1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Foreningsnavn, hjemsted og logo."

Transkript

1 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde ABC-logo. Roskilde ABC rygmærke. Viking Run logo. Stk. 4 Klubbens officielle varer, som sælges fra klubben: Klubjakke i to farver, rød med sorte ærmer (college - flis - satin) med rygmærke (landevejen) og front mærke (rundt Roskilde-ABC logo). T-shirt med klublogo (landevejen eller Roskilde-ABC logo). Skjorter med brodering af klubbens navn. Runde stofmærker til påsyning med Roskilde-ABC logo. Klistermærker til bilruden med Roskilde-ABC logo. Stk. 5 Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at føje produkter til klubbens officielle varer. 2 Foreningens formål. Stk. 1 Foreningens formål er at skabe og bevare interessen for amerikanske biler for unge mennesker i Roskilde og omegn. Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at bevare motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i korrekt motorhistorisk stand. Stk. 3 Foreningen vil stå for sammenkomster, arrangementer og træf for amerikanske biler. Stk. 4 Foreningen vil arbejde for at skabe mulighed for undervisning i emner, der ligger inden for foreningens interesseområder. Stk. 5 Foreningen afholder klubaften mindst 1 gang ugentligt, og medlemsmøde mindst 1 gang månedligt. 3 Medlemskab af organisationer. Stk. 1 Foreningen er medlem af følgende landsdækkende organisationer: Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA). Motorhistorisk Samråd (MhS). Stk. 2 Foreningen forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af kendskabet til FDA og MhS. 4 Optagelse af medlemmer. Stk. 1 Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens gældende vedtægter. Stk. 2 Som medlemmer af foreningen kan optages personer der har amerikanske biler som interesse. Unge under 18 år er kontingent fri. Stk. 3 Ægtefælle eller samlever er over for foreningen betragtet ligestillet. Stk. 4 Hjemmeboende børn er automatisk medlem til de er fyldt 18 år. Stk. 5 Det er kun medlem nr. 1 der får FDA kort - ønskes der kort til alle i familien betaler de et ekspeditionsgebyr til FDA for kortet (kortene).

2 5 Udmeldelse. Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt kontingent for det år, hvori udmeldelsen sker. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kontingent. 6 Kontingent. Stk. 1 Kontingent til foreningen fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling Kontingent opkræves helårligt forud. Opkrævningen udsendes i december måned til betaling d. 1. januar. Restance vil medføre bortvisning jfr. 15 stk. 1. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før denne har betalt sin gæld inkl. gebyrer til foreningen. Stk. 2 Kontingent for familien er foreningens normalkontingent. Kontingent for medlemmer som er fyldt 18 år og til det fyldte 25 år, er foreningens normal- kontingent minus 50 %. Unge under 18 år er kontingent fri. 7 Ordinær generalforsamling. Stk. 1 Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, med mindst 14 dages varsel, til den første søndag i februar måned. Indkaldelsen udsendes pr. post eller og skal indeholde dagsorden, indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 og foreningens regnskaber, jfr. 12 stk. 2 og stk. 3. Stk. 3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest første hverdag efter nytårsdag, det år, forslaget ønskes behandlet. Der kan ikke stilles forslag til behandling og afstemning under dagsordenens punkt 13. "eventuelt". Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand (ulige år). 8. Valg af kasserer (lige år) 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter. 11. Valg af revisor. 12. Arrangementer. 13. Eventuelt. Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer i karantæne har ikke stemmeret. Stk. 6 Er et medlem ikke i stand til at møde op til generalforsamlingen, kan stemmeretten udøves af et andet medlem med en af foreningen udfærdiget fuldmagt. Dog kan hvert fremmødt medlem højst medbringe én fuldmagt. Disse skal afleveres til dirigenten umiddelbart efter dennes valg.

3 8 Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om emner der ønskes behandlet. Stk. 2 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt evt. indkomne forslag. 9 Generalforsamlingens ledelse m.v. Stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent - der ikke må være medlem af bestyrelsen - til at lede forhandlingerne. Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog 14 stk.1 og 2 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Afstemning om eksklusion skal være skriftlig. Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Stk. 4 Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes for samme generalforsamling. ( - ved samme generalforsamling forstås der samme dag, hvilket betyder at samme sag kan prøves igen det efterfølgende år!) 10 Bestyrelse, sammensætning og valg. Stk. 1 Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens vedtagne beslutninger, og i henhold hertil foretagne handlinger, forpligtiger foreningen solidarisk. Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3-5 medlemmer. En valg periode løber over 2 år, med mindre andet er opgivet. Stk. 3 Formand og 2-3 medlemmer vælges på ulige årstal. Kasserer og 3-4 medlemmer vælges på lige årstal. 2 suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Ved indtrædende ledighed i valgperiodens forløb, indtræder de af generalforsamlingen valgte suppleanter i den prioritet, de er valgt. Stk. 5 Til bestyrelsen kan kun vælges fuldgyldige medlemmer af Roskilde ABC. Stk. 6 I hele valgperioden er bestyrelsen kontingent fri. Skulle man træde ud af bestyrelsen inden valgperioden er slut, betales der for resten af kontingent året. Suppleanter vil få 10 % af kontingentet udbetalt hver gang de møder til et bestyrelsesmøde. Dog max det fulde kontingentbeløb.

4 11 Konstituering. Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer - her i blandt formand eller næstformand - er til stede jfr. dog 15 stk. 2. Stk. 4 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Stk. 5 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens Roskilde-ABC bank konto hver for sig. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens Viking Run bank konto. Bestyrelsen kan godkende at et bestyrelsesmedlem kan råde over dankort til Roskilde-ABC konto. Stk. 6 I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, jfr. 12 stk. 6, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af sammenkomster, arrangementer og træf Udvalg er ansvarlig over for bestyrelsen jfr. 11 stk. 3, 4, 5 og 12 stk. 3 Stk. 8 Over bestyrelsens handlinger og beslutninger føres en protokol, hvori også referat indgår. Stk. 9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 12 Regnskab. Stk. 1 Foreningens regnskabs år er kalenderåret. Stk. 2 Bestyrelsen skal, umiddelbart efter regnskabsårets afslutning, afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december. Stk. 3 Driftsregnskab og status skal indeholde: regnskab og status for alle udvalg samt for alle sammenkomster, arrangementer og træf. Stk. 4 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling, med påtegning af revisor. Stk. 5 Kvartalsregnskab fremlægges i foreningen til frit gennemsyn. Stk. 6 I sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt optagelse af lån, fremlægges dette som forslag til en generalforsamling, til vedtagelse. Stk. 7 Bestyrelsen har pligt til at ansøge hjemkommunen om tilskud til foreningens arbejde, mindst en gang årligt, efter de til enhver til gældende regler. 13 Midler. Stk. 1 Foreningens midler indsættes på konto i bank. Stk. 2 Midler i forbindelse med større arrangementer og træf kan, af praktiske hensyn, indsættes på særlig konto i bank. Stk. 3 Til at hæve på de i stk. 1 og stk. 2 nævnte konti, se 11 stk. 5.

5 14 Vedtægtsændringer. Stk. 1 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 51 % af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Stk. 2 Ændringer som opnår stemmeflertal, træder i kraft omgående, så frem betingelserne vedr. afstemning, og gældende regler for generalforsamlingen jf. 9 stk. 1, 2 og 3 er opfyldt. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 15 Eksklusion, karantæne m. v. Stk. 1 Når et medlem stadig er i kontingentrestance d. 1. marts kan bestyrelsen slette medlemmet af foreningen uden yderligere varsel. Stk. 2 Bestyrelsen kan pådømme et medlem op til 2 måneders karantæne. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Kontingent kan ikke refunderes for karantæneperioden. Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Afstemningen skal være skriftlig. Stk. 4 Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion er for bestandig. Stk. 5 Ved bestyrelsens behandling af karantæne og eksklusion, er eventuelle involverede bestyrelsesmedlemmer inhabile. 16 Foreningens ophævelse. Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en - i dette øjemed - særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2 Til denne ekstraordinære generalforsamlings beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 3 Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Stk. 4 Forinden indkaldelse til en opløsende ekstraordinær generalforsamling, skal den af bestyrelsen foreslåede fordeling af foreningens aktiver, herunder fast ejendom og løsøre, være godkendt af en af civil/fogedret udpeget kurator.

6 Appendiks indhold. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens formål. 3 Medlemskab af organisationer. 4 Optagelse af medlemmer. 5 Udmeldelse. 6 Kontingent. 7 Ordinær generalforsamling. 8 Ekstraordinær generalforsamling. 9 Generalforsamlingens ledelse m.v. 10 Bestyrelse, sammensætning og valg. 11 Konstituering. 12 Regnskab. 13 Midler. 14 Vedtægtsændringer. 15 Eksklusion. 16 Foreningens ophævelse. Appendiks Nærværende vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 2014.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere