Banenorm BN Perronbelysning og -højttalere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere"

Transkript

1 Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1

2 Udgivet 01/05/2008 Side 1 af 18 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 6 6. DESKRIPTORER 7 7. ANVENDELSESOMRÅDE 8 8. DISPENSATION 8 9. HISTORIK GENERELLE KRAV Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Stationsstørrelse og perroninddeling Stationsstørrelse Perronområdets funktion Belysningskrav BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER BELYSNINGENS UDFORMNING BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 mast 13

3 Udgivet 01/05/2008 Side 2 af Perronpullert Fundament for Plan 90 mast og perronpullert Cirkulært perrontagsarmatur Plan 90 armatur i perrontag PERRONHØJTTALERE Afgrænsning Højttaler- og lydprincip Højttalertype Princip for tilslutning af højttalere Krav til forstærker STYRING AF BELYSNINGEN ELEKTRISKE INSTALLATIONER SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER DOKUMENTATION MV BILAGSOVERSIGT 18 BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT)

4 Udgivet 01/05/2008 Side 3 af 18 BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT)

5 Udgivet 01/05/2008 Side 4 af INDLEDNING Banenorm for perronbelysning og højttalere har til formål at sikre en ensartet anvendelse af belysningsarmaturer og højttalere ved fornyelse af perronbelysnings- og højttaleranlæg samt ved fornyelse og nyanlæg af perroner på fjernbanen over hele landet. Forud for normens vedtagelse er der i Banedanmark arbejdet med en forenkling, så der fremover bliver anvendt så få typer armaturer og lyskilder som muligt. Normen omhandler mht. belysning, såvel fritstående belysningsarmaturer som armaturer monteret i perron- overdækning, ved trapper og tunnelnedgange. Vedrørende højttalere, omhandler normen udelukkende anvendelse af højttalere i Plan 90 master og perronpullerter. Som udgangspunkt for valg af armaturtyper indeholder normen en oversigt over perronernes inddeling gældende for forskellige stationskategorier/-størrelser. Normen fastlægger en række krav til belysningen af perronområdet i mørke for at skabe sikkerhed, overskuelighed og tryghed på perronerne, synlighed af stationsskilte og perroner inde fra toget, gode synsforhold for lokoføreren og gode belysningsforhold ved evt. brug af ITV og videoovervågning. Der er i udviklingsarbejdet stilet mod at sikre en række krav, som det fremtidige koncept skal opfylde, især krav til god lyskvalitet og farvegengivelse, effektiv højttalerdækning og hensyntagen til energiforbruget. Herudover er der stillet krav til at belysningen er afstemt til omgivelserne og i perronområdet, til de aktiviteter og synsopgaver, der forekommer. Det er formålet, at belysnings- og højttaleranlægget både i dagslys og når det er mørkt, fremtræder harmonisk og diskret med færrest mulige gener for omgivelserne. Anlægget skal således være udformet, så det ikke er til gene for naboer eller blænder lokoførerne og så den effektive højttalerdækning i perronområdet sker med mindst mulig støj til omgivelserne. Endelig er det formålet med banenormen at opnå en billiggørelse i forhold til det hidtil anvendte koncept for perronbelysning og -højttalere. Belysningskonceptet består af lysrørsarmaturer (en opdatering af typen Plan 90 med tilhørende mast) til belysning af perron og skilte og pullertarmaturer med metalhalogenlampe til anvendelse på perron, sti eller forpladsareal. Herudover armaturer til montering i DSB.s perronoverdækning i form af cirkulære loftarmaturer med metalhalogenlampe eller Plan 90 armaturer.

6 Udgivet 01/05/2008 Side 5 af 18 En effektiv højttalerdækning opnås i konceptet ved indbygning af små højttalere i både mast og pullert, som kaster lyden ud i begge retninger på langs ad perronen. Dette tilgodeser, sammen med en forholdsvis kort afstand mellem master/pullerter, kravet om mindst mulig støj til omgivelserne, idet lydtrykket af samme grund kan holdes på et lavere niveau. Under perrontage anvendes højttalere af forskellig type, afhængig af bl.a. tagets udformning. Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1 "Struktur, udseende og udvikling af Banenormer", Banedanmark], hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Banedanmark Amerika Plads København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver følgende regler: Hidtil anvendte Plan 90 system. Dette system består af 2,6 m høje belysningsmaster pr., påmonteret belysningsarmatur med indsats for 1 x 36 W, TL-D lysstofrør. Højttalere er placeret i kabinet med samme udformning som belysningsarmaturet og monteret for enden af dette. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser for denne banenorm: Belysnings- og højttaleranlæg, der er under projektering ved normens ikrafttræden, skal i størst muligt omfang udføres efter normen, såfremt dette ikke nævneværdigt fordyrer projektet.

7 Udgivet 01/05/2008 Side 6 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller [nummer]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis ikke andet er nævnt, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Normative referencer: [1] Banenorm BN2-1, Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark. [2] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske Installationer, Elektricitetsrådet. [3] DS/EN , Jernbaneanvendelser Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jording. [4] Banenorm BN1-105, FKI, Fjernbanens Kørestrømsinstruks, Banedanmark. [5] Banenorm BN1-106, SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Banedanmark [6] Banenorm BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen", Banedanmark. [7] Banenorm BN2-84, Kørestrømsanlæg, Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen, Banedanmark. [8] Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af Informative referencer:: [9] DS 704, Belysning, Definitioner. Dansk Standard. [10] Vejregler for vejbelysning", Vejdirektoratet. www. vejregler.dk [11] Skiltemanual. DSB Skiltesystem DEFINITIONER Belysningsstyrke Angiver hvor meget lys der rammer en overflade. For perroner stilles der krav til belysningsstyrken på perronfladen. Belysningsstyrken har stor betydning for synlighed af overfladens struktur, farve og for kontrasten mellem forskellige elementer og objekter. Fysisk-matematisk er belysningsstyrken i et punkt på en overflade defineret som forholdet mellem den lysstrøm, der rammer et overfladeelement, som indeholder punktet og elementets areal. Symbol: E. Enhed: lx (lux). Se også DS 704, afsn

8 Udgivet 01/05/2008 Side 7 af 18 Middelbelysningsstyrke Angiver gennemsnitsværdien af belysningsstyrken i en mængde af punkter indenfor et givet område af overfladen. Symbol: Emid. Enhed: lx (lux). Se "Vejbelysning - Håndbog for tekniske forhold", afsn. 2, belysningskvalitet. Belysningsniveau (af en flade eller et område af en flade) Den alment fremherskende belysningsstyrke på en flade. (Som regel det samme som middelbelysningsstyrken) Regelmæssighed Det har stor betydning for synligheden, at belysningen er rimeligt regelmæssig, hvilket vil sige, at der ikke er mørke områder. Matematisk er regelmæssigheden defineret som forholdet mellem den mindste belysningsstyrke i en mængde af punkter og mid - delbelysningsstyrken for de samme punkter. Symbol: R = Emin/ Emid. Enhed: ubenævnt. Se også DS 704, afsn Lyspunkt Armaturets optiske midtpunkt. Som regel centeret i armaturets lysåbning eller lysende overflade. Under de geometriske forhold, der som regel hersker for udendørs belysning, er afstanden fra armaturet til den belyste flade meget større end armaturets dimensioner. Man kan derfor betragte armaturet som et punkt, hvilket forenkler de lystekniske beregninger. Lyspunktafstand Den vandrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter. (Som regel den samme som masteafstand) Lyspunkthøjde Den lodrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter og den vandrette flade, som armaturerne belyser. Cutoff-vinkel Vinkel mellem lodret og den skrå retning, hvor armaturet er helt afskærmende. 6. DESKRIPTORER Perronbelysning Perrontagsarmatur Perronpullert Perronhøjttaler Plan 90 armatur Plan 90 mast Skilte på Plan 90 master Perronudstyr på Plan 90 master

9 Udgivet 01/05/2008 Side 8 af ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbanestationer. 8. DISPENSATION Tilladelse til afvigelse fra gældende krav i nærværende norm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter indstilling fra den tekniske systemansvarlige for fagområdet. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgave. Banenormen er baseret på en videreudvikling af det hidtil anvendte Plan 90 system. 10. GENERELLE KRAV 10.1 Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Krav til belysning på perronen stilles som et krav til belysningsniveauet (middelbelys- ningen) på perronfladen og et krav til regelmæssigheden (forholdet mellem den mindste belysningstyrke og middelværdien) på perronfladen Stationsstørrelse og perroninddeling Krav til belysningen afhænger dels af stationens størrelse, dels af perronområdets funktion Stationsstørrelse Stationsstørrelsen afhænger af antal passagerer og togafgange samt af de trafikale forhold og den bebyggelsesmæssige karakter af omgivelserne. I normen skelnes der mellem 3 størrelser stationer: Stor station, som omfatter de meget få helt store stationer, som har mange passagerer og togafgange og andre former for kollektiv transport knyttet til stationen. Bebyggelsen i omgivelserne har bymæssig karakter.

10 Udgivet 01/05/2008 Side 9 af 18 Mellemstor station, som omfatter hovedparten af alle stationer med relativt mange passagerer og togafgange, men hvor trafikken omkring stationen er mindre og hvor området både kan have bymæssig karakter og være præget af åben boligbebyggelse. Lille station som kun omfatter de helt små stationer med få passagerer og togafgange og med begrænset trafik i omgivelserne og hvor bebyggelsen har en åben eller landlig karakter Perronområdets funktion I normen opdeles perronen i 3 delområder (se Figur ), som har forskellige funktioner og hvor der derfor stilles forskellige krav til belysningen: Serviceområdet, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler mv. og hvor der evt. er ITV overvågning og overfaldsalarm. Tog af normal længde holder ud for dette område. Seviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Det primære område, hvor passagererne normalt fordeler sig. Tog af normal længde holder ud for området. På nogle stationer er der ventefaciliteter i det primære område. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil også holde ud for dette område.

11 Udgivet 01/05/2008 Side 10 af 18 Perronpullert Plan 90 armatur I serviceområdet er opstillet billetautomater, informationstavler mv. og der er evt. ITV-overvågning og overfaldsalarm. Serviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Passagererne fordeler sig normalt ud i det primære område, hvor tog af normal længde standser. På nogle stationer er der ventefaciliteter her. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil i myldretiden nå ud til dette område. Figur : Perroninddelingen med de 3 typiske delområder

12 Udgivet 01/05/2008 Side 11 af Belysningskrav Kravene til belysningsniveauet og regelmæssigheden i perronområdets 3 delområder for de 3 stationsstørrelser er vist i Figur herunder. Krav til middelbelysning i lux (lx) og belysningens regelmæssighed i perronområder ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau vandret plan Emid (lx) Stationsstørrelse Stor Mellemstor Lille Regelmæssighed Emin / Emid Perronområde Serviceområde ,4 Primære område ,3 Sekundære område ,15 Figur : Krav til belysningsniveau og regelmæssighed Af Figur ses, at kravet til belysningsniveauet afhænger både af stationens størrelse og perronområdets funktion. Kravet er størst i serviceområdet på store stationer og mindst i de sekundære områder på små stationer. Kravet til belysningens regelmæssighed afhænger derimod kun af områdets funktion og er størst i serviceområdet og mindst i de sekundære områder. 11. BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER Belysningsniveauet bestemmes som middelværdien af de beregnede belysningsstyrker i et beregningsnet på 10x10 punkter på perronarealet, placeret så hvert punkt er midtpunktet i et af 100 lige store delarealer, som dækker hele perronområdets bredde mellem 2 lyspunkter på langs af perronen. De beregnede værdier er driftsværdier, hvor der regnes med en vedligeholdelsesfaktor på 0,8 for lysstrømsnedgang for lyskilderne og tilsmudsning af armaturerne. Regelmæssigheden beregnes som forholdet mellem den mindste beregnede belysningsstyrke i Beregningsnettet og den beregnede middelbelysningsstyrke.

13 Udgivet 01/05/2008 Side 12 af 18 Såvel den beregnede middelbelysningsstyrke som regelmæssighed må gerne overskrides, men kun underskrides med op til 10 % og kun hvis den beregnede minimumsværdi i punkterne nærmest perronkanten ikke er mindre end den foreskrevne middelværdi multipliceret med den foreskrevne regelmæssighed. 12. BELYSNINGENS UDFORMNING Ved udformning af belysningen skal der, udover at belysningen skal opfylde den foreskrevne belysningskvalitet på perronfladen, lægges vægt på at belyse stationsnavneskiltene og andre skilte, så de er klart synlige, når det er mørkt. Valg af belysningsform afhænger endvidere af om perronområdet er åbent eller overdækket. I åbne områder anvendes Plan 90 armaturer på master, som vist i Bilag 5.1 og 5.2 og pullertarmaturer (perron-pullert), som vist i Bilag 5.4, der på langs opsættes i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan 90 armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midtlinie på Ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. I overdækkede områder, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning anvendes et cirkulært armatur (perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, som vist i Bilag 5.6, der på langs opsættes i et 6m modul i én række på side- perroner og i to rækker på Ø-perroner. Til nedhængte armaturer anvendes Plan 90 armaturer, som ophænges på langs i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinie på Ø-perroner. Den angivne modulafstand på 9m for Plan 90 armaturer og perronpullerter og 6m for perrontagsarmaturer skal som hovedregel overholdes. Hvor man af hensyn til andre perronelementer er nødt til at afvige fra modulafstanden på 9m, er dette dog tilladt enkelte steder på perronen indenfor de grænser, der kan aflæses i Tabel: Bilag 1-2, Tabel: Bilag 1-4, Tabel: Bilag 1-6 og Tabel: Bilag 1-8 i Bilag 1. Tilsvarende kan det, hvor perrontagets modulopbygning betinger det, tillades at afvige fra modulafstanden på 6m med op til 10 %. Jf. Tabel: Bilag 2-1 i Bilag 2. I perronens serviceområde, hvor der ikke er overdækket, anvendes udelukkende master med Plan 90 armaturer pga. de mange mennesker, der dagligt i perioder opholder sig her, jf. Figur

14 Udgivet 01/05/2008 Side 13 af 18 I perronens primære områder anvendes skiftevis master med Plan 90 armaturer, som både belyser skilt og perronflade og perronpullerter, som primært belyser perronfladen, På stationer, hvor man kan forvente, at der dagligt i perioder også opholder sig mange mennesker i de primære områder, kan der i disse områder alene anvendes master med Plan 90 armaturer. I de sekundære områder længst ude mod perronenderne, anvendes der som hovedregel 3-4 perronpullerter og i det eventuelle øvrige sekundære område skiftevis mast med Plan 90 armatur og perronpullert, idet der skal tages hensyn til kravet om placering af stations- navneskilte mv. (jf. afsnit 17). På korte perroner (75 110m), hvor de sekundære områder er små, kan afslutning med pullerter udelades. Evt. kan pullerter helt udelades på disse perroner. Hvor der på en perron er behov for opsætning af skilte eller andet perronudstyr i et sådant omfang, at perronpullerten kun kan anvendes sporadisk, er det tilladt helt at fravælge denne af hensyn til helheden i belysningsanlægget. 13. BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER 13.1 Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 armaturet opsættes enten enkeltvis eller ryg mod ryg på Plan 90 masten og bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet orienteres på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikker- hedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nød- vendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag Plan 90 mast Plan 90 masten er i toppen forsynet med en eller 2 flanger, hvorpå der påspændes armaturbeslag for montering af enkelt eller dobbelt Plan 90 armatur. Armaturbeslaget er yderligere forsynet med 2 beslag for skilteophæng til ophængning af skilt under armaturet. Aflange huller i mastens fodflange gør det muligt at justere armaturernes orientering i perronens længderetning. Masten er forsynet med perforering for højttaler og mastetoppen er udstyret med et stag, der fastholder højttaleren inde i masten. Tegning og beskrivelse af masten er vist i Bilag 5.2 og armaturbeslag i Bilag 5.3. Højttaleren i Plan 90 masten er beskrevet i afsnit Perronpullert Perronpullerten består af et masterør med perforering for en indbygget højttaler, et armatur-

15 Udgivet 01/05/2008 Side 14 af 18 hus, der er fastgjort til masterørets top og en mastekonsol med 2 membrandåser for tilslutning af hhv. højttaler og belysningsarmatur. Mastekonsollen opstilles på standardfundamentet og masterøret fastgøres efterfølgende til mastekonsollen. Mastekonsollens fodflange er forsynet med aflange huller, som gør det muligt at justere pullertens orientering i længderetningen. Pullerten bestykkes med en 35W eller en 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T), som har en farvetemperatur på 3000K. Pullerten er lukket og ekstremt bredstrålende med en cut-off vinkel på 85 grader. Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Tegning og beskrivelse af perronpullerten er vist i Bilag 5.4. Højttaleren i perronpullerten er beskrevet i afsnit Fundament for Plan 90 mast og perronpullert I de åbne områder nedgraves standardfundament for Plan 90 mast eller perronpullert. Fundamentet, hvori der er indstøbt føringsrør for el-kabler, placeres med overkant 30 cm under terræn. Tegning med beskrivelse af fundamentet er vist i Bilag Cirkulært perrontagsarmatur Det cirkulære standardarmatur til ind- og påbygning i perrontag er (ligesom perronpullerten) bestykket med 35W eller 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T). Armaturet er lukket og bredstrålende, med en cut-off vinkel på grader (type 1). Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysnings- niveau og regelmæssighed er vist i Bilag 2. Tegning og beskrivelse af perrontagsarmaturet er vist i Bilag 5.6. Til belysning af trappeløb under perrontag anvendes en smalstrålende udgave af armaturet med en cut-off vinkel på 50 grader (type 2) Plan 90 armatur i perrontag Det nedhængte Plan 90 armatur bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet ophænges i særlige konsoller under taget på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikkerhedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nødvendige wattage og største opnåelige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag 5.1.

16 Udgivet 01/05/2008 Side 15 af PERRONHØJTTALERE 14.1 Afgrænsning Nærværende norm gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan 90 master og perronpullerter. Normen gælder således ikke for f. eks. for højttalere i perrontag eller lign Højttaler- og lydprincip Højttaleren indbygges i hhv. Plan 90 masten og perronpullerten. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. Højttaleren placeres i mast/pullert med lydkilden nedad. Lyden reflekteres via 2 skråtstillede reflektorer i en sådan vinkel, at taleforståeligheden bliver mest muligt tilgodeset. I både mast og pullert er der skåret riller (perforering), så lyden kan slippe ud. Vinklen på reflektorerne for højttalerenheden for hhv. mast og pullert er forskellig (se bilag 5.7). For både Plan 90 masten og perronpullerten gælder, at disse skal monteres således at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen Højttalertype Følgende højttaler er i øjeblikket godkendt til indbygning i Plan 90 mast og perronpullert: DNH, type HP-8 (T), som er en hornhøjttaler, der leveres af Den Norske Højttalerfabrik. Før montage skal højttaleren modificeres. Den yderste del af hornet skæres bort og der fræses riller i højttalertragten for placering af monterings- og kabelføringsskinne. Højttaler til Plan 90 mast udføres med 2 skinner aht. fremføring af kabel til kamera og andet ekstraudstyr på masten. Højttalerens udformning er vist i Bilag Princip for tilslutning af højttalere Højttalerne kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i pullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks tekniske systemansvarlige for fagområdet.

17 Udgivet 01/05/2008 Side 16 af Krav til forstærker Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. 15. STYRING AF BELYSNINGEN Perronbelysningen skal være dagslys- og tidsstyret med henholdsvis en justerbar fotocellestyring og et DCF77- radiostyret kontaktur. Fotocellen, der skal placeres, så der er frit udsyn til omgivelserne, skal være en stabil lysfølsom diode eller siliciumcelle, der er farvekorrigeret. Fotocellestyringen skal have justerbar lysfølsomhed mellem 0 og 100 lx med en aktivering, der er forsinket sec. Kontakturet skal være et digitalt programmerbart kalenderstyret ur med fuldautomatisk skift mellem sommer- og vintertid. Indstillingsnøjagtigheden skal være 15 min. eller mindre. Alternativt kan der anvendes trådløst belysningsstyringssystem via SMS eller GPRS efter aftale og godkendelse af den systemansvarlige for fagområdet. 16. ELEKTRISKE INSTALLATIONER De elektriske installationer skal udføres iht. [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ], samt Banenormerne [BN1-105, FKI], [BN1-106, SKI], [BN2-83] og [BN2-84]. Princip for effekt- og styrekredse i el-tavle samt fordeling og dimensionering af kabler skal ske på grundlag af forskrifterne i Bilag 3. Kablerne fremføres i et standardrørføringssystem, som vist på Bilag 4. Alle armaturer er i klasse II udførelse og der skal derfor ikke beskyttes med fejlstrømsafbryder eller installeres kabler med beskyttelsesleder. Af hensyn til driftssikkerheden skal - overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne ske med smeltesikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 3. mast/pullert. - ur-styringen placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. belysning af adgangsveje.

18 Udgivet 01/05/2008 Side 17 af SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER Skilte, herunder skilte i [Skiltemanual, DSB skiltesystem], og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan 90 master, hvis det sker efter følgende retningslinier: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten, som følger tegninger og specifikationer iht. Bilag 5.8 og 5.9 Beslagene for skilte, kameraarm og telefonholder består af 2 stk 2-sidet standardbøjle med en bøsning på bagsiden, der klemmes på masten og fastholder skilt eller udstyr. Skilte opsættes på Plan 90 mast som vist i bilag 5.8, som vingeskilt, dobbelt vingeskilt, tangentskilt, dobbelt tangentskilt eller tangent/vingeskilt med tangent- eller vingestykker i standardlængder afhængig af skiltebredden. Beslag for kameraarm og telefonholder og stempel-/klippeautomater monteres som vist i bilag 5.9 direkte i bøjlerne. Kameraholder for overvågningskamera (DSB) monteres mellem armaturbeslaget og mastekonsollen. I perronbelysningsanlæg, der er udført før , men efter principperne i nærværende banenorm, vil Plan 90 masterne som udgangspunkt kun være forsynet med højttaler med én monterings- og kabelføringsskinne. Ved opsætning af kamera, dynamiske perronafsnitsskilte eller andet elektrisk udstyr, der skal placeres over højttaleren på disse master, skal højt- taleren udskiftes med en højttaler med ekstra kabelføringsskinne, jf. Bilag 5.7. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 18. DOKUMENTATION MV. Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. [ Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark ]. Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler sker efter aftale med Banedanmark.

19 Udgivet 01/05/2008 Side 18 af BILAGSOVERSIGT BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT) BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT) BILAG 5.1 PLAN 90 ARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.3 ARMATURBESLAG (NORMATIVT) BILAG 5.4 PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.5 FUNDAMENT FOR PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.6 CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.7 PERRONHØJTTALER FOR INDBYGNING I PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.8 SKILTEBESLAG FOR PLAN 90 MAST (NORMATIVT) BILAG 5.9 BESLAG FOR ANDET UDSTYR PÅ PLAN 90 MAST (NORMATIVT)

20 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 1 af 9 Bilag 1: Belysningstabeller for standardperronbelysning med Plan 90 armaturer og perronpullerter (Normativt) Tabellerne omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og regelmæssighed E min /E mid ved dels modulafstand (9m) og dels max. masteafstand (lyspunkts-afstand) for alle kombinationer af kravværdier for E mid og E min /E mid. Beregningerne er foretaget for: Række med Plan 90 armaturer bestykket med 28W, 54W eller 2 x 54W lysstofrør. Række med Perronpullerter bestykket med 35W eller 70W HIT metalhalogenlampe. Række skiftevis med Plan 90 armatur og Perronpullert bestykket med 28W T5/35W HIT, 54W T5/35W HIT, 54W T5/70W HIT eller 2 x 54W T5/70W HIT. Beregningen er foretaget for hhv. en 3m og 4m bred sideperron samt en 6m og 8m bred Ø-perron.

21 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 2 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 17,1 lx 0,42 9m 54 W 2x54 W 29,2 lx 0,42 29,2 lx 0,42 45,4 lx 0,36 45,4 lx 0,36 Peronpullert 35 W 20,5 lx 0,19 20,5 lx 0,19 9m 70 W 41,2 lx 0,19 Kombination 28/35 W 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 54/35 W 25,1 lx 0,33 25,1 lx 0,33 9m 54/70 W 35,4 lx 0,32 35,4 lx 0,32 2x54/70 W 43,0 lx 0,30 43,0 lx 0,30 Tabel: Bilag 1-1 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred.

22 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 3 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. mastefstand. Sideperron, 3 m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Max. mastefstand S [m] samt belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 14 m 11 lx, 0,16 7,5 m 20,5 lx, 0,48 7,5 m 20,5 lx, 0,48 S 54 W 13 m 20,2 lx, 0,19 10 m 26,3 lx, 0,36 2x54 W 10 m 40,9 lx, 0,29 45,4 lx, 0,36 8 m 51,1 lx, 0,44 5 m 81,8 lx, 0,71 5 m 81,8 lx, 0,71 Peronpullert 35 W 10 m 18,8 lx, 0,16 20,5 lx, 0,19 6 m 31,2 lx, 0,33 S 70 W 10 m 37,3 lx, 0,16 41,2 lx, 0,19 6 m 62,5 lx, 0,33 Kombination 28/35 W 13 m 13,1 lx, 0,15 19,0 lx, 0,33 19,0 lx, 0,33 54/35 W 12 m 18,8 lx, 0,18 11 m 20,5 lx, 0,22 25,1 lx, 0,33 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 S 54/70 W 13 m 24,5 lx, 0,15 35,4 lx, 0,32 8 m 39,8 lx, 0,38 8 m 39,8 lx, 0,38 7,5 m 42,5 lx, 0,41 2x54/70 W 12 m 32,6 lx, 0,17 43,0 lx, 0,30 43,0 lx, 0,30 5 m 78,1 lx, 0,60 5 m 78,1 lx, 0,60 Tabel: Bilag 1-2 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. masteafstand. Sideperron, 3m bred.

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator Historie og fremtid Forventningerne til LED er er store, fordi udviklingen siden 1996 nærmest er eksploderet, men anskaffelsesprisen er stadig meget høj i forhold til lysdiodernes begrænsede lysmængde.

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere