Møde i Landbrugsrådet den 18. maj 2020, kl Skype

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Landbrugsrådet den 18. maj 2020, kl Skype"

Transkript

1 Møde i Landbrugsrådet den 18. maj 2020, kl Skype 1. Velkomst og præsentationsrunde v/ Jens-Bernhard Knudsen 2. Status på miljøgodkendelser og miljøtilsyn, v/ Pernille Kjeldsen Pernille Kjeldsen redegør for landbrugsgruppen opgaver, og det øgede antal ansøgninger, der er begyndt at komme ind, samt at der nu er krav til IE-brugene, om indsendelse af egenkontrol til kommunen senest den 31. marts, hvert år. Kravet til indberetning træder i kraft for alle de IE-brug, der er revurderet efter de nye BAT konklusioner (altså efter 1. august 2017) eller senest når de har fået en 16a godkendelse. Kravet om indberetning for de øvrige IE-brug træder i kraft den 31. marts Der arbejdes på en online løsning, hvor egenkontrollerne kan indsendes digitalt via Herning Kommunes hjemmeside. Forslaget har være sendt rundt til nogle konsulenter, som er kommet med input. Helle B oplyser, at de gerne sammen med kommunen vil prøve at formulere nogle eksempler, som gør det enklere for den enkelte landmand at forstå, hvad det er der skal indberettes. Helle oplyser, at hun finder at det forslåede system er opsat i et svært forståeligt sprog. Helle B oplyser at de pt. arbejder på et registreringssystem til miljøledelsessystemet samen med svinerådgivningen og byggeri & teknik. Det vil muligvis kunne anvendes i forbindelse med den ønskede indberetning. Anne Marie foreslår, at hvor det et muligt kunne det måske være hensigtsmæssigt at de oplysninger som landbruget i forvejen har liggende i landmand.dk måske kunne trækkes over i det system, som vi nu er i gang med at lave på hjemmesiden. Helle B vil undersøge om der er sammenfald mellem de oplysninger der skal indberettes til kommunen og de ting der laves i landmand.dk Helle har i forbindelse med gennemlæsningen af referatet oplyst, at der ikke er sammenfald mellem de to systemer. Det blev derudover oplyst, at landbrugsteamet arbejder på at få udarbejdet de 32 revurderinger, som grundet nye BAT konklusioner skal laves (nogen konverteres til miljøgodkendelser), inden den 21. februar BNBO v/trine Koch, Martin Skøtt a. Hvad er status? Sker der noget på området? Der har været møde med andre kommuner og landbrugsrådgiverne i december og udvalget er ved marts mødet 2020 blevet orienteret om opgaven. Beskyttelsesbehovet fremstilles på næste TMU/byrådsmøde. Det kun er pesticider, der er laves indsatser overfor (altså er andre parametre ikke så relevant i denne sammenhæng, såsom kvælstof). De indstillede indsatser berører ca. 30 lodsejere, dog ikke alle med landbrugsdrift. Det er lidt over 20 lodsejere med landbrugsdrift. Landbruget blev spurgt til deres anbefalinger til den fremadrettede proces, f.eks. at sende et fælles brev. Sven: Nu har man fundet de boringer, der kræver beskyttelse. Landbruget vil gerne i dialog om hvorvidt der skal laves individuel sagsbehandling af landmændene eller om det skal afholdes fællesmøde. Sven finder det vigtigt at gå i dialog med den enkelte lodsejer. Martin: På mødet i marts blev det politisk behandlet, at kommunen anbefaler et økonomisk samarbejde (udligningsordning) om grundvandsbeskyttelse i BNBO mellem vandværkerne. Trine: Vandværkerne har holdt indledende møder om samarbejdet, hvor der ikke blev stillet noget konkret økonomisk op. Desværre er arbejdet gået lidt i stå grundet Covid19. Men det forventes at gå i gang, så snart det er muligt.

2 4. Kommunens holdning til private vandforsyninger? v/trine Koch Med større produktionssenheder og flere steder alt for høje vandtakster hos de forskellige værker, bliver det aktuelt for mange med større husdyrhold at have egen vandindvinding, så de ikke som nu skal finansiere de almindelige forbrugere. Trine oplyser, at Herning Kommune har lavet en ny vandforsyningsplan, hvor der i målene er lagt vægt på det politiske ønske om lavere takster for storbrugere af vand. Desuden er der åbnet op for muligheden til at give tilladelse til egen boring til erhverv, selvom der er vandværksvand på ejendommen. Anne Marie: Der er politisk lagt stort pres på vandværkerne om at de ikke må øge satserne for meget, men det er ikke noget kommunen helt kan styre, da vi jo normalt ikke kan gøre så meget andet end at godkende de takster som vandværkerne fastsætter Det er dog blevet oplyst vandværkerne, at Herning Kommune er villig til at give tilladelse til egen indvinding, hvor priserne er meget høje. 5. Byggesagsbehandling v/ Hans Eghøj, Jesper Leding, Helle Borrum Vi har en udfordring over til byggesagsafdelingen i de sager, hvor der er uoverensstemmelser imellem BBR / byggesag og faktisk anvendelse af en eller flere bygninger. Det er oftest meget gamle bygninger, der har været anvendt til dyrehold i mange år forinden. a. Vi kunne ønske os en bedre dialog med afdelingen. b. Vi kunne ønske os et vejledningsmateriale, der anskueliggør hvad det er landmanden skal finde frem eller redegøre for på et tydeligt og forståeligt sprog, som den almene borger kan forstå. Mange gange vil en håndtegning med påføring af mål, branddøre, brandmure, nødudgange mv. kunne opfylde behovet. c. Foto-dokumentation kunne måske også være en mulighed. De fleste har i dag en mobiltelefon med kamera ved hånden. d. Vi kunne ønske os en individuel vejledning, da sagerne ikke er ens. Der er for os ingen tvivl om, at det også vil være med til at lette arbejdsbyrden på byggesagsafdelingen, da vi vil kunne sende det rette materiale ind med det samme. Som det er i dag sætter det ofte miljøgodkendelserne i stå. Det er ikke en ønskesituation for nogen af os. Her er udklip fra dagsordenspunkt 82 på TMU : Fra Bilag 4 Stigningen i sager som afventer, ansøger er et udtryk for, at ansøger ikke får sendt det rigtige materiale ind med ansøgningen. Vi skal derfor lave en mangelskrivelse og evt. rykke for materialet. Mange gange skal der også bruges tid på at forklare ansøger, hvilket materiale der skal indsendes. Hans Eghøj orienterer om de forhold der gør sig gældende for at kunne få godkendelse til ændret bygningsanvendelse. Hans Eghøj gav udtryk for, at konsulent og kommunen skulle finde løsninger i de sager, hvor det er gamle bygninger, der i mange år har været anvendt til dyrehold. Der lægges op til dialog og vejledning og dette kan evt. ske via telefon/mail og ikke nødvendigvis altid ved personligt fremmøde, hvilket selvfølgelig i nogle tilfælde kan være løsningen. Frem for alt at vi finder løsninger i de konkrete sager og ikke bare får standardskrivelsen tilsendt.

3 Det er korrekt at BOM er et tungt og ikke særlig brugervenligt system, men konsulenten kan sagtens oprette sagen ad den vej, og så med kyndig vejledning finde dokumentationsniveauet i den konkrete sag. Herning Kommune står altid gerne til rådighed med vejledning, og hvis landmand og konsulent lige kigger ind forbi, så vil kommunen forsøge give en mere konkret vejledning. Hans foreslår at de konsulenter der sidder med byggesagerne og Herning Kommune med fordel kunne holde et dialogmøde med diverse forventningsafstemninger. Jesper L oplyser at han gerne hjælper hvor det er ham muligt, men at det kræver at der ansøges via BOM og at dette er et meget vanskeligt system, som oftest vil kræve en byggesagkyndiges viden at kunne betjene. 6. Orientering om arbejdet med nationalparken. v/dan og Søren Den beregningsmodel der ligger nu vedr. jordfordeling er lavet landsdækkende, men der arbejdes med en model der passer konkret til Herning Kommune og der lægges pres på i forhold til jordfordelingen. Sagen tages op på næste udvalgsmøde i nationalpark regi. 7. Bæver forvaltningsplan Noget nyt? Bæver og Mårhunde problematikken generelt. v/dan og Søren Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt udkast til ny forvaltningsplan for bæver i offentlig høring. Herning Kommune har i den forbindelse indsendt et høringssvar i april Den nuværende forvaltningsplan fra 1998 har dannet grundlag for forvaltningen af bæveren efter den blev udsat første gang i Med udkast til den nye forvaltningsplan opdateres den gamle plan, sådan at den hidtidige ordning om, at Naturstyrelsen foretager afhjælpning af bæverskader fortsætter, men med øget fokus på de virkemidler, der kan bidrage til at reducere konflikterne med lodsejere. Der er ikke kommet svar fra Naturstyrelsen om en ny plan. Bæveren er aktiv i Herningsholm Å f.eks. ved Tjørring og i Knudmosen, i Røjenkær Bæk i habitatområdet og i nærheden af Røjenvej, i Sunds Nørreå mellem Krusbjergvej og Omfartsvejen, hist og her i Højris Å ved Trælund, i Storå ved Hodsager og i Fuglkær Å f.eks. ved Brohus. Helle B oplyser at både Holstebro Kommune, Herning Kommune og L&F har sendt høringssvar ind til forvaltningsplanen. Der var bred enighed om at følge forvaltningsplanen nøje. Bæveren er pt. i Storå-systemet, men det er jo muligt den også dukker op andre steder. PAUSE 8. Status på vådområde-projekter statslige og kommunale i vores område. v/dan og Søren Naturstyrelsen er på kommunes opfordring ved at undersøge mulighederne for et ca. 75 ha stort vådområde ved Skjerk Bæk øst for Aulum. Der har været afholdt lodsejermøde i december 2019, og der er nu indsendt en ansøgning om støtte til en forundersøgelse. Med til lodsejermødet i december var Karen V Thomasen og Anne Ravnshøj fra Sagro. 9. Status på vandløbsvedligeholdelsen i det våde efterår. v/dan og Søren Kommunen har fået en række henvendelser om væltede træer, nogle få ønsker om sandoprensning og andre henvendelser, der ikke har været relateret til det våde efterår. Der har været problemer i Sdr. Felding, hvor campingpladsen blev delvist oversvømmet og så har flere af kolonihaverne rundt om Herning været udfordret. Vandstanden i Sunds Sø har været høj og der ønskes et bedre afløb til næste vinter. Der er oprettet et nyt lodsejerlaug i Storå. Der er utilfredshed med sandbanker og væltede træer (kommunens entreprenører har netop været igennem, men klagerne vedrører strækninger i Holstebro Kommune).

4 Der har egentlig være ganske få henvendelser i forbindelse med oversvømmelser, og det er Sørens vurdering af lodsegene egentlig har været ok tilfreds med kommunes arbejde (dog har nogen haft problemer på steder med væltede træer der har spærret for afstrømningerne). Helle B tilslutter, at lodsejerne overordnet har været tilfredshed med Herning Kommune arbejde. 10. Hvad vil erhvervet sige til en privatisering af nogle vandløb, og hvad vil det betyde for den enkle lodsejer?.v/dan og Søren Sven oplyser at han kunne være urolig for om privatisering af vandløbene nogle gange måske vil kunne skabe uoverensstemmelse mellem lodsejerne, og hvis de ikke får penge for det, så er det muligvis knap så interessant Skulle der være nogle der ønskede det så vil landboforeningen gerne stå til rådighed ved kontakten til lodsejerne. 11. Vandråd. v/dan og Søren Status på Ringkøbing- og Nissum Fjord. Der har ikke være hverken fysiske møder eller skype-møder siden Corona udbruddet. Alle møder til dato aflyst. Brev til styrelsen om udsættelse af fristen. Der har ikke været møder her i Corana-tiden med undtagelse af Limfjordsrådet, som har haft et skypemøde. Overordnet set går det fint og der god konsensus enighed i de vandråd kommunen deltager i. Helle oplyser, at da der ikke har været afholdt møder, så har de enkelte parter, der enkeltvis har måtte kommentere på indsatsområder som kommunen har udpeget, hvilket har vanskeliggjort processen og har måske medført at tingene er skrevet mere hårdt end det egentligt været hensigten. Der er nu kommet svar fra miljøstyrelsen om udsættelsesfristen: Miljøministeriet har netop meddelt at fristen for vandrådsarbejdet udsættes i 2 måneder til d. 22. november 2020, se pressemeddelelse her: I praksis betyder det at vi har mulighed for at placere et par møder på den anden side af sommerferien, hvis der er behov for det. 12. Multifunktionel jordfordeling. v/dan og Søren Hvad er status i Herning kommune? Henvendelsen fra Søren Brandt omkring et muligt område. Finansiering af vores timeforbrug? Kan kommunen søge penge hjem til at dække nogen af vores timer? Det er i forbindelse med Swecos arbejde med helhedsplanen og idéoplæg fra Ege-tæppe, at der er sendt en forsigtig føler til Sagro. Som udgangspunkt er der ingen penge til det forberedende arbejde, men kun til selve jordfordelingen med tilhørende forhandlinger og arealerhvervelse. Folketinget vedtog en tørkepakke d. 28. september Her blev afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling. Landbrugsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til første ansøgningsrunde. Der kan ansøges om 10,2 mio. Styrelsen forventer dermed at kunne skabe jordfordeling af ha. Det svarer til kr./ha. Herning Kommune har ikke umiddelbart kunne finde nogen steder hvor man har kunne søge midler hjem, men opfordre alle til at underrette kommunen, hvis de kender til noget.

5 13. Vejafdelingen.v/Knud Erik Leander Kjeldsen Vi har tidligere været i dialog med Thomas Vestergaard fra vejafdelingen omkring beskæring af træer over vej, rengørelse af vej efter gylletransport, kartoffeloptagning samt sten i rabatter. Hvad er status her. Er der stadig noget vi skal følge op på? (Sven Agergaard) Knud Erik oplyser at Herning Kommune fortsat får henvendelser ind via giv et praj på områder hvor vejen ikke rengøres for jord, og enkelte steder ses det også at der pløjes for tæt på vej. Beskæringerne af læhegn er vurderet i orden på nuværende tidspunkt. Dette tager landbruget til efterretning 14. Eventuelt - Herunder fastlæggelse af dato og tidspunkt for kommende møde v/ Jens-Bernhard Knudsen A) NGO skal nok fortælle hvem der har hvilke områder ved næste møde, da der er en del nyansættelser. B) Næste møde afholdes i december hos Sagro og nærmere dato aftaltes mellem Helle Borum og Pernille Kjeldsen. Følgende har modtages dagsordenen Teknik- og Miljøudvalget Anne Marie Søe Nørgaard Jens-Bernhard Knudsen Herning-Ikast Landboforening Jørgen Krøjgaard Sven Agergaard Ulla Bækman (sekretær) Helle Borum (fagpolitisk medarbejder) Familielandbruget: Karsten Stubben Birger Hedegård Herning Kommune Dan Overgaard Søren Brandt Lene Kimø Trine Koch Jacobsen Pernille Kjeldsen Hans Eghøj Martin Skøtt Jesper Leding Knud Erik Leander Kjeldsen

Referat fra landbrugsrådsmøde 26. november 2018, afholdt af Herning Kommune, på Rådhuset i Herning.

Referat fra landbrugsrådsmøde 26. november 2018, afholdt af Herning Kommune, på Rådhuset i Herning. Referat fra landbrugsrådsmøde 26. november 2018, afholdt af Herning Kommune, på Rådhuset i Herning. Deltagere: Teknik- og Miljøudvalget Jens-Bernhard Knudsen Anne Marie Søe Nørgaard Familielandbruget Anders

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015

Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015 Se mailliste 17. juni 2015 Referat af møde i Grønt Forum, torsdag den 4. juni 2015 Fra landbruget: Lars Mathiassen, Jysk Landbrug; Per Vinther, Jysk Landbrugsrådgivning; Dannie Feldbak, Herning-Ikast Landboforening;

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST

TEKNIK OG MILJØ. Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST TEKNIK OG MILJØ Referat 5. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 11. september 2017 UDKAST Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen Referent: Daniel Lindvig Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 09.08.24-P16-1-11

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død REFERAT Møde i Sundhedsudvalget Dato: mandag den 19. juni 2017 kl. 14.00 16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 Medlemmer: Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand),

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 1. Velkomst Jens Christian Golding på vegne af Jammerbugt Kommune og Grundvandsrådet. Tidsplan for vandforsyningsplan Vedtagelse af forslag til vandforsyningsplan

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune

STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-42-00605 KlageID: 226189 RIKNU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig

Læs mere

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat,

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat, Bilag 5 Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne: Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem Trindkjær Boelsvad Vandløb i Arnborg ved Xvej. Fjederholt Å Vandløb

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 3. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 15. juni 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej 10

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat fra landbrugsrådsmøde 31. maj 2016 hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark i Herning. Deltagere:

TEKNIK OG MILJØ. Referat fra landbrugsrådsmøde 31. maj 2016 hos Heden & Fjorden, Birk Centerpark i Herning. Deltagere: TEKNIK OG MILJØ Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Sagsnummer.: Kontaktperson: Kirsten Marie Brødbæk Referat fra landbrugsrådsmøde 31. maj 2016 hos Heden & Fjorden,

Læs mere

Referatet har været i 14 dages høring, og er blevet tilrettet med bemærkninger.

Referatet har været i 14 dages høring, og er blevet tilrettet med bemærkninger. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Grundvandsrådsmøde Miljø- og Energiplanlægning Tid 18. maj 2017 kl. 14 Sted Stigsborg Brygge 5, Nørresundby - Mødelokale 161 Miljø- og

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

3. Vandrådsmøde. Dagsorden

3. Vandrådsmøde. Dagsorden 3. Vandrådsmøde Dagsorden Velkomst Sidste referat Præsentation af indsatser i Nissum Fjord Diskussion af vandrådets holdninger til indsatser Holdningspapir - hvor vandrådets holdninger præsenteres i samlet

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6.

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Marts 2012 Sektionsleder, landinspektør Morten Hartvigsen Email: moha@orbicon.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø. Køge Kommune, TMU. Køge Kommune, Natur og Miljø

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø. Køge Kommune, TMU. Køge Kommune, Natur og Miljø DAGSORDEN/REFERAT MØDE DEN 13. JUNI 2013 Grundvandsrådet i Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Natur og Miljø Deltagere Erling Larsen (Formand) Køge Kommune, TMU Køge Kommune, Natur og Miljø Køge

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt REFERAT Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 19. september 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke

Læs mere

1. maj Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

1. maj Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner 1. maj 2018 Referat af 3. møde i naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner Sted: Herning Kommune Dato: 17. april 2018 Varighed: kl. 12.00-14.30 Referent: Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007):

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007): MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 30. november 2007 J.nr. MKN-200-00050 Afgørelse efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven

Læs mere

Planlægningsprojekt Karstoft Å

Planlægningsprojekt Karstoft Å Danmarks Center for Vildlaks Ikast-Brande Kommune Orbicon A/S Planlægningsprojekt Karstoft Å REFERAT AF WORKSHOP II Møde dato 3. juni 2009 kl. 19-22 Referat dato 18. juni 2009 Sted Blåhøj Multihus Deltagere

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vejle 18. januar 2011 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Proces frem mod de endelige planer Forhøring Offentlig høring G.V. 2.0

Læs mere

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017

2. Vandrådsmøde. 16. august 2017 2. Vandrådsmøde 16. august 2017 Dagsorden 17. august 2017 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2017. 3. Opfølgning på Vandrådet 2014 4. Vandrådet diskuterer vandløbsforekomster,

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 6. december 2011 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 6. december 2011 kl Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard 13.12.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 6. december 2011 kl. 15.00 Lokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Læs mere

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser

DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser DE NYE ERHVERVS SERVICEMÅL FOR BYG OG MILJØ eller TEKNISK FORVALTNING? KTC MILJØ overvejelser Stop knappen vil den virke? Erfaringerne fra landbrugsområdet viser, at ansøgningen uanset om den er fyldestgørende

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Baggrundsnotat om vådområdeprojekt til udvalgsmødet d

Baggrundsnotat om vådområdeprojekt til udvalgsmødet d Sagsbehandler: Linda Adelfest Oprettet: 24022014 Baggrundsnotat om vådområdeprojekt til udvalgsmødet d. 1032014 Generel information om vådområder I forbindelse med den tidligere regerings vedtagelse af

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 06-06-2013 kl. 9:00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Ole Meinicke

Læs mere

Det Grønne Råd Referat

Det Grønne Råd Referat Det Grønne Råd Referat til mødet den kl. 12:30 i Administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, Hurup, Mødelokale 2 Medlemmer: Esben Oddershede (V) Marianne Davidsen Galsgaard Hans Henrik Hust Søren Johnsen

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Dispensation til at fravige etablering af omgivende beplantning ved overdækket fortank

Dispensation til at fravige etablering af omgivende beplantning ved overdækket fortank TEKNIK OG MILJØ René Lomholt Vardevej 157 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk CVR-nr.: 33557132 Dispensation

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Post. Oprettet den 27-08-2013 08:53 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-08-2013 08:53 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Niels Egon Nielsen;Markvænget 14C;7441 Bording Dokumenttitel Angående dige - Damholtvej 8C, 7441 Bording Sagsnr. 2012/35333 Dokumentnr. 2012/35333 019 Journalnummer Landbrug

Læs mere

Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand

Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand Redegørelse 24-08-2018 Side 1. Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand Sagens omstændigheder På et møde mellem borgmester Arne Boelt, udvalgsformand

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra skoleledelsen

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra skoleledelsen Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 17. august 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Søren Pind Lauritsen Dagsordensansvarlig: Susanne Gade Clausen

Læs mere

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 Noter fra møde med interessenter og organisationer den 10. marts 2014. Danmarks Naturfredningsforening (Sønderborg,

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018

Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb. 23. januar 2018 Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb 23. januar 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation (15 min.) 2. Om Sønderjyske Vandløb v/sønderjyske Vandløb (15 min.) 3. Vandløbsvedligeholdelsen

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Referat. PU-møde 21. maj 2019 kl d kl. 15:30 til 23:59. Mødepunkt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 286.

Referat. PU-møde 21. maj 2019 kl d kl. 15:30 til 23:59. Mødepunkt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 286. Referat Herning Nordre Provsti - Møder PU-møde 21. maj 2019 kl. 15.30 - d. 21-05-2019 kl. 15:30 til 23:59 Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr. 14 16. januar 2011 I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af 10 tilladelser,

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Revurdering, eksempler

Revurdering, eksempler Revurdering, eksempler Eksempler på revurdering i Horsens Kommune Supplere det der allerede er sagt, så derfor har vi valgt at fokusere på det rent praktiske Hvordan håndterer vi tillæg i forbindelse med

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

Referat. Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Referat Fællesmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget Dato: Mandag den 20. august 2018 kl. 13.00-16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer af Sundhedsudvalget: Hanne Simonsen (formand),

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017

TEKNIK OG MILJØ. Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 TEKNIK OG MILJØ Referat 4. vandrådsmøde for Vandråd Nissum Fjord Mødedato: 22. august 2017 Mødeleder: Jens-Bernhard Knudsen, Karsten Filsø. Referent: Daniel Lindvig. Natur og Grønne Områder Enghavevej

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2.

DAGSORDEN. Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. DAGSORDEN Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet.

Procesnotat. Afgrænsning af vandområder og udpegning af kandidater til kunstige og stærkt modificerede vandområder i Limfjordsoplandet. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk Dato: 13. november 2017 J.

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Tilgængelighedsudvalg - TGU Holstebro Kommune

Tilgængelighedsudvalg - TGU Holstebro Kommune Møde nr. 02-2017 Onsdag den 29. november 2017 I mødet deltog: Fra TGU: Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Benny Vittrup, Poul Lindholt Mikkelsen. Fra Teknik og Miljø (TM): Anders Debel, Annette Vognbjerg

Læs mere

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien.

Aftalerne med Randers Spildevand og Eurofins udløber den 31. december 2014, og vi starter derfor projekterne umiddelbart efter sommerferien. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat.

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat. Referat Dato: 13.12.2012 Sagsnr.: 2012-43622 Dok. nr.: 2012-346752 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: LTB/me Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Referat af kontaktgruppemøde Aalborg Syd-Øst Tid 30. oktober

Læs mere

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Natur og Miljø den 5. februar 2010 Lovgrundlag: Kommunalbestyrelsen skal efter husdyrgodkendelseslovens 23, nr. 2, varetage følgende hensyn:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl. 9.00 11.00 hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. adm. direktør

Læs mere

Haukur S. Thorsteinsson, KKR-Nordjylland (observatør)

Haukur S. Thorsteinsson, KKR-Nordjylland (observatør) Referat Forum Limfjordsrådet Tid 28. april 2017, 9.00 11.30 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Referat. Grundvandsrådet Jammerbugt Kommune 16. juni 2010 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat. Grundvandsrådet Jammerbugt Kommune 16. juni 2010 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsrådet Jammerbugt Kommune 16. juni 2010 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Læs mere

åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø

åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø Indholdsfortegnelse 001. Dagsorden til møde i Grønt Råd den 9.juni 2011 3 2 Medlemmer Erik Andersen Hans Kieldsen Aage Grynderup Ib Nielsen

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Niels Erik Kristensen Solhjemvej Sdr. Felding

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Niels Erik Kristensen Solhjemvej Sdr. Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Niels Erik Kristensen Solhjemvej 2 7280 Sdr. Felding

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

VANDFOND fælles finansiering af indsatser. Karin Hvidberg Nilsson

VANDFOND fælles finansiering af indsatser. Karin Hvidberg Nilsson VANDFOND fælles finansiering af indsatser Karin Hvidberg Nilsson Forslag om national vandfond Kortlægning og indsatsplanlægning er betalt af grundvandsafgift og er ens for alle forbrugere Implementering

Læs mere

Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg. PU møde 7. november Kl Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg. PU møde 7. november Kl Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg PU møde 7. november 2017. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning Mødepunkt 1 Haderup / gravkasse med kant Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Jerlev Vandværks nuværende forsyningsområde og ansøgt udvidelse (skraveret) Formål Jerlev Vandværk har ansøgt om udvidelse af vandværkets forsyningsområde.

Læs mere

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014 Offentligt møde D. 5. august 2014 Dagsorden Velkomst Indsatsplaner Indsatsplan Landbrugets syn Vandværkets syn - Pause - Debat Afslutning Offentligt møde Indsatsplan d. 5. august 2014 side 1 Dagsorden:

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Baggrundsnotat om vådområdeprojektet i den tidligere Røddinge, Askeby og Lind Sø.

Baggrundsnotat om vådområdeprojektet i den tidligere Røddinge, Askeby og Lind Sø. Sagsbehandler: Linda Adelfest Oprettet: 21012014 Baggrundsnotat om vådområdeprojektet i den tidligere Røddinge, Askeby og Lind Sø. Generel information om vådområder I forbindelse med den tidligere regerings

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere