Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center"

Transkript

1 Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ

2 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan: et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé.

3 Indholdsfortegnelse Oversigtskort 4 Beskrivelse 5 Lokalplanens bestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 8 6 Bebyggelsens udseende 9 7 Ubebyggede arealer 11 8 Vej, sti og parkering 12 9 Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 14 Bilag Bilag nr. 1 - Matrikelkort 1: Bilag nr. 2 - Lokalplanens kort 1: Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål 18 Lokalplanområdet 18 Lokalplanområdets omgivelser 19 Lokalplanens indhold 19 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. 20 Lov om miljøvurdering 25 Tilladelser eller dispensationer 25 Servitutter 26 Vedtagelsespåtegning Visualisering Kommuneplantillæg Særskilt dokument 3

4 Oversigtskort Nord LILLEHEDEN KLITPLANTAGE Hirtshals Transport Center SØNDERGADE AALBORGVEJ DALSAGERVEJ LOKALPLANOMRÅDE GRÆVLINGEVEJ GL. TERPETVEJ 4

5 Beskrivelse Lokalplanområdet ligger øst for eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals og i tilknytning til Hirtshals transport Center. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortet side 4. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål og er bebygget med landbrugsbygninger bl.a. bolig. Lokalplanen omfatter hele landbrugsejendommen med et areal på ca. 14,1 ha. Formålet med lokalplanen er at udlægge nyt erhvervsområde for erhverv med tilknytning til transportsektoren, og med henblik på at udnytte den tætte placering til Hirtshals Transport Center, Hirtshals Havn og motorvejen. Der kan i området etableres erhverv som: speditions- og logistikvirksomhed, tørvare-, køleog fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution) samt sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). I et mindre område langs Aalborgvej kan der endvidere etableres erhverv i form af administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej, og i et mindre område langs det eksisterende erhvervsområde kan der etableres lagerbygninger med en højde på indtil 30,0 m. I den nordlige del af området langs Aalborgvej reserveres areal til etablering af regnvandsbassin, og langs områdets østlige afgrænsning etableret et levende hegn, der afgrænser området i forhold til det åbne land. 5

6 Bestemmelser I henhold til Planloven, lovbek. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: - områdets anvendelse til erhvervsformål, - placering af og bestemmelser for udseende af bebyggelse, der er højere end 12,0 m, - at der udlægges veje til områdets betjening, - at der fastlægges plantebælte, der afgrænser området mod øst og syd, - at området overføres til byzone, samt - at der udlægges arealer til regnvandsbassin. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 45-b og del af 45-bp (svarende til breddere udlæg af Pastelvejs forlængelse samt hjørneafskæring), begge Horne By, Hirtshals samt alle matrikler, som udstykkes fra matr. nr. 45-b efter den 4. august Gl. Terpetvej og et vejudlæg med en bredde på 12,0 m (dvs. 6,0 m målt fra nuværende vejmidte) er ikke omfattet af lokalplanen. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II og III, som vist på bilag 2. - Delområde I: ca m² - Delområde II: ca m² - Delområde III: ca m² 2.3 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres hele området til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af virksomheder med tilknytning til transportsektoren med tilknyttet administration og servicevirksomhed. Der henvises til nedenstående detail bestemmelser vedr. anvendelsen i delområde I, II og III. 3.2 Der må ikke opføres eller indrettes bolig i området 6

7 Bestemmelser 3.3 Der må ikke etableres detailhandel i området, herunder salg af pladskrævende varegrupper f.eks. salg af personbiler eller salg af egen produktion. 3.4 Der kan etableres tekniske anlæg og bygninger til områdets forsyning. 3.5 Bebyggelse skal opfylde krav til lavenergibebyggelse jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 3.6 Delområde I: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution), salg af lastbiler, trailere m.m. samt sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). 3.7 Delområde II: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution), og salg af lastbiler, trailere m.m. Der kan herudover etableres administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej. I den nordligste del af området langs Aalborgvej udlægges areal til etablering af regnvandsbassin. 3.8 Delområde III: Området er udlagt til erhvervsformål i form af speditionsog logistikvirksomhed herunder tørvare-, køle- og frysesamt højlager. 4 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på bilag 2. I delområde 1 kan der etableres sideveje til den nordsydgående stamvej, således at der kan etableres mindre grunde, som har adgang fra sidevejen. 4.2 I delområde I og II fastsættes en minimums grundstørrelse på m², dog undtagen evt. matrikel for regnvandsbassin. 7

8 Bestemmelser 4.3 I delområde III fastsættes en minimums grundstørrelse på m². 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Der fastsættes for den enkelte ejendom en bebyggelsesprocent på max Inden for området kan der opføres tekniske anlæg/ bygninger f.eks. transformerstation, når anlægget/ bygningen har et bebygget areal på max. 30 m² og en maksimal højde målt fra niveauplan til anlæggets/ bygningens øverste punkt på 3 m. Særlige bestemmelser for delområde I: 5.3 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 12,0 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, elevatortårn o.lign. undtaget). 5.4 Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på bygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m), og i en afstand til beplantningen jf. 7.1 på min. 5,0 m til nærmeste række planter. Særlige bestemmelser for delområde II: 5.5 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 8,5 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, ventilatortårn o.lign. med en højde målt fra niveauplan på max. 10,0 m undtaget). 5.6 Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på bygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m)og i en afstand til beplantningen jf. 7.1 på min. 5,0 m til nærmeste række planter. 5.7 Bygning må ikke placeres nærmere Aalborgvej end angivet i servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst

9 Bestemmelser Særlige bestemmelser for delområde III: 5.8 Bygning kan opføres med max. 2 etager og en maksimal højde på 12,0 m målt fra niveauplan til øverste punkt af bygning (dog er skorsten, ventilation, elevatortårn o.lign. undtaget) 5.9 Der kan endvidere opføres 2 bygninger med en højde på max. 30,0 m målt fra et niveauplan, der fastsættes til max. kote 30,0 DVR90. De 2 bygninger skal placeres med en indbyrdes afstand på min. 40,0 m, og det maksimale bebyggede areal for hver høj bygning er 65x40 m (grundareal på max m²). De 2 bygninger skal med hensyn til omfang (længde, bredde og højde) og retning opføres ens, dog kan de 2 bygninger vedr. omfang have en indbyrdes afvigelse på ±10% Bygning skal placeres i en afstand til vejskel på min. 5,0 m, dog skal aflæsningsrampe holdes i en afstand til vejskel, så parkering foran rampen kan ske på egen grund (for rampe med parkering vinkelret på vygningen i en afstand til vejskel på min. 18,0 m) Bygning med en højde over 12,0 m skal placeres i en afstand til naboskel på min. 10,0 m, dog min. 20,0 m til nabogrund, hvor der kan opføres tilsvarende høj bygning. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Facader skal udføres som: - tegl i blank mur (dvs. mursten med fuger), - pudset eller vandskuret overflade, - beton med overfladestruktur og - metalplade med glat eller profileret overflade (som metallets ubehandlede overflade eller malet/belagt dækkende overflade). Solcellepaneler kan indgå som en væsentlig del af facaderne. 6.2 Mindre bygningsdele, der udgør under 20% af denenkelte facadelængde, må udføres i andre materialer f.eks. træ og glas. 6.3 Facader på mindre garager, skure, o.lign. med et areal på max. 30 m² samt tekniske anlæg/bygning jf. 3.4 kan udføres i andre materialer f.eks. træ. 9

10 Bestemmelser 6.4 Tagbeklædning på tag med hældning større end 10 skal udføres med sort tagmateriale: - tegl eller beton, - tagpap eller tagdug (ved hældning større end 20 skal anvendes trekantlister), samt - metalplader med profileret, malet eller belagt overflade. 6.5 Bygning med en større højde end 12,0 m skal opføres med facader i glat eller profileret stålplade med en malet eller belagt dækkende overflade i en lysgrå til mellemgrå farve (NCS S1000-N til S4000-N). 6.6 Der må ikke anvendes reflekterende materialer med en glansværdi større end 15 målt efter ISO 2813 standard. 6.7 Skiltning og reklamering må kun etableres for virksomhed, der er hjemmehørende i området og kun på egen grund. 6.8 Skiltning placeret på bygning skal udformes i overensstemmelse med bygningens arkitektur og må ikke monteres på tag eller over tagskæg/tagrende eller dække over bygningsdetalje. 6.9 I delområde II kan der på terræn og/eller bygning etableres skiltning, når disse ikke fjerner trafikanternes opmærksomhed fra vejen og trafiksituationen. Det betyder bl.a. at der ikke må etableres selvlysende, blinkende, bevægelige eller variable skilteflader (f.eks. lysavis eller digitalt skilt) eller skilteflader, der er reflekterende i sollys. Evt. skiltning på terræn må have en flade på max. 10 m² f.eks. en højde på 5 m og en bredde på 2 m. Der kan ikke etableres skiltning indenfor det område langs Aalborgvej, der er omfattet af servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Skiltning på høj bygning i delområde III kan etableres på 2 facadesider med navn eller logo og med en størrelse, der kan indskrives i et rektangel på max. 40 m² f.eks. 4x10 m. Dog må skiltets længde højst udgøre 25% af den pågældende facades længde. Skiltningen må ikke være belyst Fritstående skilt f.eks. pylon skal placeres i en afstand til vejskel mod adgangsvej på min. 1,0 m og må have en højde på max. 3,0 m og en bredde på max. 2,0 m. Der kan ikke etableres skiltning indenfor det område langs Aalborgvej, der er omfattet af servitut vedr. 50 m 10

11 Bestemmelser byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Der kan i forbindelse med den enkelte virksomheds overkørsel fra vej endvidere etableres henvisningsskiltning f.eks. vareindlevering i nødvendigt omfang og udført med en højde på max. 1,5 m og placeret på egen grund Skiltning, der ønskes belyst, skal enten udformes som bagbelyst skilt, hvor kun logo og tekst er oplyst, eller som frontbelyst skilt med projektør, der kun belyser logo og tekst Der kan herudover opsættes nødvendig oplysnings- og orienteringsskilte f.eks. skiltning på fællesstander. Disse skilte må ikke være udført med belysning Flagstænger til reklameflag må kun etableres på areal mellem adgangsvej og bygning Der må ikke etableres spotbelysning af bygninger og anlæg, laserlys, eller dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer Udendørs belysning af interne vej- og parkeringsarealer samt ved adgangen til den enkelte bygning skal etableres, så der ikke sker direkte belysning af omkringliggende bebyggelse og arealer, og lyskilden skal være orienteret mod den pågældende ejendom Tekniske installationer skal generelt udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tage, skal disse samles i én eller 2 enheder og gives en fælles udformning f.eks. en afskærmning. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Der udlægges areal til et 5,0 m bredt beplantningsbælte (eksisterende beplantning kan evt. indgå) langs områdets afgrænsning mod øst og mod Gl. Terpetvej. Beplantningen er vist på bilag 2. Beplantningen skal udføres som et 3 rækkers hegn med en blanding af buske og primært løvfældende træer og med høj artsvariation. Beplantningen skal etableres med en indbyrdes afstand mellem planterne i den enkelte række på max. 1,25 m og en afstand mellem rækkerne på max. 1,25 m. 11

12 Bestemmelser 7.2 Der skal i tilknytning til bebyggelsen på den enkelte ejendom etableres udendørs opholdsarealer, der mindst svarer til 15% af etagearealet fraregnet etageareal anvendt til lager. Opholdsarealer skal indrettes, så de er egnede til ophold for virksomhedens ansatte m.fl. 7.3 Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i tilknytning til bebyggelsen på den enkelte ejendom. 7.4 Oplag af fritidsbåde, campingvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted. Løse containere er ikke omfattet af denne bestemmelse. 7.5 Der kan langs Aalborgvej i en afstand til vejmidten på min. 25,0 m etableres regnvandsbassin. Etablering forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet jf. servitut vedr. 50 m byggelinje målt fra vejmidte, tinglyst Vej, sti og parkering 8.1 Vejadgang til området sker fra Dalsagervej via Pastelvej eller Hirtshals Transport Center, og vejadgang fra området sker til Dalsagervej via Hirtshals Transport Center eller den direkte vejadgang til Aalborgvej som vist i princippet på bilag Den nord-sydgående stamvej gennem området kan i sydenden forbindes med Gl. Terpetvej med henblik på at køretøjer med en vægt på max kg samt cyklister og gående kan benytte denne forbindelse til og fra området. 8.3 Områdets veje udlægges i en bredde på 14,0 m og anlægges i en bredde på min. 8,0 m. 8.4 Der skal på den enkelte ejendom etableres min. 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal, der anvendes til værksted, kontor og/eller udstilling/show-room. Omfanget af parkering til den del af den enkelte virkomhed, der anvendes til lager samt vaskehal og/ eller container/lastrumsrengøring vurderes i det enkelte tilfælde. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-, telefon og evt. antenneledninger skal udføres som 12

13 Bestemmelser jordkabler. 10 Miljø 10.1 Ingen bestemmelser. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanens område, når kommunalbestyrelsen kræver det Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer, herunder beplantning, veje, belysning og fællesanlæg. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen har pligt tl at tage skøde på områdets fællesarealer Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Hjørring Kommunes byråd. 12 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet offentligt vand- og spildevandsnet/regnvandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 7 om beplantningsbælte og opholdsarealer samt 8 om vej- og parkeringsforhold er opfyldt. 13 Lokalplan og byplanvedtægt 13.1 Ingen bestemmelser. 13

14 Bestemmelser 14 Servitutter 14.1 Ingen bestemmelser. 15 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen blivende retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen,kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i 14

15 Bestemmelser strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. 15

16 16 Bilag Signaturforklaring: Bilag 1 Matrikelkort Mål 1 : a 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 00aø 5 7 m AALBORGVEJ PASTELVEJ Nord Lokalplanområde

17 -644 Fredskov "co" Bilag Nord 7,80m 7, 8 0 m 7,80m 7,80m 7,80m 7,80m 10,1 5 m AALBORGVEJ gµ 10,00m PASTELVEJ Delområde I Delområde II a Delområde III Delområde I -523 "a " 44g 53a Markvej GL. TERPETVEJ ,00m "ab" Signaturforklaring: /III Lokalplanområde Delområde / Delområde nr Beplantningsbælte, jf 7.1 Regnvandsbassin, jf 7.5 Markvej Bilag 2 Lokalplanens kort Mål 1 : Vejbyggelinie, jf 5.7 Vejadgang Markvej 17 42dm ,00m 4,00m -7001

18 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Hjørring Kommune har igangsat udarbejdelse af denne lokalplan for et nyt erhvervsområde umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals og i tilknytning til Hirtshals Transport Center (i det følgende blot HTC) med henblik på etablering af erhvervsarealer til virksomheder med tilknytning til transportbranchen. Det er vurderingen af nye færgeruter, den planlagt besejlingshyppighed og placeringen i umiddelbar tilknytning til HTC og dermed med god adgang til det overordnede trafiknet (motorvej og jernbane) giver gode muligheder for distribution af gods og varer fra lagre i Hirtshals til byerne på den norske vestkyst. Der kan i området etableres erhverv som: speditions- og logistikvirksomhed, tørvare-, køle- og fryselager, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaskehal og container/ lastrumsrengøring, engrosvirksomhed (f.eks. internetbaseret handel/distribution) og sikret parkerings- og opbevaringsplads (overvåget, indhegnet og belyst p-plads). I et mindre område langs Aalborgvej kan der desuden etableres erhverv i form af administration, udstilling, show-room o.lign., der ønsker facade direkte til Aalborgvej, og i et mindre område langs det eksisterende erhvervsområde kan der etableres 2 lagerbygninger med en højde på indtil 30,0 m. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter ca. 14,1 ha., der ligger umiddelbart øst for det nuværende erhvervsområde ved Dalsagervej i Hirtshals. Hovedparten af arealet tilhører ejendommen Gl. Terpetvej 3, der i dag anvendes til landbrugsformål med ridecenter. Herudover omfatter lokalplanen også en mindre del af matr. nr., Horne By, Hirtshals svarende til øget udlæg af Pastelvejs forlængelse og hjørneafskæring. Anvendelsen af Gl. Terpetvej 3 til landbrugsformål ophører i fuldt omfang i forbindelse med, at området tages i brug til erhvervsformål. Alle bygninger forventes nedrevet, og nuværende bolig nedlægges som bolig. Hele lokalplanområdet ligger i dag i landzone og overføres ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan til byzone. Der er i dag primært adgang til arealet fra Gl. Terpetvej, 18

19 Redegørelse og sekundært fra Dalsagervej via HTCs arealer og den tilbageværende del af Søndergade. Lokalplanområdet er svagt stigende fra nord mod syd. Den midtersted del af området ligger ca. 30 m over havet. Lokalplanområdets omgivelser Nord for lokalplanområdet ligger Aalborgvej, der er en 4-sporede tilkørselsvej til motorvejen, og nord for denne ligger Hirtshals Renseanlæg. I mellem vej og renseanlæg ligger et smalt areal, der er registreret som beskyttet natur i form af overdrev. Nord for renseanlægget ligger Lilleheden Klitplantage. Øst for lokalplanområdet ligger en naboejendom, der anvendes til landbrugsformål. Der vil være en afstand fra lokalplanområdet til denne ejendoms bebyggelse på ca. 90 m. Øst for denne ejendom ligger den karakteristiske bakke Løjbjerg med top 57 m over havet. Syd for området og på 2 sider omkranset af lokalplanområdet ligger en naboejendom med vejadgang fra Gl. Terpetvej. Ejendommen anvendes til landbrugsformål. Syd for denne ejendom og Gl. Terpetvej ligger landbrugsarealer, der stiger op mod Horne by fra 33 m over havet ved Gl. Terpetvej til ca. 60 m over havet i den nordlige del af byen. Vest for området ligger et eksisterende erhvervsområde med en blanding af forskellige virksomheder og aktiviteter bl.a. ligger en af Hjørring Kommunes materielgårde og AVVs genbrugsstation direkte op til lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål med henblik på transporterhverv og servicefaciliteter til denne. Området får vejadgang fra Dalsagervej via HTCs areal og ad en forlænget Pastelvej og vejudgang ligeledes via HTCs arealer og den direkte tilkørselsvej til Aalborgvejs sydgående spor. Området opdeles i 3 delområder: Delområde I kan anvendes til en bred vifte af erhverv med tilknytning til transport bl.a. speditions- og logistikvirksomhed, lagerfunktioner, service for transportsektoren bl.a. værksted, vaske-/rengøringshal og overvåget p-plads. Der kan i område I opføres bebyggelse med en højde på max. 12 m. 19

20 Redegørelse Delområde II, der omfatter den del af området, der ligger direkte op til Aalborgvej, kan anvendes til bl.a. administrationsformål, udstilling, show-room samt speditions- og logistikvirksomhed. Der kan i område II opføres bebyggelse med en højde på max. 8,5 m. Delområde III, der omfatter et mindre område umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsormåde, kan anvendes til speditions- og logistikvirksomhedog lagerfunktioner bl.a. højlager. Der kan i området opføres 2 bygninger med en højde på max. 30,0 m efter nærmere fastsatte bestemmelser vedrørende bygningernes omfang og udformning. Området afgrænses mod det åbne land mod øst og syd af et levende hegn på min. 3-rækker buske og træer. Der kan i den nordlige del af område III langs Aalborgvej etableres et regnvandsbassin. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning m.v. Den regionale Udviklingsplan (RUP) Den regionale udviklingsplan er en strategiplan for Region Nordjylland. I forslaget til udviklingsplan, der har været offentligt fremlagt i januar - marts 2012, peges der på Nordjyllands placering som trafikknudepunkt i forbindelserne over Kattegat og Skagerak og til det nordatlantiske område med Færøerne, Island og Grønland. Kommuneplanen Det er Byrådets målsætning af fastholde og udbygge Hirtshals Havns funktion som trafikknudepunkt. Der er derfor i Kommuneplan Hjørring 2009 udlagt areal øst for det eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej til fremtidig erhvervsudvikling i tilknytning til transportsektoren f.eks. transporttunge erhverv. Der er nu konkret henvendelse om køb af areal til erhvervsudvikling, hvor privat investor ønsker at erhverve jord med henblik på opførelse af lagerbygning. Det er vurderingen, at kommuneplanens rammer for området ikke giver mulighed for etablering af lagerbygning med tilstrækkelig rumhøjde, herunder at der bør være mulighed for at der kan etableres højlager med en højde på indtil 30 20

21 Redegørelse m. Denne vurdering baseres bl.a. på, at der i et højlager kan opbevares store mængder gods i en bygning med et begrænset areal f.eks. et højteknologisk lager, hvor robotter sørger for at lægge varerne midlertidigt på hylder og hente dem igen rettidigt til levering hos kunden. Der er samtidig med denne lokalplan udarbejdet tillæg nr. 43 til Kommuneplan Hjørring Med tillægget ændres afgrænsningen af rammeområdet, så det omfatter hele ejendommen Gl. Terpetvej 3, og samtidig ændres bygningshøjden så der er mulighed for at opføre bebyggelse i max. 12 m, dog max. 30 m for et mindre område direkte op til det eksisterende erhvervsområde. Rammeområdet udvides med ca. 3,9 ha mod syd, med et mindre areal langs Aalborgvej og med ca. 1,1 ha, der overføres fra rammeområde nr Behovet for udlæg af yderligere ca. 3,9 ha erhvervsareal i tilknytning til eksisterende erhvervsområde ved Dalsagervej og HTC begrundes med den aktuelle erhvervsudvikling, der de senere år er foregået i Hirtshals. Dels udvikling i tilknytning til HTC, hvor der på vestsiden af Dalsagervej er ibrugtaget ca. 1,9 ha til erhvervsformål, og udvikling i øvrigt bl.a. på arealer i tilknytning til Hirtshals Havn. Forholdet til kysten - visualisering Jf. Planlovens 5a skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, og jf. 5b må der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionen begrundelse for kystnær lokalisering. Hele lokalplanens område er beliggende indenfor kystnærhedszonen og er dermed omfattet af de skærpede regler for inddragelse af arealer i byzone. Hele området er dog vurderet til at udgøre kystnærhedszonens bagland (Område C). Det er i kommuneplanen vurderet, at der fra område C er begrænset vusuel kontakt med kysten. Jf. Planlovens 16 stk. 3 skal der i et lokalplanforslag, der giver mulighed for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m begrundes for den større højde. Da lokalplanforslaget giver mulighed for bebyggelse med en højde på max. 30,0 m er der udarbejdet en visualisering med 6 21

22 Redegørelse fotostandpunkter, der viser denne høje bebyggelses påvirkning af omgivelserne, herunder påvirkning af kystlandskabet. Visualiseringen kan ses bagerst i dette lokalplanforslag. Byudvikling med en udvidelse af erhvervsområdet ved Dalsagervej og HTC, der primært fastlægges med anvendelse til virksomheder indenfor transportsektoren, vurderes at være en hensigtsmæssig placering i forhold til Hirtshals Havn, Hirtshals by og det overordnede transportsystem med direkte adgang til motorvejen og tæt placering til jernbane. Det er kommunens vurdering at opførelse af bebyggelse med en højde på 12,0 m ikke vil have nogen betydende indflydelse på omgivelserne. Dette begrundes dels med at der er tale om en begrænset øgning af bygningshøjde på 3,5 m, samt at der i naboområdet mod vest allerede er etableret bebyggelse med en højde på ca. 14 m. Denne bebyggelse vurderes ikke at være markant synlig i området og fra omgivelserne. Visualisering Der er anvendt 6 fotostandpunkter: - fra Aalborgvej ved kolonihavebebyggelsen Løjbjerg øst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca. 550 m. - fra Skansebakken ved indkørslen til nr. 22 sydøst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca. 850 m. - fra Aalborgvej umiddelbar øst for lyskrydset ved Willemoesvej nordvest for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. - fra Østergade på broen over Aalborgvej nordvest for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. - fra sommerhusområdet ved Kjul nordøst for området. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. Der er valgt et fotostandpunkt på toppen af en klit langs kysten, idet de 2 bygninger ikke er synlige fra det lave terræn hvor hovedparten af sommerhusene ligger. - fra Skansebakken syd for området ved byskiltet umiddelbart nord for Hornen. Fotostandpunktet ligger i en afstand til de 2 bygninger på ca m. Fotostandpunkter er valgt for at vise, hvordan de 2 høje bygninger visuelt vil påvirke omgivelserne. Standpunkterne er valgt fra steder, hvor man er på kanten af byen og det åbne land og hvor der samtidig færdes mange mennesker, fra ét sted ved kysten (sommerhusområdet Kjul), og fra Horne by, hvor der i dag er udsigt fra boligerne i den nordlige side af byen mod nord. 22

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere