedes med, at de kraftige prisstigninger under det hidtil gældende system havde betinget meget væsentlige skattemæssige uligheder imellem omvurderede ejendomme og ikke-omvurderede ejendomme. Desuden indførtes en bestemmelse om, at landbrugsjord m.v., der ^ar omfattet af en godkendt byudviklingsplan eller en godkendt byplans landbrugszone, skulle ansættes efter handelsprisen, d.v.s efter vurderingslovens 6. For disse ejendomme blev "bondegårdsreglen" således suspenderet. Ved lov nr. 418 af 19. december 1966 ændredes vurderingsloven således, at ejerlejlighedsbegrebet indpassedes i denne. Ved ændringslov nr. 32o af 18. juni 1969 indførtes som konsekvens af frigørelsesafgiftsloven den nuværende ordning for ansættelsen af grundværdien for landbrugsejendomme. Denne ansættes herefter uafhængigt af eventuelle værdiforøgelser som følge af forventningen om ejendommens inddragelse i byzone eller sommerhusområde (dengang inder- eller mellemzone). Efter bestemmelsen finder denne merværdi udtryk i et særskilt ansat differencebeløb. I 197o indførtes en speciel regel for omvurdering, hvorefter landbrugsejendomme m.v. beliggende i landzone omvurderedes snarest - og uden for de almindelige vurderingsterminer - efter inddragelse i byzone eller sommerhusområde. Bestemmelsen indførtes med henblik på beregningen af frigørelsesafgift.

19 Ved lov nr. 31o af lo. juni 1976 skærpedes habilitetsbetingelserne for vurderingsmyndighederne, ligesom fremgangsmåden for fastsættelsen af grundværdien for ejerlejligheder blev præciseret. B. Vurderi ngsbegreberne. De gældende regler om de offentlige vurderinger og principperne for de respektive værdiansættelser findes i lov nr. 179 af 23. juni 1956 (vurderingsloven), senest ændret ved lov nr. 31o af lo. juni 1976, jfr. ministeriet for skatter og afgifters lovbekendtgørelse nr. 363 af 1. juli Det følger af vurderingsloven, at der for hver enkelt ejendom i landet ansættes en ejendomsværdi og en grundværdi samt - hvor betingelserne herfor er opfyldt - et fradrag i grundværdien for forbedringer. Desuden ansættes for visse landbrugsejendomme et differencebeløb, ligesom vurderingsmyndighederne foretager en række værdi fordel inger - dels lovbundne dels efter begæring. Visse ejendomme er dog undtaget fra vurdering i medfør af vurderingslovens 7. Det gælder således: Kirker, offentlige torve, gader, veje og parkanlæg, befæstningsanlæg, fyranlæg, forskellige trafikanlæg samt visse dele af Københavns frihavn. a. Ejendomsværdien. Det almindelige grundlag for ansættelse af ejendomsværdien er ifølge vurderingslovens 6 ejendommens værdi i handel og vandel, forstået som det beløb, der kan påregnes opnået for ejendommen ved almindelig frit salg. Ved ejendomsværdien forstås efter samme lovs 9 værdien af den faste ejendom i dens helhed, indbefattet sædvanligt tilbehør, men uden besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ved vurderingen tages der hensyn til alle særlige forhold ved selve ejendommen, som en fornuftig køber må antages at ville tage i betragtning, medmindre det drejer sig om forhold, hvorfra der efter nærmere bestemmelser i lovens 9-12 skal ses bort ved vurderingen. Det følger videre af lovens lo, stk. 1, at der ved ansættelse af ejendomsværdien tages hensyn til de til den faste ejendom (grund og bygninger m.v.) knyttede rettigheder og

20 byrder af offentligretlig karakter. Udtrykket "rettigheder og byrder af offentligretlig karakter" omfatter såvel den almindelige regulering af ejendomsretten til fast ejendom som de specielle begunstigelser eller rådighedsindskrænkninger for de enkelte ejendomme eller grupper af ejendomme, der er bragt i anvendelse over for disse ifølge særlig lovhjemmel. Man vurderer således under hensyntagen til lovgivningens almindelige betingelser og forskrifter for og begrænsninger i en ejers råden over og udnyttelse af ejendommen i det omfang de pålagte bånd må antages at påvirke salgsprisen. En ejendom kan derfor ikke vurderes efter en anvendelse, som vil stride mod loven eller den øvrige retstilstand, selvom denne anvendelse ville være økonomisk mere fordelagtig for ejeren. Også de specielle rådighedsindskrænkninger, som en offentlig myndighed med hjemmel i loven har pålagt en ejendom, f.eks. ved kondemnering, benyttelsesforbud, tinglyst byplanvedtægt (kommuneplan), naturfredningskendelse o.s.v. påvirker ansættelsen af ejendomsværdien. På tilsvarende vis vurderes også under hensyntagen til de særlige begunstigelser i forhold til i øvrigt gældende love eller bestemmelser, f.eks. byggedispensation, dispensation i henhold til by- og landzoneloven eller naturfredningsloven. Det følger endvidere af vurderingslovens lo, stk. 2, at der ved ejendomsværdiansættelsen såvel for den herskende som den tjenende ejendom skal tages hensyn til privatretlige servitutter, der er pålagt en ejendom til fordel for en anden, medens der i øvrigt skal bortses fra rettigheder og byrder af privatretlig karakter. Som eksempe-1 på sådanne privatretlige servitutter kan nævnes portrettigheder, indkørselsrettigheder, vejrettigheder (færdselsret), udsigtsservitutter, afgravningsret til forekomster i jorden m.v. I øvrigt skal der ved ansættelsen af såvel ejendomsværdien som grundværdien bortses fra rettigheder og forpligtelser af privatretlig karakter. Hvor bygninger og grund har forskellig ejer og følgelig vurderes hver for sig, skal der i medfør af vurderingslovens 11 tages hensyn til kontraktforholdet mellem parterne ved ansættelsen af ejendomsværdien for de respektive to ejendomme. Ansættelsen af ejendomsværdien sker som almindelig regel på grundlag af ejendommens faktiske tilstand på vurderingstidspunktet. Ved de almindelige vurderinger skal ansættelser-

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Vurdering af fast ejendom

Vurdering af fast ejendom Vurdering af fast ejendom Kapitel 1. Kommissorium m.v. Kapitel 2. Sammenfatning og konklusioner Kapitel 3. Vurderingssystemet Kapitel 4. Anvendelse af vurderingerne Kapitel 5. Erfaringerne med det nuværende

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD

BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD BETÆNKNING VEDRØRENDE FULD GRUNDSKYLD AFGIVET DEN 13. OKTOBER 1954 AF DEN AF FINANSMINISTEREN NEDSATTE KOMMISSION TIL LINDERSØGELSE AF SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

Fokus på erhvervsejendomme

Fokus på erhvervsejendomme Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

VURDERING PARCELHUSGRUNDE

VURDERING PARCELHUSGRUNDE VURDERING PARCELHUSGRUNDE Beliggende: Ejer: Kirsebærvænget, 9620 Aalestrup Brombærvej, 9620 Aalestrup Solbærvej, 9620 Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rekvirent:...

Læs mere

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved

Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved SALGSOPSTILLING 177 m² ejerlejlighed til erhverv - fri for lejemål. Ringstedgade 19A, st., 4700 Næstved Sag ERH15105 God erhvervsejerlejlighed - beliggende i hyggelig handelsgade Her god gående trafik

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Lov om realkreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989) 10, stk. 2, og 11, stk. 1.

Lov om realkreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989) 10, stk. 2, og 11, stk. 1. Kendelse af 16. februar 1993. 91-6.457. Overbelåning forelå ikke. Lov om realkreditinstitutter (lovbekendtgørelse nr. 571 af 15. august 1989) 10, stk. 2, og 11, stk. 1. (Morten Balling, Peter Wendt og

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA j.nr. 7381 TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA Ejendommen, matr.nr. 4r m.fl. Villersø By, Villersø, beliggende Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa, på 22,17 ha. udbydes til salg på de i materialet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Ejendomsværdiskat. Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat.

Ejendomsværdiskat. Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskat Læs her om de gældende regler og seneste nyheder, der omhandler dansk ejendomsværdiskat. Indhold Hvis du ikke er fortrolig med regler og fremgangsmåde, bør du læse teksten længere nede.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere