Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / (sikkerhedsbærende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Strøm. Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav. Nr. 09 / 01.08.2012 (sikkerhedsbærende)"

Transkript

1 Teknisk meddelelse Nr. 09 / (sikkerhedsbærende) Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav Denne meddelelse beskriver ændrede krav til etablering af perronbelysning således, at belysningen lever op til kravene i TSI PRM. Udarbejdet af: PLY, Kontrolleret af: KDU, Godkendt af: STHR Gyldig fra: Gyldig til: Indtil videre Normniveau: BN1 Erstatter: BN2-81-1/ Fordeles til: Via Web, Pro Arc og fælles mail Banedanmark - Anlægsudvikling - Teknisk Drift - Produktion - Planlægning - Anlæg & Fornyelse - Projekt Ny bane København Ringsted - Projekt Femern Bælt danske jernbaneanlæg - Kvalitet & Sikkerhed Trafikstyrelsen - Sikkerhedsregler Storebælt A/S Sund & Bælt Banedanmark Teknisk Drift Amerika Plads København Ø Telefon: Telefax: Internet: ISSN: Copyright Banedanmark Teknisk meddelelse Nr. 09 / , side 1 (10)

2 1 Indledning Denne Tekniske meddelelse erstatter banenormen BN2-81-1, indtil en ny banenorm, BN1-81, som er under udarbejdelse, træder i kraft. Meddelelsen skal anvendes på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer/-perroner og ved fornyelse eller større renoveringer af perronbelysning og -højttalere på eksisterende fjernbaneperroner. Meddelelsen indeholder ændrede krav til perronbelysning og talt information (højttalere), der sikrer efterlevelse af TSI PRM (EU-kommisionens beslutning af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog). I det efterfølgende omtales ovennævnte beslutning alene som TSI PRM. TSI PRM s gyldigheds er TEN. Meddelelsen indeholder endvidere sikkerhedskrav til belysning udenfor TSI PRM s gyldigheds en række skærpende og/eller supplerende krav (BN2) på baggrund af Banedanmarks ønske om på en energifornuftig måde at skabe tryghed og overskuelighed på perronerne, synlighed af stationsskilte, gode synsforhold for lokoføreren samt gode belysningsforhold ved brug af ITV og videoovervågning. Endvidere ønsker Banedanmark et ensartet design på perronerne. 2 Definitioner mm. I denne meddelelse anvendes en række begreber, der forklares her: TEN er forkortelse for det TransEuropæiske Net. Stor station omfatter de meget få, helt store og særlig komplekse stationer, som har mange passagerer og togafgange. Eksempler herpå er København H, Odense, Fredericia og Århus. Mellemstor station omfatter stationer med relativt mange passagerer og togafgange og evt. tilslutning til lokalbaner mv. Eksempler herpå er Esbjerg, Holstebro, Frederikshavn, Horsens, Vejle, Kolding, Ringsted, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Klampenborg, Rungsted Kyst, Nivå, Humlebæk og Helsingør. omfatter de mange små stationer med få passagerer og togafgange. Eksempler herpå er Arden, Højby, Skalbjerg, Gelsted, Kauslunde, Laven, Ry, Skærbæk, Bording, Svejbæk, Glumsø, Lundby, Nørre Alslev, Eskildstrup, Jyderup, Mørkøv, Kalundborg og Vedbæk, I BN var perronen delt op i tre perronr. Dette bliver ved nærværende Tekniske meddelelse ændret til kun 2 perronr, t og, for at kunne overholde kravene i TSI PRM på alle typer stationer og perroner. t er det perron, hvor der er opstillet billetautomater og informationstavler og hvor passagererne skal kunne læse detaljerede oplysninger. vil normalt være perronrne på begge sider af t, afhængig af ts placering. FlexLight er et system til styring og overvågning af belysning via mobiltelefonnettet. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 2 (10)

3 3 Belysning Afsnit 3.1 omhandler krav i TSI PRM samt sikkerhedskrav på ikke-ten til belysning på perroner. Banedanmark har derudover en række supplerende og skærpende krav. Af hensyn til brugeren er kravene beskrevet samlet i afsnit BN1 Krav til belysning på perroner TSI PRM krav til belysningsniveauet Der stilles krav til det gennemsnitlige belysningsniveau (middelbelysningen Emid) på perronoverfladen. Der stilles krav til minimumsværdien (Emin). Perroner skal have et gennemsnitligt belysningsniveau på mindst 20 lux målt på perronoverfladen med en minimumsværdi på 10 lux. Hvor der er brug for kunstig belysning, så man kan læse detaljerede oplysninger, skal disse steder oplyses med en belysning på mindst 15 lux over belysningen i tilstødende r. Denne øgede belysning skal på TEN også have en anden farvetemperatur end de tilstødende rs. Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges Sikkerhedskrav til belysningsniveauet på stationer på ikke-ten På lille station, der ikke ligger på TEN, er kravet til minimumsværdi udenfor servicet ( øvrige ) kun 6 lux. På øvrige stationstyper/perronr er kravet til belysningsniveauet som anført under BN2 krav til belysning på perroner Krav til belysningsniveau Kravene til belysningsniveauet i de 2 perronr, som perronen er delt op i (jf. afsn. 2), er for de 3 stationsstørrelser vist i skemaet Figur 1 herunder. Krav til middelbelysning (Emid) og minimumsbelysning (Emin) i perronr ved forskellige stationsstørrelser. Belysningsniveau, vandret plan i lux (lx) Perron Stationsstørrelse Lille Mellemstor Stor (s) Esmid Esmin Eømid + 15² 15 Eømid + 15² 20 Eømid + 15² 25 (ø) Eømid Eømin 20¹ 10¹ Figur 1: Krav til belysningsniveau ¹) Disse værdier må ikke underskrides, men godt overskrides. ²) Forskellen mellem Esmid og Eømid på 15 lx må ikke underskrides, men godt overskrides. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 3 (10)

4 De øvrige værdier må i det færdige anlæg (opnåede værdier) gerne overskrides, men kun underskrides med 10 %. Alle Plan90-armaturer skal altid forsynes med lysstofrør, som er egnet til udendørs brug f.eks. AURA Surprime HE Thermo Long Life (28 W) lysstofrør eller AURA Surprime HO Thermo Long Life (54 W) lysstofrør. Ved brug af andre fabrikater skal specifikationerne dokumenteres og godkendes af TSA stærkstrøm. I t skal rørenes farvetemperatur være 4000 K (840) og i 3000 K (830). De tilsvarende farvetemperaturer for metalhalogenlamper til perrontagsarmaturer skal være 4200 K (942) i t og 3000 K (830) i. Metalhalogenlamper til Perronpullert, skal være 3000 K, da pullerten kun må anvendes i og ikke i t, som anført i næste afsnit vedr. belysningens formning. På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K i begge r, dvs. på hele perronen Krav til belysningens udformning Valg af belysningsform afhænger af, om perront er åbent eller overdækket. I åbne r skal der anvendes Plan90-armaturer på master, jf. tegn. STRnr0113, STRnr0127, STRnr0114 og STRnr0119. Masterne skal opsættes på langs i et 9m modul i én række langs perronens bagkant på sideperroner, hvor Plan90-armaturerne sidder enkeltvis og i perronens midterlinje på ø-perroner, hvor armaturerne sidder dobbelt, ryg mod ryg. Efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm kan der evt. for enderne af perronerne anvendes Perronpullert, jf. tegn. STRnr0112 og STRnr0120, i stedet for hver 2. mast, under forudsætning af, at perront ikke er fastlagt som. I de åbne r skal der nedgraves standardfundament for Plan90-mast og Perronpullert. Der er indstøbt føringsrør for el-kabler i fundamentet, jf. tegn. STRnr0111. For at kunne overholde de nye krav bedst og billigst muligt, er der udviklet en ny blank reflektor til Plan90-armaturet (tegn. STRnr0127), som bevirker, at belysningsniveauet på perronen bliver % højere i forhold til anvendelse af armaturer med den hidtil anvendte hvide reflektor, Endvidere er der udviklet en asymetrisk hjælpereflektor til Perronpullerten (tegn. STRnr0120), hvilket betyder, at pullerten i flere tilfælde end ellers kan anvendes på sideperroner. Anvendelsen af de nævnte reflektorer vil samtidig medføre en energibesparelse, idet der i mange tilfælde vil kunne vælges en mindre wattage i armaturerne. Bilag 1 til nærværende Tekniske meddelelse viser, hvorledes belysningskravene i Figur 1 tilgodeses bedst muligt ved anvendelse af de til rådighed stående armaturtyper med eller uden den nye reflektor, samt de tilhørende opnåelige belysningsstyrker. I overdækkede r, det vil sige primært under perrontage, vælges enten at indbygge, påbygge eller nedhænge armaturerne i perrontaget. Til ind- og påbygning skal anvendes et cirkulært armatur (Perrontagsarmatur) med vandret lysåbning, jf. tegn. STRnr0116, der på langs opsættes i én række på sideperroner og i to rækker på ø-perroner. Armaturet er bredstrålende med en cut-offvinkel på grader. Den nødvendige wattage ved de forskellige krav til belysningsniveau er vist i bilag 2. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 4 (10)

5 Til nedhængte armaturer skal anvendes Plan90-armaturer, som ophænges under perrontaget på langs af perronen i et særligt loftbeslag, jf. tegn. STRnr0126, i et 9m modul, enkeltvis over perronens bagkant på sideperroner og dobbelt, ryg mod ryg, i perronens midterlinje på ø-perroner. 4 Perronhøjttalere Nærværende Tekniske meddelelse gælder udelukkende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert. Den gælder således ikke for f.eks. højttalere i perron- tag eller lign. Afsnit 4.1 omhandler kravene i TSI PRM. Banedanmark har en række supplerende og skærpende krav, som er beskrevet i afsnit BN1 krav til perronhøjttalere Der stilles i TSI PRM krav til et RASTI-niveau på minimum 0,5 i henhold til IEC eller DS/EN Hvor et arbejde finder sted på TEN og udgør et nyanlæg, en opgradering eller en fornyelse, som defineret i Interoperabilitetsdirektivet, skal relevante TSI-krav som minimum følges. 4.2 BN2 krav til perronhøjttalere Følgende krav er gældende for højttalere, der monteres i Plan90-mast og Perronpullert på hele Banedanmarks infrastrukturforvalter ved anlæg af nye fjernbanestationer og ved fornyelse og større renovering af perronbelysning og højttalere på eksisterende fjernbanestationer. Kravene gælder ikke for højttalere i perrontag eller lignende. Den hidtil anvendte højttaler, jf. tegn. STRnr0117, som skal indbygges i masterne, opfylder ovennævnte krav og skal derfor indtil videre anvendes. Højttaleren skal indbygges i hhv. Plan90-mast og Perronpullert. Dette gøres for dels at undgå hærværk, dels af æstetiske årsager. For både Plan90-mast og Perronpullert gælder, at disse skal monteres således, at perforeringerne vender mod perronenderne, så lyden, der kommer gennem perforeringerne, går på langs ad perronen. Højttalerne skal kobles i parallel og tilsluttes følgende effektniveauer på højttalerens tilslutningsklemmer: Højttalere i Plan90-mast tilsluttes klemmen mærket med 2W. Højttalere i Perronpullert tilsluttes klemmen mærket med 4W. Afvigelser fra ovenstående tilslutningsprincipper skal godkendes af Banedanmarks Tekniske systemansvar for fagt. Ved nyanlæg samt ved ændringer i bestående anlæg skal behovet for forstærkereffekten dokumenteres. Nødvendig ændring af højttalerforstærkeren skal aftales med det tekniske systemansvar for fagt. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 5 (10)

6 5 Elektriske installationer Afsnit 5.1 omhandler forskellige myndighedskrav, mens Banedanmarks supplerende og skærpende krav er anført i afsnit BN1 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN , -2 & -3 SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner, Banedanmark BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer, Banedanmark. forsyningen til perronbelysningen skal udføres således, at el-installationen opfylder kravene i de særlige bestemmelser for fælles adgangsveje i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 5.2 BN2 krav til elektriske installationer Der stilles krav til udførelse af de elektriske installationer i BN Drifts- og beskyttelsesjording på fjernbanen, Banedanmark. Kablerne fremføres i et rørføringssystem, som vist på tegn. STRnr Alle armaturer er udført i klasse II. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af installationerne skal ske med 2-polede grupper med kombinerede fejlstrømsafbrydere/automatsikringer, der fra hver sin fase, skiftevis forsyner armaturerne på langs af perronen. Der anvendes min. 2 faser pr. perron, således at fejl i et enkelt armatur kun medfører udkobling af lyset i hver 2. eller hver 3. mast/pullert. Perronbelysningen skal styres via FlexLight og forsyning til FlexLight-udstyret skal placeres under en selvstændig gruppeafbryder, som anført i ovennævnte særlige bestemmelser for fælles adgangsveje. 6 BN2 Opsætning af skilte mm. på Plan90 master Skilte, herunder skilte i DSB s skiltesystem (Skiltemanual), og andet perronudstyr må kun opsættes på Plan90-master, hvis det sker efter følgende retningslinjer: Ved opsætning må der kun anvendes monteringsform, standardbeslag og indgreb i masten iht. tegningerne, STRnr0121, STRnr0122, STRnr0123, STRnr0124 og STRnr0125. Opsætning af skilte og andet perronudstyr skal ske, således at perforeringen i masten ud for højttaleren ikke dækkes. 7 BN2 Dokumentation Dokumentation af det færdige anlæg skal være udført iht. Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark af og Krav til tekniske data af 1. november Tegninger skal udføres iht. Dansk Standard. Kabler i kabelbrønde skal mærkes med tilhørsforhold. Mærkning af tavler skal ske efter aftale med Teknisk Dokumentation i Banedanmark. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 6 (10)

7 Bilag 1, side 1 til TM Nr. 09 / BN2 - Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Plan90-armatur med prismeskærm og evt. ny blank asymmetrisk reflektor samt anvendelse af Perronpullert. Vedligeholdelsesfaktor 0,85 hhv. 0,75. Belysningskrav i lux Es Eø Esmin = 15 Eømid = 20 Mellemstor station Esmin = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Stor station Esmin = 25 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Plan90-armatur m/u blank reflektor Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Mellemstor station 2 x 54 W Stor station *) 1 x 28 W 1 x 28 W 2 x 54 W 2 x 54 W *) 1 x 28 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90, i lux Mellemstor station Stor station Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Esmid = 44 Esmin = 19 Esmid = 61 Esmin = 31 Eømid = 23 Eømid = 44 Eømin = 19 Eømid = 61 Eømin = 31 Esmid = 55 Esmin = 26 Esmid = 72 Esmin = 27 Esmid = 110 Esmin = 50 Eømid = 29 Eømin = 14 Eømid = 39 Eømin = 15 Eømid = 72 Eømin = 28 *) På store stationer vil t være overdækket og armaturtyperne kan være forskellige, afhængig af overdækningens karakter. På ø-perroner kan Plan90-armatur anvendes under overdækningen, men det er ikke et krav. På de øvrige stationer anvendes normalt Perrontagsarmatur under perrontage som anført i bilag 2. Fortsættes Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 7 (10)

8 Bilag 1, side 2 til TM Nr. 09 / Kombinationer af Plan90 m/u blank reflektor og Perronpullert m/u asymetrisk reflektor Plan90 Pullert Sideperron, 4 m (ø) 1 x 28 W 35W m. asymm. hjælpereflektor 35W m. asymm. hjælpereflektor Ø-perron, 8 m (ø) 1 x 28 W 35 W 35 W Plan90 Mellemstor station Pullert 70 W 2 x 54 W 70 W 35 W 70 W Opnåede belysningsstyrker med Plan90 og Perronpullert, i lux Sideperron, 4 m (ø) Ø-perron, 8 m (ø) Eømid = 25 Eømin = 8 Eømid = 38 Eømin = 11 Eømid = 24 Eømin = 6 Eømid = 37 Eømin =10 Mellemstor station Eømid = 41 Eømid = 49 Eømin = 13 Eømid = 45 Eømid = 55 Eømin = 12 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4000 K (840). I skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. De røde tal opfylder hverken kravet i TSI PRM for TEN på Emin 10 lux eller BN2-kravet i afsnit De tilsvarende armaturbestykninger må derfor kun anvendes på lille station, som ikke ligger på en TEN-strækning, og kun efter tilladelse fra Banedanmarks systemansvar stærkstrøm.. Bemærk! Anvendelse af Perronpullert må kun ske efter forudgående aftale med Banedanmarks systemansvar stærkstrøm. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 8 (10)

9 Bilag 2, side 1 til TM Nr. 09 / 01.08,2012 BN2 - Belysningstabel for standardperrontagsbelysning med cirkulært Perrontagsarmatur, type 1, bredstrålende. Perrontagsarmaturet (tegn. STRnr0116) findes i følgende udgaver: Type 1.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 1.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med bredstrålende reflektor samt lyspunktshøjder mindre end 4,5m. Type 2.1: For 35W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Type 2.2: For 70W metalhalogenlampe CDM-T eller HCI-T og med dybstrålende reflektor samt lyspunktshøjder større end 4,5m. Belysningstabellen på bilagets side 2 omfatter beregning af middelbelysningsstyrke E mid og minimumsbelysningsstyrke E min på en 4m bred sideperron samt en 8m og 10m bred ø-perron med perrontag. Beregningerne er foretaget for 1 hhv. 2 rækker Perrontagsarmaturer, type 1.1 & type 1.2, ophængt under perrontaget i 3,2m højde. For at tilgodese belysningskravene for de enkelte delr er der anvendt forskellige lyspunktsafstande (modulafstand M). Afstanden mellem armaturrækkerne på ø-perronerne er 5m, Den vandrette afstand fra perronforkanten til armaturrækken kaldes overhæng (OH) og er 1,5m for en 4m bred sideperron (med 1 række armaturer) samt for en 8m bred Ø-perron og 2,5m for en 10m bred Ø-perron, jf. Figur: Bilag 2-1 herunder. Perrontagsarmatur Perronforkant OH M M 5m Perron OH Perrontag Figur: Bilag 2-1. Ø-perron med perrontag med Perrontagsarmatur. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 9 (10)

10 Bilag 2, side 2 til TM Nr. 09 / Belysningskrav, wattage og opnåede belysningsstyrker Perrontagsarmatur med 35W og 70W CDM-T eller HCI-T (bredstrålende). Vedligeholdelsesfaktor 0,75. Belysningskrav i lux Mellemstor station Stor station Es Esmin = 15 Esmin = 20 Esmin = 25 Eø Eømid = 20 Eømid = 35 Eømin = 15 Eømid = 60 Eømin = 20 Wattage i Perrontagsarmatur. 3,2m lyspunktshøjde Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m *) 6m modul *) 8m modul 6m modul 9m modul 6m modul 9m modul Mellemstor station 8m modul 6m modul 5m modul 8m modul 5m modul 8m modul Stor station 6m modul 8m modul 7m modul 9m modul 7m modul 9m modul Opnåede belysningsstyrker med Perrontagsarmat. Sideperron, 4 m Ø-perron, 8 m Ø-perron, 10 m Esmid = 40 Esmin = 26 Eømid = 30 Eømin = 12 Esmid = 49 Esmin = 40 Eømid = 33 Eømin = 13 Esmid = 46 Esmin = 29 Eømid = 31 Mellemstor station Esmid = 59 Esmin = 24 Eømid = 40 Eømin = 26 Esmid = 59 Esmin = 51 Eømid = 37 Eømin = 19 Esmid = 55 Esmin = 38 Eømid = 35 Eømin = 14 Stor station Esmid = 79 Esmin = 52 Eømid = 59 Eømin = 24 Esmid = 85 Esmin = 58 Eømid = 66 Eømin = 26 Esmid = 79 Esmin = 40 Eømid = 62 Eømin = 20 I t skal lyskildernes farvetemperatur være 4200 K (942, Cool White). I r skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830, Warm White). På stationer, som ikke er beliggende på en TEN-strækning, skal lyskildernes farvetemperatur være 3000 K (830) i begge r. *) Disse bestykninger/geometrier opfylder ikke kravet om en forskel på min. 15 lux mellem og, hvis de anvendes ved siden af hinanden. I langt de fleste tilfælde vil et perrontag dog kun omfatte ét perron (som regel ), hvorefter de tilstødende r vil være åbne r, hvor der etableres Plan90-master/armaturer og evt. Perronpullerter iht. skema Bilag 1. Såfremt særlige forhold (f.eks. overdækningens loftkonstruktion) gør sig gældende, kan der i stedet for Perrontagsarmaturer anvendes nedhængte Plan90-armaturer. Teknisk meddelelse Nr. 09 / side 10 (10)

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere

Banenorm BN2-81-1. Perronbelysning og -højttalere Udgivet 01/05/2008 Overordnet ansvar Per Le Fevre Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Perronbelysning og -højttalere Banenorm BN2-81-1 Udgivet 01/05/2008 Side

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Aarhus H Perronbelysningsprojekt

Aarhus H Perronbelysningsprojekt Aarhus H Perronbelysningsprojekt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Grundlagt i 1905 Teknik i 110 år Primært i Danmark og Grønland

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

LINIA LED - det eneste rigtige valg

LINIA LED - det eneste rigtige valg LINIA LED - det eneste rigtige valg Thybo biler har med LINIA LED fået forbedret lyset på værkstedet og i smørgraven. 2 Elgiganten i Filed s var ikke i tvivl om at der skulle LED i deres nyeste butik.

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Amerika Plads 15 21 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter Elisabeth Kildegaard Petersen Mail ekp@bane.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Så ruller vi igen... printservice@wexoe.dk ny mulighed. Snapfram en praktisk løsning. WIS installationsstander. Ny indsats fra Harting

Så ruller vi igen... printservice@wexoe.dk ny mulighed. Snapfram en praktisk løsning. WIS installationsstander. Ny indsats fra Harting SIDE 2 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 WIS installationsstander printservice@wexoe.dk ny mulighed Snapfram en praktisk løsning Ny indsats fra Harting TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 3 Så ruller vi igen...

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen

Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Teknisk meddelelse Sikkerhedsbærende Driftsdivisionen Netfunktioner Nr. 02 / 23.03.2001 SB Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Med baggrund i karv om energibesparelser samt behov for et mere tidssvarende

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

LEDterminologi. Håndbog

LEDterminologi. Håndbog LEDterminologi Håndbog LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4.

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4. Forbindelse fra København H til Hamburg/Berlin der til Tyskland fra København kører i direkte Togbus København H-Rødby Færge eller Puttgarden. Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer

cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer cariboni group Vejbelysning fra LUMINEX A/S Viden Produkter Referencer VEJBELYSNING FRA LUMINEX Vejbelysning fra LUMINEX A/S cariboni group Hos LUMINEX A/S er målet at levere belysningsløsninger der sikre

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den rette beskyttelse. til. LED-belysning

Den rette beskyttelse. til. LED-belysning Den rette beskyttelse til LED-belysning Tlf. 70108888 1 DER BLEV LYS! MODERE LED-BELYSIGSALÆG I lang tid var solen menneskenes eneste lyskilde. Først da mennesket for 300.000 år siden opdagede ilden, kom

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges

Med lov. en der er ingen grund til at gøre det farligere end nødvendigt. skal land bygges Med lov skal land bygges et har i mange år været et krav at når der skal arbejdes på spændingsløse lavspændings lftledingsanlæg (SB) Afsnit 5 5.8 beskriver dette. - men for jording lavspændingskabelanlæg

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden Rivers Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers er en familie, bestående af fem medlemmer, der tilgodeser høje krav til funktion og design. De

Læs mere

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler LED BELYSNING Butikker og salgslokaler Kvalitet side 2-3 Roblon arbejder tæt sammen med vore kunder, der har behov for højkvalitets LED belysning i lysstyrker der kan erstatte traditionel halogen- og metal

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 er et fuldt integreret armatur til kant Ds, Dg og E, der er udviklet til Ecophons lofter med Akutex FT overflade. Et armatur, der er designet til at skabe spændende

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere