Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS"

Transkript

1 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr.491 af 11/05/2010

2 Modulets tema Modulet sætter fokus på videnskabsteoretiske problemstillinger samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til studieretningen. I modulet arbejdes desuden med den studerendes egne forudsætninger for at anvende akademiske undersøgelses- og dokumentationsmetoder Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - videnskabsteori og etik - begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode Færdighed i: - at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning - at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning - at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning. Kompetence til: - at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 5 til 15. Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum I alt sund Videnskabsteori 0,5 1,0 1,5 Kvantitativ metode 2,0 1,5 3,5 Kvalitativ metode 2,0 1,5 3,5 Statistik 1,0 1,5 1,5 4 Spørgeskemametodik 1,5 1,5 Bedømmelse 0,5 0,5 1.0 I alt

3 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af undervisningsplanerne. Videnskabsteori: 1,5 ECTS Videnskabsteoretiske problemer og begreber herunder problematisering af kriterier for videnskabelighed, teori og empiri, erkendelseskilder, argumentation og begrundelse Videnskabsteoretiske positioner herunder positivisme, fænomenologi og hermeneutik samt paradigmebegrebet Genstandes ontologiske beskaffenhed, herunder problematisering af ernæring og sundhed som genstandsfelt Metodologiske grundlagsproblemer ved henholdsvis kvantitativ og kvalitativ metode Kvantitativ metode: 3,5 ECTS Evidenshierarkiet, herunder begrundelse for opbygning og brug af evidens i praksis Præsentation af centrale problemstillinger der relateret til ernæring/fødevarer/måltider som eksponerings-, effekt- eller interventions variabel Udvalgte begreber i deskriptiv og analytisk epidemiologi, herunder mål for sammenhænge ex absolut- og relation risiko og Odds ratio Retningslinjer for epidemiologisk undersøgelsesdesign: korrelationsstudier, kohorte-, casekontrol- og tværsnitsundersøgelse Retningslinjer for gennemførelse af klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT), herunder de etiske overvejelser Præsentation af metaanalysen som metode og Cochransamarbejdet Retningslinjer for test af ex screeningsmetoder og andre metoder anvendt indenfor professionen, herunder beregning af sensitivitet, specificitet og positiv prædiktiv værdi. Introduktion til caserapporter og caseserier som metode Læsning og analyse af engelsksproget videnskabelige tekster inden for den valgte studieretning Kvalitativ metode: 3,5 ECTS Begreber inden for metoder til kvalitativ forskning Læsning og analyse af danske og engelsksprogede tekster og artikler med fokus på aktuel kvalitativ forskning og udviklingsarbejde indenfor den valgte studieretning Anvendelse af kvalitative undersøgelsesmetoder med henblik på at planlægge, generere og bearbejde empiri idet der arbejdes med følgende metoder: o det kvalitative forskningsinterview, herunder fokusgruppe interviews samt anvendelse af narrativer/livshistorier som kildemateriale o deltagerobservationer og feltarbejde o tekstanalyse og diskursanalyse Statistik: 4 ECTS Datatyper og diagrammer Organisering og variation af observationer Fordeling af observationer Hypotesetestning og signifikanstestning, p-værdi, type I og type II fejl

4 Udvalgte statistiske metoder til sammenligning og analyse af parametriske og ikkeparametriske data: o parret og uparret tests o en- og tosidig variansanalyse, o korrelations- og regressionsanalyse o Chi-test o Sammenligning af frekvenser Spørgeskemametodik: 1,5 ECTS Formulering af spørgsmål og valg af svarkategorier Kodning, bearbejdning og analyse af data Præsentation af resultater Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Arbejde med teoretiske opgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx i forbindelse med analyse og fremlæggelse af artikler, udarbejdelse og gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse samt planlægning og gennemførelse af kvalitative interview. Arbejde med IT fx i forbindelse med fremlæggelse (PowerPoint), søgning af oplysninger/litteratur, brug af regneark (Excel), introduktion til online spørgeskema Modtag og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Det er en forudsætning for at blive indstillet til modulprøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, der omfatter to obligatoriske gruppeopgaver; en i spørgeskemametodik og en i kvalitativ metode. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på den individuelle præstation Modulprøvens forløb Prøven afholdes over to dage i modulets sidste uge. Det første døgn bruges til at læse udleveret materiale, fx en undersøgelse. På anden dagen afholdes en individuel skriftlig 4 timers eksamen med hjælpemidler, hvor der individuelt skal svares på en række spørgsmål relateret til statistik, videnskabsteori og kvantitativ metode. Modulprøvens bedømmelse Der er intern bedømmelse ved modulprøven, således at mindst to af underviserne deltager i bedømmelsen. Der gives en samlet karakter. Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter.

5 Obligatoriske opgaver: Spørgeskemametodik: i grupper på 6 planlægges, gennemføres og afrapporteres en spørgeskemaundersøgelse. Opgaven skal godkendes af underviseren. Kvalitativ metode: i grupper på 6 planlægges, gennemføres og afrapporteres et kvalitativt interview. Opgaven skal godkendes at underviseren.

6 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 8 Måltider, fødevarer og service teknologi og brugerperspektiv 15 ECTS Studieretning: Ledelse, fødevarer og service Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

7 Modulets tema Modulet sætter fokus på sunde måltider, fødevarer og service under hensyntagen til brugerne og teknologiske muligheder. Der arbejdes med koncepter ud fra værdibaserede parametre som bæredygtighed, miljø- og sundhedsfremme samt kvalitet. Desuden arbejdes med ledelse og produktionsteknologi. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - måltids-, fødevare- og servicekoncepter, - ledelse af måltids- og, fødevareproduktion, samt servicekoncepter, - produktionsmetoder og -udstyr samt distribution, - måltider, fødevarer og service i et brugerperspektiv, - værdibaserede parametre i relation til måltids-, fødevare- og servicekoncepter, - miljømæssige konsekvenser af produktion Færdighed i: - at vurdere processer i forhold til kvalitet, miljø, hygiejne og sundhed - at vælge produktionsmetoder og -udstyr under hensyntagen til arbejdsmiljø, miljø- og sundhedsfremme Kompetence til: - at varetage enkle ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion, serviceopgaver, de teknologiske muligheder og brugernes ønsker. Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 15 til 25 med afvikling første gang i Forslag til fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Samf/hum I alt sund Fødevarekemi 1 1,5 2 4,5 Produktionsteknologi 1 2,5 3,5 Ernæring i et livscyklusperspektiv 4 0,5 4,5 Livsstilssygdomme 1 1 0,5 2,5 I alt

8 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Ernæring i et livscyklusperspektiv: 4,5 ECTS Programmering, kost for gravide og ammende Børn og ernæring: vækst, overvægt, småbørns kost, overgangskost, kost og adfærd Sukker, sødemidler, sodavand Unge/teenagere og kost, væske Mænd og mad Produktionsteknologi og kostforplejning: 3,5 ETCS Produktionsmetoder Produktionsformer Emballage, modificeret atmosfære pakning og fødevarekvalitet Sensorik og måltidet Distributionssystemer Mad- og måltidspolitikker Menuplanlægning Kvalitetstjek og kvalitetskrav Fødevarekemi: 4,5 ETCS Fødevarekvalitet (sensorisk- og objektiv evaluering) Vandaktivitet Makronæringsstoffernes kemiske sammensætning og anvendelses muligheder Kemisk karakterisering af de store fødevaregrupper Kemisk karakterisering af komplekse kulhydrater o Gelatinerings processer o Retrodegradering o Stivelse o Modificering o Anvendelsesmuligheder Livsstilssygdomme: 2,5 ECTS Jernmangelanæmi Osteoporose Adipositas Hjerte-karsygdomme Diabetes mellitus Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger

9 Arbejde med teoretiske opgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx ved øvelser IT Modtag og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Jf. gældende bekendtgørelsen og studieordningen afsluttes modulet med en ekstern prøve, som skal indeholde væsentlige elementer fra modul 7 og 8. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på en samlet vurdering af en synopsis udarbejdet i grupper kombineret med den individuelle præstation under den mundtlige eksamen Modulprøvens forløb Prøven afholdes i slutningen af modulet og omfatter hele modulets pensum. Prøven omfatter udarbejdelse af en synopsis i grupper med efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Uddannelsesinstitutionen sammensætter grupper á fire studerende. Gruppesammensætningen oplyses ved en fælles orientering om modul-prøven torsdag i uge 23, en uge inden opgaven uddeles. Et dokument med detaljer vedrørende prøven offentliggøres særskilt. Bedømmelseskriterier Det er en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte obligatoriske studieaktiviteter. Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter. Obligatoriske opgaver og studieaktiviteter Produktionsteknologi og kostforplejning Tværfaglig temaopgave (med ernæring) Ernæring i et livscyklusperspektiv Tværfaglig temaopgave (med ernæring) Fødevarekemi Opgaver og rapporter Bilag Bilag 1: Boglister og pensumlister. Lægges på studienet. Bilag 2: Undervisningsplaner for det enkelte fag. Disse lægges på studienet. Bilag 3: Standardmodulplan. Et skema der udfyldes af modul/linje koordinatoren. Til intern brug.

10 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Modul 9 Professionspraktik 15 ECTS Studieretning: Ledelse, fødevare og service Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

11 Modulets tema Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaring med at imødekomme ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdet med måltids-, fødevare- eller servicekoncepter. I modulet indgår praktik med fokus på ledelse, produktion, virksomhedskultur og aftagerfelt. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende til det reflekterende indenfor det faglige felt. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - ledelse i praksis - virksomhedskultur i praksis - måltids-, fødevare- eller servicekoncepter i praksis - aftagerfeltets betydning for virksomheden - produktion i praksis Færdighed i: - at anvende koncepter i relation til mad- og måltidsproduktion, fødevarehåndtering eller serviceopgaver - at vurdere sammenhæng mellem produktion, virksomhedskultur og aftagerfelt - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis og egne læringsbehov Kompetence til: - at håndtere enkle ledelsesopgaver i praksis - at indgå i virksomhedens daglige virke og kollegiale samarbejde Modulets struktur og opbygning Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum Praktik I alt Sund Ledelse og organisation 1,5 1,5 3,0 Lovgivning 1,5 0,5 2,0 Praktik I alt 3,0 2,

12 Modulets indhold: fagbeskrivelser Ledelse og organisation: 3,0 ECTS Faget tager udgangspunkt i at forklare, hvad en organisation er, og give jer værktøjer til, hvordan man kan arbejde med den, analysere og forandre den. Samtidig beskæftiger vi os med lederskab og forskellen ift. management. Organisation, lederskab og management Organisationsteori og praksis Den lærende organisation Motivation og ledelse af personale Management og team performance Teori U ledelse fra fremtiden Organisatorisk analyse Ledelse af medarbejdere Ledelsesopgaver relateret til måltids- fødevareproduktion samt service herunder aftagerfeltets betydning for virksomheden Ledelse i praksis studietur Lovgivning: 2,0 ECTS Kurset er en introduktion til lovgivningen på fødevareområdet, hvor hovedvægten vil være omkring fødevarehygiejne. Fødevarelovgivning i EU og DK Fødevaremyndigheder og smiley-ordningen Registrering/autorisation af fødevarevirksomhed Risikoanalyse og egenkontrol Hygiejneregler, herunder krav til personlig hygiejne og produktionshygiejne Kravene til hygiejnisk design af maskiner og konsekvenser af mangel herpå Praktik: 10 ECTS Praktikintroduktion, herunder fokus på hvordan teori kan bruges ift. praksis 6 ugers praktik med fokus på ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdet med måltids-, fødevare- eller servicekoncepter, hvor der i samarbejde med praktikvært kan arbejdes med flere af følgende punkter: o ledelse i praksis o virksomhedskultur i praksis o måltids-, fødevare- eller servicekoncepter i praksis o aftagerfeltets betydning for virksomheden o produktion i praksis o Søgning og læsning af relevant litteratur Midtvejsevaluering Udarbejdelse af praktikopgave Fremlæggelse af praktikerfaringer og refleksioner i relation hertil

13 Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Undervisning af andre Gruppearbejde Observere og reflektere over praksis Arbejde med teoretiske opgaver IT Modtage og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Jf. gældende Bekendtgørelse afsluttes modulet med en intern prøve. Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter. Det en forudsætning for at få godkendt praktikken, at praktikkontrakt er godkendt af uddannelsesinstitutionen, at praktikstedet har godkendt praktikken ved at underskrive fremmødeattest, samt at praktikstedet og den studerende har evalueret praktikforløbet. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en intern skriftlig praktikopgave Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper Opgaven har et omfang på max tegn inkl. mellemrum svarende til max 6 normalsider. Dertil kommer et obligatorisk bilag med en kort praktikbeskrivelse efter skabelon, der findes sammen med den øvrige praktikopgavebeskrivelse. Dette bilag må max fylde 3600 tegn inkl. mellemrum svarende til 1,5 normalside. Opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt. Der er mulighed for at tilrette og genindlevere opgaven inden for en periode på 2 uger, hvis opgaven vurderes som ikke-bestået. Opgaven skal opfylde de tekniske retningslinjer for opgaveskrivning samt retningslinjer for udarbejdelse af referenceliste. Modulprøvens forløb Den skriftlige opgave skrives under praktikperioden og afleveres fredag i uge 46. Efter endt praktik fremlægges praktikkens indhold mundtligt for undervisere samt yngre årgange på uddannelsen. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen sker som en vurdering af den studerendes evne til at identificere en problemstilling, reflektere over denne med inddragelse af relevante ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdet med måltids-, fødevare- eller servicekoncepter samt sammenfatte de væsentligste pointer. I bedømmelsen vil der desuden blive lagt vægt på hvorvidt den studerende evner at formidle sig skriftligt inden for de fastsatte rammer.

14 Obligatoriske opgaver Praktik En forudsætning for at få modulet godkendt er Praktikopgaven En mundtlig fremlæggelse af praktikkens indhold i uge 46 Ledelse og organisation En forudsætning for at få modulet godkendt er Gruppeopgave med organisatorisk analyse samt kort præsentation for virksomheder på faglig studietur Lovgivning En forudsætning for at få modulet godkendt er Gruppeopgave

15 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen LFS: Modul 10: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi Fagbeskrivelse for studieretning: Ledelse, fødevarer og service 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

16 Modul 10: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi Tema: Modulet sætter fokus på ledelse og kvalitetssikring af daglig drift i forbindelse med måltidsløsninger, fødevareproduktion og serviceopgaver. Der arbejdes med sammenhæng mellem ledelse og kommunikation i relevante organisationer samt ledelses- og kommunikationsredskaber i relation til arbejdsmiljø. Endvidere arbejdes med økonomistyring. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - virksomhedsøkonomiske principper - regnskaber, budgetter og budgetkontrol - ledelse, kvalitetssikring og styring - standarder til kvalitetssikring og -udvikling - forandringsprocesser og kompetenceudvikling i en virksomhed - lovgivning relateret til fysisk og psykisk arbejdsmiljø Færdighed i: - at planlægge, begrunde og gennemføre ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service - at anvende og vurdere relevante økonomiske principper og muligheder - at anvende kvalitets, hygiejne og miljøstyringsværktøjer i relation til måltids- og fødevareproduktion og service - at anvende ledelsesværktøjer i relation til arbejdsmiljø og personalepolitik - at anvende økonomistyring som redskab i daglig drift Kompetence til: - håndtere kommunikations- og ledelsesopgaver i sammenhæng med måltids- og fødevareproduktion samt løsning af serviceopgaver - at udvikle og evaluere ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 2 Samfundsvidenskab 4 Humanvidenskab 2 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter. Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 45 til 4.

17 Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Samfund Human I alt sund Organisation og ledelse 1 1,5 2,5 Foodstyling 1,5 1,5 Iværksætteri 1 0,5 1,5 Økonomi Dokumentation og kvalitetsudvikling 2 0,5 2,5 Udvidet fødevareteknologi 1,5 1,5 3,0 I alt ,0 Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Arbejde med teoretiske opgaver Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Indgå i samarbejde med andre studerende, f.eks. i forbindelse med analyse og fremlæggelse af artikler, udarbejdelse og gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse samt planlægning og gennemførelse af kvalitative interview. Arbejde med IT fx i forbindelse med fremlæggelse (PowerPoint), søgning af oplysninger/litteratur, brug af regneark (Excel) og brug af sociale medieplatforme Modtage og give feedback Eksamen/prøve

18 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Ledelse og organisation 2,5 ECTS Mål: Del 2 af faget organisation og ledelse tager udgangspunkt i det personlige lederskab, og værktøjer som kan hjælpe på vej til at blive en bedre leder. Samtidig beskæftiger vi os med ledelse i praksis som et generelt tema gennem hele kurset. Indhold: Ledelsespraksis Hvad vil det sige at være leder? Appreciative Inquiry Ledelse og relationer Det personlige lederskab selvledelse Strategi: Ledelsesmodeller og værktøjer Ledelsesmæssig kommunikation Kommunikationsværktøjer Konflikthåndtering Udvikling af medarbejdere At træde i karakter som leder Bedømmelse af faget: Faget afsluttes med en individuel eksamensopgave, der bedømmes med karakter. Vi arbejder i undervisningen løbende med elemeter til opgaven gennem forløbet. Food Styling 1½ ECTS Mål: Food styling handler helt grundlæggende om, at man laver mad og klargør en ret til, at en fotograf kan skyde professionelle billeder af den. Disse billeder kan bruges til kogebøger, hjemmesider, trykte materialer mv. Formålet med faget er: - At give de studerende viden om og forståelse for, hvad det vil sige at udvikle en opskrift til brug ved professionelle foto - At udvikle viden om, hvordan man arbejder i et fotostudie når fødevarer og opskrifter bliver til modeller. Indhold: Food styling og visuel kommunikation Opskriftsudvikling Lys, regi, baggrunde og opsætning Målgrupper og kundesegmenter

19 Iværksætteri 1½ ECTS Mål: At den studerende tilegner sig en teoretisk og praktisk viden omkring det at starte som selvstændig og iværksætter. Samt at den studerende opøver evnen til kritisk at overføre og perspektivere den teoretiske viden til den virkelighed som nutidens videns-iværksætter befinder sig i. Indhold: Entreprenørskab, iværksætteri og foretagsomhed Udvikling og beskrivelse af kerneprodukter og serviceydelser Kunder og opgaver gennem netværk Ekstern kommunikation og præsentationsmateriale Markedsføring og PR for iværksættere Dagligdagen som iværksætter Økonomi 4 ECTS Mål: Grundlæggende indføring virksomhedsøkonomiske principper og analyser såsom regnskaber, budgetter og budgetkontrol samt generel indføring i økonomistyring. De studerende skal dernæst med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhedsidé udvikle en forretningsplan, der beskriver hvorledes virksomhedsideen kan virkeliggøres med primært fokus på forretningsidé, organisering og økonomi. Den studerende vil arbejde med relevant litteratur vedrørende virksomhedsformer, finansiering, budgettering og regnskab, samt med praktiske værktøjer til budgetlægning og økonomistyring. Sideløbende hermed udarbejdes Forretningsplanen for den selvvalgte virksomhed, hvor de enkelte afsnit beskrives i takt med at emnerne behandles i lektionerne. Lektionerne afsluttes med at forretningsplanen afsluttes og godkendes. Indhold: Generel intro til penge, virksomhed og økonomistyring Årsregnskab og årsrapport Budgetter, omkostninger og priskalkulationer Bogføringsprincipper og -systemer Selskabsformer og finansiering Bedømmelse af faget: Beståelse forudsætter en godkendt forretningsplan udarbejdet i grupper. Dokumentation og kvalitetsudvikling 2,5 ECTS Mål: At den studerende tilegner sig viden og kompetence til dokumentation, løbende kvalitetssikring og udvikling af ernærings- og sundhedsprofessionelle ydelser.

20 Indhold: Modeller til kvalitetsudvikling, herunder kvalitetscirklen og Den Danske Kvalitets Model for Sundhedsvæsnet Udformning af standarder med tilhørende overvågningsindikatorer (efter IKAS) Brugerperspektiv som en del af kvalitetsudviklingen Faglige retningslinjer som et værktøj til kvalitetsudvikling Dokumentation af professionsydelser Bedømmelse af faget: Skriftlig intern opgave der skrives i grupper af tre og som bedømmes med godkendt/ikke-godkendt Udvidet fødevareteknologi 3 ECTS Mål: At den studerende tilegner sig viden og kompetence til, at vurdere ændringer og effekter ved forskellige produktions processer af de store fødevaregrupper. Faget er en overbygning på Fødevareteknologi (modul 3) samt Produktionsteknologi og kostforplejning (modul 8) Indhold: Mælk og mælkeprodukter Frugt og grønt Kød og kødprodukter Emballage Bilag: (vil variere fra år til år, og anvendes som dokumentation for den uddannelse der er givet det pågældende år) Bilag 1: Bogliste Bilag 2: Undervisningsplaner for det enkelte fag. Der skal udarbejdes en model, som alle skal anvende, så undervisningsplanerne får et fælles udseende. Bilag 3: Standardmodulplan. Et skema der udfyldes af modul/linje koordinatoren.

21 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen LFS: Modul 11: Innovation, projektledelse og konceptudvikling Fagbeskrivelse for studieretning: Ledelse, fødevarer og service 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra

22 Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010 Modul 11: Innovation, projektledelse og konceptudvikling Tema: Modulet sætter fokus på innovation og der arbejdes projektorienteret med måltids-, fødevare- og servicekoncepter ud fra samfunds-, markeds- og forbrugermæssige forhold. Der arbejdes desuden med relevant lovgivning nationalt og internationalt samt markeds- og konkurrenceforhold, herunder markedsføring. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - metoder til at arbejde projektorienteret - innovation og projektledelse - lovgivning relateret til borgerens rettigheder, samt til drift af virksomhed - markeds- og konkurrenceforhold - markedsføring af nye produkter og koncepter - etiske dilemmaer i relation til ledelse Færdighed i: - at arbejde projektorienteret - at analysere og vurdere produkt-, forbruger- og virksomhedsprofil, samt markedsføringsstrategi Kompetence til: - selvstændigt at kunne initiere, gennemføre og håndtere komplekse situationer relateret til nye produkter indenfor måltider, fødevarer og service - at håndtere og identificere problemstillinger relateret til innovation, konceptudvikling og marked - at udvikle og evaluere produkt-, forbruger og virksomhedsprofil - at udvælge relevante forskningsresultater Videnskabsområder, ECTS-point: Ernæring og sundhedsfag 6 Naturvidenskab 3 Samfundsvidenskab 4 Humanvidenskab 2 Bedømmelse: Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder væsentlige elementer fra modul 10 og 11. Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter. Modulet afsluttes med en ekstern prøve (4. eksterne). Den eksterne prøve indeholder elementer fra modul 10 og 11.

23 Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 5 til 15. De første tre uger anvendes til litteraturstudium. Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum Praksis I alt sund Projektledelse Konceptudvikling og 1 0,5 1 2,5 markedsføring Innovation 0,5 1 1,5 Produktudvikling 1,5 1,5 3 ugers litteraturstudium 2, ,5 I alt Obligatorisk opgave Litteraturstudium Et 3-ugers litteraturstudium hvor konkretisering af fokus indenfor et selvvalgt tema, søgning og udvælgelse af litteratur, læsning, analyse, diskussion og konklusion skal øves. Opgaven løses i grupper på 2 til 4 studerende. Opgaven er en skriftlig prøve, der bedømmes internt efter 7-trins skalaen. Vejleder tilbyder 15 minutters tilbagemelding pr. opgave. Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Arbejde med teoretiske opgaver Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Teamsamarbejde om projektplanlægning, projektstyring og -udførsel Deltagelse i camp- og innovationsforløb med eksterne parter Indgå i samarbejde med andre studerende, f.eks. i forbindelse med analyse og fremlæggelse af artikler, udarbejdelse og gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse samt planlægning og gennemførelse af kvalitative interview. Arbejde med IT fx i forbindelse med fremlæggelse (PowerPoint), søgning af oplysninger/litteratur, brug af regneark (Excel) og brug af sociale medieplatforme Modtage og give feedback Eksamen/prøve 4. eksterne eksamen er en moduleksamen, der består af tre elementer: - en konceptbeskrivelse udarbejdet i faget konceptudvikling og markedsføring - en 24-timers case-udfordring, der præsenteres til eksamen - en mundtlig eksamination

24 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Projektledelse 5 ECTS I faget projektledelse arbejdes med hele processen fra idéudvikling, opstart af et projekt til styring, evaluering og dokumentation af projekter, herunder projektlederskab og teams. Mål: at den studerende tilegner sig viden om og kompetence til at arbejde projektorienteret ved at initiere, begrunde, gennemføre (lede eller støtte) og evaluere projektarbejde. Indhold: Idéudvikling og opstart af projekter Fundraising, projektbeskrivelse og milepæle Teorier og modeller for teamprocesser og teamsamarbejde Målsætning, organisering og styring af projekter i komplekse sammenhænge Værktøjer til brug ved projektarbejde f.eks. brainstorming og gameplaner Planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering af projektarbejde Budget for projekter og økonomisk analyse af resultat/effekt Evaluering, dokumentation og formidling af projekter, herunder udarbejdelse af projektrapport Konceptudvikling og markedsføring 2,5 ECTS Hovedparten af dette fag køres som en 2-dages camp efter camp-modellen. Mål: At den studerende udvikler kompetencer til selvstændigt at kunne initiere, gennemføre og håndtere konceptudviklingsprocesser og markedsføring relateret til nye produkter indenfor måltider, fødevarer og service ud fra samfunds-, markeds- og forbrugermæssige forhold. Indhold Innovationsprocesser relateret til konceptudvikling, herunder divergente og konvergente arbejdsformer Modeller for konceptudvikling, -beskrivelse, -vurdering og -afprøvning Udvikling af forretningsmodeller Branding og markedsføring af koncepter indenfor måltider, fødevarer og service. Oplevelsesøkonomi og viden om forbrugermæssige forhold Innovation 1,5 ECTS Mål: At den studerende udvikler kompetencer til at håndtere og identificere problemstillinger relateret til innovation, samt at udvikle innovative produkter og løsninger ift. måltider, fødevarer og service.

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i offentlig administration 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2013 til 2015. Institutionsspecifik del SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2013 til 2015 Institutionsspecifik del september 2013 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2013, Institutionsspecifik del Der

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere