Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / (sikkerhedsbærende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)"

Transkript

1 Teknisk meddelelse Nr. 09 / (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen lever op til kravene i TSI PRM. Udarbejdet af: PLY, Kontrolleret af: KDU, Godkendt af: STHR Gyldig fra: Gyldig til: Indtil videre Normniveau: BN1 Erstatter: BN2-81-1/ Fordeles til: Via Web, Pro Arc og fælles mail Banedanmark - Anlægsudvikling - Teknisk Drift - Produktion - Planlægning - Anlæg & Fornyelse - Projekt Ny bane København Ringsted - Projekt Femern Bælt danske jernbaneanlæg - Kvalitet & Sikkerhed Trafikstyrelsen - Sikkerhedsregler Storebælt A/S Sund & Bælt Banedanmark Teknisk Drift Amerika Plads København Ø Telefon: Telefax: Internet: ISSN: Copyright Banedanmark Teknisk meddelelse Nr. 09 / , side 1 (10)

2 1 Indledning Denne Tekniske meddelelse erstatter banenormen BN2-81-1, indtil en ny banenorm, BN1-81, som er under udarbejdelse, træder i kraft. Meddelelsen skal anvendes på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer/-perroner og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbaneperroner. Meddelelsen indeholder ændrede krav til perronbelysning og talt information (højttalere), der sikrer efterlevelse af TSI PRM (EU-kommisionens beslutning af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog). I det efterfølgende omtales ovennævnte beslutning alene som TSI PRM. TSI PRM s gyldigheds er TEN. Meddelelsen indeholder endvidere sikkerhedskrav til belysning udenfor TSI PRM s gyldigheds en række skærpende og/eller supplerende krav (BN2) på baggrund af Banedanmarks ønske om på en energifornuftig måde at skabe tryghed og overskuelighed på perronerne, synlighed af stationsskilte, gode synsforhold for lokoføreren samt gode belysningsforhold ved brug af ITV og videoovervågning. Endvidere ønsker Banedanmark et ensartet design på perronerne. 2 Definitioner mm. I denne meddelelse anvendes en række begreber, der forklares her: TEN er forkortelse for det TransEuropæiske Net. Stor station omfatter de meget få, helt store og særlig komplekse stationer, som har mange passagerer og togafgange. Eksempler herpå er København H, Odense, Fredericia og Århus. Mellemstor station omfatter stationer med relativt mange passagerer og togafgange og evt. tilslutning til lokalbaner mv. Eksempler herpå er Esbjerg, Holstebro, Frederikshavn, Horsens, Vejle, Kolding, Ringsted, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Klampenborg, Rungsted Kyst, Nivå, Humlebæk og Helsingør. omfatter de mange små stationer med få passagerer og togafgange. Eksempler herpå er Arden, Højby, Skalbjerg, Gelsted, Kauslunde, Laven, Ry, Skærbæk, Bording, Svejbæk, Glumsø, Lundby, Nørre Alslev, Eskildstrup, Jyderup, Mørkøv, Kalundborg og Vedbæk, I BN var perronen delt op i tre perronr. Dette bliver ved nærværende Tekniske meddelelse ændret til kun 2 perronr, t og, for at kunne overholde kravene i TSI PRM på alle typer stationer og perroner. t er det perron, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler og hvor passagererne skal kunne læse detaljerede oplysninger. vil normalt være perronrne på begge sider af t, afhængig af ts placering. FlexLight er et system til styring og overvågning af belysning via mobiltelefonnettet. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 2 (10)

3 3 Belysning Afsnit 3.1 omhandler krav i TSI PRM samt sikkerhedskrav på ikke-ten til belysning på perroner. Banedanmark har derudover en række supplerende og skærpende krav. Af hensyn til brugeren er kravene beskrevet samlet i afsnit BN1 Krav til belysning på perroner TSI PRM krav til belysningsniveauet Der stilles krav til det gennemsnitlige belysningsniveau (middelbelysningen Emid) på perronoverfladen. Der stilles krav til minimumsværdien (Emin). Perroner skal have et gennemsnitligt belysningsniveau på mindst 20 lux målt på perronoverfladen med en minimumsværdi på 10 lux. Hvor der er brug for kunstig belysning, så man kan læse detaljerede oplysninger, skal disse steder oplyses med en belysning på mindst 15 lux over belysningen i tilstødende r. Denne øgede belysning skal på TEN også have en anden farvetemperatur end de tilstødende rs. Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges Sikkerhedskrav til belysningsniveauet på stationer på ikke-ten På lille station, der ikke ligger på TEN, er kravet til minimumsværdi udenfor servicet ( øvrige ) kun 6 lux. På øvrige stationstyper/perronr er kravet til belysningsniveauet som anført under BN2 krav til belysning på perroner Krav til belysningsniveau Kravene til belysningsniveauet i de 2 perronr, som perronen er delt op i (jf. afsn. 2), er for de 3 stationsstørrelser vist i skemaet Figur 1 herunder. Krav til middelbelysning (Emid) og minimumsbelysning (Emin) i perronr ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau, vandret plan i lux (lx) Perron Stationsstørrelse Lille Mellemstor Stor (s) Esmid Esmin Eømid + 15² 15 Eømid + 15² 20 Eømid + 15² 25 (ø) Eømid Eømin 20¹ 10¹ Figur 1: Krav til belysningsniveau ¹) Disse værdier må ikke underskrides, men godt overskrides. ²) Forskellen mellem Esmid og Eømid på 15 lx må ikke underskrides, men godt overskrides. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 3 (10)

4 De øvrige værdier må i det færdige anlæg (opnåede værdier) gerne overskrides, men kun underskrides med 10 %. Alle Plan90-armaturer skal altid forsynes med lysstofrør, som er egnet til udendørs brug f.eks. AURA Surprime HE Thermo Long Life (28 W) lysstofrør eller AURA Surprime HO Thermo Long Life (54 W) lysstofrør. Ved brug af andre fabrikater skal specifikationerne dokumenteres og godkendes af TSA stærkstrøm. I t skal rørenes farvetemperatur være 4000 K (840) og i 3000 K (830). De tilsvarende farvetemperaturer for metalhalogenlamper til perrontagsarmaturer skal være 4200 K (942) i t og 3000 K (830) i. Metalhalogenlamper til Perronpullert, skal være 3000 K, da pullerten kun må anvendes i og ikke i t, som anført i næste afsnit vedr. belysningens formning. På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K i begge r, dvs. på hele perronen Krav til belysningens udformning Valg af belysningsform afhænger af, om perront er åbent eller overdækket. I åbne r skal der anvendes Plan90-armaturer på master, jf. tegn. STRnr0113, STRnr0127, STRnr0114 og STRnr0119. Masterne skal opsættes på langs i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan90-armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midterlinje på ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. Efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm kan der evt. for enderne af perronerne anvendes Perronpullert, jf. tegn. STRnr0112 og STRnr0120, i stedet for hver 2. mast, under forudsætning af, at perront ikke er fastlagt som. I de åbne r skal der nedgraves standardfundament for Plan90-mast og Perronpullert. Der er indstøbt føringsrør for el-kabler i fundamentet, jf. tegn. STRnr0111. For at kunne overholde de nye krav bedst og billigst muligt, er der udviklet en ny blank reflektor til Plan90-armaturet (tegn. STRnr0127), som bevirker, at belysningsniveauet på perronen bliver % højere i forhold til anvendelse af armaturer med den hidtil anvendte hvide reflektor, Endvidere er der udviklet en asymetrisk hjælpereflektor til Perronpullerten (tegn. STRnr0120), hvilket betyder, at pullerten i flere tilfælde end ellers kan anvendes på sideperroner. Anvendelsen af de nævnte reflektorer vil samtidig medføre en energibesparelse, idet der i mange tilfælde vil kunne vælges en mindre wattage i armaturerne. Bilag 1 til nærværende Tekniske meddelelse viser, hvorledes belysningskravene i Figur 1 tilgodeses bedst muligt ved anvendelse af de til rådighed stående armaturtyper med eller uden den nye reflektor, samt de tilhørende opnåelige belysningsstyrker. I overdækkede r, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning skal anvendes et cirkulært armatur (Perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, jf. tegn. STRnr0116, der på langs opsættes i én række på sideperroner og i to rækker på ø-perroner. Armaturet er bredstrålende med en cut-offvinkel på grader. Den nødvendige wattage ved de forskellige krav til belysningsniveau er vist i bilag 2. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 4 (10)

5 Til nedhængte armaturer skal anvendes Plan90-armaturer, som ophænges under perrontaget på langs af perronen i et særligt loftbeslag, jf. tegn. STRnr0126, i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinje på ø-perroner. 4 Perronhøjttalere Nærværende Tekniske meddelelse gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert. Den gælder således ikke for f.eks. højttalere i perron- tag eller lign. Afsnit 4.1 omhandler kravene i TSI PRM. Banedanmark har en række supplerende og skærpende krav, som er beskrevet i afsnit BN1 krav til perronhøjttalere Der stilles i TSI PRM krav til et RASTI-niveau på minimum 0,5 i henhold til IEC eller DS/EN Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges. 4.2 BN2 krav til perronhøjttalere Følgende krav er gældende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse og større renovering af perronbelysning og højttalere på eksisterende fjernbanestationer. Kravene gælder ikke for højttalere i perrontag eller lignende. Den hidtil anvendte højttaler, jf. tegn. STRnr0117, som skal indbygges i masterne, opfylder ovennævnte krav og skal derfor indtil videre anvendes. Højttaleren skal indbygges i hhv. Plan90-mast og Perronpullert. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. For både Plan90-mast og Perronpullert gælder, at disse skal monteres således, at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen. Højttalerne skal kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i Plan90-mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i Perronpullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks Tekniske systemansvar for fagt. Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. Nødvendig ændring af højttalerforstærkeren skal aftales med det tekniske systemansvar for fagt. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 5 (10)

6 5 Elektriske installationer Afsnit 5.1 omhandler forskellige myndighedskrav, mens Banedanmarks supplerende og skærpende krav er anført i afsnit BN1 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN , -2 & -3 SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner, Banedanmark BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer, Banedanmark. forsyningen til perronbelysningen skal udføres således, at el-installationen opfylder kravene i de særlige bestemmelser for fælles adgangsveje i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 5.2 BN2 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i BN Drifts- og beskyttelsesjording på fjernbanen, Banedanmark. Kablerne fremføres i et rørføringssystem, som vist på tegn. STRnr Alle armaturer er udført i klasse II. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne skal ske med 2-polede grupper med kombinerede fejlstrømsafbrydere/automatsikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen. Der anvendes min. 2 faser pr. perron, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 2. eller hver 3. mast/pullert. Perronbelysningen skal styres via FlexLight og forsyning til FlexLight-udstyret skal placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i ovennævnte særlige bestemmelser for fælles adgangsveje. 6 BN2 Opsætning af skilte mm. på Plan90 master Skilte, herunder skilte i DSB s skiltesystem (Skiltemanual), og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan90-master, hvis det sker efter følgende retningslinjer: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten iht. tegningerne, STRnr0121, STRnr0122, STRnr0123, STRnr0124 og STRnr0125. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 7 BN2 Dokumentation Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af og Krav til tekniske data af 1. november Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler skal ske efter aftale med Teknisk Dokumentation i Banedanmark. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 6 (10)

7 Bilag 1, side 1 til TM Nr. 09 / BN2 - Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Plan90-armatur med prismeskærm og evt. ny blank asymmetrisk reflektor samt anvendelse af Perronpullert. Vedligeholdelsesfaktor 0,85 hhv. 0,75. Belysningskrav i lux Es Eø Esmin = 15 Eømid = 20 Mellemstor station Esmin = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Stor station Esmin = 25 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Plan90-armatur m/u blank reflektor Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Mellemstor station 2 x 54 W Stor station *) 1 x 28 W 1 x 28 W 2 x 54 W 2 x 54 W *) 1 x 28 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90, i lux Mellemstor station Stor station Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Esmid = 44 Esmin = 19 Esmid = 61 Esmin = 31 Eømid = 23 Eømid = 44 Eømin = 19 Eømid = 61 Eømin = 31 Esmid = 55 Esmin = 26 Esmid = 72 Esmin = 27 Esmid = 110 Esmin = 50 Eømid = 29 Eømin = 14 Eømid = 39 Eømin = 15 Eømid = 72 Eømin = 28 *) På store stationer vil t være overdækket og armaturtyperne kan være forskellige, afhængig af overdækningens karakter. På ø-perroner kan Plan90-armatur anvendes under overdækningen, men det er ikke et krav. På de øvrige stationer anvendes normalt Perrontagsarmatur under perrontage som anført i bilag 2. Fortsættes Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 7 (10)

8 Bilag 1, side 2 til TM Nr. 09 / Kombinationer af Plan90 m/u blank reflektor og Perronpullert m/u asymetrisk reflektor Plan90 Pullert Sideperron, 4 m (ø) 1 x 28 W 35W m. asymm. hjælpereflektor 35W m. asymm. hjælpereflektor Ø-perron, 8 m (ø) 1 x 28 W 35 W 35 W Plan90 Mellemstor station Pullert 70 W 2 x 54 W 70 W 35 W 70 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90 og Perronpullert, i lux Sideperron, 4 m (ø) Ø-perron, 8 m (ø) Eømid = 25 Eømin = 8 Eømid = 38 Eømin = 11 Eømid = 24 Eømin = 6 Eømid = 37 Eømin =10 Mellemstor station Eømid = 41 Eømid = 49 Eømin = 13 Eømid = 45 Eømid = 55 Eømin = 12 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4000 K (840). I skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. De røde tal opfylder hverken kravet i TSI PRM for TEN på Emin 10 lux eller BN2-kravet i afsnit De tilsvarende armaturbestykninger må derfor kun anvendes på lille station, som ikke ligger på en TEN-strækning, og kun efter tilladelse fra Banedanmarks systemansvar stærkstrøm.. Bemærk! Anvendelse af Perronpullert må kun ske efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 8 (10)

9 Bilag 2, side 1 til TM Nr. 09 / 01.08,2012 BN2 - Belysningstabel for standardperrontagsbelysning med cirkulært Perrontagsarmatur, type 1, bredstrålende. Perrontagsarmaturet (tegn. STRnr0116) findes i følgende udgaver: Type 1.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 1.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 2.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Type 2.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Belysningstabellen på bilagets side 2 omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og minimumsbelysningsstyrke E min på en 4m bred sideperron samt en 8m og 10m bred ø-perron med perrontag. Beregningerne er foretaget for 1 hhv. 2 rækker Perrontagsarmaturer, type 1.1 & type 1.2, ophængt under perrontaget i 3,2m højde. For at tilgodese belysningskravene for de enkelte delr er der anvendt forskellige lyspunktsafstande (modulafstand M). Afstanden mellem armaturrækkerne på ø-perronerne er 5m, Den vandrette afstand fra perronforkanten til armaturrækken kaldes overhæng (OH) og er 1,5m for en 4m bred sideperron (med 1 række armaturer) samt for en 8m bred Ø-perron og 2,5m for en 10m bred Ø-perron, jf. Figur: Bilag 2-1 herunder. Perrontagsarmatur Perronforkant OH M M 5m Perron OH Perrontag Figur: Bilag 2-1. Ø-perron med perrontag med Perrontagsarmatur. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 9 (10)

10 Bilag 2, side 2 til TM Nr. 09 / Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Perrontagsarmatur med 35W og 70W CDM-T eller HCI-T (bredstrålende). Vedligeholdelsesfaktor 0,75. Belysningskrav i lux Mellemstor station Stor station Es Esmin = 15 Esmin = 20 Esmin = 25 Eø Eømid = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Perrontagsarmatur. 3,2m lyspunktshøjde Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m *) 6m modul *) 8m modul 6m modul 9m modul 6m modul 9m modul Mellemstor station 8m modul 6m modul 5m modul 8m modul 5m modul 8m modul Stor station 6m modul 8m modul 7m modul 9m modul 7m modul 9m modul Opnåede belysningsstyrker med Perrontagsarmat. Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m Esmid = 40 Esmin = 26 Eømid = 30 Eømin = 12 Esmid = 49 Esmin = 40 Eømid = 33 Eømin = 13 Esmid = 46 Esmin = 29 Eømid = 31 Mellemstor station Esmid = 59 Esmin = 24 Eømid = 40 Eømin = 26 Esmid = 59 Esmin = 51 Eømid = 37 Eømin = 19 Esmid = 55 Esmin = 38 Eømid = 35 Eømin = 14 Stor station Esmid = 79 Esmin = 52 Eømid = 59 Eømin = 24 Esmid = 85 Esmin = 58 Eømid = 66 Eømin = 26 Esmid = 79 Esmin = 40 Eømid = 62 Eømin = 20 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4200 K (942, Cool White). I r skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830, Warm White). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. *) Disse bestykninger/geometrier opfylder ikke kravet om en forskel på min. 15 lux mellem og, hvis de anvendes ved siden af hinanden. I langt de fleste tilfælde vil et perrontag dog kun omfatte ét perron (som regel ), hvorefter de tilstødende r vil være åbne r, hvor der etableres Plan90-master/armaturer og evt. Perronpullerter iht. skema Bilag 1. Såfremt særlige forhold (f.eks. overdækningens loftkonstruktion) gør sig gældende, kan der i stedet for Perrontagsarmaturer anvendes nedhængte Plan90-armaturer. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 10 (10)

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1 Udgivet 01/05/2008 Side

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere