Banenorm BN Perronbelysning og -højttalere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere"

Transkript

1 Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1

2 Udgivet 01/05/2008 Side 1 af 18 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 6 6. DESKRIPTORER 7 7. ANVENDELSESOMRÅDE 8 8. DISPENSATION 8 9. HISTORIK GENERELLE KRAV Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Stationsstørrelse og perroninddeling Stationsstørrelse Perronområdets funktion Belysningskrav BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER BELYSNINGENS UDFORMNING BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 mast 13

3 Udgivet 01/05/2008 Side 2 af Perronpullert Fundament for Plan 90 mast og perronpullert Cirkulært perrontagsarmatur Plan 90 armatur i perrontag PERRONHØJTTALERE Afgrænsning Højttaler- og lydprincip Højttalertype Princip for tilslutning af højttalere Krav til forstærker STYRING AF BELYSNINGEN ELEKTRISKE INSTALLATIONER SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER DOKUMENTATION MV BILAGSOVERSIGT 18 BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT)

4 Udgivet 01/05/2008 Side 3 af 18 BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT)

5 Udgivet 01/05/2008 Side 4 af INDLEDNING Banenorm for perronbelysning og højttalere har til formål at sikre en ensartet anvendelse af belysningsarmaturer og højttalere ved fornyelse af perronbelysnings- og højttaleranlæg samt ved fornyelse og nyanlæg af perroner på fjernbanen over hele landet. Forud for normens vedtagelse er der i Banedanmark arbejdet med en forenkling, så der fremover bliver anvendt så få typer armaturer og lyskilder som muligt. Normen omhandler mht. belysning, såvel fritstående belysningsarmaturer som armaturer monteret i perron- overdækning, ved trapper og tunnelnedgange. Vedrørende højttalere, omhandler normen udelukkende anvendelse af højttalere i Plan 90 master og perronpullerter. Som udgangspunkt for valg af armaturtyper indeholder normen en oversigt over perronernes inddeling gældende for forskellige stationskategorier/-størrelser. Normen fastlægger en række krav til belysningen af perronområdet i mørke for at skabe sikkerhed, overskuelighed og tryghed på perronerne, synlighed af stationsskilte og perroner inde fra toget, gode synsforhold for lokoføreren og gode belysningsforhold ved evt. brug af ITV og videoovervågning. Der er i udviklingsarbejdet stilet mod at sikre en række krav, som det fremtidige koncept skal opfylde, især krav til god lyskvalitet og farvegengivelse, effektiv højttalerdækning og hensyntagen til energiforbruget. Herudover er der stillet krav til at belysningen er afstemt til omgivelserne og i perronområdet, til de aktiviteter og synsopgaver, der forekommer. Det er formålet, at belysnings- og højttaleranlægget både i dagslys og når det er mørkt, fremtræder harmonisk og diskret med færrest mulige gener for omgivelserne. Anlægget skal således være udformet, så det ikke er til gene for naboer eller blænder lokoførerne og så den effektive højttalerdækning i perronområdet sker med mindst mulig støj til omgivelserne. Endelig er det formålet med banenormen at opnå en billiggørelse i forhold til det hidtil anvendte koncept for perronbelysning og -højttalere. Belysningskonceptet består af lysrørsarmaturer (en opdatering af typen Plan 90 med tilhørende mast) til belysning af perron og skilte og pullertarmaturer med metalhalogenlampe til anvendelse på perron, sti eller forpladsareal. Herudover armaturer til montering i DSB.s perronoverdækning i form af cirkulære loftarmaturer med metalhalogenlampe eller Plan 90 armaturer.

6 Udgivet 01/05/2008 Side 5 af 18 En effektiv højttalerdækning opnås i konceptet ved indbygning af små højttalere i både mast og pullert, som kaster lyden ud i begge retninger på langs ad perronen. Dette tilgodeser, sammen med en forholdsvis kort afstand mellem master/pullerter, kravet om mindst mulig støj til omgivelserne, idet lydtrykket af samme grund kan holdes på et lavere niveau. Under perrontage anvendes højttalere af forskellig type, afhængig af bl.a. tagets udformning. Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1 "Struktur, udseende og udvikling af Banenormer", Banedanmark], hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Banedanmark Amerika Plads København Ø 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver følgende regler: Hidtil anvendte Plan 90 system. Dette system består af 2,6 m høje belysningsmaster pr., påmonteret belysningsarmatur med indsats for 1 x 36 W, TL-D lysstofrør. Højttalere er placeret i kabinet med samme udformning som belysningsarmaturet og monteret for enden af dette. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der gælder nedennævnte overgangsbestemmelser for denne banenorm: Belysnings- og højttaleranlæg, der er under projektering ved normens ikrafttræden, skal i størst muligt omfang udføres efter normen, såfremt dette ikke nævneværdigt fordyrer projektet.

7 Udgivet 01/05/2008 Side 6 af REFERENCER Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller [nummer]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis ikke andet er nævnt, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Normative referencer: [1] Banenorm BN2-1, Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark. [2] Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske Installationer, Elektricitetsrådet. [3] DS/EN , Jernbaneanvendelser Faste installationer. Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jording. [4] Banenorm BN1-105, FKI, Fjernbanens Kørestrømsinstruks, Banedanmark. [5] Banenorm BN1-106, SKI, S-banens Kørestrømsinstruks, Banedanmark [6] Banenorm BN2-83, Kørestrømsanlæg, Drifts- og beskyttelsesjordinger på Fjernbanen", Banedanmark. [7] Banenorm BN2-84, Kørestrømsanlæg, Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen, Banedanmark. [8] Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af Informative referencer:: [9] DS 704, Belysning, Definitioner. Dansk Standard. [10] Vejregler for vejbelysning", Vejdirektoratet. www. vejregler.dk [11] Skiltemanual. DSB Skiltesystem DEFINITIONER Belysningsstyrke Angiver hvor meget lys der rammer en overflade. For perroner stilles der krav til belysningsstyrken på perronfladen. Belysningsstyrken har stor betydning for synlighed af overfladens struktur, farve og for kontrasten mellem forskellige elementer og objekter. Fysisk-matematisk er belysningsstyrken i et punkt på en overflade defineret som forholdet mellem den lysstrøm, der rammer et overfladeelement, som indeholder punktet og elementets areal. Symbol: E. Enhed: lx (lux). Se også DS 704, afsn

8 Udgivet 01/05/2008 Side 7 af 18 Middelbelysningsstyrke Angiver gennemsnitsværdien af belysningsstyrken i en mængde af punkter indenfor et givet område af overfladen. Symbol: Emid. Enhed: lx (lux). Se "Vejbelysning - Håndbog for tekniske forhold", afsn. 2, belysningskvalitet. Belysningsniveau (af en flade eller et område af en flade) Den alment fremherskende belysningsstyrke på en flade. (Som regel det samme som middelbelysningsstyrken) Regelmæssighed Det har stor betydning for synligheden, at belysningen er rimeligt regelmæssig, hvilket vil sige, at der ikke er mørke områder. Matematisk er regelmæssigheden defineret som forholdet mellem den mindste belysningsstyrke i en mængde af punkter og mid - delbelysningsstyrken for de samme punkter. Symbol: R = Emin/ Emid. Enhed: ubenævnt. Se også DS 704, afsn Lyspunkt Armaturets optiske midtpunkt. Som regel centeret i armaturets lysåbning eller lysende overflade. Under de geometriske forhold, der som regel hersker for udendørs belysning, er afstanden fra armaturet til den belyste flade meget større end armaturets dimensioner. Man kan derfor betragte armaturet som et punkt, hvilket forenkler de lystekniske beregninger. Lyspunktafstand Den vandrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter. (Som regel den samme som masteafstand) Lyspunkthøjde Den lodrette afstand mellem armaturernes optiske midtpunkter og den vandrette flade, som armaturerne belyser. Cutoff-vinkel Vinkel mellem lodret og den skrå retning, hvor armaturet er helt afskærmende. 6. DESKRIPTORER Perronbelysning Perrontagsarmatur Perronpullert Perronhøjttaler Plan 90 armatur Plan 90 mast Skilte på Plan 90 master Perronudstyr på Plan 90 master

9 Udgivet 01/05/2008 Side 8 af ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbanestationer. 8. DISPENSATION Tilladelse til afvigelse fra gældende krav i nærværende norm gives af Banedanmarks normansvarlige sektionschef efter indstilling fra den tekniske systemansvarlige for fagområdet. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da det er første udgave. Banenormen er baseret på en videreudvikling af det hidtil anvendte Plan 90 system. 10. GENERELLE KRAV 10.1 Belysningsniveau og belysningens regelmæssighed Krav til belysning på perronen stilles som et krav til belysningsniveauet (middelbelys- ningen) på perronfladen og et krav til regelmæssigheden (forholdet mellem den mindste belysningstyrke og middelværdien) på perronfladen Stationsstørrelse og perroninddeling Krav til belysningen afhænger dels af stationens størrelse, dels af perronområdets funktion Stationsstørrelse Stationsstørrelsen afhænger af antal passagerer og togafgange samt af de trafikale forhold og den bebyggelsesmæssige karakter af omgivelserne. I normen skelnes der mellem 3 størrelser stationer: Stor station, som omfatter de meget få helt store stationer, som har mange passagerer og togafgange og andre former for kollektiv transport knyttet til stationen. Bebyggelsen i omgivelserne har bymæssig karakter.

10 Udgivet 01/05/2008 Side 9 af 18 Mellemstor station, som omfatter hovedparten af alle stationer med relativt mange passagerer og togafgange, men hvor trafikken omkring stationen er mindre og hvor området både kan have bymæssig karakter og være præget af åben boligbebyggelse. Lille station som kun omfatter de helt små stationer med få passagerer og togafgange og med begrænset trafik i omgivelserne og hvor bebyggelsen har en åben eller landlig karakter Perronområdets funktion I normen opdeles perronen i 3 delområder (se Figur ), som har forskellige funktioner og hvor der derfor stilles forskellige krav til belysningen: Serviceområdet, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler mv. og hvor der evt. er ITV overvågning og overfaldsalarm. Tog af normal længde holder ud for dette område. Seviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Det primære område, hvor passagererne normalt fordeler sig. Tog af normal længde holder ud for området. På nogle stationer er der ventefaciliteter i det primære område. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil også holde ud for dette område.

11 Udgivet 01/05/2008 Side 10 af 18 Perronpullert Plan 90 armatur I serviceområdet er opstillet billetautomater, informationstavler mv. og der er evt. ITV-overvågning og overfaldsalarm. Serviceområdet kan være overdækket, nogle steder med lukkede glasventerum. Passagererne fordeler sig normalt ud i det primære område, hvor tog af normal længde standser. På nogle stationer er der ventefaciliteter her. Det sekundære område strækker sig fra det primære område ud til perronenderne, hvor der kun kommer få passagerer. Lange tog vil i myldretiden nå ud til dette område. Figur : Perroninddelingen med de 3 typiske delområder

12 Udgivet 01/05/2008 Side 11 af Belysningskrav Kravene til belysningsniveauet og regelmæssigheden i perronområdets 3 delområder for de 3 stationsstørrelser er vist i Figur herunder. Krav til middelbelysning i lux (lx) og belysningens regelmæssighed i perronområder ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau vandret plan Emid (lx) Stationsstørrelse Stor Mellemstor Lille Regelmæssighed Emin / Emid Perronområde Serviceområde ,4 Primære område ,3 Sekundære område ,15 Figur : Krav til belysningsniveau og regelmæssighed Af Figur ses, at kravet til belysningsniveauet afhænger både af stationens størrelse og perronområdets funktion. Kravet er størst i serviceområdet på store stationer og mindst i de sekundære områder på små stationer. Kravet til belysningens regelmæssighed afhænger derimod kun af områdets funktion og er størst i serviceområdet og mindst i de sekundære områder. 11. BELYSNINGSNIVEAU, REGELMÆSSIGHED OG TOLERANCER Belysningsniveauet bestemmes som middelværdien af de beregnede belysningsstyrker i et beregningsnet på 10x10 punkter på perronarealet, placeret så hvert punkt er midtpunktet i et af 100 lige store delarealer, som dækker hele perronområdets bredde mellem 2 lyspunkter på langs af perronen. De beregnede værdier er driftsværdier, hvor der regnes med en vedligeholdelsesfaktor på 0,8 for lysstrømsnedgang for lyskilderne og tilsmudsning af armaturerne. Regelmæssigheden beregnes som forholdet mellem den mindste beregnede belysningsstyrke i Beregningsnettet og den beregnede middelbelysningsstyrke.

13 Udgivet 01/05/2008 Side 12 af 18 Såvel den beregnede middelbelysningsstyrke som regelmæssighed må gerne overskrides, men kun underskrides med op til 10 % og kun hvis den beregnede minimumsværdi i punkterne nærmest perronkanten ikke er mindre end den foreskrevne middelværdi multipliceret med den foreskrevne regelmæssighed. 12. BELYSNINGENS UDFORMNING Ved udformning af belysningen skal der, udover at belysningen skal opfylde den foreskrevne belysningskvalitet på perronfladen, lægges vægt på at belyse stationsnavneskiltene og andre skilte, så de er klart synlige, når det er mørkt. Valg af belysningsform afhænger endvidere af om perronområdet er åbent eller overdækket. I åbne områder anvendes Plan 90 armaturer på master, som vist i Bilag 5.1 og 5.2 og pullertarmaturer (perron-pullert), som vist i Bilag 5.4, der på langs opsættes i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan 90 armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midtlinie på Ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. I overdækkede områder, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning anvendes et cirkulært armatur (perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, som vist i Bilag 5.6, der på langs opsættes i et 6m modul i én række på side- perroner og i to rækker på Ø-perroner. Til nedhængte armaturer anvendes Plan 90 armaturer, som ophænges på langs i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinie på Ø-perroner. Den angivne modulafstand på 9m for Plan 90 armaturer og perronpullerter og 6m for perrontagsarmaturer skal som hovedregel overholdes. Hvor man af hensyn til andre perronelementer er nødt til at afvige fra modulafstanden på 9m, er dette dog tilladt enkelte steder på perronen indenfor de grænser, der kan aflæses i Tabel: Bilag 1-2, Tabel: Bilag 1-4, Tabel: Bilag 1-6 og Tabel: Bilag 1-8 i Bilag 1. Tilsvarende kan det, hvor perrontagets modulopbygning betinger det, tillades at afvige fra modulafstanden på 6m med op til 10 %. Jf. Tabel: Bilag 2-1 i Bilag 2. I perronens serviceområde, hvor der ikke er overdækket, anvendes udelukkende master med Plan 90 armaturer pga. de mange mennesker, der dagligt i perioder opholder sig her, jf. Figur

14 Udgivet 01/05/2008 Side 13 af 18 I perronens primære områder anvendes skiftevis master med Plan 90 armaturer, som både belyser skilt og perronflade og perronpullerter, som primært belyser perronfladen, På stationer, hvor man kan forvente, at der dagligt i perioder også opholder sig mange mennesker i de primære områder, kan der i disse områder alene anvendes master med Plan 90 armaturer. I de sekundære områder længst ude mod perronenderne, anvendes der som hovedregel 3-4 perronpullerter og i det eventuelle øvrige sekundære område skiftevis mast med Plan 90 armatur og perronpullert, idet der skal tages hensyn til kravet om placering af stations- navneskilte mv. (jf. afsnit 17). På korte perroner (75 110m), hvor de sekundære områder er små, kan afslutning med pullerter udelades. Evt. kan pullerter helt udelades på disse perroner. Hvor der på en perron er behov for opsætning af skilte eller andet perronudstyr i et sådant omfang, at perronpullerten kun kan anvendes sporadisk, er det tilladt helt at fravælge denne af hensyn til helheden i belysningsanlægget. 13. BELYSNINGSANLÆGGETS KOMPONENTER 13.1 Plan 90 armatur på Plan 90 mast Plan 90 armaturet opsættes enten enkeltvis eller ryg mod ryg på Plan 90 masten og bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet orienteres på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikker- hedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nød- vendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag Plan 90 mast Plan 90 masten er i toppen forsynet med en eller 2 flanger, hvorpå der påspændes armaturbeslag for montering af enkelt eller dobbelt Plan 90 armatur. Armaturbeslaget er yderligere forsynet med 2 beslag for skilteophæng til ophængning af skilt under armaturet. Aflange huller i mastens fodflange gør det muligt at justere armaturernes orientering i perronens længderetning. Masten er forsynet med perforering for højttaler og mastetoppen er udstyret med et stag, der fastholder højttaleren inde i masten. Tegning og beskrivelse af masten er vist i Bilag 5.2 og armaturbeslag i Bilag 5.3. Højttaleren i Plan 90 masten er beskrevet i afsnit Perronpullert Perronpullerten består af et masterør med perforering for en indbygget højttaler, et armatur-

15 Udgivet 01/05/2008 Side 14 af 18 hus, der er fastgjort til masterørets top og en mastekonsol med 2 membrandåser for tilslutning af hhv. højttaler og belysningsarmatur. Mastekonsollen opstilles på standardfundamentet og masterøret fastgøres efterfølgende til mastekonsollen. Mastekonsollens fodflange er forsynet med aflange huller, som gør det muligt at justere pullertens orientering i længderetningen. Pullerten bestykkes med en 35W eller en 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T), som har en farvetemperatur på 3000K. Pullerten er lukket og ekstremt bredstrålende med en cut-off vinkel på 85 grader. Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Tegning og beskrivelse af perronpullerten er vist i Bilag 5.4. Højttaleren i perronpullerten er beskrevet i afsnit Fundament for Plan 90 mast og perronpullert I de åbne områder nedgraves standardfundament for Plan 90 mast eller perronpullert. Fundamentet, hvori der er indstøbt føringsrør for el-kabler, placeres med overkant 30 cm under terræn. Tegning med beskrivelse af fundamentet er vist i Bilag Cirkulært perrontagsarmatur Det cirkulære standardarmatur til ind- og påbygning i perrontag er (ligesom perronpullerten) bestykket med 35W eller 70W metalhalogen-udladningslampe (CDM-T eller HCI-T). Armaturet er lukket og bredstrålende, med en cut-off vinkel på grader (type 1). Den nødvendige wattage og den største mulige afstand ved de forskellige krav til belysnings- niveau og regelmæssighed er vist i Bilag 2. Tegning og beskrivelse af perrontagsarmaturet er vist i Bilag 5.6. Til belysning af trappeløb under perrontag anvendes en smalstrålende udgave af armaturet med en cut-off vinkel på 50 grader (type 2) Plan 90 armatur i perrontag Det nedhængte Plan 90 armatur bestykkes med 1x28W, 1x54W eller 2x54W T5 lysstofrør med en farvetemperatur på 3000K. Armaturet ophænges i særlige konsoller under taget på langs af perronen evt. med et stationsnavneskilt eller et Sikkerhedszoneskilt nedenunder og lyser på tværs af perronen ud til perronforkanten. Den nødvendige wattage og største opnåelige afstand ved de forskellige krav til belysningsniveau og regelmæssighed er vist i Bilag 1. Plan 90 armaturet er vist i Bilag 5.1.

16 Udgivet 01/05/2008 Side 15 af PERRONHØJTTALERE 14.1 Afgrænsning Nærværende norm gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan 90 master og perronpullerter. Normen gælder således ikke for f. eks. for højttalere i perrontag eller lign Højttaler- og lydprincip Højttaleren indbygges i hhv. Plan 90 masten og perronpullerten. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. Højttaleren placeres i mast/pullert med lydkilden nedad. Lyden reflekteres via 2 skråtstillede reflektorer i en sådan vinkel, at taleforståeligheden bliver mest muligt tilgodeset. I både mast og pullert er der skåret riller (perforering), så lyden kan slippe ud. Vinklen på reflektorerne for højttalerenheden for hhv. mast og pullert er forskellig (se bilag 5.7). For både Plan 90 masten og perronpullerten gælder, at disse skal monteres således at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen Højttalertype Følgende højttaler er i øjeblikket godkendt til indbygning i Plan 90 mast og perronpullert: DNH, type HP-8 (T), som er en hornhøjttaler, der leveres af Den Norske Højttalerfabrik. Før montage skal højttaleren modificeres. Den yderste del af hornet skæres bort og der fræses riller i højttalertragten for placering af monterings- og kabelføringsskinne. Højttaler til Plan 90 mast udføres med 2 skinner aht. fremføring af kabel til kamera og andet ekstraudstyr på masten. Højttalerens udformning er vist i Bilag Princip for tilslutning af højttalere Højttalerne kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i pullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks tekniske systemansvarlige for fagområdet.

17 Udgivet 01/05/2008 Side 16 af Krav til forstærker Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. 15. STYRING AF BELYSNINGEN Perronbelysningen skal være dagslys- og tidsstyret med henholdsvis en justerbar fotocellestyring og et DCF77- radiostyret kontaktur. Fotocellen, der skal placeres, så der er frit udsyn til omgivelserne, skal være en stabil lysfølsom diode eller siliciumcelle, der er farvekorrigeret. Fotocellestyringen skal have justerbar lysfølsomhed mellem 0 og 100 lx med en aktivering, der er forsinket sec. Kontakturet skal være et digitalt programmerbart kalenderstyret ur med fuldautomatisk skift mellem sommer- og vintertid. Indstillingsnøjagtigheden skal være 15 min. eller mindre. Alternativt kan der anvendes trådløst belysningsstyringssystem via SMS eller GPRS efter aftale og godkendelse af den systemansvarlige for fagområdet. 16. ELEKTRISKE INSTALLATIONER De elektriske installationer skal udføres iht. [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN ], samt Banenormerne [BN1-105, FKI], [BN1-106, SKI], [BN2-83] og [BN2-84]. Princip for effekt- og styrekredse i el-tavle samt fordeling og dimensionering af kabler skal ske på grundlag af forskrifterne i Bilag 3. Kablerne fremføres i et standardrørføringssystem, som vist på Bilag 4. Alle armaturer er i klasse II udførelse og der skal derfor ikke beskyttes med fejlstrømsafbryder eller installeres kabler med beskyttelsesleder. Af hensyn til driftssikkerheden skal - overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne ske med smeltesikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 3. mast/pullert. - ur-styringen placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. belysning af adgangsveje.

18 Udgivet 01/05/2008 Side 17 af SKILTE OG ANDET PERRONUDSTYR PÅ PLAN 90 MASTER Skilte, herunder skilte i [Skiltemanual, DSB skiltesystem], og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan 90 master, hvis det sker efter følgende retningslinier: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten, som følger tegninger og specifikationer iht. Bilag 5.8 og 5.9 Beslagene for skilte, kameraarm og telefonholder består af 2 stk 2-sidet standardbøjle med en bøsning på bagsiden, der klemmes på masten og fastholder skilt eller udstyr. Skilte opsættes på Plan 90 mast som vist i bilag 5.8, som vingeskilt, dobbelt vingeskilt, tangentskilt, dobbelt tangentskilt eller tangent/vingeskilt med tangent- eller vingestykker i standardlængder afhængig af skiltebredden. Beslag for kameraarm og telefonholder og stempel-/klippeautomater monteres som vist i bilag 5.9 direkte i bøjlerne. Kameraholder for overvågningskamera (DSB) monteres mellem armaturbeslaget og mastekonsollen. I perronbelysningsanlæg, der er udført før , men efter principperne i nærværende banenorm, vil Plan 90 masterne som udgangspunkt kun være forsynet med højttaler med én monterings- og kabelføringsskinne. Ved opsætning af kamera, dynamiske perronafsnitsskilte eller andet elektrisk udstyr, der skal placeres over højttaleren på disse master, skal højt- taleren udskiftes med en højttaler med ekstra kabelføringsskinne, jf. Bilag 5.7. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 18. DOKUMENTATION MV. Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. [ Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark ]. Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler sker efter aftale med Banedanmark.

19 Udgivet 01/05/2008 Side 18 af BILAGSOVERSIGT BILAG 1: BELYSNINGSTABELLER FOR STANDARDPERRONBELYSNING MED PLAN 90 ARMATURER OG PERRONPULLERTER (NORMATIVT) BILAG 2. BELYSNINGSTABEL FOR STANDARDPERRONTAGSBELYSNING MED CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR, TYPE 1 (NORMATIVT) BILAG 3: DIMENSIONERING AF KABLER TIL PERRONBELYSNING SAMT PRINCIP FOR EL-FORDELING (NORMATIVT) BILAG 4. FØRINGSVEJE FOR EL- OG TELEINSTALLATIONER I PERRON (NORMATIVT) BILAG 5: OVERSIGT OVER GODKENDTE DELE TIL PERRONBELYSNING MV. (NORMATIVT) BILAG 5.1 PLAN 90 ARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.3 ARMATURBESLAG (NORMATIVT) BILAG 5.4 PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.5 FUNDAMENT FOR PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.6 CIRKULÆRT PERRONTAGSARMATUR (NORMATIVT) BILAG 5.7 PERRONHØJTTALER FOR INDBYGNING I PLAN 90 MAST OG PERRONPULLERT (NORMATIVT) BILAG 5.8 SKILTEBESLAG FOR PLAN 90 MAST (NORMATIVT) BILAG 5.9 BESLAG FOR ANDET UDSTYR PÅ PLAN 90 MAST (NORMATIVT)

20 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 1 af 9 Bilag 1: Belysningstabeller for standardperronbelysning med Plan 90 armaturer og perronpullerter (Normativt) Tabellerne omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og regelmæssighed E min /E mid ved dels modulafstand (9m) og dels max. masteafstand (lyspunkts-afstand) for alle kombinationer af kravværdier for E mid og E min /E mid. Beregningerne er foretaget for: Række med Plan 90 armaturer bestykket med 28W, 54W eller 2 x 54W lysstofrør. Række med Perronpullerter bestykket med 35W eller 70W HIT metalhalogenlampe. Række skiftevis med Plan 90 armatur og Perronpullert bestykket med 28W T5/35W HIT, 54W T5/35W HIT, 54W T5/70W HIT eller 2 x 54W T5/70W HIT. Beregningen er foretaget for hhv. en 3m og 4m bred sideperron samt en 6m og 8m bred Ø-perron.

21 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 2 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 17,1 lx 0,42 9m 54 W 2x54 W 29,2 lx 0,42 29,2 lx 0,42 45,4 lx 0,36 45,4 lx 0,36 Peronpullert 35 W 20,5 lx 0,19 20,5 lx 0,19 9m 70 W 41,2 lx 0,19 Kombination 28/35 W 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 19,0 lx 0,33 54/35 W 25,1 lx 0,33 25,1 lx 0,33 9m 54/70 W 35,4 lx 0,32 35,4 lx 0,32 2x54/70 W 43,0 lx 0,30 43,0 lx 0,30 Tabel: Bilag 1-1 Belysningsstyrke og regelmæssighed for 9m modul. Sideperron, 3m bred.

22 Udgivet 01/05/2008 Bilag 1 Side 3 af 9 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. mastefstand. Sideperron, 3 m bred. Krav Emid [lx] Krav Emin/Emid 0,15 0,15 0,30 0,15 0,30 0,40 0,30 0,40 Armaturtype Wattage Max. mastefstand S [m] samt belysningsstyrke Emid [lx] og regelmæssighed Emin/Emid Plan W 14 m 11 lx, 0,16 7,5 m 20,5 lx, 0,48 7,5 m 20,5 lx, 0,48 S 54 W 13 m 20,2 lx, 0,19 10 m 26,3 lx, 0,36 2x54 W 10 m 40,9 lx, 0,29 45,4 lx, 0,36 8 m 51,1 lx, 0,44 5 m 81,8 lx, 0,71 5 m 81,8 lx, 0,71 Peronpullert 35 W 10 m 18,8 lx, 0,16 20,5 lx, 0,19 6 m 31,2 lx, 0,33 S 70 W 10 m 37,3 lx, 0,16 41,2 lx, 0,19 6 m 62,5 lx, 0,33 Kombination 28/35 W 13 m 13,1 lx, 0,15 19,0 lx, 0,33 19,0 lx, 0,33 54/35 W 12 m 18,8 lx, 0,18 11 m 20,5 lx, 0,22 25,1 lx, 0,33 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 5 m 45,1 lx, 0,65 S 54/70 W 13 m 24,5 lx, 0,15 35,4 lx, 0,32 8 m 39,8 lx, 0,38 8 m 39,8 lx, 0,38 7,5 m 42,5 lx, 0,41 2x54/70 W 12 m 32,6 lx, 0,17 43,0 lx, 0,30 43,0 lx, 0,30 5 m 78,1 lx, 0,60 5 m 78,1 lx, 0,60 Tabel: Bilag 1-2 Belysningsstyrke og regelmæssighed ved max. masteafstand. Sideperron, 3m bred.

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen

Læs mere

Projekterings vejledning

Projekterings vejledning Projekterings vejledning 01.02.2015 Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne projekteringsvejledning beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen lever op

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux.

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux. NOTAT Projekt Frederiksberg Idrætspark belysning på fodboldbane Kunde Frederiksberg kommune Notat nr. 1 Dato 13092013 Til Tina Brandt, FK Ejendom Fra Vladan Paunovic og Allan T. B. Hansen, Rambøll Kopi

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

MOAI PULLERTLAMPE KNUD HOLSCHER DESIGN

MOAI PULLERTLAMPE KNUD HOLSCHER DESIGN Side 1/2 Dette er et printvenligt produktblad. Rekvirér katalog på mail@ghform.dk MOAI PULLERTLAMPE KNUD HOLSCHER DESIGN MOAI PULLERTLAMPE ER ÉT UD AF TRE PRODUKTER, SOM ER BYGGET OP OMKRING SAMME PULLERTHUS.

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv

Kørestrømsanlæg. SAB K-ophæng mv Kørestrømsanlæg Dokument: SAB K-ophæng udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K NG VPE

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design square Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan udfræses tal og

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 1 af 10 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Vejbelysningsmateriel Supplerende bestemmelser til AAB Fælles for vejudstyr og AAB - Vejbelysningsmateriel. 1 Alment 1.1 Omfang Arbejdet omfatter etablering af

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Copenhagen diskret og tidsløst design

Copenhagen diskret og tidsløst design Lighting Copenhagen diskret og tidsløst design Copenhagen LED Big Copenhagen blev udviklet i samarbejde med Københavns byplanlægning for at forbedre det æstetiske i byens belysning. Armaturets tidløse

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys

Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys Kontaktperson: Projekt nr.: Firma: Telefon nr: Dato: Designer: Peter Bock Indholdsfortegnelse Helsingør Kommune, nyt 500 lux alternativ, spildlys Projektforside 1 Indholdsfortegnelse 2 HQITSL CL2 WI [V2]

Læs mere

04.2013 / DK FUSION. -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele. Montagevejledning

04.2013 / DK FUSION. -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele. Montagevejledning 0.0 / DK FUSION -Loftløsninger der kombinerer alle funktioner i et designmæssigt hele Montagevejledning Rockfon system Fusion Modulmål (mm) 00 x 600, nedhængt loft. Max. 00 mm 7 Max. 00 mm 600 mm 8 7 /

Læs mere

Ophængssystemer EL & VVS

Ophængssystemer EL & VVS Ophængssystemer EL & VVS Forord Velkommen til Solar's nye ophængskatalog I det nye ophængskatalog, har vi sammensat et fælles program for El- og VVS-branchen fra Walraven i Holland. Kataloget er opdelt

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden Rivers Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers er en familie, bestående af fem medlemmer, der tilgodeser høje krav til funktion og design. De

Læs mere

TubeLine LED-enhed optimeret komfort med lineær LED-løsning

TubeLine LED-enhed optimeret komfort med lineær LED-løsning Lighting TubeLine LED-enhed optimeret komfort med lineær LED-løsning TubeLine Lysstofrørbelysning har traditionelt været det foretrukne valg for kunder med behov for en høj grad af visuel komfort. Med

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Copenhagen diskret og tidsløst design

Copenhagen diskret og tidsløst design Lighting Copenhagen diskret og tidsløst design Copenhagen LED Big Copenhagen blev udviklet i samarbejde med Københavns byplanlægning for at forbedre det æstetiske i byens belysning. Armaturets tidløse

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39.

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION X3_1_950 - Armaturliste Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Side 2 : Armatur E1 20160407 Side 3 : Armatur E2 20160407 Side 4 : Armatur E3 20160407 Side 5 : Armatur E4 20160407 Side 6 : Armatur E5 20160407 Side 7 : Armatur E6

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

CRICKET 25. Programmet omfatter følgende serier: Cricket 16, Cricket 21, Cricket 25, Cricket 26, Cricket 61 og Cricket 40.

CRICKET 25. Programmet omfatter følgende serier: Cricket 16, Cricket 21, Cricket 25, Cricket 26, Cricket 61 og Cricket 40. C R I C K E T 2 5 CRICKET 25 Cricket 25 serien er en ny serie af køresikre nedgravningsspot, der er konstrueret ud fra erfaring fra mere end 100.000 nedgravningsspots monteret verden over. Cricket 25 serien

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE 250 - UDENDØRS Square har lysspalter i top og bund, som giver et blødt lys, der ikke blænder. Lyskilderne er placeret for kraftigt lys nedad og svagere lys opad. Ved indendørs anvendelse kan armaturet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

GROSSISTSORTIMENT. Danish design, Made in denmark. Since 1970

GROSSISTSORTIMENT. Danish design, Made in denmark. Since 1970 GROSSISTSORTIMENT Dansk design, kvalitet & produktion Danish design, Made in denmark Since 1970 VÆGLAMPER DeKaLED-IV DeKanon twenty1st G2 TROLLE CE LED IP56 230V IK10 Topskærm, Blændskærm & vægarm i varmgalvaniseret

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Afrapportering 2012 Kent Laursen Industriel Designer Til belysning af gangen i Hotherskolen, er fremstillet 12 armaturer, som ses herunder, i beskyttelsestape.

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Datablad Rev.85-8-2011 Axial-ventilatorer HVA serien HVA Serien - teknisk beskrivelse Luftretning Montageflange Montageflange 1m forsyningskabel Motor Motorflange Axialvinge

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før ca. 1995 inden for kort

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

4MX656 TL5 standard armatursektioner

4MX656 TL5 standard armatursektioner Lighting 4MX656 TL5 standard armatursektioner Maxos TL5 standard armaturkasse Armaturkassesystemet opfylder to funktioner: For det første giver det en robust, lige skinne til montering af de elektriske

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAZA PULLERTLAMPE HENNING LARSEN PLAZA PULLERTLAMPE BRUGES PÅ ADGANGSVEJE, CYKEL- OG GANGSTIER, TIL PLADSBELYSNING ELLER SOM LEDELYS.

PLAZA PULLERTLAMPE HENNING LARSEN PLAZA PULLERTLAMPE BRUGES PÅ ADGANGSVEJE, CYKEL- OG GANGSTIER, TIL PLADSBELYSNING ELLER SOM LEDELYS. Side 1/2 Dette er et printvenligt produktblad. Rekvirér katalog på mail@ghform.dk PLAZA PULLERTLAMPE HENNING LARSEN PLAZA PULLERTLAMPE BRUGES PÅ ADGANGSVEJE, CYKEL- OG GANGSTIER, TIL PLADSBELYSNING ELLER

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

IP 20 CE Lyskilde: 6W LED (indbygget) Varenr. Beskrivelse Colli Pris pr. stk. IP 20 CE, SEMKO Lyskilde: GU10 Ø50 mm Max 5W LED

IP 20 CE Lyskilde: 6W LED (indbygget) Varenr. Beskrivelse Colli Pris pr. stk. IP 20 CE, SEMKO Lyskilde: GU10 Ø50 mm Max 5W LED Indbygningsspot 2V Diospot 60 med LED lyskilde til montage direkte i isolering Kipbar 20, Indbygningspladens tykkelse max. mm, Godkendt til videresløjfning (5x,5mm 2 ) IP 20 CE Lyskilde: 6W LED (indbygget)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

XENERGO armaturer er en verdens nyhed, der hæver overliggeren for hvor meget lys man kan få for sine Watt. Baseret på Cree XM12 dioder, der er de

XENERGO armaturer er en verdens nyhed, der hæver overliggeren for hvor meget lys man kan få for sine Watt. Baseret på Cree XM12 dioder, der er de Nyheder! XENERGO armaturer er en verdens nyhed, der hæver overliggeren for hvor meget lys man kan få for sine Watt. Baseret på Cree XM12 dioder, der er de mest ekstreme dioder der findes i dag, leverer

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

Indbygningsspot. september 2009

Indbygningsspot. september 2009 GN Indbygningsspot september 2009 GN Indholdsfortegnelse indbygnings- samt nedgravningsspot 2V indbygningsspot 3 MR for Ø35mm lyskilde Direkte i isoleringen 20W... 3 Med ekstra afstand/safebox til isoleringen

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Forfattere: Jensen, Erik-Ole; Arla Foods Østergård Hansen; Svend, Easyfood A/S Gasbjerg, Frank; Siltec A/S Christensen, Hardy; Slagteriernes Forskningsinstitut

Læs mere

SQUARE - INDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE - INDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE - INDENDØRS Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan udfræses

Læs mere

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE 270 - UDENDØRS Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

LINIA 5 & 7 POLET EKSTREM SMALSTRÅLENDE

LINIA 5 & 7 POLET EKSTREM SMALSTRÅLENDE LINIA 5 & 7 POLET EKSTREM SMALSTRÅLENDE LUMINEX A/S har udviklet det velkendte LINIA belysningssystem til et nyt niveau, en løsning der er hurtig, enkel, pålidelig og fuldstændig fleksibel - LINIA LED.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

BASE PYLON. Base pyloner leveres i følgende bredder(mm): 500 700 900 1150 1400 2000 3000

BASE PYLON. Base pyloner leveres i følgende bredder(mm): 500 700 900 1150 1400 2000 3000 PYLON BASE TM Base pyloner er produceret i et unikt ellipse design med ombukket frontplader samt gummilister monteret på kanter. Base er opbygget på to ben. Base pyloner leveres i følgende bredder(mm):

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

Garbo. Roligt, blødt lys fra dekorative væg- og loftarmaturer

Garbo. Roligt, blødt lys fra dekorative væg- og loftarmaturer Garbo Roligt, blødt lys fra dekorative væg- og loftarmaturer Garbo er Thorns nye dekorative familie, der kombinerer et blødt, dæmpet lys med et diskret, klassisk og tidløst armatur Garbo er en ny familie

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 330 VÆGLAMPE NYX armaturerne bestykkes med LED, kompaktlysrør eller metalhalogen. Armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før 1995 ikke overholde de

Læs mere

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1 Skydedør Med Indbygningskarm 2015-2 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere