Banenorm BN Perronbelysning og -højttalere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere"

Transkript

1 Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1

2 Udgivet 01/05/2008 Side 1 af 18 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 6 6. DESKRIPTORER 7 7. ANVENDELSESOMRÅDE 8 8. DISPENSATION 8 9. HISTORIK GENERELLE KRAV Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Stationsstørrelse og perroninddeling Stationsstørrelse Perronområdets funktion Belysningskrav BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER BELYSNINGENS UDFORMNING BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 mast 13

3 Udgivet 01/05/2008 Side 2 af Perronpullert Fundament for Plan 90 mast og perronpullert Cirkulært perrontagsarmatur Plan 90 armatur i perrontag PERRONHØJTTALERE Afgrænsning Højttaler- og lydprincip Højttalertype Princip for tilslutning af højttalere Krav til forstærker STYRING AF BELYSNINGEN ELEKTRISKE INSTALLATIONER SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER DOKUMENTATION MV BILAGSOVERSIGT 18 BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT)

4 Udgivet 01/05/2008 Side 3 af 18 BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT)

5 Udgivet 01/05/2008 Side 4 af INDLEDNING Banenorm for perronbelysning og højttalere har til formål at sikre en ensartet anvendelse af belysningsarmaturer og højttalere ved fornyelse af perronbelysnings- og højttaleranlæg samt ved fornyelse og nyanlæg af perroner på fjernbanen over hele landet. Forud for normens vedtagelse er der i Banedanmark arbejdet med en forenkling, så der fremover bliver anvendt så få typer armaturer og lyskilder som muligt. Normen omhandler mht. belysning, såvel fritstående belysningsarmaturer som armaturer monteret i perron- overdækning, ved trapper og tunnelnedgange. Vedrørende højttalere, omhandler normen udelukkende anvendelse af højttalere i Plan 90 master og perronpullerter. Som udgangspunkt for valg af armaturtyper indeholder normen en oversigt over perronernes inddeling gældende for forskellige stationskategorier/-størrelser. Normen fastlægger en række krav til belysningen af perronområdet i mørke for at skabe sikkerhed, overskuelighed og tryghed på perronerne, synlighed af stationsskilte og perroner inde fra toget, gode synsforhold for lokoføreren og gode belysningsforhold ved evt. brug af ITV og videoovervågning. Der er i udviklingsarbejdet stilet mod at sikre en række krav, som det fremtidige koncept skal opfylde, især krav til god lyskvalitet og farvegengivelse, effektiv højttalerdækning og hensyntagen til energiforbruget. Herudover er der stillet krav til at belysningen er afstemt til omgivelserne og i perronområdet, til de aktiviteter og synsopgaver, der forekommer. Det er formålet, at belysnings- og højttaleranlægget både i dagslys og når det er mørkt, fremtræder harmonisk og diskret med færrest mulige gener for omgivelserne. Anlægget skal således være udformet, så det ikke er til gene for naboer eller blænder lokoførerne og så den effektive højttalerdækning i perronområdet sker med mindst mulig støj til omgivelserne. Endelig er det formålet med banenormen at opnå en billiggørelse i forhold til det hidtil anvendte koncept for perronbelysning og -højttalere. Belysningskonceptet består af lysrørsarmaturer (en opdatering af typen Plan 90 med tilhørende mast) til belysning af perron og skilte og pullertarmaturer med metalhalogenlampe til anvendelse på perron, sti eller forpladsareal. Herudover armaturer til montering i DSB.s perronoverdækning i form af cirkulære loftarmaturer med metalhalogenlampe eller Plan 90 armaturer.

6 Udgivet 01/05/2008 Side 5 af 18 En effektiv højttalerdækning opnås i konceptet ved indbygning af små højttalere i både mast og pullert, som kaster lyden ud i begge retninger på langs ad perronen. Dette tilgodeser, sammen med en forholdsvis kort afstand mellem master/pullerter, kravet om mindst mulig støj til omgivelserne, idet lydtrykket af samme grund kan holdes på et lavere niveau. Under perrontage anvendes højttalere af forskellig type, afhængig af bl.a. tagets udformning. Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1 "Struktur, udseende og udvikling af Banenormer", Banedanmark], hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Banedanmark Amerika Plads København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver følgende regler: Hidtil anvendte Plan 90 system. Dette system består af 2,6 m høje belysningsmaster pr., påmonteret belysningsarmatur med indsats for 1 x 36 W, TL-D lysstofrør. Højttalere er placeret i kabinet med samme udformning som belysningsarmaturet og monteret for enden af dette. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser for denne banenorm: Belysnings- og højttaleranlæg, der er under projektering ved normens ikrafttræden, skal i størst muligt omfang udføres efter normen, såfremt dette ikke nævneværdigt fordyrer projektet.

7 Udgivet 01/05/2008 Side 6 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller [nummer]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis ikke andet er nævnt, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Normative referencer: [1] Banenorm BN2-1, Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark. [2] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske Installationer, Elektricitetsrådet. [3] DS/EN , Jernbaneanvendelser Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jording. [4] Banenorm BN1-105, FKI, Fjernbanens Kørestrømsinstruks, Banedanmark. [5] Banenorm BN1-106, SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Banedanmark [6] Banenorm BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen", Banedanmark. [7] Banenorm BN2-84, Kørestrømsanlæg, Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen, Banedanmark. [8] Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af Informative referencer:: [9] DS 704, Belysning, Definitioner. Dansk Standard. [10] Vejregler for vejbelysning", Vejdirektoratet. www. vejregler.dk [11] Skiltemanual. DSB Skiltesystem DEFINITIONER Belysningsstyrke Angiver hvor meget lys der rammer en overflade. For perroner stilles der krav til belysningsstyrken på perronfladen. Belysningsstyrken har stor betydning for synlighed af overfladens struktur, farve og for kontrasten mellem forskellige elementer og objekter. Fysisk-matematisk er belysningsstyrken i et punkt på en overflade defineret som forholdet mellem den lysstrøm, der rammer et overfladeelement, som indeholder punktet og elementets areal. Symbol: E. Enhed: lx (lux). Se også DS 704, afsn

8 Udgivet 01/05/2008 Side 7 af 18 Middelbelysningsstyrke Angiver gennemsnitsværdien af belysningsstyrken i en mængde af punkter indenfor et givet område af overfladen. Symbol: Emid. Enhed: lx (lux). Se "Vejbelysning - Håndbog for tekniske forhold", afsn. 2, belysningskvalitet. Belysningsniveau (af en flade eller et område af en flade) Den alment fremherskende belysningsstyrke på en flade. (Som regel det samme som middelbelysningsstyrken) Regelmæssighed Det har stor betydning for synligheden, at belysningen er rimeligt regelmæssig, hvilket vil sige, at der ikke er mørke områder. Matematisk er regelmæssigheden defineret som forholdet mellem den mindste belysningsstyrke i en mængde af punkter og mid - delbelysningsstyrken for de samme punkter. Symbol: R = Emin/ Emid. Enhed: ubenævnt. Se også DS 704, afsn Lyspunkt Armaturets optiske midtpunkt. Som regel centeret i armaturets lysåbning eller lysende overflade. Under de geometriske forhold, der som regel hersker for udendørs belysning, er afstanden fra armaturet til den belyste flade meget større end armaturets dimensioner. Man kan derfor betragte armaturet som et punkt, hvilket forenkler de lystekniske beregninger. Lyspunktafstand Den vandrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter. (Som regel den samme som masteafstand) Lyspunkthøjde Den lodrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter og den vandrette flade, som armaturerne belyser. Cutoff-vinkel Vinkel mellem lodret og den skrå retning, hvor armaturet er helt afskærmende. 6. DESKRIPTORER Perronbelysning Perrontagsarmatur Perronpullert Perronhøjttaler Plan 90 armatur Plan 90 mast Skilte på Plan 90 master Perronudstyr på Plan 90 master

9 Udgivet 01/05/2008 Side 8 af ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbanestationer. 8. DISPENSATION Tilladelse til afvigelse fra gældende krav i nærværende norm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter indstilling fra den tekniske systemansvarlige for fagområdet. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgave. Banenormen er baseret på en videreudvikling af det hidtil anvendte Plan 90 system. 10. GENERELLE KRAV 10.1 Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Krav til belysning på perronen stilles som et krav til belysningsniveauet (middelbelys- ningen) på perronfladen og et krav til regelmæssigheden (forholdet mellem den mindste belysningstyrke og middelværdien) på perronfladen Stationsstørrelse og perroninddeling Krav til belysningen afhænger dels af stationens størrelse, dels af perronområdets funktion Stationsstørrelse Stationsstørrelsen afhænger af antal passagerer og togafgange samt af de trafikale forhold og den bebyggelsesmæssige karakter af omgivelserne. I normen skelnes der mellem 3 størrelser stationer: Stor station, som omfatter de meget få helt store stationer, som har mange passagerer og togafgange og andre former for kollektiv transport knyttet til stationen. Bebyggelsen i omgivelserne har bymæssig karakter.

10 Udgivet 01/05/2008 Side 9 af 18 Mellemstor station, som omfatter hovedparten af alle stationer med relativt mange passagerer og togafgange, men hvor trafikken omkring stationen er mindre og hvor området både kan have bymæssig karakter og være præget af åben boligbebyggelse. Lille station som kun omfatter de helt små stationer med få passagerer og togafgange og med begrænset trafik i omgivelserne og hvor bebyggelsen har en åben eller landlig karakter Perronområdets funktion I normen opdeles perronen i 3 delområder (se Figur ), som har forskellige funktioner og hvor der derfor stilles forskellige krav til belysningen: Serviceområdet, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler mv. og hvor der evt. er ITV overvågning og overfaldsalarm. Tog af normal længde holder ud for dette område. Seviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Det primære område, hvor passagererne normalt fordeler sig. Tog af normal længde holder ud for området. På nogle stationer er der ventefaciliteter i det primære område. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil også holde ud for dette område.

11 Udgivet 01/05/2008 Side 10 af 18 Perronpullert Plan 90 armatur I serviceområdet er opstillet billetautomater, informationstavler mv. og der er evt. ITV-overvågning og overfaldsalarm. Serviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Passagererne fordeler sig normalt ud i det primære område, hvor tog af normal længde standser. På nogle stationer er der ventefaciliteter her. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil i myldretiden nå ud til dette område. Figur : Perroninddelingen med de 3 typiske delområder

12 Udgivet 01/05/2008 Side 11 af Belysningskrav Kravene til belysningsniveauet og regelmæssigheden i perronområdets 3 delområder for de 3 stationsstørrelser er vist i Figur herunder. Krav til middelbelysning i lux (lx) og belysningens regelmæssighed i perronområder ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau vandret plan Emid (lx) Stationsstørrelse Stor Mellemstor Lille Regelmæssighed Emin / Emid Perronområde Serviceområde ,4 Primære område ,3 Sekundære område ,15 Figur : Krav til belysningsniveau og regelmæssighed Af Figur ses, at kravet til belysningsniveauet afhænger både af stationens størrelse og perronområdets funktion. Kravet er størst i serviceområdet på store stationer og mindst i de sekundære områder på små stationer. Kravet til belysningens regelmæssighed afhænger derimod kun af områdets funktion og er størst i serviceområdet og mindst i de sekundære områder. 11. BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER Belysningsniveauet bestemmes som middelværdien af de beregnede belysningsstyrker i et beregningsnet på 10x10 punkter på perronarealet, placeret så hvert punkt er midtpunktet i et af 100 lige store delarealer, som dækker hele perronområdets bredde mellem 2 lyspunkter på langs af perronen. De beregnede værdier er driftsværdier, hvor der regnes med en vedligeholdelsesfaktor på 0,8 for lysstrømsnedgang for lyskilderne og tilsmudsning af armaturerne. Regelmæssigheden beregnes som forholdet mellem den mindste beregnede belysningsstyrke i Beregningsnettet og den beregnede middelbelysningsstyrke.

13 Udgivet 01/05/2008 Side 12 af 18 Såvel den beregnede middelbelysningsstyrke som regelmæssighed må gerne overskrides, men kun underskrides med op til 10 % og kun hvis den beregnede minimumsværdi i punkterne nærmest perronkanten ikke er mindre end den foreskrevne middelværdi multipliceret med den foreskrevne regelmæssighed. 12. BELYSNINGENS UDFORMNING Ved udformning af belysningen skal der, udover at belysningen skal opfylde den foreskrevne belysningskvalitet på perronfladen, lægges vægt på at belyse stationsnavneskiltene og andre skilte, så de er klart synlige, når det er mørkt. Valg af belysningsform afhænger endvidere af om perronområdet er åbent eller overdækket. I åbne områder anvendes Plan 90 armaturer på master, som vist i Bilag 5.1 og 5.2 og pullertarmaturer (perron-pullert), som vist i Bilag 5.4, der på langs opsættes i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan 90 armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midtlinie på Ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. I overdækkede områder, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning anvendes et cirkulært armatur (perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, som vist i Bilag 5.6, der på langs opsættes i et 6m modul i én række på side- perroner og i to rækker på Ø-perroner. Til nedhængte armaturer anvendes Plan 90 armaturer, som ophænges på langs i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinie på Ø-perroner. Den angivne modulafstand på 9m for Plan 90 armaturer og perronpullerter og 6m for perrontagsarmaturer skal som hovedregel overholdes. Hvor man af hensyn til andre perronelementer er nødt til at afvige fra modulafstanden på 9m, er dette dog tilladt enkelte steder på perronen indenfor de grænser, der kan aflæses i Tabel: Bilag 1-2, Tabel: Bilag 1-4, Tabel: Bilag 1-6 og Tabel: Bilag 1-8 i Bilag 1. Tilsvarende kan det, hvor perrontagets modulopbygning betinger det, tillades at afvige fra modulafstanden på 6m med op til 10 %. Jf. Tabel: Bilag 2-1 i Bilag 2. I perronens serviceområde, hvor der ikke er overdækket, anvendes udelukkende master med Plan 90 armaturer pga. de mange mennesker, der dagligt i perioder opholder sig her, jf. Figur

14 Udgivet 01/05/2008 Side 13 af 18 I perronens primære områder anvendes skiftevis master med Plan 90 armaturer, som både belyser skilt og perronflade og perronpullerter, som primært belyser perronfladen, På stationer, hvor man kan forvente, at der dagligt i perioder også opholder sig mange mennesker i de primære områder, kan der i disse områder alene anvendes master med Plan 90 armaturer. I de sekundære områder længst ude mod perronenderne, anvendes der som hovedregel 3-4 perronpullerter og i det eventuelle øvrige sekundære område skiftevis mast med Plan 90 armatur og perronpullert, idet der skal tages hensyn til kravet om placering af stations- navneskilte mv. (jf. afsnit 17). På korte perroner (75 110m), hvor de sekundære områder er små, kan afslutning med pullerter udelades. Evt. kan pullerter helt udelades på disse perroner. Hvor der på en perron er behov for opsætning af skilte eller andet perronudstyr i et sådant omfang, at perronpullerten kun kan anvendes sporadisk, er det tilladt helt at fravælge denne af hensyn til helheden i belysningsanlægget. 13. BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER 13.1 Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 armaturet opsættes enten enkeltvis eller ryg mod ryg på Plan 90 masten og bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet orienteres på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikker- hedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nød- vendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag Plan 90 mast Plan 90 masten er i toppen forsynet med en eller 2 flanger, hvorpå der påspændes armaturbeslag for montering af enkelt eller dobbelt Plan 90 armatur. Armaturbeslaget er yderligere forsynet med 2 beslag for skilteophæng til ophængning af skilt under armaturet. Aflange huller i mastens fodflange gør det muligt at justere armaturernes orientering i perronens længderetning. Masten er forsynet med perforering for højttaler og mastetoppen er udstyret med et stag, der fastholder højttaleren inde i masten. Tegning og beskrivelse af masten er vist i Bilag 5.2 og armaturbeslag i Bilag 5.3. Højttaleren i Plan 90 masten er beskrevet i afsnit Perronpullert Perronpullerten består af et masterør med perforering for en indbygget højttaler, et armatur-

15 Udgivet 01/05/2008 Side 14 af 18 hus, der er fastgjort til masterørets top og en mastekonsol med 2 membrandåser for tilslutning af hhv. højttaler og belysningsarmatur. Mastekonsollen opstilles på standardfundamentet og masterøret fastgøres efterfølgende til mastekonsollen. Mastekonsollens fodflange er forsynet med aflange huller, som gør det muligt at justere pullertens orientering i længderetningen. Pullerten bestykkes med en 35W eller en 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T), som har en farvetemperatur på 3000K. Pullerten er lukket og ekstremt bredstrålende med en cut-off vinkel på 85 grader. Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Tegning og beskrivelse af perronpullerten er vist i Bilag 5.4. Højttaleren i perronpullerten er beskrevet i afsnit Fundament for Plan 90 mast og perronpullert I de åbne områder nedgraves standardfundament for Plan 90 mast eller perronpullert. Fundamentet, hvori der er indstøbt føringsrør for el-kabler, placeres med overkant 30 cm under terræn. Tegning med beskrivelse af fundamentet er vist i Bilag Cirkulært perrontagsarmatur Det cirkulære standardarmatur til ind- og påbygning i perrontag er (ligesom perronpullerten) bestykket med 35W eller 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T). Armaturet er lukket og bredstrålende, med en cut-off vinkel på grader (type 1). Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysnings- niveau og regelmæssighed er vist i Bilag 2. Tegning og beskrivelse af perrontagsarmaturet er vist i Bilag 5.6. Til belysning af trappeløb under perrontag anvendes en smalstrålende udgave af armaturet med en cut-off vinkel på 50 grader (type 2) Plan 90 armatur i perrontag Det nedhængte Plan 90 armatur bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet ophænges i særlige konsoller under taget på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikkerhedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nødvendige wattage og største opnåelige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag 5.1.

16 Udgivet 01/05/2008 Side 15 af PERRONHØJTTALERE 14.1 Afgrænsning Nærværende norm gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan 90 master og perronpullerter. Normen gælder således ikke for f. eks. for højttalere i perrontag eller lign Højttaler- og lydprincip Højttaleren indbygges i hhv. Plan 90 masten og perronpullerten. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. Højttaleren placeres i mast/pullert med lydkilden nedad. Lyden reflekteres via 2 skråtstillede reflektorer i en sådan vinkel, at taleforståeligheden bliver mest muligt tilgodeset. I både mast og pullert er der skåret riller (perforering), så lyden kan slippe ud. Vinklen på reflektorerne for højttalerenheden for hhv. mast og pullert er forskellig (se bilag 5.7). For både Plan 90 masten og perronpullerten gælder, at disse skal monteres således at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen Højttalertype Følgende højttaler er i øjeblikket godkendt til indbygning i Plan 90 mast og perronpullert: DNH, type HP-8 (T), som er en hornhøjttaler, der leveres af Den Norske Højttalerfabrik. Før montage skal højttaleren modificeres. Den yderste del af hornet skæres bort og der fræses riller i højttalertragten for placering af monterings- og kabelføringsskinne. Højttaler til Plan 90 mast udføres med 2 skinner aht. fremføring af kabel til kamera og andet ekstraudstyr på masten. Højttalerens udformning er vist i Bilag Princip for tilslutning af højttalere Højttalerne kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i pullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks tekniske systemansvarlige for fagområdet.

17 Udgivet 01/05/2008 Side 16 af Krav til forstærker Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. 15. STYRING AF BELYSNINGEN Perronbelysningen skal være dagslys- og tidsstyret med henholdsvis en justerbar fotocellestyring og et DCF77- radiostyret kontaktur. Fotocellen, der skal placeres, så der er frit udsyn til omgivelserne, skal være en stabil lysfølsom diode eller siliciumcelle, der er farvekorrigeret. Fotocellestyringen skal have justerbar lysfølsomhed mellem 0 og 100 lx med en aktivering, der er forsinket sec. Kontakturet skal være et digitalt programmerbart kalenderstyret ur med fuldautomatisk skift mellem sommer- og vintertid. Indstillingsnøjagtigheden skal være 15 min. eller mindre. Alternativt kan der anvendes trådløst belysningsstyringssystem via SMS eller GPRS efter aftale og godkendelse af den systemansvarlige for fagområdet. 16. ELEKTRISKE INSTALLATIONER De elektriske installationer skal udføres iht. [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ], samt Banenormerne [BN1-105, FKI], [BN1-106, SKI], [BN2-83] og [BN2-84]. Princip for effekt- og styrekredse i el-tavle samt fordeling og dimensionering af kabler skal ske på grundlag af forskrifterne i Bilag 3. Kablerne fremføres i et standardrørføringssystem, som vist på Bilag 4. Alle armaturer er i klasse II udførelse og der skal derfor ikke beskyttes med fejlstrømsafbryder eller installeres kabler med beskyttelsesleder. Af hensyn til driftssikkerheden skal - overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne ske med smeltesikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 3. mast/pullert. - ur-styringen placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. belysning af adgangsveje.

18 Udgivet 01/05/2008 Side 17 af SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER Skilte, herunder skilte i [Skiltemanual, DSB skiltesystem], og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan 90 master, hvis det sker efter følgende retningslinier: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten, som følger tegninger og specifikationer iht. Bilag 5.8 og 5.9 Beslagene for skilte, kameraarm og telefonholder består af 2 stk 2-sidet standardbøjle med en bøsning på bagsiden, der klemmes på masten og fastholder skilt eller udstyr. Skilte opsættes på Plan 90 mast som vist i bilag 5.8, som vingeskilt, dobbelt vingeskilt, tangentskilt, dobbelt tangentskilt eller tangent/vingeskilt med tangent- eller vingestykker i standardlængder afhængig af skiltebredden. Beslag for kameraarm og telefonholder og stempel-/klippeautomater monteres som vist i bilag 5.9 direkte i bøjlerne. Kameraholder for overvågningskamera (DSB) monteres mellem armaturbeslaget og mastekonsollen. I perronbelysningsanlæg, der er udført før , men efter principperne i nærværende banenorm, vil Plan 90 masterne som udgangspunkt kun være forsynet med højttaler med én monterings- og kabelføringsskinne. Ved opsætning af kamera, dynamiske perronafsnitsskilte eller andet elektrisk udstyr, der skal placeres over højttaleren på disse master, skal højt- taleren udskiftes med en højttaler med ekstra kabelføringsskinne, jf. Bilag 5.7. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 18. DOKUMENTATION MV. Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. [ Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark ]. Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler sker efter aftale med Banedanmark.

19 Udgivet 01/05/2008 Side 18 af BILAGSOVERSIGT BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT) BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT) BILAG 5.1 PLAN 90 ARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.3 ARMATURBESLAG (NORMATIVT) BILAG 5.4 PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.5 FUNDAMENT FOR PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.6 CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.7 PERRONHØJTTALER FOR INDBYGNING I PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.8 SKILTEBESLAG FOR PLAN 90 MAST (NORMATIVT) BILAG 5.9 BESLAG FOR ANDET UDSTYR PÅ PLAN 90 MAST (NORMATIVT)

20 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 1 af 9 Bilag 1: Belysningstabeller for standardperronbelysning med Plan 90 armaturer og perronpullerter (Normativt) Tabellerne omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og regelmæssighed E min /E mid ved dels modulafstand (9m) og dels max. masteafstand (lyspunkts-afstand) for alle kombinationer af kravværdier for E mid og E min /E mid. Beregningerne er foretaget for: Række med Plan 90 armaturer bestykket med 28W, 54W eller 2 x 54W lysstofrør. Række med Perronpullerter bestykket med 35W eller 70W HIT metalhalogenlampe. Række skiftevis med Plan 90 armatur og Perronpullert bestykket med 28W T5/35W HIT, 54W T5/35W HIT, 54W T5/70W HIT eller 2 x 54W T5/70W HIT. Beregningen er foretaget for hhv. en 3m og 4m bred sideperron samt en 6m og 8m bred Ø-perron.

21 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 2 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 17,1 lx 0,42 9m 54 W 2x54 W 29,2 lx 0,42 29,2 lx 0,42 45,4 lx 0,36 45,4 lx 0,36 Peronpullert 35 W 20,5 lx 0,19 20,5 lx 0,19 9m 70 W 41,2 lx 0,19 Kombination 28/35 W 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 54/35 W 25,1 lx 0,33 25,1 lx 0,33 9m 54/70 W 35,4 lx 0,32 35,4 lx 0,32 2x54/70 W 43,0 lx 0,30 43,0 lx 0,30 Tabel: Bilag 1-1 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred.

22 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 3 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. mastefstand. Sideperron, 3 m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Max. mastefstand S [m] samt belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 14 m 11 lx, 0,16 7,5 m 20,5 lx, 0,48 7,5 m 20,5 lx, 0,48 S 54 W 13 m 20,2 lx, 0,19 10 m 26,3 lx, 0,36 2x54 W 10 m 40,9 lx, 0,29 45,4 lx, 0,36 8 m 51,1 lx, 0,44 5 m 81,8 lx, 0,71 5 m 81,8 lx, 0,71 Peronpullert 35 W 10 m 18,8 lx, 0,16 20,5 lx, 0,19 6 m 31,2 lx, 0,33 S 70 W 10 m 37,3 lx, 0,16 41,2 lx, 0,19 6 m 62,5 lx, 0,33 Kombination 28/35 W 13 m 13,1 lx, 0,15 19,0 lx, 0,33 19,0 lx, 0,33 54/35 W 12 m 18,8 lx, 0,18 11 m 20,5 lx, 0,22 25,1 lx, 0,33 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 S 54/70 W 13 m 24,5 lx, 0,15 35,4 lx, 0,32 8 m 39,8 lx, 0,38 8 m 39,8 lx, 0,38 7,5 m 42,5 lx, 0,41 2x54/70 W 12 m 32,6 lx, 0,17 43,0 lx, 0,30 43,0 lx, 0,30 5 m 78,1 lx, 0,60 5 m 78,1 lx, 0,60 Tabel: Bilag 1-2 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. masteafstand. Sideperron, 3m bred.

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden Rivers Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers er en familie, bestående af fem medlemmer, der tilgodeser høje krav til funktion og design. De

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Ophængssystemer EL & VVS

Ophængssystemer EL & VVS Ophængssystemer EL & VVS Forord Velkommen til Solar's nye ophængskatalog I det nye ophængskatalog, har vi sammensat et fælles program for El- og VVS-branchen fra Walraven i Holland. Kataloget er opdelt

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Aarhus H Perronbelysningsprojekt

Aarhus H Perronbelysningsprojekt Aarhus H Perronbelysningsprojekt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Grundlagt i 1905 Teknik i 110 år Primært i Danmark og Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe med tilslutningsboks eller formonteret med henholdsvis 5 m eller 10 m kabel Loftsmonteret lampe i kraftig aluminium (farve RAL 9006) med LED moduler

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Produktinformation facadepersienner Modelprogram

Produktinformation facadepersienner Modelprogram Produktinformation facadepersienner Modelprogram Standardfarve Profiler Naturanodiseret aluminium Facadepersienne A80 Facadepersienne A80 er beregnet for udendørs montering og er en effektiv sol- og varmeafskærmning

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

CitySwan. en komplet armaturserie til udendørs belysning

CitySwan. en komplet armaturserie til udendørs belysning CitySwan en komplet armaturserie til udendørs belysning CitySwan CitySwan-familien er tegnet og udviklet i et tæt samarbejde mellem Arkitekt MAA Bjarne Schläger, light + architecture, www.bs-la.dk Arkitekt

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Graffiti. Elegant og stilren spot med justerbar lyskegle

Graffiti. Elegant og stilren spot med justerbar lyskegle Graffiti Elegant og stilren spot med justerbar lyskegle Frihed og fleksibilitet Indretning med spots er som at male med lys, og sikrer en effektfuld udstilling Styret lys kan bruges til at skabe specielle

Læs mere

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE IDÉBESKRIVELSE Alt afhænger af lyset det ses i. Vores krop mærker belysningens påvirkning og belysningens stemningsdannende rum. Derfor ønsker vi at broens belysning skal underbygge fornemmelsen af eventyr

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

LINIA LED - det eneste rigtige valg

LINIA LED - det eneste rigtige valg LINIA LED - det eneste rigtige valg Thybo biler har med LINIA LED fået forbedret lyset på værkstedet og i smørgraven. 2 Elgiganten i Filed s var ikke i tvivl om at der skulle LED i deres nyeste butik.

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... T6... til marinaer og havne www.tallykey.com Elegant design og lang holdbarhed i ét produkt... TallyKey T6-søjlen er udviklet til forsyning af el og vand

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed

LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed RESERVEDELE 59,00 60,00 62,00 Side 1 11.500 13.600 15.900 17.500 19.500 23.600 26.400 29.900 * BEMÆRK: Rutsjebaner med en montagehøjde der overstiger

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

SuperVip og SuperBubble. T5 armaturer velegnet til f.eks. køkkenmiljøer. Tilbudsliste Køkkenarmaturer

SuperVip og SuperBubble. T5 armaturer velegnet til f.eks. køkkenmiljøer. Tilbudsliste Køkkenarmaturer Tilbudsliste Køkkenarmaturer SuperVip og SuperBubble. T5 armaturer velegnet til f.eks. køkkenmiljøer Varenummer Varenavn SuperBubble/SuperVip 5-SuperBubble-16 21W 5-SuperBubble-16 28W 5-Superslim-16 35W

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Ledon Tunnel rutsjebane. Montagevejledning

Ledon Tunnel rutsjebane. Montagevejledning 1 Ledon Tunnel rutsjebane Montagevejledning 2 Indholdsfortegnelse Gode råd og vink... 3 Montageeksempel... 4 Tunnel Maker vejledning... 5 Startplade... 6 Værd at vide om LEDON tunnelrør... 7 Montering

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale kameraer så maksimum præcision er sikret. Automatisering af procedurer samt brug af kvalitets

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS LINIA LED LINIA LED VLT LUMINEX A/S har videreudviklet det velkendte LINIA belysningssystem til et nyt niveau, en løsning der er hurtig, enkel, pålidelig og fuldstændig fleksibel - LINIA LED. På basis

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

DOWNLIGHT 230V EASY2LIGHT ALU RUND GU10

DOWNLIGHT 230V EASY2LIGHT ALU RUND GU10 DOWNLIGHT 230V EASY2LIGHT ALU RUND GU10 30º kipbar spot til opsætning direkte i isolering ved 25W eller med respektafstand ved 35W. Spotten skal anvendes med lyskilde, der har aluminiumsreflektor. På bestilling

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

MediCLine. Sengestue- og vægpaneler. DANSK GASTEKNIK Medical - Laboratorie - Industri. Modulsystemer baseret på

MediCLine. Sengestue- og vægpaneler. DANSK GASTEKNIK Medical - Laboratorie - Industri. Modulsystemer baseret på MediCLine Sengestue- og vægpaneler Modulsystemer baseret på Bæredygtigt design - Kvalitet - Funktion - Ergonomi - Komfort - Fleksibilitet - Sikkerhed - Hygiejne MediCLine 2000 serien MediCLine AL 800 serien

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products

Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products www. scan-products.dk Flere og flere el-installatører ser fordelene ved Downlights fra Scan Products Certificerede produkter Brandtestet Direkte montering i isoleringen Ingen kuldebroer Kortere montagetid

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere