Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010"

Transkript

1

2

3 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011

4 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet Opfølgning på sidste års rapport om Aalborg Universitet på baggrund af møde med Aalborg Universitet den 22. januar Profil og strategiske mål Økonomi og personale Universitetets økonomi Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt Nøgletal for Aalborg Universitet Videnskabeligt personale Konklusion Uddannelse Antal studerende Tilgang Frafald og gennemførsel Fuldførelsesalder Studietid og studieeffektivitet Antal klagesager Konklusion Forskning Midler til forskning International rekruttering af personale Internationale ranglister Konklusion Videnspredning Åben uddannelse og deltidsuddannelse Samarbejde med omverdenen Konklusion Fysiske rammer Bygningsmasse Status på nybyggeri Vedligehold Laboratorieundersøgelsen Konklusion Internationalisering af uddannelserne Ud- og indgående studerende på udvekslingsophold Internationale studerende på en hel uddannelse Aalborg Universitets internationaliseringsarbejde Best practice eksempler på internationaliseringssamarbejder Aalborg Universitets internationale samarbejde Konklusion Fremtidigt optag og uddannelser der matcher samfundets behov Studieaktivitet 41

5 5.1.1 Søgning og optag Fuldførte Bidraget til opnåelse af 50 procent målsætningen Opfølgning på tilsynsrapport fra sidste møderunde vedrørende opfyldelse af 50 procent målsætningen Uddannelser der matcher samfundets behov Optagelsessandsynlighed og beskæftigelsesfrekvens for uddannelserne på Aalborg Universitet Indikatorer for uddannelsernes tilpasning til samfundets behov Konklusion Ph.d.-optag og kvaliteten af ph.d.-skolerne Organisering af ph.d.-uddannelsen på Aalborg Universitet Udviklingen i antallet af ph.d.-studerende Opfølgning på rapporten på baggrund af sidste møderunde Konklusion Strategisk fysisk planlægning Samspillet mellem Aalborg Universitets strategi for universitetets fysiske udvikling og universitetets generelle institutionelle strategi Fysisk planlægning i forhold til institutionel strategi Anvendelse af laboratoriemidler Universitetets position i by og region Synergi og flere funktioner Bæredygtighed Konklusion Samspil mellem universitetet og erhvervslivet Tiltag rettet mod uddannelsesområdet Aalborg Universitets strategiske tilgang til samarbejdet med erhvervslivet på uddannelsesområdet Mål i udviklingskontrakten for uddannelse og iværksætteri Eksempler på samspil med erhvervslivet på bl.a. uddannelsesområdet Tiltag rettet mod erhvervslivet Vækstforum Nordjylland og universitetets regionale samarbejde Videns- og forskerparker Konklusion Universiteternes udgifter til administration Baggrund Ny analyse af universiteternes udgifter til administration Konklusion Konklusion Henvisning til yderligere læsning om Aalborg Universitet 82 Bilag 83

6 Bilag 1: Brev om opfølgning på Aalborg Universitets årsrapport 83

7 1. Indledning > Universitets- og Bygningsstyrelsen afholder i perioden november 2010 til marts 2011 et tilsynsmøde med hvert af landets otte universiteter. Afholdelsen af de årlige tilsynsmøder blev første gang gennemført i perioden november 2009 juni Udgangspunktet for tilsynsmøderne er Universitets- og Bygningsstyrelsens tilsynsrapport Tilsynet med universiteterne fra efteråret Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Aalborg Universitet, beskrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. På baggrund af mødet, der blev afholdt 3. december 2010, er der tilføjet konklusioner til rapportens kapitler. Kapitel 3 blev dog kun overfladisk drøftet på mødet. Rapporten er skrevet på baggrund af bidrag fra Aalborg Universitet og har været i høring på universitetet. Talmaterialet i rapporten er godkendt af universitetet som værende retvisende under hensyntagen til de beskrevne definitioner. Læseren skal være opmærksom på, at de anvendte definitioner i tabellerne kan afvige fra de definitioner, universitetet anvender i sin årsrapport. Rapporten er offentliggjort på ubst.dk. Rapporten er bygget op med en indledende status om Aalborg Universitet. Herefter er udvalgt en række emner, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har ønsket at drøfte med Aalborg Universitet. Emnerne er fælles for møder med alle universiteterne. 7

8 2. Dagsorden > Sted: Aalborg Universitet Tid: Fredag den 3. december 2010 Dagsordenspunkt 1. Velkomst v. Aalborg Universitet 2. Introduktion v. Universitets- og Bygningsstyrelsen 3. Status for Aalborg Universitet 4. Internationalisering af uddannelserne 5. Fremtidigt optag og uddannelser der matcher samfundets behov 6. Kvalitet af ph.d.-skoler og ph.d.-optag 7. Strategisk fysisk planlægning 8. Samspil mellem universiteter og erhvervsliv 9. Administrationsudgifter 10. Det videre forløb 11. Eventuelt 8

9 3. Status om Aalborg Universitet > I dette afsnit redegøres for Aalborg Universitets status. Der følges op på konklusionerne i den sidste rapport fra januar 2010, og der redegøres for universitetets status inden for økonomi og personale, uddannelse, forskning, videnspredning og fysiske rammer. Afsnittet anvender forskellige kilder, der har været tilgængelige for Universitets- og Bygningsstyrelsen, herunder Aalborg Universitets årsrapport og udviklingskontrakt, Danmarks Statistik, Finansloven, Danske Universiteters statistiske beredskab med flere. Hensigten er at tegne et samlet og overordnet billede af Aalborg Universitet. 3.0 Opfølgning på sidste års rapport om Aalborg Universitet på baggrund af møde med Aalborg Universitet den 22. januar 2010 Indledningsvist følges op på de emner, der blev behandlet i tilsynsrapporten om Aalborg Universitet fra sidste møderunde, og som ikke indgår i dette års rapport. Emner vedrørende internationalisering, 50 procent målsætningen og ph.d. indgår i rapporten for både 2009 og Der er i 2010 blevet tilføjet yderligere perspektiver til disse områder. I kapitlet Status om Aalborg Universitet blev det i sidste rapport fremhævet, at Aalborg Universitet på baggrund af 2008-resultatet havde en sund økonomi, blandt andet som følge af øget fokus på økonomistyring. Universitetet havde endvidere et markant større overskud i 2009 på ca. 117 mio.kr. eller 6 procent af universitetets indtægter end årene før. Universitets- og Bygningsstyrelsen mener i den forbindelse, at universiteterne bør sigte efter at anvende de bevillinger, de tildeles hvert år, og ikke på at generere større overskud. Aalborg Universitet peger på, at regnskabsmæssige overskud på universiteterne undertiden kan være hensigtsmæssige for at skabe økonomisk mulighed for fremtidige satsninger og strategiske tiltag. Sammensætningen af videnskabeligt personale på Aalborg Universitet var sådan, at andelen af adjunkter lå under gennemsnittet for universiteterne. Universitetet havde dog besluttet at ændre sin strategi fremover og ansætte flere adjunkter, blandt andet ved at flytte nogle af de videnskabelige assistenter over i adjunktstillinger. Aalborg Universitet oplyser, at Aalborg Universitet fra december 2009 til oktober 2010 har ansat 96 på adjunktniveau, og der har været en nettotilgang på 37 adjunkter. Af tilgangen på 96 til adjunktniveauet i 2010 kom de 19 fra stillinger som videnskabelige assistenter. Til sammenligning kom der i 2008 og 2009 hhv. 12 og 15 fra den stillingskategori. Strategien med at flytte videnskabelige assistenter over i adjunktstillinger ser således ud til have haft en effekt. Udviklingen i kønsfordelingen i 2010 har været positiv, da der både på lektor- og især adjunktniveau er en stigning i kvindeandelen. Andelen af kvinder på adjunkt- og lektorniveau ved Aalborg Universitet lå i 2009 under gennemsnittet for universiteterne, mens andelen af kvindelige professorer lå over gennemsnittet. Aalborg Universitet nedsatte i 2008 et ligestillingsudvalg, og Aalborg Universitets bestyrelse har valgt, at universitetet skal have øget fokus på ligestilling. Blandt andet blev dekanerne bedt om at udarbejde handlingsplaner for, at kønsfordelingen i højere grad afspejler kønssammensætningen ved kandidatniveau op gennem karrierevejen på universitetet. I maj 2010 var dekanernes handleplaner på 9

10 området endnu ikke færdiggjort. Aalborg Universitet oplyser, at der for alle fire hovedområder er udarbejdet handlingsplaner eller retningslinjer for ligestilling. Aalborg Universitet vil fremadrettet have fokus på bl.a. pipeline-problematikken og vil løbende monitorere og analysere bl.a. overgangsfrekvenser, samt initiere nye indsatser på området. I 1. kvartal i 2011 igangsættes der en ny analyse af overgangsfrekvenser, som skal danne grundlag for en evaluering og revision af Strategisk Handlingsplan for Ligestilling samt fakulteternes handlingsplaner for ligestilling. Aalborg Universitets ligestillingsudvalg skal løbende forbedre indsatsen. Udvalget arbejder pt. på et udkast til en ligestillingspolitik. Den seneste udvikling inden for økonomi og personale er beskrevet i afsnit 3.2. Af rapporten fra sidste møderunde fremgik, at Aalborg Universitet havde haft en positiv udvikling i hjemtaget af eksterne forskningsmidler. Aalborg Universitet oplevede dog på daværende tidspunkt et fald i tilgangen af EU-midler. Det tilskrev universitetet især udfordringerne med at hjemtage midler på it-området, herunder den ifølge universitetet manglende forståelse i det forskningsbevilgende system for IKTforskningens tværdisciplinære karakter. Aalborg Universitet oplyser, at I 2010 er omsætningen på EU-finansierede projekter på Aalborg Universitet i periode 10 (januar-oktober måned) højere end i hele Udgifterne på EU-projekter er ifølge Aalborg Universitets egen opgørelse steget fra 45,9 mio. kr. i 2009 til 51, 0 mio. kr. i Aalborg Universitet har også indgået nye aftaler om markant flere EU forskningsmidler i 2010 end året før. Nye bevillinger er steget fra 29,2 mio. kr i 2009 til 75,1 mio. kr. i Aalborg Universitet oplyser, at der er indgået nye EU-aftaler i 2010 på Institut for Elektroniske Systemer på knap 34 mio. kr. Aalborg Universitet vurderer dermed, at det umiddelbart ser ud til, at vanskelighederne med EUbevillinger på IKT-området er overkommet. Den seneste udvikling i hjemtaget af forskningsmidler på Aalborg Universitet er beskrevet i afsnit 3.4 om forskning. Det blev konstateret i sidste års rapport, at universitetet samarbejder med fire professionshøjskoler på et niveau, der spænder fra formelle samarbejdsaftaler om uddannelser til mere uformelle samarbejder mellem institutionernes medarbejdere. Efter fire år med nedgang i antallet af studerende kunne Aalborg Universitet fremvise en stigning i aktiviteterne fra Årsagen blev af universitetet beskrevet som en kombination af øget udbud, fleksibilitet i uddannelserne, fjernundervisningsformen samt de supplerende statslige midler fra trepartsforhandlingerne i Status for samarbejdet med professionshøjskolerne samt aktiviteterne inden for åben- og deltidsuddannelse er beskrevet i afsnit 3.5 om videnspredning. Aalborg Universitet samarbejder desuden med små- og mellemstore virksomheder, internationale koncerner, videninstitutioner, lokale, regionale og landspolitiske fora samt udviklings- og forskningsnetværk. Samarbejdet spænder fra konsulentydelser og, strategiske og handlingsorienterede indsatser på mellemlang sigt til langsigtede strategiske indsatser om studieretninger, fag og organisatoriske og fysiske rammer. Af konkrete initiativer kan nævnes: Særligt uddannede matchmakere med certifikat på deres faglige viden; En samarbejdsaftale med Vækstforum Nordjylland; Etablering af inkubatorer på institutter, hvor idéer kan afprøves; Mentorordning for de studerende til 10

11 at understøtte virksomhedsdannelse; Tilbud om undervisning og vejledning i entrepreneurship til alle kandidatstuderende i form af en 4-dages workshop; Kontrakter mellem Aalborg Universitet og alle 11 nordjyske kommuner vedr. projekter med fokus på videnoverførsel samt Samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet om best practice for teknologioverførsel. Dette område er beskrevet yderligere i status for videnspredning i afsnit 3.5 samt i kapitel 7 om samarbejde med erhvervslivet. I sidste års rapport blev Aalborg Universitets omfattende kvalitetssikringsarbejde beskrevet. Det blev fremhævet, at universitetets arbejde med en international certificering af universitetets problembaserede læringsmodel (PBL) var særligt interessant. Aalborg Universitet oplyser, at status for arbejdet med PBL-modellen er, at der i maj 2010 blev afholdt en international konference om PBL på Aalborg Universitet, hvor bl.a. standarderne for PBL-Aalborgmodellen blev præsenteret for eksterne og interne konferencedeltagere. Derefter blev standarderne færdigredigeret af en intern PBLekspertgruppe på Aalborg Universitet bl.a. med udgangspunkt i de mange input fra konferencen. For at undgå en ensidig og fastlåst forståelse af Aalborg Universitets PBL-model blev det besluttet at ændre terminologien fra PBL-standarder til PBLprincipper. Resultatet er, at Aalborg Universitet nu har et færdigt sæt principper for universitetets PBL-model. Første skridt i den interne brug af PBL-principperne er netop påbegyndt på studielederniveau, hvor studielederne er blevet bedt om at reflektere over, hvordan de konkret implementerer PBL i de enkelte studier, hvordan de i større eller mindre grad lever op til de overordnede PBL-principper, og hvordan man, hvis PBL ikke er så integreret en del af et studie, ser muligheder for at indarbejde PBL pædagogikken i fremtiden. PBL-principperne bliver ligeledes et tema på Aalborg Universitets årlige pædagogiske dag i marts Principles of the Aalborg Model for Problem and Project Based Learning er trykt som folder og kan ligeledes downloades fra En delegation fra et af de nationale universiteter i Brasilien, UNIFEI Universidade Federal de Minas Gerais, var på besøg i oktober. De planlægger at indføre en ny campus efter Aalborg-modellen. Det bliver hermed det andet universitet i Brasilien. Det første er på universitetet i Sao Paolo, der har en fuldt udbygget campus efter Aalborgmodellen. 3.1 Profil og strategiske mål Aalborg Universitet har i dag fire fakulteter henholdsvis Humaniora, Samfundsvidenskab, Teknik-Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab. Hertil kommer Statens Byggeforskningsinstitut. Som udløber af fusionen med Statens Byggeforskningsinstitut etablerede Aalborg Universitet i 2008 forskningscentret Build.aau på tværs af fakulteter og institutter, der samler 300 forskere inden for byggeri og byplanlægning. Aalborg Universitets fakulteter er hovedsageligt placeret på campus i Aalborg. Herudover har Aalborg Universitet aktiviteter i Hørsholm, Ballerup og Esbjerg. 11

12 Internationalt har universitetet oprettet mindre, specialiserede afdelinger inden for telekommunikation, sundhedsteknologi og energi ved Roms Universitet, Calcuttas Universitet, Yokusuka Research Park i Tokyo og senest Lonavala Research Park udenfor Mumbai. Aalborg Universitet har vedtaget en strategi for Aalborg Universitets strategi inden for uddannelse er, at: - Være internationalt førende inden for udvikling og anvendelse af problembaseret projektarbejde i undervisningen. - Dække behovet for universitetsuddannet arbejdskraft i Nordjylland, så nordjyske studerende kan gennemføre den uddannelse, de ønsker, uden at skulle forlade regionen. - Bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at 50 procent af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse, bl.a. ved at støtte mønsterbrydere. Universitetets forskning foregår inden for de områder, der omfattes af universitetets 20 institutter. Forskningen strækker sig fra ren grundforskning til klart anvendelsesorienteret forskning. Aalborg Universitets strategi inden for forskning er at: - Styrke udvalgte forskningsmiljøer i verdensklasse, udvikle nationalt førende forskningsområder samt sikre fri forskning og internationalt stærke forskningsmiljøer inden for alle universitetets institutter. - Sikre aktive forskningsmiljøer inden for alle universitetets uddannelsesområder, som baggrund for den forskningsbaserede undervisning. - Understøtte tværfaglig forskning mellem stærke forskningsmiljøer, bl.a. ved at styrke organisationsudviklingen og fjerne forhindringer for samarbejde på tværs af organisatoriske skel. Aalborg Universitets strategi inden for formidling er at: - Være blandt de førende universiteter i Europa inden for innovation og akademisk iværksætterkultur, bl.a. ved aktiv deltagelse i European Consortium of Innovative Universities og gennem sin netbaserede formidling af peer-reviewed eller på anden måde kvalitetstestet forskning. - Gøre en aktiv indsats for lokal og regional udvikling set i lyset af udfordringerne fra den globale konkurrence, herunder videreudvikle ordningen med matchmakere og matchpoints og samarbejde aktivt med over tusind virksomheder og institutioner. 12

13 3.2 Økonomi og personale Universitetets økonomi Tabel : 2009-regnskabstal for Aalborg Universitet, mio. kr Indtægter i alt 1.496, , Årets resultat 18,4 8,4 117,7 Resultatets andel af indtægter i alt 1 % 1 % 6 % Egenkapital pr. 31/12 174,1 177,5 294,9 Soliditetsgrad pr. 31/ Likviditetsbeholdning pr. 31/12 293,6 310,1 469,9 Likviditetsgrad pr. 31/12 1,0 1,0 1,2 Kilde: Aalborg Universitets årsrapport 2007, 2008 og 2009 Tabel : Indtægter i alt for alle universiteter i 2009, mio. kr. og procent KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I alt Indtægter i alt Andel af samlede indtægter i sektoren, pct Kilde: Universiteternes årsrapporter 2009 Aalborg Universitet havde i 2009 et resultat på 117,7 mio. kr., svarende til ca. 6 procent af indtægterne. Universitetet havde således et væsentligt højere resultat i 2009 i forhold til i , hvor resultatet udgjorde ca. 1 procent af indtægterne. Overskuddet i 2009 var væsentligt højere end det budgetterede overskud på 26,5 mio. kr. Ifølge Aalborg Universitet kan dette tilskrives, at der ved budgetlægningen for 2009 i højere grad end tidligere blev taget udgangspunkt i forventningerne hos de decentrale enheder, hvilket har medført en forsigtig budgettering. Aalborg Universitets egenkapital pr. 31. december 2009 udgjorde 294,9 mio. kr., hvilket er ca. 117 mio. kr. højere end pr. 31. december Egenkapitalen bestod primært af akkumuleret overført overskud og en statsforskrivning på ca. 81 mio. kr. Aalborg Universitet havde likvide beholdninger på ca. 470 mio. kr. pr. 31. december Likviditetsgraden udgjorde 1,2. Universitetets omsætningsaktiver pr. 31. december 2009 kunne således dække ca. 120 procent af de kortfristede gældsforpligtelser. Der var således ikke umiddelbart risiko for, at universitetet ikke kunne indfri sine forpligtelser Opfølgning på universitetets årsrapport og udviklingskontrakt Universitets- og Bygningsstyrelsen har den 30. juni 2010 sendt et brev til Aalborg Universitet som opfølgning på universitetets årsrapport Det er sket på grundlag af styrelsens gennemgang af Aalborg Universitets årsrapport 2009, institutionsrevisors protokollat samt Rigsrevisionens erklæring og beretning til bestyrelsen om årsrevision af 16. april Aalborg Universitet har den 13. september 2010 sendt svarbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Opfølgningen på dette område er forløbet som en separat proces En del af grundlaget for dette punkt om økonomi og personale er styrelsens brev samt Aalborg Universitets svar. Disse breve er vedlagt denne rapport som bilag 1 og 2. 13

14 Det er styrelsens vurdering, at den af Aalborg Universitet fremsendte redegørelse er tilfredsstillende og ikke giver anledning til yderligere opfølgning fra styrelsens side. Målopfyldelsen Aalborg Universitets udviklingskontrakt for indeholder i alt 30 mål. Heraf opfyldte Aalborg Universitet de 27 i 2009, jf. tabel Tabel : Status for opfyldelsen af mål i Aalborg Universitets udviklingskontrakt for Status for målopfyldelsen Antal mål Antal mål Opfyldt Delvis opfyldt 3 2 Ikke opfyldt 2 1 Kan først vurderes i Kilde: Aalborg Universitets årsrapport 2008 og 2009 samt Aalborg Universitets udviklingskontrakt for Nøgletal for Aalborg Universitet Aalborg Universitets bevillinger til forskning og uddannelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er opført på finanslovens Desuden modtager Aalborg Universitet eksterne midler fra den tilskudsfinansierede forskning mv. Se yderligere om eksterne midler i afsnit 3.4 om forskning. Aalborg Universitets samlede institutionsbevilling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er steget hvert år siden 2006, således at den er steget fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på ca. 21 procent, jf. tabel Stigningen er sket inden for både basismidler og uddannelsestilskud. Tabel : Nøgletal vedr. bevillinger for Aalborg Universitet, mio. kr. (2011 priser) Uddannelsestilskud i alt Basismidler til forskning Øvrige tilskud mv I alt institutionsbevilling fra UBST Indeks institutionsbevilling fra UBST Tilskudsfinansieret forskning* Indeks tilskudsfinansieret forskning Kilde: FFL 2011 og foreløbig TB 2010 pr. 3/ * Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU private fonde og private virksomheder m.fl. Aalborg Universitets samlede institutionsbevilling udgjorde i 2010 ca. 10 pct. af Universitets- og Bygningsstyrelsens samlede institutionsbevilling til universiteterne, jf. tabel

15 Tabel : Nøgletal vedr. bevillinger for alle universiteter i 2010, mio. kr. (2011-priser) KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I alt Uddannelsestilskud i alt Basisforskningsmidler Øvrige tilskud mv I alt institutionsbevilling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Andel af samlet institutionsbevilling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 33% 21% 10% 4% 10% 6% 14% 1% 100% Tilskudsfinansieret forskning* Andel af samlet tilskudsfinansieret forskning 31% 29% 9% 2% 7% 2% 21% 0% 100% Kilde: FFL 2011 og foreløbig TB 2010 pr. 3/ Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, EU, private fonde og private virksomheder m.fl Videnskabeligt personale Der er en lidt større andel af lektorer på Aalborg Universitet sammenlignet med det samlede billede for universiteterne. Andelen af stillinger under adjunktniveau er større end gennemsnittet for universiteterne, mens andelen af adjunkter med 18,4 procent på Aalborg Universitet er under gennemsnittet på 25,5 procent. Andelen af professorer svarer næsten til gennemsnittet for universiteterne, jf. tabel

16 Tabel : Videnskabeligt personale for 2. kvartal i 2008, 2009 og 2010 opgjort efter stillingskategori, antal årsværk og procent Andel 2010, procent Aalborg Universitet Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d. 176,8 184,90 190,4 18,4 - heraf videnskabelige assistenter 102,4 118,5 123,2 - - heraf undervisningsassistenter 18,6 15,8 16,7 - - heraf eksterne lektorer 44,3 47,0 48,6 - Adjunktniveau 175,9 165,7 189,8 18,4 Lektorniveau 420,2 445,7 460,9 44,6 Professorniveau 135,0 144,5 147,2 14,2 - heraf professor MSO 39,2 51,0 54,6 - Særlige stillinger 33,6 34,1 45,0 4,4 - heraf studielektorer 13,6 12,1 19,4 - I alt 941,5 974, ,6 100 Stillinger under adjunktniveau, på nær ph.d ,8 1627, ,1 15,7 Alle Universiteter - heraf videnskabelige assistenter 788,4 877,8 906,9 - heraf undervisningsassistenter 265,8 258,0 232,5 - heraf eksterne lektorer 454,5 468,6 471,4 Adjunktniveau 2.082,2 2345, ,0 25,3 Lektorniveau 4.135,4 4259, ,5 40,8 Professorniveau 1.353,6 1435, ,2 14,7 - heraf professor MSO 211,4 272,0 313,5 Særlige stillinger 340,9 329,9 325,2 3,1 - heraf studielektorer 73,7 77,4 88,1 I alt 9.495, , ,7 100 Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal fra Finansministeriet (ISOLA) Tabel viser fordelingen af kvinder og mænd i adjunkt-, lektor- og professorstillinger på Aalborg Universitet. Andelen af kvinder på adjunkt- og lektorniveau ved Aalborg Universitet ligger under gennemsnittet, mens andelen af kvindelige professorer ligger over gennemsnittet. Tabel : Andel af kvinder i det videnskabelige personale for 2. kvartal i 2009 og 2010 opgjort ud fra årsværk efter stillingsniveau, procent Aalborg Universitet Adjunktniveau 26,3 28,3 Lektorniveau 21,9 22,4 Professorniveau 15,6 17,0 Alle universiteter Adjunktniveau 36,6 37,7 Lektorniveau 27,9 28,3 Professorniveau 14,4 15,5 Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen ud fra tal fra Finansministeriet (ISOLA) Konklusion Aalborg Universitet har med et resultat på 117,7 mio. kr. i 2009, svarende til ca. 5 procent af indtægterne, et væsentligt højere resultat end i 2008, hvor resultatet var på 8.4 mio. kr. Resultatet i 2009 svarer til ca. 6 procent af indtægterne. 16

17 Egenkapitalen er steget med ca. 117 mio. kr. fra 177,5 mio. kr. pr. 31. december 2008 til 294,9 mio. kr. pr. 31. december Aalborg Universitets samlede institutionsbevilling fra Universitets- og Bygningsstyrelsen er steget hvert år siden 2006, således at den er steget fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på ca. 21 procent. Stigningen er sket inden for både basismidler og uddannelsestilskud. Der er en lidt højere andel af lektorer på Aalborg Universitet sammenlignet med det samlede billede for alle universiteterne. Andelen af adjunkter på Aalborg Universitet er derimod med 18,4 procent under gennemsnittet for alle universiteter på 25,5 procent. Andelen af professorer på Aalborg Universitet svarer stort set til gennemsnittet for universiteterne. Andelen af kvinder på adjunkt- og lektorniveau ved Aalborg Universitet ligger under gennemsnittet, mens andelen af kvindelige professorer ligger over gennemsnittet. 17

18 3.3 Uddannelse Antal studerende I 2009 var der studerende på Aalborg Universitet (samt 668 studerende på uddannelser, der ikke hører under Videnskabsministeriet). Antallet af studerende har været nogenlunde stabilt i perioden Aalborg Universitet ligger på femtepladsen blandt de otte danske universiteter i forhold til antal universitetsstuderende med en andel på 9 procent af det samlede antal universitetsstuderende jf. tabel Størstedelen af de studerende på Aalborg Universitet findes på samfundsvidenskab og teknisk videnskab. Antallet af studerende på disse hovedområder er faldet en smule fra 2007 til 2009, mens antallet af studerende på naturvidenskab er steget med ca. 34 procent i perioden fra i 2007 til i Antallet af studerende på humaniora er endvidere faldet med ca. 10 procent fra 2007 til 2009, jf. tabel Tabel : Antal studerende på universiteterne i 2009 fordelt på universiteter og universiteternes andel af universitetsstuderende, antal og procent KU AU SDU RUC AAU HHK DTU ITU I alt Universitetsstuderende Andel af universitetsstuderende, procent Øvrige videregående uddannelser I alt Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Universitetsstuderende omfatter kun uddannelser, der er under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tabel : Antal studerende på Aalborg Universitet fordelt på hovedområder, Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab I alt universitetsuddannelser Indeks (2007=100) Videregående uddannelser på Aalborg Universitet, der ikke er under VTU Alle universiteter (kun uddannelser under VTU) Indeks (2007=100) Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Anm: Antal studerende er pr. 1. oktober. Tallet for alle universiteter omfatter uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 18

19 3.3.2 Tilgang Tilgangen til bacheloruddannelserne på Aalborg Universitet var i 2009 på studerende. Det er ca. samme niveau som i Udviklingen følger landsgennemsnittet, hvor niveauet i 2009 svarer til niveauet i 2007, jf. tabel Tabel : Tilgang til bacheloruddannelser på Aalborg Universitet fordelt på hovedområder , antal studerende Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk Videnskab I alt Indeks Videregående uddannelser på Aalborg Universitet, der ikke er under VTU Alle Universiteter (kun uddannelser under VTU) Indeks Kilde: Beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Tallene viser antal studerende indskrevet på uddannelsen 1. oktober året før til 30. september i det pågældende år. Tallene for Alle universiteter omfatter uddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Frafald og gennemførsel Andelen af studerende på Aalborg Universitet, som er ophørt på første år af deres bacheloruddannelse, er reduceret markant fra 23 procent i 2007 til 15 procent i 2009, jf. tabel Aalborg Universitet har derved bevæget sig fra at have et højere frafald på første år end gennemsnittet i 2007 til at have et lavere frafald end gennemsnittet i både 2008 og Der er på Aalborg Universitet særligt sket en reduktion i frafaldet inden for samfundsvidenskab og teknisk/naturvidenskab. Tabel : Andel frafaldne på første år for bachelorstuderende på Aalborg Universitet , procent Aalborg Universitet Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab I alt Alle universiteter Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab Sundhedsvidenskab I alt Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på tal fra Danske Universiteter. Ser man på andelen af gennemførte bachelorer på normeret tid plus et år, var der på Aalborg Universitet i perioden en stigning fra 58 procent i 2007 til 64 procent i 2009, jf. tabel I 2008 var andelen af gennemførte bachelorer på normeret tid plus et år dog helt oppe på 67 procent. På alle universiteter samlet set var andelen af bachelorstuderende, der gennemførte på normeret tid plus et år i samme periode steget fra 55 procent til 58 procent. Aalborg Universitet ligger dermed i 2009 et stykke over gennemsnittet for alle universiteter. 19

20 Det er særligt på humaniora og på teknisk videnskab, at andelen af gennemførte bachelorer på normeret tid plus et år på Aalborg Universitet er markant højere end landsgennemsnittet. Tabel Andel gennemførte på normeret tid plus et år for bachelorstuderende på Aalborg Universitet , procent Aalborg Universitet Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab I alt Alle universiteter Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab Sundhedsvidenskab I alt Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på tal fra Danske Universiteter. Aalborg Universitet har en væsentligt højere andel af gennemførte kandidater på normeret tid plus et år end gennemsnittet for alle universiteterne. I 2009 gennemførte 67 procent af Aalborg Universitets kandidater på normeret tid plus et år, mens gennemsnittet for alle universiteterne var 58 procent, jf. tabel Andelen er på Aalborg Universitet vokset fra 58 procent i 2007 til 67 procent i Stigningen har alene været på humaniora og samfundsvidenskab, idet andelen af gennemførte kandidatstuderende på normeret tid plus et år derimod er faldet på teknisk/naturvidenskab fra 70 procent i 2007 til 65 procent i Til sammenligning er andelen gennemsnitligt for alle universiteter steget fra 51 procent i 2007 til 58 procent i Tabel : Procent gennemførte på normeret tid plus et år for kandidatstuderende på Aalborg Universitet, Aalborg Universitet Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab I alt Alle universiteter Humaniora Samfundsvidenskab Teknisk /naturvidenskab Sundhedsvidenskab I alt Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på tal fra Danske Universiteter Fuldførelsesalder I 2009 var medianalderen for fuldførte kandidater 26,9 år på Aalborg Universitet. Det er ca. et år lavere end den gennemsnitlige medianalder for fuldførte kandidater for alle universiteter, som var på 28,1 år, jf. tabel Medianalderen ved fuldførelse har på Aalborg Universitet været stabil i perioden , hvilket svarer til landsgennemsnittet, hvor medianalderen i samme periode også har været stabil. 20

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011

Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Rapport om Syddansk Universitet Møde med Syddansk Universitet den 9. februar 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Syddansk Universitet

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010

Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Rapport om Roskilde Universitet Tilsynsmøde den 22. november 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status for Roskilde Universitet 9 3.0 Opfølgning

Læs mere

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011

Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 2 Rapport om IT-Universitet Møde med IT-Universitetet onsdag den 23. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om IT-Universitetet 9 3.0

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009

Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 . 2 Rapport om Roskilde Universitet Dialogmøde den 18. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen februar 2010 Indhold > Dialogmøde den 18. november 2009 3 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

InternatIonalt konkurrencedygtige

InternatIonalt konkurrencedygtige InternatIonalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt konkurrencedygtige universiteter Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Internationalt

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere