Halvårsrapport. 1. halvår Markedsvej Aars Tlf jutlander.dk Cvr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport. 1. halvår Markedsvej Aars Tlf jutlander.dk Cvr"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. halvår 2020 Markedsvej Aars Tlf jutlander.dk Cvr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Kapitaldækningsopgørelse 17 Side Noter 18 Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 2 af 29

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2020 for Jutlander Bank A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt resultatet af bankens aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller review af bankens uafhængige revisorer. Aars, den 17. august 2020 Direktion Per Sønderup Lisa Frost Sørensen Lars Thomsen Ordførende direktør bankdirektør bankdirektør Bestyrelse Finn Hovalt Mathiassen Lars Tolborg Troels Bülow-Olsen Thomas Frisgaard formand næstformand Svend Madsen Preben Randbæk Helle Aagaard Simonsen Tina Sondrup Andersen Jacob E. Christensen Henrik Pedersen Henrik Sørensen Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 3 af 29

4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Jutlander Bank er et regionalt pengeinstitut med hovedkontor i Aars. I Hobro har banken et områdecenter og i alt har banken 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser i Nord- og Østjylland, i Trekantområdet samt i København. Vi er et full-service pengeinstitut, der betjener såvel privatkunder som erhvervs- og landbrugskunder. Vi går målrettet efter at være Danmarks mest personlige og tilgængelige bank. Vi kalder os selv en Åben Bank, fordi vi vil være mere tilgængelige end konkurrenterne og møder vores kunder, lokalsamfund og bankens øvrige interessenter med et åbent sind. Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau, personlig rådgivning og lokalt nærvær. Beslutningerne træffes i langt de fleste tilfælde lokalt af lokale medarbejdere. Indfrielse af hybrid kernekapital og udstedelse af Senior Non-Preferred obligationer Som led i bankens løbende kapitalplanlægning, herunder kravet til nedskrivningsegnede passiver, har banken den 30. juni 2020 indfriet hybrid kernekapital for kr. og samtidig udstedt Senior Non- Preferred obligationer for kr. Indfrielsen af den hybride kernekapital betyder en reduktion i kapitalprocenten med ca. 0,5 procentpoint. Udstedelsen af Senior Non-Preferred obligationerne kan dække ca. 0,6 procentpoint af bankens aktuelt indfasede tillæg på 1,8 pct. vedrørende nedskrivningsegnede passiver. Den resterende del af tillægget dækkes af bankens kapitalgrundlag. Banken vil fortsat have solide kapitalforhold, samtidig med en årlig rentebesparelse i niveauet 1,3 mio. kr. Vigtige begivenheder i perioden Midlertidig suspension af forventningerne til 2020 Den 23. marts 2020 udsendte banken en selskabsmeddelelse, hvor bankens oprindelige forventninger til årets resultat før skat på mio. kr. midlertidigt blev suspenderet som følge af udviklingen i COVID-19 pandemien. Denne selskabsmeddelelse blev den 1. maj 2020 efterfulgt af en selskabsmeddelelse, hvor forventningerne til årets resultat før skat for 2020 blev nedjusteret til mio. kr. Ændring i bankens bestyrelse Bankens bestyrelse består af 8 medlemmer valgt eller udpeget af repræsentantskabet, samt 4 medarbejdervalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt henholdsvis udpeget for en 4-årig periode. I vedtægterne er der dog en aldersgrænse på 70 år, og på baggrund heraf er direktør Bent Bjørn udtrådt af bestyrelsen i foråret Som følge af COVID-19 situationen har banken endnu ikke afholdt repræsentantskabsmøde, og dermed er der endnu ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Jutlander Bank opnåede for 1. halvår 2020 et overskud før skat på 111 mio. kr. mod 207 mio. kr. samme periode året før. Omregnet til årsbasis forrenter periodens resultat egenkapitalen med 6,7 pct. før skat og 5,5 pct. efter skat. COVID-19 pandemien har betydet, at store dele af verden, herunder det danske samfund, i perioder har været lukket ned i 1. halvår 2020, hvilket naturligvis har påvirket bankens drift og udvikling i forretningsomfanget. Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger udgør 118 mio. kr. mod 131 mio. kr. året før. En reduktion på 13 mio. kr., der skyldes mindre udbytteindtægter og nettorenteindtægter, mens gebyr- og provisionsindtægter er steget. Det må forventes, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært til trods for regeringens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet, der bl.a. har til hensigt at undgå afskedigelse af medarbejdere. I 1. halvår 2020 har banken derfor udgiftsført et ledelsesmæssigt skøn på 41 mio. kr. til potentielle kredittab som følge af COVID-19 situationen. Bankens udgift til nedskrivninger på udlån mv. udgør netto 18 mio. kr. for 1. halvår 2020 mod en indtægt på 21 mio. kr. året før. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 4 af 29

5 Ledelsesberetning (fortsat) I februar/marts 2020 oplevede de finansielle markeder en såkaldt sort svane som følge af COVID-19 pandemien med en markant negativ reaktion på finansmarkederne med store aktiekursfald samt stigende renter til følge. Siden ultimo marts har de finansielle markeder rettet sig med stigende aktiekurser og faldende renter. I 1. kvartal 2020 var bankens kursreguleringer af aktier og obligationer mv. negative med 31 mio. kr., mens de i 2. kvartal 2020 har været positive med 42 mio. kr., og dermed netto positive med 11 mio. kr. for 1. halvår Året før var kursreguleringerne positive med 55 mio. kr. Skatteudgiften lyder på 20 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed et overskud på 91 mio. kr. mod 167 mio. kr. året før. Resultatet anses for tilfredsstillende i den nuværende COVID-19 situation, og resultatet svarer til bankens udmeldte forventninger i maj Udviklingen i periodens resultat kan i hovedposter vises således: (mio. kr.) H H Udvikling Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv Andre driftsindtægter Indtægter i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer mv Nedskrivninger på udlån mv Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat I det følgende kommenteres på udviklingen i resultatposterne. Indtægter Periodens samlede indtægter ekskl. kursreguleringer lyder for 1. halvår 2020 på 399 mio. kr. mod 409 mio. kr. året før. Nedgangen i indtægterne kan primært henføres til lavere udbytteindtægter fra sektorselskaber. Renteindtægterne udgør 211 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end året før. Renteindtægterne af udlån er reduceret med 14 mio. kr., mens indførelse af negative indlånsrenter har betydet en indtægt på 13 mio. kr. Periodens renteudgifter udgør 17 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end året før, der bl.a. kan henføres til renteudgifter af leasingforpligtelser. Netto renteindtægterne blev således på 194 mio. kr. mod 196 mio. kr. året før. Gebyrindtægterne udgør netto 187 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mere end året før, svarende til en stigning på 1,3 pct. Stigningen kan henføres til stigende forretningsomfang, herunder specielt i forhold til realkreditformidling og bolighandler. I 1. halvår 2020 har banken modtaget udbytteindtægter for 15 mio. kr. mod 27 mio. kr. året før. Reduktionen kan primært henføres til bankens salg af 75 pct. af aktierne i SparInvest Holdings SE i Andre driftsindtægter udgør 3 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end året før. Omkostninger Bankens samlede omkostninger i 1. halvår 2020 udgør 281 mio. kr. mod 278 mio. kr. året før. Stigningen på 3 mio. kr. svarer til en stigning på 0,9 pct. Udgifterne til personale er i 1. halvår 2020 steget med 3 mio. kr. til 171 mio. kr. svarende til en stigning på 1,8 pct. Stigningen kan henføres til almindelige overenskomstmæssige lønreguleringer og stigende udgifter til lønsumsafgift, mens der har været en besparelse på lønudgifterne som følge af en nedgang i gennemsnitligt antal ansatte fra 469 til 462 det seneste år. Administrationsudgifterne er reduceret med 6 mio. kr. til 91 mio. kr. Reduktionen skyldes i væsentligt omfang en ændring i anvendt regnskabspraksis fra 1. januar 2020 vedrørende lejede lokaler, der betyder, at lejen ikke længere indgår under administrationsudgifter, men under renteudgifter og afskrivninger på materielle aktiver. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør 18 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. mere end året før. Bankens bidrag til den statslige Afviklingsformuen udgør 0,8 mio. kr., der er udgiftsført under andre driftsudgifter. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 5 af 29

6 Ledelsesberetning (fortsat) Kursreguleringer mv. Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer mv. er i 1. halvår 2020 positive med 11 mio. kr., hvilket er 44 mio. kr. mindre end i samme periode året før. På aktiebeholdningen er der positive kursreguleringer på 24 mio. kr. mod 41 mio. kr. året før. Kursreguleringer af aktier i sektorrelaterede selskaber udgør 16 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. mindre end året før. Reduktionen kan primært henføres til bankens salg af 75 pct. af aktierne i SparInvest Holdings SE i De finansielle markeder har i 2020 været meget volatile som følge af COVID-19 pandemien. For bankens beholdning af børsnoterede aktier betød aktiekursfaldet i 1. kvartal 2020 negative kursreguleringer på 21 mio. kr., mens aktiekursstigninger i 2. kvartal 2020 har betydet positive kursreguleringer på 26 mio. kr., og dermed netto 5 mio. kr. for 1. halvår I 1. halvår 2019 var de finansielle markeder meget gunstige, og bankens kursreguleringer af børsnoterede aktier var positive med 17 mio. kr. Kursreguleringer af andre unoterede aktier lyder på 3 mio. kr. mod 2 mio. kr. året før. Uroen på de finansielle markeder har også påvirket kursreguleringer af bankens obligationsbeholdning, der er negative med 9 mio. kr., mens de året før var positive med 14 mio. kr. Kursreguleringer af andre udlån, valuta og afledte finansielle instrumenter mv. er netto negative med 4 mio. kr., mens de året før netto udgjorde 0 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. I starten af 2020 oplevede banken fortsat en positiv kreditmæssig udvikling hos kunderne med begrænsede tab og nedskrivninger. Som følge af COVID-19 pandemien har myndighederne i både Danmark og udlandet igangsat forskellige tiltag for at dæmme op for smittespredningen samt forskellige hjælpepakker til erhvervslivet. Det er imidlertid vanskeligt at sige, hvilken effekt tiltagene vil få for samfundsøkonomien samt afledt heraf bankerne. Den økonomiske betydning for bankens privatkunder, erhvervs- og landbrugskunder er derfor vanskelig at forudsige, men det anses for sandsynligt, at bankens nedskrivninger på udlån mv. vil blive højere end antaget ved årets begyndelse. Banken har tilbudt forhøjelse af erhvervskreditter mv. til sunde erhvervskunder, der oplever likviditetsmangel, samt ydelsesfritagelse til privatkunder. På nuværende tidspunkt har banken ikke registreret væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen. Til opgørelse af forventede kredittab anvender banken en nedskrivningsmodel udviklet af bankens datacentral, SDC. Modellen opgør nedskrivningerne i 3 stadier afhængig af kreditrisikoen. Nedskrivningsmodellen tager udgangspunkt i sandsynligheden for misligholdelse, forventet krediteksponering ved misligholdelse og forventet tabsandel ved misligholdelse. Input til nedskrivningsmodellen er dels baseret på historisk information, som er udviklet af SDC ved brug af statistiske modeller, og dels fremadskuende makroøkonomiske scenarier, der udvikles og vedligeholdes af Lokale Pengeinstitutter (LOPI). Banken foretager endvidere en vurdering af, om der er behov for korrektioner til de forventede kredittab, som er beregnet på basis af den anvendte model. Afledt heraf er der foretaget et ledelsesmæssigt skøn vedrørende svage landbrugseksponeringer, som nedskrivningsmodellen ikke vurderes at opfange i tilstrækkelig grad med den konsekvens, at nedskrivningerne bliver beregnet på et for lavt niveau. Ultimo juni 2020 er der derfor reserveret 8 mio. kr. ekstra til kreditrisici vedrørende landbrugseksponeringer mod 10 mio. kr. ultimo Som følge af COVID-19 situationen er der endvidere i 1. halvår 2020 foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 41 mio. kr., der er reserveret til potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder. I 1. halvår 2020 har banken netto udgiftsført 18 mio. kr. i tab og nedskrivninger, mens der i 1. halvår 2019 netto blev tilbageført nedskrivninger for 21 mio. kr. Ultimo juni 2020 udgør bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån 744 mio. kr., mens hensættelser til tab på garantier udgør 41 mio. kr., det vil sige i alt 785 mio. kr. Den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør dermed 5,3 pct. Resultat Bankens resultat før skat blev på 111 mio. kr. for 1. halvår 2020 mod 207 mio. kr. året før. Skatteudgiften lyder på 20 mio. kr., og resultatet efter skat udgør dermed 91 mio. kr. mod 167 mio. kr. året før. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 6 af 29

7 Ledelsesberetning (fortsat) Forretningsomfang mv. Gennem det seneste år har banken fået nye kunder, der har bidraget til væksten i forretningsomfanget. Bankens samlede forretningsomfang målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter er gennem det seneste år steget med 0,9 mia. kr. til i alt 39,7 mia. kr. Stigningen svarer til en vækst på 2,4 pct. I årets første 6 måneder er forretningsomfanget reduceret med 0,6 mia. kr. svarende til 1,4 pct. Derudover er bankens formidlede realkreditlån det seneste år steget med 3,9 mia. kr. til 34,8 mia. kr. svarende til en vækst på 12,5 pct. I årets første 6 måneder er bankens formidlede realkreditlån steget med 1,5 mia. kr. svarende til en vækst på 4,3 pct. Udlån og garantier Bankens udlån udgør 8,8 mia. kr. pr. 30. juni 2020, hvilket er 0,2 mia. kr. mindre end året før svarende til en reduktion på 2,6 pct. I forhold til ultimo 2019 er udlån reduceret med 0,3 mia. kr. svarende til 4,1 pct. Indlån og kundedepoter Kundernes indlån er det seneste år steget med 0,3 mia. kr. til 13,3 mia. kr. svarende til en vækst på 2,4 pct. Målt i forhold til ultimo 2019 er indlån steget med 0,2 mia. kr. svarende til en vækst på 1,3 pct. Indlån i puljeordninger er det seneste år steget med 0,3 mia. kr. til 2,4 mia. kr. svarende til en vækst på 11,4 pct. Gennem 2019 steg indlån i puljeordninger som følge af indskud og positivt afkast på gennemsnitligt 11 pct. til 2,4 mia. kr. ultimo I 1. halvår 2020 er der foretaget yderligere indskud, men samtidig har indlån i puljeordninger været ramt af uroen på de finansielle markeder med et gennemsnitligt negativt afkast på 8 pct. Udviklingen i bankens indlån de seneste 3 år fremgår af følgende figur. Det reducerede udlån skyldes til dels COVID-19 situationen, hvor banken oplever stor opsparingslyst, herunder afvikling af gæld, blandt både erhvervs- og privatkunder, samt manglende investeringslyst. Flere af bankens erhvervskunder har endvidere haft gavn af statens hjælpepakker, herunder vedrørende likviditet. Den positive udvikling for dansk landbrug betyder endvidere, at landbrugskunderne afvikler mere gæld end normalt. Pr. 30. juni 2020 udgør bankens garantier 5,4 mia. kr., der bl.a. er stillet i forbindelse med kunders realkreditkonverteringer, bolighandler og -finansiering. Garantierne er steget med 0,4 mia. kr. i forhold til året før, svarende til 7,6 pct. Målt i forhold til ultimo 2019 er garantierne stort set uændrede. Udviklingen i bankens udlån og garantier de seneste 3 år fremgår af følgende figur. Værdien af kundedepoterne er gennem det seneste år steget med 0,2 mia. kr. til 9,9 mia. kr. pr. 30. juni Gennem 2019 steg værdien af kundedepoter som følge af nye investeringer og positive afkast til 10,2 mia. kr. ultimo I 1. halvår 2020 er der også foretaget nye investeringer, men samtidig er kundedepoterne ramt af uroen på de finansielle markeder, hvorfor værdien af kundedepoter i årets første 6 måneder er reduceret med 0,3 mia. kr. Aktiver Bankens samlede aktiver udgør 20,1 mia. kr. pr. 30. juni 2020 mod 19,6 mia. kr. ultimo En forøgelse på 0,5 mia. kr., der primært kan henføres til forøget likviditet placeret hos kreditinstitutter og i obligationer som følge af stigende indlån og reduceret udlån. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 7 af 29

8 Ledelsesberetning (fortsat) Egenkapital Pr. 30. juni 2020 udgør bankens egenkapital 3,3 mia. kr. I 1. halvår 2020 er egenkapitalen konsolideret med periodens overskud på 91 mio. kr., mens udlodning af udbytte i marts 2020, indfrielse af hybrid kernekapital samt ændring i anvendt regnskabspraksis har reduceret egenkapitalen med 117 mio. kr. Udviklingen i egenkapitalen fremgår af egenkapitalopgørelsen på side 15. Kapitalforhold og NEP Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. I bankens politik for kapitalgrundlag, der ajourføres mindst en gang årligt, fastsættes minimumsmålsætninger for kapital og nedskrivningsegnede passiver (NEP) for det kommende år. Ved fastsættelse af minimumsmålsætningerne indgår en ledelsesmæssig buffer til dækning af blandt andet kommende kapital- og NEP-krav og til imødegåelse af eventuel konjunkturnedgang. Bankens kapitalforhold og nedskrivningsegnede passiver pr. 30. juni 2020 kan sammenholdes med de aktuelle krav og bankens nuværende minimumsmålsætninger således: Aktuelle kapital- og NEP-krav Bankens minimumsmålsætninger Bankens aktuelle kapital- og NEP-forhold Egentlig kernekapitalprocent 4,5 pct. 16,0 pct. 19,8 pct. Kernekapitalprocent 6,0 pct. 16,0 pct. 19,8 pct. Kapitalprocent 8,0 pct. 19,0 pct. 21,3 pct. Individuelt solvensbehov 9,5 pct. Overdækning ift. det individuelle solvensbehov 11,8 pct. Kapitalbevaringsbuffer 2,5 pct. Kontracyklisk kapitalbuffer *) 0,0 pct. Samlet kapitalkrav 12,0 pct. Overdækning ift. kapitalkravet 9,3 pct. NEP-tillæg 1,8 pct. Nedskrivningsegnede passiver (NEP) 13,8 pct. 19,0 pct. 21,9 pct. Overdækning ift. NEP-krav 8,1 pct. *) Den kontracykliske kapitalbuffer er som følge af COVID-19 situationen nedsat fra 2 pct. til 0 pct. i Som det fremgår af skemaet, overstiger bankens kapitalprocent på 21,3 pct. det individuelle solvensbehov med 11,8 procentpoint, svarende til en kapitalmæssig overdækning på 1,5 mia. kr. før indregning af periodens overskud på 0,1 mia. kr. Når der tages hensyn til kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct. har banken en kapitaloverdækning på 9,3 procentpoint svarende til 1,2 mia. kr. før indregning af periodens overskud. Kravet til bankens nedskrivningsegnede passiver (NEP) lyder på 13,8 pct., og banken har en overdækning på 8,1 pct. svarende til 1,0 mia. kr. før indregning af periodens overskud. Bankens kapitalforhold overstiger tillige bankens egne minimumsmålsætninger for kapital og NEP. Målsætningerne revurderes mindst en gang årligt, og de forventes stigende, så længe NEP-kravet er under indfasning. Det er ledelsens vurdering, at bankens kapitalforhold, herunder nedskrivningsegnede passiver, er solide, da banken allerede opfylder kommende kendte kapital- og NEP-krav. Bankens kapitalforhold uddybes i de følgende afsnit. Kapitalgrundlag Bankens kapitalgrundlag udgøres af egenkapitalen på 3,3 mia. kr. samt efterstillede kapitalindskud på 0,2 mia. kr., det vil sige i alt 3,5 mia. kr. Kapitalgrundlaget reduceres med kapitalandele i finansielle sektorselskaber (DLR m. fl.) for 0,5 mia. kr., immaterielle aktiver mv. for 0,1 mia. kr. samt periodens overskud på 0,1 mia. kr. Bankens kapitalgrundlag efter fradrag udgør dermed 2,8 mia. kr., hvilket er 0,1 mia. kr. mindre end ultimo Ændringen skyldes primært indfrielse af hybrid kernekapital for 66 mio. kr. den 30. juni Det skal bemærkes, at periodens overskud ikke er indregnet i kapitalgrundlaget. Bankens samlede risikoeksponeringer er reduceret med 0,3 mia. kr. til 12,9 mia. kr. i forhold til ultimo 2019, der bl.a. skyldes reduceret udlån. Netto har dette betydet en reduktion af bankens kapitalprocent med 0,5 procentpoint til 21,3 pr. 30. juni Den egentlige kernekapitalprocent, det vil sige uden medregning af hybrid kernekapital, udgør 19,8 pct., hvilket er uændret i forhold til ultimo Såfremt periodens resultat var medregnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent og egentlige kernekapitalprocent kunne opgøres til henholdsvis 21,9 pct. og 20,4 pct. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 8 af 29

9 Ledelsesberetning (fortsat) Det skal bemærkes, at bankens ejerandele i andre finansielle sektorselskaber alle udgør mindre end 10 pct. Dermed er banken ramt af en speciel kapitalreducerende regel, der betyder, at bankens kapitalgrundlag reduceres med 0,5 mia. kr. Såfremt der ikke skulle foretages denne reduktion, ville kapitalprocenten kunne opgøres til 24,3 pct. For yderligere information henvises til Kapitaldækningsopgørelsen på side 17. Individuelt solvensbehov I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. Det vurderede tilstrækkelige kapitalgrundlag måles i forhold til bankens samlede risikoeksponeringer, og benævnes herefter det individuelle solvensbehov. Til opgørelse af bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag og dermed det individuelle solvensbehov anvender banken den såkaldte 8+ model. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i en særskilt Risikorapport vedrørende kapitaldækning. Risikorapporten, der tillige indeholder en række andre oplysninger, som banken i henhold til CRR forordningen skal offentliggøre, kan findes på bankens hjemmeside: Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag er vurderet til 1,2 mia. kr. svarende til et individuelt solvensbehov på 9,5 pct. pr. 30. juni 2020 mod 9,4 pct. ultimo Krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav) Det følger af reglerne om genopretning og afvikling for kreditinstitutter, at Finanstilsynet skal fastsætte et krav til nedskrivningsegnede passiver i overensstemmelse med det afviklingsprincip, som myndighederne har fastlagt for det enkelte institut. Det generelle afviklingsprincip for mindre og mellemstore pengeinstitutter, som Jutlander Bank følger, indebærer, at der skal foretages en kontrolleret afvikling af pengeinstituttet, hvor en del af instituttet sælges, og en del, som ikke umiddelbart vurderes at kunne sælges, kapitaliseres på ny. NEP-kravet består, ud over det individuelle solvensbehov og kapitalbuffere, af et tabsabsorberingstillæg og et rekapitaliseringsbeløb, hvor summen af de to sidstnævnte betegnes NEP-tillægget. NEP-tillægget skal opfyldes med kapitalgrundlagsinstrumenter eller med en ny klasse af seniorgæld, der ligger umiddelbart efter kapitalgrundlagsinstrumenterne i konkursrækkefølgen og derved skærmer de simple kreditorer i en afviklingssituation. Den nye klasse benævnes ikke-foranstillet seniorgæld (Senior Non- Preferred instrumenter). Kravene til nedskrivningsegnede passiver er under implementering og indfases successivt frem til Finanstilsynet har i 2019 fastsat bankens NEP-tillæg til 5,7 pct. af risikoeksponeringerne. Finanstilsynet genberegner og fastsætter NEP-tillægget én gang årligt. For 2020 udgør bankens indfasede NEP-tillæg 1,8 pct. af risikoeksponeringerne. Med baggrund i et individuelt solvensbehov på 9,5 pct., kapitalbufferen på 2,5 pct., aktiveret kontracyklisk kapitalbuffer på 0 pct. samt andel af indfaset NEP-tillæg på 1,8 pct., kan bankens NEP-krav således opgøres til 13,8 pct. pr. 30. juni Banken har som målsætning løbende at afdække størstedelen af NEP-tillægget med egentlig kernekapital og i mindre grad med Senior Non-Preferred instrumenter. Som led i bankens løbende kapitalplanlægning, herunder kravet til nedskrivningsegnede passiver, har banken pr. 30. juni 2020 indfriet hybrid kernekapital for 66 mio. kr. og samtidig udstedt Senior Non-Preferred obligationer for 76 mio. kr. De udstedte Senior Non-Preferred obligationer kan dække 0,6 procentpoint af bankens aktuelt indfasede tillæg på 1,8 pct. vedrørende nedskrivningsegnede passiver. Den resterende del af tillægget dækkes af bankens kapitalgrundlag. Som det fremgår af skemaet på foregående side, har banken en overdækning i forhold til NEP-kravet på 8,1 procentpoint svarende til 1,0 mia. kr. På baggrund af bankens kapitalplanlægning, herunder kapitaloptimering, forventer banken i efteråret 2020 at ansøge Finanstilsynet om tilladelse til at indfri supplerende kapital for 200 mio. kr. Såfremt banken ikke indfrier den supplerende kapital på 200 mio. kr., vil indregningen af den supplerende kapital i kapitalgrundlaget blive reduceret med 20 pct. om året. Det vil samtidig blive vurderet, om banken skal foretage udstedelse af yderligere Senior Non-Preferred instrumenter. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 9 af 29

10 Ledelsesberetning (fortsat) Likviditetsforhold Det er bankens mål, at kundernes indlån i væsentligt omfang skal finansiere kundeudlånene. Pr. 30. juni 2020 udgør bankens udlån før nedskrivninger i forhold til indlån 60,7 pct. mod 63,9 pct. ultimo Kundernes indlån kan således fuldt ud finansiere kundeudlånene. Likviditetskravet - Liquidity Coverage Ratio (LCR) - i henhold til CRR forordningen lyder på minimum 100 pct. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, der skal sikre, at et institut har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30- dages likviditetsstress. Pr. 30. juni 2020 viser bankens LCR opgørelse en dækning på 736 pct. mod 525 pct. ultimo Banken har således en betydelig overdækning i forhold til kravet på minimum 100 pct. Det er ledelsens vurdering, at banken har solide likviditetsforhold. Tilsynsdiamanten Banken har i lighed med tidligere år opgjort nøgletallene for de forskellige pejlemærker i Finanstilsynets Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten fastlægger på fem særlige risikoområder en række grænseværdier. I lighed med tidligere år ligger bankens nøgletal sikkert inden for samtlige grænseværdier i Tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Pejlemærke i Tilsynsdiamanten Grænseværdi i Tilsynsdiamanten Bankens nøgletal pr. 30/62020 Summen af 20 største eksponeringer i forhold til egentlig kernekapital Max. 175 pct. 68,3 pct. Udlånsvækst på årsbasis Max. 20 pct. -2,6 pct. Ejendomseksponering Max. 25 pct. 7,5 pct. Funding-ratio Max. 1 0,46 Likviditetspejlemærke *) Min. 100 pct. 745 pct. *)Likviditetspejlemærket er baseret på en fremskrevet version af LCRkravet, hvor der anvendes en lempeligere opgørelse af tælleren og en delvis fremskrivning af både de ind- og udgående pengestrømme i nævneren. Derfor er nøgletallet på 745 pct. højere end den faktiske LCR på 736 pct. pr. 30. juni Aktieinformation Jutlander Bank har mere end aktionærer. En stor del af bankens kunder er tillige aktionærer i banken, hvilket banken sætter stor pris på, idet der derved skabes en stærkere og tættere tilknytning mellem kunden og banken. Aktiekapitalen i Jutlander Bank består af stk. aktier à kr. 10 kr. Aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen. Banken har alene én aktieklasse. Hvert aktiebeløb på nominelt 10 kr. giver én stemme, der er dog en stemmeretsbegrænsning, således at den enkelte aktionær maksimalt kan afgive stemmer svarende til 5 pct. af den samlede aktiekapital. Jutlander Fonden Himmerland ejer 46,5 pct. af aktiekapitalen og Sparekassen Hobro Fonden ejer 18,3 pct. af aktiekapitalen. Fondene er de eneste aktionærer, der ejer mere end 5 pct. af aktiekapitalen. Fondenes indflydelse er reduceret via den ovenfor nævnte stemmeretsbegrænsning. Kursen på Jutlander Bank aktien var 172 den 30. juni 2020 svarende til en markedsværdi på 1,5 mia. kr. Ændret regnskabspraksis Banken har indgået en række aftaler om lokaleleje mv., som tidligere har været oplyst under eventualforpligtelser. Med virkning fra 1. januar 2020 er regnskabsbekendtgørelsen ændret, så bankens aftaler skal behandles efter nye regnskabsregler om leasing. Banken har valgt at implementere de nye regler ved at indregne overgangseffekten i primo egenkapitalen uden tilpasning af sammenligningstallene. Den ændrede regnskabspraksis har en ubetydelig effekt på bankens resultat. Der henvises til beskrivelsen af den ændrede regnskabspraksis i note 1. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelse af finansielle instrumenter og ejendomme. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af halvårsregnskabet. Der henvises til beskrivelsen heraf i note 2. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 10 af 29

11 Ledelsesberetning (fortsat) Særlige risici Ledelsen vurderer, at der ikke påhviler banken særlige forretningsmæssige eller finansielle risici. De almene forretningsmæssige og finansielle risici, der er i forbindelse med driften af banken er primært kreditrisikoen på bankens udlån samt markedsrisici og operationelle risici. Der henvises til note 33 i årsrapporten for 2019, hvor bankens forretningsmæssige og finansielle risici samt politikker og mål for styringen heraf er nærmere beskrevet. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen 30. juni 2020 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten for 1. halvår Forventet resultat for 2020 Bankens resultat for 1. halvår 2020 svarer til forventningerne, og de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat på mio. kr. for 2020 fastholdes. Udviklingen i bankens indtjening og forretningsomfang i 2. halvår 2020 vil bl.a. afhænge af, om det lykkes at inddæmme COVID-19 pandemien yderligere, så der igen kan blive åbnet helt op for det danske erhvervsliv og grænserne samt på de danske eksportmarkeder. De finansielle markeder har været meget volatile i årets første 6 måneder, og dette forventes til dels at fortsætte resten af året. Til trods for regeringens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet må det forventes, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært fremover. Der er imidlertid aktuelt stor usikkerhed om de økonomiske forhold og udsigter. Det er dog klart, at Danmark og andre lande er blevet ramt af et økonomisk tilbageslag som følge af pandemien. Selvom banken endnu ikke har registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen, så er der en relativ stor usikkerhed om niveauet for nedskrivninger for den resterende del af Banken forventer fortsat solide kapital- og likviditetsforhold, så banken kan støtte op om sine kunder i en svær tid. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 11 af 29

12 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Note t. kr. t. kr. t. kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Regulering af hensættelse til pensioner efter skatteeffekt Periodens totalindkomst Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 12 af 29

13 Balance 30/6 30/6 31/12 t. kr. t. kr. t. kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 13 af 29

14 Balance 30/6 30/6 31/12 Note t. kr. t. kr. t. kr. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld Hensættelser til pensionsforpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Vedtægtsmæssige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital Hybrid kernekapital Egenkapital Passiver i alt Garantiforpligtelser 18 Eventualforpligtelser 19 Nærtstående parter 20 Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 14 af 29

15 Egenkapitalopgørelse Opgørelse for 1. halvår 2020 Opskriv- ningshen- læggelser, Vedtægts- Foreslået udbytte Aktie- domicil- mæssige Overført for regn- Hybrid kapital ejendomme reserver *) overskud skabsåret kernekapital t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. I alt Egenkapital 31. december Ændring af regnskabspraksis, leasing Skatteeffekt heraf Egenkapital 1. januar Periodens resultat Periodens totalindkomst Udloddet udbytte Betalt rente af hybrid kernekapital Indfrielse af hybrid kernekapital Egenkapital 30. juni *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden Sparekassereserve. Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 1. halvår 2020 er fastsat til 0 pct. Opgørelse for 1. halvår 2019 Opskriv- ningshen- læggelser, Vedtægts- Foreslået udbytte Aktie- domicil- mæssige Overført for regn- Hybrid kapital ejendomme reserver *) overskud skabsåret kernekapital t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. I alt Egenkapital 1. januar Periodens resultat Periodens totalindkomst Udloddet udbytte Betalt rente af hybrid kernekapital Skat af rente af hybrid kernekapital Egenkapital 30. juni *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden Sparekassereserve. Til Sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2019 er fastsat til 0 pct. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 15 af 29

16 Egenkapitalopgørelse (fortsat) 2019: Opskriv- ningshen- læggelser, Vedtægts- Foreslået udbytte Aktie- domicil- mæssige Overført for regn- Hybrid kapital ejendomme reserver *) overskud skabsåret kernekapital t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Regulering af pensions- hensættelse efter skat Årets totalindkomst Udloddet udbytte Betalt rente af hybrid kernekapital Skat af rente af hybrid kernekapital Egenkapital 31. december *) De vedtægtsmæssige reserver er en bunden sparekassereserve. Til sparekassereserven skal årligt henlægges en del af overskuddet i Jutlander Bank A/S i henhold til 213 i lov om finansiel virksomhed. Henlæggelsen kan dog ikke overstige en af Finanstilsynet fastsat referencerente. Referencerenten for 2019 er fastsat til 0 pct. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 16 af 29

17 Kapitaldækningsopgørelse 30/6 30/6 31/ Kapitalprocent *) 21,3 19,3 21,8 Kernekapitalprocent *) 19,8 17,7 20,3 Egentlig kernekapitalprocent *) 19,8 17,2 19,8 Kapitalsammensætning 30/6 30/6 31/12 t. kr. t. kr. t. kr. Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital Fradrag: Foreslået udbytte Immaterielle aktiver efter fradrag af udskudt skat Kapitalandele i andre finansielle virksomheder mv Periodens resultat *) Andre fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital efter CRR forordningen Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Kapitalgrundlag Kapitalgrundlagskravet, 8 pct. af de samlede risikoeksponeringer Risikoeksponeringer Risikoeksponeringer med kreditrisiko mv Risikoeksponeringer med markedsrisiko Risikoeksponeringer med operationel risiko Samlede risikoeksponeringer *) Bankens halvårsresultater medregnes ikke i bankens kapitalgrundlag. Såfremt resultatet for 1. halvår 2020 var medregnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent udgøre 21,9 pct., mens kernekapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent ville udgøre 20,4 pct. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 17 af 29

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 2019, bortset fra indregningen af leasingaftaler, jf. omtalen nedenfor. For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis i øvrigt, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner, henvises til note 1 i årsrapporten for Ændret regnskabspraksis Ændringen i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af leasingaftaler skyldes nye regler i regnskabsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar Banken har indgået en række aftaler om lokaleleje mv., som tidligere har været oplyst under eventualforpligtelser. Fra 1. januar 2020 skal aftalerne behandles efter de nye regler om leasing. De nye regler kræver, at alle leasingaftaler (bortset fra leasede aktiver med lav værdi og aktiver leaset på kontrakter af kort varighed, dvs. under 12 måneder) skal indregnes i bankens balance som et aktiv, der repræsenterer brugsretten til aktivet, under Grunde og bygninger eller under Øvrige materielle aktiver og med en tilhørende leasingforpligtelse under regnskabsposten Andre passiver. Leasingforpligtelsen indregnes som nutidsværdien af de fremtidige leasingbetalinger, der efterfølgende behandles som renter og afdrag på leasingforpligtelsen. Bankens resultatopgørelse påvirkes samtidig, idet leasingomkostninger fordeles på renteudgifter og afskrivninger, hvor leasingomkostninger ved operationelle leasingaftaler tidligere blev udgiftsført under administrationsudgifter. Banken har valgt at implementere de nye regnskabsregler ved at indregne overgangseffekten i primo egenkapitalen pr. 1. januar 2020 uden tilpasning af sammenligningstallene. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne implementeres reglerne ved ikke at indregne leasingaftaler med en løbetid på under 12 måneder og at fastsætte en diskonteringsrente på en portefølje af leasingaftaler med ens karakteristika. Banken har ved vurdering af den forventede leasingperiode identificeret den uopsigelige leasingperiode i den enkelte leasingaftale tillagt perioder omfattet af en forlængelsesoption, som ledelsen med rimelig sandsynlighed forventer at udnytte. For bankens leasede ejendomme har ledelsen vurderet, at den forventede leasingperiode udgør den uopsigelige leasingperiode i aftalerne samt en forlængelsesoption på leasingaftaler med kort uopsigelighed, således at leasingperioden for de enkelte lejemål mindst udgør 2 år. Ved tilbagediskontering af leasingbetalingerne til nutidsværdi har banken anvendt en gennemsnitlig alternativ lånerente på 1,5 pct. p.a. Pr. 1. januar 2020 har banken opgjort sine leasingforpligtelser til 117 mio. kr., der er indregnet under andre passiver. De leasede aktiver (ejendomme og biler) er aktiveret med 99 mio. kr., mens egenkapitalen er reduceret med 14 mio. kr. som følge af den ændrede regnskabspraksis, og udskudt skat er reduceret med 4 mio. kr. Den ændrede regnskabspraksis har en ubetydelig effekt på bankens resultat. 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser opgøres ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Som følge af skønnenes natur kan de anvendte forudsætninger vise sig at være ufuldstændige, ligesom uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Herunder vil andre kunne komme frem til andre skøn. Halvårsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet for 2020, er de samme som ved udarbejdelse af årsregnskabet året før. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 18 af 29

19 Noter 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn (fortsat) De områder, der især er forbundet med skøn er følgende: Nedskrivninger på udlån og hensættelser på finansielle garantier og kredittilsagn. Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked. Måling af domicilejendomme og investeringsejendomme. Der henvises til note 2 i årsrapporten for 2019 for en detaljeret beskrivelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn. 3. Hoved- og nøgletalsoversigt Hovedtal Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår mio. kr. mio. kr. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Periodens resultat før skat Periodens resultat Balance mv. Udlån Aktiver i alt Indlån og anden gæld Indlån og anden gæld inkl. indlån i puljeordninger Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital Egenkapital Garantier Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 19 af 29

20 3. Hoved- og nøgletalsoversigt (fortsat) Nøgletal 30/6 30/6 31/ Kapitaldækning Kapitalprocent *) 21,3 19,3 21,8 Kernekapitalprocent *) 19,8 17,7 20,3 Egentlig kernekapitalprocent *) 19,8 17,2 19,8 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat p.a. 6,7 13,6 14,1 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 5,5 11,0 11,9 Afkastningsgrad p.a. 0,9 1,7 1,9 Indtjening pr. omkostningskrone 1,4 1,8 1,8 Omkostningsgrad 0,7 0,7 0,7 Markedsrisiko Renterisiko 2,1 2,6 2,4 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 Valutaposition 0,6 0,4 0,2 Likviditetsrisiko Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 60,7 65,1 63,9 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 735,6 429,5 524,5 Kreditrisiko Udlån i forhold til egenkapital 2,7 2,9 2,8 Periodens udlånsvækst -4,1-3,3-1,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 +0,1 +0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,3 5,8 5,2 20 største eksponeringer ift. egentlig kernekapital 68,3 85,2 79,7 Aktieafkast **) Periodens resultat pr. aktie 10,3 19,3 43,3 Indre værdi pr. aktie 382,9 354,0 378,2 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 4,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,5 0,5 0,5 Børskurs ultimo 172,0 183,0 192,0 Antal aktier (i stk.) *) Bankens halvårsresultater medregnes ikke i bankens kapitalgrundlag. Såfremt resultatet for 1. halvår 2020 var medregnet i kapitalgrundlaget ville bankens kapitalprocent udgøre 21,9 pct., mens kernekapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent ville udgøre 20,4 pct. **) Aktiernes stykstørrelse er 10 kr., og nøgletallene er målt i forhold til en stykstørrelse på 10 kr. Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 20 af 29

21 Noter 4. Renteindtægter 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Heraf rentekontrakter Renteindtægter i alt efter modregning af negative renteindtægter Negative renteindtægter overført til renteudgifter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Negative renteudgifter overført fra renteudgifter: Indlån og anden gæld Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Leasingforpligtelser Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt efter modregning af negative renteudgifter Negative renteudgifter overført til renteindtægter: Indlån og anden gæld Negative renteindtægter overført fra renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 21 af 29

22 Noter 6. Gebyrer og provisionsindtægter 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Børsnoterede aktier Sektoraktier *) Andre unoterede aktier mv Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger *) Under kursreguleringer af sektoraktier indgår i 2. halvår 2019 ca. 75 mio. kr. i forbindelse med bankens salg af 75 pct. af aktierne i Sparinvest Holdings SE Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 22 af 29

23 Noter 8. Udgifter til personale og administration Lønninger, pensioner og vederlag til bestyrelse og direktion: 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Bestyrelse Direktion Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter Udover ovenstående har direktionen fri bil og telefon til rådighed, der på årsbasis er værdiansat til i alt 420 t. kr. 1. halvår 1. halvår Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1. halvår 1. halvår t. kr. t. kr. t. kr. Immaterielle aktiver Domicilejendomme Domicilejendomme, leasede Øvrige materielle aktiver Mindre nyanskaffelser Fortjeneste/tab ved salg af øvrige materielle aktiver Jutlander Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2020 side 23 af 29

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 4/2016 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 13. maj 2019 Selskabsmeddelelse nr. 5/2019 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2019 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 14. maj 2018 Selskabsmeddelelse nr. 5/2018 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2018 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. november 2018 Selskabsmeddelelse nr. 8/2018 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2018 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 3. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 28. oktober 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2013 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2013 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010

Periodemeddelelse. 3.. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 25. oktober 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2010 Periodemeddelelse 3.. kvartal 2010 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår Markedsvej Aars Tlf jutlander.dk Cvr

Halvårsrapport. 1. halvår Markedsvej Aars Tlf jutlander.dk Cvr Halvårsrapport 1. halvår 2019 Markedsvej 5-7 9600 Aars Tlf. 9657 5800 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2019 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Banken har i 1. kvartal lanceret Bilkredit som et spændende alternativ til billån. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2017 140 år - siden 1877 RESUME, HOVED-

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Halvårsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Halvårsrapport pr.30.06.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Halvårsrapport pr.30.06.2006 Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 78.774 59.745 Renteudgifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 119.527 91.433 Renteudgifter 2 84.739 55.910 Netto renteindtægter 34.788 35.523

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Pressemeddelelse: Årsrapport 2018 Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2018

Halvårsrapport 1. halvår 2018 Halvårsrapport 1. halvår 2018 Markedsvej 5-7 9600 Aars Tlf. 9657 5800 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2019 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2018 langspar.dk. CVR nr. 17200615 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL... 8 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2018... 9 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE... 9 BALANCE

Læs mere

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2019

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2019 Periodemeddelelse 1. kvartal 2019 CVR-nr. 65746018 9. maj 2019 åbnede Møns Bank ny afdeling i Rønnede som brohoved mod nye kunder i Faxe og Stevns kommuner. Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2019 140 år - siden

Læs mere

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr

Halvårsrapport langspar.dk. CVR nr Halvårsrapport 2019 langspar.dk. CVR nr. 17200615 Indhold LEDELSESPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 HOVED- & NØGLETAL...10 RESULTATOPGØRELSEN FOR 1. HALVÅR 2019...11 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE...11 BALANCE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2019

Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2019 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodeoplysning 1. kvartal 2019

Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2019 Offentliggjort 7.5.2019 kl. 9.30 Periodeoplysning 1. kvartal 2019 Side 1 af

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2016 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf

Halvårsrapport 30. juni J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej Østervrå Telf Halvårsrapport 30. juni 2015 J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå Telf. 98 95 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4-6

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Møns Bank har efter generalforsamlingen i 2018 fuldtegnet

140 år - siden Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Møns Bank har efter generalforsamlingen i 2018 fuldtegnet Periodemeddelelse 1. kvartal 2018 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har efter generalforsamlingen i 2018 fuldtegnet en aktieemission, som har øget aktiekapitalen fra 24 til 40 mio. kr. Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport Supplerende/korrigerende information til Halvårsrapport 2018 Indhold Indledning..... 3 Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere