PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr"

Transkript

1 PERIODEMEDDELELSE kvartal 2020 Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 2020/ november 2020 FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

2 LEDELSESBERETNING Overblik Resultat før skat på 30,3 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter på 185,5 mio. kr. Positive kursreguleringer på 13,2 mio. kr. Udgifter til personale og administration udgør 164,7 mio. kr. Nedskrivninger på 7,5 mio. kr. heraf COVID-19 relaterede nedskrivninger på 40 mio. kr. svarende til 1,3 % af det samlede udlån, inkl. et ledelsesmæssigt skøn på 25 mio. kr. Forventning til resultat før skat for året opjusteret til mio. kr. Udlån reduceret med 6,0 % til mio. kr. sammenlignet med ultimo Indlån (inkl. puljeordninger) øget med 7,7 % til mio. kr. sammenlignet med ultimo Egenkapitalen udgør mio. kr. Kapitalprocent samt kernekapitalprocent på 24,7 %. Kapitaloverdækning før/efter bufferkrav på 14,0 %/11,5 %. LCR-brøk efter CRD IV forordningen på 303 %. Fortsat tilfredsstillende tilgang af nye kunder. Stærk bonitet i kreditporteføljen. Stærk kapital- og likviditetsposition. Periodens resultat og egenkapitalforrentning (efter skat) ,7% 6,2% ,7% 5,2% 2,3% Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Periodens resultat (venstre akse) Egenkapitalforrent. efter skat (højre akse) FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Fynske Bank er en lokal full-service detailbank med privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som primære målgrupper. Hovedaktiviteterne er almindelige bankforretninger, som består af indlån, udlån, garantistillelser, handel med værdipapirer og valuta samt rådgivning vedrørende finansiering, pension, investering og bolighandel m.v Netto rente- og gebyrindtægter Fynske Banks primære markedsområde er Fyn og Trekantområdet Gennem medejerskabet i Leasing Fyn Bank A/S udbydes produkter inden for finansiel leasing rettet mod erhvervslivet i hele landet. Bankens forretninger med udlandet begrænser sig til kundernes behov for transaktioner, låneoptagelse, investeringer i valuta og risikoafdækning af valutapositioner. Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet Fynske Bank A/S samt datterselskaberne Leasing Fyn Svendborg A/S, Ejendomsselskabet Centrumpladsen, Svendborg ApS og Ejendomsselskabet Trindholmsgade Kolding ApS. Med mindre andet specifikt er nævnt, vil grafer, tal og tekst i denne ledelsesberetning omhandle koncernen. Resultatopgørelsen Periodens resultat før skat og indtjening pr. omk.krone 1, , , Resultatet før skat for kvartal 2020 udgør 30,3 mio. kr. mod et resultat før skat på 75,9 mio. kr. for samme periode i Efter skat udgør resultatet 25,6 mio. kr. mod et resultat på 66,0 mio. kr. for samme periode i Resultatet i de 3 første kvartaler af 2020 er præget af den finansielle uro, som opstod i forlængelse af den delvise nedlukning af det danske og internationale samfund som følge af COVID-19. Dette har i særdeleshed haft indflydelse på bankens nedskrivninger, samt en reduktion i udlånet til bankens erhvervskunder, der bl.a. som følge af de statslige hjælpepakker har haft et mindre behov for finansiering fra banken. Henset til de gældende markedsvilkår finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. 1, , Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Periodens res. før skat (venstre akse) DKK 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Indtjening pr. omk.krone (højre akse) Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Nettorenteindtægter Netto gebyr- og provisionindtægter Udbytte af aktier mv. Nettorenteindtægterne udgør 101,7 mio. kr. for kvartal 2020 mod 107,6 mio. kr. for samme periode i Renteindtægter af udlån udgør 93,5 mio. kr. for kvartal 2020 mod 105,3 mio. kr. i kvartal Udviklingen kan henføres til et lavere udlån, samt en gennemsnitligt lavere udlånsrente. Renteindtægter fra indlån udgør 8,6 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i samme periode i Udviklingen i renteindtægter af udlån opvejes delvist af de øgede renteindtægter af bankens stadigt stigende indlån. Renteindtægter fra bankens obligationsbeholdning udgør 3,0 mio. kr. og er således reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Aktieudbyttet for kvartal 2020 udgør 3,5 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. for kvartal Netto gebyr- og provisionsindtægter er opgjort til 80,3 mio. kr. mod 92,5 mio. kr. i samme periode i 2019, hvilket hovedsageligt kan henføres til, at der i 2019 var en meget høj aktivitet inden for boligfinansiering samt en justering af periodiseringen af gebyrerne på investeringsområdet. Opsummeret udgør de samlede netto rente- og gebyrindtægter 185,5 mio. kr. for kvartal 2020 mod 206,8 mio. kr. for samme periode sidste år. Andre driftsindtægter udgør 5,7 mio. kr. for kvartal 2020 mod 5,0 mio. kr. for samme periode sidste år. Omkostninger til personale og administration udgør 164,7 mio. kr. for kvartal 2020 mod 166,1 mio. kr. for samme periode sidste år. Personaleomkostningerne er øget med 3,9 mio. kr. blandt andet som følge af de overenskomstmæssige lønreguleringer pr. 1. juli 2019 og pr. 1. juli 2020, samt den højere lønsumsafgiftssats i 2020 i forhold til Derudover er lønomkostningerne påvirket af, at banken i første halvår af 2020 havde etableret en midlertidig enhed til understøttelse af bankens opfølgning på hvidvask og compliance. Det gennemsnitlige antal ansatte i kvartal 2020 var 170 mod 166 i samme periode sidste år. Administrationsomkostningerne udgør 66,6 mio. kr. mod 71,9 mio. kr. i samme periode i Reduktionen kan henføres til generelt lavere omkostninger, som følge af COVID-19, primært omkostninger til markedsføring, rejser og møder, samt at banken i 2019 udgiftsførte moms på 2,9 mio. kr. vedrørende en retssag tilbage fra It-omkostningerne er fortsat stigende, som følge af stigende omkostninger/investeringer på it-området hos bankens datacentral. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

4 LEDELSESBERETNING Afskrivningerne på materielle og immaterielle aktiver er opgjort til 3,0 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. for samme periode sidste år. Balancen Kursreguleringer Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Mio.DKK Forretningsomfang Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Udlån Indlån og anden gæld (inkl. puljer) Kundedepoter Garantier Kursreguleringerne er positive med 13,2 mio. kr. mod 27,5 mio. kr. for kvartal Kursreguleringerne for 2019 var positivt påvirket med 16,6 mio. kr. fra salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 5,7 % pr. 30. september 2020 mod 5,4 % pr. 30. september Den relative stigning i den samlede korrektivsaldo afspejler effekten af COVID-19, hvor nedskrivningerne relateret hertil udgør 40 mio. kr. inkl. et ledelsesmæssigt skøn på ca. 25 mio. kr. til imødegåelse af følgerne af CO- VID-19. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender udgør for kvartal ,5 mio. kr. mod en tilbageførsel på 5,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Boniteten i bankens udlånsportefølje er fortsat stærk og den gennemsnitlige bonitet på bankens kunder har også i årets første 3 kvartaler vist en positiv udvikling. Resultat i 3. kvartal 2020 Resultatet før skat for 3. kvartal 2020 udgør 20,2 mio. kr. mod 33,0 mio. kr. i årets 2. kvartal Udviklingen i resultatet for 3. kvartal 2020 i forhold til resultatet i det 2. kvartal 2020, kan primært henføres til: Netto rente- og gebyrindtægter udgør 60,1 mio. kr. mod 62,6 mio. kr. i 2. kvartal Kursreguleringer udgør i 3. kvartal 2020 en indtægt på 10,7 mio. kr. mod en indtægt i 2. kvartal på 12,6 mio. kr. Den negative effekt af COVID-19 på bankens handelsbeholdningen i 1. kvartal er således mere end neutraliseret i løbet at 2. og 3. kvartal Nedskrivninger udgør en indtægt på 0,5 mio. kr. i 3. kvartal 2020 mod indtægt på 12,0 mio. kr. i 2. kvartal kvartals nedskrivninger var positivt påvirket af realiserede indfrielser af udlån, der før indfrielse var individuelt nedskrevet. Ved indfrielsen af udlånene er nedskrivningerne blevet tilbageført. Det ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger i relation til COVID-19 udgør 25 mio. kr. og er dermed fastholdt på samme niveau som i 2. kvartal. Personale og administrationsomkostninger udgør 52,7 mio. kr. mod 55,0 mio. kr. i 2. kvartal. Bankens udlån er i 3. kvartal reduceret med 14,7 mio. kr., mens indlånet (inkl. puljeindlån) er øget med 146,9 mio. kr. Det samlede forretningsomfang udgør pr. 30. september mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. september Koncernens samlede forretningsomfang pr. 30. september 2020 er således øget med 2,1 % i forhold til 30. september Balancen udgør pr. 30. september 2020 i alt mio. kr. mod mio. kr. pr. 30. september 2019, svarende til en stigning på 4,6 %. Udlån udgør mio. kr. pr. 30. september 2020 mod mio. kr. pr. 30. september Indlån (inkl. indlån fra puljeordninger) udgør mio. kr. pr. 30. september 2020 mod mio. kr. pr. 30. september Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste skøn vedrører vurdering af indikation på kreditforringelse samt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser til tab på garantier mv. Herudover knytter der sig skøn og usikkerhed til værdiansættelse af unoterede værdipapirer (der primært består af sektoraktier), hvor værdiansættelsen kun i mindre grad bygger på observerbare markedsdata. Væsentlige hændelser efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang påvirker koncernens eller moderselskabets resultat eller finansielle stilling. Forventninger til årsresultatet for 2020 Ledelsens forventning til resultatet før skat for 2020 er i niveauet mio. kr., hvilket er en opjustering i forhold til forventningerne anført i delårsrapporten for 1. halvår 2020, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 af 12. oktober Udsigterne for såvel national som international økonomi er, som følge af COVID-19, behæftet med stor usikkerhed, hvilket medfører, at Fynske Banks forventninger ligeledes er behæftet med en tilsvarende usikkerhed. Kapitalgrundlag, likviditet og tilsynsdiamant Aktiekapitalen udgør kr., som består af aktier á 10 kr. pr. stk. Den samlede egenkapital udgør mio. kr. pr. 30. september 2020 mod mio. kr. pr. 30. september 2019 og mio. kr. pr. 31. december Kapitalgrundlaget udgør pr. 30. september 2020 i alt 998,6 mio. kr., der sammenholdt med de risikoeksponerede poster på i alt mio. kr. giver en kapitalprocent på 24,7 %. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

5 LEDELSESBERETNING Kernekapitalprocenten udgør ligeledes 24,7 % pr. 30. september Kapitalprocenten er opgjort uden indregning af periodens resultat. Solvensbehovet er pr. 30. september 2020 opgjort til 10,7 % for koncernen og 10,8 % for moderselskabet. Kapitalprocent Koncern 30. sept Moderselskab 30. sept Kapitalprocent/Kernekapitalprocent 24,7 % 24,6 % Solvensbehov 10,7 % 10,8 % Kapitaloverdækning før buffer 14,0 % 13,8 % Kapitalbevaringsbuffer 2,5 % 2,5 % Konjunkturudligningsbuffer 0,0 % 0,0 % Kapitaloverdækning efter buffer 11,5 % 11,3 % NEP-tillæg 1,5 % 1,5 % Kapitaloverdækning efter buffer og NEP-tillæg 10,0 % 9,8 % Fynske Banks risikorapport er tilgængelig på risikorapport Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Periodemeddelelsen er ikke revideret, ligesom der ikke er udført review. Finanskalender februar 2021 : Årsrapport marts 2021 : Generalforsamling 17. maj 2021 : Periodemeddelelse 1. kvt august 2021 : Delårsrapport 1. halvår november 2021 : Periodemeddelelse kvt NEP-tillægget for koncernen er fastsat til 4,8 % af de risikovægtede eksponeringer og er indfaset med 1,5 % fra 1. januar Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Dette sker på hjemmesiden hvortil der henvises. Likviditet Koncernens likviditet er solid med en betydelig overdækning. Pr. 30. september 2020 udgør LCR-brøken 303 %. Der foretages løbende overvågning af likviditetsudviklingen og af beredskabet på likviditetsområdet. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet fem pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Koncernen opfylder komfortabelt grænseværdierne, der er opgjort således: Koncern 30. sept 2020 Finanstilsynets grænseværdi Summen af store engagementer 110,1 % < 175 % Udlånsvækst -8,7 % < 20 % Ejendomseksponeringer 8,5 % < 25 % Funding ratio 0,37 < 1,00 Likviditetspejlemærket 337 % > 100 % For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside Risikoforhold Det overordnede princip for Fynske Bank er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift, overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko for tab på udlån og kreditter, markedsrisiko i forbindelse med fonds-, valuta- og likviditetsområdet samt operationelle risici i forbindelse bankens løbende drift. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

6 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE - KONCERN Note /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode Negative renteindtægter opgjort efter den effektive rentes metode Andre renteindtægter Renteudgifter Positive renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 3,40 8,80 10,15 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 3,40 8,80 10,15 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Anden totalindkomst, som kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr. 3,41 8,76 10,14 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr. 3,41 8,76 10,14 FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

7 BALANCE - KONCERN Note 30. sept. 30. sept. 31. dec. Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier m.v Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat *) Foreslået udbytte *) Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser *) Bankens ledelse har efter årsrapportens afslutning ændret indstillingen til generalforsamlingen om udlodning af udbytte for 2019 fra 12,1 mio. kr. til 0 kr. Det foreslående udbytte i årsrapporten for 2019 er som konsekvens heraf tillagt overført resultat. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

8 NOTER - KONCERN Note /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Positive renteudgifter af indlån og anden gæld Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter heraf: rentekontrakter valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter Indlån og anden gæld Negative renteindtægter af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Øvrige renteudgifter I alt Renteudgifter til kreditinstitutter er opstået som følge af negative rentesatser på indskud i andre pengeinstitutter 3 Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt Kursreguleringer Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Valuta Afledte finansielle instrumenter Øvrige forpligtelser Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt Andre driftsindtægter Fortjeneste ved salg af ejendom og materielle aktiver Driftsudligning i datterselskab Øvrige driftsindtægter (herunder leasingrelaterede) I alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelsen Direktion I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

9 NOTER - KONCERN Note 7 Nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. Samlede nedskrivninger og hensættelser, opdelt i stadier 30/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt Eksponeringer før nedskrivninger, opdelt i stadier 30/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt Samlede nedskrivninger og hensættelser, opdelt i stadier 30/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt Eksponeringer før nedskrivninger, opdelt i stadier 30/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt Samlede nedskrivninger og hensættelser, opdelt i stadier 31/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt Eksponeringer før nedskrivninger, opdelt i stadier 31/ Udlån og andre tilgodehavender Garantier Uudnyttet maksimum og lånetilsagn I alt FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

10 NOTER - KONCERN Note 7 Nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. (fortsat) Resultatførte nedskrivninger Nedskrivninger 1/ Nedskrivninger vedr. nye eksponeringer i året, herunder nye konti til eksisterende kunder Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede konti Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Nedskrivninger i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger 30/ Hensættelse til tab på garantier m.v. 1/ Hensættelser til tab vedr. nye eksponeringer i året Tilbageførte hensættelser til tab vedr. indfriede eksponeringer Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Hensættelse til tab i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Hensættelser 30/ Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser i alt Resultatførte nedskrivninger Nedskrivninger 1/ Nedskrivninger vedr. nye eksponeringer i året, herunder nye konti til eksisterende kunder Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede konti Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Nedskrivninger i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger 30/ Hensættelse til tab på garantier m.v. 1/ Hensættelser til tab vedr. nye eksponeringer i året Tilbageførte hensættelser til tab vedr. indfriede eksponeringer Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Hensættelse til tab i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Hensættelser 30/ Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser i alt FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

11 NOTER - KONCERN Note 7 Nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. (fortsat) Resultatførte nedskrivninger Nedskrivninger 1/ Nedskrivninger vedr. nye eksponeringer i året, herunder nye konti til eksisterende kunder Tilbageførte nedskrivninger vedr. indfriede konti Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Ændring af primo nedskrivninger, overførsel fra stadie Nedskrivninger i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger 31/ Hensættelse til tab på garantier m.v. 1/ Hensættelser til tab vedr. nye eksponeringer i året Tilbageførte hensættelser til tab vedr. indfriede eksponeringer Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Ændring af primo hensættelser til tab, overførsel fra stadie Hensættelse til tab i året som følge af ændring i kreditrisiko Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt Andre bevægelser (rentekorrektion m.v.) Tab uden forudgående nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Hensættelser 31/ Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser i alt Der er ikke i 2019 eller 2020 eksponeringer, der var kreditforringet ved første indregning. Nedskrivninger/hensættelser vedr. nye eksponeringer i året vedrører nedskrivninger på nye faciliteter, der er etableret i løbet af perioden. Tilbageførte nedskrivninger/hensættelser vedr. indfriede eksponeringer vedrører faciliteter, der er indfriet i løbet af perioden. Ændring af primo nedskrivninger/hensættelser viser overførsel mellem stadier i løbet af perioden. Nedskrivninger/hensættelser i året som følge af ændringer i kreditrisikoen vedrører eksponeringer, hvor kreditrisikoen er ændret siden primo året. Tab uden forudgående nedskrivninger er et udtryk for bankens tabsførte udlån, hvor det konstaterede tab er større end nedskrivningerne primo året. Tallene for nye og indfriede eksponeringer kan indeholde bevægelser, hvor der af procesmæssige årsager er oprettet en ny forretning til indfrielse af en eksisterende forretning med samme kunde. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

12 NOTER - KONCERN Note /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 8 Skat Beregnet aktuel skat af periodens indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Kapitalprocentopgørelse Koncernens kapitalprocent er opgjort i h.t. CRD IV direktiv (EU-forordning af 26. juni 2013) Egenkapital *) Ej medregnet overskud år til dato Foreslået udbytte *) Kapitalandele i den finansielle sektor Uudnyttet del af ramme til anskaffelse af egne kapitalandele Øvrige reguleringer Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag Eksponeringer med kreditrisiko Eksponeringer med markedsrisiko m.v Eksponeringer med operationel risiko Risikoeksponeringer i alt Kernekapitalprocent 24,7% 22,0% 23,7% Kapitalprocent 24,7% 22,0% 23,7% *) Bankens ledelse har efter årsrapportens afslutning ændret indstillingen til generalforsamlingen om udlodning af udbytte for 2019 fra 12,1 mio. kr. til 0 kr. Det foreslående udbytte i årsrapporten for 2019 er som konsekvens heraf tillagt overført resultat. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

13 NOTER - KONCERN Note 1/1-30/ Koncerneliminering 10 Segmentoplysninger Bank Leasing Total Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Skat Periodens resultat Aktiver Gæld og hensatte forpligtelser Egenkapital /1-30/ Koncerneliminering Bank Leasing Total Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Skat Periodens resultat Aktiver Gæld og hensatte forpligtelser Egenkapital /1-31/ Koncerneliminering Bank Leasing Total Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Skat Periodens resultat Aktiver Gæld og hensatte forpligtelser Egenkapital FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

14 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-30/ Resultatopgørelse Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier Nøgletal Kapitalprocent 24,7 % 22,0 % 19,6 % 21,0 % 18,2 % Kernekapitalprocent 24,7 % 22,0 % 19,6 % 21,0 % 18,2 % Egenkapitalforrentning før skat 2,7 % 7,1 % 8,4 % 7,4 % 6,7 % Egenkapitalforrentning efter skat 2,3 % 6,2 % 7,7 % 5,7 % 5,2 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,17 1,46 1,52 1,47 1,34 LCR-brøk 303,0 % 201,0 % 259,5 % 193,0 % 180,0 % Summen af store engagementer *) 110,1 % 131,3 % 132,5 % 37,0 % 33,7 % Nedskrivningsprocent 5,7 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,2 % Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,2 % -0,1 % 0,0 % -0,1 % 0,4 % Periodens udlånsvækst -6,0 % -1,9 % 7,2 % 2,7 % 0,9 % Udlån i forhold til egenkapital 2,5 2,9 3,2 3,1 3,3 Nedskrivningsprocent inklusive overtagne korrektiver fra tidligere Vestfyns Bank 5,7 % 5,4 % 5,7 % 6,1 % 6,6 % Som følge af implementeringen af IFRS 9 i 2018 med fremadrettet effekt, er der ikke sammenlignelighed mellem årene og , samt som følge af implementeringen af IFRS 16 er der ikke sammenlignelighed mellem før og efter Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner. *) Fra 2018 er definitionen for summen af store engagementer ændret. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

15 KVARTALSSAMMENLIGNING - KONCERN 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Resultatopgørelse Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Udlån Indlån og anden gæld inkl. puljeindlån Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier Nøgletal - koncern Kapitalprocent 24,7 % 24,7 % 23,9 % 23,7 % 22,0 % Kernekapitalprocent 24,7 % 24,7 % 23,9 % 23,7 % 22,0 % Egenkapitalforrentning før skat 1,8 % 3,0 % -2,1 % 1,1 % 2,6 % Egenkapitalforrentning efter skat 1,5 % 2,3 % -1,6 % 0,9 % 2,5 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,38 1,75 0,71 1,22 1,49 LCR-brøk 303,0 % 270,0 % 387,0 % 267,0 % 201,0 % Summen af store engagementer 110,1 % 112,8 % 123,0 % 117,1 % 131,3 % Nedskrivningsprocent 5,7 % 6,0 % 6,0 % 5,5 % 5,4 % Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 % -0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Periodens udlånsvækst -0,5 % -5,4 % -0,2 % -3,5 % -1,8 % Udlån i forhold til egenkapital 2,5 2,5 2,8 2,7 2,9 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner. FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

16 Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax Direktion Administrerende direktør Petter Blondeau Rasmussen Bestyrelse Adm. direktør, cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Direktør Finn Boel Pedersen (næstformand) Advokat Henning Moritzen Lektor Jeppe Gorm Frederiksen Arkitekt Michael Købmand Petersen Erhvervsrådgiver Niels Peter Nøddeskou-Fink Erhvervsrådgiver Louise Andersen (medarbejdervalgt) Privatkundechef Kristoffer Marchmann (medarbejdervalgt) Kunderådgiver Ole Eiler Rasmussen (medarbejdervalgt) Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Assens Østergade Assens Tlf Fredericia Vendersgade 1 A 7000 Fredericia Tlf Middelfart Østergade Middelfart Tlf Odense Hunderupvej Odense C Tlf Børkop Søndergade Børkop Tlf Kolding Trindholmsgade Kolding Tlf Nyborg Nørregade Nyborg Tlf Rudkøbing Østerport Rudkøbing Tlf FYNSKEBANK PERIODEMEDDELELSE KVARTAL

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 8/2017 17. maj 2017 HOVEDTAL FOR KONCERN Perioderesultat Stærkt perioderesultat

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1.-3. kvartal 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 16 november 2017 Ledelsesberetning Perioderesultat Meget tilfredsstillende

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 2019/7 16.

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 2019/7 16. PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2019 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 2019/7 16. maj 2019 Side 1 af 15 Ledelsesberetning Perioderesultat Tilfredsstillende

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE. 3. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE. 3. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2018 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 2018/9 8. november 2018 Ledelsesberetning Perioderesultat Meget tilfredsstillende

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

PERIODEMEDDELELSE. 1. kvartal Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2018 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 2018/6 17. maj 2018 Ledelsesberetning Perioderesultat Meget tilfredsstillende resultat

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 2019/12 15.

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr Selskabsmeddelelse nr. 2019/12 15. DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2019 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 2019/12 15. august 2019 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 119.527 91.433 Renteudgifter 2 84.739 55.910 Netto renteindtægter 34.788 35.523

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2019 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 30.9.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 Renteindtægter 1 398.834 361.564

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 31.3.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Renteindtægter 1 201.385

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007 Renteindtægter 1 652.477

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 3. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

FS Bank A/S CVR nr

FS Bank A/S CVR nr FS Bank A/S CVR nr. 32 46 76 87 Delårsrapport for 1. halvår 2013 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning pr. 30. juni 2013 4 Halvårsrapport 30. juni 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodeoplysning 3. kvartal 2018

Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2018 Offentliggjort 31.10.2018 kl. 9.30 Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Side 1 af

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2019 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den 2.5.2018 kl. 12.50 Overskud på 12 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 14,4 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den 9.5.2017 kl. 18.20 Overskud på 9,6 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 11,8 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Periodeoplysning 1. kvartal 2019

Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2019 Offentliggjort 7.5.2019 kl. 9.30 Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Side 1 af

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2016 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2015 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2007

Regnskabsmeddelelse for 2007 Regnskabsmeddelelse for 2007 Kreditbanken har fastholdt sin fremgangslinje og har i 2007 realiseret et meget tilfredsstillende resultat. Årets resultat på 65,7 mio. kr. før skat er det hidtil bedste i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Pressemeddelelse: Årsrapport 2018 Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S Regnskabsmeddelelse for fra Kreditbanken A/S Året i overskrifter: Resultat før skat på 4 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 18%. Tab og hensættelser på debitorer reduceret til 5 mio kr. (9,7 mio kr

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 4/2016 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Halvårsrapport pr.30.06.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Halvårsrapport pr.30.06.2006 Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 78.774 59.745 Renteudgifter

Læs mere

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Banken har i 1. kvartal lanceret Bilkredit som et spændende alternativ til billån. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2017 140 år - siden 1877 RESUME, HOVED-

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 3. KVARTAL 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 3. KVARTAL 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 3. KVARTAL 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2016 Offentliggjort den 7.11.2016 kl. 11.30 Overskud på 23,0 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 9,7 % p.a. I årets første ni måneder realiserer

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. marts 2007. Med

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår Fynske Bank Centrumpladsen Svendborg Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2017 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 9/2017 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Delårsrapport i overskrifter side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere