1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen."

Transkript

1 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten til gavn for klubbens medlemmer. 3. Medlemskab af Dansk Sejlunion 3.1 Klubben er medlem af Dansk Sejlunion som sejlsportens nationale myndighed. 4. Optagelse af medlemmer 4.1 Anmodning om optagelse sker skriftligt til klubben ved 2 proponenter, der er medlemmer af klubben og har været det i mindst 2 år. 4.2 Navnene på et proponeret medlem og proponenterne skal snarest offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse på klubbens hjemsted. Indtil 14 dage efter denne offentliggørelse kan ethvert medlem indgive skriftlig indsigelse til bestyrelsen mod vedkommendes optagelse i klubben. Bestyrelsen afgør derefter om fornødent ved hemmelig afstemning om optagelse kan finde sted. Er der flertal mod optagelsen, underrettes proponenterne om, at indmeldelsen ikke kan finde sted. 4.3 Når en proponering er taget til følge, underrettes vedkommende herom. Medlemskabet begynder, når første års kontingent er modtaget i KDY, og bekræftes ved fremsendelse af medlemskort og vedtægter. 4.4 Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Udnævnelsen af et æresmedlem kan ikke diskuteres på en generalforsamling. 4.5 Firmaer kan optages som medlemmer efter særlige regler fastsat af klubbens bestyrelse. 4,6 Medlemmer af de lokale ungdomsafdelinger jf. 17.2, kan ved det fyldte 18 år optages som ordinære medlemmer af KDY uden proponering eller indskud. 5. Medlemskontingent 5.1 Basiskontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling ( 7) og får virkning fra det regnskabsår, der begynder følgende års 1. januar. Kontingentet opkræves helårligt forud. 5.2 Ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 25. år betaler 2/3 kontingent uden bidrag til uddannelsesprogram. Dette betales med yderligere 1/3. Ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 25. år betaler ikke indskud. Medlemmer bosat i provinsen uden for Sjælland og medlemmer over 60 år med 25 års anciennitet betaler 2/3 kontingent. Ægtefæller betaler 1/3 af basiskontingentet. 5.3 Som indtrædelsesgebyr betales 1/2 års kontingent. Finder indmeldelse sted mellem 1/7 og 31/12, betales foruden indtrædelsesgebyr kun 1/2 kontingent. 5.4 Anmodning om overflyttelse til en lavere kontingentgruppe må, for at have gyldighed for det kommende regnskabsår, være klubben i hænde inden den 1/ Bestyrelsen kan udpege midlertidige medlemmer og kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritage enkelte medlemmer for kontingent og/eller indtrædelsesgebyr. 6. Udmeldelse. Eksklusion 6.1 Gyldig udmeldelse må ske skriftligt til klubben inden en 1. oktober. Medlemskabet regnes for ophørt ved regnskabsårets slutning. 6.2 Et medlem, der ikke inden 1. marts har betalt sit kontingent for det indeværende regnskabsår, kan af bestyrelsen efter at der så vidt muligt er givet det skriftlig meddelelse ekskluderes fra klubben og kan ikke optages på ny, før det skyldige beløb samt nyt indtrædelsesgebyr er betalt. 6.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets adfærd skader klubbens anseelse, eller når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor ved hemmelig afstemning. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have lejlighed til at udmelde sig selv straks eller fremføre sit forsvar over for bestyrelsen, og medlemmet kan fordre spørgsmålet afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

2 6.4 Generalforsamlingen kan kun drøfte eller beslutte et medlems udelukkelse, hvis eksklusionen er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Vedkommende medlem har adgang til forhandlingen med ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet, og afstemningen skal foregå skriftligt og hemmeligt. 7. Ordinær generalforsamling 7.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 7.2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel og inden 1. marts ved meddelelse herom på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse i klubbens sekretariat. Sådan meddelelse skal indeholde dagsorden og oversigt over indkomne forslag samt Årsrapport for det foregående regnskabsår. 7.3 Forslag, som ønskes forelagt på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar. Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning om sager, der ikke er optaget på dagsordenen. 7.4 Stemmeret har alle personlige medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år, og som har været medlemmer i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og har betalt forfaldent kontingent. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et stemmeberettiget medlem, der er til stede på en generalforsamling, kun stemme ved fuldmagt for ét andet stemmeberettiget medlem. Medlemmer, der er under 18 år har taleret, men ikke stemmeret på klubbens generalforsamlinger. 8. Dagsorden 8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Fastsættelse af kontingenter. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand samt revisorer. 7. Emner til orientering og drøftelse. 9. Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes senest 1 måned efter, at mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med oplysning om de emner, der ønskes behandlet I øvrigt følges bestemmelserne i 7 og 10 i tilfælde af ekstraordinær generalforsamling. 10. Generalforsamlingens ledelse mv Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer den måde, hvorpå dagsordenens punkter skal behandles Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer, dog jf. 6.4 og 19. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden og kan henvise et spørgsmål til hemmelig skriftlig afstemning På begæring fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skal valg og afstemninger foregå skriftligt og hemmeligt Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer. Referatet underskrives af dirigenten Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme generalforsamling. 11. Bestyrelse. Valg. Valgkomité 11.1 I spidsen for klubben kan på bestyrelsens opfordring, i overensstemmelse med klubbens tradition, stå en æresformand. Æresformanden kan når som helst tage forsæde i klubben, men bærer intet ansvar for dens handlinger.

3 11.2 Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og repræsenterer klubben i alle forhold. Dens lovligt vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben Bestyrelsen, hvis medlemmer skal være myndige og medlemmer af klubben, består af: a) En formand, der vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. b) 7-11 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og hvoraf 1-2 medlemmer skal være bosat uden for Sjælland Genvalg er tilladt. Formanden kan dog højst beklæde sin post i 4 år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i højst 6 år Indtræder vakance i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, der indtræder i sin forgængers valgturnus, men kan dog højst sidde 6 år i alt i bestyrelsen. Bestyrelsens valg af det nye medlem forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling 11.6 På den ordinære generalforsamling vælges et medlem til Valgkomiteen. Denne komité består af 5 medlemmer, som ikke må være medlemmer af den siddende bestyrelse, og mindst 3 skal have været bestyrelsesmedlemmer i KDY. Hvert år udtræder et medlem efter tur. Det udtrædende medlem kan ikke genvælges i udtrædelsesåret Senest 31. december offentliggør Valgkomiteen på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse på klubbens hjemsted, hvilke valg der skal foretages på den ordinære generalforsamling. Det er Valgkomiteens opgave at vurdere behovet for det antal bestyrelsesposter, der skal genbesættes, samt herefter at sikre indstillingen af én kandidat til hver af de bestyrelsesposter, der indstilles genbesat Klubbens medlemmer kan inden 15. januar skriftligt meddele deres kandidatforslag til Valgkomiteen, men kan også direkte forelægge generalforsamlingen skriftlige indstillinger til valg senest 15. februar, jf Dersom Valgkomiteen ikke benytter et skriftligt forslag fra et medlem, skal vedkommende underrettes så betids, at det har mulighed for at forelægge en skriftlig indstilling for generalforsamlingen Samtlige indstillede kandidater skal have erklæret sig villige til at modtage valg. Samtlige indstillinger skal medtages i indkaldelsen til generalforsamlingen. 12. Bestyrelse og direktion 12.1 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger af sin midte én eller to viceformænd samt en kommitteret for regnskab. Sidstnævnte hverv kan ikke forenes med posten som formand eller viceformand. Bestyrelsen vælger herudover formænd til relevante udvalg og komiteer, samt fastsætter kommissorium for samme. Formænd og medlemmer af udvalg og komiteer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen Alle bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes til bestyrelsesmøderne med rimeligt varsel. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører referat af sine forhandlinger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer samt den fungerende formand er til stede. Dens afgørelser er betinget af simpelt stemmeflertal, dog jf I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende Ved formandens forfald træder en viceformand i hans sted Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden alene eller ved en viceformand i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura Bestyrelsen ansætter en direktion på ét eller flere medlemmer. Direktionen refererer direkte til bestyrelsens formand. Direktionen forestår klubbens daglige ledelse efter bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, med mindre formanden bestemmer andet. Bestyrelsen udfærdiger ansættelsesbrev indeholdende jobbeskrivelse og mandat. 13. Regnskab 13.1 KDY s regnskabsår løber fra 1/1 til 31/ Direktionen er ansvarlig for klubbens bogføring og regnskab. Arbejdet sker i løbende samarbejde med

4 den af bestyrelsen udpegede kommitterede for regnskab. Direktionen skal senest 1. februar til bestyrelsens godkendelse fremlægge udkast til årsrapport med påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsrapporten skal herefter med bestyrelsens godkendelse forlægges klubbens kritiske revisorer, således at årsrapporten kan offentliggøres for klubbens medlemmer inden 1. marts, jf Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser og har ingen krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. 14. Revisorer 14.1 Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere regnskaberne På den ordinære generalforsamling vælges desuden hvert år blandt klubbens medlemmer 2 kritiske revisorer. Genvalg er tilladt, dog højst 5 gange De kritiske revisorer har alle med revisionsmæssige opgaver forbundne rettigheder. 15. Flag, stander, bomærke 15.1 Klubbens flag er det danske yachtflag med 3 stjerner i guld anbragt diagonalt i det øverste felt under bogstaverne YF Klubbens stander og salingsflag er hvide med 3 stjerner under en gylden kongekrone Klubbens registrerede bomærke er 3 stjerner under en kongekrone Flag, stander, salingsflag og bomærke skal være efter en af bestyrelsen godkendt model. Flag, stander og salingsflag må kun føres på et lystfartøj, hvis ejer eller fører er medlem af KDY. 16. Klubbens repræsentanter 16.1 Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for KDY blandt klubbens medlemmer, hvor og når en sådan repræsentant er ønskelig Repræsentanten skal varetage klubbens og medlemmernes interesse i sit område, virke for klubbens fremme og om fornødent yde klubbens medlemmer bedst mulig assistance Bestyrelsen fastlægger retningslinier for repræsentanternes virksomhed og mandat. 17. Aktiviteter og organisation 17.1 Bestyrelsen fastsætter rammerne for klubbens organisation og aktivitetsområder, herunder formål og antal af afdelinger Ungdomsarbejdet i henholdsvis Rungsted og Skovshoved drives som lokale afdelinger med hjemsted i henholdsvis Hørsholm og Gentofte kommune. Begge afdelinger etableres med egne vedtægter og bestyrelser, der vælges direkte af afdelingernes medlemmer Bestyrelsen skal sørge for, at klubben disponerer over formålstjenlige klublokaler Klubben kan drive restaurationsvirksomhed. 18. Medlemskommunikation 18.1 Klubben er forpligtet til at opretholde og vedligeholde en hjemmeside, der kan give offentlighed og medlemmer adgang til klubbens oplysninger og meddelelser i åben og begrænset form. Hjemmesiden er den officielle meddelelseskanal mellem klubben og medlemmerne Klubben kan vælge at udgive et periodisk medlemsblad, som udsendes til medlemmerne. 19. Vedtægtsændringer 19.1 Forandringer i disse vedtægter kan foretages på enhver generalforsamling, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget Er forslaget vedtaget, men det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan vedkommende ændring gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede.

5 20. Klubbens opløsning 20.1 Klubbens opløses ved beslutning på en ordinær generalforsamling efter bestyrelsens forslag. Beslutning om klubbens opløsning kræver at betingelserne i 19 er opfyldt Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens nettoformue et andet almennyttigt formål indenfor dansk sejlsport efter generalforsamlingens beslutning. Denne beslutning træffes med simpel majoritet jf. reglerne i 10.2 Overgangsbestemmelse Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er vedtaget af klubbens generalforsamling. Det ændrede regnskabsår og de tidsterminer der knytter sig hertil, herunder indkaldelse til ordinær generalforsamling, fremsættelse af forslag og fremlæggelse af årsrapport m.m. træder i kraft, således at klubbens regnskabsår for 2009 / 2010 løber fra 1/ til 31/ , og således at klubbens ordinære generalforsamling for denne 15 måneders periode finder sted i marts Således vedtaget på klubbens generalforsamling den --- Rettet den 28. august 2009 Forslag til ændrede vedtægter udarbejdet efter bestyrelsesmødet den 19. august 2009 af Jan Hyttel Claes Rechnitzer Karl Stephensen

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere