Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center"

Transkript

1 Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ

2 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé.

3 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 4 Beskrivelse 5 Lokalplanens bestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 8 6 Bebyggelsens udseende 9 7 Ubebyggede arealer 11 8 Vej, sti og parkering 12 9 Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 14 Bilag Bilag nr. 1 - Matrikelkort 1: Bilag nr. 2 - Lokalplanens kort 1: Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål 18 Lokalplanområdet 18 Lokalplanområdets omgivelser 19 Lokalplanens indhold 19 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. 20 Lov om miljøvurdering 25 Tilladelser eller dispensationer 25 Servitutter 26 Vedtagelsespåtegning Visualisering Kommuneplantillæg Særskilt dokument 3

4 Oversigtskort Nord LILLEHEDEN KLITPLANTAGE Hirtshals Transport Center SØNDERGADE AALBORGVEJ DALSAGERVEJ LOKALPLANOMRÅDE GRÆVLINGEVEJ GL. TERPETVEJ 4

5 Beskrivelse Lokalplanområdet ligger øst for eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals og i tilknytning til Hirtshals transport Center. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortet side 4. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål og er bebygget med landbrugsbygninger bl.a. bolig. Lokalplanen omfatter hele landbrugsejendommen med et areal på ca. 14,1 ha. Formålet med lokalplanen er at udlægge nyt erhvervsområde for erhverv med tilknytning til transportsektoren, og med henblik på at udnytte den tætte placering til Hirtshals Transport Center, Hirtshals Havn og motorvejen. Der kan i området etableres erhverv som: speditions- og logistikvirksomhed, tørvare-, køleog fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution) samt sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). I et mindre område langs Aalborgvej kan der endvidere etableres erhverv i form af administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej, og i et mindre område langs det eksisterende erhvervsområde kan der etableres lagerbygninger med en højde på indtil 30,0 m. I den nordlige del af området langs Aalborgvej reserveres areal til etablering af regnvandsbassin, og langs områdets østlige afgrænsning etableret et levende hegn, der afgrænser området i forhold til det åbne land. 5

6 Bestemmelser I henhold til Planloven, lovbek. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: - områdets anvendelse til erhvervsformål, - placering af og bestemmelser for udseende af bebyggelse, der er højere end 12,0 m, - at der udlægges veje til områdets betjening, - at der fastlægges plantebælte, der afgrænser området mod øst og syd, - at området overføres til byzone, samt - at der udlægges arealer til regnvandsbassin. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 45-b og del af 45-bp (svarende til breddere udlæg af Pastelvejs forlængelse samt hjørneafskæring), begge Horne By, Hirtshals samt alle matrikler, som udstykkes fra matr. nr. 45-b efter den 4. august Gl. Terpetvej og et vejudlæg med en bredde på 12,0 m (dvs. 6,0 m målt fra nuværende vejmidte) er ikke omfattet af lokalplanen. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II og III, som vist på bilag 2. - Delområde I: ca m² - Delområde II: ca m² - Delområde III: ca m² 2.3 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres hele området til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af virksomheder med tilknytning til transportsektoren med tilknyttet administration og servicevirksomhed. Der henvises til nedenstående detail bestemmelser vedr. anvendelsen i delområde I, II og III. 3.2 Der må ikke opføres eller indrettes bolig i området 6

7 Bestemmelser 3.3 Der må ikke etableres detailhandel i området, herunder salg af pladskrævende varegrupper f.eks. salg af personbiler eller salg af egen produktion. 3.4 Der kan etableres tekniske anlæg og bygninger til områdets forsyning. 3.5 Bebyggelse skal opfylde krav til lavenergibebyggelse jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 3.6 Delområde I: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution), salg af lastbiler, trailere m.m. samt sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). 3.7 Delområde II: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution), og salg af lastbiler, trailere m.m. Der kan herudover etableres administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej. I den nordligste del af området langs Aalborgvej udlægges areal til etablering af regnvandsbassin. 3.8 Delområde III: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed herunder tørvare-, køle- og frysesamt højlager. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på bilag 2. I delområde 1 kan der etableres sideveje til den nordsydgående stamvej, således at der kan etableres mindre grunde, som har adgang fra sidevejen. 4.2 I delområde I og II fastsættes en minimums grundstørrelse på m², dog undtagen evt. matrikel for regnvandsbassin. 7

8 Bestemmelser 4.3 I delområde III fastsættes en minimums grundstørrelse på m². 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Der fastsættes for den enkelte ejendom en bebyggelsesprocent på max Inden for området kan der opføres tekniske anlæg/ bygninger f.eks. transformerstation, når anlægget/ bygningen har et bebygget areal på max. 30 m² og en maksimal højde målt fra niveauplan til anlæggets/ bygningens øverste punkt på 3 m. Særlige bestemmelser for delområde I: 5.3 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 12,0 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, elevatortårn o.lign. undtaget). 5.4 Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på bygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m), og i en afstand til beplantningen jf. 7.1 på min. 5,0 m til nærmeste række planter. Særlige bestemmelser for delområde II: 5.5 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 8,5 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, ventilatortårn o.lign. med en højde målt fra niveauplan på max. 10,0 m undtaget). 5.6 Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på bygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m)og i en afstand til beplantningen jf. 7.1 på min. 5,0 m til nærmeste række planter. 5.7 Bygning må ikke placeres nærmere Aalborgvej end angivet i servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst

9 Bestemmelser Særlige bestemmelser for delområde III: 5.8 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 12,0 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, elevatortårn o.lign. undtaget) 5.9 Der kan endvidere opføres 2 bygninger med en højde på max. 30,0 m målt fra et niveauplan, der fastsættes til max. kote 30,0 DVR90. De 2 bygninger skal placeres med en indbyrdes afstand på min. 40,0 m, og det maksimale bebyggede areal for hver høj bygning er 65x40 m (grundareal på max m²). De 2 bygninger skal med hensyn til omfang (længde, bredde og højde) og retning opføres ens, dog kan de 2 bygninger vedr. omfang have en indbyrdes afvigelse på ±10% Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på vygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m) Bygning med en højde over 12,0 m skal placeres i en afstand til naboskel på min. 10,0 m, dog min. 20,0 m til nabogrund, hvor der kan opføres tilsvarende høj bygning. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Facader skal udføres som: - tegl i blank mur (dvs. mursten med fuger), - pudset eller vandskuret overflade, - beton med overfladestruktur og - metalplade med glat eller profileret overflade (som metallets ubehandlede overflade eller malet/belagt dækkende overflade). Solcellepaneler kan indgå som en væsentlig del af facaderne. 6.2 Mindre bygningsdele, der udgør under 20% af denenkelte facadelængde, må udføres i andre materialer f.eks. træ og glas. 6.3 Facader på mindre garager, skure, o.lign. med et areal på max. 30 m² samt tekniske anlæg/bygning jf. 3.4 kan udføres i andre materialer f.eks. træ. 9

10 Bestemmelser 6.4 Tagbeklædning på tag med hældning større end 10 skal udføres med sort tagmateriale: - tegl eller beton, - tagpap eller tagdug (ved hældning større end 20 skal anvendes trekantlister), samt - metalplader med profileret, malet eller belagt overflade. 6.5 Bygning med en større højde end 12,0 m skal opføres med facader i glat eller profileret stålplade med en malet eller belagt dækkende overflade i en lysgrå til mellemgrå farve (NCS S1000-N til S4000-N). 6.6 Der må ikke anvendes reflekterende materialer med en glansværdi større end 15 målt efter ISO 2813 standard. 6.7 Skiltning og reklamering må kun etableres for virksomhed, der er hjemmehørende i området og kun på egen grund. 6.8 Skiltning placeret på bygning skal udformes i overensstemmelse med bygningens arkitektur og må ikke monteres på tag eller over tagskæg/tagrende eller dække over bygningsdetalje. 6.9 I delområde II kan der på terræn og/eller bygning etableres skiltning, når disse ikke fjerner trafikanternes opmærksomhed fra vejen og trafiksituationen. Det betyder bl.a. at der ikke må etableres selvlysende, blinkende, bevægelige eller variable skilteflader (f.eks. lysavis eller digitalt skilt) eller skilteflader, der er reflekterende i sollys. Evt. skiltning på terræn må have en flade på max. 10 m² f.eks. en højde på 5 m og en bredde på 2 m. Der kan ikke etableres skiltning indenfor det område langs Aalborgvej, der er omfattet af servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Skiltning på høj bygning i delområde III kan etableres på 2 facadesider med navn eller logo og med en størrelse, der kan indskrives i et rektangel på max. 40 m² f.eks. 4x10 m. Dog må skiltets længde højst udgøre 25% af den pågældende facades længde. Skiltningen må ikke være belyst Fritstående skilt f.eks. pylon skal placeres i en afstand til vejskel mod adgangsvej på min. 1,0 m og må have en højde på max. 3,0 m og en bredde på max. 2,0 m. Der kan ikke etableres skiltning indenfor det område langs Aalborgvej, der er omfattet af servitut vedr. 50 m 10

11 Bestemmelser byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Der kan i forbindelse med den enkelte virksomheds overkørsel fra vej endvidere etableres henvisningsskiltning f.eks. vareindlevering i nødvendigt omfang og udført med en højde på max. 1,5 m og placeret på egen grund Skiltning, der ønskes belyst, skal enten udformes som bagbelyst skilt, hvor kun logo og tekst er oplyst, eller som frontbelyst skilt med projektør, der kun belyser logo og tekst Der kan herudover opsættes nødvendig oplysnings- og orienteringsskilte f.eks. skiltning på fællesstander. Disse skilte må ikke være udført med belysning Flagstænger til reklameflag må kun etableres på areal mellem adgangsvej og bygning Der må ikke etableres spotbelysning af bygninger og anlæg, laserlys, eller dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer Udendørs belysning af interne vej- og parkeringsarealer samt ved adgangen til den enkelte bygning skal etableres, så der ikke sker direkte belysning af omkringliggende bebyggelse og arealer, og lyskilden skal være orienteret mod den pågældende ejendom Tekniske installationer skal generelt udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tage, skal disse samles i én eller 2 enheder og gives en fælles udformning f.eks. en afskærmning. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Der udlægges areal til et 5,0 m bredt beplantningsbælte (eksisterende beplantning kan evt. indgå) langs områdets afgrænsning mod øst og mod Gl. Terpetvej. Beplantningen er vist på bilag 2. Beplantningen skal udføres som et 3 rækkers hegn med en blanding af buske og primært løvfældende træer og med høj artsvariation. Beplantningen skal etableres med en indbyrdes afstand mellem planterne i den enkelte række på max. 1,25 m og en afstand mellem rækkerne på max. 1,25 m. 11

12 Bestemmelser 7.2 Der skal i tilknytning til bebyggelsen på den enkelte ejendom etableres udendørs opholdsarealer, der mindst svarer til 15% af etagearealet fraregnet etageareal anvendt til lager. Opholdsarealer skal indrettes, så de er egnede til ophold for virksomhedens ansatte m.fl. 7.3 Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i tilknytning til bebyggelsen på den enkelte ejendom. 7.4 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. Løse containere er ikke omfattet af denne bestemmelse. 7.5 Der kan langs Aalborgvej i en afstand til vejmidten på min. 25,0 m etableres regnvandsbassin. Etablering forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet jf. servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Vej, sti og parkering 8.1 Vejadgang til området sker fra Dalsagervej via Pastelvej eller Hirtshals Transport Center, og vejadgang fra området sker til Dalsagervej via Hirtshals Transport Center eller den direkte vejadgang til Aalborgvej som vist i princippet på bilag Den nord-sydgående stamvej gennem området kan i sydenden forbindes med Gl. Terpetvej med henblik på at køretøjer med en vægt på max kg samt cyklister og gående kan benytte denne forbindelse til og fra området. 8.3 Områdets veje udlægges i en bredde på 14,0 m og anlægges i en bredde på min. 8,0 m. 8.4 Der skal på den enkelte ejendom etableres min. 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal, der anvendes til værksted, kontor og/eller udstilling/show-room. Omfanget af parkering til den del af den enkelte virkomhed, der anvendes til lager samt vaskehal og/ eller container/lastrumsrengøring vurderes i det enkelte tilfælde. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-, telefon og evt. antenneledninger skal udføres som 12

13 Bestemmelser jordkabler. 10 Miljø 10.1 Ingen bestemmelser. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanens område, når kommunalbestyrelsen kræver det Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer, herunder beplantning, veje, belysning og fællesanlæg. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har pligt tl at tage skøde på områdets fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hjørring Kommunes byråd. 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt vand- og spildevandsnet/regnvandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 7 om beplantningsbælte og opholdsarealer samt 8 om vej- og parkeringsforhold er opfyldt. 13 Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Ingen bestemmelser. 13

14 Bestemmelser 14 Servitutter 14.1 Ingen bestemmelser. 15 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen blivende retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen,kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i 14

15 Bestemmelser strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 15

16 16 Bilag Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 : a 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 5 7 m AALBORGVEJ PASTELVEJ Nord Lokalplanområde

17 -644 Fredskov "co" Bilag Nord 7,80m 7, 8 0 m 7,80m 7,80m 7,80m 7,80m 10,1 5 m AALBORGVEJ gµ 10,00m PASTELVEJ Delområde I Delområde II a Delområde III Delområde I -523 "a " 44g 53a Markvej GL. TERPETVEJ ,00m "ab" Signaturforklaring: /III Lokalplanområde Delområde / Delområde nr Beplantningsbælte, jf 7.1 Regnvandsbassin, jf 7.5 Markvej Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 : Vejbyggelinie, jf 5.7 Vejadgang Markvej 17 42dm ,00m 4,00m -7001

18 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Hjørring Kommune har igangsat udarbejdelse af denne lokalplan for et nyt erhvervsområde umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals og i tilknytning til Hirtshals Transport Center (i det følgende blot HTC) med henblik på etablering af erhvervsarealer til virksomheder med tilknytning til transportbranchen. Det er vurderingen af nye færgeruter, den planlagt besejlingshyppighed og placeringen i umiddelbar tilknytning til HTC og dermed med god adgang til det overordnede trafiknet (motorvej og jernbane) giver gode muligheder for distribution af gods og varer fra lagre i Hirtshals til byerne på den norske vestkyst. Der kan i området etableres erhverv som: speditions- og logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/ lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution) og sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). I et mindre område langs Aalborgvej kan der desuden etableres erhverv i form af administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej, og i et mindre område langs det eksisterende erhvervsområde kan der etableres 2 lagerbygninger med en højde på indtil 30,0 m. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter ca. 14,1 ha., der ligger umiddelbart øst for det nuværende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals. Hovedparten af arealet tilhører ejendommen Gl. Terpetvej 3, der i dag anvendes til landbrugsformål med ridecenter. Herudover omfatter lokalplanen også en mindre del af matr. nr., Horne By, Hirtshals svarende til øget udlæg af Pastelvejs forlængelse og hjørneafskæring. Anvendelsen af Gl. Terpetvej 3 til landbrugsformål ophører i fuldt omfang i forbindelse med, at området tages i brug til erhvervsformål. Alle bygninger forventes nedrevet, og nuværende bolig nedlægges som bolig. Hele lokalplanområdet ligger i dag i landzone og overføres ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan til byzone. Der er i dag primært adgang til arealet fra Gl. Terpetvej, 18

19 Redegørelse og sekundært fra Dalsagervej via HTCs arealer og den tilbageværende del af Søndergade. Lokalplanområdet er svagt stigende fra nord mod syd. Den midtersted del af området ligger ca. 30 m over havet. Lokalplanområdets omgivelser Nord for lokalplanområdet ligger Aalborgvej, der er en 4-sporede tilkørselsvej til motorvejen, og nord for denne ligger Hirtshals Renseanlæg. I mellem vej og renseanlæg ligger et smalt areal, der er registreret som beskyttet natur i form af overdrev. Nord for renseanlægget ligger Lilleheden Klitplantage. Øst for lokalplanområdet ligger en naboejendom, der anvendes til landbrugsformål. Der vil være en afstand fra lokalplanområdet til denne ejendoms bebyggelse på ca. 90 m. Øst for denne ejendom ligger den karakteristiske bakke Løjbjerg med top 57 m over havet. Syd for området og på 2 sider omkranset af lokalplanområdet ligger en naboejendom med vejadgang fra Gl. Terpetvej. Ejendommen anvendes til landbrugsformål. Syd for denne ejendom og Gl. Terpetvej ligger landbrugsarealer, der stiger op mod Horne by fra 33 m over havet ved Gl. Terpetvej til ca. 60 m over havet i den nordlige del af byen. Vest for området ligger et eksisterende erhvervsområde med en blanding af forskellige virksomheder og aktiviteter bl.a. ligger en af Hjørring Kommunes materielgårde og AVVs genbrugsstation direkte op til lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål med henblik på transporterhverv og servicefaciliteter til denne. Området får vejadgang fra Dalsagervej via HTCs areal og ad en forlænget Pastelvej og vejudgang ligeledes via HTCs arealer og den direkte tilkørselsvej til Aalborgvejs sydgående spor. Området opdeles i 3 delområder: Delområde I kan anvendes til en bred vifte af erhverv med tilknytning til transport bl.a. speditions- og logistikvirksomhed, lagerfunktioner, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaske-/rengøringshal og overvåget p-plads. Der kan i område I opføres bebyggelse med en højde på max. 12 m. 19

20 Redegørelse Delområde II, der omfatter den del af området, der ligger direkte op til Aalborgvej, kan anvendes til bl.a. administrationsformål, udstilling, show-room samt speditions- og logistikvirksomhed. Der kan i område II opføres bebyggelse med en højde på max. 8,5 m. Delområde III, der omfatter et mindre område umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsormåde, kan anvendes til speditions- og logistikvirksomhedog lagerfunktioner bl.a. højlager. Der kan i området opføres 2 bygninger med en højde på max. 30,0 m efter nærmere fastsatte bestemmelser vedrørende bygningernes omfang og udformning. Området afgrænses mod det åbne land mod øst og syd af et levende hegn på min. 3-rækker buske og træer. Der kan i den nordlige del af område III langs Aalborgvej etableres et regnvandsbassin. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Den regionale Udviklingsplan (RUP) Den regionale udviklingsplan er en strategiplan for Region Nordjylland. I forslaget til udviklingsplan, der har været offentligt fremlagt i januar - marts 2012, peges der på Nordjyllands placering som trafikknudepunkt i forbindelserne over Kattegat og Skagerak og til det nordatlantiske område med Færøerne, Island og Grønland. Kommuneplanen Det er Byrådets målsætning af fastholde og udbygge Hirtshals Havns funktion som trafikknudepunkt. Der er derfor i Kommuneplan Hjørring 2009 udlagt areal øst for det eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej til fremtidig erhvervsudvikling i tilknytning til transportsektoren f.eks. transporttunge erhverv. Der er nu konkret henvendelse om køb af areal til erhvervsudvikling, hvor privat investor ønsker at erhverve jord med henblik på opførelse af lagerbygning. Det er vurderingen, at kommuneplanens rammer for området ikke giver mulighed for etablering af lagerbygning med tilstrækkelig rumhøjde, herunder at der bør være mulighed for at der kan etableres højlager med en højde på indtil 30 20

21 Redegørelse m. Denne vurdering baseres bl.a. på, at der i et højlager kan opbevares store mængder gods i en bygning med et begrænset areal f.eks. et højteknologisk lager, hvor robotter sørger for at lægge varerne midlertidigt på hylder og hente dem igen rettidigt til levering hos kunden. Der er samtidig med denne lokalplan udarbejdet tillæg nr. 43 til Kommuneplan Hjørring Med tillægget ændres afgrænsningen af rammeområdet, så det omfatter hele ejendommen Gl. Terpetvej 3, og samtidig ændres bygningshøjden så der er mulighed for at opføre bebyggelse i max. 12 m, dog max. 30 m for et mindre område direkte op til det eksisterende erhvervsområde. Rammeområdet udvides med ca. 3,9 ha mod syd, med et mindre areal langs Aalborgvej og med ca. 1,1 ha, der overføres fra rammeområde nr Behovet for udlæg af yderligere ca. 3,9 ha erhvervsareal i tilknytning til eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej og HTC begrundes med den aktuelle erhvervsudvikling, der de senere år er foregået i Hirtshals. Dels udvikling i tilknytning til HTC, hvor der på vestsiden af Dalsagervej er ibrugtaget ca. 1,9 ha til erhvervsformål, og udvikling i øvrigt bl.a. på arealer i tilknytning til Hirtshals Havn. Forholdet til kysten - visualisering Jf. Planlovens 5a skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, og jf. 5b må der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionen begrundelse for kystnær lokalisering. Hele lokalplanens område er beliggende indenfor kystnærhedszonen og er dermed omfattet af de skærpede regler for inddragelse af arealer i byzone. Hele området er dog vurderet til at udgøre kystnærhedszonens bagland (Område C). Det er i kommuneplanen vurderet, at der fra område C er begrænset vusuel kontakt med kysten. Jf. Planlovens 16 stk. 3 skal der i et lokalplanforslag, der giver mulighed for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m begrundes for den større højde. Da lokalplanforslaget giver mulighed for bebyggelse med en højde på max. 30,0 m er der udarbejdet en visualisering med 6 21

22 Redegørelse fotostandpunkter, der viser denne høje bebyggelses påvirkning af omgivelserne, herunder påvirkning af kystlandskabet. Visualiseringen kan ses bagerst i dette lokalplanforslag. Byudvikling med en udvidelse af erhvervsområdet ved Dalsagervej og HTC, der primært fastlægges med anvendelse til virksomheder indenfor transportsektoren, vurderes at være en hensigtsmæssig placering i forhold til Hirtshals Havn, Hirtshals by og det overordnede transportsystem med direkte adgang til motorvejen og tæt placering til jernbane. Det er kommunens vurdering at opførelse af bebyggelse med en højde på 12,0 m ikke vil have nogen betydende indflydelse på omgivelserne. Dette begrundes dels med at der er tale om en begrænset øgning af bygningshøjde på 3,5 m, samt at der i naboområdet mod vest allerede er etableret bebyggelse med en højde på ca. 14 m. Denne bebyggelse vurderes ikke at være markant synlig i området og fra omgivelserne. Visualisering Der er anvendt 6 fotostandpunkter: - fra Aalborgvej ved kolonihavebebyggelsen Løjbjerg øst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca. 550 m. - fra Skansebakken ved indkørslen til nr. 22 sydøst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca. 850 m. - fra Aalborgvej umiddelbar øst for lyskrydset ved Willemoesvej nordvest for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. - fra Østergade på broen over Aalborgvej nordvest for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. - fra sommerhusområdet ved Kjul nordøst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. Der er valgt et fotostandpunkt på toppen af en klit langs kysten, idet de 2 bygninger ikke er synlige fra det lave terræn hvor hovedparten af sommerhusene ligger. - fra Skansebakken syd for området ved byskiltet umiddelbart nord for Hornen. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. Fotostandpunkter er valgt for at vise, hvordan de 2 høje bygninger visuelt vil påvirke omgivelserne. Standpunkterne er valgt fra steder, hvor man er på kanten af byen og det åbne land og hvor der samtidig færdes mange mennesker, fra ét sted ved kysten (sommerhusområdet Kjul), og fra Horne by, hvor der i dag er udsigt fra boligerne i den nordlige side af byen mod nord. 22

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere