Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger"

Transkript

1 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013

2 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013

3 Tillid til ejendomsvurderingerne Boligejerne og ejere af andre ejendomme skal have tillid til, at de offentlige ejendomsvurderinger er af en tilstrækkeligt god kvalitet. Der er brug for en løsning, der kan genskabe tilliden. SKATs ejendomsvurderinger er blevet kritiseret af Rigsrevisionen for ikke at ramme godt nok, og det skal der rettes op på. SKATs forvaltning af ejendomsvurderinger har ligget inden for lovens rammer. Det betyder imidlertid ikke, at vurderingerne ikke kunne have været bedre. Det er vigtigt for regeringen, at befolkningen har tillid til grundlaget for betaling af skatter og afgifter. Danskerne har krav på at få ejendomsvurderinger, der rammer så godt som muligt. Regeringen vil etablere et nyt ejendomsvurderingssystem fra Det vil ske på baggrund af anbefalinger, som et udvalg af uafhængige eksterne eksperter skal fremlægge senest 1. juni Det nye system skal øge træfsikkerheden i vurderingerne. Som led i at genskabe tilliden til den offentlige ejendomsvurdering foreslår regeringen, at når den nye 2015-vurdering foreligger i marts 2016, sammenholdes den med 2011-vurderingen. For de ejerboliger, hvor den nye vurdering er lavere end 2011-vurderingen, genberegnes ejendomsværdiskat for årene og grundskyld for årene Hvis beregningen fører til et lavere skattebeløb, får man automatisk forskellen udbetalt uden at skulle klage. Det er desværre ikke muligt at gøre dette hurtigere. Det skyldes, at der først skal udvikles et nyt ejendomsvurderingssystem på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger. Der skal endvidere opbygges nye it-løsninger til håndtering af det nye vurderingssystem. Det vil formentlig være relativt få boligejere, der vil få penge udbetalt. Hver 10. boligejer betaler grundskyld af den aktuelle vurdering, og for ejendomsværdiskattens vedkommende er det hver 20. boligejer. Langt hovedparten af boligejerne betaler ejendomsskatter af beløb, der er lavere end vurderingen. Regeringen foreslår, at og 2014-vurderingerne foretages ved at videreføre og 2012-vurderingerne uændret, således at de vil danne grundlag for opkrævning af ejendomsskatter i Boligejere og ejere af erhvervsejendomme vil kunne klage over 2015-vurderingen og over og 2014-vurderingerne (dvs. de videreførte og 2012-vurderinger), når vurderingen offentliggøres i marts Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

4 Rigsrevisionens kritik Rigsrevisionen anfører i en beretning fra august 2013, at Skatteministeriet har forvaltet ejendomsvurderingsområdet meget kritisabelt. Boks 1 Baggrund: Ejendomsvurderingen indebærer følgende opgaver: Alle ejendomme vurderes hvert andet år pr. 1. oktober. Ejerboliger (parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse) vurderes i ulige år. Der er ca. 1,7 mio. ejerboliger. Alle andre ejendomme vurderes i lige år alle erhvervsejendomme, landbrug, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger osv. Der er ca andre ejendomme. Ved vurderingen ansættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom. Vurderingerne offentliggøres omkring 1. marts. Boligejere får vurderingen sammen med årsopgørelsen. En ejendomsvurdering kan påklages frem til den 1. juli i året efter vurderingsåret. Rigsrevisionen anfører bl.a., at størstedelen af SKATs vurderinger af ejerboliger er ude af trit med det, som husene faktisk handles til. Rigsrevisionen anfører således, at 41 pct. af de parcelhuse, der blev handlet i andet halvår af 2011, var vurderet for højt, mens 34 pct. var vurderet for lavt. Kun 25 pct. af husene var efter Rigsrevisionens opfattelse vurderet på et acceptabelt niveau, nemlig mellem 0 og 15 pct. under den pris, som husene viste sig at blive handlet til. Efter offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning har SKAT manuelt gennemgået alle parcelhushandlerne i andet halvår af 2011 og har fået resultatet kontrolleret af Kammeradvokaten. Gennemgangen viser, at antallet af ejendomme solgt til priser under vurderingen ikke er 41 pct., men 30 pct. Antallet af ejendomme, der er solgt til mere end 15 pct. over vurderingen, er ikke 34 pct., men 42 pct. Men der er stadig kun omkring en fjerdedel af ejendommene, der er vurderet til et beløb på mellem 0 og 15 pct. under det, som ejendommene blev handlet til. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

5 Boks 2 Ejendomsvurderinger Ejendomsvurderinger anvendes som grundlag for ejendomsværdibeskatningen af ejerboliger og opkrævningen af kommunal grundskyld for stort set alle ejendomme. Vurderingerne anvendes endvidere som grundlag for opkrævningen af den dækningsafgift, som kommunerne kan pålægge visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme. Hertil kommer forskellige andre formål. En vurdering vil altid indebære en usikkerhed. Usikkerheden skyldes bl.a. antallet af handler i området. Jo færre handler, jo mere vil enkelthandler, der tilfældigvis sker til en høj eller lav pris, påvirke gennemsnittet. Usikkerheden skyldes også, at SKAT ikke har oplysninger om den enkelte ejendoms almindelige stand, der typisk har stor betydning for den enkelte ejendoms handelsværdi. Endelig skyldes usikkerheden, at det kan variere, hvad den rigtige pris er, fordi to købere selv i en normal handel vil give forskellige priser. Usikkerheden varierer også efter lokale forhold. Generelt er der større usikkerhed forbundet med at ansætte en grundværdi end en ejendomsværdi, fordi grundværdien skal ansættes som grundens værdi i ubebygget stand. I mange områder findes der ikke ubebyggede grunde. Der er derfor ikke salg, der umiddelbart kan sammenlignes med. Ejendomsvurderinger skal afspejle ejendommenes pris i almindelig fri handel. For ejerboligers vedkommende er det dog fastsat i loven, at vurderingen skal fastsættes som den gennemsnitlige handelspris for sammenlignelige ejendomme i området. Dette må nødvendigvis også indebære usikkerhedsmomenter. For at sikre borgerne i de situationer, hvor de mener, en vurdering ligger over den rigtige værdi, er der adgang til at klage over SKATs vurderinger. Kammeradvokatens retlige vurdering Regeringen har bedt Kammeradvokaten om at undersøge, om SKATs forståelse og forvaltning af vurderingen af ejerboliger siden 2003 har ligget inden for vurderingslovens rammer. Det fastslår Kammeradvokaten, at den har. Det er Kammeradvokatens samlede retlige vurdering, at det materiale, som han har fået forelagt, ikke giver grundlag for at anse SKATs vurderinger af ejerboliger for at have været så upræcise, at SKATs hidtidige fortolkning og forvaltning af vurderingssystemet falder uden for lovens rammer. Derfor har boligejere efter Kammeradvokatens vurdering ikke noget generelt krav på at få tidligere ejendomsvurderinger genoptaget. Kammeradvokaten konkluderer desuden, at der ikke er et krav i vurderingsloven om, at hovedparten af vurderingerne skal ligge mellem 0 og 15 pct. under den pris, en ejendom faktisk handles til. Justitsministeriet har på det foreliggende grundlag tilsluttet sig Kammeradvokatens samlede retlige vurdering. Regeringen finder i lyset heraf ikke anledning til at iværksætte yderligere undersøgelser. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

6 Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning For langt de fleste boligejere har 2011-vurderingen ingen betydning for de ejendomsskatter, boligejeren, jf. boks 3, har betalt siden Boks 3 Ejendomsskatterne Ejendomsvurderinger anvendes som grundlag for ejendomsværdibeskatningen af ejerboliger og opkrævningen af kommunal grundskyld for stort set alle ejendomme. Vurderingerne anvendes endvidere som grundlag for opkrævningen af den dækningsafgift, som kommunerne kan pålægge visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme. Hertil kommer forskellige andre formål. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten udgør 1 pct. af et beskatningsgrundlag på op til kr. og 3 pct. af det overskydende. Beregningen af ejendomsværdiskatten sker ud fra det laveste af følgende beløb: Den aktuelle ejendomsværdi. Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med et tillæg af 5 pct. Ejendomsværdien pr. 1. januar Ca. 5 pct. af landets ejerboliger betaler ejendomsværdiskat efter den seneste vurdering. Grundskyld og grundskatteloft Grundskylden opkræves på grundlag af det mindste af følgende beløb: Den aktuelle grundværdi. Sidste års beskatningsgrundlag forhøjet med en reguleringsprocent, som opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. - dog højst 7 pct. Dette kaldes ofte grundskatteloftet. Grundskylden betales med en grundskyldspromille, som fastsættes af den enkelte kommune. Grundskyldspromillen skal ligge mellem 16 og 34. Godt 10 pct. af landets boligejere betaler i 2013 grundskyld efter den seneste vurdering. Dækningsafgift Kommunerne kan vælge at opkræve en dækningsafgift af erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme. Dækningsafgiften af erhvervsejendomme opkræves af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien. For offentlige ejendomme kan der også lægges en dækningsafgift på grundværdien. Dækningsafgiften af erhvervsejendomme kan højst udgøre 10 promille. Det er således kun ca. 5 pct. af alle boligejerne, der betaler ejendomsværdiskat efter den aktuelle vurdering, mens de resterende ca. 95 pct. betaler ejendomsværdiskat på grundlag af eller 2002-vurderingen, som er lavere end den aktuelle vurdering. Det er endvidere kun godt 10 pct. af boligejerne, der i 2013 betaler grundskyld efter den aktuelle grundværdi, mens de resterende knap 90 pct. betaler grundskyld efter et grundskatteloft, som er lavere. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

7 De 5 pct. og de godt 10 pct. er gennemsnitstal for hele landet og dækker over variation på kommuneniveau, jf. figur 1A og 1B. Figur 1A: Ejendomsværdiskat betales af aktuel vurdering Figur 1B: Grundskyld betales af aktuel vurdering Kilde: SKAT og lovmodellen Tallene skal endvidere ses i lyset af, at vurderingerne ligger over handelsprisen for 30 pct. af de ejerboliger, der blev handlet i andet halvår af 2011, jf. ovenfor. Det må derfor formodes, at den nye 2015-vurdering kun vil være lavere end 2011-vurderingen for en mindre del af de boligejere, der i dag betaler ejendomsværdiskat eller grundskyld på baggrund af den aktuelle vurdering. Regeringen vil genskabe tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger Regeringen vil genskabe tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger. Hvis boligejerne skal have en troværdig og mere præcis ejendomsvurdering, er det nødvendigt med nye systemer til at vurdere ejendomme. Det kræver nye og bedre løsninger. Regeringen vil derfor nedsætte et eksternt ekspertudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan ejendomsvurderingerne kan gøres bedre. Indtil der foreligger en vurdering med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger, vil regeringen videreføre 2011-vurderingerne af ejerboliger og 2012-vurderingerne af erhvervsejendomme. I 2015 bliver alle ejendomme vurderet med det nye vurderingssystem. Når 2015-vurderingen er gennemført, vil den for ejerboligers vedkommende blive sammenholdt med 2011-vurderingen. Hvis 2015-vurderingen er lavere end 2011-vurderingen, vil bo- Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

8 ligejeren få sine ejendomsskatter genberegnet på grundlag af den lavere 2015-vurdering. Hvis det giver et lavere skattebeløb end det, som boligejeren har betalt, vil forskellen automatisk blive udbetalt. Nedsættelse af ekspertudvalg om fremtidens ejendomsvurdering Regeringen nedsætter et udvalg af eksterne eksperter, som skal undersøge mulighederne for at gøre ejendomsvurderingerne bedre fra og med Udvalget skal afslutte sit arbejde senest 1. juni Ekspertudvalget skal komme med forslag til, hvordan ejendomsvurderingerne kan gøres bedre. Udvalgets arbejde skal føre til, at vurderingerne rammer mere præcist end nu, og at usikkerheden bliver mindre. Der er ikke tale om, at der skal opbygges et nyt ejendomsbeskatningssystem. Der er tale om, at det nuværende system skal gøres bedre. Der vil også i et fremtidigt system være usikkerhed forbundet med vurderingerne, og der vil stadig være ejendomme med en vurdering, der ligger både over og under det beløb, ejendommene senere bliver solgt til. Målet er, at vurderingernes træfsikkerhed samlet set bliver bedre. Regeringen vil i forbindelse med de nye vurderinger samtidig gøre det mere klart for borgerne, hvordan den enkeltes vurdering er beregnet. Vurderingerne i 2013 og 2014 bliver lig med vurderingerne i 2011 og 2012 SKAT har siden 2012 arbejdet på at forbedre vurderingerne, men de vil blive foretaget med de samme metoder som i Regeringen vil derfor foretage 2013-vurderingen af ejerboliger og 2014-vurderingen af erhvervsejendomme på den måde, at vurderingerne i henholdsvis 2011 og 2012 videreføres uændret. Alle ejendomme ejerboliger såvel som erhvervsejendomme vil blive vurderet igen i 2015 med anvendelse af den vurderingsordning, som ekspertudvalget foreslår. Nye og ændrede ejendomme vil blive vurderet, så der stadig vil være en vurdering af alle ejendomme. Det vil rent teknisk skulle ske i 2011-niveau for ejerboliger og i 2012-niveau for andre ejendomme. Alle boligejere vil kunne klage over 2013/2014-vurderingerne og vurderingerne af nye og ændrede ejendomme i 2016, når den nye vurderingsordning er på plads. Nye vurderinger i 2015 automatisk udbetaling til boligejere I 2015 vurderes alle ejendomme, både ejerboliger og erhvervsejendomme. Vurderingerne foretages pr. 1. oktober 2015 og offentliggøres i marts Vurderingerne vil blive foretaget med den vurderingsordning, som ekspertudvalget anbefaler. Regeringen foreslår, at hvis en ejerbolig i 2015 bliver vurderet lavere, end den blev i 2011, vil boligejeren få beregnet sin ejendomsværdiskat fra 2011 til 2014 og sin grundskyld fra 2013 til 2016 efter den lavere 2015-vurdering i stedet for efter 2011-vurderingen. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

9 Viser beregningen en lavere ejendomsværdiskat eller grundskyld, vil boligejeren få forskellen udbetalt. Det vil ske automatisk. Ved sammenligningen mellem 2015-vurderingen og 2011-vurderingen justeres vurderingen efter prisudviklingen for ejendomme af den pågældende type i det område, hvor ejendommen ligger. Boks 4 Eksempel hvor der sker nedsættelse af ejendomsværdiskat og grundskyld En boligejer fik i 2011 vurderet sin ejendom til kr. Heraf udgjorde grundværdien kr. I 2002 blev ejendommen vurderet til kr. Derfor har boligejeren siden 2003, som følge af skattestoppet, betalt ejendomsværdiskat af den lavere 2002-vurdering, svarende til kr. om året. I 2013 betaler boligejeren grundskyld af grundskatteloftet. Det udgør kr., hvilket er 23 pct. lavere end grundværdien i henhold til 2011-vurderingen. Hvis ejendomsværdien i 2015 vurderes til kr. og grundværdien til kr. dvs. 13 pct. lavere end 2011-vurderingen vil boligejeren i 2016 automatisk få nedsat ejendomsskatterne med i alt kr. Ejendomsværdiskatten vil blive nedsat med 400 kr., da ejendomsværdien ved 2015-vurderingen ligger kr. under 2002-vurderingen, der ellers ville have udgjort grundlaget for ejendomsværdiskatten i 2011 til Grundskylden vil blive nedsat med 669 kr., da grundskatteloftet i 2015 vil overstige den lavere grundværdi fra 2015-vurderingen. Kr. (årets niveau) Ejendomsværdi 2002-vurdering Ejendomsværdi 2011-vurdering Ejendomsværdi 2015-vurdering Ejendomsværdiskat 2011-vurdering Ejendomsværdiskat 2015-vurdering Ændring Nedsat ejendomsværdiskat 400 Grundværdi 2011-vurdering Grundværdi 2015-vurdering Grundskatteloft Grundskyld 2011-vurdering Grundskyld 2015-vurdering Ændring Nedsat grundskyld 669 Nedsatte ejendomsskatter i alt Anm.: Der er anvendt den gennemsnitlige kommunale grundskyldspromille for 2013 på 26,27. Det er beregningsteknisk forudsat, at prisudviklingen for ejendommen er nul i årene fra 2011 til Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

10 Tinglysningsafgift beregnes fremover kun af handelspris Regeringen foreslår, at der ved en bolighandel fremover altid skal betales tingslysningsafgift af handelsprisen, uanset om den er højere eller lavere end ejendomsvurderingen. Der vil dog stadig skulle betales tinglysningsafgift af vurderingen, hvis man fx i en familiehandel aftaler en meget lav pris. Det vil skulle gælde fra Hvis man ved en bolighandel før udgangen af 2013 har betalt tingslysningsafgift efter vurderingen, vil man kunne anmode om at få forskellen udbetalt, hvis 2011-vurderingen ligger mindst 15 pct. over handelsprisen, og beløbet udgør mindst kr. Klager over vurderingerne og betydningen for udbetaling Der vil kunne klages over 2015-vurderingen. Der vil samtidig kunne klages over de vurderinger, det ikke hidtil har været muligt at klage over, jf. boks 5. Klage kan finde sted, når vurderingerne er offentliggjort i marts Boks 5 Hvad vil det blive muligt at klage over? Der kan klages over de vurderinger, som det ikke tidligere har været muligt at klage over, dvs.: 2015-vurderingerne af ejerboliger og erhvervsejendomme vurderingerne af nye og ændrede ejerboliger vurderingen (som er lig med 2012-vurderingen) af erhvervsejendomme samt 2014-vurdering af nye/ændrede erhvervsejendomme vurderingen (som er lig med 2011-vurderingen) af ejerboliger samt 2013-vurdering af nye/ændrede ejerboliger. Der vil hermed i marts 2016 kunne klages over 2013-vurderingen af ejerboliger (den uændrede videreførelse af 2011-vurderingen). Der vil også kunne klages over 2014-vurderingen af erhvervsejendomme (den uændrede videreførelse af 2012-vurderingen). Endelig vil der kunne klages over vurderingerne af nye og ændrede ejendomme. Borgerne og virksomheder mister hermed ikke nogen mulighed for at kunne klage over vurderinger. Forskellen er, at al klagebehandling vil ske i 2016, når en ny vurderingsordning er på plads. Som nævnt foreslår regeringen, at der etableres en udbetalingsordning for ejerboliger, når vurderingen i 2015 er lavere end vurderingen i vurderingen foretages med den nye vurderingsordning. Hvis 2015-vurderingen er lavere end 2011-vurderingen, vil det kunne opfattes på den måde, at 2011-vurderingen var for høj. Derfor etableres udbetalingsordningen sådan, at boligejerne automatisk får deres ejendomsbeskatning beregnet med den lavere 2015-vurdering uden at skulle klage over vurderingen. Dermed er der ikke behov for, at borgerne skal kunne klage særskilt over vurderingen. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

11 Det er det endelige resultat af 2015-vurderingen dvs. vurderingen efter behandling af en eventuel klage der anvendes ved sammenligningen med 2011-vurderingen. Hvis en klage over 2015-vurderingen fører til en forhøjelse af vurderingen, betyder det ikke øget skattebetaling for de forudgående år. En forhøjelse betyder, at forskellen mellem vurderingen og 2015-vurderingen bliver mindre eller helt forsvinder. Det betyder igen, at det beløb, der eventuelt kan udbetales, også bliver mindre, eller at klageren helt mister muligheden for at få penge udbetalt. Klager skal behandles hurtigt, og uden at der gås på kompromis med kvaliteten. Regeringen foreslår derfor, at klagesager om fortolkning af reglerne skal behandles af Landsskatteretten, som har den juridiske ekspertise til at behandle disse sager. Regeringen foreslår videre, at klager over selve vurderingen det beløbsmæssige værdiskøn altid skal behandles af vurderingsankenævnene. Vurderingsankenævnene er lokalt forankret og har et lokalkendskab, som Landsskatteretten ikke har. Derfor er vurderingsankenævnene bedst til at afgøre klagesager om vurderingsskøn. Sådanne sager handler ofte om, at der kommer nye oplysninger fra klageren. Samtidig vil sagsbehandlingstiden kunne gøres kortere, da der vil være flere at fordele sagerne til. Så vil borgerne få en hurtigere afklaring, og det vil styrke borgernes retssikkerhed. Økonomiske og administrative konsekvenser Regeringens forslag om en udbetalingsordning for ejendomsskatter og ændring af reglerne for betaling af tinglysningsafgift har en række økonomiske og administrative konsekvenser. Samlet set skønnes udbetalingsordningen for ejendomsværdiskat, grundskyld og tinglysningsafgift samt ændringen af reglerne for betaling af tinglysningsafgift at medføre et finansieringsbehov på ca. 1,2 mia. kr. fordelt på årene Det vil være et forholdsvis beskedent antal boligejere, der bliver berørt af udbetalingen af ejendomsværdiskat. Det skyldes, at langt de fleste boligejere på grund af skattestoppet betaler ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingerne i 2001 eller Det skønnes, at der for årene 2011 til 2012 skal udbetales ca. 100 mio. kr. ved en genberegning af ejendomsværdiskat, jf. tabel 1. Udbetalingerne vedrørende grundskylden forventes at blive større. Det skyldes, at flere boligejere betaler grundskyld af den aktuelle ejendomsvurdering eller en værdi lige under vurderingen. Det skønnes, at der for årene 2013 til 2014 skal udbetales ca. 1,3 mia. kr. ved en genberegning af grundskyld. I 2016 vil der således skulle findes finansiering for ca mio. kr. Det vil skulle ske i forbindelse med finansloven for Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

12 Ændringen af reglerne for betaling af tinglysningsafgift samt udbetalingen af tinglysningsafgift skønnes samlet set at medføre et mindreprovenu på ca. 200 mio. kr. før automatisk tilbageløb af moms og afgifter i perioden Udbetaling af tinglysningsafgift medfører et samlet finansieringsbehov på 160 mio. kr. for perioden Tabel 1 Ændringer i provenu fra ejendomsværdiskat, grundskyld og tinglysningsafgift Mio. kr. (2014-niveau) Ejendomsskatter i alt Regulering før tilbageløb - Regulering af ejendomsværdiskat Regulering af grundskyld Ejendomsskatter i alt efter regulering Udbetaling af ejendomsskatter før tilbageløb Udbetaling af ejendomsskatter efter tilbageløb Tinglysningsafgift Regulering og regelændring før tilbageløb - Regulering af tinglysningsafgift Tinglysningsafgift af handelspris Tinglysningsafgift efter regulering og regelændring Udbetaling og regelændring af tinglysningsafgift før tilbageløb Udbetaling og regelændring af tinglysningsafgift efter tilbageløb Finansieringsbehov i alt Anm.: Der er anvendt en tilbageløbssats på 24,5 pct. Det er lagt til grund, at der ikke er provenumæssige konsekvenser ved at forlænge 2011/2012-vurderingen, da beløb, der er opkrævet på baggrund af den forlængede 2011-vurdering, og som udbetales som følge af en lavere 2015-vurdering, under alle omstændigheder ville være udbetalt i forbindelse med en klage over 2013-vurderingen, hvis den ikke var blevet udskudt. Det er beregningsteknisk forudsat, at udbetaling af tinglysningsafgift sker i Provenuskøn for tinglysningsafgift i tager udgangspunkt i det samfundsøkonomiske forløb i Konvergensprogram 2013 og er behæftet med betydelig usikkerhed. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

13 Det må forventes, at debatten om kvaliteten af ejendomsvurderingerne vil betyde, at mange flere boligejere i 2016 vil klage over deres ejendomsvurdering i forhold til tidligere vurderinger. Skatteministeriet skønner, at de administrative omkostninger forbundet med behandling af klager umiddelbart vil udgøre ca. 400 mio. kr. for hver klager, der modtages. Den væsentligste økonomisk administrative konsekvens er herudover, at der vil skulle afholdes en betydelig engangsudgift til udvikling af nye it-systemer til brug for en fremtidig vurderingsordning, til den automatiske udbetaling og til den digitale klagebehandling. Udgifterne afholdes inden for det statslige delloft for driftsudgifter. Tillid til ejendomsvurderingerne Oktober

14 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger 2013/14 : 4 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf. : Elektronisk publikation Design af omslag e-types & India Foto Polfoto Web Publikationen kan hentes på

Provenu fra ejendomsbeskatning

Provenu fra ejendomsbeskatning Tillid til ejendomsvurderingerne Provenu fra ejendomsbeskatning Staten har årligt indtægter fra ejendomsbeskatningen fra henholdsvis grund-skyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat. Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 Skatteministeriet J. nr. 13-5380634 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 I lov om vurdering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Skatteministeriet J. nr. 14-4860750 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) 1 I lov om vurdering af landets faste ejendomme,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering?

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Overvejelser og resultater fra arbejdet i regeringens eksterne ekspertudvalg Peter Engberg Jensen Kommissorium 9. oktober 2013 3

Læs mere

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen

Ejendomsskattegrundlaget. Rasmus Bisgaard Larsen Ejendomsskattegrundlaget Rasmus Bisgaard Larsen 1 Indledning Beskatningen af ejerboliger er faldet markant siden begyndelsen af 00 erne, især som følge af boligskattestoppet. Desuden er kritikken af boligbeskatningen

Læs mere

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger.

Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. 1 Ejendomsvurderinger - Offentlig vurdering af ejerboligen - I en lang række tilfælde er det ikke muligt at klage over ejendomsvurderinger. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-3135149 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for

Læs mere

2013/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5380634 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 80 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 80 Folketinget Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Regeringens udspil til boligbeskatning

Regeringens udspil til boligbeskatning - 1 Regeringens udspil til boligbeskatning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge lancerede regeringen et udspil til den fremtidige boligbeskatning i Danmark. Skattestigninger er ikke

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-1729722 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 104 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering

Læs mere

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom. 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen

Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom. 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen Vejen mod et nyt vurderingssystem for fast ejendom 8. OKTOBER 2015. Peter Engberg Jensen DISPOSITION FORHISTORIE OG KOMMISSORIUM ORGANISERING FACT FINDING OG PROCES FORSLAG TIL NYT SYSTEM OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 13 Rigsrevisionens notat af 2. februar 2014 Offentligt (02) Notat til Statsrevisorerne om beretning om den offentlige ejendomsvurdering Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem

Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Orientering af Økonomiudvalget om nyt boligbeskatningssystem D. 2. maj blev der indgået en aftale om et nyt boligbeskatningssystem mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Skatteudvalget L 76 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 76 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 76 Bilag 2 Offentligt 28. november 2014 J.nr. 14-4860750 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

1.1. Nyt boligbeskatningssystem et overblik 2. maj 2017

1.1. Nyt boligbeskatningssystem et overblik 2. maj 2017 Skatteministeriet Faktaark 1.1. Nyt boligbeskatningssystem et overblik 2. maj 2017 Forliget om Tryghed om boligbeskatningen indeholder følgende elementer: Forsigtighedsprincip giver 20 pct. nedslag på

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal

Læs mere

TRYGHED FOR BOLIGEJERNE

TRYGHED FOR BOLIGEJERNE EDSPLA r stæ ar k Fo et 2016 N HE LH n rke re D a m TRYGHED FOR BOLIGEJERNE #Helhedsplan HELHEDSPLAN For et stærkere Danmark Få et samlet overblik over Helhedsplan - for et stærkere Danmark på regeringen.dk

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning

Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Tax Partner Claus Pedersen, EY 6. september 2017 AGENDA Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Status Kort om ejerboliger Fokus på erhvervsejendomme Vurdering Beskatning

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Tak for indkaldelsen til dette samråd om grundskyld.

Tak for indkaldelsen til dette samråd om grundskyld. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 563 Offentligt Samrådsspørgsmål S, stillet af Jan E. Jørgensen (V) Tale 23. marts 2015 J.nr. 15-0377634 Samrådsspørgsmål S Hvordan forholder

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT

Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT 2016/1 BSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2017 af Rune Lund (EL), Pelle Dragsted (EL) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 16-0315436 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om vurdering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017 Skatteministeriet J. nr. 2017-1440 Udkast 21. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere